Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania"

Transkrypt

1 Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Grzejniki aluminowe Armatura centralnego ogrzewania Elementy z àczne s Informacje / Informations 214 Grzejniki aluminiowe 217 Radiators Armatura centralnego ogrzewania 218 Central heating fi xtures Elementy z àczne 224 Fasteners Cennik produktów Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Spis treêci 213

2 Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Grzejnik ciepły element naszego mieszkania nieoceniony zimà, uêpiony latem. Wykonany jest z aluminium najwy szej jakoêci, w trakcie produkcji poddawany wielokrotnie procesowi kontroli. Od Êrodka zabezpieczony w procesie elektroforezy specjalnà powłokà zapobiegajàcà korozji mi dzykrystalicznej, dzi ki czemu mo liwa jest jego współpraca z instalacjà miedzianà. Oferowane parametry pracy gwarantujà jego najwy szà skutecznoêç. Radiator warm element of ones home - invaluable in winter, dormant in the summer. Made of top quality aluminium, several times checked by quality control during the manufacture process. The interior is protected with a special coating during the process of electrophoresis, against intercrystalline corrosion, which enables work in copper installations. The parameters work offered, guarantee its top effi ciency.

3 Informacje techniczne / Informations ABC ogrzewania Produkcja grzejników Grzejniki aluminiowe dostosowane sà do samodzielnych jak i centralnych instalacji grzewczych, jednorurowych lub dwururowych. Dostosowane sà do systemów zamkni tych, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz systemów otwartych. Przystosowane sà do monta u w instalacjach zawierajàcych elementy z miedzi i jej stopów, stali oraz tworzyw sztucznych. Charakteryzuje je bardzo dobra przewodnoêç cieplna. W celu zintensyfi kowania procesu oddawania ciepła przez konwekcj majà wyprofi lowane wloty i wyloty powietrza. Grzejniki aluminiowe Produkcja grzejników obj ta jest stałà kontrolà jakoêci na poszczególnych jej etapach. Grzejniki we współpracy z termostatem zapewniajà utrzymanie temperatury na stałym poziomie. Przy odpowiednim doborze zapewniajà równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu gwarantujàc wysoki komfort. Posiadajà du à powierzchni oddawania ciepła. Grzejniki Armatury Kraków SA posiadajà Atest Higieniczny Paƒstwowego Zakładu Higieny oraz badania wykonane przez Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej. Maksymalna temperatura robocza wynosi 95 C. Maksymalne ciênienie robocze 16 bar. Montowane sà fabrycznie w zestawy składajàce si z 10-ciu członów połàczonych ze sobà złàczkami stalowymi i uszczelkami z fi bry technicznej. W zale noêci od wymagaƒ, ka dy z zestawów mo e byç indywidualnie uzupełniony lub pomniejszony o dowolnà iloêç członów. Grzejnik wykonany jest z wysokiej klasy stopu aluminium i krzemu w procesie odlewania ciênieniowego. Powierzchnie wewn trzne grzejnika pokrywane sà w pierwszym etapie powłokà zapobiegajàcà korozji. Drugi etap obejmuje automatyczne malowanie zanurzeniowe. W trzecim etapie nanoszone sà proszkowo koƒcowe powłoki wykoƒczeniowe [RAL 9016]. PRZEPIS NA UTRZYMANIE ZDROWEGO KLIMATU W POMIESZCZENIACH: Sypialnia - temp. powietrza 18 C Pomieszczenia mieszkalne - temp. powietrza 21 C Łazienka - temp. powietrza od 22 do 24 C WilgotnoÊç powietrza mi dzy % Grzejniki dostosowane sà do podłàczeƒ podłogowych i bocznych, współpracujà z nowoczesnymi układami termostatycznymi, które umo liwiajà regulacje temperatury w pomieszczeniu oraz pozwalajà na utrzymanie jej na stałym poziomie. Cennik produktów Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania 215

4 Informacje techniczne / Informations Warto wiedzieç! Nie zasłaniaj grzejników zasłoni te czy zabudowane grzejniki muszà mieç wy szà temperatur, by dostarczaç do pomieszczeƒ tà samà iloêç ciepła co grzejniki nieosłoni te. Odsuƒ meble od grzejników minimalna odległoêç stołów czy kanap od grzejnika powinna wynosiç 10 cm. Nad grzejnikami warto zamontowaç półki lub poszerzyç parapety, dzi ki temu ciepłe powietrze pow druje na Êrodek pokoju zamiast w stron okna, gdzie si ochłodzi. JeÊli Êciany domu sà słabo ocieplone za kaloryferami zainstaluj ekrany z folii aluminiowej odbijajàce ciepło. Podczas wietrzenia zakr caj zawory grzejników znajdujàcych si w pomieszczeniu zimne powietrze wpadajàce przez otwarte okno ochłodzi termostat, powodujàc maksymalne otwarcie zaworu, lepiej jest wietrzyç cz Êciej przez krótki czas ni raz, ale długo. Armatura Kraków SA posiada ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej dodatkowo rozszerzone o szkody wynikłe w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktów. 216 Cennik produktów Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania

5 Grzejniki aluminiowe Grzejnik aluminiowy G 500 F Całkowita wys. członu WysokoÊç monta owa Całkowita szerokoêç Gł bokoêç członu Obj toêç wody w członie Masa 1 członu Temperatura robocza do CiÊnienie robocze do Moc grzewcza 1 członu dla t=50 C Moc grzewcza 1 członu dla t=60 C 573 [mm] 500 [mm] 805 [mm] 90 [mm] 0,29 [dm 3 ] 1,3 [kg] 95 [ C] 1,6 [MPa] 112 [W] 141 [W] Grzejnik aluminiowy G 350 F Całkowita wys. członu 423 [mm] WysokoÊç monta owa 350 [mm] Całkowita szerokoêç 805 [mm] Gł bokoêç członu 90 [mm] Obj toêç wody w członie 0,27 [dm 3 ] Masa 1 członu 1,0 [kg] Temperatura robocza do 95 [ C] CiÊnienie robocze do 1,6 [MPa] Moc grzewcza 1 członu dla t=50 C 87,3 [W] Moc grzewcza 1 członu dla t=60 C 110 [W] Cennik produktów Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Grzejniki aluminiowe 217

6 Armatura centralnego ogrzewania Głowica termostatyczna cieczowa GT PKWiU: Uchwyt: pokr t o tworzywowe /tworzywo Powierzchnia: - Przy àczenie: nakr tne Przelot: - Element sterujàcy: czujnik cieczowy Uwagi: głowica termostatyczna cieczowa GT, gwint przyłàczeniowy M30x1,5 Opak. zawiera: głowica termostatyczna cieczowa GT, instrukcja monta u i obsługi, karta gwarancyjna Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-EN 215, posiada Deklaracj ZgodnoÊci oraz Znak Budowlany Indeks Wymiar D [mm] L [mm] H [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN M30x Zawór termostatyczny grzejnikowy prosty PKWiU: Uchwyt: pokr t o tworzywowe -niklowana Element sterujàcy: głowica termostatyczna Uwagi: zawór termostatyczny grzejnikowy prosty, mosi ny z półêrubunkiem Opak. zawiera: zawór termostatyczny grzejnikowy prosty z półêrubunkiem kpl., instrukcja monta u i obsługi, karta gwarancyjna Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-EN 215 / Indeks Wymiar D [cal] R [cal] H [mm] L [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] /2 1/2 39,5 81, EAN Zawór termostatyczny grzejnikowy kàtowy PKWiU: Uchwyt: tworzywowe -niklowana Element sterujàcy: głowica termostatyczna Uwagi: zawór termostatyczny grzejnikowy kàtowy, mosi ny z półêrubunkiem Opak. zawiera: zawór termostatyczny grzejnikowy kàtowy z półêrubunkiem kpl., instrukcja monta u i obsługi, karta gwarancyjna Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-EN 215 / pokr t o Indeks Wymiar D [cal] R [cal] H [mm] L [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] /2 1/ EAN 218 Cennik produktów Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Armatura centralnego ogrzewania

7 Armatura centralnego ogrzewania Pakiet termostatyczny grzejnikowy prosty PKWiU: Uchwyt: pokr tło tworzywowe -niklowana Element sterujàcy: głowica termostatyczna Uwagi: pakiet termostatyczny grzejnikowy prosty, mosi ny w blistrze Opak. zawiera: zawór termostatyczny prosty z półêrubunkiem -1szt., zawór odcinajàcy prosty z półêrubunkiem -1 szt., głowica termosatyczna GT -1 szt. w kpl., instrukcja monta u i obsługi, karta gwarancyjna Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-EN 215, posiada Deklaracj ZgodnoÊci oraz Znak Budowlany Indeks Wymiar D [cal] Waga [g] PN IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN BL 1/ Pakiet termostatyczny grzejnikowy kàtowy PKWiU: Uchwyt: pokr tło tworzywowe -niklowana Element sterujàcy: głowica termostatyczna Uwagi: pakiet termostatyczny grzejnikowy kàtowy, mosi ny w blistrze Opak. zawiera: zawór termostatyczny kàtowy z półêrubunkiem -1szt., zawór odcinajàcy kàtowy z półêrubunkiem - 1 szt., głowica termosatyczna GT -1 szt. w kpl., instrukcja monta u i obsługi, karta gwarancyjna Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-EN 215, posiada Deklaracj ZgodnoÊci oraz Znak Budowlany Indeks Wymiar D [cal] Waga [g] PN IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN BL 1/ Zawór grzejnikowy, prosty, mosi ny PKWiU: Uchwyt: pokr t o tworzywowe -niklowana Element sterujàcy: g owica wzniosowa CO Uwagi: zawór grzejnikowy prosty, mosi ny. Z pó Êrubunkiem Opak. zawiera: zawór grzejnikowy prosty z pó Êrubunkiem kpl. Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / Indeks Wymiar D [cal] R [cal] H [mm] L [mm] PN IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 1/

8 Armatura centralnego ogrzewania Zawór grzejnikowy, kàtowy, mosi ny PKWiU: Uchwyt: pokr t o tworzywowe -niklowana Element sterujàcy: g owica wzniosowa CO Uwagi: zawór grzejnikowy kàtowy, mosi ny. Z pó Êrubunkiem Opak. zawiera: zawór grzejnikowy prosty z pó Êrubunkiem kpl. Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / Indeks Wymiar D [cal] R [cal] H [mm] L [mm] PN IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 1/ , Zawór odcinajàcy, prosty, mosi ny PKWiU: Uchwyt: - -niklowana Uwagi: zawór odcinajàcy prosty, mosi ny. Z pó Êrubunkiem Opak. zawiera: zawór odcinajàcy prosty z pó Êrubunkiem kpl. Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / Indeks Wymiar D [cal] R [cal] H [mm] L [mm] PN IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 1/ Zawór odcinajàcy, kàtowy, mosi ny PKWiU: Uchwyt: - -niklowana Uwagi: zawór odcinajàcy kàtowy, mosi ny. Z pó Êrubunkiem Opak. zawiera: zawór odcinajàcy prostyz pó Êrubunkiem kpl. Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / Indeks Wymiar D [cal] R [cal] H [mm] L [mm] PN IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 1/2 44, Cennik produktów Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Armatura centralnego ogrzewania

9 Armatura centralnego ogrzewania Zespół przyłàczeniowy grzejnikowy kàtowy + tulejki przyłàczeniowe PKWiU: Uchwyt: - niklowana Przy àczenie: nakr tno-nakr tno Przelot: - Uwagi: - Opak. zawiera: zespół przyłàczeniowy grzejnikowy kàtowy + tulejki przyłàczeniowe kpl.(2 szt.) Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-M / Indeks Wymiar [cal] L [mm] L1 [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / Zespół przyłàczeniowy grzejnikowy prosty + tulejki przyłàczeniowe PKWiU: Uchwyt: - niklowana Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Przelot: - Uwagi: - Opak. zawiera: zespół przyłàczeniowy grzejnikowy prosty + tulejki przyłàczeniowe kpl. (2 szt.) Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-M / Indeks Wymiar [cal] L [mm] L1 [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / , Zespół przyłàczeniowy grzejnikowy kàtowy + nyple grzejnikowe PKWiU: Uchwyt: - niklowana Opak. zawiera: zespół przyłàczeniowy grzejnikowy kàtowy + nyple grzejnikowe kpl.(2 szt.) Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-M / Indeks Wymiar [cal] L [mm] L1 [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /

10 H D Armatura centralnego ogrzewania Zespół przyłàczeniowy grzejnikowy prosty + nyple grzejnikowe PKWiU: Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Uchwyt: - niklowana Przelot: - Opak. zawiera: zespół przyłàczeniowy grzejnikowy kàtowy + nyple grzejnikowe kpl.(2 szt.) Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-M / Indeks Wymiar [cal] L [mm] L1 [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / Filtr skoêny do C.O. L1 L L1 PKWiU: Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Uchwyt: - Przelot: pe noprzep ywowy Wymiar Wymiar Opak. zawiera: fi ltr skoêny do wody kpl. Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-EN 12164, posiada Deklaracj ZgodnoÊci oraz Znak Budowlany Indeks Wymiar [cal] D [mm] L [mm] L1 [mm] H [mm] DN PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / / ,5 11, , / / , Automatyczny zawór odpowietrzajàcy G3/8 z zaworem odcinajàcym G1/2 PKWiU: / tworzywo Przy àczenie: wkr tne Element sterujàcy: p ywak Uchwyt: - Powierzchnia: niklowana Przelot: - Opak. zawiera: automatyczny zawór odpowietrzajàcy G3/8 z zaworem odcinajàcym G1/2 Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-M-75003, posiada Deklaracj ZgodnoÊci oraz Znak Budowlany Indeks Wymiar [cal] D [mm] L [mm] PN Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / Cennik produktów Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Armatura centralnego ogrzewania

11 Armatura centralnego ogrzewania g) a) b) c) e) d) f) h) Rys. Indeks Opis IloÊç w op.zb. [szt.] EAN a) Odpowietrznik mechaniczny, wkr tny 1/2 (bez kluczyka) b) Korek do grzejnika G 500 C, E, F lewy b) Korek do grzejnika G 500 C, E, F prawy c) Korek do grzejnika G 500 C, E, F przelotowy lewy c) Korek do grzejnika G 500 C, E, F przelotowy prawy d) Komplet korków grzejnikowych, redukcyjnych 1 x1/2 z akcesoriami e) Złàczka grzejnikowa do G 500 C, E, F f) Komplet wsporników g) Wieszak do grzejników z ko kiem rozporowym h) Uszczelka do grzejnika 41x33,5x1,

12 Elementy złàczne Z àczka grzejnikowa, prosta, mosi na ze Êrubunkiem PKWiU: Uchwyt: - Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Przelot: standardowy Uwagi: z àczka grzejnikowa prosta, mosi na. Z pó Êrubunkiem Opak. zawiera: z àczk grzejnikowà prosta z pó Êrubunkiem kpl. Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / PN-EN 12164, Indeks Wymiar D [cal] R [cal] L [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /8 3/ /2 1/ /4 3/ /2 1/2 46, /4 3/4 50, /8 oring 3/ /2 oring 1/ /4 oring 3/ oring Z àczka grzejnikowa, kolankowa, mosi na ze Êrubunkiem PKWiU: Uchwyt: - Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Przelot: standardowy Uwagi: z àczka grzejnikowa kolankowa, mosi na. Z pó Êrubunkiem Opak. zawiera: z àczk grzejnikowà kolankowa z pó Êrubunkiem kpl. Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / PN-EN 12164, Indeks Wymiar D [cal] R [cal] L [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /8 3/ /2 1/ /4 3/ /2 oring 1/ /4 oring 3/ oring Przed u acz mosi ny Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Przelot: standardowy Uwagi: przed u acz Opak. zawiera: przed u acz Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / PN-EN 12164, Indeks Wymiar D [cal] d [cal] L [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 1/ /2 1/ /2 1/ /2 1/ /2 1/ /2 1/ /2 1/ /2 1/

13 Elementy złàczne Z àczka wkr tna, równoprzelotowa, prosta (nypel) Przy àczenie: wkr tne Przelot: pe noprzep ywowy Uwagi: z àczka wkr tna równoprzelotowa prosta (nypel) Opak. zawiera: z àczk wkr tna równoprzelotowa Indeks Wymiar D [cal] L [mm] S [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / / / Z àczka wkr tna, zw kowa, prosta (nypel redukcyjny) PKWiU: Uchwyt: - Przy àczenie: wkr tne Przelot: standardowy Uwagi: z àczka wkr tna, zw kowa Opak. zawiera: z àczk wkr tna, zw kowa Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-92/M / PN-EN 12164, Indeks Wymiar d2 [cal] d1 [cal] L [mm] S [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /8 1/ /2 3/4 31, /4 1 36, Z àczka nakr tna, równoprzelotowa, prosta (mufa) Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Przelot: pe noprzep ywowy Uwagi: z àczka nakr tna równoprzelotowa (mufa) Opak. zawiera: z àczk nakr tna równoprzelotowa Indeks Wymiar D [cal] L [mm] S [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / / /

14 Elementy złàczne Z àczka nakr tna, zw kowa (mufa redukcyjna) Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Przelot: standardowy Uwagi: z àczka nakr tna zw kowa (mufa redukcyjna) Opak. zawiera: z àczk nakr tna zw kowa Indeks D1 [cal] D2 [cal] L [mm] S [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 3/8 27, /4 1/ Z àczka nakr tna-wkr tna, zw kowa (mufonypel) Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Przelot: standardowy Uwagi: z àczka nakr tno - wkr tna zw kowa (mufonypel) Opak. zawiera: z àczka nakr tno - wkr tna zw kowa Indeks Wymiar D [cal] d [cal] L [mm] S [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /8 3/8 24, /2 3/8 27, /4 1/2 31, Redukcja Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Przelot: standardowy Uwagi: redukcja Opak. zawiera: redukcja Indeks Wymiar D [cal] d [cal] L [mm] S [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /8 1/2 15, /2 3/4 17, /4 1 20,

15 Elementy złàczne Trójnik nakr tny Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Przelot: standardowy Uwagi: trójnik nakr tny Opak. zawiera: trójnik nakr tny 1/2 Indeks Wymiar D [cal] L [mm] H [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / , / , àcznik do wodomierza (pó Êrubunek) PKWiU: Uchwyt: - Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Przelot: pe noprzep ywowy Uwagi: àcznik do wodomierza z nakr tkà (pó Êrubunek) Opak. zawiera: àcznik do wodomierza z nakr tkà Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-M / PN-EN 12164, Indeks Wymiar D [cal] d [cal] L [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /4 1/2 40, /4 50, Kolanko nakr tne równoprzelotowe Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Przelot: pe noprzep ywowy Uwagi: kolanko nakr tne równoprzelotowe Opak. zawiera: kolanko nakr tne Indeks Wymiar D [cal] L [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN / /

16 Elementy złàczne Kolanko nakr tno-wkr tne Przy àczenie: nakr tno-wkr tne Przelot: standardowy Uwagi: kolanko nakr tno-wkr tne Opak. zawiera: kolanko nakr tno-wkr tne Indeks Wymiar D [cal] d [cal] L [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 1/ /4 3/ Kolanko naêcienne 1/2 x1/2 Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Przelot: standardowy Uwagi: kolanko naêcienne 1/2 x1/2 Opak. zawiera: kolanko naêcienne 1/2 x1/2 Indeks Wymiar D [cal] L1 [mm] L2 [mm] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /2 37, Listwa monta owa Przy àczenie: nakr tno-nakr tne Przelot: - Uwagi: - Opak. zawiera: stalowa listwa monta owa z kolankami mosi nymi 1/2 Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normà PN-EN / PN-EN (dotyczy kolanka naêciennego), posiada Deklaracj ZgodnoÊci, Znak Budowlany Indeks d [cal] L [mm] H [mm] PN [bar] Waga [g] IloÊç w op.j. [szt.] IloÊç w op.zb. [szt.] EAN /

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe I AKCESORIA gdy potrzebujesz ciepła... Grzejniki aluminiowe CO Warto wiedzieć Nie zasłaniaj grzejników - zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe I AKCESORIA gdy potrzebujesz ciepła... Grzejniki aluminiowe CO Warto wiedzieć Nie zasłaniaj grzejników - zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ARMATURA GRZEWCZA

NOWOŚCI ARMATURA GRZEWCZA ARMATURA KRAKÓW SA ul. Zakopiańska 72 30-418 Kraków tel. (+48 12) 25 44 206 fax (+48 12) 25 44 201 biuro@grupa-armatura.pl 800 433 334 NOWOŚCI www.grupa-armatura.pl 2 ROZDZIELACZE infolinia: SZAFKI ROZDZIELACZE

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe Armatura centralnego ogrzewania Elementy z àczne. s. 122 137. Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania 123

Grzejniki aluminiowe Armatura centralnego ogrzewania Elementy z àczne. s. 122 137. Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania 123 Grzejniki aluminiowe Armatura centralnego ogrzewania Elementy z àczne s. 122 137 Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania 123 124 Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania Grzejniki i armatura centralnego

Bardziej szczegółowo

grzejniki grzejniki aluminiowe_akcesoria_zawory

grzejniki grzejniki aluminiowe_akcesoria_zawory grzejniki grzejniki aluminiowe_akcesoria_zawory grzejniki aluminiowe 4_ 8_ 10_ 12_ 14_ 16_ 22_ 24_ 26_ 28_ 30_ wprowadzenie grzejnik G500F/d - nowość grzejnik G500F grzejnik G350F grzejnik jaspis 80 armatura

Bardziej szczegółowo

grzejniki grzejniki aluminiowe_akcesoria_zawory

grzejniki grzejniki aluminiowe_akcesoria_zawory grzejniki grzejniki aluminiowe_akcesoria_zawory KOMFORT grzejniki aluminiowe 4_ 8_ 10_ 12_ 14_ 16_ 22_ 24_ 26_ 28_ 30_ wprowadzenie grzejnik G500F/d - nowość grzejnik G500F grzejnik G350F grzejnik jaspis

Bardziej szczegółowo

grzejniki grzejniki aluminiowe akcesoria zawory

grzejniki grzejniki aluminiowe akcesoria zawory grzejniki grzejniki aluminiowe akcesoria zawory grzejniki aluminiowe 4_ 8_ 14_ 16_ 18_ 20_ 26_ 28_ 30_ 32_ 34_ wprowadzenie GRZEJNIK G500F/D - NOWOŚĆ GRZEJNIK G500F GRZEJNIK G350F GRZEJNIK JASPIS 80 ARMATURA

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GRZEWCZA. PINTOSSI Rozmiar Kod / Zawór grzejnikowy 1/2" prosty ARCO. 02/235 1/100 Zawór grzejnikowy 1/2" prosty powrót 02/236 1/100

ARMATURA GRZEWCZA. PINTOSSI Rozmiar Kod / Zawór grzejnikowy 1/2 prosty ARCO. 02/235 1/100 Zawór grzejnikowy 1/2 prosty powrót 02/236 1/100 ARMATURA GRZEWCZA PINTOSSI Zawór grzejnikowy 1/2" prosty 02/235 1/100 Zawór grzejnikowy 1/2" prosty powrót 02/236 1/100 Zawór grzejnikowy 1/2" kątowy Zawór grzejnikowy 1/2" kątowy powrót Zawór grzejnikowy

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne BIMs PLUS CosmoCONTROL 1 Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne Zawory termostatyczne CosmoCONTROL 1 Zawory przeznaczone sà do pracy w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ART. 100 Zawór termostatyczny kątowy

ART. 100 Zawór termostatyczny kątowy Since 93 ZAWORY GRZEJNIKOWE ART. 0 ART. 04 Maksymalna temperatura 00oC Maksymalne ciśnienie 0 bar Maksymalna temperatura 00oC Maksymalne ciśnienie 0 bar Zawór termostatyczny kątowy (uniwersalny) Zawór

Bardziej szczegółowo

NOWA LINIA PRODUKTÓW DO OGRZEWANIA ZINTEGROWANEGO

NOWA LINIA PRODUKTÓW DO OGRZEWANIA ZINTEGROWANEGO ZAWORY RTL FIRMY VARIO TERM NOWA LINIA PRODUKTÓW DO OGRZEWANIA ZINTEGROWANEGO Ogrzewanie podłogowe ma wiele zalet: nagrzana podłoga długo utrzymuje ciepło, podłogi w łazience szybko schną, a sposób rozkładu

Bardziej szczegółowo

Grzejniki Regulus-system

Grzejniki Regulus-system 1 Grzejniki Regulus-system PROGRAM PRODUKCYJNY Grzejniki Regulus bocznozasilane typu R Grzejniki Regulus dolnozasilane typu RD i RDB Grzejniki Regulus dolnozasilane centralnie typu RDB Grzejniki Regulus

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. * Cennik obowiązuje od 01.02.2011 Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Głowica SH Diamant biała 6001 00001 37,00 zł Głowica

Bardziej szczegółowo

armatura wodna zawory kulowe premium zawory kulowe i czerpalne zawory kątowe armatura złączki pex-al-pex akcesoria do pex-al-pex pompy

armatura wodna zawory kulowe premium zawory kulowe i czerpalne zawory kątowe armatura złączki pex-al-pex akcesoria do pex-al-pex pompy armatura wodna zawory kulowe premium zawory kulowe i czerpalne zawory kątowe armatura złączki pex-al-pex akcesoria do pex-al-pex pompy 2 3 4 5 8 9 9 zawory kulowe premium h P P d hs d D S l P L L l D d

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI STALOWE IMMERPAN. Nowoczesne Systemy Grzewcze

GRZEJNIKI STALOWE IMMERPAN. Nowoczesne Systemy Grzewcze GRZEJNIKI STALOWE IMMERPAN Grzejniki stalowe płytowe ImmerPan z podłączeniem bocznym z podłączeniem dolnym Immerpan to stalowe grzejniki płytowe, stworzone do zapewnienia komfortu w mieszkaniach, domach,

Bardziej szczegółowo

Asortyment oferowany przez Fabrykę Armatury

Asortyment oferowany przez Fabrykę Armatury Ważny od 16.08.2010 ogrzewanie i klimatyzacja ceny ważny od 07.01.2010 Asortyment oferowany przez Fabrykę Armatury 1. Armatura Instalacyjna Kurki do wody Akcesoria do wody Kurki do gazu Kurki kątowe do

Bardziej szczegółowo

Oferta 2 DANIEL ŻABICKI ŻAB-INSTAL LISZKI CHOLERZYN 79 NIP: telefon:,

Oferta 2 DANIEL ŻABICKI ŻAB-INSTAL LISZKI CHOLERZYN 79 NIP: telefon:, Oferta 2 Data wystawienia: 2017-03-08 Nazwa firmy: DANIEL ŻABICKI ŻAB-INSTAL 32-060 LISZKI CHOLERZYN 79 NIP: 9442249623 Nazwa odbiorcy: telefon:, 48517135115 e-mail: zabarelaksujaca@gmail.com Lp 1 2 3

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. GŁOWICE TERMOSTATYCZNE ZAWORY TERMOSTATYCZNE ZAWORY POWROTNE PRZYŁĄCZA DO GRZEJNIKÓW ZESTAWY TERMOSTATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zeszyt 1. SYFONY I AKCESORIA Odpływy liniowe Odpływy punktowe WIRQUIN Syfony WIRQUIN Akcesoria do syfonów

Zeszyt 1. SYFONY I AKCESORIA Odpływy liniowe Odpływy punktowe WIRQUIN Syfony WIRQUIN Akcesoria do syfonów ARTYKUŁY METALOWE INSTALACJI Zeszyt Zeszyt 1. SYFONY I AKCESORIA 1.1 Odpływy liniowe 1.2 Odpływy punktowe 1.3 WIRQUIN Syfony 1.4 WIRQUIN Akcesoria do syfonów 1.5 Syfony 1.6 Akcesoria do syfonów Zeszyt

Bardziej szczegółowo

RTL-DX. Regulacja ogrzewania podłogowego Ogranicznik temperatury powrotu

RTL-DX. Regulacja ogrzewania podłogowego Ogranicznik temperatury powrotu RTL-DX Regulacja ogrzewania podłogowego Ogranicznik temperatury powrotu IMI HEIMEIER / Regulacja ogrzewania podłogowego / RTL-DX RTL-DX Ogranicznik temperatury powrotu RTL-DX stosowany jest m.in. do ograniczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Lp. Nazwa Ilość. 2 ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 1/2'' 3 szt. 3 zawór mieszający TER.3/4'' GZ.20-43^ 1 szt.

Szczegółowy opis zamówienia. Lp. Nazwa Ilość. 2 ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 1/2'' 3 szt. 3 zawór mieszający TER.3/4'' GZ.20-43^ 1 szt. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 19.10.2015 r. Szczegółowy opis zamówienia Materiały niezbędne do przeprowadzenia prac instalacyjnych: Instalacja c.o., Instalacja wodna, Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN MULTI 20 COSMO. WYDAJNOŚĆ CIEPLNA Badania przeprowadzono zgodnie z EN na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

PLAN MULTI 20 COSMO. WYDAJNOŚĆ CIEPLNA Badania przeprowadzono zgodnie z EN na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie. 0 COSMO 13 bar 10 bar max. podłączenia 4 x GW 1/ x GZ 3/4 z prawej strony (z lewej na zamówienie) ciśnienie próbne 1,3 MPa ciśnienie pracy 1,0 MPa temperatura zasilania 110 C WYDAJNOŚĆ CIEPLNA Badania

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie rur i kształtek Rury stalowe Rury

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie rur i kształtek Rury stalowe Rury Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie rur i kształtek Rury stalowe Rury Rura ze stali węglowej, ocynkowana - 15 x 1,2 1185 m Rura ze stali węglowej, ocynkowana - 18 x 1,2 266 m Rura ze stali węglowej,

Bardziej szczegółowo

CALEFFI ARMATURA DO C.O. I C.W.U. zawór termostatyczny. budowa głowicy termostatycznej. zawór odcinający PRODUKTY FIRMY CALEFFI

CALEFFI ARMATURA DO C.O. I C.W.U. zawór termostatyczny. budowa głowicy termostatycznej. zawór odcinający PRODUKTY FIRMY CALEFFI ARMATURA DO C.O. I C.W.U. zawór termostatyczny GWARANCJA SZCZELNOŚCI - budowa głowicy termostatycznej zawór odcinający PRODUKTY FIRMY Firma Caleffi od ponad 40 lat jest wiodącym europejskim producentem

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. * Cennik obowiązuje od 01.02.2011 Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Głowica SH Diamant biała 6001 00001 37,00 zł Głowica

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o.

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Cennik obowiązuje do 31.01.2011r. Z dniem 01.02.2011 roku nastąpi wzrost o 5% cen na cały asortyment zawarty w katalogu. Głowice termostatyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWORY GRZEJNIKOWE I TERMOSTATYCZNE

ZAWORY GRZEJNIKOWE I TERMOSTATYCZNE ARMATURA PMIARWA ZAWRY GRZEJNIKWE I TERMSTATYCZNE GWARANCJA SZCZELNŚCI - temperatura pracy do 100 C ciśnienie nominalne 10 bar ZAWRY GRZEJNIKWE I TERMSTATYCZNE wytrzymały korpus podwójne uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Cennik obowiązuje od Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Cennik obowiązuje od Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Cennik obowiązuje od 07.03.2016 Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Głowica SH Diamant biała 600100001 38,10 zł Głowica

Bardziej szczegółowo

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE Regulacja ogrzewania podłogowego RTL Ogranicznik temperatury powrotu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany

Bardziej szczegółowo

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne Zestawy dekoracyjne Bogactwo oferty zestawów zaworów grzejnikowych Alterna daje możliwość idealnego dopasowania elementów instalacji grzewczej do charakteru i wystroju konkretnego wnętrza. Dbając o wystrój

Bardziej szczegółowo

str. 437 str. 437 str. 439 str. 439 str. 440 str. 441 złączki grodziowe nakrętki calowe przedłużki śrubunki nyple mufy redukcje

str. 437 str. 437 str. 439 str. 439 str. 440 str. 441 złączki grodziowe nakrętki calowe przedłużki śrubunki nyple mufy redukcje 06 ARMATURA GWINTOWANA str. 437 str. 437 str. 437 str. 439 str. 439 str. 440 str. 441 złączki grodziowe nakrętki calowe przedłużki śrubunki nyple mufy redukcje str. 444 str. 445 str. 446 str. 448 str.

Bardziej szczegółowo

IW 36 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

IW 36 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Rura do ogrz. podłogowego i instalacji grzejników z PE-Xc, posiada baterię tlenową zgodnie z DIN 4726, max. temperatura pracy obliczeniowa - 90 C; max. temperatura robocza -95 C (dla p= 3,5 bar) TYP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

temperatura pracy do 100 C wytrzymały korpus

temperatura pracy do 100 C wytrzymały korpus TERMSTTYK ZWRY GWRNCJ SZCZELNŚCI - temperatura pracy do 100 C ciśnienie nominalne 10 bar wytrzymały korpus duża ilość zwojów piaskowany i niklowany korpus podwójne uszczelnienie (kauczuk nitrylowy i gniazdo

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie grzejników

1. Zestawienie grzejników Zestawienie grzejników Zestawienie grzejników Grzejniki niezintegrowane JAGA - STRADA Produkt Ilość Jednostka 1 1 1 1 1 1 1 18 1 20. 2 11/065 [600mm] 12 szt. 11/065 [700mm] 36 szt. 11/065 [800mm] 14 szt.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver )

KARTA PRODUKTU (ver ) KARTA PRODUKTU (ver.01.01-2014) 1. Nazwa Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego z mosiądzu lub stali nierdzewnej 2. Cechy i przeznaczenie produktu Rozdzielacze firmy Capricorn przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo

ZAWOROWE 38 COSMO. Wydajność cieplna Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

ZAWOROWE 38 COSMO. Wydajność cieplna Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie. 38 COSMO 13 bar 10 bar max. podłączenia 4 x GW 1/ x GZ 3/4 z prawej strony (z lewej na zamówienie) ciśnienie próbne 1,3 MPa ciśnienie pracy 1,0 MPa temperatura zasilaniaa 110 C Wydajność cieplna Badania

Bardziej szczegółowo

Instalujemy jakość. Marka dla Instalatora. katalog / cennik 2016. > bardzo dobra jakość produktów. > łatwy montaż i bezpieczeństwo użytkowania

Instalujemy jakość. Marka dla Instalatora. katalog / cennik 2016. > bardzo dobra jakość produktów. > łatwy montaż i bezpieczeństwo użytkowania katalog / cennik 2016 Instalujemy jakość Marka dla Instalatora > bardzo dobra jakość produktów > łatwy montaż i bezpieczeństwo użytkowania > nowoczesne rozwiązania to przede wszystkim dobra jakość, łatwość

Bardziej szczegółowo

V2400. Zawór powrotny Verafix. zawór odcinająco-regulacyjny. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały

V2400. Zawór powrotny Verafix. zawór odcinająco-regulacyjny. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały V2400 Zawór powrotny Verafix zawór odcinająco-regulacyjny Kątowy Konstrukcja Zawór składa się z: korpusu PN10, DN10/15/20 (wymiary wg EN) z: - gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym na wejściu - gwintem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

V2400. Zawór powrotny Verafix. zawór odcinająco-regulacyjny. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały

V2400. Zawór powrotny Verafix. zawór odcinająco-regulacyjny. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały V2400 Zawór powrotny Verafix zawór odcinająco-regulacyjny Kątowy Konstrukcja Zawór składa się z: korpusu PN10, DN10/15/20 (wymiary wg EN) z: - gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym na wejściu - gwintem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie V2000FV Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną Zastosowanie kątowy wg DIN prosty wg DIN Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa się z: Korpusu PN10, DN10, 15 posiada: - wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE 44 COSMO. Wydajność cieplna Badania przeprowadzono zgodnie z EN na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

KOMPAKTOWE 44 COSMO. Wydajność cieplna Badania przeprowadzono zgodnie z EN na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie. 44 COSMO podłączenia 4 x GW 1/2 13 bar ciśnienie próbne 1,3 MPa 10 bar max. ciśnienie pracy 1,0 MPa temperatura zasilaniaania 110 C Wydajność cieplna Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k.

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Głowica SH Diamant biała 600100001 37,00 zł Głowica HT Diamant biała 600100002 38,00

Bardziej szczegółowo

V2000BB. Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB. Zastosowanie. AT-Concept. Właściwości

V2000BB. Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB. Zastosowanie. AT-Concept. Właściwości V2000BB Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB Kątowy wg EN215 (D) Kątowy wg EN215 (F) Prosty wg EN215 (D) Prosty wg EN215 (F) Zastosowanie Termostatyczne zawory grzejnikowe stosowane są w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA C.O. - Budynek odpraw celnych nr 21, Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi - ZAMIENNY

INSTALACJA C.O. - Budynek odpraw celnych nr 21, Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi - ZAMIENNY Zbiór: 917 ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJA C.O. - Budynek odpraw celnych nr 21, Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi - ZAMIENNY Data: 24/06/09 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instalujemy jakość. Marka dla Instalatora. katalog / cennik 2015. > bardzo dobra jakość produktów. > łatwy montaż i bezpieczeństwo użytkowania

Instalujemy jakość. Marka dla Instalatora. katalog / cennik 2015. > bardzo dobra jakość produktów. > łatwy montaż i bezpieczeństwo użytkowania katalog / cennik 2015 Instalujemy jakość Marka dla Instalatora > bardzo dobra jakość produktów > łatwy montaż i bezpieczeństwo użytkowania > nowoczesne rozwiązania to przede wszystkim dobra jakość, łatwość

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.06/ )

KARTA PRODUKTU (ver.06/ ) KARTA PRODUKTU (ver.06/05.2012) 1. Nazwa Rozdzielacz ze stali nierdzewnej Capricorn 2. Cechy i przeznaczenie produktu Rozdzielacz firmy Capricorn Sp. z o.o. przystosowany jest do rozdzielania czynnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 3 - Materiały wodno - kanalizacyjne Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto [PLN] Wartość netto [PLN]

Bardziej szczegółowo

Systemy instalacyjne R4 Złączki do lutowania

Systemy instalacyjne R4 Złączki do lutowania Cennik 2011 Systemy instalacyjne Złączki do lutowania Złączki do lutowania, wykonane z miedzi i do łączenia z rurami miedzianymi wg PN-EN 1254-1, Złączki do lutowania ze znakiem atestu DVGW i znakiem jakości

Bardziej szczegółowo

VONARIS opis produktu

VONARIS opis produktu VONARIS opis produktu 03 VONARIS grzejniki konwektorowe VONARIS grzejnik konwektorowy składa się ze zgrzewanych, przewodzących wodę elementów grzewczych wykonanych z przewodów stalowych o przekroju prostokątnym.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA 08/2016 GRZEJNIKI T6

KARTA KATALOGOWA 08/2016 GRZEJNIKI T6 ZDROWY KLIMAT LEPSZE Ż YCIE KARTA KATALOGOWA 08/2016 GRZEJNIKI Technology 2 DANE TECHNICZNE 13 bar 10 bar max. max. podłączenia 2 x GZ 3/4 środkowe 4 x GW 1/2 ciśnienie próbne 1,3 MPa ciśnienie pracy 1,0

Bardziej szczegółowo

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie RA-NCX RA-NCX RA-NCX RLV-CX RLV-CX kątowy prosty trójosiowy prosty kątowy Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

10% MAGAZYN PROMOCYJNY. 2+1 bateria za. dodatkowe. promocja. dodatkowe. 1zł. rabatu. rabatu W POLSCE STREFA INSTALATORA STREFA SPA 02/2017

10% MAGAZYN PROMOCYJNY. 2+1 bateria za. dodatkowe. promocja. dodatkowe. 1zł. rabatu. rabatu W POLSCE STREFA INSTALATORA STREFA SPA 02/2017 MAGAZYN PROMOCYJNY 02/2017 obowiązuje w dniach: 10.0.2017 30.06.2017 dodatkowe zapraszamy do polubienia naszego fanpage a: Armatura Kraków SA 10% nasze inspiracje aranżacyjne znajdą Państwo na instagramie:

Bardziej szczegółowo

Cena jednost. netto w zł.

Cena jednost. netto w zł. CIOR6-54/08 FORMULARZ CENOWY - sposób obliczenia ceny Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Asortyment dostaw J.m. Ilość Cena jednost. netto w zł. Wartość netto (4 x 5) Stawka VAT w % Wartość VAT (6 x 7) Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI KONWEKCYJNE MIEDZIANO-ALUMINIOWE CONVECTOR CENNIK obowiązuje od

GRZEJNIKI KONWEKCYJNE MIEDZIANO-ALUMINIOWE CONVECTOR CENNIK obowiązuje od GRZEJNIKI KONWEKCYJNE MIEDZIANO-ALUMINIOWE CONVECTOR CENNIK 2011-2016 obowiązuje od 01.04.2011 Producent: ul.kantorowicka 400, 31-763 KRAKÓW, POLAND tel./fax: +48 12 645-10-08 ; +48 12 645-10-06 handel@convector.pl

Bardziej szczegółowo

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie V2000VS Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS Zastosowanie Kątowy wg DIN Kątowy wg NF Osiowy kątowy Prosty wg DIN Prosty wg NF Narożny kątowy, prawy Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie V2000VS Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS Zastosowanie Kątowy wg DIN Kątowy wg NF Osiowy kątowy Prosty wg DIN Prosty wg NF Narożny kątowy, prawy Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o. Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Starachowice, dn. 9.04.206r. dla budynku mieszkalnego przy ul. Majówka 7a w Starachowicach Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz

Bardziej szczegółowo

Materiały instalacyjne (PP-RCT/PP-R) produkcji Bänninger

Materiały instalacyjne (PP-RCT/PP-R) produkcji Bänninger x 2,3 25 x 2,8 Rura homogeniczna PP-RCT x 2,9 80 B C/1,6 MPa 60 C/0,8 MPa x 3,7 x 4,6 x 5,8 x 6,8 x 8,2 x 10,0 x 11,4 0 x 14,6 x 2,8 25 x 3,5 Rura homogeniczna PP-RCT x 4,4 80 B C/2,0 MPa 70 C/1,0 MPa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO Apaj architekci Dorota Śledyńska 05-084 Leszno Wilkowa Wieś 8H PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PARAFIALNY PN. WIECZERNIK- INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE Regulacja ogrzewania podłogowego RTL Ogranicznik temperatury powrotu utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany

Bardziej szczegółowo

Armatura do grzejników dolnozasilanych

Armatura do grzejników dolnozasilanych Vekotrim Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy z odcięciem Zawory kulowe do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz OISm 50/40 0 bar SPAW-TEST 3 Regulator różnicy ciśnień AVP DN25 Danfoss 003H626

Bardziej szczegółowo

Cennik katalogowy Valvex obowiązujący od

Cennik katalogowy Valvex obowiązujący od Lp OPIS Cennik katalogowy Valvex obowiązujący od 11.05.2015 Armatura instalacyjna wodna 1 1451320 ONYX Kurek kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) (wersja N-N) 3/8'' 15,00 zł 30 16/96 2

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Cennik obowiązuje od 01.03.2015 Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena

Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Cennik obowiązuje od 01.03.2015 Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Cennik produktów firmy Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. Cennik obowiązuje od 01.03.2015 Głowice termostatyczne Nr katalogowy Cena Głowica SH Diamant biała 600100001 37,00 zł Głowica

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS CosmoCONTROL 2. Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe

BIMs PLUS CosmoCONTROL 2. Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe BIMs PLUS CosmoCONTROL 2 Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe Zawory termostatyczne CosmoCONTROL 2 Opis: zawór termostatyczny z bezstopniowà nastawà wst pnà, samouszczelniajàcy, z uszczelnieniem

Bardziej szczegółowo

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: 1 ARMATURA SPOŻYWCZA DIN 11850 SMS RJT / IDF / Zoll gatunek stali: AISI 304/304L/316L / / / / / / uszczelnienie: NBR/HNBR/MVQ/EPDM/Viton

Bardziej szczegółowo

OPTI COMFORT. Nastaw/Temperatura: 6ºC 12ºC 16ºC 20ºC 24ºC 28ºC *

OPTI COMFORT.  Nastaw/Temperatura: 6ºC 12ºC 16ºC 20ºC 24ºC 28ºC * Głowice termostatyczne Głowice termostatyczne OPTICOMFORT utrzymują stałą, wymaganą temperaturę oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Pozwalają zredukować zużycie energii - średnio o 25%. Jest to możliwe

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną Zawory typu RA-N z nastawą wstępną EN 215-1 HD 1215-2 Zastosowanie RA-N zawór prosty RA-N zawór kątowy RA-N zawór trójosiowy RA-N zawór UK Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Il o ś ć 1 Magnetoodmulacz OISm 150/32 16 bar SPAW-TEST 1 2 Magnetoodmulacz OISm 150/40 10 bar SPAW-TEST 1 3 Regulator różnicy ciśnień AVP Danfoss

Bardziej szczegółowo

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia Vekotec Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

A-exact. Zawory termostatyczne Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu

A-exact. Zawory termostatyczne Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu A-exact Zawory termostatyczne Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / A-exact A-exact Automatyczny zawór termostatyczny A-exact wyposażony

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

W katalogu znajduje się przegląd podstawowych elementów armatury pneumatycznej w zakresie gwintów od M5 do 1 w tym: - łączniki, mufy, kolanka -

W katalogu znajduje się przegląd podstawowych elementów armatury pneumatycznej w zakresie gwintów od M5 do 1 w tym: - łączniki, mufy, kolanka - www.recrus.pl W katalogu znajduje się przegląd podstawowych elementów armatury pneumatycznej w zakresie gwintów od M5 do 1 w tym: - łączniki, mufy, kolanka - trójniki i czwórniki - tuleje do węży - elementy

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe Doświadczenie w dystrybucji grzejników płytowych oraz wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pozwala nam zaproponować Państwu nowy produkt jakim są grzejniki

Bardziej szczegółowo

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający

Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający Zawory termostatyczne chromowane Typ RA-NCX z nastawą wstępną Typ RLV-CX zawór odcinający EN 215-1 Zastosowanie RA-NCX - kątowy RA-NCX - prosty RA-NCX - trójosiowy RLV-CX - kątowy RLV-CX - prosty Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie grzejników z wk adkami zaworowymi > Grzejnikowe modu y przy àczeniowe

Wyposa enie grzejników z wk adkami zaworowymi > Grzejnikowe modu y przy àczeniowe Wyposa enie grzejników z wk adkami zaworowymi > Grzejnikowe modu y przy àczeniowe Zalety konstrukcyjne: na zasilaniu i powrocie z grzejnika pod àczane sà grzejnikowe modu y przy àczeniowe, umo liwiajàce

Bardziej szczegółowo

PROTEO (450, HP600, 900)

PROTEO (450, HP600, 900) (450, HP600, 900) INSTRUKCJA MONTAŻU Charakterystyka Nowoczesna instalacja c.o. powinna charakteryzować się oszczędną i wieloletnia eksploatacja. Należy ja zatem wyposażyć w grzejniki o niskiej bezwładności

Bardziej szczegółowo

Przejdź do spisu treści

Przejdź do spisu treści Spis treści Cennik Vitoset 1.1 Grzejniki z przyłączem dolnym typ VK 1.2 Grzejniki środkowozasilane typ M 1.3 Grzejniki z przyłączem dolnym typ VK Plan 1.4 Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym typ K 1.5

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWORY GRZEJNIKOWE 105 1/2 32,20 106 1/2 37,50 108-32,00 102 230V NZ 115 1/2 15,80 116 1/2 17,40

ZAWORY GRZEJNIKOWE 105 1/2 32,20 106 1/2 37,50 108-32,00 102 230V NZ 115 1/2 15,80 116 1/2 17,40 Obowiązuje od 07.07.2007r Strona 5.1 Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory grzejnikowe regulacyjne służą do regulacji ilości czynnika grzewczego zasilającego grzejnik, zaś zawory grzejnikowe odcinające

Bardziej szczegółowo

G OWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT

G OWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. G OWICE TERMOSTATYCZNE ZAWORY TERMOSTATYCZNE ZAWORY POWROTNE PRZY CZA DO GRZEJNIKÓW ARMATURA GRZEJNIKOWA ZAWORY GRZEJNIKOWE Z CZKI ZACISKOWE

Bardziej szczegółowo

Aquilo FMK (bez wentylatora)

Aquilo FMK (bez wentylatora) grzejniki kanałowe Aquilo FMK (bez wentylatora) Grzejniki kanałowe Aquilo FMK przeznaczone są do montażu w podłogach ogrzewanych pomieszczeń. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła,

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

Grzejnik łazienkowy SA f-my Radson szt. 2

Grzejnik łazienkowy SA f-my Radson szt. 2 Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie grzejników dla instalacji c.o. Grzejnik łazienkowy SA 11-400 f-my Radson szt. 2 Grzejnik płytowy lewy Integra INT11-300-450 Grzejnik płytowy lewy Integra INT11-600-450

Bardziej szczegółowo

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A A R M A T U R A CATALOGUE P R Z E M Y S Ł O W A WWW.CROMOSTAL.PL SPIS TREŚCI KATALOG ARMATURA GWINTOWANA Rozdziały Strona 1. ARMATURA DO SPAWANIA 4 KOLANA SPAWANE 90 0 ZWYKŁE... 4 KOLANA BEZSZWOWE 90 0...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH L.p. Nazwa produktu Producent Jedn. Ilość Wartość (iloczyn 5 i 6) Materiały sanitarne do białego montażu 1. Umywalka o

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Rozbudowa budynku przedszkola "HAŁABAŁA' 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Instalacje sanitarne 45330000-9

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA P.H.P. "PELIKAN" HENRYK SZYPUŁA

OFERTA HANDLOWA P.H.P. PELIKAN HENRYK SZYPUŁA OFERTA HANDLOWA P.H.P. "PELIKAN" HENRYK SZYPUŁA 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 22 tel. (14) 611-62-79 fax (14) 611-62-23 pelikanbochnia@interia.pl 1. INSTALACJE C.O. 1. ROZDZIELACZE 2. OBEJŚCIA POMPY 3.

Bardziej szczegółowo

Armatura grzejnikowa Ściąga instalatora

Armatura grzejnikowa Ściąga instalatora MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Armatura grzejnikowa Ściąga instalatora Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 755 06 00 faks 22 755 07 01 www.strefainstalatora.pl www.strefainstalatora.pl

Bardziej szczegółowo