Zespolone Moduły Pomiarowe Measuring units PM PM PM30 Digipact Merlin Gerin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespolone Moduły Pomiarowe Measuring units PM PM PM30 Digipact Merlin Gerin"

Transkrypt

1 Zespolone Moduły Pomiarowe Measuring units PM PM PM30 Digipact Merlin Gerin Wytwórca nie bierze odpowiedzialności za błędne stosowanie informacji zawartych w niniejszej instrukcji The manufacturer cannot be held responsible for failure to comply with the information given in this manual. Uwaga Warning - Montaż i obsługa urządzeń może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel - Zawsze należy używać właściwych urządzeń do zabezpieczenia aparatu, gdy nie jest on zasilany ELECTROCUTION RISK - Installation and servicing of this device must be performed only by qualitied personnel. - Always use an appropriate voltage detection device to ensure that the device is not energised. 1

2 Spis treści Str. 1. Opis urządzenia. 1 1 Funkcje Wersje Tabela możliwych pomiarów Tabela nastawianych parametrów Identyfikacja urządzenia Opis elementów Identyfikacja gniazd przyłaczeniowych Kontakt w przypadku wystąpienia problemów Instalowanie 2.1 Waga i pozycja Wymiary Otwory Montowanie Schemat przyłączenia do sieci nn do 500V Specjalne środki ostrożności Schemat przyłączenia do sieci nn powyżej 500V Aparaty zalecane do zabezpieczania modułu pomiarowego PM Schematy połączeń urządzenia Implementacja magistrali Modbus/Jbus Rodzaje połączeń Środki ostrożności przy przyłączaniu Przyłączanie magistrali Modbus/Jbus Interfejs Ustawianie parametrów Diagnostyka problemów z magistralą Opis działania 3.1 Opis panelu czołowego 3.2 Przykład wyświetlania informacji Ustawianie parametrów urządzenia Lista możliwych ustawień parametrów Ustawienie adresu PM150 na magistrali wewnętrznej Digipact Dodatek techniczny 4.1 Dokładność pomiarów Charakterystyka elektryczna Normy Zakresy pomiarowe przy pomiarach lokalnych (PM 100/150/300) Zakresy pomiarowe przy pomiarach zdalnych (wewnętrzna magistrala Digipact - PM150) Zakresy pomiarowe przy pomiarach zdalnych (zewnętrzna magistrala MODBUS/JBUS - PM300) Czas odnawiania pomiarów Algorytmy pomiaru mocy 4.9 Algorytmy pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych (THD) Średni pobór mocy czynnej: działanie i przykład aplikacji Protokół Modbus/Jbus Pomoc w diagnostyce problemów 119 2

3 Contents. 1. Description ol the product. 1.1 Functions. p Versions. p Measurement table. p Parametersetting table. p Product identification. p Box contents. p Identification of the connection terminals. p Who to contact if you have a problem. p Installation. 2.1 Weight and position. p Overall dimensions. p Cutout. p Assembling. p Special precautions. p Wiring diagram for LV network up to 500V. p Wiring diagram for LV network in excess of 500V. p Recommended protection devices when cabling your PM p Connection diagrams. p Implementing the MODBUS/JBUS bus Type of connection. p Cabling precautions. p Connecting MODBUS/JBUS bus. p Inteface equipment. p MODBUS/JBUS parameter setting. p Diagnosis of problems on MODBUS/JBUS. p Operation. 3.1 Description of the front panel. p Display example. p Setting the device parameters. p List of possible parameter setting. p Setting the PM150 address on the Digipact internal bus. p Organisation of the table and MODBUS/JBUS functions accepted. p Technical appendices. 4.1 Accuracies. p Electrical data. p Standards p Local measurement resolution on the display (PM 100/150/300). p Resolution of mesaurements on the Digipact internat bus.(pm150). p Resolution of measurements on the MODBUS/JBUS. (PM300) p Measurement refresh time. p Power measurement algorithms. p Total harmonic distorsion algorithms. p. B Active power demand: operation and apllication example. p MODBUS/JBUS protocol MODBUS/JBUS network. p Chart showing occupancy of the MODBUS/JBUS transmission medium. p The MODBUS/JBUS protocol. p Presentation of the request and reply frames. p Control of messages received by the slave. p CRC 16 calculation algorithms. p Determining a bit address from a word address and the bit order. p Functions. p Diagnosis help. p

4 l. Opis urządzenia Funkcje. Zespolone moduły pomiarowe Systemu Digipact są zdolne do pomiaru wszystkich parametrów elektrycznych (prądy, napięcia, częstotliwość) jak również do obliczania mocy, energii i współczynnika mocy. Dodatkowo może obliczyć współczynnik zawartości harmonicznych w prądzie i napięciu. Pomiary dokonywane są w rzeczywistych wartościach skutecznych RMS (do 31 harmonicznej). Wyjścia dwustanowe są przeznaczone do sygnalizacji przekroczenia zadanych wartości mocy lub jej współczynnika i mogą być użyte do wykonania zrzutu obciążenia. Istnieją następujące wersje zespolonych modułów pomiarowych: PM100: wersja bez komunikacji PM150: wersja z komunikacją po magistrali wewnętrznej Systemu Digipact PM300: wersja z komunikacją po magistrali MODBUS/JBUS przez złącze RS485 : z rozszerzonymi możliwościami pomiarowymi i większą gamą parametrów przypisywanych do wyjść przekaźnikowych. 4

5 1.3. Tabela możliwych pomiarów Mierzona wielkość Odczyt Odczyt Odczyt zdalny przez magistralę Odczyt zdalny przez magistralę lokalny lokalny wewnętrzną Systemu Digipact MODBUS/JBUS (PM100/150) (PM300) (PM150) (PM300) Napięcia międzyfazowe: U12, U23, U31 Napięcia fazowe: V1N, V2N, V3N Prądy: I1, I2, I3, IN Prąd maksymalny Całkowita moc czynna Całkowita moc bierna Całkowita moc pozorna Współczynnik mocy Częstotliwość Całkowita energia czynna Całkowita energia bierna Całkowita energia pozorna Współczynnik zawartości harmonicznych w prądzie: I1, I2, I3, IN Współczynnik zawartości harmonicznych w napięciu: V1N, V2N, V3N, U12, U23, U31 Średnia moc czynna Szczytowa moc czynna 1.3. Measurement table. Values Local Local Communication Communication display display Digipact internal bus MODBUS/JBUS (PM100/150) (PM300) (PM150) (PM300) Phase to phase voltages: U12 U23 U31 Phase to neutral voltaqes V1N V2N V3N Currents: I1, I2, I3, IN Maximum current Total active power Total reactive power Total apparent power Power tactor Frequency Total active enerqy Total reactive enerqy Total apparent enerqy Current total harmonic distorsiow I1, I2, I3, IN Voltage total harmonic distorsion V1N V2N V3N U12 U23 U31 Active power demand Active power demand peak

6 1.4. Tabela nastawianych parametrów Parametr Lokalne nastawianie parametru Lokalne nastawianie parametru Zdalne nastawianie parametru (PM100/150) (PM300) (PM300) Zerowanie wskazań energii Zerowanie wskazań prądu maksymalnego Zerowanie mocy szczytowej Wybór języka Wybór prądu znamionowego przekładnika prądowego Wybór przekładni przekładnika napięciowego Nastawienie parametrów magistrali komunikacyjnej (PM150/PM300) Nastawienie parametrów algorytmu pomiaru Nastawienie parametrów podczas pomiaru Konfiguracja styków K1 i K2 przekaźnika wyjściowego Ustawianie adresu komunikacyjnego (PM150/PM300) Ustawienie prędkości transmisji (PM300) 1.4. Parameter setting table. Values Local parameter setting Local parameter setting Remote parameter setting (PM100/150) (PM300) (PM300) Reset energies Reset maximum current Reset mean power peak Set language parameters Set CT rating parameters Set VT rating parameters Set network type parameters Set mean power integration algorithm parameters Set mean power integration duration parameters Set K1 and K2 relay output parameters Set communication address parameters (PM150/PM300) Set communication rate parameters (PM300) 6

7 1.5. Identyfikacja urządzenia 1.5. Product identification. Na opakowaniu 1. PM100, PM150 i PM Referencja handlowa 3. Referencja zarządzania 4. Kod roku/ tydzień produkcji On the packaging box. 1. PM100. PM150 and PM Sales reference. 3. Management reterence. 4. Manutacturing year l week code Na urządzeniu 1. PM100, PM150 i PM Referencja handlowa On the product. 1. PM100, PM150 and PM Sales reference. 7

8 1.6. Opis elementów 1.6. Box contents. 1. PM punktowe złącze do zasilania urządzenia i pomiarów napięciowych 3. 3 punktowe złącze do styków przekaźnika wyjściowego 4. 6 punktowe złącze zaciskowe do przyłączenia przekładnika prądowego 5. Instrukcja obsługi (ważne: wypełnić i zachować) 1. PM point connector for device powering and voltage measurement point connector for relay output cabling point screw-on connector for CT cabling. 5. User manual (Important: to be filed and kept). 1. PM punktowe złącze do zasilania urządzenia i pomiarów napięciowych 3. 3 punktowe złącze do styków przekaźnika wyjściowego 4. 6 punktowe złącze zaciskowe do przyłączenia przekładnika prądowego 5. 5 punktowe złącze do przyłączenia magistrali wewnętrznej Systemu Digipact 6. Instrukcja obsługi (ważne: wypełnić i zachować) 1. PM point connector lor device powering and voltage measurement point connector lor relay output cabling point screw-on connector lor CT cabling point connector for Digipact internat bus link. 6. User manual (Important: to be filed and kept). 8

9 1. PM punktowe złącze do zasilania urządzenia i pomiarów napięciowych 3. 3 punktowe złącze do styków przekaźnika wyjściowego 4. 6 punktowe złącze zaciskowe do przyłączenia przekładnika prądowego 5. 5 punktowe złącze do przyłączenia magistrali wewnętrznej Systemu Digipact 6. Przewody (długości 300 mm) wyposażone w w filtr i 2 punktowe złącze do połączenia z obudową 7. 3 punktowe złącze do zasilania elektrycznego 8. Filtr do przewodu magistrali Modbus/Jbus 9. Instrukcja obsługi (ważne: wypełnić i zachować) 1. PM point connector for device powering and voltage measurement point connector for relay output cabling point screw-on connector for CT cabling point connector for the MODBUSlJBUS signal. 6. Wires (300mm long) equipmed with a ferrite and a 2 point connector for interconnection of frames point connector for electrical supply. B. A ferrite for MODBUS/JBUS Gable. 9. User manual (important: to be filed and kept). 9

10 1.7. Identyfikacja gniazd przyłączeniowych 1.7. Identification of the connection terminals. Dolny zespół gniazd przyłączeniowych modułów PM100, PM150, PM Gniazdo styku K1 przekaźnika wyjściowego 2. Gniazdo styku K2 przekaźnika wyjściowego 3. Gniazdo do przyłączenia obwodu napięciowego PM100, PM150 or PM300 lower terminal block. 1. Relays N 1 output connector. 2. Relays N 2 output connector. 3. Voltage connection connector. Dolne gniazdo przyłączeniowe modułu PM Gniazdo do przyłączenia przekładnika prądowego PM 100 upper terminal block. 1. Connector for CT 10

11 Górny zespół gniazd przyłączeniowych PM Gniazdo do przyłączenia przekładnika prądowego 2. Gniazdo do przyłączenia magistrali wewnętrznej Systemu Digipact PM150 upper terminal block. 1. Connector for CT 2. Digipact internal bus connector. Górny zespół gniazd przyłączeniowych PM Gniazdo do przyłączenia przekładnika prądowego 2. Blok do przyłączenia magistrali MODBUS/JBUS, zawiera: 2 punktowe gniazdo do zasilania 2 punktowe gniazdo do ekranowania 2 punktowe gniazdo do podłączenia magistrali MODBUS/JBUS PM300 upper terminal block. 1. Connector for CT 2. Connector for MODBUSlJBUS connection, containing: 2 points lor power supply. 2 points for shielding. 5 points lor the MODBUSlJBUS link. 11

12 1.8. Kontakt w razie wystąpienia problemów 1.8. Who to contact if you have a problem. Najbliższe biuro Schneider Electric Polska Your nearest SCHNEIDER branch office. 2. Instalowanie / Installation. 2.1 Waga i pozycja 2.1 Weight and position. : Masa urządzenia 0,3 Kg W celu poprawienia czytelności odczytu, urządzenie należy umieścić na wysokości 170 cm Weight of device: 0,300 Kg To improve display legibility, preferably place the device at a height of 1m Wymiary 2 2 Overall dimensions. 2.3 Otwór 2.3 Cutout. Wskazówki dotyczące instalowania w rozdzielnicy Switchboard installation tips Wymagane odstępy Free space around the product. 12

13 2.4 Montaż. 2.4 Assembling Montaż urządzenia nie wymaga stosowania specjalnych narzędzi Grubość panelu czołowego: 1mm min 3mm max No special tools are required to assemble this device. Front plate thickness: 1 mm mini / 3 mm maxi. 2.5 Specjalne środki ostrożności 2.5 Special precautions. Zaleca się: Nie należy łączyć i odłączać przekładnika prądowego, gdy jest on pod napięciem Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych Należy zapewnić właściwe dociśnięcie złącza obwodu przekładnika prądowego We recommend that you: Never connect or disconnect CTs when the device is energised. Do not obstruct the ventilation apertures. Ensure the CT connector is properly screwed on. 13

14 2.6. Schemat przyłączenia do sieci n.n. do 500V 2.6. Wiring diagram for LV network up to 500V Przewiduje się trzy rodzaje przyłączenia dla: PM100, PM150 i PM types of connection are provided for cabling a PM100, PM150 or PM300. Instalacja 4-ro przewodowa z trzema przekładnikami Przekładniki prądowe w fazach L1, L2, L3. Prąd w przewodzie neutralnym jest obliczany na podstawie prądów fazowych 3 CT 4 wire type connection. (CT on phases i, 2, 3 witki connected neutral). The neutral current is calculated from the other currents. Instalacja trójprzewodowa z trzema przekłanikami Przekładniki prądowe w fazach L1, L2, L3. 3 CT 3 wire type connection. (CT on phases 1, 2, 3 without connected neutral). 14

15 Instalacja trójprzewodowa z 2-ma przekładnikami Przekładniki prądowe w fazach L1 i L3 Prąd w fazie L2 jest obliczany na podstawie prądów fazowych L1 i L3 2 CT 3 wire type connection. (CT on phases i and 3 vital without connected neutral.j Current in phase 2 is calculated trom current in phase 1 and 3. 15

16 2.7. Schemat przyłączenia do sieci n.n. o napięciu powyżej 500V (z przekładnikami napięciowymi 600/380V, 690/380V, 1000/380V) 2.7. Wiring diagram for LV network in excess of 500V (through 600/380V, 690/380V, 1000/380V VT) Przewiduje się 2 rodzaje przyłączenia dla PM100, PM150 ou d'un PM types of connection are provided for cabling a PM 100, PM 150 or PM300. Instalacje czteroprzewodowe (3 fazy + N) Trzy przekładniki prądowe 3 CT 4 wires type connection. (3 phases + neutral). Instalacje trójprzewodowe (3 fazy bez N) Trzy przekładniki prądowe 3 CT 3 wires type connection. (3phases without neutral). 16

17 2.8. Polecane aparaty zabezpieczające zespolony moduł pomiarowy: PM100, PM150 lub PM Recommended protection devices when cabting your PM700, PM150 ou PM300 Rozłącznik bezpiecznikowy STI Typ Napięcie (V) Referencja Trójfazowy Trzy fazy + przewód neutralny Wkładki bezpiecznikowe Prąd znamionowy (A) Referencja Wyłącznik P25M Typ Referencja Trójfazowy STI fuse disconnector with rack. Type voltage(v) Ref. Three-phase Threephase + neutral Fuse cartridges Rating (A) Fuse ref. am P25M circuit-breakers Type ReL Three-phase

18 2.9. Schemat połączeń modułu PM PM100 connection diagram. Przykład połączenia: instalacja czteroprzewodowa (3 fazy + N) Nie wolno uziemiać przekładnika prądowego! Urządzenie jest zasilane przez fazy L2 i L3 Nie wolno łączyć zacisków S1 i S2 z innymi Przekroje przewodów 1 - l,5 mm - 2,5 mm 2-0,75 mm2-2,5 mm2. Connection exampte: 3 CT 4 wires. Never earth the CT's. The device is powered by phases 2 and 3. Do not connect St or S2 with each other. Cabling cross-section. 1 - l,5 mm - 2,5 mm 2-0,75 mm2-2,5 mm2.. 18

19 Schemat połączeń modułu PM150. PM150 connection diagram. Przykład połączenia: instalacja czteroprzewodowa (3 fazy + N) Nie wolno uziemiać przekładnika prądowego! Urządzenie jest zasilane przez fazy L2 i L3 Nie wolno łączyć zacisków S1 i S2 z innymi Przekroje przewodów 1 l,5mm2-2,5mm2. 2 0,75mm2-2,5mm2. 3 skrętka 0,75mm2-2,5mm2 Kolorowy kod połączeń magistrali wewnętrznej (PM150). 24 V Czerwony 0 V Czarny - Biały + Niebieski e Conneclion example: 3 CT 4 wires. Never earth the CT's. The device is powered by phases 2 and 3. Oo not connect S 1 or S2 with each other. Cabling cross-section. 1 from l,5mm2 to 2,5mm2 2 from 0,75mm2 to 2,5mm2 3 from 0,75mm2 to 2,5mm2 twisted cables Color coda on internat bus connection (PM150). 24 V Red 0 V Black - White + Blue Referencje przewodów magistrali wewnętrznej Systemu Digipact Długość Referencja 20 metrów metrów Digipact internal bus cable reference. Length Relerence 20 metres metres

20 Schemat połączeń modułu PM300. PM300 connection diagram. Przykład połączenia: instalacja czteroprzewodowa (3 fazy + N) Nie wolno uziemiać przekładnika prądowego! Urządzenie jest zasilane prze fazy L2 i L3 Nie wolno łączyć zacisków S1 i S2 z innymi Connection example: 3 CT 4 wires Never earth the CT's. The device is powered by phases 2 and 3. Do not connect S t or S2 with each other. Ekranowanie RD-(B') RD+(A') TD-(B) TD+(A) RC Przekroje przewodów. 1 1,5mm2-2,5mm2 2 0,75mm2-2,5mm2 3 0,75mm2-2,5mm2, ekranowane Cabling cross-section, 1 from l,5mm2 to 2,5mm2 2 from 0,75mm2 to 2,5mm2 3 from 0,75mm2 to 2,5mm2 shielded cables. * Szczegół widoku montażu filtru na przewodzie magistrali Modbus/Jbus Detail ol mounting ferrite on the MODBUSlJBUS Gable. 20

21 2.10 Zastosowanie RS485 z protokołem MODBUS/JBUS 2.10 Implementing the RS4B5 MODBUS/JBUS bus Rodzaje połączeń Standard RS485 pozwala na stosowanie kilku typów połączeń Połączenie czteroprzewodowe - Bezpośrednie (1 master, 1 slave) - Wielopunktowe (1 master, kilka elementów typu slave ) Połączenie dwuprzewodowe - Bezpośrednie (1 master, 1 slave) - Wielopunktowe (1 master, kilka elementów typu slave ) Jeżeli nie ma konieczności stosowania połączenia czteroprzewodowego, zalecane jest połączenie dwuprzewodowe, które jest efektywne i łatwiejsze do wykonania Type of connection. - The RS485 standard allows several types ot connection. 4-wire connection (figure 1): - Point to point (1 master, 1 slave). - Multipoint (1 master, several slaves). 2-wire connection (figure 2): - Point to point (1 master, 1 slave). - Multipoint (1 master, several slaves). If the 4-wite connection is not made necessary by another item of equipment, preference should be given fo fhe 2-wite connection which is ef ficient and easier to cabte. 21

22 Zalecenie przy łączeniu przewodów W standardzie RS485 jest wymagane stosowanie następujących reguł: Polaryzacja Jest wymagana Musi być niezmienna Stały i trwały stan czuwania przez połączenie linii do 0 V i do 5 V poprzez rezystory 470 om Musi być przeprowadzona na poziomie master w celu zapewnienia jednoznaczności Rezystory polaryzacyjne są zazwyczaj zamontowane w interfejsie 485 urządzenia Master lub w konwerterze RS485/RS232 Dopasowanie: Osiąga się poprzez instalację na końcach magistrali odpowiednio dopasowanych rezystancji. Pozwala to zapobiec deformacjom sygnału. W urządzeniach typu slave opornik dopasowujący 120 om jest przeważnie zamontowany fabrycznie. Przewody ekranowane Muszą być uziemione na swoich końcach i jeśli to możliwe do korytka kablowego Mają wpływ na wzrost odporności na zakłócenia elektromagnetyczne Uwaga: w stanie czuwania, napięcia V(+) i V(-) muszą być większe niż 300mV Przykład dwuprzewodowego, wielopunktowego połączenia z rezystorami polaryzacyjnymi 22

23 Cabling precautions. The RS485 standard calls for compliance witki the following rules. The polarisation: ls compulsory. Must be unique. Fixes a steady rest status of the line by connecting it to OV and to 5V by 470 om, resistors. Must be performed at master level to prevent ambiguity. The polarisation resistors are normally available in the RS485 interface of the master or on the RS232/RS485 interface box. Adaptation: Must be carried out at line ends. Prevents signal deformation by closing the line on its characteristic impedance. Is carried out by 120om resistors normally ptaced in the slave interface. Cable shielding: Must be earthed at its ends and, if possible, regularly to the mechanical frame oi the cabletray Aims at increasing immunity to electromagnetic disturbances, NB: In the rest status, the voltage V(-) - V(+) must be greater than 300mV. Example of a 2-wire multipoint line polarisation resistors. 23

24 Przyłączenie magistrali MODBUS/JBUS. PM300 jest przyłączony poprzez 5 punktowe złącze do przesyłu danych, 3 punktowe złącze do ekranowania i 3 punktowe złącze do zasilania PM300 jest wyposażony w obciążenie rezystancyjne przyłączone do RD-.Pozwala to na dopasowanie linii Connecting the MODBUS/JBUS. The PM300 is connected using a 5 point connector for bus signals, a 2 point connector for shielding and a 3 point connector for power supply. PM300 has an internal load resistor wired on RD-. It allows line adaptation. Przykład połączenia magistrali Connecting bus examples. Przyłączenie PM300 2 przewodowe z adaptacją PM300 with 2-wire adaptation, Przyłączenie PM300 2 przewodowe PM300 with 2-wires. Przyłączenie PM300 4 przewodowe PM300 with 4-wires. 24

25 Interfejs Interface equipment. Zalecane przewody Przyłączenie musi być wykonane za pomocą podwójnej skrętki dwużyłowej zgodnie ze specyfikacją EIA standardu RS485 Charakterystyka zalecanych przewodów Skrętka dwużyłowa, ekranowana, z żyłą miedzianą ocynowaną, pokrycie powyżej 65% Impedancja dopasowywująca 120om Wskaźnik AWG 24 Rezystancja liniowa <100 om/km Pojemność międzyżyłowa <60pF/m. Pojemność pomiędzy żyłą a ekranem <100pF/m. Maksymalna odległość pomiędzy najdalszymi punktami 1000m. Recommended Gable. Tńe connections musi be mada using twisted pairs according to the specifications of the EIA RS485 standard Characteristics of the recommended cabte for the JBUS l RS485 network Twisted pair with shielding by tin-coated copper braid, mora than 65% coverage. Characteristic impedance 120om Gauge AWG 24 Resistance load per unit length <100 om/km Capacity between conductors <60pF/m. Ćapacity between conductors and shielding <100pF/m. Maximum distance between the 2 furthest points 1000m. 25

26 Konwersja RS485/RS232. Zalecane jest stosowanie konwertera ACE909 Dopuszcza się stosowanie innych, ekwiwalentnych konwerterów. RS485/RS232 Conversion. The RS485/RS232 Ref: ACE909 conversion box is recommended. Use of any other equivalent converter is possible Nastawienie parametrów magistrali MODBUS/JBUS. Format przesyłanych danych 8 bitów danych bez polaryzacji, 1 bit stopu Prędkość 9600 / baudów (nastawianie - patrz 3.3). Adres PM300 Od 01 do FF (Nastawianie - patrz 3.3). Uwaga: adres 00 jest zastrzeżony Setting the MODBUS/JBUS parameters. Data formats 8 data bits, without polarny, 1 stop bif. Rates / bauds (for parameter setting see 3.3). JBUS address of PM300. From 01 to FF (for parameter setting see 3.3). Caution: address 00 is forbidden. 26

27 Diagnostyka problemów z magistralą MODBUS/JBUS. Objawy Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie PM300 nie odpowiada. Moduł komunikacyjny nie jest zasilany Zasilić moduł przez złącza nr 14 i 16 PM300 ma niewłaściwy adres Wybrać prawidłowy adres w trybie ustawiania parametrów Prędkość transmisji wybrana dla PM300 nie jest dopasowana do Wybrać prawidłową prędkość transmisji (9600 lub bitów/s) w trybie prędkości transmisji systemu nadzorującego ustawiania parametrów Magistrala Modbus/Jbus jest niewłaściwie spolaryzowana Sprawdzić, czy rezystory Rp są właściwie podłączone Magistrala Modbus/Jbus jest niewłaściwie przyłączona Sprawdzić przyłączenie PM300 nie odpowiada (lub inny element typu slave ma ten sam adres, co PM300 i odpowiada Ustawić inne adresy wszystkich elementów typu slave odpowiedź ma złą składnię). w tym samym czasie Przy przyłączeniu 4 przewodowym, linie A/B są błędnie Sprawdzić przyłączenie i polaryzację, Jeżeli to możliwe, użyć przyłączenia podłączone lub spolaryzowane 2 przewodowego Diagnosis of problems on MODBUS/JBUS. Symptoms. Probalbe causes. Solutions. PM300 does not reply. The communication module is not powered Power the module throught terminals 14 and 16. The PM300 is not af the right address Select the right address in the parameter setting mode. The rates selected on PM300 does not match the Select the right rate (9600 or bitsls) in the parameter supervisor rate setting mode. The MODBUSIJBUS bus is incorrectly polarised. Check that the Rp resistors are properly cabled. MODBUSlJBUS bus cabling tault. Check the cabling. PM300 does not repply Another slave has the same address as PM300 and Put different addresses on all slaves. (or replies with wrong trames). replies at the same time as PM300 In the 4-wires mode, the AlB lines are incorrectly Check cabling and polarisation. cabted orpolarised. If possible use 2-wire cabling. 27

28 3. Opis działania. / Operation Opis panelu czołowego 3.1. Description of the front panel. 1. Przycisk U : odczyt wartości napięć i współczynnika zawartości harmonicznych 2. Przycisk P : odczyt wartości mocy i energii 3. Przycisk I : odczyt wartości prądów i współczynnika zawartości harmonicznych 4, Przycisk F i PF : odczyt wartości częstotliwości i współczynnika mocy (PF) 5. Wyświetlacz z podświetlanym tłem : wyświetlenie różnych danych 6. Przycisk Param : do ustawiania parametrów 7. Przycisk Enter : do zatwierdzania ustawionych parametrów 8 i 9. Przyciski do zmiany wartości ustawianych parametrów 1. "U" key: voltage and total harmonie distortion reading. 2. "P" key. powerand energy reading. 3. "I" key: current and total harmonie distortion reading. 4. "F et FP" keys: frequency and power facior reading. 5. LCD display wich background illumination: display of the various measurements. 6. "param" key: for setting parameters. 7. "Enter " key: to validate parameter setting. 8 and 9. parameter value modilication keys 28

29 3.2. Przykład wyświetlanych informacji Display example. Rodzaj przyłączenia: 4- przewodowe 3 CT 0 3 CT 4 wńe type connection. 29

30 3.3. Ustawianie parametrów urządzenia 3.3. Setting the device parameters..ustawianie adresu dla modułu PM150 Ustawianie adresu i prędkości transmisji dla modułu PM300 Liczba parametrów, których ustawienie jest konieczne: Język, prąd znamionowy przekładnika prądowego, przekładnia przekładnika napięciowego, rodzaj przyłączenia, resetowanie wskazań energii, resetowanie wskazań prądu maksymalnego, przypisanie styku 1 przekaźnika wyjściowego przypisanie styku 2 przekaźnika wyjściowego, nastawienie wartości progowej obydwu styków W celu wyboru trybu ustawiania parametrów należy wcisnąć jednocześnie przyciski U i Param Modyfikacja parametrów dokonuje się przyciskami + i - Zatwierdzenia zmiany dokonuje się przyciskiem Enter Wyboru kolejnego parametru dokonuje się przyciskiem Param Po opuszczeniu tego trybu, zatwierdzone zmiany parametrów zostaną zachowane Setting the adress for PM150. Setting the address and rate for PM300. A number of parameters need to be set: Language, CT rating, VT rating, device connection, energy resetting, overcurrent resetting, output assignment, output 2 assignment, output 2 threshold. To enter the parameter setting mode, press the "U" and the "Param" keys at the same time. Use the "+" et "-" keys to modify a parameter value. Use ihe "Enter " key to save the parameters set. Use the "param" key to save the next parameter setting. When leaving this mode, the validated parameter setting are saved. 30

31 Ustawiany parametr Przełączanie na następny parametr Ustawienie fabryczne Zmiana parametru Zatwierdzenie Parametr ustawialny na urządzeniu Język Język francuski Język angielski PM 100 / 150 / 300 Prąd znamionowy przekładnika prądowego Prąd znamionowy przekładnika prądowego 15A Prąd znamionowy przekładnika prądowego 20A? PM 100 / 150 / 300 Przekładnia przekładnika napięciowego Przekładnia przekładnika napięciowego podłączono Przekładnia przekładnika napięciowego 600/380 V? PM 100 / 150 / 300 Rodzaj przyłączenia Rodzaj przyłączenia 4 przewody 3 przekładniki Rodzaj przyłączenia 3 przewody 2 przekładniki? PM 100 / 150 / 300 Zastosowanie w Systemie Digipact lub Dialpact PM150 używany w: Systemie Digipact PM150 używany w: Systemie Dialpact? PM

32 Ustawiany parametr Przełączanie na następny parametr Ustawienie fabryczne Zmiana parametru Zatwierdzenie Parametr ustawialny na urządzeniu Adres (MSB) Ustawianie adresu MSB : 1 Ustawianie adresu MSB : 2? PM 150 (używany tylko w Systemie Dialpact) Adres (LSB) Ustawianie adresu LSB : 1 Ustawianie adresu LSB : 2? PM 150 (używany tylko w Systemie Dialpact) Adres Modbus/Jbus (MSB) Adres podawany jest w postaci hexadecymalnej Jbus/Modbus adres : MSB :0 Jbus/Modbus adres : MSB :1? PM 300 Adres Modbus/Jbus (MSB) Przykład: Jeżeli ustawiamy adres 0-1, to ustawiamy 0 na pozycji MSB, a 1 ustawiamy na pozycji LSB Jbus/Modbus adres : LSB :0 Jbus/Modbus adres : LSB :1? PM 300 Prędkość transmisji magistrali Modbus/Jbus Prędkość musi być taka sama na elemencie master i na wszystkich elementach slave Jbus/Modbus prędkość: 9600 bodów Jbus/Modbus prędkość: bodów? PM

33 Ustawiany parametr Przełączanie na następny parametr Ustawienie fabryczne Zmiana parametru Zatwierdzenie Parametr ustawialny na urządzeniu Zerowanie wskazań energii Zerowanie wskazań energii NIE Zerowanie wskazań energii TAK? PM 100 / 150 / 300 Zerowanie wskazań prądu maksymalnego Zerowanie wskazań prądu maksymalnego NIE Zerowanie wskazań prądu maksymalnego TAK? PM 100 / 150 / 300 Zerowanie wskazań mocy średniej Zerowanie wskazań mocy średniej NIE Zerowanie wskazań mocy średniej TAK? PM 300 Sposób wyświetlania mocy Okno przesuwne Okno stałe? PM 300 Przedział czasowy do obliczeń mocy średniej Przedział czasowy 10 minut Przedział czasowy 11 minut? PM

34 Ustawiany parametr Przełączanie na następny parametr Ustawienie fabryczne Zmiana parametru Zatwierdzenie Parametr ustawialny na urządzeniu Przypisanie styku 1-go przekaźnika Styk 1 ustawiony : moc czynna (P) PM 100 / 150 / 300 Ustawienie wartości progowej styku 1 Wartość progowa styku 1 kw> PM 100 / 150 / 300 Przypisanie styku 2-go przekaźnika Styk 2 ustawiony moc czynna (P) PM 100 / 150 / 300 Ustawienie wartości progowej styku 2 Wartość progowa styku 2 kw>300,00 PM 100 / 150 /

35 Ustawiany parametr Przełączanie na następny parametr Ustawienie fabryczne Zmiana parametru Zatwierdzenie Parametr ustawialny na urządzeniu Adres JBUS/MODUS - przy braku komunikacji adres nie może być ustawiony Jbus/Modbus adres: MSB:0 Jbus/Modbus adres: nie aktywny COM PM 300 Prędkość JBUS/MODUS - przy braku komunikacji prędkość transmisji nie może być ustawiona Jbus/Modbus adres: LSB:1 Jbus/Modbus adres: nie aktywny COM PM 300 Wybór systemu przy braku komunikacji nie można dokonać wyboru systemu Digipact lub Dialpact Jbus/Modbus prędkość: 9600 bodów Jbus/Modbus prędkość: nie aktywny COM PM 300 Adres PM150 w Dialpact przy braku komunikacji nie można ustawić adresu PM150 pracującego w systemie Dialpact PM150 używany w: Dialpact System PM150 używany w: nie aktywny COM PM 150 Batibus adres: MSB :1 Batibus adres: nie aktywny COM PM 150 Batibus adres: LSB :1 Batibus adres: nie aktywny COM PM

36 Order of parameters according to product type Scroll Default parameters Parameter change Your choice Parameter setting on product The language Langue Francais Langue Anglais? PM 100 / 150 / 300 CT rating CT rated current 15A CT rated current 20 A? PM 100 / 150 / 300 VT rating PT rated voltage No TP connection PT rated voltage 20 A? PM 100 / 150 / 300 Connection type Unit connection 4 wires 3 CT Unit connection 3 wires 2 CT? PM 100 / 150 / 300 Use in Dialpact or Digipact system PM150 used in: Digipact System PM150 used in: Dialpact System? PM

37 Order of parameters according to product type Scroll Default parameters Parameter change Your choice Parameter setting on product Setting the address (high order) Batibus address MSB: 1 Batibus address MSB: 2? PM 150 (Used with Dialpact only) Setting the address (low order) Batibus address LSB: 1 Batibus address LSB: 2? PM 150 (Used with Dialpact only) Setting the Modbus/Jbus address (high order) The address to be configured is in hexadecimal Jbus/Modbus address : MSB :0 Jbus/Modbus address : MSB :1? PM 300 Setting the Modbus/Jbus address (low order) For example: if address set:0-1 Set 0: on high order address Set 1: on low order address Jbus/Modbus address : LSB :0 Jbus/Modbus address : LSB :1? PM 300 Setting the Modbus/Jbus rate The rate must be the same on the master station and all the slaves Jbus/Modbus speed: 9600 bauds Jbus/Modbus speed: bauds? PM

38 Order of parameters according to product type Scroll Default parameters Parameter change Your choice Parameter setting on product Resetting energies Reset energy value no Reset energy value yes? PM 100 / 150 / 300 Resetting maximum current Reset max current no Reset max current yes? PM 100 / 150 / 300 Resetting the active power demand Reset max demand no Reset max demand yes? PM 300 Setting the active power demand calculation type Deman calculation Sliding window Deman calculation block interval? PM 300 Setting the active power demand interval Demand interval 10 minutes Demand interval 11 minutes? PM

39 Order of parameters according to product type Scroll Default parameters Parameter change Your choice Parameter setting on product Assigning output 1 Output 1 active on real power (P) Output 1 active on apparent power (S)? PM 100 / 150 / 300 Output 1 threshold Output 1 threshold kw>300,00 Output 1 threshold kw>300,10? PM 100 / 150 / 300 Assigning output 2 Output 2 active on real power (P) Output 2 active on apparent power (S)? PM 100 / 150 / 300 Output 2 threshold Output 2 threshold kw>300,00 Output 2 threshold kw>300,10? PM 100 / 150 /

40 Order of parameters according to product type Scroll Default parameters Parameter change Your choice Parameter setting on product If communication not connected, the address cannot be set Jbus/Modbus address: MSB:0 Jbus/Modbus address: COM not active PM 300 Jbus/Modbus address: LSB:1 Jbus/Modbus address: COM not active PM 300 If communication not connected, the rate cannot be set Jbus/Modbus speed: 9600 bauds Jbus/Modbus speed: COM not active PM 300 If communication not connected, Dialpact or Digipact enviroment cannot be set PM150 used in: Dialpact System PM150 used in: COM not active PM 150 If communication not connected, PM150 address used in Dialpact system cannot be set Batibus address: MSB :1 Batibus address: COM not active PM 150 Batibus address: LSB :1 Batibus address: COM not active PM

41 3.4. Lista możliwych ustawień parametrów Możliwe są następujące ustawienia: Języki: Angielski lub francuski Prąd znamionowy przekładnika prądowego 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 110, (PM100/150/300) 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 630, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1500, 600, 2000, 2500, 3000, 3200, 4000, 5000, 6000, 6300 Przekładnia przekładnika napięciowego brak przekładnika napięciowego (dla sieci n.n. poniżej 500 V) (PM 100/150/300) 600/380V 690/380V 1000/380V Rodzaj przyłączenia 4-przewodowe 3 CT (PM100/150/300) 3-przewodowe 3 CT 3-przewodowe 2 CT Wybór systemu Dialpact lub Digipact tak - tylko dla PM150 Ustawienie adresu tak - tylko dla PM150 w systemie Dialpact tak - dla PM300 Prędkość transmisji tak - tylko dla PM300 Zerowanie wskazań energii tak - dla PM100/150/300 Zerowanie wskazań prądu maksymalnego tak - dla PM100/150/300 Zerowanie wskazanej mocy czynnej tak - tylko dla PM300 Sposób wyświetlania mocy czynnej tak - tylko dla PM300 Przedział czasowy odczytu mocy czynnej Przypisanie styków (K1 lub K2) przekaźnika wyjściowego tak - tylko dla PM300 Moc czynna (P) dla PM100/150/300 Moc bierna (Q) dla PM100/150/300 Moc pozorna (S) dla PM100/150/300 Współczynnik mocy (PF) dla PM100/150/300 Prąd fazowy tylko dla PM300 Prąd w przewodzie neutralnym tylko dla PM300 Prąd maksymalny tylko dla PM300 Napięcie międzyfazowe tylko dla PM300 Napięcie fazowe tylko dla PM300 Moc średnia tylko dla PM300 41

42 3.4. List of possible parameter settings. Various settings are possible: Languages: English or French ĆT ratings 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 110, (PM100/150/300) 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 630, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1500, 600, 2000, 2500, 3000, 3200, 4000, 5000, 6000, 6300 VT ratings no VT connected (for LV network less than 500 V) (PM 100/150/300) 600/380V 690/380V 1000/380V Connection 4 wires 3 CT (PM100/150/300) 3 wires 3 CT 3 wires 2 CT Setting the Dialpact or Digipact system yes with the PM150 Setting the communication address yes with the PM150 used in a Dialpact system and with PM300 Setting the communication rate yes with the PM300 Restting energies yes with the PM100/150/300 Resetting overcurrent yes with the PM100/150/300 Restting the active power demand yes with the PM300 Setting the active power demand calculation type yes with the PM300 Setting the active power demand interval Assigning digital outpu (Kl ou K2) yes with the PM300 active power (P) with the PM300 reactive power (Q) with the PM300 apparent power (S) with the PM300 power factor (PF) with the PM300 phase current with the PM300 neutral current with the PM300 maximum current with the PM300 phase l phase voltage with the PM300 phase l neutral voltage with the PM300 active oower demand with the PM300 42

43 Ustawienie adresu PM150 na magistrali wewnętrznej Dialpact Adres na magistrali wewnętrznej zależy od systemu, w którym PM150 pracuje W przypadku systemu Dialpact ( z interfejsem ET34) adres jest ustawiony przyciskami na panelu czołowym PM150 (patrz 3.3) W przypadku systemu Digipact ( z koncentratorem danych DC150) adres jest wysyłany zdalnie przez koncentrator danych DC150 (patrz instrukcja obsługi DC150) Należy stosować następującą zasadę: dla tych samych dopływów lub odpływów elektrycznych wyposażonych w elementy systemu Digipact musi być ustawiony ten sam adres dla różnych elementów. Dwa moduły PM150 nie mogą być instalowane na tym samym odpływie lub dopływie 3.5. Setting the PMi50 address on the internat bus. The internal network address depends on the system in wich thepm150 is integrated: If Dialpact system (with ET34): the address musi be entered via the keypad on the PM150 (see 3.3) If Digipact system (wich DC 150 data concentrator): the address must be remotely sent by the DC150 concentrator (see DC150 manual). The principe is: for the same electrical feeder or incomer instrumented wich modules from the Digipact range, the same address musi be positioned on the different modules, Two PM150 measuring units musi not be installed on the same leeder or incomer.

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 4. Dodatek techniczny. 4. Technical appendices Dokładność Accuracies. Wejście Wartość znamionowa Zakres Dokładność pomiaru ( bez czujników) Napięcia międzyfazowe 58 Vac (min) 317 Vac (max) +/- 1% Napięcia fazowe 100 Vac (min) 550 Vac (max) +/- 1% Prądy 5A ac 0-10 A ac +/- 1% Częstotliwość 50 Hz/60 Hz Hz +/- 0,02% Moc czynna od -16 MW do +16 MW +/- 1,5% Moc bierna od 16 MVAR do +16 MVAR +/- 1,5% Moc pozorna 0-16 MVA +/- 1,5% Moc czynna średnia (PM300) 0-16 MW +/- 1,5% Współczynnik mocy od 1 do 1 +/- 1,5% Energia czynna MWh +/- 1,5% Energia bierna MVARh +/- 1,5% Energia pozorna (PM300) MVAh +/- 1,5% Inputs Rated values Range Accuracy. (excluding sensor) Phase to phase voltages 58 Vac (min)-317vac (max) +/- 1% Phase to neutral voltages 100 Vac (min)-550vac (max)- +/- 1% Currents 5A ac 0-10A ac +/- 1% Frequency 50 Hz/60 Hz 45-65Hz +/- 0,02% Active power -16 MW MW +/- 1,5% Reactive power 16 MVAR MVAR +/- 1,5% Apparent power 0-16 MVA +/- 1,5% Active power demand (PM300) 0-16 MW +/- 1,5% Power factor 1-1 +/- 1,5% Active energy MWh +/- 1,5% Reactive energy MVARh +/- 1,5% Apparent energy (PM300) MVAh +/- 1,5% 80

81 4.2.Charakterystyka elektryczna. Zasilanie min ('): 115V +10 %! -15 max: 500V +10,% / -15 z PT: 1000V Pobór mocy 2VA Wejście napięciowe 100V a 550VAC z TP: 1000V Impedancja wejściowa 1,2MS2 Wejście prądowe 5A prąd znamionowy (In) 10A max. Pobór mocy na wejściu przekładnika prądowego 1 VA do 21n na każde wejście. Minimalna moc przekładnika prądowego (zalecana) 2VA Klasa dokładności przekładnika prądowego (zalecana) 1 Przekładnik napięciowy 600V pierwotne / 380V wtórne 690V pierwotne / 380V wtórne 1000V pierwotne / 380V wtórne Moc minimalna 5VA Klasa dokładności (zalecana) 1 Wyjścia przekaźnikowe Dwa styki (K1,K2) połączone z następującymi parametrami elektrycznymi: Moc bierna (Q) dla PM100/150/300 histereza do 5% Moc czynna (P) dla PM100/150/300 histereza do 5% Moc pozorna (S) dla PM100/150/300 histereza do 5% Współczynnik mocy (PF) dla PM100/150/300 histereza do 2% Napięcie fazowe tylko dla PM300 histereza do 2% Napięcie międzyfazowe tylko dla PM300 histereza do 2% Prąd fazowy tylko dla PM300 histereza do 5% Prąd w przewodzie neutralnym tylko dla PM300 histereza do 5% Prąd maksymalny tylko dla PM300 histereza do 5% Moc średnia tylko dla PM300 histereza do 5% Czas odnawiania 1 sekunda Napięcie przełączania max. 380VAC max. 150VDC Prąd maksymalny 6A Zdolność wyłączalna 2kVA Rezystancja styków 30m S2 Moc przełączania patrz wykres (`): 127V +10 % /-15 % przy 2-ch przekaźnikach aktywnych 81

82 4.2. Electrical data. Power supply Consumption Voltages inputs Input impedance Current inputs Consumption on CT inputs Mini CT power (recommended) Accuracy class (recommended 1 Voltage transformer (VT) min ('): 115V +10,ó l-15i max: 500V + 10 % l -15 ib with VT. 1000V 2VA 100V a 550VAC with VT 1000V 1,2MS2 5A rated (In) l0a max. 1 VA to 21n on each input 2VA 600Vprimary l 380Vsecondary 690Vprimary 380Vsecondary 1000Vprimary l 380Vsecondary Minimum power 5VA Accuracy class (recomended) 1 Relay output Two contacts (K1,K2) associable wich the lollowing electrical values: Reactive power (Q) with the PM100/150/300 hysteresis of 5 l Apparent power (S) with the PM100/150/300 hysteresis o15% Active power (P) with the PM100/150/300 hysteresis of 5% Power factor (FP) with the PM 100/150/300 hysteresis of 2% Phase to neutral voltages with the PM300 hysteresis of 2% Phase to phase voltages with the PM300 hysteresis of 2% Phase current with the PM300 hysteresis of 5% Neutral voltage with the PM300 hysteresis of 5 l Max. current with the PM300 hysteresis of 5% Switchable voltage with the PM300 hysteresis of 5% Refresh period Switchable voltage Max. current Breaking capacity Contact resistance Switcńable power ('): 127V +10%l-15% with 2 relays activated. l second max 38OVAC max 150VDC 6A 2kVA 30m. S2 see curve 82

83 4.3. Normy EMC Stosowanie do dyrektywy EC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej Odporność na szybkozmienne stany przejściowe IEC / poziom 4. Odporność na drgania okresowe tłumione IEC / poziom 3. 2,5kV w trybie zwykłym. 1kV w trybie innym. Odporność na udary napięciowe IEC poziom 4 4kV w trybie zwykłym i w innym Odporność na zakłócenia częstotliwościami radiowymi IEC / poziom 3 : 10V Odporność na wpływ pola elektromagnetycznego IEC / poziom 3: 10V/m Odporność na wyładowania elektrostatyczne IEC / poziom 4 8kV w styku l5kv w powietrzu Emisja CISPR 11 / klasa A Warunki klimatyczne Temperatura magazynowania -35 C / +85 C Temperatura stosowania -20 C / +55 C Wilgotność / temperatura podczas działania IEC C /93%HR przez 4 dni. Wilgotność / temperatura IEC cykli +25 CJ+55 C HR95 % Zasolenie IEC Próba Kb stopień 2 Izolacja Stosowanie do dyrektywy EC dotyczącej niskich napięć Znamionowe napięcie udarowe (PM100- PM150 ):8 kv IEC kategoria IV (PM300): 6kV IEC kategoria III Panel czołowy Klasa II zgodnie z normą IEC Magistrala komunikacyjna Stopień ochrony TBTS IP40 na panelu czołowym IP30 w obudowie Parametry mechaniczne Odporność na drgania: IEC /test FC 2 do 13,2 Hz 1 mn 13,2 do 100 Hz : 0,7 g Odpornośc panelu czołowego na uderzenia EN /IK 07:2j Bezpieczeństwo Stosownie do specyfikacji zawartych w normie IEC

84 4.3. Standards. EMC Complies wich EC directive on electromagnetic compatibility Rapid transient bursts IEC / level 4. Recurrent damped oscillating waves IEC / level 3. 2,5kV in common mode. 1 kv in differential mode 1,2/50ys shock wave IEC eve14 4kV in common mode and in differential mode. Radiofrequency disturbance IEC / level 3 : 10V Radiated immunity IEC / level3: 10V/m Electrostatic discharges IEC / level 4 8kV on contact l5kv in air. Emission CISPR 11 / class A Climatic Storage temperature -35 C + 85 C Operating temperature -10 C + 55 C Damp heat durinq operation IEC C /93 /HR for 4 days Damp heat IEC cycles +25 C + 55 C HR93% Salt spray lec Kb test severity 2 Insulation Complies with EC directive for Low Vottage Rated impulse voltage (PM100-PM150):8kV IEC664-1 cateoory IV (PM300): 6kV IEC664-1 category III Fron panel Class II as in IEC Communication bus Protection index TPTS IP40 on front panel IP30 on box Mechanical Vibration: IEC / fc test: 2 to 13,2Hz 1 mn. 1_3-2t_o 1_OOH_z: 0,7~ Shock on front panel EN /IK07:2j Safety Complies with specifications of the IEC standard 84

85 4.4. Skok podziałki na wyświetlaczu (PM100-PM150-PM300). Parametr elektryczny. Zakres Napięcia 1 V Prądy 0,1A do 100A i 1A powyżej Całkowita moc czynna 10W od 0 do l0kw 100W od l0kw do 100kW 1kW od 100kW do 10MW l0kw powyżej 10MW Całkowita moc bierna 10VAR od 0 do l0kvar. 100VAR od l0kvar do 100kVAR 1 kvar od 100kVAR do 10MVAR 100kVAR powyżej 10MVAR Całkowita moc pozorna 10VA od 0 do l0kva 100VA od l0kva do 100kVA 1 kva od 100kVA do 10MVA l0kva powyżej 10MVA Współczynnik mocy 0,01 Częstotliwość Energia czynna Energia bierna 0,1 Hz 100Wh od 0 do l0mwh l0kwh od 10 do 1000MWh 100kWh od 1000MWh do 9999MWh 100VARh od 0 do 100kVARh 1 kvarh od 100kVARh do 10MVARh 100kVARh od 10MVARh do 100MVARh 1 MVARh od 100MVARh do 9999MVARh Energia pozorna 100VAh od 0 do 1000kVAh ( tylko dla PM300) lkvah od 1000kVAh do 10MVAh l0kvah od 10MVAh do 100MVAh 100kVAh od 100MVAh do 1000MVAh 1 MVAh od 1000MVAh do 9999MVAh Współczynnik zawartości harmonicznych w prądzie 1 % Współczynnik zawartości harmonicznych w napięciu 1 % 85

86 4.4. Local measurement resolution on the display (PM100-PM150-PM300). Electrical variables Resofution Voltages 1 V Currents 0,1A up to100a and 1A beyond Total active power 10W from 0 to 10kW 100W from l0kw to 100kW 1 kw from 100kW to 10MW l0kw beyond 10MW Total reactive power 10VAR from 0 to 10kVAR 100VAR from 10kVAR to 100kVAR 1 kvar from 100kVAR to 10MVAR 100kVAR beyond 10MVAR Total apparent power 10VA from 0 to 10kVA 100VA from l0kva to 100kVA 1 kva from 100kVA to 10MVA l0kva beyond 10MVA Power factor 0,01 Frequency 0,1 Hz Active energy 100Wh from 0 to l0mwh 10kWh from 10 to 1000MWh 100kWh from 1000MWh to 9999MWh Reactive energy 100VARh from 0 to 100kVARh 1 kvarh from 100VARh to 10MVARh 100kVARh from 10MVARh to 100MVARh 1 MVARh from 100MVARh to 9999MVARh Apparent energy 100VAh from 0 to 1000kVAh (PM300 only) 1kVAh from 1000kVAh to 10MVAh 10kVAh from 10MVAh to 100MVAh 100kVAh from 100MVAh to 1000MVAh IMVAh from 1000MVAh to 9999MVAh Current total harmonic distortion 1 % Voltage total harmonic distortion 1 % 86

87 4.5. Skok podziałki przy pomiarach zdalnych wewnętrzna magistrala Digipact (PM150). Parametr elektryczny. Zakres Napięcia Tensions 1 V Prądy O,1A do 100A i 1A powyżej Moc czynna 10W od 0 do 1000kW 1kW powyżej 1MW Moc bierna 100VAR od 0 do 1000kVAR 1 kvar powyżej 1 MVAR Współczynnik mocy 0,01 Częstotliwość 0,1 Hz Energia czynna 1kWh od 0 do 9,999MWh l0kwh od 10 do 99,99MWh 100kWh od 100MWh do 999,9MWh 1000kWh od 1000MWh do 9999MWh Energia bierna ikvarh od 0 do 9,999kVARh lokvarh od 10MVARh do 99,99MVARh 1000VARh od 100MVARh do 999,9MVARh 1000kVARh od 1000MVARh do 9999MVARh 4.5. Resolution of measurements on the Digipact internat bus. (PM150). Electrical values Resolution Voltages 1 V Currents 0, la until 100A and 1A beyond Active power 10W from 0 to 1000kW 1kW beyond 1MW Reactive power 100VAR from 0 to 1000kVAR 1kVAR beyond 1MVAR Power factor 0, 01 Frequency 0,1 Hz Active energy 1kWh from 0 to 9,999MWh 10kWh from 10 to 99, 99MWh 100kWh from 100MWh to 999, 9MWh 1000kWh from 1000MWh to 9999MWh Reactive energy 1kVARh from 0 to 9,999kVARh 10kVARh from 10MVARh to 99,99MVARh 1000VARh from 100MVARh to 999,9MVARh 1000kVARh from 1000MVARh to 9999MVARh 87

88 4.6. Skok podziałki przy pomiarach zdalnych magistrala MODBUS/JBUS Parametr elektryczny. Zakres Napięcia 1 V Prądy 1 A Moc czynna, moc czynna średnia, moc czynna szczytowa Moc bierna 1 W 1 VAR Moc pozorna 1 VA Współczynnik mocy 0,01 Częstotliwość 0,1 Hz Energia czynna 1kWh Energia bierna 1kVARh Energia pozorna 1kVAh 4.6. Resolution of measurements on the MODBUS/JBUS bus (PM300). Electrical values Resolution Voltages 1 V Currents 1 A Active power, mean active power, 1W Active power peak Reactive power 1 VAR Apparente power 1VA Power factor 0,01 Frequency Active enerqy 0,1 Hz 1kWh Reactive energy 1kVARh Apparent energy 1kVAh 4.7. Czas odnawiania pomiarów. Przy odczycie lokalnym (PM100, PM150, PM300) czas odnawiania pomiaru na wyświetlaczu wynosi 2 sekundy Przy odczycie zdalnym (PM150) czas odnawiania pomiarów zależy od ilości modułów przyłączonych do wewnętrznej magistrali Digipact i zawiera się w przedziale od 2 do 30 sekund Obliczenie czasu odnawiania w zależności od ilości przyłączonych modułów : 2 sekundy + ilość PM150 1 Przy odczycie zdalnym (PM300) minimalny czas odnawiania wynosi 2 sekundy 4.7. Measurement refresh time.!n local mode (PM100-PM150-PM300), the measurement refresh time on the display is 2 seconds. In remote mode (PM150); the relresh time depends on the ńumber of devices connected to the Digipact internat bus network. This time can range Erom 2 to 30 seconds. Calculatin time accordinto thenumber of devices: 2 seconds + Nber of PMi50-1 In remote mode (PM300): the refresh time minimum is 2 seconds. 88

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID

Licznik energii z certyfikatem MID Licznik energii z certyfikatem MID 0046 83 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

RE7TP13BU regulowany przekaźnik czasowy opóźniający zał. - 0, s - 24 V AC DC - 2OZ

RE7TP13BU regulowany przekaźnik czasowy opóźniający zał. - 0, s - 24 V AC DC - 2OZ Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C, względna wilgotność

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH ELPOREX Sp. z o.o. MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH PM Progress PM Advanced PM Progress PM-Progress wielofunkcyjny miernik parametrów sieci elektrycznych Obudowa DIN 96 Prosty montaż i obsługa Ekran

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C,

Bardziej szczegółowo

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID Licznik energii zgodny z dyrektywą MID 0046 85 A Sygnalizacja świetlna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na wsporniku montażowym zgodnym

Bardziej szczegółowo

Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi. Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania.

Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi. Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania. Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi. Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania. Ciągłe wskazanie jednostki temperatury ( C, F, K, Ohm) Pamięć

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

MDM 3100 tablicowy miernik mocy i energii

MDM 3100 tablicowy miernik mocy i energii I Charakterystyka ogólna MDM 3100 Spełniane normy - IEC60688, IEC61557-12, IEC6100-4-30 - Standardy CE: LVD (EN61010), EMC (EN62052-11, EN62053-21 - Wymogi innych standardów (w tym EMC): IEC61326-1, IEC6100-4-2,

Bardziej szczegółowo

ATS01N232QN Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 380/415VAC 50/60Hz 15kW 32A IP20

ATS01N232QN Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 380/415VAC 50/60Hz 15kW 32A IP20 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Wersja urządzenia dostępna funkcja Wartości graniczne napięcia wyjściowego ATS01N232QN Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 380/415VAC 50/60Hz 15kW 32A IP20

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1 438 Features / Właściwości Fuse monitoring unit for 3 phases system up to 690 V, compatible with NH00,, 2 and 3 TRIVER fuse switches. The Fuse Supervision Control unit has been developed specially for

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Z TYRYSTOREM SERII 860/861 860/861 SERIES SCR SOLID STATE RELAY Wymiary w mm. Dimension in mm TABELA DOBORU PRZEKAŹNIKA - RELAY SELECTION TABLE 10 A 25 A 40 A 50 A 70 A 90

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

BMXEHC0200 Moduł licznika M340-2 kanały

BMXEHC0200 Moduł licznika M340-2 kanały Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Funkcje licznika Czas cyklu Napięcie izolacji Typ wjścia Ograniczenia napięcia wejściowego Prąd wejściowy Stan napięcia 1 zagwarantowany Stan prądowy 1 gwarantowany

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

moduł elektroniczny BL67 8 wyjść dwustanowych, NPN, 0,5 A BL67-8DO-0.5A-N

moduł elektroniczny BL67 8 wyjść dwustanowych, NPN, 0,5 A BL67-8DO-0.5A-N Stosowane niezależnie od typu sieci i techniki połączenia Stopień ochrony IP67 Wskaźniki LED stanu i diagnostyki Separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów 8 wejść

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a

LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F a LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WALL WASHER 9x10W RGBW 4in1 DMX WIFI + ACU IP65 F7001013a Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety

Bardziej szczegółowo

Nemo D4-L Retrofit. Zestaw Retrofit do pomiarów w istniejących instalacjach

Nemo D4-L Retrofit. Zestaw Retrofit do pomiarów w istniejących instalacjach emo D4-L Retrofit Zestaw Retrofit do pomiarów w istniejących instalacjach Miernik parametrów sieci + 3 przekładniki prądowe z otwieranym rdzeniem Sieć 3-fazowa 80...480V Połączenie z dedykowanym przekładnikiem

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12 NOWOŚĆ! kat iii Bezpieczeństwo elektr yczne 1x 0/4...20 ma ND30 - MiERNik PARAMETRÓW SiECi Pomiar i rejestracja 54 wielkości energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51-tej) w sieciach 1-fazowych,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F

LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x12W RGBW 4in1 ZOOM IP65 F7100250 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SM103E. Zaawansowany wielofunkcyjny miernik parametrów sieci. Æ Instrukcja obsługi

SM103E. Zaawansowany wielofunkcyjny miernik parametrów sieci. Æ Instrukcja obsługi SM103E Zaawansowany wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Æ Instrukcja obsługi Spis treści Zagrożenie i ostrzeżenia... 3 Operacje wstępne... 3 Opis produktu... 3 Instalacja... 4 Programowanie... 10 Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4 Instrukcja uruchomieniowa Analizator parametrów sieci serii MPR-4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy przestrzegać następujących ogólnych środków ostrożności podczas wszystkich faz instalacji i eksploatacji tego

Bardziej szczegółowo

TM2ALM3LT MODUŁ ANALOGOWY 2 WE RTD

TM2ALM3LT MODUŁ ANALOGOWY 2 WE RTD Parametry MODUŁ ANALOGOWY 2 WE RTD Parametry Uzupełniające Kompatybilność rodziny Rozdzielczość wejścia analogowego Rozdzielczość wyjścia analogowego Wartość LSB Impedancja wejściowa Typ obciążenia Impedancja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345 Wyświetlacz Zasilanie Przeciętna Ŝywotność akumulatora Zasilacz BE345 Kolorowy wyświetlacz transmisyjny LCD o wymiarach 320 x 240 pikseli (przekątna 70 mm) z 2

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

Dimmable Electronic Transformer for LED 0W-40W Best compatibility with intelligent dimmers. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64.

Dimmable Electronic Transformer for LED 0W-40W Best compatibility with intelligent dimmers. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64. ED 0-40 Best compatibility with intelligent s Model: TE40-DIMM-ED-IP64 Application: The Transformer is exclusively designed to supply 12 VDC ED strips and ED s. In the case of use this product there is

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 20-01-2017 08:44 Link do produktu: /modul-4-przekaznikow-sterowanych-rs485-p-3942.html Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Cena Dostępność Numer katalogowy 160,00

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

SERIA 7E Licznik energii

SERIA 7E Licznik energii SRIA 7 SRIA 7 kwh jednofazowy z wielofunkcyjnym 7.23.8.230.0001 7.23.8.230.00x0 Typ 7.23 5(32)A - szerokość 1 modułu Zgodność z N 62053-21 i N 50470 Wyświetlacz wskazuje całkowite zużycie energii, częściowe

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Terminal zasilający VersaPoint

Terminal zasilający VersaPoint Segment Terminal 24V z zabezpieczeniem i diagnostyką Moduł Segment Terminal jest wykorzystywany do tworzenia zabezpieczonego obwodu częściowego (obwodu segmentu) wewnątrz głównego obwodu 24V. Nie jest

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie Analizator parametrów energii elektrycznej Analizator parametrów energii elektrycznej CVM-MINI mierzy, oblicza oraz wyświetla podstawowe parametry w trójfazowych sieciach energetycznych (skompensowanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F

LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F7300226 LED Spyder Mini 8x3W 4in1 RGBW F7300226 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F7000300 LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS F7000300 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo