systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz"

Transkrypt

1 Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE BUDOWANIE KULTURY JAKOŚCI NIEZBĘDNYM WARUNKIEM EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Ą JAKOŚCIĄ Ą KSZTAŁCENIA Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 25 kwietnia 2013 r.

2 Systemy zarządzania jakością Jak budować kulturę jakości? Niech zakwitnie sto kwiatów, niech współzawodniczy sto szkół Samorozpakowujący się system zarządzania jk jakością ś system żywy, rozwijający j się (Self extracting Quality Management SEx QM)

3

4 Uczelniany/Wewnętrzny System Zapewniania Jakości System ZapewnianiaEfektywnej Jakości Kształcenia System ZapewnianiaWysoce Efektywnej Jakości Kształcenia

5 Przepisy prawne Prawo o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia MNiSW Uchwały i decyzje PKA

6 Na co należy zwrócić uwagę Po przeanalizowaniu krajowej legislacji, wymogów PKA etc. zidentyfikowaliśmy 16 obszarów tematycznych Każdy z tych obszarów może być przedmiotem zainteresowania określonej komisji/zespołu roboczego Dla każdego z tych obszarów można ż sporządzać ć periodyczne raporty (do wykorzystywania w postępowaniu akredytacyjnym, dyskusjach nad strategią etc.) Dla każdego obszaru podaję 1 2 przykłady dobrych i złych praktyk Podany schemat można wykorzystywać podczas warsztatów, dyskusji wewnątrz uczelni etc.

7 Uwaga: Jest dobrą praktyką, gdy wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest dopasowany do aktualnych potrzeb uczelni Stąd lepiej uwzględniać różne zewnętrzne Stąd lepiej uwzględniać różne zewnętrzne wzorce, a nie kierować się zewnętrznymi wzorcami

8 1. Nadzór nad ofertą dydaktyczną Uczelni: tworzenie i modyfikacja programów kształcenia dla studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, weryfikacja czy koncepcja kształcenia jest zgodnaz z misją i strategia Uczelni, uwzględnianie opinii interesariuszy wewnętrznych ę i zewnętrznychę Dostosowanie programów do misji i strategii, a nie misji i strategii do programów (myslenie długofalowe) Jasna argumentacja na rzecz zasadności prowadzenia danego typu kształcenia Zapożyczanie programów z innych uczelni Działania koniunkturalne

9 2. Nadzór nad określaniem i weryfikacją efektów kształcenia, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy, analiza zatrudnialności absolwentów Znajdowanie wspólnego języka z instytucjami rynku pracy Brak powiązania z rynkiem pracy Nadmierne powiązanie z rynkiem pracy

10 3. Ocena spójności zakładanych efektów kształcenia, treści kształcenia i stosowanych metod dydaktycznych Krytyczna analiza sylabusów Swoboda akademicka

11 4. Monitorowanie, analiza i ocena sposobów oceniania studentów Dokonywanie analizy i oceny sposobów oceniania studentów Swoboda akademicka Nadmierna regulacja odgórna Zmienianie reguł gry w trakcie roku akademickiego

12 5. Analiza funkcjonowania systemu ECTS i ocena jego adekwatności oraz efektywności jako systemu transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych Roztropne wprowadzanie ECTS (ze zrozumieniem o co tu chodzi) Przypisywanie ECTS na oko otwarte zbyt szeroko Nadmierna formalizacja (ładnie wyglądające, ale nie powiązane z rzeczywistością bilanse ECTS) Sztywne dekretowanie ECTS (np. 1 ECTS = 10 godzin zajęć)

13 6. Monitorowanie procesu rekrutacji i analiza trendów Całościowe podejście do problemu: współpraca ze szkołami informacja o studiach rekrutacja Analiza trendów Brak analizy profilu kandydatów na studia Brak analizy trendów Nieuczciwa konkurencja (nieadekwatna informacja o studiach)

14 7. Monitorowanie procesu dyplomowania Jasne określenie kryteriów, które winny spełniać prace dyplomowe i egzaminy dyplomowe Wprowadzenie ocen zewnętrznych Prace wieloautorskie, bez precyzyjnego określenia wkładu poszczególnych dyplomantów Tematy prac oderwane od życia/od tematyki studiów Prace nie wymagające samodzielności (np. literaturowe, nie wymagające krytycznej analizy)

15 8. Monitorowanie, analiza i ewaluacja procesów związanych z tokiem studiów, w tym: organizacji procesu kształcenia (z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji), rozpatrywania spraw studenckich, opieki naukowej i dydaktycznej oraz uwzględnienia potrzeb studentów niepełnosprawnych Dbałość o to, aby tok studiów był przyjazny dla użytkownika Badanie opinii studentów nt. toku studiów i uwzględnianie ich postulatów Utrudnione kontakty studenci kadra (możliwości konsultacji etc.) Brak systemu wspierania studentów najlepszych i najsłabszych ł

16 9. Nadzór nad systemem wsparcia dla studentów (pomoc materialna, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczna, opieka zdrowotna i inne sprawy bytowe) Dobra informacja Świadomość wagi tych zagadnień Brak informacji Brak zaangażowania samych studentów Niewystarczające wsparcie ze strony uczelni Politechnika Krakowska

17 10. Monitorowanie polityki kadrowej i systemu oceny pracowników Dobrze sformułowana i realizowana polityka kadrowa uczelni, uwzględniająca mechanizmy motywacyjne, stwarzająca możliwości rozwoju osobistego i zawodowego pracowników uczelni Sztywne systemy oceny pracowników, uwzględniające głównie dorobek naukowy Brak spójnego systemu oceny pracowników administracji Niedocenianie roli pracowników administracji

18 11. Analiza sposobu wykorzystywania bazy dydaktycznej, jej jakości i adekwatności do potrzeb Samo dokonywanie takiej analizy Uwzględnianie takiej problematyki w ankietach studenckich Brak zainteresowania tym zagadnieniem ( Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy )

19 12. Monitorowanie aktualności i rzetelności różnych form publicznej informacji o studiach (materiały drukowane, strona internetowa etc.) Imienna odpowiedzialność za treści Mechanizmy aktualizacji (również z imienną odpowiedzialnością) Optymalizacja sposobu zbierania informacji (spójny system) Brak efektywnych mechanizmów aktualizacji Brak korelacji między jednostkami zbierającymi różne rodzaje informacji (ew. podobne informacje, ale dla różnych celów)

20 13. Monitorowanie, analiza oraz ewaluacja efektywności współpracy międzynarodowej, w tym mobilności studentów i pracowników Współpraca międzynarodowa jako jedno z narzędzi realizacji celów strategicznych uczelni Współpraca międzynarodowa postrzegana jako indywidualna sprawa zainteresowanych osób

21 14. Monitorowanie, analiza oraz ewaluacja efektywności współpracy z podmiotami społeczno ekonomicznymi oraz z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, identyfikacja nowych obszarów tej współpracy Współpraca z podmiotami zewnetrznymi jako integralna część działalności uczelni Wzajemne dobre zrozumienie i obustronne korzyści Współpraca na papierze

22 15. Zapobieganie patologiom (plagiaryzm, mobbing etc.) przez identyfikację potencjalnych źródeł i obszarów zagrożenia Efektywny system zapobiegania patologiom (opierający się na świadomości istniejących zagrożeń Działania formalne np. zakładanie, że zakup systemu antyplagiatowego załatwia sprawę

23 16. Proponowanie działań naprawczych oraz mechanizmów korygujących, nadzór nad ich wdrażaniem oraz analiza ich skuteczności Świadomość wagi działań naprawczych Jawność działań naprawczych i mechanizmó korygujących Brak działań naprawczych ( co się będę narażał )

24 Kultura jakości i jakość informacji Często ę nie wie lewica co czyni prawica Nie wiemy, że mówimy prozą że to, co robimy, tworzy nową jakość w naszej jednostce Trzy konieczności (bardzo ważne w kontekścieakredytacji): Przepływ informacji z góry na dół pracownicy winni być regularnie informowani przez władze o bieżącym funkcjonowaniu systemu doskonalenia jakości, w szczególności o możliwościach, jakie ten system im stwarza Przepływ informacji z dołu do góry władze winny być regularnie informowane przez pracowników o działaniach, które przyczyniają się do polepszenia jakości Systematyczna rejestracja informacji związanych z działaniem systemu zapewniania jakości, jej przetwarzanie i publikowanie Świadomość, że jakość kosztuje, ale brak jakości kosztuje dużo więcej

25 根 回 し Nemawashi (jap. 根 回 し) oznacza nieformalny proces dyskretnego wznoszenia fundamentów pod zaproponowaną zmianę albo projekt przez rozmawianiez z zainteresowanymi osobami, zbieranie poparcia i opinii, itd. Uważany jest za ważny element każdej większej ę zmiany, poprzedzający p jakiekolwiek formalne kroki, a udane nemawashi umożliwia przeprowadzenie zmian za zgodą wszystkich stron. Nemawashi w dosłownym tłumaczeniu to "okrążanie korzeni", od 根 (ne, korzeń) i 回 す (mawasu, okrążać). Znaczenie oryginalne było ł dosłowne: ł kopanie dookoła ł korzeni idrzewa, aby przygotować je do przesadzenia. wg Wikipedii

26 Spójność systemu Jasno określone kompetencje różnych ciał zajmujących ją się ę jakością ą Jasny podział pracy, np. Zespół/Biuro ds. Jk Jakości ś opracowuje procedury Komisja/Rada opiniuje procedury, ale ich sama nie zmienia (może sformułować zalecenia, ale nie powinna bezpośrednio ingerować w same treści)

27 Orfeusz w piekle p (libretto K.I. Gałczyńskiego)

28 Wersja oryginalna Diana: Na skraju lasu, pod tym klonem, tra la la rum, tra la la la co gasi liściem słońca skry, tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Akteonem tra la la rum, tra la la la o siedemnastej minut trzy.

29 Wersja pośrednia 1 Diana: Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, y tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Akteonem tra la la rum, tra la la la

30 Wersja pośrednia 2 Diana: Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, y tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Janem Pokornym tra la la rum, tra la la la

31 Wersja końcowa (zaaprobowana przez bogów): Diana: Na skraju lasu w miejscu wytwornym y człowiek pod ciałem szkielet ma miałam się spotkać z Janem Pokornym człowiek pod ciałem szkielet ma. Czy to nie przypomina niektórych uchwał ciał kl kolegialnych? il

32 Przykłady zagraniczne i krajowe Copenhagen Business Sh School Uniwersytet w Göteborgu Uniwersytet Jagielloński PWSZ w Tarnowie

33 Copenhagen Business School: realizacja inicjatyw projakościowych W poprzedniej prezentacji przedstawiono krąg jakości (quality circle) Działania projakościowe w CBS są najczęściej inicjowane oddolnie. W warunkach decentralizacji takie działania przyjmują na ogół jedna z dwóch form: Gniazda dobrej praktyki (Pockets of Good Practice): lokalne przykłady dobrej praktyki są pielęgnowane przy wsparciu CBS LL i stopniowo rozprzestrzeniają się po uczelni. Jednostki pilotażowe (Pilot Sites). Realizuje się projekty pilotażowe w wybranych y jednostkach CBS, a następnie wdraża się sprawdzone rozwiązania w szerszej skali.

34 Uniwersytet w Göteborgu Stosunkowo młody uniwersytet 50,000 studentów Niedawno: najwyższa ocena Rady ds. Szkolnictwa Wyższego (HSV) uczelnianego systemu zapewniania jakości Elementy systemu: Rada ds. Jakości Koordynator ds. Jakości Każdy robi to co powinien robić

35 Jakość kształcenia na UJ Prorektor UJ ds. dydaktyki: odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane ze studiami. i Pełnomocnicy Rektora UJ oraz pełnomocnicy kierowników poszczególnych jednostek dydaktycznych y y ds. ewaluacji jakości kształcenia. Stała Senacka Komisja ds. Nauczania opiniuje i przygotowuje wnioski w zakresie reformy studiów oraz programów i procesu nauczania. Stała ł Rektorska Rkt k Komisja ds. Rozwoju Ddktkii Dydaktyki i Jakości Jk ś Kształcenia ł UJ opracowuje i wdraża system zapewnienia jakości kształcenia, identyfikuje nowe obszary kształcenia. Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia powołane w jednostkach dydaktycznych. Zespół ds. analiz jakości kształcenia zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem badań nad jakością kształcenia na UJ oraz analizą i prezentacją ich wyników.

36 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia pełnienie funkcji przewodniczącego Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia; inicjowanie i koordynowanie działań projakościowych w porozumieniu z przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Zespołów działających w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących diałalność działalność dydaktyczną; przedstawienie prorektorowi UJ ds. dydaktyki propozycji działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w UJ & tworzenie projektów regulacji wewnątrzuniwersyteckich dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia; organizowanie działalności szkoleniowej związanej z doskonaleniem jakości kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie; współpraca p i koordynowanie działalności Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ; współpraca z Działem Nauczania, Biurem Karier, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Biurem Obsługi Studentów Zagranicznych, Działem Rekrutacji na Studia UJ, Centrum Zdalnego Nauczania, Zespołem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w Dziale Technologii Informacyjnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia UJ; inicjowanie, organizacja oraz przeprowadzenie oceny skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu doskonalenia jakościkształcenia kształcenia na poziomie uczelni, jej podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną.

37 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia planowanie strategiczne, rozwijanie i zarządzanie systemem analiz, badań oraz ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim; zarządzanie pracami Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia, z uwzględnieniem aspektów merytorycznych, y y organizacyjnych y i finansowych; koordynacja i zarządzanie działaniami pełnomocników ds. jakości kształcenia w jednostkach dydaktycznych, w zakresie prowadzenia analiz, badań oraz ewaluacji procesu pocesudydaktycznego; współpraca z władzami uczelni i wydziałów, Stałą Rektorską Komisją ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz przedstawicielami studentów w realizacji działań projakościowych: informacyjnych, promocyjnych i realizacji akcji ankietowych oraz budowanie kultury ewaluacji na UJ; inicjowanie akcji projakościowych i koordynowanie działań w zakresie rozwoju kultury ewaluacji oraz doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim;

38 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie edukacyjnej koordynacja prac związanych z przygotowaniem systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz nadzór nad wdrażaniem nowych elementów systemu; analiza struktur elementów systemu: opisy studiów, przedmiotów oraz programów wraz z kontrolą ą ich poprawności; p monitorowanie funkcjonalności i użyteczności systemu; monitorowanie zadowolenia różnych grup użytkowników systemu: wewnętrznych i zewnętrznych; przygotowywanie sprawozdań i ocen systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ, w tym sporządzanie raportów z błędów; przygotowanie programu zmian systemu informacji o ofercie ddkt dydaktycznej juj; współpraca z przedstawicielami podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących działalność ł ddk dydaktyczną, Działem ł Nauczania, Zespołem ł Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w Dziale Technologii Informacyjnej oraz Zespołem Portalu Uniwersyteckiego UJ, Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia; ł

39 Ocena zajęć dydaktycznych y y Ocena pracy administracji Akcje ankietowe Barometr satysfakcji studenckiej Monitorowanie aktywności i kompetencji studentów Bd Badanie kandydatów d na studia Ocena kursu Ars Docendi Monitorowanie losów absolwentów

40 Wsparcie dydaktyki Nagroda Pro Arte Docendi Nagroda im. Hugona Kołłątaja Nagrody dla nauczycieli iliakademickich kd ikih wysoko ocenionych przez studentów Nagrody dla pracowników administracji wysoko ocenionych przez studentów Warsztaty t Ars Docendi Fundusz Ars Docendi

41

42 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie: Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

43 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Punkt wyjścia Obowiązujący stan prawny Prawo o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia ą MNiSW Uchwały PKA Struktura i modus operandi PWSZ w Tarnowie: dzień dzisiejszy Struktura uczelni (Instytuty, Zakłady, jednostki ogólnouczelniane) Istniejące rozwiązania (EGERIA, ankiety studenckie, działania prowadzone przez BKiP, organizacja praktyk Qetc.) Współpraca p z otoczeniem etc. Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

44 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Trzy poziomy Kierunek studiów Zespoły dla poszczególnych kierunków studiów (wymóg prawny, na mocy Rozporządzenia MNiSW) Instytut Zespoły instytutowe (szczebel pośredni; zadanie koordynacja i optymalizacja działań zespołów kierunkowych) Uczelnia iq Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia (polityka Q jakościowa Uczelni, sprawozdania dla Rektora i Senatu) Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

45 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Uczelniana Rd Rada ds. Jakości Jk ś Kształcenia ł Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Przewodniczący Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Z ca Przewodniczącego Koordynator Uczelniany ds. Jakości Kształcenia Specjalista ds. Jakości Kształcenia Sekretarz Instytutowi Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia Kierownik Biura Karier i Projektów Przedstawiciel Studium Pedagogicznego g g Główny Specjalista ds. BHP Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych p Q Specjalista ds. Elektronicznych Baz Danych Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych Q Przedstawiciel Samorządu Studentów Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

46 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Zespół Instytutowy Instytutowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia Kierownicy studiów Przedstawiciele studentów Przedstawiciele pracodawców Opiekunowie praktyk Zespół dla Kierunku Studiów Kierownik Studiów Nauczyciele akademiccy należący do minimum kadrowego Przedstawiciele studentów Przedstawiciele pracodawców Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

47 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Odpowiedzialność Dił Dział Jakości Jk ś Kształcenia ł Zkł Zakłady/Zespoły d/z ł Kierunkowe Przygotowanie informacji ogólnych o uczelni (dla potrzeb akredytacji ), raportów dla Rektora i Senatu etc. Opracowanie procedur i innej dokumentacji dla potrzeb systemu zapewniania jakości kształcenia Doradztwo w sprawach związanych z kształceniem (efekty kształcenia, ECTS, sylabusy etc.) Aktualizacja programów kształcenia ł (sylabusów, ECTS, efektów kształcenia etc.) Przygotowanie i opracowanie całości danych dotyczących danego kierunku studiów, w tym danych statystycznych (dla potrzeb akredytacji) Monitorowanie procesu kształcenia ł dla danego kierunku k studiów Q

48 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 1. Bilans otwarcia Działania 2012/13 2. Tworzenie Zespołów Instytutowych i Kierunkowych 3. Spotkania robocze w Instytutach 4. Sylabus elektroniczny 5. Lista pracodawców współpracujących z Zespołami Kierunkowymi & Materiały informacyjne dla pracodawców 6. Hospitacje zajęć 7. Ankiety studenckie Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

49 Uwagi końcowe: o System doskonalenia jakości winien odpowiadać na pytania, jakieuczelnie sobie stawiają (czy dobrze realizują swoją misję) Nie należy ż kopiować ć systemów z innych uczelni, ale można je adaptować Koewolucja wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości Dobry system zapewniania jakości: taki, że po jego wprowadzeniu ludziom (studenci, nauczyciele akademiccy ) żyje się lepiej (oczywiście to nie jedyne kryterium, ale bardzo ważne )

50 Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem) (Owidiusz) Dziękuję za uwagę!

Wdrożenie zarządzania jakością w programach kształcenia oraz zarządzanie jakością na wydziale i w uczelni. Marek Frankowicz.

Wdrożenie zarządzania jakością w programach kształcenia oraz zarządzanie jakością na wydziale i w uczelni. Marek Frankowicz. Wdrożenie zarządzania jakością w programach kształcenia oraz zarządzanie jakością na wydziale i w uczelni Marek Frankowicz Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE BUDOWANIE KULTURY JAKOŚCI NIEZBĘDNYM WARUNKIEM

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W TARNOWIE SPRAWOZDANIE ZA ROK AKADEMICKI 2012/13

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W TARNOWIE SPRAWOZDANIE ZA ROK AKADEMICKI 2012/13 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W TARNOWIE SPRAWOZDANIE Marek Frankowicz Elżbietą Wojciechowska Sławomir Urban PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE DZIAŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2014 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 1) Zmiany w Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Rok akademicki 2011/2012 był rokiem przejściowym, jeśli

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 Zapewnienie studentom wy na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 09.11.2016 1.. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wprowadził Uchwałą Nr 10 z dnia

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik nr 2 do uchwały Nr R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2012 Wstęp Obowiązek tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu P O L I T Y K A Z A P E W N I E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Prodziekan/prof. dr hab. Czesław Szewczuk. Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Prodziekan/prof. dr hab. Czesław Szewczuk. Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K2 Strona 1 Stron 13 Wydanie Data wydania I Zespół Stanowisko/ imię i nazwisko Data Podpis Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Prodziekan/prof.

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków.

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków. Ia. Organizacja dydaktyki PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna)

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów.

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów. 21 marca 2011 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z TRZECIEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Wrocławskim badań ankietowych z wykorzystaniem systemu Ankieter Na podstawie

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów.

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r.

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013 Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013 Maria Próchnicka Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia Kto wziął udział w badaniach ankietowych 14 wydziałów

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik 2a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 WYTYCZNE dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Dr inż. Dorota Piotrowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE na rok 2014

REKOMENDACJE na rok 2014 REKOMENDACJE na rok 2014 Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, działając zgodnie z treścią 7 punkt 6.4 Uchwały Senatu Nr 284/2011/2012, przedstawia rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo