systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz"

Transkrypt

1 Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE BUDOWANIE KULTURY JAKOŚCI NIEZBĘDNYM WARUNKIEM EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Ą JAKOŚCIĄ Ą KSZTAŁCENIA Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 25 kwietnia 2013 r.

2 Systemy zarządzania jakością Jak budować kulturę jakości? Niech zakwitnie sto kwiatów, niech współzawodniczy sto szkół Samorozpakowujący się system zarządzania jk jakością ś system żywy, rozwijający j się (Self extracting Quality Management SEx QM)

3

4 Uczelniany/Wewnętrzny System Zapewniania Jakości System ZapewnianiaEfektywnej Jakości Kształcenia System ZapewnianiaWysoce Efektywnej Jakości Kształcenia

5 Przepisy prawne Prawo o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia MNiSW Uchwały i decyzje PKA

6 Na co należy zwrócić uwagę Po przeanalizowaniu krajowej legislacji, wymogów PKA etc. zidentyfikowaliśmy 16 obszarów tematycznych Każdy z tych obszarów może być przedmiotem zainteresowania określonej komisji/zespołu roboczego Dla każdego z tych obszarów można ż sporządzać ć periodyczne raporty (do wykorzystywania w postępowaniu akredytacyjnym, dyskusjach nad strategią etc.) Dla każdego obszaru podaję 1 2 przykłady dobrych i złych praktyk Podany schemat można wykorzystywać podczas warsztatów, dyskusji wewnątrz uczelni etc.

7 Uwaga: Jest dobrą praktyką, gdy wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest dopasowany do aktualnych potrzeb uczelni Stąd lepiej uwzględniać różne zewnętrzne Stąd lepiej uwzględniać różne zewnętrzne wzorce, a nie kierować się zewnętrznymi wzorcami

8 1. Nadzór nad ofertą dydaktyczną Uczelni: tworzenie i modyfikacja programów kształcenia dla studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, weryfikacja czy koncepcja kształcenia jest zgodnaz z misją i strategia Uczelni, uwzględnianie opinii interesariuszy wewnętrznych ę i zewnętrznychę Dostosowanie programów do misji i strategii, a nie misji i strategii do programów (myslenie długofalowe) Jasna argumentacja na rzecz zasadności prowadzenia danego typu kształcenia Zapożyczanie programów z innych uczelni Działania koniunkturalne

9 2. Nadzór nad określaniem i weryfikacją efektów kształcenia, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy, analiza zatrudnialności absolwentów Znajdowanie wspólnego języka z instytucjami rynku pracy Brak powiązania z rynkiem pracy Nadmierne powiązanie z rynkiem pracy

10 3. Ocena spójności zakładanych efektów kształcenia, treści kształcenia i stosowanych metod dydaktycznych Krytyczna analiza sylabusów Swoboda akademicka

11 4. Monitorowanie, analiza i ocena sposobów oceniania studentów Dokonywanie analizy i oceny sposobów oceniania studentów Swoboda akademicka Nadmierna regulacja odgórna Zmienianie reguł gry w trakcie roku akademickiego

12 5. Analiza funkcjonowania systemu ECTS i ocena jego adekwatności oraz efektywności jako systemu transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych Roztropne wprowadzanie ECTS (ze zrozumieniem o co tu chodzi) Przypisywanie ECTS na oko otwarte zbyt szeroko Nadmierna formalizacja (ładnie wyglądające, ale nie powiązane z rzeczywistością bilanse ECTS) Sztywne dekretowanie ECTS (np. 1 ECTS = 10 godzin zajęć)

13 6. Monitorowanie procesu rekrutacji i analiza trendów Całościowe podejście do problemu: współpraca ze szkołami informacja o studiach rekrutacja Analiza trendów Brak analizy profilu kandydatów na studia Brak analizy trendów Nieuczciwa konkurencja (nieadekwatna informacja o studiach)

14 7. Monitorowanie procesu dyplomowania Jasne określenie kryteriów, które winny spełniać prace dyplomowe i egzaminy dyplomowe Wprowadzenie ocen zewnętrznych Prace wieloautorskie, bez precyzyjnego określenia wkładu poszczególnych dyplomantów Tematy prac oderwane od życia/od tematyki studiów Prace nie wymagające samodzielności (np. literaturowe, nie wymagające krytycznej analizy)

15 8. Monitorowanie, analiza i ewaluacja procesów związanych z tokiem studiów, w tym: organizacji procesu kształcenia (z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji), rozpatrywania spraw studenckich, opieki naukowej i dydaktycznej oraz uwzględnienia potrzeb studentów niepełnosprawnych Dbałość o to, aby tok studiów był przyjazny dla użytkownika Badanie opinii studentów nt. toku studiów i uwzględnianie ich postulatów Utrudnione kontakty studenci kadra (możliwości konsultacji etc.) Brak systemu wspierania studentów najlepszych i najsłabszych ł

16 9. Nadzór nad systemem wsparcia dla studentów (pomoc materialna, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczna, opieka zdrowotna i inne sprawy bytowe) Dobra informacja Świadomość wagi tych zagadnień Brak informacji Brak zaangażowania samych studentów Niewystarczające wsparcie ze strony uczelni Politechnika Krakowska

17 10. Monitorowanie polityki kadrowej i systemu oceny pracowników Dobrze sformułowana i realizowana polityka kadrowa uczelni, uwzględniająca mechanizmy motywacyjne, stwarzająca możliwości rozwoju osobistego i zawodowego pracowników uczelni Sztywne systemy oceny pracowników, uwzględniające głównie dorobek naukowy Brak spójnego systemu oceny pracowników administracji Niedocenianie roli pracowników administracji

18 11. Analiza sposobu wykorzystywania bazy dydaktycznej, jej jakości i adekwatności do potrzeb Samo dokonywanie takiej analizy Uwzględnianie takiej problematyki w ankietach studenckich Brak zainteresowania tym zagadnieniem ( Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy )

19 12. Monitorowanie aktualności i rzetelności różnych form publicznej informacji o studiach (materiały drukowane, strona internetowa etc.) Imienna odpowiedzialność za treści Mechanizmy aktualizacji (również z imienną odpowiedzialnością) Optymalizacja sposobu zbierania informacji (spójny system) Brak efektywnych mechanizmów aktualizacji Brak korelacji między jednostkami zbierającymi różne rodzaje informacji (ew. podobne informacje, ale dla różnych celów)

20 13. Monitorowanie, analiza oraz ewaluacja efektywności współpracy międzynarodowej, w tym mobilności studentów i pracowników Współpraca międzynarodowa jako jedno z narzędzi realizacji celów strategicznych uczelni Współpraca międzynarodowa postrzegana jako indywidualna sprawa zainteresowanych osób

21 14. Monitorowanie, analiza oraz ewaluacja efektywności współpracy z podmiotami społeczno ekonomicznymi oraz z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, identyfikacja nowych obszarów tej współpracy Współpraca z podmiotami zewnetrznymi jako integralna część działalności uczelni Wzajemne dobre zrozumienie i obustronne korzyści Współpraca na papierze

22 15. Zapobieganie patologiom (plagiaryzm, mobbing etc.) przez identyfikację potencjalnych źródeł i obszarów zagrożenia Efektywny system zapobiegania patologiom (opierający się na świadomości istniejących zagrożeń Działania formalne np. zakładanie, że zakup systemu antyplagiatowego załatwia sprawę

23 16. Proponowanie działań naprawczych oraz mechanizmów korygujących, nadzór nad ich wdrażaniem oraz analiza ich skuteczności Świadomość wagi działań naprawczych Jawność działań naprawczych i mechanizmó korygujących Brak działań naprawczych ( co się będę narażał )

24 Kultura jakości i jakość informacji Często ę nie wie lewica co czyni prawica Nie wiemy, że mówimy prozą że to, co robimy, tworzy nową jakość w naszej jednostce Trzy konieczności (bardzo ważne w kontekścieakredytacji): Przepływ informacji z góry na dół pracownicy winni być regularnie informowani przez władze o bieżącym funkcjonowaniu systemu doskonalenia jakości, w szczególności o możliwościach, jakie ten system im stwarza Przepływ informacji z dołu do góry władze winny być regularnie informowane przez pracowników o działaniach, które przyczyniają się do polepszenia jakości Systematyczna rejestracja informacji związanych z działaniem systemu zapewniania jakości, jej przetwarzanie i publikowanie Świadomość, że jakość kosztuje, ale brak jakości kosztuje dużo więcej

25 根 回 し Nemawashi (jap. 根 回 し) oznacza nieformalny proces dyskretnego wznoszenia fundamentów pod zaproponowaną zmianę albo projekt przez rozmawianiez z zainteresowanymi osobami, zbieranie poparcia i opinii, itd. Uważany jest za ważny element każdej większej ę zmiany, poprzedzający p jakiekolwiek formalne kroki, a udane nemawashi umożliwia przeprowadzenie zmian za zgodą wszystkich stron. Nemawashi w dosłownym tłumaczeniu to "okrążanie korzeni", od 根 (ne, korzeń) i 回 す (mawasu, okrążać). Znaczenie oryginalne było ł dosłowne: ł kopanie dookoła ł korzeni idrzewa, aby przygotować je do przesadzenia. wg Wikipedii

26 Spójność systemu Jasno określone kompetencje różnych ciał zajmujących ją się ę jakością ą Jasny podział pracy, np. Zespół/Biuro ds. Jk Jakości ś opracowuje procedury Komisja/Rada opiniuje procedury, ale ich sama nie zmienia (może sformułować zalecenia, ale nie powinna bezpośrednio ingerować w same treści)

27 Orfeusz w piekle p (libretto K.I. Gałczyńskiego)

28 Wersja oryginalna Diana: Na skraju lasu, pod tym klonem, tra la la rum, tra la la la co gasi liściem słońca skry, tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Akteonem tra la la rum, tra la la la o siedemnastej minut trzy.

29 Wersja pośrednia 1 Diana: Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, y tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Akteonem tra la la rum, tra la la la

30 Wersja pośrednia 2 Diana: Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, y tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Janem Pokornym tra la la rum, tra la la la

31 Wersja końcowa (zaaprobowana przez bogów): Diana: Na skraju lasu w miejscu wytwornym y człowiek pod ciałem szkielet ma miałam się spotkać z Janem Pokornym człowiek pod ciałem szkielet ma. Czy to nie przypomina niektórych uchwał ciał kl kolegialnych? il

32 Przykłady zagraniczne i krajowe Copenhagen Business Sh School Uniwersytet w Göteborgu Uniwersytet Jagielloński PWSZ w Tarnowie

33 Copenhagen Business School: realizacja inicjatyw projakościowych W poprzedniej prezentacji przedstawiono krąg jakości (quality circle) Działania projakościowe w CBS są najczęściej inicjowane oddolnie. W warunkach decentralizacji takie działania przyjmują na ogół jedna z dwóch form: Gniazda dobrej praktyki (Pockets of Good Practice): lokalne przykłady dobrej praktyki są pielęgnowane przy wsparciu CBS LL i stopniowo rozprzestrzeniają się po uczelni. Jednostki pilotażowe (Pilot Sites). Realizuje się projekty pilotażowe w wybranych y jednostkach CBS, a następnie wdraża się sprawdzone rozwiązania w szerszej skali.

34 Uniwersytet w Göteborgu Stosunkowo młody uniwersytet 50,000 studentów Niedawno: najwyższa ocena Rady ds. Szkolnictwa Wyższego (HSV) uczelnianego systemu zapewniania jakości Elementy systemu: Rada ds. Jakości Koordynator ds. Jakości Każdy robi to co powinien robić

35 Jakość kształcenia na UJ Prorektor UJ ds. dydaktyki: odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane ze studiami. i Pełnomocnicy Rektora UJ oraz pełnomocnicy kierowników poszczególnych jednostek dydaktycznych y y ds. ewaluacji jakości kształcenia. Stała Senacka Komisja ds. Nauczania opiniuje i przygotowuje wnioski w zakresie reformy studiów oraz programów i procesu nauczania. Stała ł Rektorska Rkt k Komisja ds. Rozwoju Ddktkii Dydaktyki i Jakości Jk ś Kształcenia ł UJ opracowuje i wdraża system zapewnienia jakości kształcenia, identyfikuje nowe obszary kształcenia. Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia powołane w jednostkach dydaktycznych. Zespół ds. analiz jakości kształcenia zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem badań nad jakością kształcenia na UJ oraz analizą i prezentacją ich wyników.

36 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia pełnienie funkcji przewodniczącego Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia; inicjowanie i koordynowanie działań projakościowych w porozumieniu z przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Zespołów działających w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących diałalność działalność dydaktyczną; przedstawienie prorektorowi UJ ds. dydaktyki propozycji działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w UJ & tworzenie projektów regulacji wewnątrzuniwersyteckich dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia; organizowanie działalności szkoleniowej związanej z doskonaleniem jakości kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie; współpraca p i koordynowanie działalności Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ; współpraca z Działem Nauczania, Biurem Karier, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Biurem Obsługi Studentów Zagranicznych, Działem Rekrutacji na Studia UJ, Centrum Zdalnego Nauczania, Zespołem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w Dziale Technologii Informacyjnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia UJ; inicjowanie, organizacja oraz przeprowadzenie oceny skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu doskonalenia jakościkształcenia kształcenia na poziomie uczelni, jej podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną.

37 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia planowanie strategiczne, rozwijanie i zarządzanie systemem analiz, badań oraz ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim; zarządzanie pracami Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia, z uwzględnieniem aspektów merytorycznych, y y organizacyjnych y i finansowych; koordynacja i zarządzanie działaniami pełnomocników ds. jakości kształcenia w jednostkach dydaktycznych, w zakresie prowadzenia analiz, badań oraz ewaluacji procesu pocesudydaktycznego; współpraca z władzami uczelni i wydziałów, Stałą Rektorską Komisją ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz przedstawicielami studentów w realizacji działań projakościowych: informacyjnych, promocyjnych i realizacji akcji ankietowych oraz budowanie kultury ewaluacji na UJ; inicjowanie akcji projakościowych i koordynowanie działań w zakresie rozwoju kultury ewaluacji oraz doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim;

38 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie edukacyjnej koordynacja prac związanych z przygotowaniem systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz nadzór nad wdrażaniem nowych elementów systemu; analiza struktur elementów systemu: opisy studiów, przedmiotów oraz programów wraz z kontrolą ą ich poprawności; p monitorowanie funkcjonalności i użyteczności systemu; monitorowanie zadowolenia różnych grup użytkowników systemu: wewnętrznych i zewnętrznych; przygotowywanie sprawozdań i ocen systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ, w tym sporządzanie raportów z błędów; przygotowanie programu zmian systemu informacji o ofercie ddkt dydaktycznej juj; współpraca z przedstawicielami podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących działalność ł ddk dydaktyczną, Działem ł Nauczania, Zespołem ł Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w Dziale Technologii Informacyjnej oraz Zespołem Portalu Uniwersyteckiego UJ, Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia; ł

39 Ocena zajęć dydaktycznych y y Ocena pracy administracji Akcje ankietowe Barometr satysfakcji studenckiej Monitorowanie aktywności i kompetencji studentów Bd Badanie kandydatów d na studia Ocena kursu Ars Docendi Monitorowanie losów absolwentów

40 Wsparcie dydaktyki Nagroda Pro Arte Docendi Nagroda im. Hugona Kołłątaja Nagrody dla nauczycieli iliakademickich kd ikih wysoko ocenionych przez studentów Nagrody dla pracowników administracji wysoko ocenionych przez studentów Warsztaty t Ars Docendi Fundusz Ars Docendi

41

42 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie: Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

43 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Punkt wyjścia Obowiązujący stan prawny Prawo o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia ą MNiSW Uchwały PKA Struktura i modus operandi PWSZ w Tarnowie: dzień dzisiejszy Struktura uczelni (Instytuty, Zakłady, jednostki ogólnouczelniane) Istniejące rozwiązania (EGERIA, ankiety studenckie, działania prowadzone przez BKiP, organizacja praktyk Qetc.) Współpraca p z otoczeniem etc. Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

44 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Trzy poziomy Kierunek studiów Zespoły dla poszczególnych kierunków studiów (wymóg prawny, na mocy Rozporządzenia MNiSW) Instytut Zespoły instytutowe (szczebel pośredni; zadanie koordynacja i optymalizacja działań zespołów kierunkowych) Uczelnia iq Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia (polityka Q jakościowa Uczelni, sprawozdania dla Rektora i Senatu) Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

45 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Uczelniana Rd Rada ds. Jakości Jk ś Kształcenia ł Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Przewodniczący Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Z ca Przewodniczącego Koordynator Uczelniany ds. Jakości Kształcenia Specjalista ds. Jakości Kształcenia Sekretarz Instytutowi Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia Kierownik Biura Karier i Projektów Przedstawiciel Studium Pedagogicznego g g Główny Specjalista ds. BHP Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych p Q Specjalista ds. Elektronicznych Baz Danych Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych Q Przedstawiciel Samorządu Studentów Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

46 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Zespół Instytutowy Instytutowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia Kierownicy studiów Przedstawiciele studentów Przedstawiciele pracodawców Opiekunowie praktyk Zespół dla Kierunku Studiów Kierownik Studiów Nauczyciele akademiccy należący do minimum kadrowego Przedstawiciele studentów Przedstawiciele pracodawców Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

47 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Odpowiedzialność Dił Dział Jakości Jk ś Kształcenia ł Zkł Zakłady/Zespoły d/z ł Kierunkowe Przygotowanie informacji ogólnych o uczelni (dla potrzeb akredytacji ), raportów dla Rektora i Senatu etc. Opracowanie procedur i innej dokumentacji dla potrzeb systemu zapewniania jakości kształcenia Doradztwo w sprawach związanych z kształceniem (efekty kształcenia, ECTS, sylabusy etc.) Aktualizacja programów kształcenia ł (sylabusów, ECTS, efektów kształcenia etc.) Przygotowanie i opracowanie całości danych dotyczących danego kierunku studiów, w tym danych statystycznych (dla potrzeb akredytacji) Monitorowanie procesu kształcenia ł dla danego kierunku k studiów Q

48 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 1. Bilans otwarcia Działania 2012/13 2. Tworzenie Zespołów Instytutowych i Kierunkowych 3. Spotkania robocze w Instytutach 4. Sylabus elektroniczny 5. Lista pracodawców współpracujących z Zespołami Kierunkowymi & Materiały informacyjne dla pracodawców 6. Hospitacje zajęć 7. Ankiety studenckie Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

49 Uwagi końcowe: o System doskonalenia jakości winien odpowiadać na pytania, jakieuczelnie sobie stawiają (czy dobrze realizują swoją misję) Nie należy ż kopiować ć systemów z innych uczelni, ale można je adaptować Koewolucja wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości Dobry system zapewniania jakości: taki, że po jego wprowadzeniu ludziom (studenci, nauczyciele akademiccy ) żyje się lepiej (oczywiście to nie jedyne kryterium, ale bardzo ważne )

50 Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem) (Owidiusz) Dziękuję za uwagę!

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo