Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji Kodem Autoryzacji, Hasłem Jednorazowym/Kodem PIN lub w inny sposób określony w Regulaminie. Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Getin Bank - Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku S.A. Bankowość Internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Internetową Getin Bank i niniejszego Regulaminu, usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji, Bankowość Internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Posiadacza zbiór procedur wykorzystywanych przez posiadacza do składania Zleceń płatniczych. Bankowość Mobilna Getin Banku forma korzystania z Bankowości Internetowej udostępniana przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej przy wykorzystaniu aplikacji bankowości mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym. Celowe Konto Oszczędnościowe lub CKO - rachunek oszczędnościowy o nazwie Celowe Konto Oszczędnościowe otwierany i prowadzony w ramach Bankowości Posiadacz Bankowości Internetowej może otworzyć maksymalnie pięć Celowych Kont Oszczędnościowych oraz maksymalnie pięć kolejnych dla danej współwłasności. Dostawca Płatnika Bank. Dokument tożsamości ważny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu. Dyspozycja oświadczenie Posiadacza Bankowości Internetowej (zlecenie) złożone za pośrednictwem systemu Bankowości Internetowej w zakresie udostępnionych funkcjonalności tej bankowości i autoryzowane w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub Umowie. Fotopłatność - polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pomocą Urządzenia Mobilnego z aktywną Bankowością Mobilną Getin Banku, gdzie dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) wykonane przy pomocy Urządzenia Mobilnego. GB24 internetowy kanał dostępu do wybranych produktów bankowych, udostępniany przez Bank posiadaczowi tych produktów na podstawie odrębnej umowy za pomocą witryny https://bank.gb24.pl/. Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku urządzenie łączności przewodowej umożliwiające zawieranie umów z Bankiem przez Posiadacza Bankowości Internetowej lub Klienta nie będącego Posiadaczem Bankowości Internetowej oraz umożliwiające korzystanie z Bankowości Internetowej przez Posiadacza Bankowości Zakres działania oraz opis dostępnych funkcji znajdują się w niniejszym Regulaminie. GetinPhone usługa bankowości telefonicznej udostępniana przez Bank Posiadaczowi Bankowości Internetowej po podpisaniu odrębnej umowy o świadczenie takiej usługi, polegająca na zapewnieniu dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, realizacji dyspozycji złożonych przez Posiadacza Bankowości Internetowej oraz dostępie do informacji o Rachunkach przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym. Hasło Internetowe unikalny ciąg znaków służący do dodatkowej weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank. Hasło Mobilne unikalny ciąg znaków służący do weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank w ramach Bankowości Mobilnej Getin Banku. ikasa aplikacja płatności mobilnych, umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Internetowej dokonanie Płatności ikasa przy użyciu Nośnika Płatności Mobilnych powiązanego z rachunkiem będącym Produktem wiodącym lub z innym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w złotych, który został udostępnionym w Bankowości Usługa zostanie udostępniona od momentu przekazania przez Bank komunikatu umieszczonego w Witrynie Infolinia jednostka organizacyjna Banku, z którą możliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu. Infolinia służy do udzielenia informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów lub usług bankowych oferowanych przez Bank. Karta Display karta debetowa wydawana przez Bank, wyposażona w urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem LCD, umożliwiające korzystanie przez Posiadacza Bankowości Internetowej z dodatkowych funkcjonalności udostępnianych przez Bank. Karta Kredytowa karta wydawana przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej uprawniająca do dokonywania Operacji z wykorzystaniem limitu karty. Karta Płatnicza karta debetowa, Karta Kredytowa lub Karta Display wydane przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej na podstawie odrębnych umów. Kod Autoryzacji/Hasło Jednorazowe żądana przez system informatyczny Bankowości Internetowej kombinacja znaków konieczna do Autoryzacji Dyspozycji. Kod PIN żądana przez Bankowość Mobilną Getin Banku kombinacja znaków konieczna do Autoryzacji Dyspozycji, ustalana przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Kod ipin 4-cyfrowa kombinacja znaków służąca do uzyskania dostępu do aplikacji ikasa. Posiadacz Bankowości Internetowej może nadać kod ipin wyłącznie z poziomu Bankowości Internetowej, natomiast zmiany kodu ipin może dokonać z poziomu Bankowości Internetowej oraz w aplikacji ikasa. Kod mpin 4-cyfrowa kombinacja znaków służąca do autoryzacji transakcji w aplikacji MasterCard Mobile. Zmiany kodu mpin można dokonywać wyłącznie z poziomu Bankowości Kod uwierzytelniający jednorazowy sześciocyfrowy kod wraz z kodem kreskowym generowany przez aplikację ikasa na żądanie Posiadacza Bankowości Internetowej, służący do inicjowania Płatności ikasa. Konto Oszczędnościowe Skarbonka lub KOS rachunek oszczędnościowy o nazwie Konto Oszczędnościowe Skarbonka prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Limit nocny maksymalna kwota, do wysokości której Posiadacz Bankowości Internetowej może składać w godzinach 22:00-10:00 przelewy na rachunki oszczędnościoworozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe oraz na rachunki Lokat walutowych prowadzone w Banku, które wymagają przewalutowania i obciążają rachunek oszczędnościoworozliczeniowy/rachunek oszczędnościowy. Limit nocny wynosi USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie i obowiązuje niezależnie dla każdego rachunku. Login unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank.

2 Lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej w złotych polskich. Lokata walutowa - rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej w walucie obcej. MasterCard Mobile aplikacja do pobrania ze sklepu internetowego (App Store, Google Play, Windows Phone lub BlackBerry App World), umożliwiająca dokonywanie płatności wybraną Kartą Płatniczą, za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz przy użyciu Kodu mpin, za usługi udostępnione w aplikacji. Menadżer Finansów funkcjonalność Bankowości Internetowej umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Internetowej bieżącą kontrolę stanu Produktu wiodącego, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i KO w oparciu o graficzną prezentację struktury wydatków i wpływów w ramach Produktu wiodącego, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i KO (dotyczy tylko rachunków prowadzonych w złotych). NFC technologia płatności zbliżeniowych dokonywanych z użyciem Karty Płatniczej wydanej przez Bank w postaci aplikacji płatniczej zainstalowanej na karcie SIM operatora sieci komórkowej. Nośnik Płatności Mobilnych - urządzenie telekomunikacyjne (telefon komórkowy lub tablet) z dostępem do Internetu, obsługujące język programowania Java, wyposażone w system operacyjny Android (od wersji 2.2 wzwyż), ios (od wersji 5.0 wzwyż), Windows Phone (w wersji 8.0 wzwyż). Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. Operacja lub Dyspozycja pieniężna Dyspozycja wykonania Transakcji Płatniczej za pomocą polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, lub przy użyciu Karty Płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego. Operacje w obrocie dewizowym - polecenie wypłaty za granicę lub do innego Banku krajowego albo Polecenie wypłaty z zagranicy lub z innego Banku krajowego. Operacja w obrocie dewizowym jest wykonywana na podstawie Regulaminu realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Oszczędź sobie usługa umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Internetowej składanie w uproszczonej formie, poleceń przelewu w stałej, określonej przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pomocą Bankowości Internetowej kwocie na Konto Oszczędnościowe Skarbonka w ciężar Produktu wiodącego. Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość korzystania z usługi przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym oraz ustalonego Symbolu. Pay By Get funkcjonalność przeznaczona dla Posiadaczy Bankowości Internetowej dokonujących zakupów przez Internet polegająca na złożeniu polecenia przelewu z danymi przekazanymi przez podmiot zewnętrzny świadczący usługi w zakresie płatności internetowych. Posiadacz Bankowości Internetowej nie ma możliwości zmiany danych przelewu, poza wskazaniem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, prowadzonego w złotych i udostępnionego w Bankowości Internetowej, z którego zostanie dokonany przelew. Usługa zostanie udostępniona od momentu przekazania przez Bank komunikatu umieszczonego w Witrynie Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową. Placówka Franczyzowa placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone czynności bankowe lub czynności faktyczne związane z działalnością bankową. Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. Płatność ikasa Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Posiadacza Bankowości Internetowej przy użyciu aplikacji ikasa zainstalowanej na Nośniku Płatności Mobilnych, polegająca na transferze środków do Odbiorcy w ciężar rachunku powiązanego z tym Nośnikiem Płatności Mobilnych. Połączenie wideo z konsultantem - usługa dostępna dla Posiadaczy Bankowości Internetowej umożliwiająca nawiązanie kontaktu z pracownikiem Infolinii po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej za pośrednictwem dwóch kanałów: wideo oraz czat. Posiadacz Bankowości Internetowej posiadacz lub współposiadacz Produktu wiodącego, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który zawarł z Bankiem Umowę. Produkt wiodący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony przez Bank w pakiecie określonym w Umowie Pakietowej lub Umowie. Przelew Alternatywny polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej w oparciu o aplikację informatyczną, udostępnianą w ramach Bankowości Internetowej, umożliwiającą uzupełnienie numeru rachunku Odbiorcy samodzielnie przez Odbiorcę przy wykorzystaniu wiadomości SMS lub . Wiadomość SMS lub przesyłana jest przez Posiadacza Bankowości Internetowej odpowiednio na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej Odbiorcy i zawiera link do aplikacji informatycznej, umożliwiającej Odbiorcy uzupełnienie numeru rachunku niezbędnego do prawidłowego wykonania polecenia przelewu. Przelew europejski SEPA polecenie przelewu w walucie EUR w obrocie pomiędzy uczestnikami z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii i Szwajcarii, posiadające prawidłowy Unikatowy identyfikator Odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC banku Odbiorcy oraz Opcję kosztową SHA. Przelew europejski jest wykonywany na podstawie Regulaminu realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Przelew Społecznościowy polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej w oparciu o aplikację informatyczną, umożliwiającą uzupełnienie numer rachunku Odbiorcy samodzielnie przez Odbiorcę przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook. Przelewy Społecznościowe wykonywane są w ramach następujących limitów kwotowych: jednorazowy do 50 zł, dzienny do 200 zł. Rachunek odpowiednio rachunek oszczędnościoworozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek dla rozliczeń udzielonych kredytów, w tym operacji dokonanych Kartą Kredytową (rachunek kredytowy), rachunek Lokaty, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej na podstawie odrębnej Umowy produktowej, do której Bank oferuje usługę Bankowości Rachunek walutowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie obcej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej na podstawie Umowy oszczędnościowego rachunku walutowego a vista oraz Regulaminu oszczędnościowych rachunków walutowych dla osób fizycznych Getin Banku. ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Rysik narzędzie umożliwiające korzystanie z urządzenia Getin Point. Zastosowanie Rysika definiuje Umowa o rysik, która jest zawierana za pośrednictwem Getin Point. Skaner Faktur o ile Bank udostępni taką funkcjonalność - integralny element Getin Point umożliwiający Posiadaczowi Bankowości Internetowej lub Klientowi niebędącemu Posiadaczem Bankowości Internetowej skan faktury posiadającej kod QR (Quick Response) lub kod kreskowy w celu skorzystania z usługi Skanuj i zapłać.

3 Skanuj i zapłać - o ile Bank udostępni taką funkcjonalność - polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej lub polecenie przekazu pieniężnego złożone przez Klienta niebędącego Posiadaczem Bankowości Internetowej z wykorzystaniem Skanera Faktur udostępnionego w ramach Getin Point, gdzie dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) lub kod kreskowy SMS Info płatna usługa świadczona przez Bank, polegająca na przekazywaniu Posiadaczowi Bankowości Internetowej wiadomości SMS lub zawierających informacje o Operacjach wykonanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach produktów Banku udostępnionych za pomocą Bankowości Symbol unikalny wzór ruchu palca na ekranie Urządzenia Mobilnego służący do weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank w ramach Bankowości Mobilnej Getin Banku oraz aplikacji do usługi Oszczędź Sobie. Tabela Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku. Technologia FingerVein technologia weryfikacji Klienta polegająca na zeskanowaniu naczyń krwionośnych palca ręki i porównaniu ich ze wzorcem przechowywanym w systemie informatycznym Banku. Technologia wykorzystywana w Banku do weryfikacji tożsamości Klienta, składania przez Klienta oświadczeń woli oraz autoryzacji składanych Operacji i Dyspozycji. Token Urządzenie elektroniczne generujące Hasła Jednorazowe, stanowiące integralną część Karty Display. Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Umowa Umowa o usługi Bankowości Internetowej Getin Banku, zawierana w ramach Umowy Pakietowej lub Umowy o usługi BI GB, na podstawie której Bank dokonuje udostępnienia Posiadaczowi usługi Bankowości Internetowej, określająca warunki i zasady korzystania z Bankowości internetowej oraz prawa i obowiązki Banku i Posiadacza Bankowości Internetowej z tym związane. Umowa o biometrię - Umowa ramowa o wykorzystanie biometrii. Umowa o biometrię określająca zasady i warunki dokonywania przez Bank weryfikacji tożsamości Klienta oraz autoryzacji Operacji i Dyspozycji jak również składania oświadczeń woli z wykorzystaniem jego indywidualnych danych biometrycznych, opartych na wzorcu naczyń krwionośnych palca przy użyciu Technologii FingerVein. Umowa o rysik Umowa ramowa o składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą Rysika w Samoobsługowym Oddziale Getin Banku GetinPoint. Umowa o usługi BI GB Umowa o usługi Bankowości Internetowej Getin Banku wraz z Umową Ramową. Umowa Pakietowa umowa pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej zawierająca pakiet produktów, na podstawie której Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank dotyczące tych produktów wraz z Umową i Umową Ramową. Umowy Produktowe odrębne umowy pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank. Umowa Ramowa umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej określająca zasady zawierania odrębnych Umów Produktowych pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej za pomocą Bankowości Urządzenie Mobilne urządzenie telekomunikacyjne wyposażone w system operacyjny Android (od wersji 2.2 wzwyż) lub ios (od wersji 5.0 wzwyż) lub Windows Phone (w wersji 7.5 wzwyż) i dostęp do Internetu (telefon komórkowy lub smartphone). UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). Użytkownik Bankowości Internetowej w przypadku, gdy Bank udostępnił taką możliwość, jest to osoba wskazana przez Posiadacza Bankowości Internetowej, korzystająca z dostępu do Bankowości Internetowej realizująca dyspozycje objęte Umową w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Do Użytkownika Bankowości Internetowej odnoszą się odpowiednio wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Posiadacza Bankowości Wpłata gotówkowa - wpłata w formie gotówkowej na Rachunki Posiadacza Bankowości Internetowej prowadzone przez Bank. W zakresie Wpłaty gotówkowej obowiązują limity kwotowe, o których Bank informuje Klienta na stronie internetowej Witryna Internetowa system transakcyjny do obsługi Posiadacza Bankowości Internetowej udostępniany przez Bank za pomocą strony internetowej Banku Zachowaj resztę usługa polegająca na tym, że każda bezgotówkowa transakcja wykonana przez Posiadacza Bankowości Internetowej kartą debetową wydaną przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej, powoduje automatyczne obciążenie przez Bank Produktu wiodącego zarówno kwotą rzeczywistą transakcji jak i dodatkową kwotą, o którą zostanie zaokrąglona wzwyż kwota rzeczywista transakcji i której maksymalna wysokość jest ustalana przez Posiadacza Bankowości Internetowej poprzez Bankowość Internetową ( Kwota dodatkowa ), gdzie Kwota dodatkowa jest automatycznie przelewana przez Bank na Konto Oszczędnościowe Skarbonka, prowadzone na rzecz Posiadacza Bankowości Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej Bank ma prawo ograniczyć ofertę oraz zakres usług w zależności od typu placówki i posiadanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej produktów w Banku. 2. W celu uzyskania przez osoby fizyczne dostępu do produktów, informacji o rachunkach, realizacji dyspozycji za pośrednictwem Infolinii (197 97) konieczne jest aktywowanie usługi GetinPhone. Aktywacja usługi jest możliwa za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych. 3. Posiadacz Bankowości Internetowej bezpośrednio po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej, w godzinach pracy Infolinii, może nawiązać Połączenie wideo z konsultantem, o ile Bank udostępni taką funkcjonalność. Bank poinformuje o udostępnieniu funkcjonalności w komunikacie umieszczonym w Witrynie 4. W momencie nawiązania połączenia, o którym mowa w ust. 3, system dokona weryfikacji technicznej sprzętu komputerowego pod kątem spełnienia wymagań określonych w 32 ust. 4. Sesja logowania do Bankowości Internetowej zostanie automatycznie wydłużona odpowiednio do długości połączenia. Zasady udostępniania Bankowości Internetowej Getin Banku Warunkiem udostępnienia Bankowości Internetowej jest: a) zawarcie z Bankiem umowy o Produkt wiodący lub posiadanie w Banku Produktu wiodącego, b) zawarcie Umowy, c) podanie nazwiska rodowego matki oraz numeru PESEL dla każdego Posiadacza Bankowości W przypadku braku numeru PESEL (nierezydent) konieczne jest podanie daty urodzenia. 2. Bank świadczy usługę wysyłania komunikatów SMS z Hasłem Internetowym oraz Hasłami Jednorazowymi wyłącznie na numer telefonu komórkowego polskiego operatora telekomunikacyjnego.

4 3. Bank udostępnia usługę Bankowości Internetowej do wszystkich Rachunków oraz Rachunków walutowych. Warunkiem udostępnienia usługi Bankowości Internetowej do Rachunków oraz Rachunków walutowych jest posiadanie Produktu wiodącego z aktywną usługą Bankowości 4. Warunkiem udostępnienia Bankowości Internetowej w Getin Point jest uprzednie zawarcie Umowy. 5. Bank udostępnia usługę Bankowości Internetowej w Getin Point do wszystkich Rachunków oraz Rachunków Walutowych 6. Warunkiem korzystania z technologii FingerVein jest zawarcie Umowy o biometrię. Zawarcie Umowy o biometrię jest możliwe w Placówce Banku lub za pośrednictwem Getin Point. 7. W przypadku, gdy klient Banku posiada dostęp do produktów Banku poprzez GB24, złożenie wniosku o Bankowość Internetową wiąże się z wypowiedzeniem dostępu do GB Umowa może być podpisana w dowolnej Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej lub Getin Point (po uprzednim zawarciu Umowy o rysik zgodnie z ust. 4): a) w przypadku rachunku indywidualnego - Umowa jest podpisywana przez posiadacza Produktu wiodącego; b) w przypadku rachunku wspólnego - Umowa podpisywana jest przez współposiadacza Produktu wiodącego, dla którego aktywowana jest usługa Bankowości internetowej; c) w przypadku aktywowania usługi Bankowości Internetowej z dostępem do rachunku wspólnego dla Użytkownika Bankowości Internetowej (o ile Bank udostępni taką możliwość) lub dla kilku współposiadaczy Produktu wiodącego - na Umowie wymagane są podpisy wszystkich współposiadaczy Produktu wiodącego. 2. Umowa może być podpisana również poza Placówką Banku lub Placówką Franczyzową w obecności osoby upoważnionej przez Bank lub w inny określony przez Bank sposób. 3. Umowy Produktowe mogą być zawierane również za pośrednictwem Bankowości Internetowej i/lub Getin Point o ile bank udostępni taką funkcjonalność. 4. Umowa o rysik może być zawierana wyłącznie za pośrednictwem Getin Point. Zawarcie Umowy o rysik następuje w formie ustnej podczas rozmowy z Konsultantem za pośrednictwem Getin Point. 5. Bankowi przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy, Umowy o rysik, Umów Produktowych, Umowy o biometrię wyłącznie z przyczyn wskazanych w przepisach prawa, jak również w przypadku, gdy podczas zawierania umowy klient Banku posłużył się fałszywymi dokumentami albo podał Bankowi fałszywe dane osobowe bądź inne dane niezbędne do zawarcia tej umowy. Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn wymienionych w zdaniu poprzednim ze skutkiem natychmiastowym. 6. Umowa, Umowa o rysik, Umowy Produktowe, Umowa o biometrię i inne dokumenty dotyczące umów oraz Regulamin, sporządzane są w języku polskim. Polska wersja tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 7. W okresie obowiązywania Umowy, Umowy o rysik, Umowy o biometrię Posiadacz Bankowości Internetowej ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień odpowiednio Umowy, Umowy o rysik, Umowy o Biometrię oraz Regulaminu w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza Bankowości Internetowej informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną. 8. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi Bankowości Internetowej w języku polskim Dokonywanie Dyspozycji za pośrednictwem Bankowości Internetowej jest możliwe po: a) podpisaniu Umowy i udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Internetowej usługi Bankowości Internetowej przez Bank, b) otrzymaniu przez Posiadacza Bankowości Internetowej: Hasła Internetowego, Loginu. 2. Dla każdego Posiadacza Bankowości Internetowej Bank wysyła jeden Login i Hasło Internetowe, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość Rachunków objętych usługą Bankowości Warunki wydawania Haseł Internetowych i Loginów. Identyfikacja Posiadaczy Bankowości Internetowej Getin Banku. Zasady bezpieczeństwa usługi Bankowości 6 1. Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Internetowej wskazany w Umowie, Hasło Internetowe natomiast jest wysyłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany na Umowie. 2. W przypadku, gdy Bank udostępnił taką możliwość, Użytkownikiem Bankowości Internetowej może zostać osoba fizyczna niebędąca Posiadaczem Bankowości Internetowej, wskazana jako uprawniona przez Posiadacza Bankowości Posiadacz Bankowości Internetowej określa zakres umocowania Użytkownika Bankowości Internetowej, w tym zakres dostępu Użytkownika Bankowości Internetowej, do środków znajdujących się na Rachunkach, jak również rodzaj Dyspozycji, do których dokonywania uprawniony jest taki Użytkownik Bankowości Wszelkie Dyspozycje dokonywane są przez Użytkownika Bankowości Internetowej w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości 7 1. Identyfikacja Klienta podczas rozmowy video z Konsultantem za pośrednictwem Getin Point wymaga (jedynie w sytuacji gdy klient nie jest zalogowany do Bankowości Internetowej): a) podania numeru PESEL oraz b) zeskanowania w urządzeniu za pomocą czytnika ważnego polskiego dowodu osobistego Klienta zawierającego adres zameldowania lub c) dokonania biometrycznej weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem technologii FingerVein (Bank może dokonać identyfikacji klienta w ten sposób, jeśli klient wcześniej podpisał Umowę o biometrię, która to usługa jest przez Bank świadczona na podstawie odrębnej umowy). 2. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej dokonywana jest na podstawie: a) Loginu, b) Hasła Internetowego. 3. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej podczas logowania do Bankowości Internetowej za pośrednictwem Getin Point dokonywana jest na podstawie: a) Loginu i Hasła Internetowego lub b) Umieszczenia w czytniku aktywnej Karty płatniczej wydanej przez Bank oraz wpisanie kodu PIN do tej karty (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) lub c) wpisania numeru PESEL i dokonania biometrycznej weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem technologii FingerVein, na zasadach określonych Umową o biometrię. 4. Do Autoryzacji Dyspozycji w Bankowości Internetowej służą Hasła Jednorazowe. 5. Do autoryzacji Dyspozycji składanych w Bankowości Internetowej za pośrednictwem Getin Point służą Hasła Jednorazowe lub autoryzacja odbywa się z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein. 6. Przy pierwszym logowaniu do Bankowości Internetowej system wymusza zmianę Hasła Internetowego. Hasło Internetowe powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło Internetowe musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. 7. Posiadacz Bankowości Internetowej może samodzielnie zmieniać Hasło Internetowe, w każdym dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości

5 8 1. Bank, świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. Użytkownik zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz Hasło Internetowe i nie udostępniać ich osobom trzecim. 3. Użytkownik nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Internetowej, Użytkownik powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości 9 1. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącym do logowania do usługi Bankowości Internetowej (Login/Hasło Internetowe) lub Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point (Login/Hasło Internetowe lub aktywna karta płatnicza wydana przez Bank wraz z kodem PIN do danej karty) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Posiadacz Bankowości Internetowej lub pełnomocnik Posiadacza Bankowości Internetowej są zobowiązani niezwłocznie: a) skontaktować się z konsultantem Banku telefonicznie poprzez Infolinię w celu zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej lub anulowania danych do logowania lub b) zgłosić ten fakt w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej. 2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa Bankowości Internetowej, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 3. W przypadku zmiany Loginu, zmianie ulega również (w przypadku korzystania przez Posiadacza Bankowości Internetowej z usługi GetinPhone) login do logowania do usługi GetinPhone. Bank dokonuje zmiany Loginu tylko w przypadku wykorzystania wszelkich innych możliwości udostępnionych przez Bank, tj. odblokowanie dostępu, nadanie nowego Hasła Internetowego. 4. W przypadku ustnego oświadczenia woli złożonego w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej lub za pośrednictwem GetinPhone, Login ponownie zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Internetowej, a nowe Hasło Internetowe zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Posiadacza Bankowości Zakres Dyspozycji dostępnych w Bankowości Zasady wykonywania Dyspozycji i Operacji z Rachunku oraz Rachunku walutowego Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o Rachunku oraz Rachunku walutowym w zakresie: a) aktualnego salda i obrotów, b) historii za wybrany okres z możliwością wydruku, c) historii spłaty kredytu gotówkowego o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, d) struktury wydatków i przychodów za wybrany okres dla Produktu wiodącego, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz Kont Oszczędnościowych (dotyczy tylko rachunków prowadzonych w złotych), e) założonych oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, f) zakończonych w przeciągu ostatnich 14 dni oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, g) ustanowionych zleceń stałych wraz z historią realizacji (dotyczy tylko rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych w złotych) i przelewów odroczonych (przelewów z odroczonym terminem realizacji, dotyczy tylko rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych w złotych), h) przelewów i odbiorców zdefiniowanych. 2. Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o następujących produktach bankowych posiadanych przez niego w Banku: a) rachunek Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), b) rachunek specjalny do obsługi IKE, c) kredyty konsumpcyjne, d) kredyty hipoteczne - o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, e) Karty Płatnicze, f) limit kredytowy. 3. O ile Bank udostępni taką możliwość - Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej składać wnioski oraz zawierać w formie elektronicznej następujące umowy o produkty bankowe: a) Umowa o indywidualny rachunek oszczędnościoworozliczeniowy (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada aktywnego indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), b) Umowa o indywidualne konto oszczędnościowe (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada indywidualnego konta oszczędnościowego), c) Umowa o kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego indywidualnego lub we współwłasności (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada aktywnej lub nieaktywnej lub zablokowanej karty debetowej danego rodzaju, wydanej do konkretnego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego), d) Umowa o kartę kredytową, e) Umowa o kredyt gotówkowy. 4. Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie rachunków, o których mowa w ust. 3 lit. a-b jedynie jako rachunki indywidualne (prowadzone na rzecz jednego Posiadacza). 5. Zawarcie Umów Produktowych o których mowa w ust. 3 lit. d-e powodujących udzielenie przez Bank kredytu uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych posiadanych przez Bank lub przekazanych przez Klienta we wniosku kredytowym. 6. Bank udostępnia przed zawarciem umowy w Bankowości Internetowej: wzory Umów Produktowych oraz Regulaminy, Tabele opłat i prowizji i Tabele oprocentowania oraz inne regulacje składające się na treść Umów Produktowych, Powyższe regulacje udostępniane są w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 7. Umowa Produktowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank potwierdzenia zawarcia Umowy Produktowej i jej warunków. Potwierdzenie to jest doręczone Klientowi w formie elektronicznej, zgodnie z deklaracją Posiadacza Bankowości Internetowej, dokonywanego w trakcie zawierania tej Umowy Produktowej. 8. Otwarcie produktów bankowych wskazanych w ust. 3 następuje po prawidłowej Autoryzacji oświadczenia woli zawarcia Umowy Produktowej w formie elektronicznej, po której następuje zawarcie wybranej Umowy Produktowej. 9. Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, składać w złotych polskich następujące Operacje, autoryzowane za pomocą Kodu Autoryzacji, z zastrzeżeniem postanowień lit. b i c poniżej:

6 a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (autoryzacja za pomocą Kodu Autoryzacji nie jest wymagana) lub likwidacji Lokaty oraz Lokaty walutowej w Banku przez Posiadacza Bankowości Internetowej, Przelewu Alternatywnego, zlecenia stałe oraz przelewy odroczone, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, w tym rachunki płatnicze ZUS i US, doładowania telefonu komórkowego, polecenia przelewu Pay By Get, b) polecenia Przelewu Społecznościowego (Autoryzacja wymagana jest jedynie przy uruchomieniu tej funkcjonalności), c) transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu Karty Kredytowej lub transfer środków pieniężnych z rachunku Karty Kredytowej (Autoryzacja nie jest wymagana jedynie w przypadku Operacji, gdzie transfer środków pieniężnych dokonywany jest na Rachunki), d) polecenie przelewu związane z dokonaniem spłaty raty kredytu konsumpcyjnego (Operacja ta może być dokonywana wyłącznie z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego prowadzonego w tej samej walucie co spłacany kredyt). Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu Alternatywnego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Alternatywnego, w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku oraz ich zatwierdzenie przez Odbiorcę hasłem wygenerowanym przez Bankowość Internetową a otrzymanym przez Odbiorcę za pośrednictwem odrębnej wiadomości SMS lub . Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu Społecznościowego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Społecznościowego w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku. 10. Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku lub Rachunku walutowym i do wysokości salda, odpowiednio Rachunku lub Rachunku walutowego, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego i z zastrzeżeniem Limitu nocnego, składać w złotych polskich oraz w walutach obcych następujące Operacje, autoryzowane za pomocą Kodu Autoryzacji: polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (Autoryzacja za pomocą Kodu Autoryzacji nie jest wymagana) lub likwidacji Lokaty oraz Lokaty walutowej w Banku przez Posiadacza Bankowości Internetowej, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach. 11. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, których Autoryzacja odbywa się za pomocą Kodu Autoryzacji: a) dokonywać zmiany Hasła Internetowego, b) dokonywać zmiany sposobu otrzymywania wyciągów do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kont oszczędnościowych, Konta Oszczędnościowego Skarbonka, Celowych Kont Oszczędnościowych oraz Rachunków walutowych na wyciągi wysyłane pocztą elektroniczną lub dostęp z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej Getin Banku o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, c) nadać/zmienić kod PIN do Karty Płatniczej, d) otworzyć Konto Oszczędnościowe Skarbonka, e) otworzyć Celowe Konto Oszczędnościowe, f) aktywować, konfigurować i dezaktywować usługę Zachowaj resztę, g) aktywować, konfigurować i dezaktywować powiadomienia udostępnione przez Bank w ramach usługi SMS Info, h) aktywować i dezaktywować możliwość wykonywania Przelewów Społecznościowych, i) aktywować i dezaktywować aplikację MasterCard Mobile (dla wybranej Karty Płatniczej), j) aktywować i dezaktywować Kartę Płatniczą NFC na karcie SIM operatora sieci komórkowej, k) aktywować, zastrzec, zablokować lub odblokować Kartę Płatniczą, l) dokonywać zmiany limitów Operacji Karty Płatniczej, m) definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i pojedyncze) Operacji dostępnych przy użyciu Bankowości Mobilnej Getin Banku, n) nadać i edytować Kod PIN, o) edytować Kod mpin, p) aktywować aplikację ikasa q) nadać i edytować kod ipin, r) definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i miesięczne) dla każdego Nośnika Płatności Mobilnych, s) zmienić rachunek powiązany z Nośnikiem Płatności Mobilnych, t) powiązać nowy Nośnik Płatności Mobilnych z rachunkiem, u) odblokować aplikację ikasa. 12. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) dokonywać działań dostępnych w ramach usługi Menadżer Finansów, b) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu Karty Płatniczej, c) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach Karty Płatniczej, d) uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach limitu kredytowego (udzielonego na podstawie odrębnej umowy) oraz wartości pozostającej do wykorzystania, e) dokonywać otwarcia Lokaty oraz Lokaty walutowej w Banku, f) generować kod aktywacyjny wymagany przy aktywacji Urządzenia Mobilnego, g) aktywować i dezaktywować Urządzenia Mobilne służące do korzystania z Bankowości Mobilnej Getin Banku, h) dezaktywować Nośnik Płatności Mobilnych, i) odblokować dostęp do Bankowości Mobilnej Getin Banku użytkowanej przy wykorzystaniu danego Urządzenia Mobilnego, j) aktywować i dezaktywować Urządzenia Mobilne służące do korzystania z aplikacji mobilnej dla usługi Oszczędź Sobie, k) modyfikować ustawienia usługi Oszczędź Sobie. 13. W ramach usługi Bankowości Internetowej z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych można wykonywać Operacje w obrocie dewizowym oraz Przelewy europejskie wymagające Autoryzacji. 14. W przypadku, gdy Regulamin stanowi o możliwości udostępnienia przez Bank danej funkcjonalności, Bank poinformuje o jej udostępnieniu w komunikacie umieszczonym w Witrynie Pozostałe usługi udostępniane Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank za pośrednictwem Bankowości 11 Usługa Zachowaj resztę 1. Usługa Zachowaj resztę polega na tym, że każda bezgotówkowa transakcja wykonana przez Posiadacza Bankowości Internetowej kartą debetową wydaną przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej, powoduje automatyczne obciążenie przez Bank Produktu wiodącego zarówno kwotą rzeczywistą transakcji, jak i dodatkową kwotą, o którą zostanie zaokrąglona wzwyż kwota rzeczywista transakcji i której maksymalna wysokość jest ustalana przez Posiadacza Bankowości Internetowej poprzez Bankowość Internetową ( Kwota dodatkowa ).

7 2. Kwota dodatkowa jest automatycznie przelewana przez Bank na Konto Oszczędnościowe Skarbonka, prowadzone na rzecz Posiadacza Bankowości 3. Posiadacz Bankowości Internetowej ustala maksymalną wysokość Kwoty dodatkowej w momencie uruchomienia usługi i ma możliwość w każdym czasie zmiany maksymalnej wysokości Kwoty dodatkowej. 4. Posiadacz Bankowości Internetowej może mieć kilka aktywnych usług Zachowaj resztę, z zastrzeżeniem, że jedna usługa jest aktywowana do jednej karty debetowej. 5. Posiadacz Bankowości Internetowej może w każdym czasie dezaktywować usługę Zachowaj resztę. 12 Usługa SMS Info 1. Usługa dotyczy Operacji i Dyspozycji wykonanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach produktów udostępnianych przez Bank za pomocą Bankowości 2. Numer telefonu komórkowego/adres poczty elektronicznej dla usługi SMS Info musi być tożsamy z numerem telefonu komórkowego/adresem poczty elektronicznej wykorzystywanym przy obsłudze Bankowości 3. Posiadacz Bankowości Internetowej może otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem: - krótkich wiadomości tekstowych SMS, - poczty elektronicznej Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość określenia rodzaju otrzymywanych powiadomień SMS lub spośród następującego zakresu: powiadomienia systemowe, powiadomienia o Operacjach dokonywanych w ramach Rachunku, powiadomienia związane z Kartą Płatniczą oraz powiadomienia dotyczące Lokaty. Posiadacz Bankowości Internetowej ma również możliwość ustawienia godziny lub częstotliwości wysyłanych powiadomień. 5. Usługa SMS Info może być aktywowana/dezaktywowana lub konfigurowana za pośrednictwem Bankowości Internetowej, w Placówkach Banku lub Placówkach Franczyzowych. 6. W trakcie trwania usługi SMS Info Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość zmiany wybranego wcześniej pakietu na inny. Dokonana zmiana obowiązywać będzie od pierwszego dnia kalendarzowego następnego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy). 7. W danym okresie rozliczeniowym możliwe jest aktywowanie jednego pakietu SMS Info. W przypadku aktywacji a następnie dezaktywacji oraz ponownej aktywacji w danym okresie rozliczeniowym nie następuje zwiększenie ilości wiadomości SMS przypadających na dany okres rozliczeniowy. Ilość wiadomości SMS dostępnych w ramach pakietu zostaje pomniejszona o ilość wykorzystanych SMS w trakcie korzystania z aktywnej usługi SMS Info. 8. Wiadomości SMS/ wysyłane są przez Bank zgodnie z parametrami określonymi przez Posiadacza Bankowości Internetowej: - podczas aktywacji Usługi SMS Info, - podczas modyfikacji ustawień Usługi SMS Info. 9. Posiadacz Bankowości Internetowej może w każdym czasie dezaktywować usługę SMS Info. 10. Usługa SMS Info jest usługą płatną i opcjonalną. Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli bez odrębnej dyspozycji poprzez obciążenie rachunku wskazanego przez Posiadacza Bankowości 13 Bankowość Mobilna Getin Banku 1. Dostęp do aplikacji Bankowości Mobilnej Getin Banku możliwy jest po zainstalowaniu jej na Urządzeniu Mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego (App Store, Google Play lub Windows Store). 2. Jedno Urządzenie Mobilne umożliwia obsługę dostępu Bankowości Mobilnej Getin Banku tylko dla jednego Posiadacza Bankowości 3. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach Bankowości Mobilnej Getin Banku dokonywana jest na podstawie Hasła Mobilnego lub Symbolu (ustalanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pomocą Urządzenia Mobilnego podczas aktywacji Bankowości Mobilnej Getin Banku). Hasło Mobilne powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło Mobilne musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Mobilnej Getin Banku, w dowolnym momencie udostępniania tej funkcjonalności przez Bank, samodzielnie zmienić Hasło Mobilne lub Symbol lub wybrać, którym z identyfikatorów chce się posługiwać (Hasłem Mobilnym czy Symbolem). 4. Bank udostępnia poprzez Bankowość Mobilną Getin Banku usługę Fotopłatności. Usługa ta dostępna jest dla Posiadacza Bankowości Internetowej posiadającego aktywną Bankowość Mobilną Getin Banku dla danego Urządzenia Mobilnego z wbudowanym aparatem fotograficznym. Usługa polega na wykonaniu Transakcji Płatniczej, gdzie dane niezbędne do wykonania transakcji pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR wykonane przy pomocy Urządzenia Mobilnego. 5. Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Getin Banku składać w złotych polskich następujące Operacje, których Autoryzacja odbywa się za pomocą Kodu PIN: a) złożyć polecenie przelewu z Produktu Wiodącego, rachunków ROR, KO, KOS, CKO dostępnych w Bankowości Internetowej do wysokości limitu określonego przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej, b) dokonać ponowienia wcześniej dokonanej Operacji (dotyczy wyłącznie obciążenia), c) założyć Lokatę, d) dokonać przelewu z Karty Kredytowej, e) dokonać spłaty Karty Kredytowej (kwotą minimalną, w całości, wybraną inną kwotą), f) dokonać doładowania telefonu komórkowego (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność). 6. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Getin Banku składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) konfigurować wygląd główny Bankowości Mobilnej Getin Banku, b) zlokalizować bankomat z bezpłatną wypłatą oraz oddział Banku w wybranej okolicy, c) przeglądać wiadomości otrzymane od Banku (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, o czym poinformuje w komunikacie umieszczonym w Witrynie Internetowej), d) sprawdzać historię/szczegóły dotyczące Produktu Wiodącego, rachunków ROR, KO, KOS, CKO dostępnych w Bankowości Internetowej oraz rachunku Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), rachunku Specjalnego do obsługi IKE, Karty Płatniczej, e) sprawdzać szczegóły dotyczące założonej oszczędnościowej Lokaty, f) zablokować Kartę Kredytową, g) sprawdzić zaplanowane Operacje. 7. Każda Operacja złożona przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Getin Banku i poprawnie autoryzowana kodem PIN jest równoznaczna z dyspozycją pisemną Posiadacza Bankowości

8 14 Getin Point Samoobsługowy Oddział Getin Banku 1. Bank udostępnia Klientowi Bankowość Internetową za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej - Getin Point. Wykaz urządzeń Getin Point udostępniany jest przez Bank na stronie internetowej Lista urządzeń Getin Point jest na bieżąco aktualizowana. 2. Bank umożliwia poprzez Getin Point i rozmowę video z Konsultantem zawarcie: a) Umowy o rysik, b) Umowy o biometrię, c) Umowy pakietowej, d) Umowy o usługi BI GB. Zawarcie w/w umów poprzedzone jest identyfikacją Klienta o której mowa w 7 ust Rozmowy z Konsultantem prowadzone za pośrednictwem Getin Point są nagrywane i utrwalane w dowolnej formie przez Bank, a także będą przechowywane dla celów dowodowych. 4. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy wskazanej w ust. 2 lit a zostaje złożone w formie ustnej. Treść Umowy wraz z powiązanymi dokumentami zostanie przesłana Klientowi na adres poczty wskazanej przez Klienta w Umowie o usługi BI GB lub Umowie pakietowej lub na adres wskazany przez Klienta podczas rozmowy z Konsultantem poprzez Getin Point najpóźniej następnego dnia roboczego. 5. Umowy wskazane w ust. 2 lit. b-d zostają zawarte w formie elektronicznej. Treść zawieranej Umowy wraz z załącznikami do niej zostaje wyświetlona Klientowi w Getin Point a następnie po złożeniu oświadczeń woli o jej zawarciu w sposób określony w ust. 6, zostanie przesłana na adres poczty wskazanej przez Klienta w Umowie o usługi BI GB lub Umowie pakietowej lub na adres wskazany przez Klienta podczas rozmowy z Konsultantem poprzez Getin Point najpóźniej następnego dnia roboczego. 6. Zawarcie umów wskazanych w ust. 2 lit. b-d odbywa się poprzez zatwierdzenie ich treści oraz treści dokumentów powiązanych i złożenie podpisu: a) Rysikiem (forma zawierania umów możliwa po uprzednim zawarciu Umowy o rysik) lub b) z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein (z wyłączeniem umowy wskazanej w ust. 2 lit. b). Forma zawierania umów możliwa po uprzednim zawarciu Umowy o biometrię. 7. Posiadacz Bankowości Internetowej każdorazowo po prawidłowym zalogowaniu do Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point zgodnie z 7 ust. 3 dokonuje wyboru metody Autoryzacji dla danej sesji spośród: a) Haseł Jednorazowych zgodnie z 20 ust. 1 lub b) z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein. W trakcie danej sesji Bank umożliwia Posiadaczowi Bankowości Internetowej zmianę metody Autoryzacji. 8. Bank udostępnia poprzez Getin Point usługę Skanuj i zapłać. Usługa ta dostępna jest zarówno dla Posiadacza Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point jak również dla Klienta niebędącego Posiadaczem Bankowości Usługa polega na wykonaniu skanu faktury zawierającej Kod QR lub kod kreskowy oraz wykonaniu Transakcji Płatniczej, gdzie dane niezbędne do wykonania transakcji pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR lub kodu kreskowego wykonane przy pomocy Skanera Faktur. Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość wyboru formy dokonania Transakcji Płatniczej spośród: a) płatności aktywną Kartą Płatniczą wydaną przez Bank lub inne banki; wybranie tej formy wymaga umieszczenia w czytniku aktywnej Karty Płatniczej lub b) dokonując Wpłaty gotówkowej lub c) składając polecenie przelewu. 9. Dokonanie Transakcji Płatniczej opisanej w ust. 8 w formie polecenia przelewu lub Wpłaty gotówkowej wymaga Autoryzacji zgodnie z ust. 7. W przypadku płatności aktywną Kartą Płatniczą autoryzacja odbywa się przy użyciu kodu PIN do danej karty. 10. Za realizację usługi Skanuj i zapłać dokonanej w formie płatności Kartami płatniczymi wydanymi przez inne banki pobierane są opłaty określone w Tabeli. 11. Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point uzyskiwać informacje o Rachunku oraz Rachunku walutowym w zakresie: a) aktualnego salda i obrotów, b) historii za wybrany okres, c) historii spłaty kredytu gotówkowego o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, d) założonych oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, e) zakończonych w przeciągu ostatnich 14 dni oszczędnościowych Lokat oraz Lokat walutowych, f) ustanowionych zleceń stałych wraz z historią realizacji (dotyczy tylko rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych w złotych) i przelewów odroczonych (przelewów z odroczonym terminem realizacji - dotyczy tylko rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych w złotych), g) przelewów i odbiorców zdefiniowanych o ile Bank udostępni taką funkcjonalność. 12. Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point uzyskiwać informacje o następujących produktach bankowych posiadanych przez niego w Banku: a) kredyty konsumpcyjne, b) kredyty hipoteczne - o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, c) Karty Płatnicze, d) limit kredytowy. 13. O ile Bank udostępni taką możliwość - Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point składać wnioski oraz zawierać w formie elektronicznej następujące umowy o produkty bankowe: a) Umowy o indywidualny rachunek oszczędnościoworozliczeniowy (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada aktywnego indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), b) Umowy o indywidualne konto oszczędnościowe (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada indywidualnego konta oszczędnościowego), c) Umowy o kartę debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego indywidualnego lub we współwłasności (o ile Posiadacz Bankowości Internetowej nie posiada aktywnej lub nieaktywnej lub zablokowanej karty debetowej danego rodzaju wydanej do konkretnego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego), d) Umowy o kartę kredytową, e) Umowy o kredyt gotówkowy. 14. Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie rachunków o których mowa w ust. 13 lit. a-b jedynie jako rachunki indywidualne (prowadzone na rzecz jednego Posiadacza). 15. Zawarcie Umów Produktowych o których mowa w ust. 13 lit. d-e powodujących udzielenie przez Bank kredytu uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych posiadanych przez Bank lub przekazanych przez Klienta we wniosku kredytowym. 16. Bank udostępnia przed zawarciem umowy w Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point: wzory Umów Produktowych oraz Regulaminy, Tabele opłat i prowizji i Tabele oprocentowania oraz inne regulacje składające się na treść Umów Produktowych, Powyższe regulacje udostępniane są w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich

9 treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 17. Umowa Produktowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank potwierdzenia zawarcia Umowy Produktowej i jej warunków. Potwierdzenie to jest doręczone Klientowi w formie elektronicznej, zgodnie z deklaracją Posiadacza Bankowości Internetowej, dokonywanego w trakcie zawierania tej Umowy Produktowej. 18. Otwarcie produktów bankowych wskazanych w ust. 13 następuje po prawidłowej Autoryzacji oświadczenia woli zawarcia Umowy Produktowej w formie elektronicznej, po której następuje zawarcie wybranej Umowy Produktowej. 19. Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, składać w złotych polskich następujące Operacje, autoryzowane zgodnie z ust. 7: a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (autoryzacja za pomocą Kodu Autoryzacji nie jest wymagana) lub likwidacji Lokaty w Banku przez Posiadacza Bankowości Internetowej, Przelewu Alternatywnego, doładowania telefonu, przelewy odroczone, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, b) transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu Karty Kredytowej lub transfer środków pieniężnych z rachunku Karty Kredytowej (Autoryzacja nie jest wymagana jedynie w przypadku Operacji, gdzie transfer środków pieniężnych dokonywany jest na Rachunki), c) polecenie przelewu związane z dokonaniem spłaty raty kredytu konsumpcyjnego (Operacja ta może być dokonywana wyłącznie z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego prowadzonego w tej samej walucie co spłacany kredyt), Momentem przyjęcia do realizacji przez Bank Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu Alternatywnego jest podanie przez Odbiorcę danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przelewu Alternatywnego, w postaci numeru rachunku Odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku oraz ich zatwierdzenie przez Odbiorcę hasłem wygenerowanym przez Bankowość Internetową a otrzymanym przez Odbiorcę za pośrednictwem odrębnej wiadomości SMS lub Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku walutowym i do wysokości salda Rachunku walutowego, z zastrzeżeniem Limitu nocnego, składać w walutach obcych zgodnych z walutą Rachunku walutowego następujące Operacje, autoryzowane zgodnie z ust. 7: polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia (Autoryzacja nie jest wymagana) lub likwidacją Lokaty walutowej na Rachunki walutowe prowadzone w Banku w tej samej walucie co likwidowana Lokata walutowa. 21. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, których Autoryzacja odbywa się zgodnie z ust. 7: a) dokonać zmiany sposobu autoryzacji Dyspozycji lub Operacji, b) dokonać zmiany sposobu otrzymywania wyciągów do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kont oszczędnościowych, Konta Oszczędnościowego Skarbonka, Celowych Kont Oszczędnościowych oraz Rachunków walutowych na wyciągi wysyłane pocztą elektroniczną lub dostęp z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej Getin Banku o ile Bank udostępni taką funkcjonalność, c) nadać/zmienić kod PIN do Karty Płatniczej, d) dokonać edycji posiadanej Lokaty lub Lokaty walutowej, e) otworzyć Konto Oszczędnościowe Skarbonka, f) otworzyć Celowe Konto Oszczędnościowe, g) aktywować, konfigurować i dezaktywować usługę Zachowaj resztę, h) aktywować, zastrzec, zablokować lub odblokować Kartę Płatniczą, i) dokonywać zmiany limitów Operacji Karty Płatniczej, 22. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu Karty Płatniczej, b) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach Karty Płatniczej, c) uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach limitu kredytowego (udzielonego na podstawie odrębnej umowy) oraz wartości pozostającej do wykorzystania, d) dokonywać otwarcia Lokaty oraz Lokaty walutowej (wyłącznie z Rachunku walutowego prowadzonego w tej samej walucie co otwierana Lokata walutowa) w Banku, 23. Za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point Posiadacz Bankowości Internetowej może dokonywać Wpłaty gotówkowej w złotych polskich na Rachunki. Wpłata gotówkowa dokonywana jest przez Klienta w ramach limitów kwotowych o wysokości których Bank informuje Klienta za pośrednictwem Witryny internetowej. 24. Każda Dyspozycja złożona przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point i poprawnie autoryzowana: a) Kodem Autoryzacji, Hasłem Jednorazowym, b) z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein, jest równoważna z dyspozycją pisemną. 25. W przypadku, gdy Regulamin stanowi o możliwości udostępnienia przez Bank danej funkcjonalności, Bank poinformuje o jej udostępnieniu w komunikacie umieszczonym w Witrynie 15 Płatność ikasa 1. Bank udostępnia Posiadaczowi Bankowości Internetowej możliwość Płatności ikasa w wybranych punktach handlowych. Po zalogowaniu się do aplikacji ikasa za pomocą Kodu ipin oraz przy użyciu Kodu Uwierzytelniającego i do wysokości limitów kwotowych (dziennych i miesięcznych) zdefiniowanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej dla danego Nośnika Płatności Mobilnych oraz do wysokości salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Autoryzacja Płatności ikasa jest dokonywana poprzez potwierdzenie przez Posiadacza Bankowości Internetowej w aplikacji ikasa kwoty transakcji. 2. Z jednym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym udostępnionym w Bankowości Internetowej Posiadacz Bankowości Internetowej może powiązać więcej niż jeden Nośnik Płatności Mobilnych, natomiast jeden Nośnik Płatności Mobilnych może być powiązany tylko z jednym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym udostępnionym w Bankowości W sytuacji powiązania Nośnika Płatności Mobilnych z innym rachunkiem, powiązanie z dotychczasowym rachunkiem zostaje anulowane. 3. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach aplikacji ikasa może ponadto dokonywać następujących czynności niebędących Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) sprawdzać historię i szczegóły dotyczące wykonanych Płatności ikasa, b) edytować kod ipin. 4. Aplikację ikasa można pobrać ze sklepu internetowego (App Store lub Google Play).

10 16 Usługa Oszczędź sobie 1. Dostęp do aplikacji mobilnej usługi Oszczędź Sobie możliwy jest po zainstalowaniu aplikacji na Urządzeniu Mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego (App Store lub Google Play). 2. W celu korzystania z usługi Oszczędź Sobie konieczne jest posiadanie Konta Oszczędnościowego Skarbonka. 3. Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość aktywowania usługi Oszczędź sobie przy użyciu Bankowości Internetowej i korzystania z tej usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego. 4. Aktywacja usługi Oszczędź sobie może nastąpić na więcej niż jednym Urządzeniu Mobilnym. 5. Aktywacja usługi Oszczędź sobie następuje poprzez Bankowość Internetową. W Bankowości Internetowej zostaje wygenerowany kod, który należy wpisać do aplikacji w Urządzeniu Mobilnym, dla którego usługa ta ma funkcjonować. 6. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach aplikacji mobilnej usługi Oszczędź Sobie dokonywana jest na podstawie Symbolu, ustalanego przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pomocą Urządzenia Mobilnego podczas aktywacji aplikacji. 7. Kwota zaoszczędzona za pomocą usługi Oszczędź sobie jest automatycznie przelewana przez Bank na Konto Oszczędnościowe Skarbonka, prowadzone na rzecz Posiadacza Bankowości 8. Posiadacz Bankowości Internetowej określa Produkt Wiodący, z którego będą przekazywane środki za pomocą usługi Oszczędź sobie na Konto Oszczędnościowe Skarbonka. 9. Posiadacz Bankowości Internetowej określa wysokość kwoty jaką chce oszczędzać przy użyciu usługi Oszczędź sobie w momencie uruchomienia usługi i ma możliwość w każdym czasie zmiany wysokości tej kwoty Operacje oraz Dyspozycje niebędące Operacjami zlecone za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej są przekazywane do realizacji niezwłocznie, a ich realizacja następuje w terminach określonych Umowami produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Pozostałe Dyspozycje, składane za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej, są przekazywane do realizacji nie później niż do końca następnego dnia roboczego po złożeniu Dyspozycji. 2. Realizacja i rozliczenie przez Bank Operacji oraz Dyspozycji niebędących Operacjami następuje na zasadach określonych Umowami produktowymi, oraz regulaminami Rachunków i usług bankowych właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Umowy produktowe oraz regulaminy Rachunków i usług bankowych właściwe ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Internetowej w szczególności określają najważniejsze cechy świadczonej usługi płatniczej, zawierają wyszczególnienie informacji, które muszą być dostarczone przez Posiadacza Bankowości Internetowej, aby Zlecenie Płatnicze mogło być prawidłowo wykonane albo informację, że wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora, określają sposób i procedurę udzielania zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a także odwołania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację na temat momentu, które uznaje się za moment otrzymania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej, wskazują limit wydatków dla Transakcji Płatniczych wykonywanych za pomocą instrumentu płatniczego, zawierają informacje o stopach procentowych, jeżeli mają zastosowanie, lub o kursach walutowych, jeżeli transakcja wiąże się z przeliczaniem waluty, w tym o bazowych stopach procentowych i referencyjnych kursach walutowych, oraz o sposobie obliczania faktycznej wysokości odsetek i kursu walutowego oraz zawierają o ile zostało to uzgodnione informację o stosowaniu bez uprzedzenia zmienionych wysokości bazowej stopy procentowej lub referencyjnego kursu walutowego i sposobie informowania o tej zmianie. W przypadku dyspozycji składanych po godzinie 22:00 datą księgową dla transakcji jest najpóźniej data następnego dnia roboczego. 3. Bank, po dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji, przekazuje Posiadaczowi Bankowości Internetowej informację, w formie komunikatu wyświetlanego w Witrynie Internetowej lub w Getin Point, o dacie realizacji Dyspozycji Spłata Karty Kredytowej, założenie Lokaty oraz Lokaty walutowej, polecenia przelewu wykonane za pomocą opcji Przelew pomiędzy Rachunkami nie wymagają autoryzacji Posiadacza Bankowości Pozostałe Dyspozycje wymagają Autoryzacji, z zastrzeżeniem 10 ust. 6. Do Autoryzacji Dyspozycji służą Hasła Jednorazowe. 2. Każda Dyspozycja złożona przez Użytkownika Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej i poprawnie autoryzowana, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, jest równoznaczna z dyspozycją pisemną Posiadacza Bankowości 3. Dyspozycja złożona przez Posiadacza Bankowości Internetowej może być odwołana do momentu jej realizacji przez Bank Szczegółowe zasady dysponowania środkami pieniężnymi na Rachunkach określone są w umowach i regulaminach dotyczących poszczególnych Rachunków. 2. Pełna funkcjonalność Bankowości Internetowej jest prezentowana w Witrynie Hasła Jednorazowe Bank umożliwia następujące sposoby uzyskania Haseł Jednorazowych służących do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach Bankowości Internetowej oraz Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point: a) kody SMS - Hasła Jednorazowe przekazywane przez Bank za pomocą wiadomości SMS na telefon komórkowy, b) kody Token - Hasła Jednorazowe generowane za pomocą Tokena. 2. Bank umożliwia Posiadaczowi Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point wybór Autoryzacji z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein. 3. Kody SMS są domyślnym sposobem Autoryzacji Dyspozycji, aktywowanym przez Bank w momencie zawarcia umowy o Bankowość Internetową. 4. Zmiana sposobu uzyskiwania Haseł Jednorazowych może być zrealizowana przez Posiadacza Bankowości Internetowej wyłącznie poprzez Dyspozycję złożoną w ramach Bankowości Internetowej, Autoryzowaną w następujący sposób: a) zmiana kodów SMS na kody Token wymaga podania Hasła Jednorazowego wygenerowanego przez Token oraz Hasła Jednorazowego otrzymanego za pomocą wiadomości SMS, b) zmiana kodów Token na kody SMS wymaga podania Hasła Jednorazowego otrzymanego za pomocą wiadomości SMS oraz Hasła Jednorazowego wygenerowanego przez Token, c) wybór kodów SMS w momencie gdy Token został zablokowany wymaga podania tylko Hasła Jednorazowego otrzymanego za pomocą wiadomości SMS. 5. Zmiana sposobu autoryzacji Dyspozycji i Operacji zlecanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej w Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point jest możliwa poprzez Dyspozycję złożoną w ramach Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point. 6. Wprowadzenie przez Posiadacza Bankowości Internetowej trzy razy błędnego Hasła Jednorazowego w Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point powoduje

11 zablokowanie możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody uzyskania Haseł Jednorazowych. Odblokowanie możliwości Autoryzowania Dyspozycji następuje poprzez: a) w przypadku kodów SMS kontakt Posiadacza Bankowości Internetowej z Infolinią, gdzie po pozytywnej identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej Konsultant dokona odblokowania Autoryzacji Dyspozycji kodami SMS, b) w przypadku kodów Token autoryzacja kodami Token zostanie odblokowana przez Bank automatycznie na koniec dnia. 7. Trzykrotne nieprawidłowe skanowanie danych biometrycznych (uniemożliwiające ich odczytanie lub weryfikację) z wykorzystaniem technologii FingerVein podczas autoryzacji Dyspozycji przez Posiadacza Bankowości Internetowej w Bankowości Internetowej udostępnianej za pośrednictwem Getin Point powoduje zablokowanie w danej sesji możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody autoryzacji lub w przypadku wyrażenia chęci Posiadacza Bankowości Internetowej ponownej próby autoryzacji daną metodą autoryzacji. 8. Wprowadzenie przez Posiadacza Bankowości Internetowej pięć razy błędnego Hasła Jednorazowego powoduje zablokowanie możliwości Autoryzowania kolejnych Dyspozycji przy użyciu wybranej metody uzyskania Haseł Jednorazowych. Odblokowanie możliwości Autoryzowania Dyspozycji następuje poprzez: a) w przypadku kodów SMS kontakt Posiadacza Bankowości Internetowej z Infolinią, gdzie po pozytywnej identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej Konsultant dokona odblokowania Autoryzacji Dyspozycji kodami SMS, b) w przypadku kodów Token autoryzacja kodami Token zostanie odblokowana przez Bank automatycznie na koniec dnia Posiadacz Bankowości Internetowej może wybrać kody Token do Autoryzacji Dyspozycji pod warunkiem, że posiada aktywną Kartę Display, wydaną do rachunku prowadzonego na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej i udostępnionego w ramach Bankowości 2. Autoryzacja Dyspozycji kodem Token jest możliwa pod warunkiem, że Karta Display, na której znajduje się Token jest aktywna. Zablokowanie, zastrzeżenie lub utrata ważności Karty Display powoduje automatyczne zablokowanie kodów Token jako sposobu autoryzowania dyspozycji. W takim przypadku Posiadacz Bankowości Internetowej może zmienić metodę otrzymywania Haseł Jednorazowych na kody SMS. 3. Nie ma możliwości autoryzacji kodem Token dyspozycji zastrzeżenia lub zablokowania tej Karty Display, na której znajduje się Token, którym taka Dyspozycja ma być Autoryzowana. W takim przypadku Posiadacz Bankowości Internetowej powinien zastrzec lub zablokować Kartę Display telefonicznie lub osobiście na zasadach określonych w Regulaminie Karty, co spowoduje jednoczesne zablokowanie kodów Token na tej Karcie Display. Zasady odpowiedzialności. 22 Posiadacz Bankowości Internetowej ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa za skutki wynikłe z udostępnienia Loginu i Hasła Internetowego osobie nieuprawnionej Bank nie ponosi odpowiedzialności za: a) skutki zrealizowanej dyspozycji zgodnie z jej treścią określoną przez Posiadacza Bankowości Internetowej, b) niezrealizowanie dyspozycji w przypadku zablokowania lub zamrożenia Rachunku, zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.) Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od Banku względy, Bank może czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości Internetowej i/lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. 2. Jeżeli w wyniku braku dostępu Posiadacza Bankowości Internetowej do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point z powodów wskazanych w ust. 1 Posiadacz Bankowości Internetowej poniesie szkodę ma on możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 3. W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Bankowości Internetowej lub Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point Bank informuje Posiadacza Bankowości Internetowej poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej 4. Komunikat zostanie zamieszczony w ww. lokalizacji co najmniej 1 dzień wcześniej przed planowanym wyłączeniem Bankowości Internetowej Getin Banku, a w przypadku awarii w najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. 25 W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Rachunków przez usługę Bankowości Internetowej lub Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point współpraca z Bankiem będzie odbywać się w Placówkach Banku i Placówkach Franczyzowych lub poprzez Infolinię w godzinach ich pracy. Reklamacje. 26 Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie Rachunku. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Bankowości Internetowej Getin Banku Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Posiadacz Bankowości Internetowej może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przez złożenie Bankowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu Posiadacza Bankowości Internetowej złożonym w Banku. 3. Bank może rozwiązać Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia doręczonego Posiadaczowi Bankowości Internetowej, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów szczegółowo określonych w Umowie. Postanowienia końcowe Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1 ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków).

12 29 1. Za realizację Dyspozycji złożonych przy użyciu usługi Bankowości Internetowej oraz Bankowości Internetowej udostępnionej w Getin Point pobierane są opłaty i prowizje w wysokości określonej Tabelami stanowiącymi załączniki do Umowy oraz Umów produktowych. 2. Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowoskutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany. 3. Zmiany wysokości opłat wynikające z wystąpienia przesłanek opisanych powyżej dokonywane są zawsze o wartość lub kwotę wynikającą z danej przesłanki zmiany Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Bank poinformuje Posiadacza Bankowości Internetowej o wprowadzeniu zmian w Regulaminach lub Tabeli nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi Bankowości Internetowej tę datę. 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie lub Tabeli Posiadacz Bankowości Internetowej nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacza Bankowości Internetowej wyraził na nie zgodę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie lub Tabeli Posiadacz Bankowości Internetowej zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza Bankowości Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie lub Tabeli, o której mowa w ustępach poprzedzających, do daty wejścia w życie zmian, Posiadacz Bankowości Internetowej ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości Internetowej zapewniają adekwatne rozwiązania teleinformatyczne, w tym protokoły kryptograficzne (np. TLS/SSL) i certyfikaty cyfrowe. 2. Płatności Pay By Get odbywają się na zasadzie połączeń opartych na protokole SSL, co zapewnia pełne bezpieczeństwo w komunikacji pomiędzy Bankiem a firmą zewnętrzną. 3. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną, to jest z Bankowości Internetowej, konieczne jest dysponowanie urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja min. 9.0 lub Mozilla FireFox wersja min lub Google Chrome wersja min lub Safari wersja min. 5.0 lub Opera wersja min W celu korzystania z usługi Połączenia wideo z konsultantem za pośrednictwem kanału wideo, konieczne jest dysponowanie urządzeniem wyposażonym w kamerę internetową, głośniki oraz przeglądarkę internetową obsługującą HTML Zabronione jest wykorzystywanie Bankowości Internetowej oraz Bankowości Internetowej udostępnianej w Getin Point przez Posiadacza Bankowości Internetowej oraz Użytkownika Bankowości Internetowej, jak również Klienta niebędącego Posiadaczem Bankowości Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 34 Regulamin oraz techniczne zasady korzystania z Bankowości Internetowej oraz Bankowości Internetowej udostępnianej w Getin Point są udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej 35 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie umowy i regulaminy usług bankowych obowiązujące w Banku oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin, jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 3. Posiadaczowi Bankowości Internetowej przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania

13 lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) 1. Definicje 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r.

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r. tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od 24.07.2017 r. I. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny 1. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu (zwana dalej Tabelą) wskazuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2014 R. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Getin Mobile

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Getin Mobile Najczęściej zadawane pytania dotyczące Getin Mobile 1. Na jakich systemach działa aplikacja Getin Mobile? W celu aktywnego korzystania z funkcjonalności aplikacji Getin Mobile należy posiadać telefon komórkowy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI RACHUNKI Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku Informacja o przyznanym limicie na rachunku Informacja blokadach

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami:

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Rozdział 1. Przedmiot Szczegółowych warunków, definicje oraz udostępnienie kanału mobilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo