INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA"

Transkrypt

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA W SKRZYDLE WSCHODNIM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ PIERWSZEGO STOPNIA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., GAZ, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ENN LOKALIZACJA : Skawina,dz.nr 3919/52, 3931/4, ul. Witosa 4 INWESTOR : Gmina Skawina, Skawina, Rynek 1 OPRACOWAŁ: mgr inŝ. arch. Ireneusz Piotrowski Upr.nr 236/84,MP-0470 zam Kraków, ul.śułowska 7 CZERWIEC 2013

2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA W SKRZYDLE WSCHODNIM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ PIERWSZEGO STOPNIA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., GAZ, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ENN OBIEKT BUDYNEK GIMNAZJUM NR 1 LOKALIZACJA : SKAWINA, dz. nr 3919/52, 3931/4, ul. Witosa 4 INWESTOR Gmina Skawina, Skawina, Rynek 1 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji W ramach inwestycji realizowana będzie przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku gimnazjum nr 1 na szkołę muzyczną pierwszego stopnia wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.- kan., gaz, c.o., wentylacji mechanicznej i enn. Wykonanie oprac projektowych obejmuje : 1.1 Prace ziemne nowe ukształtowanie skarpy, wykopy pod doświetlenia ( okna w szachtach doświetlaczach Multinorm 200x100x70cm, firmy MEA), do pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia przesłuchań. 1.2 Wyburzenia otworów okiennych i drzwiowych, ścianek działowych. 1.3 MontaŜ nadproŝy stalowych i konstrukcji stalowej pod centralę wentylacyjną i przewody wentylacji mechanicznej 1.4 Roboty murarskie-ściany wewnętrzne 1.5 MontaŜ stolarki i ślusarki, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, przełoŝenie hydrantu ppoŝ, odcięcie instalacji gazu w byłej sali fizyki, przebudowa instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznych. 1.6 Prace wykończeniowe.( tynki zewn. i wewn., posadzki) Prace naleŝy prowadzić zgodnie z opisem technicznym i sztuką budowlaną. 1.2 Prace związane z zagospodarowaniem terenu wymagają wykonania : - ukształtowania terenu - wyrównaniu pozostałego gruntu po obsypaniu szachtów. Prace naleŝy prowadzić zgodnie z opisem technicznym,projektami branŝowymi i sztuką budowlaną. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Przedmiotowe działki nr 3919/52, 3931/4 zlokalizowane są w Skawinie. Obiekt gimnazjum jest zlokalizowany w naroŝniku działki nr 3919/52 od strony północno-zachodniej i w części wschodniej dz.nr 3931/4. Istniejący budynek gimnazjum został wybudowany w latach 90-tych XX wieku. Zakres inwestycji zamyka się w obrębie obu działek. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Witosa poprzez istniejący zjazd publiczny. Brak konieczności wycinki lub przesadzenia drzew i krzewów. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. W ramach przedmiotowej inwestycji projektowana przebudowa będzie realizowana na działkach inwestycji i w oddaleniu od drogi gminnej oraz działek sąsiednich w związku z tym nie przewiduje się zagroŝeń bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Prace przy elementach zagospodarowania terenu są pracami o niskim stopniu zagroŝenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. Występują tu zagroŝenia typowe dla prac budowlanych ziemnych. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagroŝeń oraz miejsce i czas występowania. ZagroŜenia wynikające z prowadzenia robót w wykopach oraz w otoczeniu wykopów.

3 Roboty, które wymagają prowadzenia czynności w wykopach oraz otoczeniu wykopów otwartych będą stwarzały dla pracowników zagroŝenie zasypania gruntem wskutek niezachowania stateczności skarpy. Warunki bezpieczeństwa mogą ulec pogorszeniu w przypadku ulewnych deszczów. ZagroŜenia wynikające z prowadzenia robót cięŝkim sprzętem budowlanym, a w szczególności koparką i cięŝkimi środkami transportu: Pracownicy przeprowadzający roboty towarzyszące podczas uŝytkowania ww. sprzętu budowlanego pracować będą w strefie zwiększonego zagroŝenia bezpieczeństwa (nieuwaga pracowników przy pracy w bliskości maszyn budowlanych, moŝliwość wywrócenia się koparki, zagroŝenia przy rozładunku samochodów dostawczych itp.) ZagroŜenia wynikające z pracy z wykorzystaniem elektronarzędzi: Prace montaŝowe z uŝyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (np. piła do cięcia drewna) i innych (młoty, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzają ryzyko występowania urazów u pracowników wskutek np. nieprawidłowej obsługi, złego stanu technicznego ww. urządzeń i narzędzi. Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych (np. wibratory, szlifierki, wyrzynarki) mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na moŝliwość poraŝenia prądem. ZagroŜenia wynikające z pracy na wysokości: Prace związane z wykonaniem ścian obudowy wewnętrznych klatek schodowych i ścian działowych, nadproŝy oraz tynków wewnętrznych i okładzin zewnętrznych, wiąŝą się ze zwiększonym ryzykiem upadku z wysokości. 5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: Teren budowy zostanie oznakowany tablicami informującymi o prowadzeniu robót budowlanych oraz tablicą informacyjną budowy. Plac budowy będzie ogrodzony działka posiada juŝ ogrodzenie. 6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Pracownicy zostaną poddani szkoleniom stanowiskowym przeprowadzonym przez kierownika budowy. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z budową oraz z niebezpieczeństwami występującymi na budowie. Obowiązkowo kaŝdy z pracowników musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP. Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Zostaną sprawdzone przez kierownika posiadane kwalifikacje i uprawnienia pracowników w zaleŝności od ich stanowiska pracy, obsługi maszyn i urządzeń. 7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń: Na budowie naleŝy zachować bezwzględny porządek. Materiały budowlane oraz narzędzia powinny być składowane w wyznaczonych miejscach, na poboczu dróg technologicznych, tak, aby nie utrudniać komunikacji oraz szybkiej ewakuacji w przypadku zagroŝenia poŝarowego lub innego. Prace na wysokości prowadzone mają być przy uŝyciu stosownych zabezpieczeń tj. szelek, barierek ochronnych, pomostów. Opracował : mgr inŝ. arch. Ireneusz Piotrowski

4 C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla oddziału szkoły muzycznej pierwszego stopnia INWESTYCJA : PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA W SKRZYDLE WSCHODNIM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ PIERWSZEGO STOPNIA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., GAZ, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ENN OBIEKT : Budynek gimnazjum LOKALIZACJA : SKAWINA, dz. nr 3919/52, 3931/4, ul. Witosa 4 INWESTOR : GMINA SKAWINA, SKAWINA, RYNEK 1 OPRACOWAŁ: mgr inŝ. arch. Ireneusz Piotrowski Upr.nr 236/84,MP-0470 zam Kraków, ul.śułowska 7 CZERWIEC 2013

5 Charakterystykę energetyczną budynków sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 201, poz.1238 z dnia 13 listopada 2008 r.), oraz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201, poz.1239 z dnia 13 listopada 2008 r.). WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ DLA PRZEGRÓD Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Ściany zewnętrzne, θi > 16 O C 8 O C < θi 16 O C θi<8 O C Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne, θi > 16K 8 O K < θi K θi<8 O C dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami θi > 16K 8 O K < θi K θi<8 O C Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, θi>16 O C, III strefa klimatyczna Maksymalny współczynnik przenikania ciepła U MAX [W/m 2 *K] wg w/w Dz.U. Nr , ,00 1,40 bez wymagań , , Przeznaczenie budynku: - usługowy 1.2. liczba kondygnacji: - 2- i 3- kondygnacyjny 1.3. Powierzchnia uŝytkowa o regulowanej temperaturze ( Af) : 513,69 m 2 ( poziom -3.80m) 1.4. Normalne temperatury eksploatacyjne: Powietrze zewnętrzne: Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6 dla lata: temperatura obliczeniowa = 30 o C; wilgotność względna = 45% (II strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420) dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20 o C; wilgotność względna = 100% (III strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420) Powietrze wewnętrzne: dla lata: temperatura i wilgotność względna wynikowa dla zimy: temperatura powietrza nawiewanego = 12 o C ; wilgotność względna wynikowa 1.5. Kubatura poziomu -3.80m : ,10 m 3

6 1.6. Powierzchnia uŝytkowa: - 513,69 m Usytuowanie: - budynek wolnostojący 1.8. Rodzaj konstrukcji: - konstrukcja tradycyjna Elementy konstrukcji budynku Część istniejąca: Fundamenty: kamienne i ceglane o zróŝnicowanej szerokości. Ściany: zewnętrzne trójwarstwowe, ceramiczne, wewnętrzne - z cegły ceramicznej pełnej Stropy: nad salami lekcyjnymi - strop gęstoŝebrowy Akermana, a nad częścią komunikacyjną i węzła sanitarnego-płyta Ŝelbetowa gr.13cm. Schody: wewnętrznej komunikacji konstrukcji Ŝelbetowej Dach: dwuspadowy, pokryty blachą stalową ocynkowaną Tynki: na zaprawie cem.-wapiennej Obróbki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr.0,5mm Podłogi i posadzki: w przestrzeniach komunikacyjnych, salach lekcyjnych - wykładzina pcv, w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu technicznym i magazynowym - płytki ceramiczne, Malowanie ścian i sufitów: farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych płytki glazurowane. Projektowana przebudowa: a) rozbiórka ścianek działowych. b) wykonanie przebicia otworu drzwiowego zabezpieczonego projektowanym nadproŝem wg projektu konstrukcyjnego.( nadproŝe nr 9) c) wykonanie przebić otworów okiennych zabezpieczonych projektowanym nadproŝem wg projektu konstrukcyjnego ( nadproŝe nr 1) d) wykonanie kilku przebić w ścianach istniejących wewnętrznych celem wykonania przejść komunikacyjnych i otwarcia widokowego na korytarz. e) wykonanie kilku przebić w ścianach istniejących celem przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych f) demontaŝ istniejącej ślusarki drzwiowej i stolarki okiennej i drzwiowej. g)pod projektowane ściany z bloczków YTONG naleŝy wyciąć warstwę posadzki wraz ze styropianem szer.20cm i ścianę posadowić na papie i warstwie istniejącego podbetonu. h) wykonanie nadproŝy stalowych ( m.in. pod czerpnię) i) montaŝ nowej ślusarki drzwiowej : przeszklenie otworu drzwiowego - drzwi wejściowe U=2,6 /drzwi/ aluminiowe szklone zestawami szklanymi, ze stałą ( nieotwieralną) kwaterą górną, szkło bezpieczne j) montaŝ okien PCV i wyrzutni w elewacji wschodniej k) wykonać zabudowę w przestrzeni międzystropowej szatni (pom. 017) centrali nawiewnej podwieszanej oraz podwieszenie wentylatorów kanałowych l) wykonać posadowienie wentylatorów wywiewnych kanałowych na poddaszu obiektu wraz z izolacją dźwiękochłonną i otworami rewizyjnymi (przewody wentylacyjne w sali koncertowej i w zapleczu będą wykonane z płyt z wełny szklanej (np. TOP-AIR/CLV284) posiadające właściwości tłumiące hałas) m) w pomieszczeniach wc naleŝy zamontować wentylatory osiowe EDM 100TZ, włączane przełącznikiem oświetlenia n) montaŝ parapetów zewnętrznych Prace wykończeniowe : a) Wymurowanie ścianek oddzielających klatki schodowe firmy Ytong typ Interio PP3 gr.11.5 cm oraz ścianek działowych wykonanie ścianek działowych - wg technologii gk firmy FERMACELL gr.12

7 cm( podwyŝszona izolacyjność- podwójne płytowanie z kaŝdej strony na profilu CW75, wypełnienie z wełny mineralnej gr.6cm), oraz firmy Nida Gips gr 10cm, z pojedynczą warstwą płyt GK gr.1.25cm, na ruszcie z profili stalowych zimnogiętych, o min. grubości 0.55, wypełnionych szczelnie wełną mineralną. b) MontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej. Wszystkie drzwi do analizowanych sal (z wyjątkiem sali perkusji 0.19) naleŝy wykonać jako drzwi akustyczne. Odpowiednie drzwi to wszelkie drzwi o współczynniku izolacyjności właściwej nie mniejszym niŝ Rw min = 45 db (EN 717)., do sali perkusji - naleŝy wykonać drzwi akustyczne o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Odpowiednie drzwi to wszelkie drzwi o współczynniku izolacyjności właściwej nie mniejszym niŝ Rw min = 54 db (EN 717). Podczas osadzania drzwi naleŝy zwrócić szczególną uwagę na dokładność przylegania wszelkich opasek, uszczelek czy dokładnego wypełnienia wszelkich szczelin otworu drzwiowego z ramą drzwi. Najlepiej powyŝsze powierzyć doświadczonej firmie. c) wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat III d) wykonanie sufitów podwieszonych - w pom. sanitarnych, wc istn.sufity podwieszane - płyty GK lub GKi - 2x 1.25cm-- w przypadku uszkodzeń i ubytków- wymienić na nowe. -- w części komunikacyjnej, pomieszczeniach administracji, portierni, sali rytmiki, zapleczu sali koncertowej( pom.nr 0.20)- zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm Ecophon Focus A firmy Ecophon. e) montaŝ parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym f) Konieczność zdjęcia istniejącej posadzki, zeszlifowania istniejącej posadzki betonowej, wykonanie wylewki samopoziomującej gr.0.5cm, a następnie połoŝenie albo wykładziny PCV na kleju, albo ( w przypadku sali koncertowej i sali rytmiki) desek warstwowych na kleju- np. firmy Barlinek.( wg opisu na rzucie przyziemia). W pomieszczeniach, w których będą murowane nowe ściany działowe z bloczków betonu komórkowego ( obudowa wewnętrznych klatek schodowych) - konieczność zdjęcia istniejącej posadzki ze styropianem szer.20cm i wykonania ich na papie i istniejącej warstwie podbetonu. W części sanitarnej posadzki ceramiczne pozostaną bez zmian tylko w miejscach przeróbekuzupełnić ubytki i dopasować wielkością, właściwościami i kolorem do istniejących. Fugi dopasować wielkością i kolorem do istniejących. g) tynki istniejące w dobrym stanie -wykonać niezbędnych uzupełnień po wykuciach w ścianach, wykonaniu nadproŝy stalowych, zamurowania wnęki i otworów drzwiowych, pomalować., malowanie pomieszczenia malować farbami zmywalnymi na odpowiednim gruncie 1.9. Liczba uŝytkowników szkoły muzycznej : - max. do 25 uczniów równocześnie + 10 pracowników 1.10 Osłona budynku: - istniejące ściany zewnętrzne trój-i dwuwarstwowe: murowane + styropian + klinkier lub okładzina elewacyjna, okna : 1.6 W/m2K 1.11 Instalacja ogrzewania: z miejskiej sieci c.o Instalacja wentylacji: : w zakres branŝy wentylacji mechanicznej wchodzą : - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej Sali koncertowej wraz z zapleczem - instalacja wywiewna pomieszczeń biurowych i technicznych Wentylacja będzie zaprojektowana i wykonana z odzyskiem ciepła, zapewniająca odzysk co najmniej na poziomie 50% Instalacja chłodzenia: brak instalacji chłodzenia 1.14 Instalacja przygotowania ciepłej wody uŝytkowej: instalacja ciepłej wody uŝytkowej zasilana technologii wymiennikowni

8 1.15 Instalacja oświetlenia: Opracowanie obejmuje: Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, Instalację okablowania strukturalnego Instalację sterowania oświetleniem Instalację przeciwprzepięciową, opracował: mgr inŝ. arch. Ireneusz Piotrowski

9

10

11

12

13

14 P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y m g r i n Ŝ. a r c h. I R E N E U S Z P I O T R O W S K I NIP REGON Siedziba: KRAKÓW ul.grzegórzecka 8/4 tel/fax (12) ippa.pl FAZA :PROJEKT BUDOWLANY BRANśA :ARCHITEKTURA TEMAT :PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INWESTYCJA : PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA W SKRZYDLE WSCHODNIM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ PIERWSZEGO STOPNIA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., GAZ, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ENN LOKALIZACJA : Skawina,dz.nr3919/52, 3931/4, ul. Witosa 4 INWESTOR : Gmina Skawina, Skawina, Rynek 1 PROJEKTOWALI : mgr inŝ.arch. Ireneusz Piotrowski Upr. nr 236/84,MP-0470 mgr inŝ. Marek Bogdanowicz SPRAWDZIŁ : mgr inŝ.arch. Beata Bieś-Bajger Upr. Nr 294/2000, MP-0990 KRAKÓW - CZERWIEC

15 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY projektu zagospodarowania + projektu architektoniczno-budowlanego. 1.1 Pisma, warunki, uzgodnienia : Zaświadczenie z MPZP Miasta Skawina wraz z załącznikiem graficznym. Umowa nr 1733/Z o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z dn r. Umowa sprzedaŝy gazu ziemnego nr Ps/z/02 280z-149 z dn r. Umowa sprzedaŝy gazu ziemnego nr 270/O/UH1/102/10 z dn r. Umowa sprzedaŝy energii elektrycznej nr z dn r. Aneks nr 1 z dn r. -do umowy nr /4C/2010 z dn r. Aneks nr 2 z dn r. -do umowy nr /4C/2010 z dn r. Aneks nr 3 z dn r. -do umowy nr /4C/2010 z dn r. Aneks nr 4 z dn r. -do umowy nr /4C/2010 z dn r. Aneks nr 5 z dn r. -do umowy nr /4C/2010 z dn r. Umowa z MPEC S.A. w Krakowie - nr 98/2010/S.PS z dn r. Umowa na odbiór odpadów komunalnych- nr 451/F/2013 z dn r. Pismo o połączeniu komunikacyjnym oświadczenie o przyłączeniu do dróg publicznych kserokopia decyzji pozwolenia na budowę 1.2 Kserokopie uprawnień projektantów i sprawdzających, oraz kserokopie zaświadczeń przynaleŝności projektantów i sprawdzających do MOIA i MOIIB oraz oświadczenia projektantów i sprawdzających projekt budowlany. 1.3 Informacja BIOZ 1.4 Charakterystyka energetyczna 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Inwentaryzacja: I.1 Rzut parteru 1:100 I.2 Przekrój A-A 1:100 I.3 Elewacja wschodnia 1:100 I.4 Elewacja południowa 1:100 I.5 Elewacja zachodnia 1:100 Projekt budowlany : 2 Rzut przyziemia 1:50 3. Rzut sufitów/ustrojów akustycznych 1:50 4 Przekrój A - A 1:50 5 Przekrój B B 1:50 6 Przekrój C C 1:50 7 Przekrój D D 1:50 8. Zestawienie ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1: Konstrukcja podestu sali koncertowej i zaplecza 1:50 10 Elewacja wschodnia 1: Elewacja południowa 1: Elewacja zachodnia 1:100

16 OPIS TECHNICZNY STADIUM : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANśA : ARCHITEKTURA INWESTYCJA PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA W SKRZYDLE WSCHODNIM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ PIERWSZEGO STOPNIA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., GAZ, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ENN LOKALIZACJA : Skawina,dz.nr 3919/52, 3931/4, ul. Witosa 4 INWESTOR : Gmina Skawina, Skawina, Rynek 1 I. PODSTAWA OPRACOWANIA I.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 I.2. Program Inwestora I.3 Obowiązujące normy i przepisy I.4 MPZP Miasta Skawina I.5 Ekspertyza techniczna sporządzona przez mgr inŝ. Andrzeja PapieŜa I.6 Warunki,informacje techniczne, umowy z dostawcami odpowiednich mediów. II. CELOWOŚĆ INWESTYCJI. Zamierzeniem inwestora jest przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku gimnazjum nr 1 na szkołę muzyczną pierwszego stopnia wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gaz, c.o., wentylacji mechanicznej i enn oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu - tzn. : wykonanie szachtów doświetlających, podziemnego kanału jako obudowy kanału wentylacyjnego z wyrzutnią oraz chodnika do nowo projektowanego wyjścia ewakuacyjnego. III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU III.1 STAN ISTNIEJĄCY /PRAWNY, LOKALIZACJA,ISTN.ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE,WARUNKI GRUNTOWE / I PRZEWIDYWANE ZMIANY. 1.1 Stan prawny terenu Działki zamierzonej inwestycji : - nr 3919/52 o pow. 1,8792 ha = m2 i dz.nr 3931/4 - o pow ha= 962 m2 - są własnością Inwestora : Gminy Skawina, Skawina, Rynek 1. Działki nr 3919/52, 3931/4- wg MPZP Miasta Skawina przynaleŝne są w całości do terenów oznaczonych symbolem : A 31U ( tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym). 1.2 Istniejące zagospodarowanie terenu Przedmiotowe działki nr 3919/52, 3931/4 zlokalizowane są w Skawinie. Obiekt gimnazjum jest zlokalizowany w naroŝniku działki nr 3919/52 od strony północno-zachodniej i w części wschodniej dz.nr 3931/4. Istniejący budynek gimnazjum został wybudowany w latach 90-tych XX wieku. To obiekt - średniowysoki, o rozczłonkowanej bryle, dwu- i trzy-kondygnacyjny na rzucie prostokątów. Obiekt z kalenicą na poziomie m, ścian attykowych na poz , o wysokości od terenu przy głównym wejściu do ścianki attykowej 12.78m. Dach dwuspadowy, przekrycie z blachy stalowej ocynkowanej, nierozprzestrzeniające ognia. Mury zewnętrzne budynku są z cegły ceramicznej o zróŝnicowanych grubościach cm. Ściany nośne wewnętrzne z cegły pełnej. Stropy strop Akermana, a nad częścią komunikacyjną i węzła sanitarnego-płyta Ŝelbetowa. Istniejący układ konstrukcyjny budynku - trójtraktowy. W budynku komunikacja pionowa odbywa się poprzez wewnętrzne klatki schodowe o konstrukcji Ŝelbetowej i za pomocą windy- tylko dla niepełnosprawnych.( dostęp do części sanitarnej na parterze z poziomu przyziemia). Obiekt przekryty dachem dwuspadowym.( konstrukcja bez zmian). Powierzchnia zabudowy projektowanej przebudowy poziomu przyziemia wynosi 659,22 m 2, a kubatura ok. 2365,10 m 3. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej -ul. Witosa. Działki nr 3919/52, 3931/4 przynaleŝą do terenów w klasie Bi ( inne tereny zabudowane) i Bz ( tereny zabudowane)

17 nie wymagające wyłączenia z produkcji rolnej. Istniejący budynek gimnazjum - posiada przyłącza : wod.-kan., kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., energii elektrycznej i teletechniczny. Wokół terenu działek Inwestora i na jego terenie przebiegają : wodociąg miejski w110pcv wraz z hydrantami p.poŝ., sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazu, c.o., sieć kablowa teletechniczna i energii elektrycznej. 1.3 Istniejące uzbrojenie na działkach : Przyłącz wody do budynku znajduje się od strony północnej, tak jak i przyłącz c.o., przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz kanalizacji deszczowej znajduje się od strony południowo-zachodniej budynku, istniejący przyłącz kablowy enn i kablowy teletechniczny-od strony południowej. 1.4 warunki gruntowe geotechniczne. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, biorąc pod uwagę konstrukcję obiektu oraz panujące warunki gruntowe ustala się ( na podstawie 4 pkt. 3 ) drugą kategorię geotechniczną przy prostych warunkach gruntowych. III. 2. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE I WYTYCZNE URBANISTYCZNE III PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI a) Uwarunkowania przestrzenne i wytyczne urbanistyczne. Wypis z MPZP Miasta Skawina określa ogólne zasady kształtowania przestrzennego w tym rejonie. Przedmiotowe działki nr 3919/52, 3931/4 znajdują się na terenie oznaczonym w Planie symbolem A 31U teren zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, /wg 4 ust.3 w MPZP Miasta Skawina /. Wyznaczono tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i innej działalności usługowej wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności usługowej. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moŝliwość lokalizacji : obiektów usług o charakterze publicznym z zakresu administracji, nauki i zdrowia, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych, pojedynczych obiektów mieszkalnych ( lub mieszkania) dla właścicieli lub nadzoru, pojedynczych obiektów gospodarczych i garaŝy.( wg 12 w MPZP Miasta Skawina) Przedmiotowy budynek nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W wypisie z MPZP Miasta Skawiny określono szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: Prace dotyczące ingerencji w projekt zagospodarowania terenu są minimalnego zakresu i obejmują wykonanie doświetleń ( okna w szachtach doświetlaczach Multinorm 200x100x70cm, firmy MEA), do pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia przesłuchań. W MPZP określono zasady ochrony środowiska,przyrody i krajobrazu. b) ZałoŜenia urbanistyczno przestrzenne. Poziom -3.80m w skrzydle wschodnim w istniejącym budynku gimnazjum zlokalizowany na działce nr 3919/52 zostanie objęty pracami budowlanymi polegającymi na przebudowie pomieszczeń w przyziemiu na szkołę muzyczną pierwszego stopnia Prace dotyczące ingerencji w projekt zagospodarowania terenu są minimalnego zakresu i obejmują wykonanie doświetleń ( okna w szachtach doświetlaczach Multinorm 200x100x70cm, firmy MEA), do pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia przesłuchań, oraz wykonanie chodnika do projektowanego wyjścia od strony zachodniej oraz wykonanie podziemnego kanału jako obudowy kanału wentylacyjnego z wyrzutnią. Niezmienne pozostają : powierzchnia zabudowy oraz kubatura. Obiekt zlokalizowany zgodnie z 12 RMI Dz.U.Nr 75,poz.690. Wszystkie warunki wynikające z MPZP Miasta Skawina zostały spełnione. c) Układ komunikacyjny Obsługa komunikacyjna zgodnie z pismem o połączeniu komunikacyjnym oświadczenie o przyłączeniu do dróg publicznych z załącznikiem graficznym- budynek jest zlokalizowany przy drodze gminnej ul. Witosa. Istniejące miejsca parkingowe zlokalizowane na terenie szkoły zapewniają zapotrzebowanie wszystkich uŝytkowników. Zgodnie z wytycznymi MPZP Miasta Skawina- 30 ust.1 pkt 11g... ustala się konieczność zapewnienia minimum 10 miejsc postojowych w terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym jak szkoła, przedszkole, Ŝłobek, straŝ poŝarna, ośrodek zdrowia. Projektuje się chodnik do dodatkowego wyjścia od strony zachodniej Nawierzchnię dojścia przyjęto z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, ułoŝonej na 3cm (po zagęszczeniu) podsypce cementowo - piaskowej 1:4 rozścielonej na zagęszczonej mechanicznie podbudowie. Warstwę podbudowy o grubości 15 cm (po zagęszczeniu) stanowi kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm. Warstwę podbudowy pomocniczej przyjęto o grubości 20 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm ułoŝonego na wyprofilowanym zgodnie ze spadkami nawierzchni i zagęszczonym mechanicznie korycie ziemnym. Nawierzchnię chodnika po

18 bokach ograniczono obrzeŝem betonowym 8x30cm, ułoŝonym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 oraz ławie z betonu C12/15. Pow. chodnika= 52m 2, długość obrzeŝy 80 mb. Wszystkie warunki wynikające z MPZP Miasta Skawina zostały spełnione. d)projektowane uzbrojenie działki nie dotyczy Istniejące przyłącza wod.-kan, gaz, kanalizacji deszczowej, c.o. i prądu nie ulegają zmianom. - wodę dla celów ppoŝ zapewniają istniejące hydranty zewnętrzne naziemne zlokalizowane na istniejącej sieci wodociągowej dwa- na dz.nr 3919/52- pierwszy w północno-wschodnim naroŝniku, drugi w południowo wschodniej części oraz trzeci od strony południowo-zachodniej na dz.nr 3919/97. e) Ukształtowanie terenu i zieleń Przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie parków narodowych,rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. na terenie inwestycji nie występują podlegające ochronie formy przyrody. Obszar inwestycji naleŝy do terenów nie wymagających specjalnej ochrony ze względu na brak występowania gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Teren jest pokryty roślinnością wysoką i niską. ( drzewa, krzewy, Ŝywopłoty, trawy). Brak kolizji z istniejącą zielenią. f) Gromadzenie odpadów stałych. Segregacja odpadów ( śmieci) jest prowadzona poprzez osobne pojemniki w istniejącym śmietniku zlokalizowanym na terenie inwestycji. Odbiór odpadów przez miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania.( umowa w załączeniu). g) ZAGOSPODAROWANIE ZIEMI Z WYKOPÓW - zgodnie z art.2 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach./ Dz.U.Nr 62 poz.628) Przy wykonywaniu doświetleń i odwodnienia i formowania skarpy- przewiduje się ok. 100 m3 ziemi z wykopów, która zostanie w następujący sposób zagospodarowana : zostanie przemieszczona i złoŝona na działce w części środkowo-południowej, a po zakończeniu przebudowy posłuŝy do obsypania szachtów, wyrównania skarpy i ukształtowania terenów zielonych na działce. IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI INWESTYCJI. Dane ogólne bilans terenu --- POWIERZCHNIA DZIAŁEK INWESTYCJI (3919/52, 3931/4) - 1,9754 ha = m2 --- POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM ,40 m POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ.PRZEBUDOWY - 659,22 m POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ KOMUNIKACJI /drogi, parkingi, plac/ ,15 m POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ KOMUNIKACJI /chodniki, alejki / ,42 m POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEGO BOISKA DO TENISA - 314,00 m POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ,03 m 2 / ,03 m 2 stanowi 53 % powierzchni działki czyli więcej niŝ wymagane min. 20% / PowyŜsze wskaźniki i powierzchnie są zgodne z załoŝeniami i wymaganiami MPZP Miasta Skawina. V. OCHRONA ZABYTKÓW I OCHRONA WYNIKAJĄCA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Przedmiotowy budynek nie znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. VI. ZAGROśENIA EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ. Przedmiotowa działka nie leŝy w granicach terenu górniczego oraz szkód górniczych. VII. INFORMACJA O ZAGROśENIACH DLA ŚRODOWISKA. Przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku gimnazjum nr 1 na szkołę muzyczną pierwszego stopnia nie jest przedsięwzięciem znacząco oddziaływującym na środowisko, ani przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest wymienione w Rozp.Rady Ministrów DZ. U.213 Z DN r poz / Oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do terenu inwestycji.poziom hałasu zgodnie z ochroną środowiska i wytycznymi MPZP Miasta Skawina - na poziomie poniŝej dopuszczalnego. Inwestycja : -nie przewiduje znacznego wykorzystania zasobów naturalnych

19 -emisja substancji oraz energii do środowiska nastąpi na etapie prowadzonych prac budowlanych w trakcie realizacji o charakterze lokalnym,krótkotrwałym, odwracalnym w związku z uŝyciem urządzeń budowlanych. - ze względu na przedmiot oraz skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącej zmiany wielkości i złoŝoności jego oddziaływania,ani znacznej zmiany obciąŝenia infrastruktury w stosunku do stanu istniejącego. Istniejący budynek to obiekt zaprojektowany z zastosowaniem odpowiednich izolacji termicznych ( bez zbędnej straty ciepła). Na przedmiotowym terenie nie występują elementy środowiskowe i przyrodnicze wymagające ochrony. Zamierzona inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko nie przewiduje się wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania. Poprzez zaprojektowanie przebudowy części obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z warunkami, jakim powinny odpowiadać budynki nie przewiduje się zanieczyszczenia powietrza,wody i gleby. Wody opadowe z dachu istniejącego budynku oraz z terenu utwardzonego, były odprowadzone do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej i to pozostanie bez zmian. Przedmiotowy teren pod inwestycje oznaczony symbolem A 31U nie znajduje się w obrębie parków narodowych,rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie występują podlegające ochronie formy przyrody. Obszar inwestycji naleŝy do terenów nie wymagających specjalnej ochrony ze względu na brak występowania gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000( Ustawa z dn.3.x.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.) oraz pozostałych form ochrony przyrody. VIII. NIE DOTYCZY. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.3.lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.( Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.) Rozdział pkt.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Przedmiotowa inwestycja nie jest objęta przepisami odrębnymi, w związku z tym nie dotyczą jej powyŝsze wymagania. MoŜna natomiast stwierdzić, Ŝe zastosowane w projekcie technologie z uŝyciem materiałów budowlanych rodzimych i naturalnych oraz rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne spełniają standardy, atesty i wymagane normy. IX.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY IX.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU, FUNKCJA W istniejącym budynku gimnazjum zostanie przebudowane wschodnie skrzydło na poz m, na szkołę muzyczną pierwszego stopnia wraz z instalacjami wewnętrznymi : wod.-kan., gaz, c.o., enn oraz wentylacji mechanicznej. Szkoła będzie posiadać osobne wejście od strony południowej. Stanowi całkowicie samodzielny oddział, wyodrębniony z całości, nie powiązany komunikacyjnie z pozostałymi skrzydłami gimnazjum. Szkoła muzyczna składa się z następujących pomieszczeń: holu wejściowego z portiernią, z częścią administracyjną( gabinet dyrektora i sekretariat), sal dydaktycznych ( sala rytmiki, pokoje przesłuchań, sala lekcyjna), sali koncertowej, szatni oraz zaplecza sanitarno-socjalnego i technicznego. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są doświetlone światłem dziennym. Istniejące okna PCV -bez zmian. JeŜeli istniejące okna nie posiadają nawiewników- naleŝy je zamontowac. Istniejące okna w powyŝszych pomieszczeniach muszą posiadać równieŝ co najmniej 50% powierzchni otwieralnej- w celu okresowego przewietrzania ( zgodnie z 155 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Nowo projektowane okna aluminiowe- kolor biały i RAL zostaną wyposaŝone w nawiewniki okienne. Nastąpi wymiana istniejących drzwi wejściowych od strony południowej, w związku z zaprojektowaniem oddzielnych wejść do szkoły muzycznej i gimnazjum. Zostało przewidziane równieŝ dodatkowe wyjście od strony zachodniej. Zaprojektowano drzwi aluminiowe szklone zestawami szklanymi o współczynniku U=2,6 ze stałym naświetlem górnym. ( kolor istniejącej ślusarki- od strony południowej granatowy, a od strony zachodniej biały.) Zaprojektowano centralę wentylacji mechanicznej, która będzie obsługiwać salę koncertową. Dodatkowo przewidziano dwa zewnętrzne klimatyzatory. Pozostałe pomieszczenia będą wentylowane grawitacyjnie poprzez istniejące kanały, w wc na wentylacji grawitacyjnej zostaną zamontowane wentylatory łazienkowe EDM,

20 uruchamiane wyłącznikiem światła. Wysokość pomieszczeń : w części komunikacyjnej :2.70m ( sufit podwieszany), w pozostałych salach: - od 3.04m do 3.38m. W szkole muzycznej zatrudnionych będzie w sumie - od 5 do 7 nauczycieli na pełny etat + 3 osoby z administracji (dyrektor, sekretarka, woźna ) = w sumie 10 osób, ilość dzieci w sumie max. do 40, jednocześnie przebywać będzie od uczniów. Sala koncertowa moŝe pomieścić ponad 50 osób ( do 80 max). DANE OGÓLNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. Dane dla poz m szkoły muzycznej : Powierzchnia zabudowy poziomu przyziemia - 659,22 m 2 Kubatura poziomu szkoły muzycznej ,10 m 3 przed przebudową powierzchnia netto( uŝytkowa i ruchu ) - 558,93 m2 po przebudowie Powierzchnia netto ( uŝytkowa i ruchu) - 513,69 m2 Powierzchnia uŝytkowa zmniejszy się o 45.24m2. (wydzielenie klatki schodowej na wyŝsze kondygnacje szkoły.) IX.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA : Zaprojektowano przebudowę skrzydła wschodniego na poz m w obiekcie gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie przy ul. Witosa 4 na szkołę muzyczną pierwszego stopnia wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gaz, c.o., wentylacji mechanicznej i enn. Istniejący budynek gimnazjum został wybudowany w latach 90-tych XX wieku. To obiekt - średniowysoki, o rozczłonkowanej bryle, dwu- i trzykondygnacyjny na rzucie prostokątów., w pełni przystosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych. ( tzw. bezprogowa dostępnośc do pomieszczeń przyziemia i parteru oraz wyposaŝenie w windę- dostępność z poziomu przyziemia na parter). Obiekt z kalenicą na poziomie m, ścian attykowych na poz , o wysokości od terenu przy głównym wejściu do ścianki attykowej 12.78m. Dach dwuspadowy, przekrycie z blachy stalowej ocynkowanej, nierozprzestrzeniające ognia. Zaakcentowane horyzontalne linie elewacja wykonana z cegły klinkierowej w dwóch odcieniach czerwieni.( jasnoczerwonym i ciemnoczerwonym) oraz na fragmentach obłoŝona płytkami ceramicznymi. Bryła budynku, która nie ulega zmianie- tworzy kompozycyjną, harmonizującą całość o układzie horyzontalnym. Wpisuje się w otoczenie, tworząc interesujący kompleks wraz z ukształtowanym terenu zieleni- malownicze skarpy, ciekawa roślinność. Zastosowane materiały wykończeniowe kontynuują tradycję miejsca - ściany obłoŝone cegłą. Ślusarka okienna i drzwiowa kolor granatowy, istniejąca stolarka okienna z PCV i projektowana - kolor biały. Kolor dachu, jak i ofasowań oraz rynien i rur spustowych- brązowy. Wszystkie warunki wynikające z MPZP Miasta Skawina zostały spełnione. IX.3 KONSTRUKCJA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych konstrukcję budynku zaliczono do II /drugiej/ kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Przedmiotowa przebudowa budynku została zaprojektowana w konstrukcji tradycyjnej - projektowane ściany oddzielające klatki schodowe z bloczków betonu komórkowego np firmy Ytong typ Interio PP3 gr.11.5 cm REI 60 zgodnie z 249 ust.1, projektowane ścianki działowe w salach przesłuchań, rytmiki i sali koncertowej -wg technologii gk firmy FERMACELL gr.12 cm( podwójne płytowanie z kaŝdej strony na profilu CW75, wypełnienie z wełny mineralnej gr.6 cm), pozostałe ścianki działowe ( gabinet, sekretariat, pom. sprzątaczki i szatnia) ścianki gk np. firmy Nida Gips lub Norgips gr 10cm z pojedynczą warstwą płyt GK gr.1.25cm, na ruszcie z profili stalowych zimnogiętych o minimalnej grubości 0.55, wypełnionych szczelnie wełną mineralną, nowe nadproŝa - stalowe belki oraz belki Ŝelbetowe.

21 IX.3.1 Elementy konstrukcji : Część istniejąca: Fundamenty: kamienne i ceglane o zróŝnicowanej szerokości. Ściany: zewnętrzne trójwarstwowe i dwuwarstwowe, ceramiczne, wewnętrzne - z cegły ceramicznej pełnej Stropy: nad salami lekcyjnymi - strop gęstoŝebrowy Akermana, a nad częścią komunikacyjną i węzła sanitarnegopłyta Ŝelbetowa gr.13cm. Schody: wewnętrznej komunikacji konstrukcji Ŝelbetowej Dach: dwuspadowy, pokryty blachą stalową ocynkowaną Tynki: na zaprawie cem.-wapiennej Obróbki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr.0,5mm Podłogi i posadzki: w przestrzeniach komunikacyjnych, salach lekcyjnych - wykładzina pcv, w pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu technicznym i magazynowym - płytki ceramiczne, Malowanie ścian i sufitów: farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych płytki glazurowane. Szczegóły w ekspertyzie technicznej sporządzonej przez konstruktora: mgr inŝ. Andrzeja PapieŜa. Część przebudowywana Ściany: Projektowane ściany oddzielające klatki schodowe z bloczków betonu komórkowego np firmy Ytong typ Interio PP3 gr.11.5 cm REI 60 zgodnie z 249 ust.1. Pod projektowane ściany z bloczków naleŝy wyciąć warstwę posadzki wraz ze styropianem szer.20cm i ścianę posadowić na papie i warstwie istniejącego podbetonu. Projektowane ścianki działowe w salach przesłuchań, rytmiki i sali koncertowej -wg technologii gk firmy FERMACELL gr.12 cm( podwyŝszona izolacyjność- podwójne płytowanie z kaŝdej strony na profilu CW75, wypełnienie z wełny mineralnej gr.6 cm), pozostałe ścianki działowe ( gabinet, sekretariat, pom. sprzątaczki i szatnia) ścianki gk np. firmy Nida Gips gr 10cm- z pojedynczą warstwą płyt GK gr.1.25cm, na ruszcie z profili stalowych zimnogiętych o minimalnej grubości 0.55, wypełnionych szczelnie wełną mineralną. Belki i nadproŝa w ścianach istniejących Przewidziano zabezpieczenie w miejscach wykonania otworów drzwiowych lub komunikacyjnych poprzez osadzenie belek stalowych wykonanych z dwuteowników walcowanych 4x IPE100 i 120 oraz 2xIPE 140. Zastosować stal S235RJ. IX.3.2 Materiały konstrukcyjne; - beton B20: poduszki pod nadproŝa stalowe - belki stalowe dwuteowniki walcowane IPE 100, 120 i 140 -zastosować stal S235RJ. Szczegółowa charakterystyka konstrukcji w projekcie budowlanym konstrukcyjnym- oprac. przez mgr inŝ. A. PapieŜa IX.3.3 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA : a) rozbiórka ścianek działowych. b) wykonanie przebicia otworu drzwiowego zabezpieczonego projektowanym nadproŝem wg projektu konstrukcyjnego.( nadproŝe nr 9) c) wykonanie przebić otworów okiennych zabezpieczonych projektowanym nadproŝem wg projektu konstrukcyjnego ( nadproŝe nr 1) d) wykonanie kilku przebić w ścianach istniejących wewnętrznych celem wykonania przejść komunikacyjnych i otwarcia widokowego na korytarz. e) wykonanie kilku przebić w ścianach istniejących celem przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych f) demontaŝ istniejącej ślusarki drzwiowej i stolarki okiennej i drzwiowej. g)pod projektowane ściany z bloczków YTONG naleŝy wyciąć warstwę posadzki wraz ze styropianem szer.20cm i ścianę posadowić na papie i warstwie istniejącego podbetonu. h) wykonanie nadproŝy stalowych ( m.in. pod czerpnię) i) montaŝ nowej ślusarki drzwiowej : przeszklenie otworu drzwiowego - drzwi wejściowe U=2,6 /drzwi/ aluminiowe szklone zestawami szklanymi, ze stałą ( nieotwieralną) kwaterą górną, szkło bezpieczne

22 j) montaŝ ślusarki okiennej aluminiowej szklone zestawami szklanymi o współczynniku U= 1,8 z systemem rozszczelniania w kolorze białym i RAL 9006, np. Firmy systemu Reynaers - istnienie moŝliwość zastosowania innych rozwiązań systemowych równowaŝnych pod względem estetycznym i technicznym np. system Aluprof, Yawal lub inne. - szkło bezpieczne. k) montaŝ szachtów doświetlających l) wykonać zabudowę w przestrzeni międzystropowej szatni (pom. 017) centrali nawiewnej podwieszanej oraz podwieszenie wentylatorów kanałowych ł) wykonać podziemny kanał betonowy jako obudowę kanału wentylacyjnego z wyrzutnią m) wykonać posadowienie wentylatorów wywiewnych kanałowych na poddaszu obiektu wraz z izolacją dźwiękochłonną i otworami rewizyjnymi (przewody wentylacyjne w sali koncertowej i w zapleczu będą wykonane z płyt z wełny szklanej (np. TOP-AIR/CLV284) posiadające właściwości tłumiące hałas) n) w pomieszczeniach wc naleŝy zamontować wentylatory osiowe EDM 100TZ, włączane przełącznikiem oświetlenia ń) montaŝ parapetów zewnętrznych o) wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm Prace wykończeniowe : a) Wymurowanie ścianek oddzielających klatki schodowe firmy Ytong typ Interio PP3 gr.11.5 cm oraz ścianek działowych wykonanie ścianek działowych - wg technologii gk firmy FERMACELL gr.12 cm( podwyŝszona izolacyjność- podwójne płytowanie z kaŝdej strony na profilu CW75, wypełnienie z wełny mineralnej gr.6 cm), oraz firmy Nida Gips gr 10cm, z pojedynczą warstwą płyt GK gr.1.25cm, na ruszcie z profili stalowych zimnogiętych, o minimalnej grubości 0.55,wypełnionych szczelnie wełną mineralną. b) MontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej. Wszystkie drzwi do analizowanych sal (z wyjątkiem sali perkusji 0.19) naleŝy wykonać jako drzwi akustyczne. Odpowiednie drzwi to wszelkie drzwi o współczynniku izolacyjności właściwej nie mniejszym niŝ Rw min = 45 db (EN 717)., do sali perkusji - naleŝy wykonać drzwi akustyczne o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Odpowiednie drzwi to wszelkie drzwi o współczynniku izolacyjności właściwej nie mniejszym niŝ Rw min = 54 db (EN 717). Podczas osadzania drzwi naleŝy zwrócić szczególną uwagę na dokładność przylegania wszelkich opasek, uszczelek czy dokładnego wypełnienia wszelkich szczelin otworu drzwiowego z ramą drzwi. Najlepiej powyŝsze powierzyć doświadczonej firmie. c) wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat III d) wykonanie sufitów podwieszonych - -- w pomieszczeniach sanitarnych, wc istniejące sufity podwieszane - płyty GK lub GKi ( wodoodporne w pomieszczeniach mokrych ) 2x 1.25cm- w przypadku uszkodzeń i ubytków- wymienić na nowe. -- w części komunikacyjnej, pomieszczeniach administracji, portierni, sali rytmiki, zapleczu sali koncertowej( pom.nr 0.20)- zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm Ecophon Focus A firmy Ecophon. e) montaŝ parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym f) Konieczność zdjęcia istniejącej posadzki, zeszlifowania istniejącej posadzki betonowej, wykonanie wylewki samopoziomującej gr.0.5cm, a następnie połoŝenie albo wykładziny PCV na kleju, albo ( w przypadku sali koncertowej i sali rytmiki) desek warstwowych na kleju- np. firmy Barlinek.( wg opisu na rzucie przyziemia). W pomieszczeniach, w których będą murowane nowe ściany działowe z bloczków betonu komórkowego ( obudowa wewnętrznych klatek schodowych) - konieczność zdjęcia istniejącej posadzki ze styropianem szer.20cm i wykonania ich na papie i istniejącej warstwie podbetonu. W części sanitarnej posadzki ceramiczne pozostaną bez zmian tylko w miejscach przeróbek- uzupełnić ubytki i dopasować wielkością, właściwościami i kolorem do istniejących. Fugi dopasować wielkością i kolorem do istniejących. g) tynki istniejące w dobrym stanie -wykonać niezbędnych uzupełnień po wykuciach w ścianach, wykonaniu nadproŝy stalowych, zamurowania wnęki i otworów drzwiowych, pomalować., malowanie pomieszczenia malować farbami zmywalnymi na odpowiednim gruncie h) biały montaŝ stałego wyposaŝenia : kabina prysznicowa w miejsce umywalki w pom.nr 0.13, likwidacja umywalki w pom.nr 0.12 i przełoŝenie umywalki w pom.nr 0.11 i) instalacje wewnętrzne: instalacja c.o.- Budynek posiada instalacje grzewczą niskoparametrową z wymiennikowi ciepła eksploatowanej przez MPEC. Istniejące grzejniki zostaną wykorzystane- pozostaną w istniejącej lokalizacji l, niektóre zostaną przeniesione. Zostaną równieŝ doprojektowane nowe.

23 Instalacja wod.-kan. - do rozbudowy i przebudowy. Wykonać nową armaturę ( pom.nr reorganizacja układu, polegająca na przełoŝeniu umywalki i w pom.nr zamontowanie dodatkowego urządzenia: natrysku w miejsce umywalki) lub wykorzystać istniejącą jeŝeli jest w dobrym stanie. Budynek zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej Ścieki odprowadzone są do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. Instalacja gazu likwidacja digestorium- w związku z tym nastąpi odcięcie instalacji gazowej doprowadzonej do palników- cała instalacja w pomieszczeniu przeznaczona jest do demontaŝu. Instalacja wentylacji mechanicznej - W zakres branŝy wentylacji mechanicznej wchodzą : - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej Sali koncertowej wraz z zapleczem - instalacja wywiewna pomieszczeń biurowych i technicznych Wentylacja będzie zaprojektowana i wykonana z odzyskiem ciepła, zapewniająca odzysk co najmniej na poziomie 50%. Wszystkie urządzenia będą zapewnić odpowiednio niski poziom hałasu spełniający wymagania PN dla projektowanych pomieszczeń. Czynnik grzewczy do zasilania nagrzewnic energia elektryczna. Instalacja elektryczna i teletechniczna - Moc przyłączeniowa bez zmian, nowoprojektowane obwody zasilane będą w ramach istniejącego przydziału mocy elektrycznej. Opracowanie obejmuje: Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, Instalację okablowania strukturalnego Instalację sterowania oświetleniem Instalację przeciwprzepięciową, IX.4. BARIERY ARCHITEKTONICZNE. Projektowany obiekt jest w maksymalny sposób przystosowany dla osób niepełnosprawnych: --- bezprogowe wejścia do obiektu --- we wnętrzu - brak róŝnic w poziomie posadzek --- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o szer. min 90 cm /po otwarciu drzwi / dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich --- winda istniejąca- komunikacja pionowa tylko dla niepełnosprawnych z poziomu przyziemia- umoŝliwienie dostępu do węzła sanitarnego na poziomie parteru IX.5 WYPOSAśENIE ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI W STOSUNKU DO OBIEKTU USŁUGOWEGO brak specjalistycznego wyposaŝenia, za wyjątkiem standartowego wyposaŝenia biur - PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO NIE DOTYCZY IX.6 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO -- NIE DOTYCZY. IX.7 INSTALACJE IX.7.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ. Umowa z ZWiK w Skawinie przewiduje dostarczanie wody w ilości 150,00m 3 / miesiąc oraz odbiór ścieków w takiej samej ilości. Budynek jest zasilany z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji. W związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń urządzenia wod.-kan. przeznaczone są do demontaŝu. Wykonać nową armaturę ( pom.nr 0.11) - reorganizacja układu, polegająca na przełoŝeniu umywalki i w pom.nr zamontowanie dodatkowego urządzenia: natrysku w miejsce umywalki) lub wykorzystać istniejącą jeŝeli jest w dobrym stanie. Dla przygotowania c.wody w pom.nr 0.4- pomieszczenie na sprzęt porządkowy - przewidziano termę elektryczną podumywalkową o poj. 10 l.. DemontaŜ hydrantu o średnicy 52 i lokalizacja hydrantu p.poŝ średnicy 25 wraz z gaśnicą - w korytarzu przy sali koncertowej.

24 - naleŝy zapewnić odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów urządzenia wyposaŝone w pompkę skroplin. Rurociągi wodne naleŝy wykonać jako kryte, jedynie instalacja z rur ocynkowanych 25 dla zasilania hydrantu poprowadzona będzie w przestrzeni stropu podwieszonego. Wszystkie rurociągi naleŝy izolować termicznie izolacja prefabrykowaną. IX.7.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Źródłem ciepła dla potrzeb co i c.wody uŝytkowej całej szkoły jest wymiennikownia MPEC. Rurociągi cieplne rozprowadzone są w kanalikach podpodłogowych. Z uwagi na brak moŝliwości otwarcia kanalików na etapie opracowywania niniejszej dokumentacji oraz brak dokumentacji powykonawczej nie określono ich średnic i materiału. Jako elementy grzejne zamontowane są grzejniki stalowo-płytowe o wysokości 600 mm z podłączeniem bocznym (typ C) i oddolnym (typ VK ) f-my Radson. Wszystkie grzejniki wyposaŝone są w głowice termostatyczne. Instalacja centralnego ogrzewania została przewidziana jako instalacja niskoparametrowa wodna w układzie zamkniętym w systemie pompowym na parametry zmienne 80/60 0 C przyjęto parametry MPEC. Dodatkowe grzejniki przewidziano jako typ VK oddolnego podłączenia z wbudowana wkładką zaworową oraz dodatkowo wyposaŝonych w głowice termostatyczne podłączone poprzez elementy przyłączne z zaworami odcinającymi. Wszystkie nowe rurociągi poprowadzone będą pod posadzka jako kryte z izolacją termiczną Na podstawie inwentaryzacji zamontowanych grzejników określono moc cieplną na ogrzewanie stanu istniejącego. Orientacyjne zapotrzebowanie ciepła wynosi Σ Φ= W Wg opracowanej dokumentacji zapotrzebowanie ciepła wynosi Σ Φ = W, a z uwzględnieniem klatki schodowej do Gimnazjum W, co stanowi wzrost o 4.16 %. IX.7.3 INSTALACJA GAZU Istniejący przydział mocy wynosi 600 m 3 / rok i jest wystarczający na potrzeby palników laboratoryjnych. Likwidacja digestorium- w związku z tym nastąpi odcięcie instalacji gazowej doprowadzonej do palników- cała instalacja w pomieszczeniu przeznaczona jest do demontaŝu. Szczegóły w opracowaniu branŝy sanitarnej, opracowanej przez P.Marka Kruczka. IX.7.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W zakres branŝy wentylacji mechanicznej wchodzą : - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej Sali koncertowej wraz z zapleczem - instalacja wywiewna pomieszczeń biurowych i technicznych Wentylacja będzie zaprojektowana i wykonana z odzyskiem ciepła, zapewniająca odzysk co najmniej na poziomie 50%. Wszystkie urządzenia będą zapewnić odpowiednio niski poziom hałasu spełniający wymagania PN dla projektowanych pomieszczeń. Czynnik grzewczy do zasilania nagrzewnic energia elektryczna. Podział na zespoły wentylacyjne - N1/W1, zespół podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyŝowym odzysku ciepła obsługującej pomieszczenia sali koncertowej i jej zaplecza, centrala zlokalizowana w przestrzeni międzystropowej szatni. - K1, K2 indywidualne klimatyzatory dla sali koncertowej - WG1 zespół wentylatora kanałowego wywiewnego z pom. biurowych - WG2 zespół wentylatora kanałowego wywiewnego z pom. rytmiki - WG3 zespół wentylatora kanałowego wywiewnego z szatni i magazynu Zespół centrali nawiewno-wywiewnej N1/W1 ma za zadanie dostarczyć niezbędną ilość powietrza zewnętrznego do sali koncertowej. Powietrze zewnętrzne dla tego zespołu pobierane jest z czerpni ściennej i usuwane poprzez wyrzutnię zlokalizowaną po przeciwnej stronie obiektu w terenie - doprowadzenie podziemnym kanałem betonowym, który będzie stanowił obudowę kanału wentylacyjnego. Centrala zapewnia wymaganą obróbkę powietrza to jest :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Odpisy uprawnień budowlanych autorów projektu. 2. Opis techniczny elementów architektoniczno konstrukcyjnych. 3. Informacja w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) Gmina Kołaczkowo, Obręb Kołaczkowo, PLAC REYMONTA KOŁACZKOWO, MGR INŻ. RYSZARD PRZYBYŁ

SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) Gmina Kołaczkowo, Obręb Kołaczkowo, PLAC REYMONTA KOŁACZKOWO, MGR INŻ. RYSZARD PRZYBYŁ PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi SZKICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu I. Podstawa opracowania: II. Zlecenie i umowa z Inwestorem. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AUTiOŚ:7331/M/15/07. Wizje lokalne w terenie.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY W PROJEKCIE. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podział na etapy. 3. Stan istniejący. 4. Stan projektowany. 5. Przewidywany zakres prac. 6. Klasyfikacja CPV.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Projekt budowlany TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Adres inwestycji: Nowa Kościelnica

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA Autorzy projektu: Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Maciej Wiewióra nr upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU DO GARAśU.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 0501-53-66-37 e-mail archisize@wp.pl NR. 01 PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1.III III OPIS TECHNICZNY WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH ŁUKOWICA, działka nr ew. 1071/4,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

KONDYGNACJA IV SEGMENT A

KONDYGNACJA IV SEGMENT A Zestawienie pomieszczeń podlegających przebudowie w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Nazwa i zakres projektu: PROJEKT DOBUDOWY

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych ARCHI-KON Sylwia Płoneczka -Parot 43-254 WARSZOWICE, UL. SZOSZOWSKA 36 TEL. 601-725-855 FAX 032 435-49-60, NIP: 638-155-23-71, REGON: 241224796 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 -

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 - SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2-2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...- 3-3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice. INWESTOR: TEMAT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, 38-300 Gorlice. Garaż na maszyny i sprzęt rolniczy. Bystra dz. nr 866/11. Obręb ewidencyjny Bystra, jednostka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Oświadczenie projektantów III. Zawartość opracowania IV. Opis techniczny zagospodarowania 1. Przedmiot inwestycji 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101533D.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0. Podstawy opracowania - Zlecenie inwestora. - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... - Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

ZESZYT III ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA

ZESZYT III ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA ZESZYT III ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANśY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ 1. Dane ogólne... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Przedmiot opracowania... 2 4. Wskaźniki liczbowe...

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

ElŜbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT ul. Piłsudskiego 28, Puławy, pokój 310, tel CZĘŚĆ D

ElŜbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT ul. Piłsudskiego 28, Puławy, pokój 310, tel CZĘŚĆ D CZĘŚĆ D - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEPZIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - Obiekt: Adres: Inwestor: Adres: Altana widokowa Jasienica Rosielna, działka nr 568/2, gmina Jasienica Rosielna Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY WIATY NA KONTENERY NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Poznań, ul. Junacka 11-13, obręb Górczyn dz. nr ewid. 92,93,94,106,109,111,113, ark.1 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Junacka 11-21 60-152 Poznań ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski Standard wykończenia budynku Budynek Wielorodzinny Stan Deweloperski (Poznań, ul. Wilczak) Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny 1. Konstrukcja 1.1 Ściany konstrukcyjne ściany fundamentowe hali garażowej ściana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo