Środki publiczne krajowe. Europejski Fundusz Społeczny. Fundusz Spójności. Ogółem 7= Kwartał I ,5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki publiczne krajowe. Europejski Fundusz Społeczny. Fundusz Spójności. Ogółem 7= Kwartał I ,5"

Transkrypt

1 Załącznik3 Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartosci płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN) Oś priorytetowa Ogółem 1=2+11 WPISANO FORMUŁY Ogółem 2=3+7 WPISANO FORMUŁY Ogółem 3=4+5+6 WPISANO FORMUŁY Środki wspólnotowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Środki publiczne Fundusz Spójności Ogółem 7=8+9+1 WPISANO FORMUŁY Środki publiczne krajowe Budżet Państwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Inne Środki prywatne Procentowy udział wkładu funduszy (12=(3/1)*1) 1 12 WPISANO FORMUŁY OGÓŁEM , , ,3,, , , ,7 1,, 72, Oś priorytetowa Kwartał III 28 Kwartał IV Kwartał I , , , ,5 85 Kwartał II , , , ,5 85 Oś priorytetowa , , , ,,, 8,, 8,,, 52,73 2 Kwartał III 28 Kwartał IV 28 Kwartał I ,93 Kwartał II ,65 Oś priorytetowa ,11 Kwartał III ,48 Kwartał IV ,69 Kwartał I ,26 Kwartał II ,57 Oś priorytetowa Kwartał III , Kwartał IV , Kwartał I , 3 85 Kwartał II , Oś priorytetowa Kwartał III 28 Kwartał IV 28 Kwartał I Kwartał II Oś priorytetowa /9/85 6 Kwartał III 28 Kwartał IV 28 Kwartał I /9/85 Kwartał II /9/85 Oś priorytetowa , , , ,7 9 7 Kwartał III , 243 7, Kwartał IV , , , , Kwartał I , , Kwartał II , , OGÓŁEM , , ,7 1 Kwartał III Kwartał IV , , , ,7 Kwartał I , , , , Kwartał II , , , ,

2 Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Kwalifikowany obszar: Polska Województwo Podlaskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 27PL161PO14 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Numer sprawozdania 1) : I/28/RPO/2 Okres sprawozdawczy: r r. II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. i analiza postępów Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego obowiązywać będzie w latach Zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych wydatki ponoszone na projekty realizowane w ramach RPOWP są kwalifikowane do refundacji jeśli zostały poniesione pomiędzy 1 stycznia 27r. a 31 grudnia 215r. Łączna kwota środków finansowych na realizację RPOWP szacowana jest na ponad euro, z tego euro pochodzić będzie z EFRR, natomiast wkład krajowy wyniesie euro ( niższe kwoty wkładu krajowego w programie operacyjnym ( euro) od kwot określonych w szczegółowym opisie osi priorytetowych wynikają z dokonanych analiz możliwych do realizacji projektów, co do których zmniejszony został maksymalny (85%) wkład EFRR a przez to większy udział środków własnych beneficjentów). Celem głównym RPOWP jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, natomiast cele szczegółowe to: 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. 1 ) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 2 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/27/RPO/2 oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 27 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/27/POKL sprawozdanie za drugie półrocze 27 roku z realizacji POKL. 1

3 2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Osi priorytetowych od 1 do 6 nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 27213, w związku z tym nie jest możliwe wykazanie postępów finansowych w realizacji RPOWP w I półroczu 28r. Jedynie w odniesieniu do 7 Osi priorytetowej (Pomoc Techniczna) w I półroczu 28r. nastąpiła realizacja programu. Szczegółowy opis realizacji programu w tej osi znajduje się w pkt. 6 niniejszego sprawozdania. W omawianym okresie rozpoczęto nabory w ramach nastepujących Osi priorytetowych RPOWP: Oś priorytetowa 1 Działanie 1.1, 1.2 i 1.4, Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1, Oś priorytetowa 3 Działanie 3.1 i 3.2, Oś priorytetowa 6 Działanie 6.1 i Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego. Postęp fizycznych dotyczący realizacji programu obrazuje załącznik I (wskaźniki programu RPOWP. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w I półroczu 28 r. osiągnięto postęp fizyczny jedynie na poziomie 7 Osi priorytetowej Pomoc Techniczna. Na poziomie pozostałych osi priorytetowych do końca okresu sprawozdawczego nie osiągnięto żadnego postępu fizycznego z uwagi na fakt, że w omawianym okresie nie została zawarta żadna umowa o dofinansowanie. 2

4 1.2 Informacje finansowe Tabela 2. Osie priorytetowe w pozdziale na źródło finansowania w okresie sprawozdawczym oraz narastająco 2) Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ 3 ) Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wkład prywatny 4 ) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 5 ) 6 ) Ogółem Płatności otrzymane z KE 7 ) Płatności zaliczkowe Płatności okresowe Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wkład prywatny 8 ) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 9 ) 1) Ogółem Płatności zaliczkowe Płatności otrzymane z KE 7) Płatności okresowe Okres sprawozdawczy Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 1 (nazwa funduszu) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS 2 ) Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanych przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegołowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych. 3 ) W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach. 4 ) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. 5 ) Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b). 6 ) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. 7 ) Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM. 8 ) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. 9 ) Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b). 1 ) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. 3

5 W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR Oś priorytetowa 2 (nazwa funduszu) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR Oś priorytetowa 3 (nazwa funduszu) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR Oś priorytetowa 4 (nazwa funduszu) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR 4

6 Oś priorytetowa 5 (nazwa funduszu) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR Oś priorytetowa 6 (nazwa funduszu) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR Oś priorytetowa 7 (nazwa funduszu) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR OGÓŁEM , ,15 5

7 W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFS w całkowitych wydatkach z EFRR 11) W tym wydatki odpowiadając e zakresem EFRR w całkowitych wydatkach z EFS 7) 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej Prognozy finansowe przedstawione w poprzednim sprawozdaniu okresowym z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata przewidywały wykonanie płatności dla trzech Osi Priorytetowych: IV, VI, VII. W okresie sprawozdawczym do IZ nie wpłynęły wnioski o płatność. Brak postępu finansowego w poszczególnych osiach wynika z przesunięcia terminów ogłaszania naborów projektów dla poszczególnych Osi spowodowanego lukami prawnymi, które są szczegółowo opisane w punkcie 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi. 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego W ramach 1 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości , PLN., W omawianym okresie nie realizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach Działań 1.1., 1.2, 1.3.,1.4 Opóźnienia we wdrażaniu RPO WP wynikały z konieczności dostosowania prawa polskiego do unijnego. Aktualnie trwają i są zaplanowane konkursy dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie. W ramach 2 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości , PLN, W I półroczu 28r. trwał i zakończył się konkurs w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałania Lokalna infrastruktura drogowa. W przyszłym okresie sprawozdawczym planowany jest konkurs w ramach Działania 2.3 Rozwój transportu publicznego. Jednakże ogłoszenie powyższego konkursu związane jest z przyjęciem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. W ramach 3 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości , PLN, W maju w działaniu 3.2 został zakończony konkurs dotyczący naboru wniosków o dofinansowanie. W związku z tym w przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektów. Zakładana prognoza finansowa wydaje się więc realna, możliwa do zrealizowania. Aktualnie także trwa konkurs dotyczący naboru 11 ) Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26. 6

8 wniosków o dofinansowanie. W prognozowanych płatnościach w omawianym okresie sprawozdawczym nie przewidziano wydatków w ramach działania 3.1. W ramach 4 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości 4 76, PLN, W ramach 5 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości 55 8, PLN, W ramach 6 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości 3 75, PLN, W ramach 7 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planuje się przekazać płatności z EFRR dla projektów w wysokości ,3 PLN. W ramach osi 4 realizowane będą tylko projekty kluczowe. Ponadto, w przyszłym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie preumowy o dofinansowanie realizacji projektów znajdujących się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych. Natomiast w ramach 5 i 6 osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach aktualnie trwają i są zaplanowane konkursy dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie. Zakładane prognozy finansowe dotyczące poszczególnych osi priorytetowych wydają się więc realne, możliwe do zrealizowania. 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej przekazanej IZ w 28 r. wynosi: 57 98,1 zł (stan na dzień 3 czerwca 28 r.). Przedstawiona wysokość odsetek odnosi się zarówno do danego okresu sprawozdawczego jak i narastająco od uruchomienia programu. 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł) Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia programu Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje W okresie sprawozdawczym Od początku uruchomienia programu Oś priorytetowa Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 Oś priorytetowa 3 Oś priorytetowa 4 Os priorytetowa 5 Oś priorytetowa 6 Os priorytetowa 7 OGÓŁEM 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii. Informację nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii przedstawia Tabela nr 7. 7

9 1.8 Analiza jakościowa I półrocze 28 roku poświęcone było działaniom mającym na celu przygotowanie IZ RPO do wdrażania IVII Osi Priorytetowych, m.in. poprzez pracę nad dokumentami programowymi, szkolenia oraz przygotowywanie zespołu osób wdrażających ten program. W trakcie I półrocza 28 roku nie podpisano żadnych umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów, co oznacza, że postęp rzeczowy i finansowy nie zmienił się w stosunku do wartości bazowych określonych w Programie. Kontynuowano i kończono prace związane z działaniami mającymi na celu przygotowanie instytucjonalne IZ RPO do wdrożenia zatwierdzonego Programu. W okresie pierwszego półrocza 28 r. kontynuowano działania polegające na przygotowaniu Instytucji Zarządzającej RPOWP do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata poprzez opracowywanie takich dokumentów jak: Szczegółowy Opis Priorytetów RPOWP na lata 27213, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 27213, Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 27213, kryteria wyboru projektów oraz wzory dokumentów. Dnia 4 stycznia 28 r. przesłano drogą elektroniczną, poprawioną zgodnie z uwagami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czwartą wersję projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP na lata Z Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych MRR przesłano uwagi do ww. projektu dnia 21 lutego 28 r. Pismem z 3 kwietna 28 r. ostatecznie MRR pozytywnie zweryfikowało Uszczegółowienie RPOWP na lata 27213, co pozwoliło na przyjęcie dokumentu uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 88/121/8 z dnia 13 maja 28 r. Następnie Uszczegółowienie RPOWP na lata zostało przesłane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu zamieszczenia na stronie internetowej MRR. Dnia 4 stycznia 28 r. Instytucja Zarządzania RPOWP otrzymała uwagi Instytucji Certyfikującej do drugiej wersji projektu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata Po uwzględnieniu zmian polegających na wprowadzeniu zbieżnych zapisów OSZIK z Instrukcja Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata oraz zamieszczeniu w dokumencie informacji o nowej strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 26 marca 28 r., przesłano trzecią wersję projektu OSZiK do Instytucji Certyfikującej. Po otrzymaniu dnia 5 maja 28 r. uwag z Instytucji Certyfikującej i ich wprowadzeniu, dnia 9 maja 28 r. przesłano czwartą wersje projektu dokumentu, która został zaakceptowana przez IC w piśmie z dnia 23 maja 28 r. Następnie dnia 3 czerwca 28 r. OSZIK został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały nr 94/1268/8 i przesłany do Instytucji Certyfikującej dnia 1 czerwca 28 r. Dnia 22 lutego 28 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata z reprezentantami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 27213, po którym dnia 26 lutego 28 r. przekazano do weryfikacji czwartą wersję projektu dokumentu. IPOC 27 marca 28 r. przesłał swoje uwagi do Projektu. Kolejna, piąta wersja dokumentu została dostarczona do IPOC 11 kwietnia 28 r. Do ww. wersji dokumentu otrzymaliśmy 16 maja 28 r. uwagi. Następnie dnia 27 maja 28 r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami IPOC, na którym wyjaśniano kwestie sporne oraz nieścisłości dotyczące wskazanych uwag do IW IZ RPOWP na lata czerwca 28 r. przekazano szóstą wersję projektu IW IZ RPOWP na lata do IPOC. 8

10 Dnia 1 kwietnia 28 r. Uchwałą Nr 79/113/8 Zarządu Województwa Podlaskiego przyjęto Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 99 poz. 977 w dniu 21 kwietnia 28 r. Dnia 16 stycznia 28 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Uczestnicy posiedzenia przyjęli Regulamin (Uchwała Nr 1/8 KM RPOWP z dnia 16 stycznia 28 r. sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 27213) oraz rozpoczęli analizę Kryteriów wyboru projektów. Drugie posiedzenie odbyło się 27 lutego 28 r. i wówczas członkowie KM RPOWP podjęli Uchwałę Nr 2/8 w sprawie przyjęcia Protokołu z I posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 16 stycznia 28 r. oraz zatwierdzili Uchwałą Nr 3/8 następujące Kryteria wyboru projektów: Kryteria formalne oceny wniosków w ramach RPOWP na lata Kryteria merytorycznotechniczne dopuszczające (wstępne) Kryteria merytorycznotechniczne ogólne Kryteria merytorycznotechniczne szczegółowe dla Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Kryteria merytorycznotechniczne szczegółowe dla Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Kryteria formalnomerytoryczne dla Priorytetu VII Pomoc Techniczna. 27 marca 28 r., na III posiedzeniu Komitet Monitorujący RPOWP poza przyjęciem Uchwały Nr 4/8 z dnia 27 marca 28 r. w sprawie przyjęcia Protokołu z II posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 27 lutego 28 r., zapoznał się z Planem ewaluacji RPOWP na lata oraz po wnikliwej analizie, zatwierdził Uchwałą Nr 5/8 pozostałe Kryteria wyboru projektów, tzn.: Kryteria merytorycznotechniczne szczegółowe dla Osi Priorytetowych I VI (z wyjątkiem Działań 1.4, 3.2, 2.1, 6.2) Kryteria ogólne dla Działań 1.4 i 3.2 Kryteria szczegółowe dla Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Kryteria szczegółowe dla Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Podczas IV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWP w dniu 16 czerwca 28 r., zatwierdzone zostało Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata za rok 27. Dnia 1 lutego 28 r. rozpoczął się nabór uzupełniający na członka KM RPOWP na lata w celu wyłonienia reprezentanta organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami środowiska naturalnego. Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła decyzję o udzieleniu rekomendacji do uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Stowarzyszeniu na rzecz Ekorozwoju AgroGroup. W związku z powyższym członkiem KM RPOWP lata reprezentującym organizację pozarządową zajmującą się zagadnieniami środowiska naturalnego został Piotr Znaniecki. 9

11 W związku ze zmianami w składzie KM RPOWP na lata Zarząd Województwa Podlaskiego dnia 3 czerwca 28 r. przyjął Uchwałę Nr 94/1266/8 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata celem uwzględnienia zwiększonej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Uchwałę Nr 94/1267/8 w sprawie powołania imiennego członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 27213, uwzględniającą w składzie KM RPOWP na lata nowego członka, jak również zmianę osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego, zmianę przedstawiciela Instytucji Zarządzającej RPOWP oraz przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata właściwej dla województwa podlaskiego. Dnia 6 stycznia 28 r. został podpisany Kontrakt Wojewódzki dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata W okresie pomiędzy 1 stycznia 28 r. a 3 czerwca 28 r. czterokrotnie aktualizowano harmonogram konkursów, tj.: dnia 18 stycznia, 6 marca, 1 kwietnia oraz 23 czerwca br. Zmiany te wynikały z całościowego zatwierdzenia wszystkich kryteriów dopiero na trzecim posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP na lata oraz konieczności dostosowania polskich procedur dot. OOŚ do wymogów dyrektywy 85/337/EWG Rady z dna 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 7 stycznia 28 r. Instytucja Zarządzająca RPOWP otrzymała z Krajowej Jednostki Oceny informację o braku uwag do drugiej wersji Planu Ewaluacji RPOWP na lata stycznia 28 r. z KJO wpłynęły uwagi do Okresowego Planu Ewaluacji na 28 rok. Po ich uwzględnieniu dokument został ponownie wysłany do KJO i jeszcze tego samego dnia został zaakceptowany. Dnia 12 lutego 28 r. Zarząd Województwa Podlaskiego w formie Uchwały Nr 7/856/8 przyjął Plan Ewaluacji RPOWP na lata oraz Okresowy Plan Ewaluacji RPOWP na 28 r. Oba dokumenty 19 lutego 28 r. zostały wysłane w wersji elektronicznej do Krajowej Jednostki Oceny. Dnia 2 lutego 28 r. Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych powołał Grupę Sterującą Ewaluacją RPOWP. Do jej zadań należy: a) zbieranie informacji niezbędnych do przygotowania okresowego planu ewaluacji RPOWP; b) uczestniczenie w przygotowaniu okresowych planów ewaluacji; c) identyfikacja tematów badań ewaluacyjnych; d) określenie zakresu badań ewaluacyjnych; e) monitorowanie prac ewaluatora zewnętrznego i odbioru raportów ewaluacyjnych; f) wdrożenie wniosków i rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora oraz monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji. Po powołaniu przez Marszałka Województwa Podlaskiego Menedżera ds. zrównoważonego rozwoju dnia 23 czerwca 28 r., został on włączony w skład GSE RPOWP na lata Zgodnie z Wytycznymi Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata , dnia 26 marca 28 r. w wersji papierowej i elektronicznej wysłano do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MRR (DKS) roczną informację w zakresie ewaluacji za rok 27. Dnia 23 czerwca br. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę dotyczącą przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pt. Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach RPOWP na lata (Uchwała Nr 99/1363/8). Tego samego dnia złożono wniosek o wyrażenie 1

12 zgody na udzielenie zamówienia na zasadach określonych w Uchwale Nr 82/181/8 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 28 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 24 r. Prawo zamówień publicznych prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata i uzyskano zgodę Dyrektora Generalnego. 24 czerwca 28 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO wydał decyzję o przeprowadzeniu ww. badania. 25 czerwca 28 r. wysłano do 6 firm zajmujących się badaniami ewaluacyjnymi dokumenty z prośbą o przedłożenie oferty na przeprowadzenie ww. badania. W ramach omawianego sprawozdania za I półrocze 28 oprócz osi priorytetowej 7 nie wskazano osi priorytetowej o największym jak i najmniejszym stopniu realizacji, gdyż nie został odnotowany postęp rzeczowy i finansowy. Dnia 8 kwietnia 28 r. otrzymano od Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji RPOWP Roczne Plany Działań na lata (działania 7.1 oraz 7.2) RPD. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej dnia 6 maja 28 r. wysłano do ww. referatu pismo informujące o konieczności uzupełnienia wniosku RPD. 13 maja 28 r. otrzymano odpowiedź na pismo wraz z dodatkowymi informacjami oraz poprawionymi Rocznymi Planami Działań Pomocy Technicznej na lata Dnia 2 maja 28 r. zakończono ocenę formalną i merytoryczną Rocznych Planów Działań na lata Dnia 27 maja 28 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 92/1257/8 zatwierdził RPD. 28 maja 28 r. zostały wydane decyzje o dofinansowanie. Wartość ogólna wydanej decyzji o dofinansowanie w działaniu 7.1. to ,7 zł, oraz ,4 zł. w działaniu 7.2. Opóźnienia we wdrażaniu RPOWP wynikają z braku właściwych rozporządzeń pomocowych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz konieczności dostosowania prawa polskiego do unijnego. Wobec zaistniałej sytuacji, w omawianym okresie, Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu przeprowadził nabór wniosków w ramach poddziałania Tereny inwestycyjne. Do etapu oceny formalnej zgłoszono 4 projekty. Projekty nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej. Od 25 czerwca do 1 sierpnia trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Z uwagi na fakt, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata został zatwierdzony przez Komisję Europejską 11 października 27 roku, faktyczna realizacja Programu rozpoczęła się w 28 roku. W związku z tym, w I kwartale 28 roku nie został odnotowany postęp rzeczowy i finansowy Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, a wszystkie wskaźniki były na poziomie zerowym. Pierwszy konkurs trwał od 29 lutego 28r. do 25 kwietnia 28r. i obejmował projekty w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałania Lokalna infrastruktura drogowa. Do dnia 3 czerwca 28r. nie została zakończona ocena formalna. Dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji RPOWP za I półrocze 29 ponieważ zawarcie pierwszych umów o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój infrastruktury transportowej planowane jest na przełomie roku 28/29. W ramach Osi priorytetowej II nie dopuszcza się możliwości crossfinancingu. 11

13 W ramach Osi. Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, był ogłoszony konkurs zamknięty od r do 3 maja 28r. Na konkurs wpłynęło 63 wnioski. Ogólna wartość projektu wynosi ,9 PLN, z tego wartość dofinansowania stanowi ,24 PLN. Dostępna wartość alokacji na konkurs wynosi 35 PLN Projekty związane ze społeczeństwem informacyjnym są projektami kluczowymi. W obecnym okresie sprawozdawczym nie zawarto umów z beneficjentami, nie osiągnięto jeszcze zakładanych na etapie planowania wskaźników fizycznych i finansowych. W ramach Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne nie przewiduje się naboru projektów w trybie konkursowym. Projekty związane ze społeczeństwem informacyjnym są projektami kluczowymi. W obecnym okresie sprawozdawczym nie zawarto umów z beneficjentami, nie osiągnięto jeszcze zakładanych na etapie planowania wskaźników fizycznych i finansowych. We wdrażaniu Osi Priorytetowej IV. nie wystąpiły nieprawidłowości. W następnym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie preumów. W ramach Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w danym okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursu. Termin ogłoszenia pierwszego konkursu planowany jest na październik 28r. Postęp w osiągnięciu wskaźników rzeczowych i finansowych jest zgodny z harmonogramem. We wdrażaniu Działania 5.1 i 5.2 nie wystąpiły nieprawidłowości. Występuje duże zainteresowanie Działaniem 5.1 i 5.2 dlatego można stwierdzić że nie wystąpi zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym. W następnym okresie sprawozdawczym planowana jest ocena formalna złożonych wniosków konkursowych. W ramach osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej w danym okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na projekty z Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej i z Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Nie ogłoszono konkursy na działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Termin konkursu Działania 6.1: od Termin konkursu Działania 6.2: od do Planowany termin konkursu Działanie 6.3: lipiec 28 Postęp realizacji działania jest zgodny z założeniami harmonogramu wdrażania RPOWP. Postęp w osiągnięciu wskaźników rzeczowych i finansowych jest zgodny z w/w harmonogramem. We wdrażaniu Działania 6.1, 6.2, 6.3 nie wystąpiły nieprawidłowości. W ramach ogłoszonych konkursów wystąpiło duże zainteresowanie tymi działaniami. Nie występuje zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym. Projekty poddawane procedurze ocennej nie generują jeszcze zakładanych na etapie planowania wskaźników fizycznych i finansowych. W przyszłym okresie sprawozdawczym możliwe będzie wskazanie ile projektów przeszło etap oceny formalnej, ile merytorycznej oraz ile zawarto umów. 2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W I półroczu 28 r. pojawiły się pewne problemy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wpływające na 12

14 postęp fizyczny i finansowy programu. W dużej mierze ich źródłem był brak uregulowań prawnych na poziomie krajowym czy też ich niedostosowanie do wymogów prawa unijnego. Harmonogram ogłaszania konkursów w przedmiotowym okresie był aktualizowany w dniach 18 stycznia, 6 marca, 1 kwietnia oraz 23 czerwca br. Przyczyną tej sytuacji było zatwierdzenia wszystkich kryteriów dopiero na trzecim posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP na lata dnia 27 marca 28 r. oraz problemów, jakie wynikły w przedmiocie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, tj. z opinią Komisji Europejskiej o niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dna 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska naturalne. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata wstrzymała wszystkie konkursy na projekty infrastrukturalne w miesiącu kwietniu i maju br. do momentu przygotowania przez Minister Rozwoju Regionalnego zmian do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które to miały wskazać beneficjentom oraz Instytucji Zarządzającej sposób postępowania w okresie przejściowym tzn. do czasu wejścia w życie znowelizowanych przepisów dotyczących ochrony środowiska. 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu W I półroczu 28r. nie przeprowadzono działań w ramach kontroli realizacji programu. 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) W bieżącym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPOWP nie przeprowadziła żadnych kontroli realizacji projektów w żadnej z Osi priorytetowych. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki znacznych modyfikacji, o których mowa w art. 57 rozporządzenia 183/ Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach W pierwszym półroczu 28 r. w Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata miały miejsce dwie poniżej wymienione kontrole: Przestrzeganie prawa krajowego i wspólnotowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w terminie od 3 stycznia 28 r. do 17 marca 28 r. Kontrola na dokumentach stan na styczeń 28 r. Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli RPOWP na lata przeprowadzona przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (Urząd Kontroli Skarbowej ) w okresie od 4 lutego 28 r. do 14 kwietnia 28 r. Podczas pierwszej z wymienionych kontroli wskazano następujące uwagi: 13

15 1. Brak określenia zakresu czynności i odpowiedzialności Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, brak określenia zadań dotyczących wdrażania i realizacji RPOWP, stosownie do wymogów pkt lit. a wytycznych MRR z 2 lipca 27 r.; 2. Nie dostosowanie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata do postanowień rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/26 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 126/1999 ; 3. Nie dostosowanie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP do wytycznych MRR dotyczących poszczególnych procedur; 4. Brak zapewnienia spójności i kompletności OSZiK i Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata W odpowiedzi Departament Zarządzania RPO w piśmie RPO.I. 9113/8 z 7 maja 28 r poinformował, iż: Ad.1.) Zakres zadań Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Głównego Księgowego Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj. załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 74/941/8 z dnia 11 marca 28 r. ( w przypadku Głównego Księgowego Urzędu 34 ust. 2, natomiast Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym regulacja od 19 do 21 ww. uchwały). Niemniej jednak zgodnie z zaleceniami opis stanowiska oraz zakres czynności i odpowiedzialności Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Głównego Księgowego Urzędu jest w trakcie przygotowywania. W ramach wdrażania zaleceń wprowadzono Uchwałę Nr 11/1388/8 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 28 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Ad.2) Co do zakresu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata podano szczegółowe odpowiedzi na następujące pytania: 1. Nie opisano wymogów dotyczących złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości ; Zapewniono, iż opis w OSZiK zostanie uszczegółowiony w ciągu miesiąca po pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji ww. procedury zamieszczonej w V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej; 2. W pkt OSZiK, jako Instytucję Koordynującą wskazano Departament Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a w załączniku nr 3 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej tego Ministerstwa; Odpisano, iż rozbieżności w tym zakresie zostaną poprawione. 3. Nie określono w OSZiK terminu zatwierdzenia listy wniosków ocenionych pod względem formalnym, od którego będzie liczony termin na ocenę merytoryczną oraz termin na sporządzenie raportu z tej oceny; Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania OSZiK tego rodzaju informacje o charakterze ogólnym, bez podawania terminów znajdują się w OSZiK. Szczegółowe zapisy znajdują się w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata W OSZiK wskazano dokumenty lub procedury, których Instrukcja nie zawierała (np wzoru wniosku o dofinansowanie i sposobu powoływania Komisji Oceny Projektów); 14

16 Wymienione części OSZiK zostały dostosowane do V wersji Projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP już na etapie tworzenia III wersji OSZiKu. Po udzieleniu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata został zatwierdzony przez Instytucję Certyfikującą 26 maja 28 r., co oznacza, iż w ocenie Instytucji Certyfikującej spełnia on wymogi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/26, a następnie przyjęty został przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały nr 94/1268/8 dnia 3 czerwca 28 r. Ad. 3) W zakresie wskazanych braków w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata odpowiedziano na poniższe kwestie: 1 Zasad powoływania członków Komisji Oceny Projektów i regulaminu pracy tej Komisji, zasad powoływania ekspertów do oceny wniosków pod względem merytorycznym, a także wzoru list sprawdzających do oceny formalnej i merytorycznej projektów konkursowych i indywidualnych projektów kluczowych; brak wskazania (obiektywnych i uzasadnionych powodów) wprowadzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego zmian kolejności na listach rankingowych. Do V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata dołączone zostały następujące załączniki: zał. II.6.1. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP; zał. II.6.3. Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów RPOWP; zał. II Procedura powoływania KOP; zał. II.6.4a Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (KOP), zał. II.6.5. Procedura naboru ekspertów w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach RPOWP, zał. II.4.4. wzór karty oceny projektów kluczowych jeśli chodzi o ocenę wstępną dokonywaną przez Komisje Oceny Projektów Kluczowych, przy ocenie wniosku o dofinansowanie stosuje się odpowiednią kartę oceny formalnej i merytorycznej załączniki wskazane wyżej. Wprowadzono zapis: 5.3 Wybór projektów Wyboru projektów dokonuje Zarząd Województwa w formie uchwały zgodnie z listą rankingową w kolejnej wersji projektu dokumentu. 2 Brak opisu kolejności rozpatrywania spraw, czy wzoru informacji (dla beneficjenta) o wynikach weryfikacji wniosku w ramach procedury gromadzenia, weryfikacji i zatwierdzania wniosków beneficjentów o płatność; W rozdziale 8.2. Wniosek o płatność od beneficjenta Osi Priorytetowej IVI V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata określono, iż 1% weryfikacji wniosku o płatność dokonują poszczególne referaty wdrożeniowe zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do IZ RPOWP. Weryfikacja wniosku polega na sprawdzeniu kompletu dokumentów pod względem formalnorachunkowym i merytorycznym w oparciu o listę sprawdzająca zał.ii.7.2.; informacja dla beneficjenta jest podawana w formie stworzonego wzoru pisma wzywającego beneficjenta do uzupełnienia/poprawy wniosku wraz z informacją o dokonaniu przez pracownika poprawy oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w złożonym wniosku lub pisma określającego kwotę środków do wypłaty. 3 Brak opisu obowiązku rejestrowania w systemie komputerowym płatności na rzecz beneficjentów oraz wskazania osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ochronę dokumentacji związanej z płatnościami, a także wzoru zlecenia i listy sprawdzającej do jego weryfikacji; Opis sposobu rejestracji wniosku o płatność w KSI (SIMIK 713) wraz z podaniem, iż kierownik danego referatu wdrożeniowego wyznacza osobę 15

17 odpowiedzialna za te czynności znajduje się w rozdziale Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność. Jeśli chodzi o zlecenie płatności w wersji V projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata stworzony został zał. II.8.4. Lista sprawdzająca do zlecenia płatności. Procedura dokonywania płatności na rzecz beneficjenta znajduje się w rozdz V projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata W procedurach na wypadek podejrzenia wykrycia i stwierdzenia nieprawidłowości brak opisu obowiązku stosowania zasady dwóch par oczu w procesie weryfikacji informacji o nieprawidłowości i ochrony tych informacji; W V wersji projektu IW IZ RPOWP na lata dodano zapis, iż ocena wykrytej nieprawidłowości i jej kwalifikacja dokonywana jest za pomocą Listy sprawdzającej czy stwierdzone naruszenie prawa jest nieprawidłowością w myśl rozumienia rozporządzenia 183/26 i czy podlega zgłoszeniu do KE zał. II przez pracowników poszczególnych referatów Departamentu Zarządzania RPO (zasada dwóch par oczu) i przekazywana jest do Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP w formie raportów/zestawień ( w formie pisemnej i elektronicznej). Natomiast w przypadku pozyskania informacji z zewnątrz ocena dokonywana jest przez dwóch pracowników wyznaczonych przez kierownika danego referatu z użyciem ww. Listy sprawdzającej. 5 Brak procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych systemu elektronicznego SFC27. W V wersji projektu IW IZ RPOWP na lata zamieszczona jest procedura zapewniająca bezpieczeństwo systemów informatycznych rozdz Zgodnie z nią Administrator merytoryczny systemu w IZ wykonuje kopię bezpieczeństwa wersji elektronicznej uprawnień z dysku lokalnego na zewnętrzny nośnik (CDROM) 2 kopie. Oznacza to, iż po ewentualnej awarii można wprowadzać dane na jedną z kopii zapasowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Zarządzania PWW jako organ w obrębie którego pracuje MS Liaison co do zasad bezpieczeństwa systemu SFC27 twierdzi, iż scentralizowanie procedury wnioskowania o prawo dostępu do SFC27 oraz weryfikacja użytkowników na poziomie krajowym ma za zadanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa przekazywania danych. Dane dotyczące użytkowników przechowywane są z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Następnym zabezpieczeniem danych przekazywanych jest przyjęcie zasady, że wymiana danych odbywa się przy użyciu podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 5 Dyrektywy 1999/93/EC. Przy korzystaniu z systemu SFC27 za podpis elektroniczny uznaje się nadane hasło, autoryzowane przez European Commission Authentication Service w Komisji Europejskiej pracownicy IZ RPOWP na lata korzystają z aplikacji, którym zarządza państwo członkowskie. W przypadku awarii systemu SFC27 obowiązuje wymiana informacji w formie papierowej. Udzielono także odpowiedzi na uwagę o braku określenia jasnych i przejrzystych zasad wyboru przedstawicieli gmin i powiatów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Podając, iż w V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata w punkcie Instrukcja wyboru przedstawicieli strony samorządowej dodano kryterium, iż kandydatem na członka Komitetu Monitorującego RPOWP może być starosta/członek zarządu oraz czterech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego reprezentujących północ, południe, wschód i zachód województwa, którzy pełnią funkcję burmistrza /zastępcy, wójta/zastępcy/sekretarza. 16

18 Instrukcja Wykonawcza IZ RPOWP na lata od czasu kontroli uległa gruntownej przebudowie oraz została wzbogacona o szereg nowych zapisów. Dnia 25 lipca 28 r. została przekazana do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (Wojewodę Podlaskiego) siódma wersja projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 27213, w której zawarte są brakujące procedury oraz dodatkowe instrukcja oraz zmiany już istniejących instrukcji, do których NIK nie zgłosił zastrzeżeń. Ad.4) Każdy z kolejno przygotowywanych projektów OSZiK RPOWP na lata i Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP na lata jest w coraz większej części spójny ze sobą nawzajem. Brak tożsamości zapisów w obu dokumentach jest rezultatem innego tempa prac nad poszczególnymi projektami dokumentów, a także tego, iż OSZIK jest weryfikowany przez Instytucje Certyfikująca a Instrukcja Wykonawcza przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji. Po udzieleniu odpowiedzi na wystąpienie NIK spójność obu dokumentów została zapewniona po ostatecznym zatwierdzeniu OSZiK RPOWP na lata 27213, który stanowi bazę szczegółowych zapisów w IW IZ RPOWP na lata Na Sprawozdanie wstępne audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca odpowiedziała w piśmie Nr RPO.I.9114/8 z dnia 31 maja 28 r. podając odpowiedzi na uwagi dotyczące następujących kwestii: 1. Procesu poświadczenia wydatków do IPOC Uzupełnione zostały dokumenty dotyczące poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC oraz procedury wprowadzania danych do KSI SIMIK Pomniejszania deklaracji wydatków Opracowano procedury dotyczące sposobu pomniejszania deklaracji wydatków oraz dokonywania korekt finansowych. 3. Organizacji Instytucji Zarządzającej i stan przygotowań IZ do wdrażania RPO Dnia 11 marca 28 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 74/941/8 wprowadził aktualny Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego. Regulamin uwzględnia podział zadań na komórki pełniące rolę Instytucji Wdrażających oraz komórki pełniące rolę Instytucji Zarządzającej ich kompetencje są rozdzielone i przejrzyście przypisane odpowiednim referatom. Zapisy ww. regulaminu zostały uwzględnione w Opisie Systemu Zarządzani i Kontroli RPOWP na lata 27213, który został pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję Certyfikującą. Dnia 13 maja 28 r. został przyjęty w formie uchwały Zarządu Nr 88/121/8 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Dokument uwzględnia uwagi i rekomendacje (DKS i DPR) MRR. Plan Komunikacji został przekazany do IK NSRO w dniu 11 marca br. i zatwierdzony przez IK NSRO w dniu 28 kwietnia br. Zatwierdzone zostały Wzory wniosków o dofinansowanie. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP zostaną wkrótce zmienione. Przygotowano Podręcznik dla beneficjenta. Od momentu odpowiedzi na wstępne sprawozdanie wprowadzono Uchwałę Nr 11/1388/8 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 28 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku 4. Mechanizmów kontrolnych w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów do wszystkich działań i przygotowane zostały karty oceny projektów i listy sprawdzające. 17

19 5. Procedury powoływania KOP Zasady powoływania członków KOP stanowią załącznik Nr II.6.4 do Instrukcji Wykonawczej natomiast regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów przyjęty został Uchwałą Nr 88/129/8 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 28 r. 6. Katalog kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych i ponoszonych na zasadzie crossfinancingu Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP zawierać będą katalog kosztów w podziale na poszczególne Działania. 7. Dokumenty wystawiane w walutach obcych i zawartość listy sprawdzającej do wniosku o płatność Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność rozszerzona została o weryfikację faktur wystawianych w walutach obcych. Sprawdzenie rzeczywistego poniesienia wydatków odbywać się będzie na podstawie kserokopii faktur i dowodów zapłaty oraz dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac (protokołów odbioru). Jeśli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmieni wytyczne w tym zakresie IZ RPOWP wprowadzi zmiany do swoich procedur. 8. Zawartości listy sprawdzającej do kontroli na miejscu Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu została znacząco rozbudowana, szczególnie o pytania dotyczące pomocy publicznej, zamówień publicznych i kwalifikowalności podatku VAT. 9. Kwalifikowalności podatku VAT Kwalifikowalność podatku VAT na etapie oceny wniosków o dofinansowanie i wniosku o płatność może być oparta tylko o oświadczenia Beneficjenta, ponieważ jedynie (w przypadku woj. podlaskiego) Izba Skarbowa w Bydgoszczy jest uprawnioną instytucją do wydawania interpretacji w tej sprawie na wniosek Beneficjenta. 1. Procesu weryfikacji w zakresie zgodności realizacji projektu z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Procedura dotycząca weryfikacji prawidłowości udzielania zamówień publicznych dokonywana będzie również podczas weryfikacji wniosku o płatność. 11. Metodologii doboru próby projektów do kontroli W celu spełnienia wymagań art. 6 lit. b rozp 183/26 KE będzie prowadzona weryfikacja, na potrzeby potwierdzenia, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi w przypadku 1 % projektów po zakończeniu realizacji projektów, co powoduje, że wymagania wynikające z ww. rozporządzenia są spełnione. Projekty o najwyższym ryzyku tj przekraczające 1 mln PLN i trwające dłużej niż trzy lata (kluczowe czynniki ryzyka z punktu widzenia IZ) będą dodatkowo kontrolowane w trakcie realizacji projektu. 12. Wprowadzenie kontroli projektów w trakcie, pomimo kontroli na koniec realizacji projektu, w przypadku wszystkich rodzajów projektów spowoduje, że koszty kontroli przewyższą korzyści płynące z ich wykonania. W przypadku projektów nie objętych planowaną kontrolą w trakcie realizacji, istnieje możliwość kontroli projektu po uzyskaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia uchybień/nieprawidłowości. Takie rozwiązanie zaakceptowała Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji. 13. Metodologia doboru próby transakcji do kontroli Wprowadzono w kolejnej wersji Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP. 18

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2009 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2009 r. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2009 r. 1 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Polska Województwo Podlaskie Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Cel: KONWERGENCJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata 2007-2013 2013 Tomasz Nowakowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca 2007r. W maju 2007 r.: Poziom

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.:

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r.

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 26/964/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Toruń,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 Wersja 1.2 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA WRPO MAJ 2009 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE...6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1384/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres sprawozdawczy II kwartał 2014 Data i miejsce sporządzenia 07.07.2014 Instytucja sporządzająca Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM 2014-2020 2 KRYTERIA FORMALNE L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena Wnioskodawca spełnia

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zadania IZ RPO i Związku ZIT jako IP Związek

Bardziej szczegółowo

Procedura identyfikacji projektów pozakonkursowych

Procedura identyfikacji projektów pozakonkursowych Załącznik nr 2 do uchwały nr 62/652/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. Procedura identyfikacji projektów pozakonkursowych Procesy w ramach zgłaszania, identyfikacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIR/H 2014-2020/CYFRA DOKUMENTU(CYFRA WERSJI)/MM/2014 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia 10.06.2011 r. 1 Stan wdrażania RPOWP (wg KSI SIMIK (07-13) stan na 10 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Iga Głowacka Referat ds. Monitorowania Trwałości Projektów Białystok, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS)

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS) Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo