System Zarządzania Forte 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte 2014"

Transkrypt

1 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Ustawienia Wymiarowanie MPK Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK Rentowność Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI

2 Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Pole koszt w oknie Właściwości pozycji Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Kadry i Płace Kalendarz firmy na rok 2014 Stawka godzinowa urlop z zamkniętego okresu Forte Repozytorium Dokumentów Dokumenty obce kolumna Data odebrania

3 Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Moduł Forte BI jest narzędziem analityczno-raportującym w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Systemu Zarządzania Forte. Dzięki przygotowanym zestawieniom BI i kokpitom menedżerskim: Kokpit Menedżera, Kokpit - Sprzedaż, Kokpit - Zakup, Kokpit - Finanse możliwa jest przejrzysta, graficzna prezentacja kluczowych danych i informacji na temat stanu działalności przedsiębiorstwa. Zestawienia Forte Business Intelligence mogą być uruchamiane w widoku przeglądarki internetowej, wywoływane z poziomu modułów Forte oraz jako dodatek Analizy BI w arkuszu MS Excel. Kokpit Menedżera widok przykładowy Możliwość korzystania z modułu Forte BI wymaga posiadania aktywnej licencji. Po wprowadzeniu numeru licencyjnego w module Forte Administracja i poprawnej jego weryfikacji następuje właściwy etap instalacji modułu Forte BI; zakładanie bazy analitycznej oraz instalowanie zestawień Forte BI na serwerze raportowym. Kolejnym etapem jest przetworzenie bazy analitycznej, konfiguracja uprawnień, widoczności zestawień oraz inne czynności przystosowujące do efektywnego wykorzystania Forte Business Intelligence. Moduł Forte BI wymaga środowiska serwerowego w wersji co najmniej MS SQL 2008 R2 oraz zainstalowanych Analysis Services i Reporting Services. Opis zmian związanych z wprowadzeniem Forte BI w modułach Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel oraz Forte Administracja znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o obsłudze modułu można znaleźć w podręczniku użytkownika znajdującego się w katalogu dokumentacji Systemu Forte.

4 Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Dodane zostały przyciski uruchamiające zestawienia Forte BI: Zestawienia BI na górnym pasku menu. Aby zestawienia były widoczne, należy zdefiniować Szybki dostęp FK w tabeli Klasyfikacja zestawień BI w module Forte Administracja. Kokpit BI w menu zakładkowym na górnym pasku wyboru oraz w menu Funkcje. Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI: Kokpit-Finanse, Kokpit-Sprzedaż i Kokpit-Zakup. Za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+0 użytego w głównym oknie modułu wywoływany jest Kokpit Menedżera. Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Ustawienia\Wymiary\Wszystkie Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Wszystkie znajduje się predefiniowana lista wymiarów analitycznych, które mogą zostać nadane kontrahentom znajdującym się w kartotece kontrahentów stałych, kontom księgowym z planu kont oraz MPK. Użytkownik może też zdefiniować własne wymiary. Jeżeli typ definiowanego wymiaru jest słownikowy, wówczas należy go wybrać z listy słowników znajdującej się w menu Kartoteki \ Słowniki. Na liście dostępnych wymiarów analitycznych widoczna jest nazwa wymiaru, jego symbol oraz typ: słownik, data, prawda\fałsz, kwota, numeryczny, tekstowy.

5 Ustawienia\Wymiary\Kontrahenci Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Kontrahenci użytkownik może nadać wymiary analityczne kontrahentom stałym. Służą do tego pozycje z listy wymiarów predefiniowanych i dodanych przez użytkownika. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10).

6 Ustawienia\Wymiary\MPK Określenie miejsca powstawania kosztów (MPK) stałych i zmiennych wspomaga przeprowadzanie rachunku kosztowego w danym przedsiębiorstwie. Należy wcześniej skonkretyzować, który odcinek działalności przedsiębiorstwa, na którym koszty powstały, lub na rzecz którego je poniesiono, będzie analizowany. Miejscem powstawania kosztów mogą być działy przedsiębiorstwa, uwzględniające jego strukturę organizacyjną, projekty, funkcje czy pełnione role. W ten sposób Użytkownik otrzymuje łatwy i bezpośredni dostęp do wydzielonych kosztów danego MPK i może analizować powiązanie skutków poniesionych kosztów z jego przyczynami. Wiedza o MPK pomaga sprawować nad nim pełną kontrolę oraz rozwiązuje problem przypisania wydatków do generujących je obiektów. System Zarządzania Forte BI pozwala Użytkownikom na wprowadzenie wymiaru analitycznego, jakim jest Miejsce Powstawania Kosztów. W oknie Ustawienia \ Wymiary \ MPK widoczny jest panel MKP, z widocznym domyślnym słownikiem Dział. Jeżeli zostanie on zmieniony, przy próbie zapisu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie o utracie wartości w wymiarze MPK klasyfikacji. W oknie Wymiary analityczne MPK widnieje tabela, w której definiuje się i nadaje wymiary analityczne dla MPK. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. Przechodząc w tryb edycji, Użytkownik ma możliwość dodania wymiaru analitycznego z listy dostępnych wymiarów. W otwartym oknie Wybór wymiaru istnieje również opcja zdefiniowania nowego wymiaru. Jeżeli typ nowo definiowanego wymiaru jest słownikowy, można wybrać słownik z listy w oknie Lista słowników lub zdefiniować w nim nowy słownik. Ustawienia\Wymiary\Wymiarowanie MPK Po wybraniu zakładki Wymiarowanie MPK zostaje otwarte okno MPK. Po zaznaczeniu MPK i przejściu w tryb edycji, Użytkownik otrzyma możliwość nadania atrybutów zdefiniowanym wcześniej wymiarom

7 MPK. Jeżeli zostanie zaznaczona więcej niż jedna pozycja, można nadać identyczną wartość wszystkim elementom w oknie. Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Ustawienia\Wymiary\Plan kont Wymiary analityczne nadane kontom księgowym pozawalają na prowadzenie analiz finansowobiznesowych firmy bez użycia raportów operujących na planie kont. Dzięki temu można uprościć plan kont bez obawy utraty narzędzi w obszarze analitycznym. Wymiarowanie planu kont daje możliwość przejścia z hierarchicznych, ograniczonych do 5 poziomów analityk, na kategorie wykorzystywane w zestawieniach BI. Wymiary analityczne dla planu kont definiowane są w oknie Ustawienia \ Wymiary \ Plan kont. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. W oknie Wymiary analityczne: Plan kont, jako Wymiar BI 01 domyślnie ustawiony jest MPK: Dział. Jest to miejsce skorelowania MPK z funkcjonującym w przedsiębiorstwie planem kont. Koszty lub przychody są księgowane w miejscu ich powstawania. Do jednego konta można przypiąć jedno MPK, które jest opisane wymiarami, a ich liczba wynosi od 1 do 10. Kartoteki, które mają swoje wymiary, np. kontrahenci, MPK nie mogą być wymiarowane wymiarami planu kont.

8 Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Po ustaleniu listy wymiarów analitycznych dostępnych dla planu kont należy przejść do zakładki Plan kont w ustawieniach i wybrać przycisk Wymiarowanie. Otwiera on okno Wymiary planu kont. Po wybraniu konta księgowego w lewym panelu okna, w prawym panelu zostanie wyświetlona lista dostępnych wymiarów, którym Użytkownik może nadać atrybuty. Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Jeśli dla kontrahenta nie ma aktywnych wymiarów, to zakładka Wymiary jest niewidoczna. W tabelce widoczne są dwie kolumny: Nazwa i Wartość. W kolumnie Nazwa widoczna jest lista z nazwami poszczególnych wymiarów, które zostały wcześniej zdefiniowane na stronie Ustawienia \ Wymiary \Kontrahenci.

9 W kolumnie Wartość widoczne są informacje określające typ danego wymiaru. Typ wymiaru może mieć różny charakter: prawda\fałsz, kwotowy, tekstowy, daty czy słownikowy. Wartości można nadać pojedynczo przechodząc w tryb edycji na formatce albo zbiorczo. Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Kontrahenci posiadają nadane wymiary analityczne. Są one jednakowe dla całej kartoteki kontrahentów stałych. Aby móc przeprowadzić szczegółowe analizy finansowe i biznesowe, wymiarom analitycznym można nadawać atrybuty właściwe dla grupy kontrahentów. W celu nadania atrybutu wymiarowi dla wybranego lub zaznaczonych kontrahentów stałych, należy skorzystać z polecenia Zmiana wymiarów analitycznych, znajdującego się w menu Operacje w kartotece kontrahentów. Zostaje otwarte okno Zmiana wymiarów analitycznych dla wybranych kontrahentów, w którym znajduje się lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych wcześniej dla kontrahentów stałych. Jeżeli użytkownik chce nadać atrybut wybranemu wymiarowi, powinien go zaznaczyć na liście. Po wybraniu wymiaru, w polu wartość widoczna jest lista wyboru z dostępnymi atrybutami. Wprowadzone atrybuty będą widoczne na liście wymiarów w zakładce Wymiary w kartotekach zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Pozycja Zestawienia BI na górnym pasku menu wyświetla listę zestawień zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI w kolumnie Szybki dostęp HM. Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać polecenie Odśwież listę zestawień. Polecenie Kokpit BI na bocznym pasku wyboru wywołuje okno Kokpit Menedżera. Dostępne jest także z menu kontekstowego głównego okna programu (skrót Ctrl+B). Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI. Prezentowane w tym oknie wykresy umożliwiają szczegółowe drążenie danych czerpanych z systemu Forte.

10 Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Wymiary analityczne nadane w Handlu kontrahentom, towarom i MPK są obecnie wykorzystywane przez cały system Forte przy tworzeniu raportów i analitycznych zestawień Forte BI. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10). Definiowanie wymiarów Za definiowanie wymiarów dowolnej klasyfikacji (w szczególności towarów i kontrahentów) odpowiedzialne jest jedno ogólne prawo w Forte Administracja o nazwie Definiowanie wymiarów analitycznych i znajduje się grupie praw Wspólne. Nadawanie wartości wymiarów Nadawanie wartości wymiarów dla towarów i kontrahentów możliwe jest po ustawieniu prawa do zmiany danych. W przypadku towarów prawo to znajduje się w grupie Forte Handel, ponieważ towary występują tylko w Handlu. Natomiast w przypadku kontrahentów, którzy są wspólni dla wszystkich aplikacji Forte, prawo znajduje się w grupie Wspólne. Ustawienia Wymiarowanie MPK Wymiar Miejsce Powstawania Kosztów musi być wymiarem typu słownik. MPK jest szczególnym typem wymiaru służy do wykonywania zaawansowanych analiz Forte BI.

11 Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK W oknie Ustawienia Działy firmy jest nowe pole MPK z listą rozwijaną (słownik MPK) przedstawiającą Miejsca Powstawania Kosztów. Powiązanie Działu firmy z MPK ma zastosowanie przy tworzeniu raportów Forte BI. Rentowność Nowy sposób naliczania Kosztu na dokumentach i pozycjach dokumentów sprzedaży, powiązany z wartością WZ. Odpowiada on sumie wartości Wydań realizujących magazynowo dany dokument i daną pozycję handlową. Pole koszt jest wykorzystywane przez moduł Forte BI oraz przez zestawienia Handlu do naliczania zysku i rentowności dokumentów. Dane widoczne na zestawieniach uwzględniających naliczanie kosztu zależą od ustawienia parametru pracy Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień.

12 Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Po wybraniu nowego przycisku Zestawienia BI, znajdującego się obok przycisku Wydruki, można wykonać szereg raportów związanych z obsługą Forte BI. Wyświetlana tu lista raportów zależy od wyborów zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI. W przypadku braku licencji na współpracę z modułem Forte BI pojawia się komunikat o konieczności jej zakupu. Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie W związku z wydaniem Forte BI w module administracyjnym pojawia się nowa grupa funkcji: Business Intelligence. Z poziomu modułu zakłada się bazę analityczną i instaluje zestawienia BI, odświeża dane analityczne, zarządza ustawieniami zestawień BI, przywraca ustawienia domyślne, synchronizuje zestawienia z serwerem oraz konfiguruję połączenia z serwerami bazy analitycznej i raportowej. Szczegółowe opisy powyższych funkcjonalności znajdują się podręczniku użytkownika modułu Forte Administracja.

13 Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu W związku z wydaniem Forte BI na liście aktualnych modułów Systemu Forte pojawia się nowa pozycja: Forte Business Intelligence. Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI W związku z wydaniem Forte BI w prawach efektywnych użytkownika pojawia się nowa grupa uprawnień: Prawa modułu: Forte Business Intelligence, Rodzaj: Uprawnienia Forte Business Intelligence: Dostęp do zestawień BI. Włączenie prawa uwidoczni funkcje Forte BI w modułach Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość.

14 Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów kontrahentów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kontrahentów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa w kartotece Kontrahenci. Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów towarów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom towarów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Forte Handel, Rodzaj: Prawa do towarów.

15 Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Dodany została nowy wymiar analityczny: MPK - miejsce powstawania Kosztów, a co za tym idzie, prawo do wymiarowania MPK. Włączenie uprawnienia Zmiana wartości wymiarów umożliwi użytkownikowi wymiarowanie MPK. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa do Miejsc Powstawania Kosztów (MPK). Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo: Zmiana wartości wymiarów kont i użytych słowników. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kont i słowników. Prawa te dostępne są w rodzaju: Prawa modułu: Forte Finanse i Księgowość, Rodzaj: PKN. Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze deklaracji podatkowych VAT-UE i VAT-UEK oraz została dodana obsługa formatu chorwackiego numeru NIP.

16 Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk z dokumentów powiązanych uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji.

17 Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Polecenie Rentowność dokumentu - uwzględnia koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach bez względu na ustawienie parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień. Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Po wybraniu przycisku Wydruki w oknie Wybór wydruku dostępny jest raport Obliczanie kosztów sprzedaży. Raport służy do naliczenia kosztu wynikającego z powiązań pozycji dla dokumentów wystawionych przed aktualizacją do wersji 2014.

18 Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu W grupie parametrów pracy Parametry druku i zestawień można ustawić parametr Sposób prezentowania kosztu na zestawieniach sprzedaży. Koszt prezentowany na zestawieniach typu Sprzedaż za okres jest zależny od wyboru tego ustawienia. Dostępny jest wybór spośród 3 możliwości: 1. Koszt jest wyliczany na podstawie powiązań nagłówków dokumentów. 2. Koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach. 3. Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, czyli wybór sposobu odbywa się bezpośrednio na zestawieniu. Domyślnie wyliczenie odbywa się na podstawie powiązań pozycji (2). Jeżeli wybrano metodę 2 to aby uwzględnić koszt na dokumentach wystawionych przed konwersją do wersji Forte 2014, należy wykonać raport Obliczanie kosztów sprzedaży (Sprzedaż Wydruki Wybór wydruku).

19 Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Umożliwia uwzględnienia kosztu w kwocie dla zapisu księgowego. Na dokumentach sprzedaży w Zapisie księgowym dla pola Kwota dostępne jest na liście rozwijanej nowe pole wyboru Koszt. Pole koszt w oknie Właściwości pozycji Pole jest widoczne dla pozycji typu usługa. Służy do wprowadzenia wartości kosztu tej pozycji. Domyślnie w tym polu przepisywana jest wartość wyliczona na podstawie ceny bazowej. Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru NIP Irlandii. Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do danych kontrahenta.

20 Kadry i Płace Kalendarz firmy na rok 2014 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Ustawione święta na rok 2014: Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (20 kwietnia) Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (8 czerwca) Boże Ciało (19 czerwca) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawione święta na rok 2015: Nowy Rok (1 styczeń) Stawka godzinowa urlop z zamkniętego okresu Poprawione zostało wykazywanie wartości elementów w przypadku wystąpienia urlopu godzinowego: Urlopy (ogółem) Łączne wynagrodzenie za urlop do zestawień Łączne wynagrodzenie za urlop Z klasy Potrącenie urlopowe usunięty został element Potrącenie wynagr. za urlop nierozliczony w poprz. okresie. Forte Repozytorium Dokumentów Dokumenty obce kolumna Data odebrania W kartotekach dokumentów obcych dodano kolumnę Data odebrania.

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo