Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne"

Transkrypt

1 Przewodnik po działaniu Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w Departamencie Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2

3 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE Warszawa, 2011 rok

4 Tytuł: Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Autorzy zdjęć: Elżbieta Budka, Elżbieta Murat, Mieczysław Paradowski Copyright by Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011 Całość, ani poszczególne części tego opracowania nie mogą być reprodukowane w jakikolwiek sposób i rozpowszechniane bez uprzedniej zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydanie III ISBN: Skład i druk: Agencja Reklamowa STUDIO L 2

5 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne SŁOWO WSTĘPNE Życie każdego z nas jest i będzie związane z terenami wiejskimi, jeśli nie zawodowo, to chociażby rekreacyjnie. Mądrość polskich rolników i ich szacunek dla ziemi, poszanowanie otaczającego środowiska sprawiło, że na tle Unii Europejskiej nasze obszary wiejskie wyróżniają się dobrym stanem środowiska naturalnego i pięknymi, urozmaiconymi krajobrazami obszarów rolniczych. Dzięki temu zamiast odtwarzać cenne siedliska i reintrodukować gatunki zwierząt, w Polsce wystarczy zadbać o zachowanie w tym zakresie status quo. Rolnictwo zapewnia żywność społeczeństwu, a obszary wiejskie mają wielką wartość jako dobra publiczne niosące walory środowiskowe, krajobrazowe i rekreacyjne. Od 2004 roku, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska objęta jest Wspólną Polityką Rolną. Zrównoważone rolnictwo, mające na celu zachowanie lub odtworzenie przyrodniczych walorów wsi, jest wspierane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dzięki wsparciu finansowemu w ramach PROW polscy rolnicy prowadzą coraz nowocześniejsze gospodarstwa, dorównujące tym ze starej Unii, a jednocześnie gospodarują, zgodnie z celami WPR, w sposób zrównoważony zasobami naturalnymi, zachowując wyjątkowy krajobraz polskiej wsi z mozaikową strukturą pól uprawnych oraz licznymi miedzami, które stwarzają sprzyjające warunki dla bytowania dziko żyjących zwierząt i roślin. Wsparcie rolników w działaniach na rzecz przyrody i zachowania różnorodności biologicznej na terenach wiejskich jest prowadzone między innymi w ramach działania Program rolnośrodowiskowy jak również działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działania te stanowią zachętę dla rolników, którzy w nowoczesny sposób chcą chronić bogate dziedzictwo przyrodnicze polskiej wsi. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3

6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata opis Podstawy prawne Opis i cel działania Zasady udzielania pomocy na zalesianie:...9 Kto może zostać beneficjentem?...9 Jakie obszary obejmuje pomoc na zalesianie?...9 Jakie grunty uznawane są za grunty z sukcesją naturalną?...10 Na jakich obszarach nie można zalesiać?...11 Forma i wysokość pomocy...11 Jak obliczyć dochody z rolnictwa?...13 Stawki płatności realizowane w ramach poszczególnych Schematów...13 Jak obliczyć wysokość pomocy? Zobowiązania...18 a) Obowiązek zalesienia...18 Co należy wiedzieć o planie zalesienia?...18 Jakimi gatunkami drzew zalesiamy?...19 Jak ustalić więźbę?...20 Jak dobierać materiał sadzeniowy?...21 b) Wymóg prowadzenia i pielęgnacji założonej uprawy leśnej...21 c) Wymóg przekwalifikowania zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny...22 d) Obowiązek przechowania dokumentów Utrata pomocy Realizacja przedsięwzięcia krok po kroku Adresy instytucji zaangażowanych w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Słowniczek i ważne skróty

7 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1. WSTĘP Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe warunki dla rozwoju rolnictwa oraz szerokie możliwości korzystania z różnorodnych form wsparcia z Funduszy UE. Strategiczne podejście zaproponowane przez Komisję Europejską znalazło swoje odzwierciedlenie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , który stanowi instrument realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Podobne do PROW dokumenty przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej i mogą odnosić się zarówno do terytorium całego kraju, jak to ma miejsce w ramach polskiego dokumentu, lub też skupiać się na programach określonych specjalnie dla wyodrębnionych regionów. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej oraz środowiskowej zweryfikowana o podstawowe założenia strategiczne określone dla sektora rolnego i obszarów wiejskich pozwoliła zidentyfikować priorytety dla Polski, które zostały odniesione do priorytetów wspólnotowych. W ramach fundamentalnych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie: Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Oś 4: Leader. Powyższe kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostały zaprogramowane szczegółowe instrumenty wsparcia: Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Ułatwianie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Modernizacja gospodarstw rolnych Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działania informacyjne i promocyjne Grupy producentów rolnych OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi 5

8 OŚ 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) jest dokumentem określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym już okresie programowania. Pomoc realizowana w ramach PROW stanowi kontynuację i syntezę wdrażanego w latach poprzednich Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO). PROW został zaakceptowany w dniu 24 lipca 2007 r. na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, zaś w dniu 7 września 2007 r. decyzją Komisji Wspólnot Europejskich nr CCI2007PL06RPO001 został zatwierdzony do realizacji, jako dokument programowy, określający cele, priorytety i zasady wspierania rozwoju obszarów wiejskich. 2. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA opis 6 Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, obok podstawowej funkcji, jaką jest produkcja artykułów rolnych, obszary wiejskie pełnią ważną rolę w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony zasobów wodnych i gleb, kształtowania krajobrazu, ochrony i zachowania siedlisk oraz różnorodności biologicznej. Mając na uwadze dobry stan środowiska naturalnego i wyróżniającą się na tle innych krajów Europy dużą różnorodność biologiczną Polski, w ramach osi II PROW zostały wprowadzone odpowiednie instrumenty wsparcia oraz zachęty dla rolników, sprzyjające zachowaniu i poprawie środowiska przyrodniczego. Spośród czterech działań osi II trzy stanowią kontynuację wdrażanych w poprzednim okresie programowania instrumentów PROW Jedynie działanie Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych jest przełożeniem realizowanego w ramach priorytetu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich SPO działania Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych. W okresie programowania na lata , ukształtowanym wokół Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , źródłem finansowania rolnictwa oraz obszarów wiejskich był Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), obejmujący Sekcję Orientacji oraz Sekcję Gwarancji. W ramach Sekcji Orientacji finansowane były wydatki poniesione w związku z wdrażaniem SPO, natomiast Sekcja Gwarancji związana była z finansowaniem PROW oraz płatności bezpośrednich. W obecnym okresie programowania, źródłem finansowania PROW jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Szczegółowe warunki i zasady mające zastosowanie do finansowania wydatków ponoszonych w ramach wspólnej polityki rolnej, a w tym wydatków na rozwój obszarów wiejskich zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest finansowany zarówno z budżetu UE (EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Stawka wkładu EFRROW w przypadku działań osi I i III stanowi 75 %, natomiast dla osi II i IV określona została na poziomie 80 %. Łącznie na realizację PROW na lata przeznaczono 17,42 mld euro, z czego wkład wspólnotowy stanowi 13,40 mld euro.

9 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Faktycznie do rozdysponowania jest około 14 mld euro, ponieważ blisko 3 mld stanowią zobowiązania z lat podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Środki finansowe zarezerwowane dla czterech osi PROW , z wyszczególnieniem wydatków określonych dla poszczególnych działań osi II przedstawia tabela 1. Tabela 1. Plan finansowy w podziale na osie (w EUR na cały okres) Oś Oś 1 Oś 2 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Oś 4 Wkład publiczny Ogółem wkład publiczny Stawka wkładu EFRROW (%) ,00 75,22 % ,00 80,02 % ,00 80,00 % Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) ,00 80,05 % Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ,00 80,00 % Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych ,00 80,00 % , , , ,00 75,28 % 80,00 % 75,00 % 76,92 % Oś 3 Oś 4 Pomoc techniczna Razem 3. PODSTAWY PRAWNE wspólnotowe 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z r., z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z r., z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z r., str. 8) zastępujące, z dniem 29 stycznia 2011 r., rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z , str. 74, z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, 7

10 (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE. L 30/16 z r.) 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegó- łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z , str. 65, z późn. zm.) krajowe 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 48, poz. 390, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 92 poz. 880, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 4. OPIS I CEL DZIAŁANIA Współcześnie nie sposób nie doceniać wielofunkcyjnego znaczenia lasu. Jego rola nie jest już ograniczana jedynie do produkcji surowca drzewnego, ale uwzględnia również szereg funkcji pozaprodukcyjnych. Ekosystemy leśne odgrywają niezmiernie ważną rolę w procesie wiązania dwutlenku węgla i jego wyłączania z obiegu na całe dziesięciolecia. Jest to bardzo istotne, ponieważ CO2 uważany jest za jeden z głównych gazowych składników powietrza, powodujących powstawanie efektu cieplarnianego. Dlatego też lasy przyczyniają się do zapobiegania i łagodzenia zmian klimatycznych. Ponadto ekosystemy leśne znacząco zmniejszają problem, jakim jest erozja gleby. Przeciwdziałają także powstawaniu powodzi, lawin i osuwisk ziemnych. Lasy w niewielkim stopniu tracą wody opadowe poprzez odpływ powierzchniowy, utrzymując je w geokompleksach, filtrując i oczyszczając. W dbałości o utrzymanie środowiska w jak najlepszym stanie nie można zapomnieć o zalesieniach, które stanowią początkowy, nieodzowny etap w drodze długotrwałego procesu tworzenia kompleksu leśnego. Dlatego też grunty charakteryzujące się niską przydatnością dla rolnictwa stanowią niebagatelny obszar dla odtwarzania lasu, jak również kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich. Zalesienia są istotnym czynnikiem w walce przeciw degradacji gruntów szczególnie narażonych na erozję, wyjałowienie oraz przenikanie zanieczyszczeń do wód. Wzmacniają również ekologiczne 8

11 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne funkcje obszarów wiejskich poprzez odtworzenie starych i tworzenie nowych ciągów migracyjnych zwierząt i korytarzy ekologicznych. Dzięki temu zalesienia prowadzą do wzmocnienia i ochrony wartościowych przyrodniczo obszarów. Nie można jednak zapominać o terenach, które ze względów krajobrazowo-przyrodniczych nie powinny podlegać zalesieniu. 5. ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA ZALESIANIE Kto może zostać beneficjentem? Działanie Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Można również ubiegać się o pomoc do zalesienia do gruntów będących własnością małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów, prowadzonej przez ARiMR, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem działania może być również grupa rolników (minimum trzech), pod warunkiem, że przeznaczone przez nich grunty do zalesienia sąsiadują ze sobą, ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha a ich szerokość przekracza 20 m (spełnienie wymogu dotyczącego szerokości gruntu nie jest wymagane, jeżeli grunt graniczy z lasem). Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie jednoroczne wsparcie na zalesienie. Jakie obszary obejmuje pomoc na zalesianie? Zalesienia w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne mogą być wykonywane na: gruntach rolnych stanowiących grunty orne lub sady (SCHEMAT I Zalesianie gruntów rolnych), gruntach innych niż rolne, przez które należy rozumieć grunty wykazane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niewykorzystywane do produkcji rolniczej (SCHEMAT II Zalesianie gruntów innych niż rolne). W ramach Schematu II pomoc może być przyznawana do: gruntów z sukcesją naturalną na minimum 10 % powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia lub gruntów odłogowanych wskazanych w planie zalesienia jako grunty wymagające ochrony z uwagi na pełnione funkcje wodochronne lub glebochronne. Stan użytkowania gruntów przeznaczonych do zalesienia powinien być odzwierciedlony w ewidencji gruntów. Jednakże w przypadku niezgodności danych wypisu z ewidencji ze stanem faktycznym, o przyznaniu pomocy na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I) decyduje to, czy stanowią one faktycznie grunty orne lub sady. W obydwu schematach grunty (działki lub części działek ewidencyjnych) powinny być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli gmina nie posiada aktualnego planu, wówczas powinna wydać zaświadczenie, że zalesienie gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 9

12 Kryterium uzyskania pomocy stanowi również powierzchnia i szerokość gruntów przeznaczonych do zalesienia. Powierzchnia ta powinna być większa niż 0,5 ha, przy szerokości większej niż 20 m. Odstąpienie od tych kryteriów jest przewidziane jedynie w przypadku, gdy grunt przewidziany do zalesienia graniczy bezpośrednio z lasem. Wtedy minimalna powierzchnia gruntu powinna wynosić 0,1 ha. W ciągu całego okresu trwania PROW pomoc na zalesianie udzielana będzie jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 100 ha. Ponieważ zalesienie powierzchni powyżej 20 ha zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, może przy takich zalesieniach być wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)). W ramach powierzchni planowanej do zalesienia należy uwzględnić zachowanie odległości pierwszego rzędu posadzonych drzew od gruntów innych właścicieli. Odległości, jakie trzeba zachować, wynoszą: 1,5 m od gruntów leśnych i 3 m od gruntów innych niż leśne. Powierzchnię pozostającą w tak wydzielonym pasie wlicza się do powierzchni zalesienia. W przypadku graniczenia gruntu do zalesienia z działkami zajętymi przez drogi, za linię graniczną do określenia odległości dla sadzenia pierwszej linii drzew uznaje się granicę pasa drogowego. Jakie grunty uznawane są za grunty z sukcesją naturalną? Schemat II Zalesianie gruntów innych niż rolne dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych. Zakłada się tu możliwość wykorzystania drzew rodzimych gatunków lasotwórczych, będących efektem sukcesji naturalnej. Przyjęto zasadę, iż maksymalny wiek drzew pochodzących z sukcesji naturalnej nie może przekraczać 20 lat (I klasa wieku). Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne, z sukcesją naturalną, przysługuje do gruntów, na których kępa lub kępy samosiewu zajmują co najmniej 10 % powierzchni gruntu deklarowanej w planie zalesienia, a następnie we wniosku o pomoc. Płatność jest naliczana w zależności od tego, czy kępy samosiewu występują na ponad 50 % powierzchni gruntu czy też zajmują % powierzchni gruntu. 1. W sytuacji, gdy kępa lub kępy samosiewu zajmują więcej niż 50 % powierzchni gruntu, wów- czas cały ten grunt (zarówno kępy samosiewu jak również miejsca, które jeszcze nie zostały obsiane) objęty jest wsparciem na zalesienie oraz premią pielęgnacyjną. Wysokość tych płatności określona została w zamieszczonej poniżej Tabeli II, w polach dotyczących zalesiania z wykorzystaniem sukcesji naturalnej. W przypadku tym założono, iż procesy sukcesji naturalnej, zachodzące na danym terenie, doprowadzą w sposób naturalny do powstania lasu. Dlatego też nie planuje się tu dolesiania, a tym samym możliwości uzyskania wsparcia na sztuczne wprowadzanie gatunków (poprzez siew, sadzenie). Ewentualne nasadzenia nie będą refundowane. Faktyczny udział gatunków iglastych i liściastych w strukturze samosiewu, powinien być przeliczony przez leśnika sporządzającego plan zalesienia, proporcjonalnie do całej powierzchni kwalifikującej się do objęcia pomocą, czyli również obszaru, na którym zakłada się pojawienie w przyszłości samosiewu. 10

13 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 2. W przypadku, gdy samosiew zajmuje od 10 do 50 % powierzchni gruntu, wsparcie na za- lesienie oraz premia pielęgnacyjna przysługuje jedynie do części gruntu, na której planowane jest wprowadzanie nasadzeń. Istniejące na tym gruncie samosiewy przeznacza się do adaptacji, z tym że nie są one objęte wsparciem na zalesienie ani premią pielęgnacyjną. Część gruntu, na której zgodnie z planem zalesienia prowadzone są zalesienia, objęta jest wsparciem na zalesienie i premią pielęgnacyjną w wysokości określonej w zamieszczonej poniżej Tabeli II, w rubrykach, które nie dotyczą zalesień z wykorzystaniem sukcesji naturalnej. W przypadku tym zakłada się, iż refundowane będzie jedynie dolesianie, czyli wprowadzanie nowych nasadzeń przy jednoczesnym wymogu utrzymania istniejącego już samosiewu, za które nie przysługuje wsparcie. W sytuacji gdy obszar do dolesienia jest mniejszy lub równy 0,5 ha, nie ma możliwości przyznania pomocy na zalesienie, pomimo że wraz z częścią gruntu przeznaczoną do adaptacji spełniony jest warunek minimalnej powierzchni. Samosiewy zajmujące powierzchnię od % powierzchni gruntu, pomimo że nie są objęte wsparciem na zalesienie ani premią pielęgnacyjną, powinny być brane pod uwagę w planowaniu zabiegów ochronnych przed zgryzaniem, które to zabiegi określa nadleśniczy w planie zalesienia. Jeżeli w planie zalesienia będą wskazania co do zabezpieczenia również samosiewu poprzez ogrodzenie lub zastosowanie indywidualnych środków ochrony, wówczas odpowiednia pomoc na ochronę tych samosiewów oraz nowych nasadzeń może zostać przyznana w ramach ww. działania. Na jakich obszarach nie można zalesiać? 1. Obszary Natura 2000 bez obowiązujących planów ochrony lub planów zadań ochronnych. Ogra- niczenie to związane jest z koniecznością stworzenia planów zarządzania określających grunty, których zalesienie nie stoi w sprzeczności z wymogami ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk priorytetowych, a więc jest zgodne z dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Z chwilą opracowania odpowiednich planów ochrony będzie istniała możliwość dokonywania zalesień na niektórych obszarach Natura 2000, jeżeli nie będzie to kolidowało z celami ochrony tych obszarów. 2. Trwałe użytki zielone. Ograniczenie to dotyczy łąk i pastwisk faktycznie użytkowanych jako TUZ. 3. Działki rolne objęte wieloletnimi zobowiązaniami z tytułu płatności przyznawanych w ramach innych działań PROW Plantacje choinek oraz drzew szybkorosnących, których cykl produkcyjny nie przekracza 15 lat. Forma i wysokość pomocy Pomoc finansowa udzielana w ramach działania przyjmuje trzy formy, odpowiadające poszczególnym rodzajom wspieranych przedsięwzięć, niezbędnych w trakcie kolejnych etapów procesu zalesiania: 1. Wsparcie na zalesienie (wz) założenie uprawy leśnej oraz zakup i instalacja ogrodzenia z siatki metalowej. 2. Premia pielęgnacyjna (pp) - pielęgnacja założonej uprawy leśnej przez pierwszych 5 lat po nasadzeniu oraz stosowanie środków indywidualnej ochrony drzew przed zgryzaniem przez zwierzynę (repelenty, paliki lub owcza wełna). 3. Premia zalesieniowa (pz) rekompensata za wyłączenie gruntu z uprawy rolniczej. Wsparcie na zalesienie obejmuje dofinansowanie kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w drugim roku oraz zabezpieczenia przed zwierzyną poprzez grodzenie całości bądź części uprawy. Wsparcie to zostało wyliczone w formie zryczałtowanej. Stawki płatności przeliczono na jeden hektar zalesianych gruntów. 11

14 Koszty zakupu sadzonek oraz wszystkich czynności związanych z przygotowaniem gleby do sadzenia i sadzeniem roślin opisanych w planie zalesienia, a także koszty ochrony i pielęgnacji uprawy ponosi wnioskodawca beneficjent działania. Wypłata środków odbywa się po wykonaniu wszystkich zadań związanych z posadzeniem lasu, w okresie nie dłuższym niż ok. 74 dni, po przedłożeniu oświadczenia o wykonaniu zalesienia oraz zaświadczenia nadleśniczego o zgodności wykonanego zalesienia z planem zalesienia. Wsparcie na zalesienie wypłacane jest jednorazowo, po założeniu uprawy leśnej. Wysokość kwoty wsparcia na zalesienie jest zróżnicowana w zależności od: proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu; rodzaju materiału sadzeniowego (sadzonki mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym lub sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym); zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenie uprawy leśnej); ukształtowania terenu, przy czym na gruntach o nachyleniu większym niż 12 koszty zalesień zwiększają się w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji; procentowego udziału powierzchni samosiewu na gruncie przeznaczonym do zalesienia. W przypadku Schematu II z sukcesją naturalną na ponad połowie powierzchni gruntu wsparcie na zalesienie obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z: regulacją liczebności nalotu lub podrostu drzew z naturalnej sukcesji; wyznaczaniem kęp samosiewu do dalszej pielęgnacji; zakupem i dowozem sadzonek do ewentualnych uzupełnień; wykonaniem uzupełnień. W przypadku, gdy pomoc na zalesianie przyznawana jest jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw, pomoc finansowa obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie. Premia pielęgnacyjna jest wypłacana raz w roku, przez 5 lat od założenia uprawy leśnej. Jest to płatność zryczałtowana, która została określona w stawkach na jeden hektar zalesionych gruntów (również w zależności od nachylenia gruntu). W kalkulacji płatności uwzględniono koszty prac pielęgnacyjnych (zwalczanie patogenów i chwastów zagłuszających sadzonki) oraz czyszczenia wczesne. Ochrona indywidualna sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzynę (sarny, jelenie i inne) stanowi dodatkową kwotę, która jest doliczana do premii pielęgnacyjnej w miarę potrzeb wynikających z wymogów ochrony uprawy leśnej określonych w planie zalesienia. Premia zalesieniowa stanowi wieloletnią rekompensatę za utracony dochód rolniczy z tytułu przekształcenia gruntu rolnego na grunt leśny, stąd premią zalesieniową nie są objęte zalesienia realizowane w ramach Schematu II. Premia ta ma postać zryczałtowaną, skalkulowaną w przeliczeniu na jeden hektar zalesionego gruntu. Wypłacana jest raz w roku przez kolejnych 15 lat, począwszy od roku założenia uprawy leśnej. Warunkiem uzyskania premii jest przynajmniej 25 % udział dochodów z rolnictwa w strukturze wszystkich dochodów rolnika. W przypadku gruntów innych niż rolne (Schemat II) premia zalesieniowa nie przysługuje z uwagi na fakt, iż grunty te nie są w stałym użytkowaniu rolniczym. 12

15 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Jak obliczyć dochody z rolnictwa? W ramach tego działania dochód z rolnictwa to: dochód z pracy w gospodarstwie rolnym obliczony na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych, stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym (będących własnością rolnika na dzień złożenia wniosku) oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc; dochód z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc. Dochód z pozarolniczej działalności określa się na podstawie dochodów uzyskanych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o pomoc. Stawki płatności realizowane w ramach poszczególnych Schematów. TABELA I - Wysokość płatności w Schemacie I Zalesianie gruntów rolnych Lp Formy pomocy Drzewa Iglaste 1 A B C D E 2 A B 3 Wsparcie na zalesienie Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji* Zalesianie na stokach o nachyleniu powyżej 12 Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym Zalesianie na stokach o nachyleniu powyżej 12 z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym Zabezpieczanie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową: - na 1 hektar ogrodzonej uprawy - na 1 metr bieżący ogrodzonej uprawy Premia pielęgnacyjna Premia pielęgnacyjna: - na terenach o korzystnej konfiguracji - na stokach o nachyleniu powyżej 12 Ochrona upraw przed zwierzyną: - zabezpieczenie repelentami - zabezpieczenie 3 palikami - zabezpieczenie owczą wełną Premia zalesieniowa Liściaste zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha 6260 * Tereny płaskie o jednolitym nachyleniu nie większym niż zł ,5 zł/ha na rok zł/ha na rok zł/ha na rok

16 TABELA II - Wysokość płatności w Schemacie II Zalesianie gruntów innych niż rolne Lp Formy pomocy Drzewa Iglaste 1 A B C D E F G H I 2 A B 14 Wsparcie na zalesienie Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji Zalesianie na stokach o nachyleniu powyżej 12 Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym Zalesianie na stokach o nachyleniu powyżej 12 z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym Zalesianie w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) na terenach o korzystnej konfiguracji Zalesianie w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) na terenach o nachyleniu powyżej 12 Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na terenach o korzystnej konfiguracji Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na terenach o nachyleniu powyżej 12 Zabezpieczanie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową: - na 1 hektar ogrodzonej uprawy - na 1 metr bieżący ogrodzonej uprawy Premia pielęgnacyjna Premia pielęgnacyjna: - na terenach o korzystnej konfiguracji - na stokach o nachyleniu powyżej 12 Premia pielęgnacyjna dla upraw zakładanych w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne): - na terenach o korzystnej konfiguracji - na stokach o nachyleniu powyżej 12 Liściaste zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha zł/ha zł ,5 zł/ha na rok zł/ha na rok

17 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne C D Premia pielęgnacyjna dla upraw zakładanych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej: - na terenach o korzystnej konfiguracji - na stokach o nachyleniu powyżej 12 Ochrona upraw przed zwierzyną: - zabezpieczenie repelentami - zabezpieczenie 3 palikami - zabezpieczenie owczą wełną zł/ha na rok zł/ha na rok * Tereny płaskie o jednolitym nachyleniu nie większym niż 12 Jak obliczyć wysokość pomocy? SCHEMAT I Przykład 1 Grunt do zalesienia (4,38 ha) położony jest w zachodniej części Polski (województwo wielkopolskie). Leży na glebach słabych, zaliczonych do VI klasy bonitacji. Odpowiadający im typ siedliskowy lasu to bór świeży (Bśw). Leśnik zaplanował obsadzenie terenu w następujący sposób: Gatunki Udział gatunków Powierzchnia zajęta przez zajęta przez grupy poszczególne gatunków gatunki (iglaste / liściaste) 3,06 ha 3,50 ha sosna 70 % modrzew 10 % 0,44 ha gatunki liściaste (dąb bezszypułkowy, lipa, grab, brzoza) RAZEM 20 % 0,88 ha 0,88 ha 100 % 4,38 ha 4,38 ha Do sadzenia gatunków iglastych leśnik zalecił wykorzystanie sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym. Stwierdził potrzebę ogrodzenia całej uprawy o powierzchni 4,38 ha, która ma wymiary: 100 m x 438 m (rolnik potrzebuje na to 1076 metrów bieżących siatki). Dokonał kalkulacji opłacalności sposobu deklarowania grodzenia : Z metra bieżącego: 1076 x 6,50 zł = zł Z hektara: 4,38 x 2590 zł = ,20 zł Z powyższej kalkulacji wybrano sposób deklarowania powierzchni z hektara. Rolnik składający wniosek uzyskał prawo do premii zalesieniowej - uzyskał co najmniej 25 % dochodów z rolnictwa. 15

18 Wsparcie na zalesienie ,40 zł = 3,50 ha x zł + 0,88 ha x zł + 4,38 x 2590 zł Premia pielęgnacyjna 4 248,60 zł = 4,38 ha x 970 zł Premia zalesieniowa 6 920,40 zł = 4,38 ha x zł Łącznie ,40 zł W pierwszym roku rolnik otrzyma ,40 zł Między 2 a 5 rokiem będzie otrzymywał raz w roku premię pielęgnacyjną i zalesieniową w wysokości PLN (4 248,60 zł ,40 zł). Między 6 a 15 rokiem będzie otrzymywał raz w roku premię zalesieniową w wysokości 6 920,40 zł. Przykład 2 Grunt do zalesienia (4,38 ha) położony jest w południowo-wschodniej części Polski (województwo podkarpackie). Leży na glebach średniej żyzności, zaklasyfikowanych do IV klasy bonitacji. Odpowiadający im typ siedliskowy lasu to las mieszany świeży (LMśw). Nachylenie gruntu przekracza 12. Leśnik zaplanował obsadzenie terenu w następujący sposób: Gatunki Udział gatunków Powierzchnia zajęta przez zajęta przez grupy poszczególne gatunków gatunki (iglaste / liściaste) 0,88 2,63 jodła 20 % świerk modrzew buk inne gatunki liściaste (klon, lipa) RAZEM 10 % 30 % 30 % 10 % 0,44 1,31 1,31 0, % 4,38 ha 1,75 4,38 ha Leśnik stwierdził potrzebę ogrodzenia części uprawy obsadzonej bukiem (1,31 ha), która ma wymiary 100 m x 131 m (rolnik potrzebuje 462 metry bieżące siatki) oraz zabezpieczenia owczą wełną innych gatunków liściastych (0,44 ha). Na powierzchni zajętej przez jodłę i świerk zalecił użycie repelentów (1,32 ha). Dokonał kalkulacji opłacalności sposobu deklarowania grodzenia : Z metra bieżącego: 462 x 6,50 zł = zł Z hektara: 1,31 x 2590 zł = 3 392,90 zł Z powyższej kalkulacji wybrano sposób deklarowania powierzchni z hektara. Rolnik składający wniosek uzyskał prawo do premii zalesieniowej. 16 Wsparcie na zalesienie ,90 zł = 2,63 ha x zł + 1,75 ha x zł + 1,31 ha x zł Premia pielęgnacyjna 6 330,80 zł = 4,38 ha x 1360 zł + 0,44 ha x 280 zł + 1,32 ha x 190 zł Premia zalesieniowa 6 920,40 zł = 4,38 ha x zł Łącznie ,10 zł

19 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne W pierwszym roku rolnik otrzyma ,10 zł Między 2 a 5 rokiem będzie otrzymywał raz w roku premię pielęgnacyjną i zalesieniową w wysokości ,20 zł (6 330,80 zł ,40 zł). Między 6 a 15 rokiem będzie otrzymywał premię zalesieniową w wysokości 6 920,40 zł SCHEMAT II Przykład 1 Grunt położony jest w zachodniej części Polski (województwo wielkopolskie). Leży na glebach bardzo słabych, określanych jako VI klasa bonitacji. Odpowiadający im typ siedliskowy lasu to bór świeży (Bśw). Jest to grunt odłogowany (4,38 ha) na którym kępy samosiewu zajmują 60 % powierzchni kwalifikującej się do objęcia pomocą na zalesianie w Schemacie II (2,63 ha). Samosiew sosnowy stanowi 30 % powierzchni zajętej przez sukcesję naturalną, zaś kępy samosiewu brzozy zajmują 70 % powierzchni zajętej przez sukcesję naturalną. W tym przypadku procentowy udział istniejących na gruncie gatunków iglastych i liściastych należy przeliczyć proporcjonalnie do całej powierzchni kwalifikującej się do objęcia pomocą. 4,38 * 30 % = 1,31 ha powierzchnia przewidziana na gatunki iglaste 4,38* 70 % = 3,07 ha - powierzchnia przewidziana na gatunki liściaste Nachylenie gruntu przekracza 12. Leśnik zaplanował w planie zalesienia regulowanie liczebności podrostu, miejscowe uzupełnienia sadzonkami liściastymi, miejscowe odsłonięcie warstwy mineralnej gleby oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych opisanych szczegółowo w planie zalesienia. Wsparcie na zalesienie 9 986,80 zł Premia pielęgnacyjna zł Łącznie = 1,31 ha x zł + 3,07 ha x zł = 4,38 ha x zł ,80 zł W pierwszym roku rolnik otrzyma ,80 zł. Między 2 a 5 rokiem będzie otrzymywał raz w roku premię pielęgnacyjną w wysokości zł. Przykład 2 Grunt odłogowany (4,38 ha) z samosiewem (sosna w wieku ok. 7 lat) na 40 % powierzchni (1,75 ha). Położony jest w północno wschodniej części Polski (podlaskie). Leży na glebach słabych, określonych jako V klasa bonitacji. Odpowiadający im typ siedliskowy lasu to bór mieszany świeży (BMśw). Leśnik zaplanował dolesienie części powierzchni bez samosiewu (2,63 ha) w następujący sposób: modrzew 50 % (1,32 ha) gatunki liściaste (dąb, lipa) 50 % (1,31 ha) Stwierdził potrzebę zabezpieczenia repelentami gatunków liściastych. Wsparcie na zalesienie Premia pielęgnacyjna Łącznie ,80 zł = 1,32 ha x zł + 1,31 ha x 5240 zł zł = 2,63 ha x 970 zł + 1,31 ha x 190 zł ,80 zł W pierwszym roku rolnik otrzyma ,80 zł. Między 2 a 5 rokiem będzie otrzymywał raz w roku premię pielęgnacyjną w wysokości zł. Grunt z samosiewem sosnowym (1,75 ha) jest przeznaczony do adaptacji i jest wyłączony z dopłat. 17

20 6. ZOBOWIĄZANIA Schemat I Zalesianie gruntów rolnych a) Aby zalesić grunty rolne w ramach Schematu I, w momencie składania wniosku o pomoc rolnik oświadcza, że na gruntach planowanych do zalesienia prowadzona była działalność rolnicza, zgodnie z minimalnymi wymogami utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oraz zgodnie z normami określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, b) Po założeniu uprawy leśnej beneficjenci zobowiązani są do: pielęgnacji założonej uprawy leśnej zgodnie z planem zalesienia, przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia; prowadzenia założonej uprawy leśnej przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie; przestrzegania w całym gospodarstwie wymogów i norm określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wymogów wzajemnej zgodności), z uwzględnieniem przepisów art. 50a i art. 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. Schemat II Zalesianie gruntów innych niż rolne Rolnicy w momencie złożenia wniosku zobowiązują się do: a) wykonania zalesienia gruntów innych niż rolne: - z sukcesją naturalną lub - wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne, b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia. a) OBOWIĄZEK ZALESIENIA Uczestnictwo w działaniu nakłada na beneficjenta obowiązek założenia uprawy leśnej oraz jej pielęgnacji zgodnie z opracowanym przez nadleśniczego planem zalesienia. Poniżej przedstawiono zobowiązania beneficjenta oraz instrukcje ich realizacji. Zalesienie przeprowadza się zgodnie z planem zalesienia, opracowanym przy udziale rolnika, przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Co należy wiedzieć o planie zalesienia? Zadaniem planu zalesienia jest wyposażenie rolnika w fachową informację na temat wykonania zalesienia gruntów rolnych i innych niż rolne oraz zabiegów pielęgnacyjnych na założonej uprawie leśnej. Zawartość planu zalesienia jest określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finan- 18

21 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne sowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Plan sporządza się dla rolnika bądź grupy rolników, jednakże przy udziale wnioskodawcy. Dla wniosku grupowego sporządza się jeden wspólny plan zalesienia. Plan zalesienia powinien: 1. Obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks przeznaczony do zalesienia; 2. Zawierać elementy określone w przepisach rozporządzenia, a ponadto wytyczne na czas od rozpoczęcia pierwszych prac przygotowawczych - wykonywanych przed założeniem uprawy do zakończenia piątego roku po założeniu uprawy, gdy kończy się wsparcie finansowe prac pielęgnacyjnych; 3. Być sporządzony na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku o sporządzenia planu zalesienia, odrębnie dla gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne; 4. Być sporządzony po wykonanej wcześniej przez leśnika wizji terenowej, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia; 5. Być udostępniany przez beneficjenta inspektorom ARiMR podczas kontroli na miejscu w gospodarstwie rolnym. Grunt, dla którego jest sporządzany plan zalesienia powinien być odmierzony i oznakowany. Oznakowanie najlepiej wykonać wbijając paliki w miejscach charakterystycznych na granicach działki. Czynności te można wykonać własnoręcznie lub zlecić geodecie. Jeden egzemplarz planu zalesienia powinien być przechowywany u rolnika, drugi egzemplarz w Nadleśnictwie, trzeci dołącza rolnik do wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie. Plan zalesienia realizuje się do dnia wypłaty: 1. wsparcia na zalesienie - w przypadku beneficjentów uzyskujących wyłącznie tę część pomocy na zalesianie; 2. ostatniej premii pielęgnacyjnej - w przypadku pozostałych beneficjentów. Jakie oznaczenia zawiera schemat uprawy leśnej? 1. Linia niebieska oznacza granice działek rolnych objętych planem zalesienia; 2. Linia czarna oznacza granice między nasadzeniami głównych gatunków lasotwórczych; 3. Linia czerwona oznacza granicę polno leśną; 4. Linia zielona ciągła oznacza granice strefy ekotonowej; 5. Punkt zielony lub linia zielona przerywana oznacza grupę gatunków domieszkowych i biocenotycznych; 6. Linia żółta oznacza granice pasów ochrony przeciwpożarowej; 7. Linia brązowa oznacza granice pomiędzy działkami rolnymi przeznaczonymi do zalesienia a działkami stanowiącymi własność innego podmiotu, użytkowanymi jako grunty leśne albo rolne. Jakimi gatunkami drzew zalesiamy? Do zalesień wykorzystywane mogą być tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, określone w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym. Gatunki dzielą się na dwie grupy w zależności od funkcji, jaką będą pełnić w przyszłym drzewostanie, tj. na gatunki główne i gatunki domieszkowe/ biocenotyczne. Gatunki główne są to gatunki, które w określonym zmieszaniu będą tworzyły docelowy drzewostan. Do gatunków głównych zaliczono: Sosnę zwyczajną (So), świerk pospolity (Św), jodłę pospolitą (Jd), modrzew europejski i polski (Md), dąb bezszypułkowy (Dbbs) i szypułkowy (Dbs), buk zwyczajny (Bk), lipę drobnolistną (Lp), grab zwyczajny (Gb), klon zwyczajny (Kl), klon jawor (Jw), jesion wyniosły (Js), wiązy (Wz), olszę czarną (Olcz), brzozę brodawkowatą (Brz). Gatunki domieszkowe i biocenotyczne są kluczowe dla pierwszego pokolenia drzewostanu tworzonego na gruntach porolnych, ponieważ wzmacniają jego odporność na choroby. 19

22 Do gatunków domieszkowych i biocenotycznych zaliczono: bez czarny, bez koralowy, brzozę czarną, brzozę ojcowską, brzozę omszoną, cis pospolity czeremchę pospolitą, czereśnię ptasią, dereń świdwę, głóg dwuszyjkowy, głóg jednoszyjkowy, gruszę pospolitą, jabłoń dziką, jałowiec pospolity, jarząb brekinię, jarząb mączny, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, kalinę koralową, klon polny, kłokoczkę południową, kruszynę pospolitą, leszczynę pospolitą, lipę szerokolistną, olszę szarą, porzeczkę agrest, porzeczkę alpejską, porzeczkę czerwoną, rokitnik zwyczajny, różę dziką, róże rodzime, suchodrzew czarny, suchodrzew zwyczajny, szakłak pospolity, topole rodzime, trzmielinę brodawkowatą, trzmielinę zwyczajną, wierzby rodzime. Dobierając gatunki drzew podczas planowania zalesienia należy stosować się do zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej, uwzględniających potencjalne możliwości rozwoju lasów. Wyróżniono osiem krain przyrodniczo-leśnych: I - Kraina Bałtycka II Kraina Mazursko-Podlaska III Kraina Wielkopolsko-Pomorska IV Kraina Mazowiecko-Podlaska V Kraina Śląska VI Kraina Małopolska VII Kraina Sudecka VIII Kraina Karpacka Regionalizacja wiąże się z zakazem używania nasion i sadzonek drzew spoza danego regionu (krainy). Do grupy objętej regionalizacją należą następujące gatunki drzew: jodła pospolita (Jd), modrzew europejski i polski (Md), sosna zwyczajna (So), świerk pospolity (Św), buk zwyczajny (Bk), brzoza brodawkowata (Brz), dąb bezszypułkowy (Dbbs), dąb szypułkowy (Dbs) i olsza czarna (Olcz). Skład gatunkowy uprawy leśnej będzie ustalany przez leśnika i opisany w planie zalesienia. Leśnik ustalając skład gatunkowy będzie brał pod uwagę rolniczą klasyfikację gruntów rolnych oraz regionalizację przyrodniczo-leśną w celu dostosowania zalesień do lokalnych warunków siedliskowych. Skład gatunkowy musi odzwierciedlać dobór gatunków dostosowany do warunków siedliska i żyzności gleby. Podczas doboru gatunków powinno się zwracać uwagę na ich zdolności do rozwoju w danych warunkach. Należy przestrzegać zasad hodowli lasu w zakresie norm określających proporcję gatunków na różnych typach siedliskowych lasu, liczbę drzew na hektar i więźbę. Jak ustalić więźbę? Więźbę ustala się dla każdego z gatunków drzew i krzewów planowanych do posadzenia lub dla grupy gatunków domieszkowych/biocenotycznych. Zasady ustalania więźby oraz przykładowe ilości sadzonek dla głównych gatunków lasotwórczych podano poniżej. Lp. 1. Gatunek drze- Liczba sadzonek w tys. sztuk Forma zmieszania gatunków stosowawa na ha nych w zalesieniach Sosna 8 10 wielkokępowa 2. Świerk 3 5 wielkokępowa, kępowa, smugowa 3. Jodła 6 8 kępowa, wielkokępowa 4. Modrzew 1,5 2 grupowa, drobnokępowa i kępowa* 5. Dąb 6 10 wielkokępowa 6. Buk 6 8 wielkokępowa, kępowa 7. Inne liściaste 4 6 kępowa, drobnokępowa i grupowa *w grupach i kępach modrzewia zaleca się wprowadzać gatunki cienioznośne okrywające glebę. 20

23 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Formy zmieszania gatunków drzew i krzewów stosowanych w zalesieniach: 1. jednostkowe dotyczy gatunków biocenotycznych, domieszkowych i modrzewia na żyznych siedliskach; 2. grupowe po kilka lub kilkanaście sztuk dotyczy gatunków domieszkowych i biocenotycznych, w tym modrzewia na siedliskach boru mieszanego świeżego; 3. drobnokępowe o powierzchni kęp do 5 arów; 4. kępowe o powierzchni kęp od 5 do 10 arów; 5. wielkokępowe o powierzchni kęp powyżej 10 arów; 6. pasowe (najczęściej 3 6 rzędów sadzonek) w odniesieniu do brzozy na siedliskach najuboższych, głównie w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz w stosunku do wszystkich gatunków liściastych odpowiadających danemu siedlisku w celu przedzielenia upraw powyżej 6 ha; 7. smugowe w formie nieregularnych smug, w dostosowaniu do mikrosiedlisk. Jak dobierać materiał sadzeniowy? Materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym. Sadzonki powinny być wyprodukowane z nasion pozyskanych z drzewostanów nasiennych i wyprodukowane w szkółkach zakładanych na gruntach leśnych. Istotną cechą sadzonek uprawianych na takich gruntach jest występowanie na ich korzeniach grzybów mikoryzowych, wspomagających rozwój drzewek. Zjawisko takie nazywa się mikoryzą i jest ono powszechne u drzew rosnących w lasach. Drzewka z mikoryzą są odporniejsze na warunki panujące w glebie gruntów rolnych szczególnie w początkowej fazie ich wzrostu. Sadzonki mogą być w różnym wieku, na ogół gatunki iglaste są jednoroczne lub 2-letnie, gatunki liściaste 3-letnie lub 4-letnie. Sadzonki mogą być uprawiane bezpośrednio w glebie lub w pojemnikach. Sadzonki w pojemnikach są też często poddawane procesowi mikoryzacji, polegającym na zaszczepianiu grzybnią, poprawiającym ich warunki wzrostu i odporność sadzonek. Wszystkie te czynności podnoszą jakość sadzonek i ograniczają ryzyko związane z przyjmowaniem się posadzonych roślin. b) WYMÓG PROWADZENIA I PIELĘGNACJI ZAŁOŻONEJ UPRAWY LEŚNEJ W planie zalesienia opisany jest m.in.: proponowany sposób przygotowania gleby do nasadzeń (narzędzia uprawowe, zabiegi uprawowe, powierzchnia i zakres prac uprawowych oraz termin prac agrotechnicznych); metoda, termin i kolejność sadzenia poszczególnych gatunków drzew i krzewów na działkach rolnych; charakterystyka wszelkich zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych przewidzianych dla zakładanej uprawy w całym pięcioletnim okresie prowadzenia pielęgnacji (np. pielęgnacja gleby wokół sadzonek, odchwaszczanie, czyszczenia wczesne, itp.) z podaniem częstotliwości wykonywania zabiegów; sposób grodzenia uprawy i używanie repelentów; uprawę grodzimy w celu jej ochrony przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę (głównie sarny i jelenie). Leśnik sporządzający plan zalesienia decyduje o potrzebie wprowadzenia ogrodzeń i zastosowania repelentów na podstawie oceny zagrożenia uprawy leśnej (przyleganie działek rolnych do kompleksu leśnego, występowanie zwierzyny żerującej na sadzonkach drzew). W planie zalesienia znajdzie się opis każdej części uprawy wymagającej grodzenia z podaniem łącznej powierzchni ogrodzonych upraw. Ponadto w planie zalesienia jest podana łączna powierzchnia upraw wymagająca ochrony przed zgryzaniem przez zastosowanie repelentów, a także jest określony sposób i częstotliwość stosowania repelentów; 21

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje:

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: Wysokość pomocy Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA 1. uprawy leśnej, stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po działaniu. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Przewodnik po działaniu. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Przewodnik po działaniu Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 1 Przewodnik Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Przewodnik po działaniu Zalesianie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 W Polsce występuje znaczny

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las Pomoc na zalesianie tekst z ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-1-czerwcaarimr-zacznie-przyjmowac-wnioski-od-rolnikow-ktorzy-chca-na-swoich-gruntach-posadz.html Od 1 czerwca 2012 ARiMR

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha;

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha; Jakie są warunki otrzymania wsparcia na zalesianie gruntów rolnych? Najlepiej zwrócić się do Nadleśnictwa, na którego terenie leŝą działki, które chcemy zalesić. Trzeba posiadać wypis z rejestru gruntów,

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesienia stanowią początkowy etap w drodze długotrwałego procesu tworzenia kompleksu leśnego. Są istotnym elementem przeciwdziałającym

Bardziej szczegółowo

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków.

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. .pl https://www..pl Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. Autor: Ewa Ploplis Data: 9 czerwca 2018 W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczął się nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

PROW o zalesieniach. Dodano:

PROW o zalesieniach. Dodano: PROW o zalesieniach Dodano: 10.01.2008 (tekst bez tabel) Nazwa działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Kod działania 221, 223. Podstawa prawna Schemat I - zalesianie

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich .pl https://www..pl Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich Autor: Ewa Ploplis Data: 1 lipca 2018 Czy opłaca się posadzić las na gruncie rolnym? Jak duże dopłaty do zalesiania terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Priorytet 5 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spoŝywczym i leśnym Ogólne załoŝenie: Inwestycje

Bardziej szczegółowo

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIś ROLNE 2008 Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmować wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANU ZALESIENIA

INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANU ZALESIENIA INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANU ZALESIENIA Instrukcję opracowano korzystając z: a) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 2006 (tekst główny oraz załączniki A, M i N) - PROW; b) Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o dotację

Kto moŝe się starać o dotację Od 1 sierpnia br. moŝna ubiegać się o dotację na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niŝ rolne. Dowiedz się, czy moŝesz skorzystać z tego działania PROW 2007-2013 i jak poprawnie wypełnić wniosek?

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych Michał Rewucki Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) r 1257/1999 (art. 31) Rozporządzenie Komisji (KE) nr 48/2004 (Załącznik, pkt 2.2) Rozporządzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Ocena opłacalności zalesień gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ocena opłacalności zalesień gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ UL. PRAWOCHEŃSKIEGO 15, 10-720 OLSZTYN tel. 89 523 34 73,

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych

Zalesianie gruntów rolnych Zalesianie gruntów rolnych PRZEWODNIK 1 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r Zasady przyznawania pomocy na w roku 2014 Brwinów, 10-11.03.2014 r Podstawy prawne Rozporządzenie (UE) Nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZALESIEŃ GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE W RAMACH PROW

REALIZACJA ZALESIEŃ GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE W RAMACH PROW 87 Sławomir Kowalski Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XIX, 2014. REALIZACJA ZALESIEŃ GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE W RAMACH PROW 2007-2013 Wstęp Przystąpienie Polski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH

ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH PRZEWODNIK PO DZIAŁANIU ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W ramach priorytetowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 655 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maj 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW 2014-2020 Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie, należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. ZESTAWIENIE UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PROW W TRAKCIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

ZAŁĄCZNIK 2. ZESTAWIENIE UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PROW W TRAKCIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. ZAŁĄCZNIK 2. ZESTAWIENIE UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PROW 2014-2020 W TRAKCIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. L.P. Nazwa Treść uwagi/propozycja zmian instytucji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie j Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014*2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 10 do Wytycznej Numer

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 r. naborów wniosków w ramach działań/poddziałań/ typów operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014-2020 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013 Tryb obsługi wniosków 1. Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-03/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 18 lipca 2012 r. Pan Zenon Giebień Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elblągu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie ^pfnt^^w- -.-h { Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 6 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa nadleśnictwa

Waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa nadleśnictwa SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE, Studia magisterskie, Semestr 1... Imię i nazwisko wykonawcy Waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa nadleśnictwa... Nazwa nadleśnictwa zajmującego największą część obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK N. KALKULACJA PŁATNOŚCI DO DZIAŁANIA 5 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

ZAŁĄCZNIK N. KALKULACJA PŁATNOŚCI DO DZIAŁANIA 5 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ZAŁĄCZNIK N. KALKULACJA PŁATNOŚCI DO DZIAŁANIA 5 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH 1) Wsparcie na zalesienia na terenach o korzystnej konfiguracji 1 Przygotowanie gruntu - wyorywanie pasów frezem (40 PLN x 19,5

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

1. Modernizacja gospodarstw rolnych, obszary: a) rozwój produkcji prosiąt,

1. Modernizacja gospodarstw rolnych, obszary: a) rozwój produkcji prosiąt, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską) ROZWÓJ GOSPODARSTW 1. Modernizacja gospodarstw rolnych, obszary:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI W 2007 r. KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI

INFORMACJA O REALIZACJI W 2007 r. KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI MINISTER ŚRODOWISKA INFORMACJA O REALIZACJI W 2007 r. KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI WARSZAWA, sierpień 2008 r. Podstawa prawna - art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Art. 1. Ustawa reguluje zasady przeznaczania

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000?

Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000? Wlodzimierz.Adamczyk@mos.gov.pl Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000? Dębe, 12 września 2006 Planowano wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587 Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 587 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-08/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 4 lipca 2012 r. Pan Piotr Szewczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostródzie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 11-130 Orneta tel.(55) 22-10-200 Plac Wolności 26 woj. warmińsko-mazurskie fax. (55) 22-10-210 www.umig.orneta.net e-mail: umig@orneta.net RRiGG.6220.4.2011 Orneta, 27.07.2011 r. DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Zbiór szyszek i nasion z plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych w Lasach Państwowych (stan na 31.12.2011 r.) 2 Sosna zwyczajna (stan na 31.12.2011

Bardziej szczegółowo