ekosysremy-jf EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, Zielona G6ra Tel/fax; ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ekosysremy-jf EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, Zielona G6ra Tel/fax; ,"

Transkrypt

1 Fonnularz POL-7F-2 Wydanie nr V Data wydania Strona PC~ POlUt, CENTRU AJ'EDYfACJ AS 1254 ekosysremy-jf EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY LABORATORUM ul. Glowackiego 9, Zielona G6ra Telfax; , SPRA WOZDANE Z BADAN ZLECENODA WCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2, Brody. Temat: SUW Marianka, analiza wody, Data pobierania pr6bek: Nr protokolupobierania: Data przyjercia pr6bek do badaft: Data zakonczenia badaij: Stan pr6bki: bez zastrzezen!lose siron ~rawozdania: Numer sprawozdania: Kolejny numer strony: ' Data wydania sprawozdania z badait: Hose zaillcznik6w: - Wskainiki lednostki Metody badawcze Pr6bka nr woda uzdatniona Pr6bka nr woda surowa * Zelazo ogolne, mg l PN-92C-457 t 1,522 5,961 * Mangan, mg 1lg1 PN -92C-457,179,29 * Pr6bker pobrano zgodnie z PN -SO :23 badanielpobieranie probek akredylowane, zawarte w "Zakresie akredylacji laboralorium badawczego nr AB J254" wydanym przez Polskie Cenlrum Akredylacji Osoba auloryzujqca sprawozdanie z badnn mgr int. Jerzy Teterycz EKOS_Y.,y -~T JTeterycz Koniec spr:lwozdania J' ", ul. Glowac' Z,elona G6ra REGON ; P 973-DS tel.lfax (68) Wyniki badan odnoszq si~ wyqcznie do badanych obiectow. Bez pisemnej zgody Laboralorium firmy Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej jak tylko w caosci. f' J (\ 1

2 \ Formularz PC~ POlSUf CnnlUM AlO'tTACJ AS 1254 POL-71F-2 dania Strona - ekosyst-emy-jt- EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY LABORATORUM ul. Gtowackiego 9, Zielona G6ra Tellfax; , SPRA WOZDANE Z BADAN ZLECENODA WCA : Gmina Brody, ul. Rynek 2, Brody, Temat: Analiza w6d, Data pobierania jlr6bek: Nr protokolu pobierania: Data przyj~cia pr6bek do badan : Data zakonczenia badan: Stan pr6bki: bez zastrzeien 1se stron sprawozdania: 1 Numer sprawozdania: Kolejny numer strony: Data wydania sprawozdania z badan: se zalqcznik6w: 1 Wskainiki Jednostki Metody badawcze Pr6bka nr SUW Marianka * ph, (styzenie jon6w wodoru) - PN EN SO 1523:212 Pr6bka nr Marianka bud. mieszkalny nr 411 woda z sieci 7,2 (temperatura pomiaru 18,7 DC) woda uzdatniona 7,3 (temperatura pomiaru 18,4 DC) Barwa, mgl Pt PN-EN SO 7887: Mytnose, NTU PN-EN 727:23 1,2,2,8 przewodnosc el.w!. w 2S' C, Liczba progowa zapachu, Liczba progowa smaku, Azot amono\yy' * Liczba bakterii z grupy coli. JlScm PN-EN 27888:199<) TON TFN mg! NNH4 mgl N~ jtkoo ml PN-EN 1622:26 PB -11 wyd. 11 z dnia PN-EN 1622:26 PB - wyd. z dnia (akceptowalny) 1 (akceptowalny) PN-C :1994 <,25 <,32 PN-EN SO 938 1: Za1. nr 1 (akceptowalny) 1 (akceptowalny) * PN-EN SO 938 Liczba Escherichia coli jtkoo ml 1: Za1. nr 1 * Pobieranie 2"obki wody zgodnie z normami PN-S :23, PN-EN SO 19458:27 Pomlaru przl!wodnoscl elekjryczne) wasclwe) dokonano Z uzyclem konduktometru poslada)qcego kompensac}f wpywu temperatury. Zook " < " oznacza, i e wynik zoojd~.ie sill ponitej podanej wartosci. ktora stanowi granicf oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej. budlnielpobieranie probek akredytowane. zawarte w " Zakresie akredytacji laboralorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji o badlnie akredytowane u podwykonawcy. nr akredyacji podwykonawcy AB 79 Osoba autoryzujqca sprawozdanie z badah mgr into Jerzy Teterycz Koniec spr8wozdania,27,35 Wyniki badlh odnoszq sif wylqcznie do badanych obiektow. Bez pisemnej zgody LaboralOrium firmy Ekosystemy JT sprull'ozdanie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w calosci.

3 ; HAMLTON POLAND RZ!.CZD?N.:\!STWO 1 BAD,\Ni;, i:\"2r. ;'\TOR.YJNl. A81Cj) SPRAWOZDANE Z BADAN NR GDV Zleceniodawca Pr6bka (wg d.klorocji lloceniadowcy) EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORUM Ul. GtOWACKEGO ZELONA GORA WODA Data przyj~cia pr6bki: Numer kodowy: Data zakonczenia bad~n: Stan probki bez zastrzeien Data utworzenia sprawozdania: Pr6bki dostarczone przez Zleceniodawc~ Rodzaj badania Metoda Jedno5tka Wynik Liaba bakterii z.9rull}' coli PN-EN SO 938-1: jtk1ml Liczba Escherichia coli PN-EN SO 938-1: jtk1ml., Autoryzowal: Patrycja 8emke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Zatwierdzii: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorium (Zatwierdzone podpisem e(ektronianym) Adr. lat>oratorium: Gdynia , Chwaszczynska 18 Wyniki OOnosz" sie ~~C2{lie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewoosc pomiaru zoslala oszacowana dla wsp6+czynnika 'k=2 i poz.iomu ufnosci 95%. Niniejsze sprawozdanie nie mote bye powielane w czesci bez pisemnej zgody 1.5. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnosc J.5. Hamilton Poland 5.A jest ograniczona wyj4cznie do danych Zdwartych w jego oryginale. Usruga potwterdzona nintejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom SwiadC2enia Usk.lg ).5. Hamilton Poland SA. zamteszczonym na stronie Badani. akrodytowane # Wykonane u podwykonowcy Strona 1 1 Fo,mula" PO-14Sd wyd. zdn ~~lilllill ~ J.S_ HAMLTON POLAND SA ul. Chwasz(zYliska 18_ Gdynia, tel

4 Z<:J 'r 1 ~ lfr S2; U1C-3 ff.tfl HAMLTON POLAND Hit~,~~ Gafia AB79 SPRAWOZDANE Z BADAN NR GDY Zleceniodawca Probka (wg dekla,acji Zloceniodawry) EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORlUM UL. G:.OWACKEGO ZELONA GORA WODA Data przyjt:cia probki: Numer kodowy: Data zakonczenia bad 9 n: Stan probki bez zastrzeien Data utworzenia sprawozdania: Probki dostarczone przez Zleceniodawct: Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Liczba bakterii z grupy coli PN-EN SO 938-1: jtklooml Liczba Escherichia coli PN-EN SO 938-1: jtk1ooml Autoryzowal: Patrycja Bemke, Eks~ert ds. analiz. Pracownia Mikrobiologii Zatwierdzil: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym) Adres laboratorium: Gdynia , Chwa.zczyriska 18 Wyniki odnosz. 'i~ wyt.jcznio do badanych pr6bek. lesli nie okrrilono inaaej podana niepewnose pomiaru zostala o'zacowana dla wsp6lczynnika k.2 i poziomu ufnosci 95%. Niniejsze sprawozdanie nie mou! bye powielane w C"l~sci bez pisemnej zgody 1.S. Hamilton Poland SA. Odpowiedzialno$c 1.5. Haminon Poland SA jest ograniaona wyt.janie do danych zawartych w jego 1)l9inalo. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega g61nym Warunkom SWiadaenia V,lug 1.5. Hamilton Poland SA. zamieszczonym na stronie Sadanie akredy1owan. 'Wykonane u podwykonawcy Strona 1 1 Fonmularz PO-14OSd wyd. z dn ).5. HAMLTON POLAND SA. ~["~~ vi Chwaszczynska 18, Gdynia, tel

5 Fonnularz POL-7F-2 Wydanie nr V Data wydania Strona PC~ POLSK( CUTUU AkilUYTACJ AB 1254 ekosysf'emy-jf' EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY LABORATORUM ul. Gtowackiego 9, Zielona G6ra Telfax; , e-ma'il: SPRAWOZDANE Z BADAN ZLECENQDA WCA : Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kilillski~o 4, Bro<ly, Temat: SUW Marianka, analiza wody uzdatnionej, Data pobierania pr6bek: Nr protokolu pobierania: Data przyj~cia pr6bek do badaij : Data zakollczenia badaij: Stan pr6bki: bez zastrze~eri ose stron sprawozdania: 3 Numer sjlrawozdania: Kole,ifl,}' numer strofl,}': 1 Data wydania sprawozdania z badaij: lose za'lcznik6w: Wskafniki Jednostki Melody badawcze Pr6bka nr 1634 woda ph,(temperatum pomiaru 18,7 c) uzdatniona - PN EN SO 1523:212 7,1 Barwa, ll.! Pt PN-EN SO 7887: M.,:tnosc, NTU PN-EN 727:23 3,9 Przewodnosc el. w. w 25T, ~cm PN-EN 27888: Liczba progowa zapachu, Liczba progowa smaku, TON TFN PN-EN 1622:26 PB -11~d. 1 z dnia PN-EN 1622:26 PB -11~d. z dnia akce~owal!.!ll (ak~towal~ lodeks nadmanganianowy, mg1 2 PN-EN SO 8467:21 2,8 Azot amonowy, mg 1 NNH' <,25 PN-C : 1994 njg 1 Nfl. <,32 Azot azotynowy, mg 1 N N2 <,2 PN-EN 26777: 1999 Azotyny, mgl N2 <,7 Azot azotanowy, Azotany, mg NNOJ mg NO, PN-C : 1982 * Chlorki, mgfl PN-SO 9297: * Siarczany, ~ \\ * ~~~. \ lelazo og61ne,. '.~~: ~ ~J"'- ~~~;~ Mangan,<~~. ~lt \.1~ - mgl!ls! mgll ~ jig <,5 <,22 mgfl PN-SO 928:22 19 PN-92C-4571 PN-921C-457 S6d, \ '& <fjj' klo~f' _\. \ mgl PN-SO :1994 3,4 MiedZ, \.' ~'\,. '~ 1 '1, ,23 23 ~ ~ PN-EN SO 11586:25 7,8 * Chrom, ",,,~~~-e Wi.47 lg PN-EN SO 11586:25 <2, Kadm, \.". l UP" ~1 PN-EN SO 11586:25 <,4 * 6w, \ ~q ~ ~ PN-EN SO 11586:25 <2,5 Nikiel, \ c~'t:p' lg PN-EN SO 11586:25 <7, Glin, ' )lg PN-EN SO 11586:25 7, Benzo(a)pireo, ~ PB-17 wyd. or z dnia <,1 : WWA: B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, 1(1 23cd)P, )lg PB-17 wyd. or 1 z doia <,1 o' Akryloamid )lg PB-119GC~d.1 zdn Za. or <,3 o' Chlorofonn, H PB-147GC wyd. z do Zal. or 1 <1, o' Bromodichlorometan, jlgl PB-147GC _W)'d. z do Zal. nr <1, o' l l,2-dichloroetan (EOC), 1g PB-147GC wyd. l zdo Zat nr <1, o Benzen, lg PB-147GC~d.11 zdo Za. nr <,5 o' YTHM H PB-147GC \\)',d zdn Zal. nr <4, o' r Trichloroeteou lg PB-147GC wyd.1 z dn Zal. nr <2, i Tetrachloroetenu T TR i PER), o Tetmchlorometan, jlg PB-147GC w.j'.d.1 z dn Za. or 1 <,5 Wyniki badan odnoszq Sill wylqcznie do bodanych obiekt6w. Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w calosci.

6 Fonnularz POL-7fF-2 Wydanie nr Y Data wydania Strona, PC~ POlSl CUtTlUM AllLllnAtJl AS 1254 EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY LABORATORUM ul. Glowackiego 9,65-31 Zielona G6ra Telfax; , SPRAWOZDANE Z BADAN ZLECENlODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kilinskiego 4, Brody, Temat: SUW MArianka, analiza wody uzdatnionej, Data pobierania pr6bek: Nr protokoju pobierania: Data przyj~ia pr6bek do badan: Data zakonczenia badan: Stan pr6bki: bez zastrzezen Hose stron sprawozdania: 3 Numer sprawozdania: Kolejny numer strony: 2 Data wydania sprawozdania z badan: ose zal~cznik6w: 1 Wskainiki Jednostki Metody badawcze Pr6bka nr 1634 woda uzdatniona o Chlorek winylu (CY) J.lg PB-147GC wyd. z dn la!. nr <,2 o 6-HCH, J-g PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o 'Y-HCH, J.lg PN-EN SO 6468:22 lal. nr <,1 o o-hch J.lg PN-EN SO 6468:22 lal. nr <,1 o HCB, Jig PN-EN SO 6468:22 lal. nr <,1 o Aldryna, J.lg PN-EN SO 6468:22 Za. nr <,1 o Dieldryna, J.lg PN-EN SO 6468:22 la!. nr 1 <,1 o Endryna, ).g1 PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o zodryna, jig PN-EN SO 6468:22 lal. or <,1 o Heptachlor, J-g PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o Epoksyd h~tachloru, Jlgn PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o op'-ddd, J.lg PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o op'-dde, J.lg PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o op'-ddt ).g PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o '!l'-ddd, J.lgl PN-EN SO 6468:22 lal. nr <,1 o pp'-dde, J.lg PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o pp'-ddt, ).g1 PN-EN SO 6468:22 Za. nr <,1 o cis-chlordan, J-g PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o trans-chlordan, J.lgl PN-EN SO 6468:22 la!. nr <1 o E Pestycyd6w, ).g PN-EN SO 6468:22 Za. or <,5 o Antymon, J.lg PN-EN SO :26 Za. Nr 1,3 o Arsen, J.lg PN-EN SO :26 la!. Nr <1, o Bor, mgl PN-EN SO :26 la!. Nr,71 o Rt~(:, J-g PB-1841CP wyd. 1J z do la! nr <,1.o Selen, ~ PN-EN SO :26 Za. Nr <1, o Srebro, mg PN-EN SO :26 lal. nr <,1 o Bromiany, ).g1 PN-EN SO 1561 :23 la!. nr <3 o Cyjanki wolnei zwi!\zlllle, 1g PB-129 wyd. z dn lal. nr <5 o Fluorki, mgll PN-EN SO 134-1:29 lal. nr <,1 o Ca!kowita dopuszczalna dawka, msvyr W-TD-CC la!. nr <,3. o 2,4,.6-trichlorofenol, lgl1 PB7D:15.Q4.213 la!. nr <,1 o Chloraminy, mgcl, PN-SO :211 lal. nr <,2 o Epichlorohydryna J.lg PB-147GC wy_d. z dn lal. nr <5 o Fonna!dellr.d,_ mgl PBfFCHl91B:3.i.212la!. nr 1 <,2 o ' Ftalan dibutylu, mgl PB151B : lal. nr <,1 o L Trichlorobenzen6w (fcb suma, J.lg PN-EN SO 6468:22 la!. nr <,1 o Tryt, BCRZLGG-17 wyd ; SO Bqll 9698: 1989 la!. or 1 <2,4 Wyniki badali odnoszq s i~ wylqcznie do badanych obiekl6w. Bez pisemnej zgody Laboralorium firmy Ekasyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej Jak tylko w caosci.

7 Fonnularz Data wydania Strona ;' PC~ POLSE CUlU Allf:DnAt:J1 AB 1254 ekosyst-emy-jt,ekosystemy - JT TETERYCZ JERZY LABORATORUM ul. Glowackiego 9, Zielona G6ra Te'lfax; , SPRA WOZDANE Z BADAN ZLECENODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul Kilinskiego 4, 6&-343 Brody, Temat: SUW Marianka, analiza wodyuzdatnil1e1 Data pobierania pr6bek: Nr protokoru pobierania: Data przyj~cia pr6bek do badan: Data zakonczenia badan: Stan pr6bki: bez zastrzezen lose stron sprawozdania: 3 Numer sprawozdania: Kolejny numer strony: 3 Data wydania sprawozdania z badan: Bose zalllcznik6w: 1 Wskafniki Jednostki Metody badawcze Pr6bka nr 1634 woda uzdatniona * Og61na liczba miicroorganizrn6w w 22 C po PN-EN SO 6222:24 jtkll ml nti Za!. nr Niewykryto * PN-EN SO 938-1: Liczba bakterii z grupy coli. jtklloo ml Zal. nr * PN-EN SO 938-1: Escherichia coli jtklloo ml Za!. nr * Enterokoki jtklloo ml PN-EN SO :24 Za!. nr * Clostridium perfringens (hlcznie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn Dz.U.Nr jtklloo ml przetrwalnikami) 61 poz. 417 z p6in. zrn. Za! nr 1 * Pobieranieyr6bki wody zgodnie z nonnll PN-SO :23 oraz PN EN SO 19458:27 PomlGru przewodmctwa eleklrycznego wlasc,wego dokonano z utye,em konduklomelru posada)qcego kompensacjt; wplywu lemperalury. Znak < oznacza. te wynik znajduje sif poniiej podanej warosci. klora Slanowi granict; oznaczalnosci zaslosowanej melody badawczej. badanielpobieranie pr6bek akredylowane zaware w Zakr~sie akredylacji laboralorium badawczego nr AB 1254" wydanym pnez Polskie Cenlrum Akredylacji o badanie akredylowane u podwykonawcy, nr akredylacji podwykanawcy AB 79 Koniec sprawozdania Osoba auloryzujqca sprawozdanie z badafl mgr into Jerry Teterycz EKOSYST., EM~Y~ - J Teterycz LASO UM ul. Glowackrego 9~ '~~ra REGON NP 97:r<J tel.lfax ( 8) Wyniki badafl odnoszq sif wy!qcznie do badanych obiekt6w. Bez pisemnej zgody Laboralorium finny Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powieane inaczej Jak tylko w caosci.

8 'k;. i1).~ ~ ~~i rh9jld)-)n --ft 't. 4z:..t HAMLTON POLAND RZECZ()ZN~WSTWO naf).~:qj\ L~H()R~TOlYJN" AB71 ~~~ Ccfta SPRAWOZDANE Z BADAN NR GDY Zleceniodawca EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORUM Ul. GWWACKEGO ZELONA GORA Data przyj~cia probkl: Data zakoliczenia oadari: Data utworzenia sprawozdania : Pr6bka (wg deklilrilcjl ZlecenlodilWCY) WODA Numer kodowy: 1634 Stan probki bez zastrze:ien Probki dostarczone przez Zleceniodawc~ ' Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik " Clostridium perfringens ( ctcznie z przetrwalnikami ) Rozp. Ministra Zdrowia z dn poz. 417 z p6zn. zm. Dz.U.Nr jtk 1 rill " Enterokoki PN-EN SO :24 jtk 1 ml " liczba bakterii z grupy coli PN-EN SO 938-1: jtklml " liczba Escherichia coli PN-EN SO 938-1: jtk1ml " Og61na liczba mikroorganizmow w 12 C po 72h PN-EN SO 6222:24 jtk 1 ml nle wykryto " Rt~c PB-184CP wyd. z dn ~g <,1 " Zawartosc pierwiastkow PN-EN SO :26 Arsen ~g <1, Antymon ~g 1,3 Bor mg,71 Selen Jg1 <1, " Akryloamid PB-l19jGC wyd. z dn jjg1 <,3 " Bromlany PN-EN SO 1561:23 jjg1 <3 " Cyjanki wolne i zwiqzane PB-129 wyd. z dn jjg1 <5 " Epichlorohydryna PB-147GC wyd. z dn jjg1 <,5 " Lotne zwii\,zki organiczne PB-147GC wyd. z dn ,2-dichloroetan (EDC) ~g < 1, Chlorek winylu (CV) jjg1 <,2 Benzen jjg1 <,5 r THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform) r Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (r TR i PER) " Pestycydy chloroorganiczne PN-EN SO 6468:22 o-hch jjg1 <,1 ~-HCH jjg1 <,1 y-hch Jg1 <,1 i-hch jjg1 <,1 HCB Aldryna Dieldryna Endryna zodryna, jjg1 jjg1 Jg1 Jg1 jjg1 Jg1 jjg1 < 4, < 2, <,1 <,1 <,1 <,1 <,1 Autoryzowal; Hanna Tyszkiewicz, Klerownlk Pracowni Spektrometrii Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Zatwierdz": Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorlum (Zatwierdzone kwallfikowanym podpisem elektronicznym) Adres laboratorlum: Gdynia , Chwaszczyriska 18 Wynikl odnosz<t slo: wyl<tcznie do badanych prabek. Jesli nie okreslono naczej podana nlepewnosc pomlaru zostala oszacowana dla wsp6lczynnlka k~2 pozlomu ufnosd 95%. Niniejsze sprawozdanle nle moze bye powielane w CZ:5 bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowledzialnosc J.S. Hamilton Poland S.A. jest ogranlczona wy1itc2nle do danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona nlniejszym sprawozdaniem podlega g61nym Warunkom Swladczenia Usug J.S. Hamilton Poland S.A. zamleszczotwm na stronie Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 12 Formularz PO-14Bd wyd. z dn HAMLTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyriska 18, Gdynia, tel "~\'\'\\'\\'~\11\

9 HAMLTON POLAND RznC ZOZNM":iTWO n,\d.~nl)\ LASORATORYNF. SPRAWOZDANE Z BADAN NR GDY Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Heptachlor <,1 Epoksyd heptachloru <,1 op'-ddd <,1 op'-dde <,1 op'-ddt <,1 pp'-ddd <,1 pp'-dde <,1 pp'-ddt <,1 cis-chlordan <,1 trans-chlordan <,1 Pestycyd6w <,5 * Fluorki PN-EN SO 134-1:29 mg <,1 # * Calkowita dopuszczalna dawka W-TD-CC msvyr <,3 # * Tryt BCRZLGG-17 wyd ; SO 9698:1989 Bq <2,4 -J Badanie: Tryt wykonano u podwykonawcy numerze akredytacji AB 69 Badanie: Calkowita dopuszczalna dawka wykonano u podwykonawcy numerze akredytacji CAl L 1163 Autoryzowal: Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracownl Spektrometril Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikroblolo9ii Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Zatwierdzil: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelne9 Laboratorium (Zatwlerdzone kwallfikowanym podpisem elektronicznym) Adres laborato,;um: Gdynla , Chwaszczynska 18 Wynlki odnosza, si~ wyla,cznle do bad'anych probek. JeSli nle okreslono naczej podana niepewnosc pomlaru zostala oszacowana dla wsp6lczynnika k~2 poziomu ufnosci 95%. Nlnlejsze sprawozdanie nie moie bye powielane w C:ZO:Sd bez plsemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnosc ).5. Hamilton Poland S.A. jest ogranlczona wyla,c:znie do danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona nlnlejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swladc:zenla Uslug J.S. Hamilton Poland 5.A. zamleszczonym na stronle Badanie akredytowane t Wykonane u podwykonawcy Strona 22 Formularz PO-148d wyd. z dn l.s. HAMLTON POLAND S.A. ul. Chwaszczynska 18, Gdynia, tel ~ ~

10 Formularz POL-7fF-2 Wydanie nr V Data wydania Strona PC.c. PDlU[ CENnu AUDYT~CJ AS 1254 ekosyst-emy-jt- EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY LABORATORUM ul. Glowackiego 9, Zielona G6ra Telfax; SPRAWOZDANE Z BADAN ZLECENODA WCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kilmskiego 4, Brody, Temal: SUW Marianka, analiza wody uzdatnionej Data pobierania pr6bek: Nr prolokoru pobierania: Data przyj"cia pr6bek do badan: Data zakonczenia badan: Stan pr6bki: bez zastrzezen ose sron sprawqzdania: Numer sprawozdania: Kolejny numer strony: Data wydania sprawozdania z badan: ose zallcznik6w: Wskainiki lednostki Metody badawcze Pr6bka nr 4 woda uzdatniona * ph; (temperatura pomiaru 19,4 C) - PN EN SO 1523:212 7,3 Barwa, mg Pt PN-EN SO 7887:212 5 M"tnose, NTU PN-EN 727:23 <,5 * Przewodnosc el.wl. w 25'C, lscm PN-EN 27888: Liczba progowa zapachu, TON PN-EN 1622:26 PB -11 wyd. 11 z dnia (akceptowalny) Liczba progowa smaku, TFN PN-EN 1622:26 PB -11 wyd. z dnia jakcejllowalny) * mgl NNH4 <,25 Azot amonowy, PN-C : 994 mgln~ <,32 * PN-EN 9381 :24+Apl :25+AC:29 Liczba bakterii z grupy coli. jtkoo ml Zal. nr * PN-EN 9381 :24+Ap :25+AC:29 Liczba Escherichia coli jlkoo ml Zal. nr 1 * Pobieranie pr6bki wodyzgodnie z normami PN-SO :23, PN-EN SO 19458: PomQ"U przewodnosci elektrycznej wlascwe) dokonano z uzycem kondukomeru posadajqcego kompensacjl: wplywu lemperatury. Znak < oznacza. ie wynik znajduje si~ ponitej podanej warosci. klora slanowi granic~ oznaczainosci zaslosowanej melody badawczej. badanielpobieranie probek akredylowane, zawarte w Zakresie akredylacji laboralorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez Polskie Cenlrum Akredylacji o badanie akredylowane u pociwykonawcy, nr akredytaq'i pociwykonawcy AB 79 Koniec sprawozdania Osoba auloryzujqca sprawozdanie z badaft mgr into Monika SzeJner EKOSYSTEMY - JT J Teterycz LA~OTORUM ul. Gtowackieg 9 ~Zielona Gor" REGON 83 2 P 73-S7-14-6L lel.f ( 8) Wyniki badaft odnoszq si~ wylqcznie do badanych obieklow. Bez pisemnej zgody Laboralorium firmy Ekosyslemy - JT sprawozdanie nie mote bye powielane inaczej jak ylko w c%sci.

11 n'''i1fllbl1 J - 7 HAMLTON POLAND F~FA NTENA,rlN"L G~ SPRAWOZDANE Z BADAN,NR 73841SGDY Zleceniodawca EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORUM Pr6bka (wg dekloroqi Z""eniodowcy) WODA UL. G:.OWACKEGO 9 Numer kodowy: 4 1-: 6 :,;:5_-3:;.O;;.;:1,--:,Z:;::.:;:.;El;;.;:O:.;.N,;.:.A-:-:=G~6~RA~ "'T"':C-:::-::-=""'-::"'""'C:-:- - Stan pr6bki bez zastrzeien Data przyj~cia pr6bki: :D:::-a~ta_za:-k_o_ncz_en:-i_a_ba_d_a_n_:-;-:--_+::2c::,.::1-=5~-:-:3::---=2-::7 -i Zlecenie nr JT-ZlecOl215t z dnia Data utworzenia sprawozdania: Pi9bki <:lpstarczone przez Zleceniodawce Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik * Liczba bakterii z grup coli Pfi-EN SO 938-i:24+Apl:25+AC:29 tk!loo ml o * Liczba Eschericha coli PN-EN SO : 24+Apl:25+~C:29 jtk! 1 ml o Autoryzowal: Patrycja Bemke, Specjalista ds. analiz. Pracownia Mikrobiologii Zatwierdzil: Rafal Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpi5em elektronicznym) Adres laboratorium: Gdynia , Chwaszczynska 18 Wyniki odnosl<t s i~ wylijcznie do badanych pr6bek. Jesh nie okresiono inaczej podana niepewno'': pomiaru zostala OSlacowana dla wsp6czynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%. Niniejsze sprawozdanie nie maie by': powielane w cz~sci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland SA Odpowiedzialno!c' J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniclona wyl'cznie do danych zawartych w jego orygin' USluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swiadczenia Uslug J-S. Hamilton Poland SA zamieszczonym na Slronie Badanie akredytowane Wykonane u podwykonawcy Strona 11 Formularz PO-148d wyd. z dn. 6.( J.S. HAMLTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyrlska 18, Gdynia, tel

12 \ Formularz POL-7F-2 Wydanie nr V Datawydania Strona PC.c. POUllf CENTRUM Alf.DU.lCJ AB 1254 ekosyst-emy-jt- EKOSYSTEMY-JTTETERYCZJERZY LABORATORUM ul. Gtowackiego 9,65-31 Zielona G6ra Telfax; , SPRA WOZDANE Z BADAN ZLECENODAWCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kilinskiego 4, Brody, Temat: Marianka, budynek mieszkalny nr 5, analiza wody z sieci Data pobierania pr6bek: Nr protokotu pobierania: Data przyjc;cia jjr6bek do badan: Data zakonczenia badan: Stan_pr6bki: bez zastrzezen lose stron sprawozdania: 1 Numer sprawozdania: \2 Ko\ejny numer strony: Data wydania sprawozdania z badan: ose za11lcznik6w: 1 Wskainiki lednostki Melody badawcze Pr6bka nr 41 woda z sieci ph, Jtemperatura pomiaru 19,4 c) - PN EN SO 1523:212 7,2 Barwa, mg\ Pt PN-EN SO 7887:212 5 M~tnos6, NTU PN-EN 727:23 <,5 Przewodnosc el.w!. w 25"C, ).lscm PN-EN 27888: Liczba progowa zapachu, PN-EN 1622:26 1 TON PB - wyd. z dnia (akceptowalny) PN-EN 1622:26 Liczba progowa smaku, TFN PB - 1wyd. z dnia (akcegtowalny) mg NNH4 <,25 Azot amonowy, PN-C :1994 mg1n~ <,32 o PN-EN 9381 :24+Apl :25+AC:29 Liczba bakterii z grupy coli. jtklloo ml Za!. nr 1 o PN-EN 9381 :24+Ap 1 :25+ AC:29 Liczba Escherichia coli jtklloo ml Zal. nr Pobieranie (lf6bki wody zg9dnie z normami PN-SO :23, PN-EN SO 19458: Pomlaru pnewodnoscl eektrycznej wlasclwej dokonano z uzyclem konduktometru posladajqcego kompensacjfl wplywu temperatury. Znak " < oznacza, te wynik znajduje sifl poniiej podanej wartosci, ktora stanawi granicf oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej. baoonielpobieranie pr6bek akredytowane, zawarte w "Z1kresie akredytacji aboratorium badawczego nr AB 1254" wyoonym pnez Poskie Centrum Akredytacji o baelanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredylacji podwykolowcy AB 79 Koniec sprawozdania Osoba auloryzujqca sprawozdanie z baoon Ef('gsi9S Monika SzeJner., EMY - JT J Te,l.-.! LASO OR;Uf\Ji ' ul. G1owacklego.. REGON 835 ~7. Z,elona : le ~ax S7-1 <k. ) Wyniki baoon odnoszq sifl wylqcznie do badanych obiektow. Bez pisemnej zgody LaboralOrium firmy Ekosystemy - JT sprawozoonie nie mote bye powielane inaczej Jak tyko w caosci.

13 t'..,1 HAMLTON POLAND RZEczon;HWSTWcl J ll~() \NA L\~()RATORYl':F. SPRAWOZDANE Z BADAN NR GDV AAm~, F~SFA Nl tlin"tonal Zleceniodawca EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORlUM UL. GtOWACKEGO ZELONA GORA Data przyj~cia pr6bki: \ 21S-3-24 Data zakonaenia badan: Data utworzenia sprawozdania: Probka (wg delrlaracji Zleceniadawcy) WODA Numer kodowy: 41 Stan probki bez zastrzeien Zlecenie nr JT-Zlec1215t z dnia Pr6bki dostarczone przez Zleceniodawc~ Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Liczba bakterii z grupy coli PN-EN SO 938-1:24+Apl:2S+AC:29 jtkoo ml Liczba Eschericha coli PN-EN SO 938-1:24+Ap1:2S AC:29 jtk1 ml Autoryzowal: Patrycja B,emke, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Zatwierdzil: Ratal Kartanowia, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzane podpisem eektronicznym) Adres laboratonum: Gdynia Chwaslczyriska 1W Wyniki odnoszij si~ wytitczoie do badanych probek. Je~li nie okreslono inaczej podana niepewnost pomiaru zostala oszacowana dla wspokzynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%. Niniejsze sprawozdanie nie mote bye powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland SA Odpowiedzialnosc J.S. Hamilton Poland SA jest ograniczona wyl~cznie do danych zawartych w jego oryginal. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Og61nym Warunkom Swiadczenia Uslug l.s. Hamilton Poland SA zamieszclonym na stronie Badanie akredytowane Wykonane u podwykonawcy Strona 11 Formularz PO 14!8d wyd. z dn. 6.E J.S. HAMLTON POLAND S.A. ul. Chwaszczynska 18, Gdynia, tel ~

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4144 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia fizykochemia sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr: 118/7/215/M/1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Miejsko - Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK Strona nr 1/7 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2014-03-24 nr 1/3/2014, numer systemowy: 14005239

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l Wodociąg Pietrzykowice: Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Nowa część Smolca, Zabrodzie, Zybiszów; Data poboru: 2016-04-14 Azotyny

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Tuchowicz Centrum Społeczno - Kulturalne. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Tuchowicz Centrum Społeczno - Kulturalne. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Gmina Stanin Stanin 21422 Stanin Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20170116 nr IG.2151.3.2017, numer systemowy: 17004693 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny próbki

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 KOSZALIN, lipiec 2015r. KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Laboratorium WP

Wykaz metod badawczych stosowanych w Laboratorium WP Badany obiekt/grupa obiektów Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne Absorbancja w UV StęŜenie azotu amonowego StęŜenie bromianów Barwa przy λ = 410 nm Badanie wizualne StęŜenie chloranów

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zlecenie jednorazowe/stałe* na rok... nr... z dnia...

Zlecenie jednorazowe/stałe* na rok... nr... z dnia... lecenie jednorazowe/stałe* na rok... nr... z dnia... 1. leceniodawca:... Adres... NIP:... Telefon... Fax... 2. Temat zlecenia: woda uzdatniona / woda surowa / woda podziemna / woda powierzchniowa / woda

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2943/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2943/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OLR.LHK Miejsce pobrania próbki: wodociąg Głogów Małopolski Zespół Szkół w Budach Głogowskich 846

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OLR.LHK Miejsce pobrania próbki: wodociąg Głogów Małopolski Zespół Szkół w Budach Głogowskich 846 WOJEWÓDZKA STACJA SAITARO EPIDEMIOLOGICZA W RZESZOWIE ODDZIAŁ LABORATORYJY W RZESZOWIE 35959 Rzeszów, Fax 178522292, PCA POLSKIE CETRUM AKREDYTACJI ul. Wierzbowa 16, email: lhk@wss8.rzeszow.pl www.wssb.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.) Dz.U. Nr 466, poz. 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR /17/SOK

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR /17/SOK SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 373144/17/SOK Godzina pobrania: 9:30 Punkt poboru, miejsce poboru: Park Wodny w Hajnówce, Niecka Sportowa, woda wprowadzona do niecki Temp. wody: 25,5 stc * Liczba Legionella Sp.¹)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 stycznia 2016 r.

Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczanej w II półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągów sieciowych Mokry Dwór, Na Grobli i Wrocław - Leśnica, zarządzanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia r. DNS- HK

Lublin, dnia r. DNS- HK LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 17.07.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich z dnia r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich z dnia r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A Warszawa, ul. Berezyńska 39 Pracownia Badania Wód tel w.

Laboratorium Badawcze. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A Warszawa, ul. Berezyńska 39 Pracownia Badania Wód tel w. Pracownia Badania Wód tel. 617-30-31 w. 153 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 377/09 z dnia 28.09.2009r. strona 1/9 Nazwa i adres Klienta: Pracownia Projektowa EKO SANEL Paweł Roliński 08 110 Siedlce, ul. Unitów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Brzesku STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Brzesku STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Brzesku STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH Miejsce poboru próbki: Przepompownia Wody Sufczyn Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW 2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo