LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI"

Transkrypt

1 LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki i pierœcionek to nagrody w nowym konkursie. s. 15 Zduny. Dla pani Katarzyny mijaj¹cy rok nie by³ ³askawy. Najpierw jej m¹ nagle i ciê ko zachorowa³. Niedawno w domu zdunowianki ulatnia³ siê czad. I choæ nic nie sta³o siê jej i dzieciom, mieszkanie wymaga remontu i gruntownych porz¹dków. W tak ciê kiej sytuacji pani Katarzyna przekonuje siê, e jest wielu ludzi dobrej woli, którzy potrafi¹ bezinteresownie pomagaæ. Krotoszyn. Jak widzi swoj¹ pracê nowy wicestarosta? Pawe³ Radojewski zosta³ wiceprzewodnicz¹cym rady naszego powiatu. Chcia³by zajmowaæ siê bezpieczeñstwem oraz sportem, choæ starosta nie da³ mu jeszcze konkretnych zadañ. s. 11 KoŸmin Wlkp. Czy burmistrz dostanie podwy kê? Podwy ka wynagrodzenia dla burmistrza, a obni ka dla radnych? Taki pomys³ pojawi³ siê na wspólnym posiedzeniu komisji rady. G³osowanie w tej sprawie na najbli szej sesji. s. 6 Krotoszyn. Zima jest ciê kim czasem dla zwierz¹t. Dokarmianie zwierzyny leœnej zim¹ jest dla niej szans¹ na prze ycie. Jednak trzeba to robiæ umiejêtnie. Z naszym dziennikarzem rozmawiaj¹ leœnicy. s. 17 R E K L A M A Wspieraj¹ dzieci z Kroœnic Niezrzeszeni motocykliœci pomagaj¹ pensjonariuszom Domu Dziecka w Kroœnicach. s Relax Klub reaktywacja Na 25 grudnia zaplanowano pierwsz¹ klubow¹ imprezê w klubie na B³oniu. s. 2 Œwiêta na weso³o Samorz¹dowa szopka i wywiad z prawdziwym os³em, który przeprowadza S³awek Pa³asz. s. 21 Tylko w Rzeczy! Nowe ycie Juliana Joksia Co powiedzia³ nam by³y burmistrz? Czy uwa a siê za zwyciêzcê? s. 11

2 2 Wydarzenia Telegraf Krotoszyn. 22 grudnia, godz , Rynek, Wigilia dla Wszystkich 2014, organizator Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej. STOP. Zduny. 22 grudnia, godz , sala urzêdu miejskiego, trzecia w tej kadencji sesja rady miejskiej, w planie m.in. podjêcie uchwa³y o przysz³orocznym bud ecie miasta i gminy. STOP. Sulmierzyce. 29 grudnia, godz , Sulmierzycki Dom Kultury, konsultacje nt. koncepcji budowy œcie ek rowerowych na terenie powiatu krotoszyñskiego. STOP. Rozdra ew. 29 grudnia, godz , sesja rady gminy, w planie m.in. uchwa³a w sprawie rocznego planu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. STOP. Kobylin. 29 grudnia, godz , sala szkolna przy pl. Glabera, sesja rady miejskiej, w planie m.in. podjêcie uchwa³y w sprawie wynagrodzenia burmistrza. STOP. Krotoszyn. 30 grudnia, godz , urz¹d miejski, sesja rady miejskiej, w programie m.in. uchwa³y nt. przyjêcia przysz³orocznego bud etu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Krotoszyn. STOP. Krotoszyn. Do 9 stycznia (godz ) mo na wzi¹æ udzia³ w internetowym g³osowaniu na najpiêkniej oœwietlone miasto w województwie na œwiêta. STOP. Krotoszyn. 14 stycznia, godz , Gimnazjum nr 2, noworoczne spotkanie w³adz miejskich z przedsiêbiorcami. STOP. S.POŒPIECH Relax Klub reaktywacja Relax Klub mieœci siê na B³oniu Pierwszego dnia Œwi¹t Bo ego Narodzenia, tj. 25 grudnia, zostanie ponownie otwarty popularny w Krotoszynie klub Relax, ale o ca³kowicie odmienionym obliczu. Nowi w³aœciciele, dwaj 25-letni krotoszynianie Mateusz Serafiniak i Mateusz Winny, postawili na inny wystrój. W Krotoszynie nie ma gdzie wyjœæ w weekend. Chcieliœmy stworzyæ miejsce dla osób doros³ych, które mog³yby mi³o spêdziæ czas t³umaczy Mateusz. Mam nadziejê, e zrobiliœmy lokal z prawdziwego zdarzenia, dbaj¹c o ka dy szczegó³ dodaje. Czy to siê uda³o? Naszym zdaniem tak. Lokal przeszed³ totaln¹ metamorfozê i robi œwietne wra enie. To mieszanka stylu retro z nowoczesnymi elementami. W³aœciciele zainwestowali niema³e œrodki i w³o yli mnóstwo pracy, aby efekt koñcowy by³ zadowalaj¹cy. Ju za kilka dni mieszkañcy Krotoszyna i nie tylko bêd¹ mogli sami siê o tym przekonaæ. Otwarcie zaplanowano na 25 grudnia, na godz Tego wieczora zagraj¹ DJ CzuCzu i DJ K-Mire Destey. Klub bêdzie otwarty przez ca³y tydzieñ. Od poniedzia³ku do czwartku ma pe³niæ rolê pubu, a zatem ka dy klient bêdzie móg³ przyjœæ na drinka, piwo czy kawê. Natomiast na dni od pi¹tku do niedzieli planowane s¹ zabawy przy muzyce. W pi¹tki ma królowaæ muzyka house i dance. W soboty bêd¹ imprezy dla osób, które ukoñczy³y 21 lat. W niedzielê dancingi, g³ównie z muzyk¹ disco-polo (zagra krotoszynianin DJ Expanse). W nowym Relaksie bêd¹ boksy dla 80 osób, ale w sali zmieœci siê nawet do 300 osób. Ka dy klient wchodz¹c na imprezê otrzyma opaskê na rêkê. Organizatorzy nawi¹zali wspó³pracê z popularnym klubowym portalem internetowym ostrownight.pl. Bêdzie mo na na nim obejrzeæ zdjêcia i film nakrêcony podczas otwarcia. W Relax Klubie zatrudnienie bêd¹ g³ównie mieszkañcy Krotoszyna. Bêdzie unas pracowa³o trzech barmanów po kursie, a w obs³udze ³¹cznie oko³o dziesiêciu osób. Oczywiœcie, zadbaliœmy tak e o dobr¹ ochronê lokalu podkreœla Mateusz Winny. (popi) Nasz nowy konkurs (3) Wygraj bi uteriê na karnawa³! Bi uteria dla Niej i dla Niego w nowym konkursie Rzeczy! Do wygrania: kolczyki i pierœcionek oraz bransoletka mêska. Jeszcze przez 4 tygodnie bêdziemy umieszczaæ w ró nych miejscach gazety fragmenty zdjêcia atrakcyjnej bi- uterii. Czytelnicy, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w losowaniu tych nagród, musz¹ znaleÿæ i wyci¹æ poszczególne czêœci fotografii, skompletowaæ je i nakleiæ wraz z kuponem na kartkê pocztow¹. Na koñcu pozostanie tylko dostarczenie zdjêcia do naszej redakcji (ul. Wygraj paliwo! Sienkiewicza 2 a, Krotoszyn) i liczenie na ³ut szczêœcia. W styczniu wylosujemy zwyciêzców. Nagrody w naszym konkursie to bi- uteria damska (kolczyki i pierœcionek) i mêska (bransoletka) ufundowany przez zak³ad jubilerski Grzegorza KaŸmierczaka z Krotoszna. Wartoœæ ka dej wynosi oko³o 400 z³. Jest wiêc o co walczyæ! Zapraszamy do udzia- ³u. (popi) Trwa konkurs, w którym co tydzieñ jedna osoba mo e wygraæ tankowanie paliwa na stacji przy Intermarche w Krotoszynie oraz mycie samochodu w firmie Nascar. Ka dy bon ma wartoœæ 50 z³! Szansê na zdobycie tych nagród maj¹ osoby, które przyklej¹ na tylnej szybie nasz¹ naklejkê. Jeœli zdjêcie auta uka e siê w gazecie, w³aœciciel pojazdu odbierze nagrodê w redakcji Rzeczy Krotoszyñskiej. (red.) Wzarobkach w³odarzy naszych samorz¹dów. Jeszcze na dobre nie opad³ kurz po listopadowych wyborach, a ju jednymi z pierwszych decyzji, jakie podejmowali radni, by³o ustalanie wynagrodzenia starosty i niektórych burmistrzów. 8 grudnia, po zaprzysiê eniu Franciszka Marsza³ka na burmistrza Krotoszyna, postanowiono ustaliæ mu wynagrodzenie na poziomie 12 tys. 480 z³ brutto. Tyle samo zarabia³ jego poprzednik Julian Jokœ. Jak siê okaza- ³o, wspomniana kwota przewy sza o 114 z³ sumê dozwolon¹ ustaw¹ dla pracowników samorz¹dowych tego szczebla. A zatem nadwy ka bêdzie potr¹cana. Burmistrzowi KoŸmina radni podnieœli pensjê o 900 z³ brutto, wiêc teraz jego wynagrodzenie wynosiæ bêdzie ju 11 tys. 332 z³ (o tej sprawie piszemy na s. 6 dzisiejszego wydania). Nieca³e 10 tys. z³ to miesiêczne zarobki nowego w³odarza W CZYM RZECZ? Zdun, Tomasza Chudego. Jego poprzednik zarabia³ o 200 z³ wiêcej. Nowy starosta Stanis³aw Szczotka bêdzie zarabia³ tyle, ile jego poprzednik Leszek Kulka. 12 tys. 970 z³ brutto robi wra enie. Na najbli szych sesjach radni ustal¹ wynagrodzenia w³odarzy Kobylina, Sulmierzyc i wójta Rozdra ewa. W tym gronie kszta³tuj¹ siê one na poziomie od 8 tys. do 10 tys. z³ brutto. Pensje osób wybranych do rz¹dzenia w naszych spo³ecznoœciach lokalnych to jedna sprawa. Drug¹ kwesti¹ s¹ pieni¹dze dla tych, którzy ju nie zajmuj¹ najwa niejszych sto³ków. A ponad 100 tys. z³ brutto (80 tys. z³ na rêkê) otrzyma Julian Jokœ, który po egna³ siê z gabinetem burmistrza Krotoszyna po 20 latach. Na tê wysok¹ kwotê sk³adaj¹ siê 74 tys. z³ odprawy emerytalnej oraz 37 tys. z³ wyp³acane w zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji. Do tego dochodzi ok. 19 tys. z³ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Inni s¹ daleko w tyle za Joksiem. Na konto by³ego ju starosty Leszka Kulki wp³ynie 36 tys. z³, a poprzedni zastêpca starosty, Krzysztof Kaczmarek, otrzyma 33 tys. z³. Sk¹d te niebagatelne sumy? To odprawy. Przywilej ludzi w³adzy. A zapewnia im to ustawa o pracownikach samorz¹dowych, która mówi, e w przypadku zakoñczenia pracy na stanowisku starosty (i jego zastêpcy) oraz burmistrza (i jego zastêpcy) nale y wyp³aciæ trzykrotnoœæ ostatnich poborów. Ktoœ powie, e nasi wybrañcy zarabiaj¹ krocie. I bêdzie mia³ racjê. Ale có, przyk³ad idzie z góry. Wystarczy porównaæ pobory pos³ów, ministrów, szefów spó³ek Skarbu Pañstwa, itd. Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 19 grudnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 4,49 z³ 4,62 z³ 4,49 z³ Krotoszyn, Benicka 4,49 z³ 4,49 z³ 4,49 z³ 2,39 z³ Milicz, Poprzeczna 4,72 z³ 4,99 z³ 4,72 z³ 2,42 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 4,59 z³ 4,59 z³ 2,49 z³ Benice, Okrê na 4,49 z³ 4,49 z³ REKLAMA

3 Sprawy 3

4 4 Sprawy Wigilia dla wszystkich 22 grudnia o godz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej organizuje na krotoszyñskim Rynku Wigiliê dla Wszystkich W tej formule odbêdzie siê ona po raz pierwszy. Dotychczas na poczêstunek œwi¹teczny zapraszano osoby w trudnej sytuacji yciowej. Stwierdzono jednak, OG OSZENIE e jednorazowa akcja adresowana tylko do jednego œrodowiska w aden sposób nie zmienia ycia tych ludzi. Wigilia bêdzie wiêc otwarta dla ka dego, kto zechce w niej uczestniczyæ. Ma pomóc w integracji mieszkañców Krotoszyna z tymi, którzy yj¹ w najtrudniejszych warunkach. (spm) Zarobki burmistrza Zdun Propozycja wynagrodzenia burmistrza Zdun zasadnicze z³ dodatek funkcyjny z³ dodatek za pracê (sta owe 16 proc.) 816 z³ dodatek specjalny z³ ³¹cznie z³ brutto Goœciem komisji bud etowo-gospodarczej by³a przewodnicz¹ca rady miasta, która zaproponowa³a utrzymanie wynagrodzenia na podobnym poziomie, jakie otrzymywa³ poprzednik nowego burmistrza. El - bieta Kurkiewicz zasugerowa³a, aby po zsumowaniu wszystkich sk³adników jego pensja wynosi³a z³ brutto, co da 6.890,35 z³ netto. Zastrze enia mia³a Miros³awa Sajur, która uzna³a, e zasadnicza czêœæ pensji burmistrza nie powinna wynosiæ 5 tys. 100 z³. Przewodnicz¹ca rady przypomnia³a, e to wartoœci proponowane i mo na je ustalaæ w granicach tzw. wide³ek, które w przypadku wynagrodzenia zasadniczego wynosz¹ od 4,2-5,9 tys. z³ brutto. Jest za wczeœnie, aby nowy burmistrz otrzymywa³ tak wysokie wynagrodzenie. Jest tylko 200 z³ ró - nicy pomiêdzy tym, co mia³ burmistrz Ulatowski, a dzisiejsz¹ propozycj¹ oponowa³a radna. Przewodnicz¹ca odpowiedzia³a, e wed³ug posiadanych przez ni¹ informacji nie by³o mo liwoœci podniesienia wynagrodzenia by³ego burmistrza, poniewa p³ace urzêdników zamro ono. Spoœród 5 cz³onków komisji 3 osoby (Magdalena Konrady, Jacek Kulus i Dionizy Waszczuk) opowiedzia³y siê za przedstawion¹ propozycj¹. Od g³osu wstrzyma³a siê Miros³awa Sajur, a przeciwna by³a Monika Paszek. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie wynagrodzenia burmistrza radni podejm¹ 22 grudnia. (alex) A.FIGLAK Monika Paszek (pierwsza z lewej) by³a przeciw, a Miros³awa Sajur (druga z lewej) wstrzyma³a siê od g³osu KoŸmin Wlkp. Zatrzymaj siê i yj! Od pocz¹tku roku szkolnego dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 1 w KoŸminie Wlkp. realizowa³y wraz z wychowawczyniami projekt dotycz¹cy bezpieczeñstwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych. Zaproszono dwóch pracowników kolei Najm³odsi odbyli wycieczkê na dworzec Jego cel to kszta³towanie i utrwalanie postaw spo³ecznie po ¹danych, podnoszenie œwiadomoœci zagro eñ wynikaj¹cych z niezachowania szczególnej ostro noœci na przejazdach kolejowo-drogowych, uczenie w³aœciwego zachowania. W ramach akcji uczniowie wykonali znaki drogowe oraz plakaty na temat bezpiecznego poruszania siê po terenach kolejowo-drogowych, uczestniczyli w konkursach oraz spotkali siê z Wies³awem G³uszkiem z ostrowskiego Zak³adu Linii Kolejowych i Jackiem Furmankiewiczem komendantem posterunku Stra y Ochrony Kolei w Jarocinie. Najm³odsi odbyli wycieczkê na dworzec kolejowy, natomiast wszyscy uczniowie klas I-III oraz oddzia³u zerowego udali siê w celach edukacyjnych na przejazd kolejowy na drodze do Staniewa. Wszystkie dzia³ania zosta³y udokumentowane w postaci krótkiej prezentacji, bêd¹cej po³¹czeniem materia³u filmowego oraz fotograficznego. Zawarto w niej filmy z wizyt na dworcu i przejeÿdzie, spotkañ z pracownikami kolei oraz inscenizacji starszych uczniów do wiersza J. Tuwima Lokomotywa, a ponadto fotografie z konkursów, zabaw i zajêæ plastycznych. Akcja wymaga³a od nauczycieli sporego zaanga owania, chodzi³o bowiem o to, aby przekazaæ dzieciom wiedzê w sposób dla nich przyjemny i ³atwo przyswajalny. Za³o one cele zosta³y zrealizowane. Tekst i zdjêcia Maria Mazurowska

5 yczenia œwi¹teczne 5

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Wigilia ko³a gospodyñ. Panie nale ¹ce do KGW we Wrotkowie spotka³y siê w po³owie grudnia, aby podzieliæ siê op³atkiem i z³o yæ sobie œwi¹teczno-noworoczne yczenia. Szerzej na ten temat piszemy na s. 24. Podwy ka dla burmistrza, obni ka dla radnych? Podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji sta³ych i sesji Rady Miejskiej KoŸmina Wlkp. debatowano nad 900-z³otow¹ podwy k¹ wynagrodzenia burmistrza oraz wysokoœci¹ diet radnych. Przewodnicz¹cy rady, Justyn Zaradniak, proponuj¹c podniesienie pensji burmistrza Macieja Bratborskiego o 10 proc., czyli o 900 z³ brutto, argumentowa³, e nowa kadencja powinna siê wi¹zaæ z nowym wynagrodzeniem. Miesiêczne pobory w³odarza gminy Pensja burmistrza po podwy ce wynagrodzenie zasadnicze 5 tys. 600 z³ dodatek funkcyjny 1 tys. 800 z³ dodatek specjalny (od wynagr. zasadniczego i dodatku funk.) 38 proc. dodatek za wieloletni¹ pracê (od wynagr. zasadniczego) 20 proc. w sumie 11 tys. 322 z³ brutto L. TRAWIÑSKA wynosz¹ 10 tys. 355 z³, natomiast po podwy ce by³oby to 11 tys. 322 z³. Radni Jacek Zawodny i Marek Krzy anowski wstrzymali siê od g³osu, natomiast pozostali g³osowali za wy - szym wynagrodzeniem M. Bratborskiego. Tymczasem rajcy sami znaleÿli siê w doœæ k³opotliwym po³o eniu. Podczas posiedzenia komisji radny Leszek Chojnicki zg³osi³ pomys³ podniesienia Czy radni zag³osuj¹ za obni eniem swoich diet? diet radnych o 20 proc., bo jak stwierdzi³ od dawna nie by³o podwy ki. Przewodnicz¹cy Zaradniak skrytykowa³ ten pomys³. Nastêpnego dnia na sesji L. Chojnicki z³o y³ wiêc wniosek o obni enie diet radnych o 20 proc. Do tej deklaracji zmusi³ mnie pan przewodnicz¹cy, który nie mo e szanta owaæ radnych. Powiedzia³, e mo e daæ nawet po 1 z³ za sesjê. Wiêc pytam: czy ta rada to jest prywatne ranczo przewodnicz¹cego? powiedzia³, po czym z³o y³ oficjaln¹ interpelacjê o wywo³anie uchwa³y obni aj¹cej diety radnych oraz osób pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych rady o 20 proc. Jaki bêdzie fina³? Jeœli dojdzie do g³osowania, mo na przypuszczaæ, e niewielu bêdzie chcia³o obni yæ swe diety. Tym bardziej wtedy, e pensja burmistrza wzrasta. (lt) Notatnik Koncert kolêd i pastora³ek. 26 grudnia o godz w koœciele pw. œw. Wawrzyñca odbêdzie siê niezwyk³y koncert kolêd i pastora- ³ek w wykonaniu nowego zespo³u dzieciêcego Mgie³ka. Najm³odsi œpiewacy wyst¹pi¹ przed publicznoœci¹ po raz trzeci. Pamiêtajcie o licencjach ZAiKS. W zwi¹zku ze zbli aj¹cymi siê imprezami sylwestrowymi i karnawa³owymi przypominamy o koniecznoœci uzyskania licencji na wykorzystywanie utworów muzycznych i s³owno-muzycznych. Brak umów ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS grozi karami finansowymi. Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Tegoroczne uroczyœci, zaplanowane na 27 grudnia, odbywaæ siê bêd¹ w scenerii historycznej z udzia³em grup rekonstrukcyjnych z Mieszkowa i Pleszewa oraz u³anów. Rozpocznie je msza œw. polowa na dziedziñcu zamku, a zakoñczy wieczornica i grochówka powstañcza w I LO im. Powstañców Wielkopolskich. Koncert Trzech Tenorów. 6 stycznia o godz kino Mieszko zaprasza na tradycyjny koncert w Trzech Króli. Swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentuj¹ tenorzy: Kordian Kacperski, Bartosz Kuczyk i Miros³aw Niewiadomski. Bilety do nabycia w oœrodku kultury w cenach: 40 z³ (do koñca grudnia) i 50 z³. Rezerwacja tel Œwi¹tecznie w bibliotece W grudniowe przedpo³udnia czytelnia Biblioteki Publicznej w KoŸminie wype³niona by³a dzieæmi. BIBLIOTEKA W progi ksi¹ nicy przyby³y piêciolatki z grupy abki z przedszkola Parkowe Skrzaty oraz uczniowie klasy 0 ze szko³y podstawowej nr 3. W zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê Bo ym Narodzeniem bibliotekarki postanowi³y zaprosiæ dzieci, aby przybli yæ im tradycje i œwi¹teczne. W klimat spotkania wprowadzi³y ma³ych goœci opowiadaniem N. Berkane Marysia i Bo e Narodzenie oraz kolêd¹ Przybie eli do Betlejem. Dzieci wys³ucha³y równie wiersza Artura Janickiego Idzie sobie mróz. Zaprezentowano ksi¹ ki o tematyce œwi¹tecznej. Dzieci szczególn¹ aktywnoœæ wykaza³y, gdy opowiada³y o zwyczajach œwi¹tecznych kultywowanych w swoich domach. Równie chêtnie bra³y udzia³ w œwi¹tecznej zgaduj-zgaduli. Na zakoñczenie spotkania otrzyma³y œwi¹teczne kolorowanki. (traw) Dzieci dowiaduj¹ siê w bibliotece wielu ciekawostek L. TRAWIÑSKA Jase³ka w œwietlicy we Wrotkowie Uroczystoœæ zorganizowa³a wychowawczyni miejscowego oddzia³u przedszkolnego, Beata Klause, przy wspó³pracy z Ko³em Gospodyñ Wiejskich. Jase³ka przygotowano ju po raz czwarty. Dzieci przedstawi³y inscenizacjê nocy wigilijnej, wprawiaj¹c Przedszkolaki wspaniale odegra³y swoje role 14 grudnia we wrotkowskiej œwietlicy przedszkolaki pokaza³y jase³ka. zebranych w magiczny nastrój œwi¹t. Mali aktorzy z wielkim zaanga owaniem i radoœci¹ odegrali swe role, a zgromadzeni w sali rodzice i dziadkowie z dum¹ ogl¹dali ich na scenie. Na jase³ka przyby³ te dyrektor Szko³y Podstawowej w Mokronosie, L. TRAWIÑSKA do której nale y wrotkowski oddzia³ przedszkolny, Janusz Baszczyñski. Pogratulowa³ dzieciom wystêpu i podarowa³ im s³odkoœci. By³y tak e zdjêcia Po przedstawieniu na wszystkich czeka³ œwi¹teczny barszcz z uszkami, przygotowany przez panie z wrotkowskiego KGW. By³y te s³odkie wypieki autorstwa mam przedszkolaków. Uroczystoœæ co roku integruje mieszkañców wioski. Jase³ka wywodz¹ siê ze œredniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w okresie Bo ego Narodzenia. To jedna z najstarszych bo onarodzeniowych tradycji. (lt)

7 S³awomir Pa³asz ( Wieœci gminne 7 KOBYLIN Dostali, ile chcieli 17 grudnia gmina Kobylin og³osi³a rozstrzygniêcie otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej w 2015 r. Na cele te rozdysponowano 53 tys. 800 z³. Podzia³ pieniêdzy mo liwy by³ dziêki podjêtemu w paÿdzierniku przez radnych programowi wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi. Na konkurs wp³ynê³o piêæ ofert. Ka da organizacja wnioskowa³a o okreœlon¹ iloœæ pieniêdzy na swoj¹ dzia³alnoœæ. We wszystkich przypadkach samorz¹d zdecydowa³ o przyznaniu dotacji takiej wielkoœci, o jak¹ siê ubiegano. W 2015 r. na dzia³alnoœæ orkiestry dêtej przy jednostce Ochotniczej Stra- y Po arnej w Kobylinie przeznaczono 40 tys. z³. Stowarzyszenie KuKLINów z kolei wnioskowa³o o kwotê 4 tys. 300 z³ na organizowanie kolejnej edycji przegl¹du kabaretowego Kawo³y i skecze, najlepsze w powiecie. 4 tys. z³ zagwarantowano Kobyliñskiemu Towarzystwu Gry w Karty i Gier Planszowych Baœka. Jego celem bêdzie organizowanie zawodów dla wszystkich grup wiekowych zwi¹zanych z t¹ dyscyplin¹ oraz grami planszowymi. Na propagowanie wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego regionu 3 tys. z³ otrzyma³o Kobyliñskie Towarzystwo Kulturalne. Natomiast miejscowa Liga Obrony Kraju na krzewienie strzelectwa sportowego dosta³a ze œrodków bud etowych gminy sumê 2,5 tys. z³. (spm) W bombkowej krainie 11 grudnia dzieci z przedszkola w Kuklinowie uda³y siê do Kreatywnego Oœrodka Multimedialnego w Miliczu. Dawniej mieœci- ³a siê tam s³ynna fabryka bombek. W milickim oœrodku uczestniczy³y w programie edukacyjnym zwi¹zanym ze œwiêtami. W towarzystwie elfów przenios³y siê do tajemniczej krainy Œwiêtego Miko³aja. Wesz³y do Komnaty Bombki, w której podziwia³y kolekcjê ozdób choinkowych wykonanych tradycyjnymi metodami. By³o tam a 6 tysiêcy eksponatów! Nastêpnie przedszkolaki obserwowa³y, jak powstaj¹ ozdoby ze szk³a tworzone metod¹ dmuchan¹. Mog³y te dekorowaæ specjalnie przygotowane ozdoby z ich imionami. Tak by³o w krainie œw. Miko³aja Potem rysowa³y na papierze swoje wymarzone prezenty. Rysunki trafia³y do kopert, by³y zaklejane i stemplowane czerwon¹ pieczêci¹. Listy wrzucano do specjalnej skrzynki pocztowej. Uczestnicy spotkania obejrzeli równie spektakl zatytu³owany Tradycja drzewka choinkowego. (mal) S.PA ASZ Orkiestra OSP Kobylin ma tak e swoj¹ piêkniejsz¹ stronê Zdecyduj¹ o bud ecie 29 grudnia o godz w sali szkolnej przy placu Andrzeja Glabera rozpocznie siê trzecia w tej kadencji sesja kobyliñskiej Rady Miejskiej. Radni bêd¹ g³osowali nad projektem bud etu gminy Kobylin na przysz³y rok. Zdecyduj¹ o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Podejm¹ równie decyzje w sprawie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji rewizyjnej. Jednym z punktów obrad bêdzie ustalenie wysokoœci wynagrodzenia burmistrza Bernarda Jasiñskiego. W porz¹dku obrad znalaz³y siê tak- e g³osowania nad regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni œcieków oraz zasadami korzystania ze œwietlic wiejskich. (mal) Aleksandra Figlak ( Dotacja w zamian za auto Gmina Zduny dofinansuje kwot¹ 90 tys. z³ zakup nowego samochodu bojowego dla Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, a w zamian otrzyma jedno z obecnie u ywanych przez ni¹ aut. Pomys³ dofinansowania w zamian za samochód przedstawi³ radnym miejskim burmistrz Tomasz Chudy ju na pierwszej po wyborach sesji. Jak mówi w rozmowie z Rzecz¹, gminy nie staæ na samodzielny zakup nowego samochodu. Koszt takiego wozu bojowego wynosi powy- ej 500 tys. z³, a kolejna podobna propozycja z Pañstwowej Stra y Po- arnej szybko siê nie pojawi wyjaœnia. Jeœli zdunowska stra ochotnicza otrzyma auto z PSP, wówczas jedno ze swoich odda do jednostki A.FIGLAK Auto podobnego typu mog¹ otrzymaæ stra acy z OSP w Konarzewie, a ta z kolei przeka e swój pojazd Bestwinowi. Jak precyzuje burmistrz, konarzewska OSP usytuowana jest w pobli u drogi krajowej nr 15, a wiêc trasy bardzo uczêszczanej, gdzie czêsto dochodzi do wypadków, zaœ zwa aj¹c na stan techniczny u ywanego tam obecnie auta, celowe jest przyjêcie pojazdu ze Zdun. Dofinansowanie nowego samochodu Pañstwowej Stra y Po arnej równie przys³u y siê bezpieczeñstwu mieszkañców gminy Zduny dodaje. Do koñca stycznia przysz³ego roku potrwaj¹ jeszcze konsultacje ze stra akami na ten temat. Jak przekaza³ komendant miejsko-gminny OSP Zduny, Eugeniusz Pankiewicz, ochotnicy z Bestwina przyjm¹ du y samochód, jednak konieczna bêdzie wymiana bramy wjazdowej. Remont przeprowadz¹ sami stra acy. (alex) Utrzymaj¹ po³¹czenie Kurs autobusu ze Zdun do Konarzewa i Krotoszyna, który dowozi mieszkañców do pracy i szkó³, by³ zagro ony. Problem zosta³ jednak rozwi¹zany. Sygna³y o mo liwych problemach z tym po³¹czeniem, które do tej pory obs³ugiwa³ ostrowski PKS, dotar³y do radnych na posiedzeniu komisji bud etowo-gospodarczej, obraduj¹cej 10 grudnia. Burmistrz Tomasz Chudy poinformowa³ cz³onków komisji, e tego samego dnia jedzie do Ostrowa Wlkp., aby rozwi¹zaæ problem. Jak wówczas stwierdzi³, PKS z Ostrowa W pierwszym dniu pracy nowego zastêpcy burmistrza Zdun, Mi³osza Zwierzyka, odby³ siê odbiór si³owni zewnêtrznej i placu zabaw. Odbiór inwestycji mia³ miejsce 5 grudnia. Wykonawc¹ by³a firma Free Kids z Zawoni ko³o Wroc³awia, a prace kosztowa³y prawie 250 tys. z³. Jak wyjaœnia burmistrz Tomasz Chudy, na podstawie odrêbnej umowy wykonano tak e dodatkowe roboty w najbli szej ZDUNY chcia³ zaprzestaæ kursowana na tej trasie, poniewa przegra³ on przetarg na obs³ugê i uznano, e po³¹czenie nie bêdzie kontynuowane. Od tygodnia staramy siê za egnaæ ten kryzys, aby w styczniu nie okaza³o siê, e autobusu nie bêdzie powiedzia³ burmistrz. Zapytany przez nas, czy sprawa zosta³a rozwi¹zana, odpowiada, e wspólnie z PKS Ostrów Wlkp. ustalono, e linia zostanie utrzymana. Niewykluczone jednak, e operatorem tego po³¹czenia bêdzie ktoœ inny mówi. Jak dodaje, stara siê robiæ wszystko, aby po³¹czenie z Krotoszynem by³o skomunikowane z dalszymi kursami do KoŸmina czy Poznania. (alex) Si³ownia i plac zabaw okolicy. Poprawiono murek odgradzaj¹cy przy przejœciu oraz zabezpieczono wlot studzienki na placu, co nie zosta³o ujête w poprzednim zleceniu informuje. Dodaje, e prace te kosztowa³y nieca³e 12,5 tys. z³. Tak wiêc ostateczny koszt ca³oœci to 262 tys. 269 z³. Gmina stara³a siê o dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego 159 tys. 406 z³. Jednak kwota ta jeszcze nie dotar³a do zdunowskiego magistratu ze wzglêdu na braki w dokumentacji z³o- onej podczas wnioskowania. (alex)

8 8 Wieœci gminne S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW S³awomir Pa³asz ( ROZDRA EW Nie chc¹ takich stawek Æwieræwiecze wolnoœci Radni gminy Cieszków odmówili przyjêcia taryfy za odprowadzanie œcieków, zaproponowanej przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy w Miliczu na 2015 r. PGK Dolina Baryczy administruje wybudowan¹ 2 lata temu sieci¹ kanalizacyjn¹ w Biadaszce i Cieszkowie. Obecnie odbiór metra szeœciennego œcieków dostarczanych z obu tych miejscowoœci do oczyszczalni w Zdunach kosztuje 17,67 z³ brutto. Po wprowadzeniu przez gminê dop³at (5,70 z³) mieszkañcy p³ac¹ 11,97 z³. W nowym wniosku PGK, który do gminy Cieszków dotar³ w listopadzie, cena metra œcieków to 23,72 z³. Po odliczeniu obecnych dop³at podwy ka wynios³aby 6,05 z³ na metrze. Wójt Cieszkowa Ignacy Miecznikowski postanowi³ zweryfikowaæ przedstawion¹ kalkulacjê. Wed³ug niego zosta³a sporz¹dzona nieprawid³owo, bo nie do³¹czono do niej m.in. aktualnego, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych zarz¹dzanych przez PGK. W¹tpliwoœci wzbudzi³y te koszty odczytu wodomierzy w Cieszkowie i Biadaszce w 2014 r. oraz kwota sp³aty zaci¹gniêtych przez PGK zobowi¹zañ. Wadliwa by³a równie planowana iloœæ œcieków, które maj¹ byæ oddane w przysz³ym roku. Wójt skierowa³ wiêc do PGK pismo, w którym poprosi³ o zweryfikowanie danych. Otrzyma³ odpowiedÿ, ale nie zawiera- ³a ona konkretów. Wed³ug nas iloœæ przewidywanych œcieków w 2014 r. zosta³a zani- ona, co spowodowa³o sztuczne podniesienie wysokoœci stawki uwa a Ignacy Mieczniowski. Na sesji gminnej 4 grudnia wójt rekomendowa³ radnym podjêcie uchwa³y o odrzuceniu stawek wyliczonych przez PGK. Ca³a rada g³osowa³a za takim rozwi¹zaniem. Teraz czekamy na opiniê nadzoru prawnego wojewody dolnoœl¹skiego mówi wójt. Jeœli nadzór zaakceptuje uchwa³ê, stawki w przysz³ym roku bêd¹ takie same jak teraz. Gdyby jednak j¹ odrzuci³, gmina bêdzie szuka³a rozstrzygniêcia na drodze s¹dowej. Sprawa ma polityczne dno. O napiêtych relacjach pomiêdzy PGK a gmin¹ Cieszków i migród (mniejszoœciowi udzia³owcy w stosunku do gminy Milicz) pisaliœmy ju nieraz. W Miliczu dosz³o jednak do zmiany burmistrza. Zosta³ nim dotychczasowy starosta Piotr Lech. Z wójtem Cieszkowa rozmawialiœmy w dniu posiedzenia rady nadzorczej PGK, na którym mia³o dojœæ do odwo³ania dotychczasowego i powo³ania nowego prezesa tej spó³ki. (mal) Wœród zwiedzaj¹cych wystawê by³a m.in. radna powiatowa Renata Zych-Kordus Wystawê pn. 25 lat Wolnoœci przygotowa³a Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdra ewie. Wernisa odby³ siê 12 grudnia w miejscowej sali wiejskiej. Jak mówi dyrektor placówki, Alicja Banaszek, goœciem specjalnym wydarzenia by³ prof. Jerzy Kazimierz Pietrzak, senator pierwszej kadencji wolnej Polski. W latach 80. by³ dzia³aczem opozycyjnym, pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Z racji zamieszkania w pobliskim Ostrowie Wlkp. odwiedza³ tak e Krotoszyn w trakcie kampanii wyborczej w 1989 i 1990 r. Wœród zwiedzaj¹cych wystawê znaleÿli siê: weterani i cz³onkowie NSZZ Solidarnoœæ Rolników Indywidualnych z gminy Rozdra ew, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych czy dyrektorzy szkó³. Nie zabrak³o tak e wielu m³odych ludzi, g³ównie m³odzie- y gimnazjalnej uczestnicz¹cej w zajêciach prowadzonych w ramach kó³ka historycznego. Na wystawie zaprezentowaliœmy materia³y historyczne NSZZ Solidarnoœæ z terenu naszej gminy, wydawnictwa drugiego obiegu oraz prasê z lat 1989/90 precyzuje dyrektor biblioteki. Ekspozycjê uda³o siê zorganizowaæ dziêki wspó³pracy: Urzêdu Gminy i Zespo³u Szkó³ Publicznych w Rozdra ewie oraz Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Wsi. Du y wk³ad wprzedsiêwziêcie wnieœli mieszkañcy gminy, którzy udostêpnili posiadane przez siebie materia³y. Byli to m.in.: Jolanta Ba³a, Teresa Fabisiak, Krzysztof Krawczyk, Zdzis³aw Pauter, Micha³ Sztuder czy Ireneusz W³odarczyk. (alex) 25. rocznica W 1989 roku, podczas czerwcowych wyborów, Polacy wybrali 460 pos³ów i 100 senatorów. Ówczesnym premierem zosta³ Tadeusz Mazowiecki. G³osowanie, które 25 lat temu przynios³o zwyciêstwo solidarnoœciowej opozycji i pora kê dla komunistycznej w³adzy. Jest to tak e rocznica obrad Okr¹g³ego Sto³u, powo³ania pierwszego niekomunistycznego rz¹du w bloku sowieckim a tak e obalenia muru berliñskiego. Wydarzenia te by³y prze³omem i doprowadzi³y do powstania ca³kowicie nowej sytuacji politycznej w kraju. Sebastian Poœpiech ( Misie nasze kochane SULMIERZYCE Odchudzony bud et ZSP SULMIERZYCE 25 listopada ucznowie klas I-III podstawówki z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Sulmierzycach obchodzili Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia. Na spotkanie w sali widowiskowej miejscowego domu kultury przynieœli swoje pluszaki. Imprezê zorganizowa³a i przeprowadzi³a nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, Sylwia Mizio³kiewicz, w ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom. W domu kultury wystawiono ksi¹ ki, bohaterami których by³y misie. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze Prowadz¹ca spotkanie nauczycielka mówi³a o m.in. Misiu Uszatku i Kubusiu Puchatku. Nastêpnie odby³a siê zbiorowa recytacja wiersza Miœ. Przeprowadzono tak e quiz na temat bajek o misiach, czytano misiowe bajki i œpiewano takie piosenki. Uczniowie klasy II b zaprezentowali przedstawienie Z³otow³osa i trzy misie. W trakcie spotkania podsumowano og³oszony wczeœniej konkurs plastyczny Miœ mój ulubiony bohater ksi¹ kowy. Wziêli w nim udzia³ pierwszoklasiœci z podstawówki. Pierwsz¹ nagrodê zdoby³ Dawid Kokot z I b. Zwyciê - czyni¹ konkursu ortograficznego o Kubusiu Puchatku, przeprowadzonego w klasach drugich, zosta³a Zofia Duczmal z II a. Wkonkursie dla trzecioklasistów na w³asnorêcznie wykonan¹ ksi¹- eczkê o misiu triumfowa³a z kolei Eliza Wieczorek z III b. Rozstrzygniêto te konkurs na najstarszego pluszowego misia w Sulmierzycach. Zwyciê czyni¹ okaza³a siê Natalia Banasiewicz. Jej miœ liczy³ sobie 45 lat. Laureaci wszystkich konkursów otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹ kowe. Dzieñ Pluszowego Misia ustanowiono w setn¹ rocznicê powstania maskotki, czyli w 2002 r. Inspiracj¹ do jej stworzenia by³o wydarzenie z 1902 r. zwi¹zane z prezedentem Stanów Zjednoczonych, Teodorem Roosveltem. W trakcie polowania, jeden z myœliwych postrzeli³ ma³ego niedÿwiadka i zaprowadzi³ go do prezydenta. Ten widz¹c przera one zwierzê, kaza³ go natychmiast uwolniæ. Rysunek obrazuj¹cy t¹ scenê znalaz³ siê w prasie i zainspirowa³ producentów zabawek. (mal) Kiedy okaza³o siê, e w projekcie przysz³orocznego bud etu Sulmierzyc planowane wydatki mog¹ przekroczyæ 17 mln z³, powtórnie je przeanalizowano i znacz¹co ograniczono. Zanim projekt bud etu trafi³ do radnych, zosta³ zweryfikowany zarówno przez urz¹d miasta, jak i szefów podleg³ych instytucji. Dochody wyliczono na 8 mln 782 tys. z³, wydatki 8 mln 389 tys. z³. 17 grudnia odby³o siê wspólne posiedzenie komisji spraw spo³ecznych oraz gospodarczej. Zanim zaczêto analizowaæ zapisy projektu bud etu, wybrano przewodnicz¹cych komisji. Szefow¹ komisji spraw spo³ecznych zosta³a Alicja Kokot, szefem gospodarczej Robert Wizner. Urszula Juraszyk, skarbnik miasta, zapozna³a radnych z najwa niejszymi informacjami zamieszczonymi w projekcie bud etu. Razem z burmistrzem Piotrem Kaszkowiakiem odpowiada³a na pytania rajców. Wed³ug niej najwa niejszymi inwestycjami, które zosta³y wykreœlone z pierwotnej wersji dokumentu, by³y: modernizacja budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury (6 mln 378 tys. z³) oraz siedziby Urzêdu Miejskiego (1 mln z³). Radni pytali o konkretne zapisy, jak chocia by o to, dlaczego w dziale poœwiêconym wynagrodzeniom pracowników urzêdu znalaz³a siê kwota wiêksza o 81 tys. z³. Karina B³aszczyk odpowiedzia³a, e pieni¹dze te przeznaczono na pensjê dla radcy prawnego, który od nowego roku przejdzie na etat: Kwota, któr¹ bêdzie otrzymywa³, nie zmienia siê, inna jest jedynie jej klasyfikacja bud etowa. Pytano równie, dlaczego w stosunku do obecnego bud etu o 6 tys. z³ zwiêkszono dotacjê dla sulmierzyckiego muzeum. Planowany jest remont kolumn stwierdzi³ burmistrz. Dopytywano te o 12 tys. z³ przeznaczone na szkolenia urzêdników. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi oko³o 500 z³, a przepisy oraz ich interpretacja zmieniaj¹ siê tak czêsto, e musimy ca³y czas siê dokszta³caæ odpar³a sekretarz. Problematyczna okaza³a siê pozycja dotycz¹ca kwot na delegacje krajowe dla pracowników szkó³. Podstawówka na ten cel chce wydaæ w przysz³ym roku z³, gimnazjum z³, a przedszkole 864 z³. Te kwoty wynikaj¹ z kalkulacji dyrektorek. Jeœli one tak uwa aj¹, nale y je przyj¹æ stwierdzi³a skarbnik. Radni po uzyskaniu odpowiedzi na wymienione i inne pytania jednog³oœnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y w sprawie bud etu na 2015 r. (mal)

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy Protokół z dnia 28 marca 2014r. Z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokołu. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo