LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI"

Transkrypt

1 LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki i pierœcionek to nagrody w nowym konkursie. s. 15 Zduny. Dla pani Katarzyny mijaj¹cy rok nie by³ ³askawy. Najpierw jej m¹ nagle i ciê ko zachorowa³. Niedawno w domu zdunowianki ulatnia³ siê czad. I choæ nic nie sta³o siê jej i dzieciom, mieszkanie wymaga remontu i gruntownych porz¹dków. W tak ciê kiej sytuacji pani Katarzyna przekonuje siê, e jest wielu ludzi dobrej woli, którzy potrafi¹ bezinteresownie pomagaæ. Krotoszyn. Jak widzi swoj¹ pracê nowy wicestarosta? Pawe³ Radojewski zosta³ wiceprzewodnicz¹cym rady naszego powiatu. Chcia³by zajmowaæ siê bezpieczeñstwem oraz sportem, choæ starosta nie da³ mu jeszcze konkretnych zadañ. s. 11 KoŸmin Wlkp. Czy burmistrz dostanie podwy kê? Podwy ka wynagrodzenia dla burmistrza, a obni ka dla radnych? Taki pomys³ pojawi³ siê na wspólnym posiedzeniu komisji rady. G³osowanie w tej sprawie na najbli szej sesji. s. 6 Krotoszyn. Zima jest ciê kim czasem dla zwierz¹t. Dokarmianie zwierzyny leœnej zim¹ jest dla niej szans¹ na prze ycie. Jednak trzeba to robiæ umiejêtnie. Z naszym dziennikarzem rozmawiaj¹ leœnicy. s. 17 R E K L A M A Wspieraj¹ dzieci z Kroœnic Niezrzeszeni motocykliœci pomagaj¹ pensjonariuszom Domu Dziecka w Kroœnicach. s Relax Klub reaktywacja Na 25 grudnia zaplanowano pierwsz¹ klubow¹ imprezê w klubie na B³oniu. s. 2 Œwiêta na weso³o Samorz¹dowa szopka i wywiad z prawdziwym os³em, który przeprowadza S³awek Pa³asz. s. 21 Tylko w Rzeczy! Nowe ycie Juliana Joksia Co powiedzia³ nam by³y burmistrz? Czy uwa a siê za zwyciêzcê? s. 11

2 2 Wydarzenia Telegraf Krotoszyn. 22 grudnia, godz , Rynek, Wigilia dla Wszystkich 2014, organizator Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej. STOP. Zduny. 22 grudnia, godz , sala urzêdu miejskiego, trzecia w tej kadencji sesja rady miejskiej, w planie m.in. podjêcie uchwa³y o przysz³orocznym bud ecie miasta i gminy. STOP. Sulmierzyce. 29 grudnia, godz , Sulmierzycki Dom Kultury, konsultacje nt. koncepcji budowy œcie ek rowerowych na terenie powiatu krotoszyñskiego. STOP. Rozdra ew. 29 grudnia, godz , sesja rady gminy, w planie m.in. uchwa³a w sprawie rocznego planu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. STOP. Kobylin. 29 grudnia, godz , sala szkolna przy pl. Glabera, sesja rady miejskiej, w planie m.in. podjêcie uchwa³y w sprawie wynagrodzenia burmistrza. STOP. Krotoszyn. 30 grudnia, godz , urz¹d miejski, sesja rady miejskiej, w programie m.in. uchwa³y nt. przyjêcia przysz³orocznego bud etu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Krotoszyn. STOP. Krotoszyn. Do 9 stycznia (godz ) mo na wzi¹æ udzia³ w internetowym g³osowaniu na najpiêkniej oœwietlone miasto w województwie na œwiêta. STOP. Krotoszyn. 14 stycznia, godz , Gimnazjum nr 2, noworoczne spotkanie w³adz miejskich z przedsiêbiorcami. STOP. S.POŒPIECH Relax Klub reaktywacja Relax Klub mieœci siê na B³oniu Pierwszego dnia Œwi¹t Bo ego Narodzenia, tj. 25 grudnia, zostanie ponownie otwarty popularny w Krotoszynie klub Relax, ale o ca³kowicie odmienionym obliczu. Nowi w³aœciciele, dwaj 25-letni krotoszynianie Mateusz Serafiniak i Mateusz Winny, postawili na inny wystrój. W Krotoszynie nie ma gdzie wyjœæ w weekend. Chcieliœmy stworzyæ miejsce dla osób doros³ych, które mog³yby mi³o spêdziæ czas t³umaczy Mateusz. Mam nadziejê, e zrobiliœmy lokal z prawdziwego zdarzenia, dbaj¹c o ka dy szczegó³ dodaje. Czy to siê uda³o? Naszym zdaniem tak. Lokal przeszed³ totaln¹ metamorfozê i robi œwietne wra enie. To mieszanka stylu retro z nowoczesnymi elementami. W³aœciciele zainwestowali niema³e œrodki i w³o yli mnóstwo pracy, aby efekt koñcowy by³ zadowalaj¹cy. Ju za kilka dni mieszkañcy Krotoszyna i nie tylko bêd¹ mogli sami siê o tym przekonaæ. Otwarcie zaplanowano na 25 grudnia, na godz Tego wieczora zagraj¹ DJ CzuCzu i DJ K-Mire Destey. Klub bêdzie otwarty przez ca³y tydzieñ. Od poniedzia³ku do czwartku ma pe³niæ rolê pubu, a zatem ka dy klient bêdzie móg³ przyjœæ na drinka, piwo czy kawê. Natomiast na dni od pi¹tku do niedzieli planowane s¹ zabawy przy muzyce. W pi¹tki ma królowaæ muzyka house i dance. W soboty bêd¹ imprezy dla osób, które ukoñczy³y 21 lat. W niedzielê dancingi, g³ównie z muzyk¹ disco-polo (zagra krotoszynianin DJ Expanse). W nowym Relaksie bêd¹ boksy dla 80 osób, ale w sali zmieœci siê nawet do 300 osób. Ka dy klient wchodz¹c na imprezê otrzyma opaskê na rêkê. Organizatorzy nawi¹zali wspó³pracê z popularnym klubowym portalem internetowym ostrownight.pl. Bêdzie mo na na nim obejrzeæ zdjêcia i film nakrêcony podczas otwarcia. W Relax Klubie zatrudnienie bêd¹ g³ównie mieszkañcy Krotoszyna. Bêdzie unas pracowa³o trzech barmanów po kursie, a w obs³udze ³¹cznie oko³o dziesiêciu osób. Oczywiœcie, zadbaliœmy tak e o dobr¹ ochronê lokalu podkreœla Mateusz Winny. (popi) Nasz nowy konkurs (3) Wygraj bi uteriê na karnawa³! Bi uteria dla Niej i dla Niego w nowym konkursie Rzeczy! Do wygrania: kolczyki i pierœcionek oraz bransoletka mêska. Jeszcze przez 4 tygodnie bêdziemy umieszczaæ w ró nych miejscach gazety fragmenty zdjêcia atrakcyjnej bi- uterii. Czytelnicy, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w losowaniu tych nagród, musz¹ znaleÿæ i wyci¹æ poszczególne czêœci fotografii, skompletowaæ je i nakleiæ wraz z kuponem na kartkê pocztow¹. Na koñcu pozostanie tylko dostarczenie zdjêcia do naszej redakcji (ul. Wygraj paliwo! Sienkiewicza 2 a, Krotoszyn) i liczenie na ³ut szczêœcia. W styczniu wylosujemy zwyciêzców. Nagrody w naszym konkursie to bi- uteria damska (kolczyki i pierœcionek) i mêska (bransoletka) ufundowany przez zak³ad jubilerski Grzegorza KaŸmierczaka z Krotoszna. Wartoœæ ka dej wynosi oko³o 400 z³. Jest wiêc o co walczyæ! Zapraszamy do udzia- ³u. (popi) Trwa konkurs, w którym co tydzieñ jedna osoba mo e wygraæ tankowanie paliwa na stacji przy Intermarche w Krotoszynie oraz mycie samochodu w firmie Nascar. Ka dy bon ma wartoœæ 50 z³! Szansê na zdobycie tych nagród maj¹ osoby, które przyklej¹ na tylnej szybie nasz¹ naklejkê. Jeœli zdjêcie auta uka e siê w gazecie, w³aœciciel pojazdu odbierze nagrodê w redakcji Rzeczy Krotoszyñskiej. (red.) Wzarobkach w³odarzy naszych samorz¹dów. Jeszcze na dobre nie opad³ kurz po listopadowych wyborach, a ju jednymi z pierwszych decyzji, jakie podejmowali radni, by³o ustalanie wynagrodzenia starosty i niektórych burmistrzów. 8 grudnia, po zaprzysiê eniu Franciszka Marsza³ka na burmistrza Krotoszyna, postanowiono ustaliæ mu wynagrodzenie na poziomie 12 tys. 480 z³ brutto. Tyle samo zarabia³ jego poprzednik Julian Jokœ. Jak siê okaza- ³o, wspomniana kwota przewy sza o 114 z³ sumê dozwolon¹ ustaw¹ dla pracowników samorz¹dowych tego szczebla. A zatem nadwy ka bêdzie potr¹cana. Burmistrzowi KoŸmina radni podnieœli pensjê o 900 z³ brutto, wiêc teraz jego wynagrodzenie wynosiæ bêdzie ju 11 tys. 332 z³ (o tej sprawie piszemy na s. 6 dzisiejszego wydania). Nieca³e 10 tys. z³ to miesiêczne zarobki nowego w³odarza W CZYM RZECZ? Zdun, Tomasza Chudego. Jego poprzednik zarabia³ o 200 z³ wiêcej. Nowy starosta Stanis³aw Szczotka bêdzie zarabia³ tyle, ile jego poprzednik Leszek Kulka. 12 tys. 970 z³ brutto robi wra enie. Na najbli szych sesjach radni ustal¹ wynagrodzenia w³odarzy Kobylina, Sulmierzyc i wójta Rozdra ewa. W tym gronie kszta³tuj¹ siê one na poziomie od 8 tys. do 10 tys. z³ brutto. Pensje osób wybranych do rz¹dzenia w naszych spo³ecznoœciach lokalnych to jedna sprawa. Drug¹ kwesti¹ s¹ pieni¹dze dla tych, którzy ju nie zajmuj¹ najwa niejszych sto³ków. A ponad 100 tys. z³ brutto (80 tys. z³ na rêkê) otrzyma Julian Jokœ, który po egna³ siê z gabinetem burmistrza Krotoszyna po 20 latach. Na tê wysok¹ kwotê sk³adaj¹ siê 74 tys. z³ odprawy emerytalnej oraz 37 tys. z³ wyp³acane w zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji. Do tego dochodzi ok. 19 tys. z³ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Inni s¹ daleko w tyle za Joksiem. Na konto by³ego ju starosty Leszka Kulki wp³ynie 36 tys. z³, a poprzedni zastêpca starosty, Krzysztof Kaczmarek, otrzyma 33 tys. z³. Sk¹d te niebagatelne sumy? To odprawy. Przywilej ludzi w³adzy. A zapewnia im to ustawa o pracownikach samorz¹dowych, która mówi, e w przypadku zakoñczenia pracy na stanowisku starosty (i jego zastêpcy) oraz burmistrza (i jego zastêpcy) nale y wyp³aciæ trzykrotnoœæ ostatnich poborów. Ktoœ powie, e nasi wybrañcy zarabiaj¹ krocie. I bêdzie mia³ racjê. Ale có, przyk³ad idzie z góry. Wystarczy porównaæ pobory pos³ów, ministrów, szefów spó³ek Skarbu Pañstwa, itd. Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 19 grudnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 4,49 z³ 4,62 z³ 4,49 z³ Krotoszyn, Benicka 4,49 z³ 4,49 z³ 4,49 z³ 2,39 z³ Milicz, Poprzeczna 4,72 z³ 4,99 z³ 4,72 z³ 2,42 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 4,59 z³ 4,59 z³ 2,49 z³ Benice, Okrê na 4,49 z³ 4,49 z³ REKLAMA

3 Sprawy 3

4 4 Sprawy Wigilia dla wszystkich 22 grudnia o godz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej organizuje na krotoszyñskim Rynku Wigiliê dla Wszystkich W tej formule odbêdzie siê ona po raz pierwszy. Dotychczas na poczêstunek œwi¹teczny zapraszano osoby w trudnej sytuacji yciowej. Stwierdzono jednak, OG OSZENIE e jednorazowa akcja adresowana tylko do jednego œrodowiska w aden sposób nie zmienia ycia tych ludzi. Wigilia bêdzie wiêc otwarta dla ka dego, kto zechce w niej uczestniczyæ. Ma pomóc w integracji mieszkañców Krotoszyna z tymi, którzy yj¹ w najtrudniejszych warunkach. (spm) Zarobki burmistrza Zdun Propozycja wynagrodzenia burmistrza Zdun zasadnicze z³ dodatek funkcyjny z³ dodatek za pracê (sta owe 16 proc.) 816 z³ dodatek specjalny z³ ³¹cznie z³ brutto Goœciem komisji bud etowo-gospodarczej by³a przewodnicz¹ca rady miasta, która zaproponowa³a utrzymanie wynagrodzenia na podobnym poziomie, jakie otrzymywa³ poprzednik nowego burmistrza. El - bieta Kurkiewicz zasugerowa³a, aby po zsumowaniu wszystkich sk³adników jego pensja wynosi³a z³ brutto, co da 6.890,35 z³ netto. Zastrze enia mia³a Miros³awa Sajur, która uzna³a, e zasadnicza czêœæ pensji burmistrza nie powinna wynosiæ 5 tys. 100 z³. Przewodnicz¹ca rady przypomnia³a, e to wartoœci proponowane i mo na je ustalaæ w granicach tzw. wide³ek, które w przypadku wynagrodzenia zasadniczego wynosz¹ od 4,2-5,9 tys. z³ brutto. Jest za wczeœnie, aby nowy burmistrz otrzymywa³ tak wysokie wynagrodzenie. Jest tylko 200 z³ ró - nicy pomiêdzy tym, co mia³ burmistrz Ulatowski, a dzisiejsz¹ propozycj¹ oponowa³a radna. Przewodnicz¹ca odpowiedzia³a, e wed³ug posiadanych przez ni¹ informacji nie by³o mo liwoœci podniesienia wynagrodzenia by³ego burmistrza, poniewa p³ace urzêdników zamro ono. Spoœród 5 cz³onków komisji 3 osoby (Magdalena Konrady, Jacek Kulus i Dionizy Waszczuk) opowiedzia³y siê za przedstawion¹ propozycj¹. Od g³osu wstrzyma³a siê Miros³awa Sajur, a przeciwna by³a Monika Paszek. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie wynagrodzenia burmistrza radni podejm¹ 22 grudnia. (alex) A.FIGLAK Monika Paszek (pierwsza z lewej) by³a przeciw, a Miros³awa Sajur (druga z lewej) wstrzyma³a siê od g³osu KoŸmin Wlkp. Zatrzymaj siê i yj! Od pocz¹tku roku szkolnego dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1 w KoŸminie Wlkp. realizowa³y wraz z wychowawczyniami projekt dotycz¹cy bezpieczeñstwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych. Zaproszono dwóch pracowników kolei Najm³odsi odbyli wycieczkê na dworzec Jego cel to kszta³towanie i utrwalanie postaw spo³ecznie po ¹danych, podnoszenie œwiadomoœci zagro eñ wynikaj¹cych z niezachowania szczególnej ostro noœci na przejazdach kolejowo-drogowych, uczenie w³aœciwego zachowania. W ramach akcji uczniowie wykonali znaki drogowe oraz plakaty na temat bezpiecznego poruszania siê po terenach kolejowo-drogowych, uczestniczyli w konkursach oraz spotkali siê z Wies³awem G³uszkiem z ostrowskiego Zak³adu Linii Kolejowych i Jackiem Furmankiewiczem komendantem posterunku Stra y Ochrony Kolei w Jarocinie. Najm³odsi odbyli wycieczkê na dworzec kolejowy, natomiast wszyscy uczniowie klas I-III oraz oddzia³u zerowego udali siê w celach edukacyjnych na przejazd kolejowy na drodze do Staniewa. Wszystkie dzia³ania zosta³y udokumentowane w postaci krótkiej prezentacji, bêd¹cej po³¹czeniem materia³u filmowego oraz fotograficznego. Zawarto w niej filmy z wizyt na dworcu i przejeÿdzie, spotkañ z pracownikami kolei oraz inscenizacji starszych uczniów do wiersza J. Tuwima Lokomotywa, a ponadto fotografie z konkursów, zabaw i zajêæ plastycznych. Akcja wymaga³a od nauczycieli sporego zaanga owania, chodzi³o bowiem o to, aby przekazaæ dzieciom wiedzê w sposób dla nich przyjemny i ³atwo przyswajalny. Za³o one cele zosta³y zrealizowane. Tekst i zdjêcia Maria Mazurowska

5 yczenia œwi¹teczne 5

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Wigilia ko³a gospodyñ. Panie nale ¹ce do KGW we Wrotkowie spotka³y siê w po³owie grudnia, aby podzieliæ siê op³atkiem i z³o yæ sobie œwi¹teczno-noworoczne yczenia. Szerzej na ten temat piszemy na s. 24. Podwy ka dla burmistrza, obni ka dla radnych? Podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji sta³ych i sesji Rady Miejskiej KoŸmina Wlkp. debatowano nad 900-z³otow¹ podwy k¹ wynagrodzenia burmistrza oraz wysokoœci¹ diet radnych. Przewodnicz¹cy rady, Justyn Zaradniak, proponuj¹c podniesienie pensji burmistrza Macieja Bratborskiego o 10 proc., czyli o 900 z³ brutto, argumentowa³, e nowa kadencja powinna siê wi¹zaæ z nowym wynagrodzeniem. Miesiêczne pobory w³odarza gminy Pensja burmistrza po podwy ce wynagrodzenie zasadnicze 5 tys. 600 z³ dodatek funkcyjny 1 tys. 800 z³ dodatek specjalny (od wynagr. zasadniczego i dodatku funk.) 38 proc. dodatek za wieloletni¹ pracê (od wynagr. zasadniczego) 20 proc. w sumie 11 tys. 322 z³ brutto L. TRAWIÑSKA wynosz¹ 10 tys. 355 z³, natomiast po podwy ce by³oby to 11 tys. 322 z³. Radni Jacek Zawodny i Marek Krzy anowski wstrzymali siê od g³osu, natomiast pozostali g³osowali za wy - szym wynagrodzeniem M. Bratborskiego. Tymczasem rajcy sami znaleÿli siê w doœæ k³opotliwym po³o eniu. Podczas posiedzenia komisji radny Leszek Chojnicki zg³osi³ pomys³ podniesienia Czy radni zag³osuj¹ za obni eniem swoich diet? diet radnych o 20 proc., bo jak stwierdzi³ od dawna nie by³o podwy ki. Przewodnicz¹cy Zaradniak skrytykowa³ ten pomys³. Nastêpnego dnia na sesji L. Chojnicki z³o y³ wiêc wniosek o obni enie diet radnych o 20 proc. Do tej deklaracji zmusi³ mnie pan przewodnicz¹cy, który nie mo e szanta owaæ radnych. Powiedzia³, e mo e daæ nawet po 1 z³ za sesjê. Wiêc pytam: czy ta rada to jest prywatne ranczo przewodnicz¹cego? powiedzia³, po czym z³o y³ oficjaln¹ interpelacjê o wywo³anie uchwa³y obni aj¹cej diety radnych oraz osób pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych rady o 20 proc. Jaki bêdzie fina³? Jeœli dojdzie do g³osowania, mo na przypuszczaæ, e niewielu bêdzie chcia³o obni yæ swe diety. Tym bardziej wtedy, e pensja burmistrza wzrasta. (lt) Notatnik Koncert kolêd i pastora³ek. 26 grudnia o godz w koœciele pw. œw. Wawrzyñca odbêdzie siê niezwyk³y koncert kolêd i pastora- ³ek w wykonaniu nowego zespo³u dzieciêcego Mgie³ka. Najm³odsi œpiewacy wyst¹pi¹ przed publicznoœci¹ po raz trzeci. Pamiêtajcie o licencjach ZAiKS. W zwi¹zku ze zbli aj¹cymi siê imprezami sylwestrowymi i karnawa³owymi przypominamy o koniecznoœci uzyskania licencji na wykorzystywanie utworów muzycznych i s³owno-muzycznych. Brak umów ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS grozi karami finansowymi. Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Tegoroczne uroczyœci, zaplanowane na 27 grudnia, odbywaæ siê bêd¹ w scenerii historycznej z udzia³em grup rekonstrukcyjnych z Mieszkowa i Pleszewa oraz u³anów. Rozpocznie je msza œw. polowa na dziedziñcu zamku, a zakoñczy wieczornica i grochówka powstañcza w I LO im. Powstañców Wielkopolskich. Koncert Trzech Tenorów. 6 stycznia o godz kino Mieszko zaprasza na tradycyjny koncert w Trzech Króli. Swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentuj¹ tenorzy: Kordian Kacperski, Bartosz Kuczyk i Miros³aw Niewiadomski. Bilety do nabycia w oœrodku kultury w cenach: 40 z³ (do koñca grudnia) i 50 z³. Rezerwacja tel Œwi¹tecznie w bibliotece W grudniowe przedpo³udnia czytelnia Biblioteki Publicznej w KoŸminie wype³niona by³a dzieæmi. BIBLIOTEKA W progi ksi¹ nicy przyby³y piêciolatki z grupy abki z przedszkola Parkowe Skrzaty oraz uczniowie klasy 0 ze szko³y podstawowej nr 3. W zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê Bo ym Narodzeniem bibliotekarki postanowi³y zaprosiæ dzieci, aby przybli yæ im tradycje i œwi¹teczne. W klimat spotkania wprowadzi³y ma³ych goœci opowiadaniem N. Berkane Marysia i Bo e Narodzenie oraz kolêd¹ Przybie eli do Betlejem. Dzieci wys³ucha³y równie wiersza Artura Janickiego Idzie sobie mróz. Zaprezentowano ksi¹ ki o tematyce œwi¹tecznej. Dzieci szczególn¹ aktywnoœæ wykaza³y, gdy opowiada³y o zwyczajach œwi¹tecznych kultywowanych w swoich domach. Równie chêtnie bra³y udzia³ w œwi¹tecznej zgaduj-zgaduli. Na zakoñczenie spotkania otrzyma³y œwi¹teczne kolorowanki. (traw) Dzieci dowiaduj¹ siê w bibliotece wielu ciekawostek L. TRAWIÑSKA Jase³ka w œwietlicy we Wrotkowie Uroczystoœæ zorganizowa³a wychowawczyni miejscowego oddzia³u przedszkolnego, Beata Klause, przy wspó³pracy z Ko³em Gospodyñ Wiejskich. Jase³ka przygotowano ju po raz czwarty. Dzieci przedstawi³y inscenizacjê nocy wigilijnej, wprawiaj¹c Przedszkolaki wspaniale odegra³y swoje role 14 grudnia we wrotkowskiej œwietlicy przedszkolaki pokaza³y jase³ka. zebranych w magiczny nastrój œwi¹t. Mali aktorzy z wielkim zaanga owaniem i radoœci¹ odegrali swe role, a zgromadzeni w sali rodzice i dziadkowie z dum¹ ogl¹dali ich na scenie. Na jase³ka przyby³ te dyrektor Szko³y Podstawowej w Mokronosie, L. TRAWIÑSKA do której nale y wrotkowski oddzia³ przedszkolny, Janusz Baszczyñski. Pogratulowa³ dzieciom wystêpu i podarowa³ im s³odkoœci. By³y tak e zdjêcia Po przedstawieniu na wszystkich czeka³ œwi¹teczny barszcz z uszkami, przygotowany przez panie z wrotkowskiego KGW. By³y te s³odkie wypieki autorstwa mam przedszkolaków. Uroczystoœæ co roku integruje mieszkañców wioski. Jase³ka wywodz¹ siê ze œredniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w okresie Bo ego Narodzenia. To jedna z najstarszych bo onarodzeniowych tradycji. (lt)

7 S³awomir Pa³asz ( Wieœci gminne 7 KOBYLIN Dostali, ile chcieli 17 grudnia gmina Kobylin og³osi³a rozstrzygniêcie otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej w 2015 r. Na cele te rozdysponowano 53 tys. 800 z³. Podzia³ pieniêdzy mo liwy by³ dziêki podjêtemu w paÿdzierniku przez radnych programowi wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi. Na konkurs wp³ynê³o piêæ ofert. Ka da organizacja wnioskowa³a o okreœlon¹ iloœæ pieniêdzy na swoj¹ dzia³alnoœæ. We wszystkich przypadkach samorz¹d zdecydowa³ o przyznaniu dotacji takiej wielkoœci, o jak¹ siê ubiegano. W 2015 r. na dzia³alnoœæ orkiestry dêtej przy jednostce Ochotniczej Stra- y Po arnej w Kobylinie przeznaczono 40 tys. z³. Stowarzyszenie KuKLINów z kolei wnioskowa³o o kwotê 4 tys. 300 z³ na organizowanie kolejnej edycji przegl¹du kabaretowego Kawo³y i skecze, najlepsze w powiecie. 4 tys. z³ zagwarantowano Kobyliñskiemu Towarzystwu Gry w Karty i Gier Planszowych Baœka. Jego celem bêdzie organizowanie zawodów dla wszystkich grup wiekowych zwi¹zanych z t¹ dyscyplin¹ oraz grami planszowymi. Na propagowanie wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego regionu 3 tys. z³ otrzyma³o Kobyliñskie Towarzystwo Kulturalne. Natomiast miejscowa Liga Obrony Kraju na krzewienie strzelectwa sportowego dosta³a ze œrodków bud etowych gminy sumê 2,5 tys. z³. (spm) W bombkowej krainie 11 grudnia dzieci z przedszkola w Kuklinowie uda³y siê do Kreatywnego Oœrodka Multimedialnego w Miliczu. Dawniej mieœci- ³a siê tam s³ynna fabryka bombek. W milickim oœrodku uczestniczy³y w programie edukacyjnym zwi¹zanym ze œwiêtami. W towarzystwie elfów przenios³y siê do tajemniczej krainy Œwiêtego Miko³aja. Wesz³y do Komnaty Bombki, w której podziwia³y kolekcjê ozdób choinkowych wykonanych tradycyjnymi metodami. By³o tam a 6 tysiêcy eksponatów! Nastêpnie przedszkolaki obserwowa³y, jak powstaj¹ ozdoby ze szk³a tworzone metod¹ dmuchan¹. Mog³y te dekorowaæ specjalnie przygotowane ozdoby z ich imionami. Tak by³o w krainie œw. Miko³aja Potem rysowa³y na papierze swoje wymarzone prezenty. Rysunki trafia³y do kopert, by³y zaklejane i stemplowane czerwon¹ pieczêci¹. Listy wrzucano do specjalnej skrzynki pocztowej. Uczestnicy spotkania obejrzeli równie spektakl zatytu³owany Tradycja drzewka choinkowego. (mal) S.PA ASZ Orkiestra OSP Kobylin ma tak e swoj¹ piêkniejsz¹ stronê Zdecyduj¹ o bud ecie 29 grudnia o godz w sali szkolnej przy placu Andrzeja Glabera rozpocznie siê trzecia w tej kadencji sesja kobyliñskiej Rady Miejskiej. Radni bêd¹ g³osowali nad projektem bud etu gminy Kobylin na przysz³y rok. Zdecyduj¹ o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Podejm¹ równie decyzje w sprawie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji rewizyjnej. Jednym z punktów obrad bêdzie ustalenie wysokoœci wynagrodzenia burmistrza Bernarda Jasiñskiego. W porz¹dku obrad znalaz³y siê tak- e g³osowania nad regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni œcieków oraz zasadami korzystania ze œwietlic wiejskich. (mal) Aleksandra Figlak ( Dotacja w zamian za auto Gmina Zduny dofinansuje kwot¹ 90 tys. z³ zakup nowego samochodu bojowego dla Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, a w zamian otrzyma jedno z obecnie u ywanych przez ni¹ aut. Pomys³ dofinansowania w zamian za samochód przedstawi³ radnym miejskim burmistrz Tomasz Chudy ju na pierwszej po wyborach sesji. Jak mówi w rozmowie z Rzecz¹, gminy nie staæ na samodzielny zakup nowego samochodu. Koszt takiego wozu bojowego wynosi powy- ej 500 tys. z³, a kolejna podobna propozycja z Pañstwowej Stra y Po- arnej szybko siê nie pojawi wyjaœnia. Jeœli zdunowska stra ochotnicza otrzyma auto z PSP, wówczas jedno ze swoich odda do jednostki A.FIGLAK Auto podobnego typu mog¹ otrzymaæ stra acy z OSP w Konarzewie, a ta z kolei przeka e swój pojazd Bestwinowi. Jak precyzuje burmistrz, konarzewska OSP usytuowana jest w pobli u drogi krajowej nr 15, a wiêc trasy bardzo uczêszczanej, gdzie czêsto dochodzi do wypadków, zaœ zwa aj¹c na stan techniczny u ywanego tam obecnie auta, celowe jest przyjêcie pojazdu ze Zdun. Dofinansowanie nowego samochodu Pañstwowej Stra y Po arnej równie przys³u y siê bezpieczeñstwu mieszkañców gminy Zduny dodaje. Do koñca stycznia przysz³ego roku potrwaj¹ jeszcze konsultacje ze stra akami na ten temat. Jak przekaza³ komendant miejsko-gminny OSP Zduny, Eugeniusz Pankiewicz, ochotnicy z Bestwina przyjm¹ du y samochód, jednak konieczna bêdzie wymiana bramy wjazdowej. Remont przeprowadz¹ sami stra acy. (alex) Utrzymaj¹ po³¹czenie Kurs autobusu ze Zdun do Konarzewa i Krotoszyna, który dowozi mieszkañców do pracy i szkó³, by³ zagro ony. Problem zosta³ jednak rozwi¹zany. Sygna³y o mo liwych problemach z tym po³¹czeniem, które do tej pory obs³ugiwa³ ostrowski PKS, dotar³y do radnych na posiedzeniu komisji bud etowo-gospodarczej, obraduj¹cej 10 grudnia. Burmistrz Tomasz Chudy poinformowa³ cz³onków komisji, e tego samego dnia jedzie do Ostrowa Wlkp., aby rozwi¹zaæ problem. Jak wówczas stwierdzi³, PKS z Ostrowa W pierwszym dniu pracy nowego zastêpcy burmistrza Zdun, Mi³osza Zwierzyka, odby³ siê odbiór si³owni zewnêtrznej i placu zabaw. Odbiór inwestycji mia³ miejsce 5 grudnia. Wykonawc¹ by³a firma Free Kids z Zawoni ko³o Wroc³awia, a prace kosztowa³y prawie 250 tys. z³. Jak wyjaœnia burmistrz Tomasz Chudy, na podstawie odrêbnej umowy wykonano tak e dodatkowe roboty w najbli szej ZDUNY chcia³ zaprzestaæ kursowana na tej trasie, poniewa przegra³ on przetarg na obs³ugê i uznano, e po³¹czenie nie bêdzie kontynuowane. Od tygodnia staramy siê za egnaæ ten kryzys, aby w styczniu nie okaza³o siê, e autobusu nie bêdzie powiedzia³ burmistrz. Zapytany przez nas, czy sprawa zosta³a rozwi¹zana, odpowiada, e wspólnie z PKS Ostrów Wlkp. ustalono, e linia zostanie utrzymana. Niewykluczone jednak, e operatorem tego po³¹czenia bêdzie ktoœ inny mówi. Jak dodaje, stara siê robiæ wszystko, aby po³¹czenie z Krotoszynem by³o skomunikowane z dalszymi kursami do KoŸmina czy Poznania. (alex) Si³ownia i plac zabaw okolicy. Poprawiono murek odgradzaj¹cy przy przejœciu oraz zabezpieczono wlot studzienki na placu, co nie zosta³o ujête w poprzednim zleceniu informuje. Dodaje, e prace te kosztowa³y nieca³e 12,5 tys. z³. Tak wiêc ostateczny koszt ca³oœci to 262 tys. 269 z³. Gmina stara³a siê o dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego 159 tys. 406 z³. Jednak kwota ta jeszcze nie dotar³a do zdunowskiego magistratu ze wzglêdu na braki w dokumentacji z³o- onej podczas wnioskowania. (alex)

8 8 Wieœci gminne S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW S³awomir Pa³asz ( ROZDRA EW Nie chc¹ takich stawek Æwieræwiecze wolnoœci Radni gminy Cieszków odmówili przyjêcia taryfy za odprowadzanie œcieków, zaproponowanej przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy w Miliczu na 2015 r. PGK Dolina Baryczy administruje wybudowan¹ 2 lata temu sieci¹ kanalizacyjn¹ w Biadaszce i Cieszkowie. Obecnie odbiór metra szeœciennego œcieków dostarczanych z obu tych miejscowoœci do oczyszczalni w Zdunach kosztuje 17,67 z³ brutto. Po wprowadzeniu przez gminê dop³at (5,70 z³) mieszkañcy p³ac¹ 11,97 z³. W nowym wniosku PGK, który do gminy Cieszków dotar³ w listopadzie, cena metra œcieków to 23,72 z³. Po odliczeniu obecnych dop³at podwy ka wynios³aby 6,05 z³ na metrze. Wójt Cieszkowa Ignacy Miecznikowski postanowi³ zweryfikowaæ przedstawion¹ kalkulacjê. Wed³ug niego zosta³a sporz¹dzona nieprawid³owo, bo nie do³¹czono do niej m.in. aktualnego, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych zarz¹dzanych przez PGK. W¹tpliwoœci wzbudzi³y te koszty odczytu wodomierzy w Cieszkowie i Biadaszce w 2014 r. oraz kwota sp³aty zaci¹gniêtych przez PGK zobowi¹zañ. Wadliwa by³a równie planowana iloœæ œcieków, które maj¹ byæ oddane w przysz³ym roku. Wójt skierowa³ wiêc do PGK pismo, w którym poprosi³ o zweryfikowanie danych. Otrzyma³ odpowiedÿ, ale nie zawiera- ³a ona konkretów. Wed³ug nas iloœæ przewidywanych œcieków w 2014 r. zosta³a zani- ona, co spowodowa³o sztuczne podniesienie wysokoœci stawki uwa a Ignacy Mieczniowski. Na sesji gminnej 4 grudnia wójt rekomendowa³ radnym podjêcie uchwa³y o odrzuceniu stawek wyliczonych przez PGK. Ca³a rada g³osowa³a za takim rozwi¹zaniem. Teraz czekamy na opiniê nadzoru prawnego wojewody dolnoœl¹skiego mówi wójt. Jeœli nadzór zaakceptuje uchwa³ê, stawki w przysz³ym roku bêd¹ takie same jak teraz. Gdyby jednak j¹ odrzuci³, gmina bêdzie szuka³a rozstrzygniêcia na drodze s¹dowej. Sprawa ma polityczne dno. O napiêtych relacjach pomiêdzy PGK a gmin¹ Cieszków i migród (mniejszoœciowi udzia³owcy w stosunku do gminy Milicz) pisaliœmy ju nieraz. W Miliczu dosz³o jednak do zmiany burmistrza. Zosta³ nim dotychczasowy starosta Piotr Lech. Z wójtem Cieszkowa rozmawialiœmy w dniu posiedzenia rady nadzorczej PGK, na którym mia³o dojœæ do odwo³ania dotychczasowego i powo³ania nowego prezesa tej spó³ki. (mal) Wœród zwiedzaj¹cych wystawê by³a m.in. radna powiatowa Renata Zych-Kordus Wystawê pn. 25 lat Wolnoœci przygotowa³a Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdra ewie. Wernisa odby³ siê 12 grudnia w miejscowej sali wiejskiej. Jak mówi dyrektor placówki, Alicja Banaszek, goœciem specjalnym wydarzenia by³ prof. Jerzy Kazimierz Pietrzak, senator pierwszej kadencji wolnej Polski. W latach 80. by³ dzia³aczem opozycyjnym, pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Z racji zamieszkania w pobliskim Ostrowie Wlkp. odwiedza³ tak e Krotoszyn w trakcie kampanii wyborczej w 1989 i 1990 r. Wœród zwiedzaj¹cych wystawê znaleÿli siê: weterani i cz³onkowie NSZZ Solidarnoœæ Rolników Indywidualnych z gminy Rozdra ew, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych czy dyrektorzy szkó³. Nie zabrak³o tak e wielu m³odych ludzi, g³ównie m³odzie- y gimnazjalnej uczestnicz¹cej w zajêciach prowadzonych w ramach kó³ka historycznego. Na wystawie zaprezentowaliœmy materia³y historyczne NSZZ Solidarnoœæ z terenu naszej gminy, wydawnictwa drugiego obiegu oraz prasê z lat 1989/90 precyzuje dyrektor biblioteki. Ekspozycjê uda³o siê zorganizowaæ dziêki wspó³pracy: Urzêdu Gminy i Zespo³u Szkó³ Publicznych w Rozdra ewie oraz Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Wsi. Du y wk³ad wprzedsiêwziêcie wnieœli mieszkañcy gminy, którzy udostêpnili posiadane przez siebie materia³y. Byli to m.in.: Jolanta Ba³a, Teresa Fabisiak, Krzysztof Krawczyk, Zdzis³aw Pauter, Micha³ Sztuder czy Ireneusz W³odarczyk. (alex) 25. rocznica W 1989 roku, podczas czerwcowych wyborów, Polacy wybrali 460 pos³ów i 100 senatorów. Ówczesnym premierem zosta³ Tadeusz Mazowiecki. G³osowanie, które 25 lat temu przynios³o zwyciêstwo solidarnoœciowej opozycji i pora kê dla komunistycznej w³adzy. Jest to tak e rocznica obrad Okr¹g³ego Sto³u, powo³ania pierwszego niekomunistycznego rz¹du w bloku sowieckim a tak e obalenia muru berliñskiego. Wydarzenia te by³y prze³omem i doprowadzi³y do powstania ca³kowicie nowej sytuacji politycznej w kraju. Sebastian Poœpiech ( Misie nasze kochane SULMIERZYCE Odchudzony bud et ZSP SULMIERZYCE 25 listopada ucznowie klas I-III podstawówki z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Sulmierzycach obchodzili Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia. Na spotkanie w sali widowiskowej miejscowego domu kultury przynieœli swoje pluszaki. Imprezê zorganizowa³a i przeprowadzi³a nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, Sylwia Mizio³kiewicz, w ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom. W domu kultury wystawiono ksi¹ ki, bohaterami których by³y misie. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze Prowadz¹ca spotkanie nauczycielka mówi³a o m.in. Misiu Uszatku i Kubusiu Puchatku. Nastêpnie odby³a siê zbiorowa recytacja wiersza Miœ. Przeprowadzono tak e quiz na temat bajek o misiach, czytano misiowe bajki i œpiewano takie piosenki. Uczniowie klasy II b zaprezentowali przedstawienie Z³otow³osa i trzy misie. W trakcie spotkania podsumowano og³oszony wczeœniej konkurs plastyczny Miœ mój ulubiony bohater ksi¹ kowy. Wziêli w nim udzia³ pierwszoklasiœci z podstawówki. Pierwsz¹ nagrodê zdoby³ Dawid Kokot z I b. Zwyciê - czyni¹ konkursu ortograficznego o Kubusiu Puchatku, przeprowadzonego w klasach drugich, zosta³a Zofia Duczmal z II a. Wkonkursie dla trzecioklasistów na w³asnorêcznie wykonan¹ ksi¹- eczkê o misiu triumfowa³a z kolei Eliza Wieczorek z III b. Rozstrzygniêto te konkurs na najstarszego pluszowego misia w Sulmierzycach. Zwyciê czyni¹ okaza³a siê Natalia Banasiewicz. Jej miœ liczy³ sobie 45 lat. Laureaci wszystkich konkursów otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹ kowe. Dzieñ Pluszowego Misia ustanowiono w setn¹ rocznicê powstania maskotki, czyli w 2002 r. Inspiracj¹ do jej stworzenia by³o wydarzenie z 1902 r. zwi¹zane z prezedentem Stanów Zjednoczonych, Teodorem Roosveltem. W trakcie polowania, jeden z myœliwych postrzeli³ ma³ego niedÿwiadka i zaprowadzi³ go do prezydenta. Ten widz¹c przera one zwierzê, kaza³ go natychmiast uwolniæ. Rysunek obrazuj¹cy t¹ scenê znalaz³ siê w prasie i zainspirowa³ producentów zabawek. (mal) Kiedy okaza³o siê, e w projekcie przysz³orocznego bud etu Sulmierzyc planowane wydatki mog¹ przekroczyæ 17 mln z³, powtórnie je przeanalizowano i znacz¹co ograniczono. Zanim projekt bud etu trafi³ do radnych, zosta³ zweryfikowany zarówno przez urz¹d miasta, jak i szefów podleg³ych instytucji. Dochody wyliczono na 8 mln 782 tys. z³, wydatki 8 mln 389 tys. z³. 17 grudnia odby³o siê wspólne posiedzenie komisji spraw spo³ecznych oraz gospodarczej. Zanim zaczêto analizowaæ zapisy projektu bud etu, wybrano przewodnicz¹cych komisji. Szefow¹ komisji spraw spo³ecznych zosta³a Alicja Kokot, szefem gospodarczej Robert Wizner. Urszula Juraszyk, skarbnik miasta, zapozna³a radnych z najwa niejszymi informacjami zamieszczonymi w projekcie bud etu. Razem z burmistrzem Piotrem Kaszkowiakiem odpowiada³a na pytania rajców. Wed³ug niej najwa niejszymi inwestycjami, które zosta³y wykreœlone z pierwotnej wersji dokumentu, by³y: modernizacja budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury (6 mln 378 tys. z³) oraz siedziby Urzêdu Miejskiego (1 mln z³). Radni pytali o konkretne zapisy, jak chocia by o to, dlaczego w dziale poœwiêconym wynagrodzeniom pracowników urzêdu znalaz³a siê kwota wiêksza o 81 tys. z³. Karina B³aszczyk odpowiedzia³a, e pieni¹dze te przeznaczono na pensjê dla radcy prawnego, który od nowego roku przejdzie na etat: Kwota, któr¹ bêdzie otrzymywa³, nie zmienia siê, inna jest jedynie jej klasyfikacja bud etowa. Pytano równie, dlaczego w stosunku do obecnego bud etu o 6 tys. z³ zwiêkszono dotacjê dla sulmierzyckiego muzeum. Planowany jest remont kolumn stwierdzi³ burmistrz. Dopytywano te o 12 tys. z³ przeznaczone na szkolenia urzêdników. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi oko³o 500 z³, a przepisy oraz ich interpretacja zmieniaj¹ siê tak czêsto, e musimy ca³y czas siê dokszta³caæ odpar³a sekretarz. Problematyczna okaza³a siê pozycja dotycz¹ca kwot na delegacje krajowe dla pracowników szkó³. Podstawówka na ten cel chce wydaæ w przysz³ym roku z³, gimnazjum z³, a przedszkole 864 z³. Te kwoty wynikaj¹ z kalkulacji dyrektorek. Jeœli one tak uwa aj¹, nale y je przyj¹æ stwierdzi³a skarbnik. Radni po uzyskaniu odpowiedzi na wymienione i inne pytania jednog³oœnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y w sprawie bud etu na 2015 r. (mal)

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo