systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz"

Transkrypt

1 Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Marek Frankowicz Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE BUDOWANIE KULTURY JAKOŚCI NIEZBĘDNYM WARUNKIEM EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Ą JAKOŚCIĄ Ą KSZTAŁCENIA Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 25 kwietnia 2013 r.

2 Systemy zarządzania jakością Jak budować kulturę jakości? Niech zakwitnie sto kwiatów, niech współzawodniczy sto szkół Samorozpakowujący się system zarządzania jk jakością ś system żywy, rozwijający j się (Self extracting Quality Management SEx QM)

3

4 Uczelniany/Wewnętrzny System Zapewniania Jakości System ZapewnianiaEfektywnej Jakości Kształcenia System ZapewnianiaWysoce Efektywnej Jakości Kształcenia

5 Przepisy prawne Prawo o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia MNiSW Uchwały i decyzje PKA

6 Na co należy zwrócić uwagę Po przeanalizowaniu krajowej legislacji, wymogów PKA etc. zidentyfikowaliśmy 16 obszarów tematycznych Każdy z tych obszarów może być przedmiotem zainteresowania określonej komisji/zespołu roboczego Dla każdego z tych obszarów można ż sporządzać ć periodyczne raporty (do wykorzystywania w postępowaniu akredytacyjnym, dyskusjach nad strategią etc.) Dla każdego obszaru podaję 1 2 przykłady dobrych i złych praktyk Podany schemat można wykorzystywać podczas warsztatów, dyskusji wewnątrz uczelni etc.

7 Uwaga: Jest dobrą praktyką, gdy wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest dopasowany do aktualnych potrzeb uczelni Stąd lepiej uwzględniać różne zewnętrzne Stąd lepiej uwzględniać różne zewnętrzne wzorce, a nie kierować się zewnętrznymi wzorcami

8 1. Nadzór nad ofertą dydaktyczną Uczelni: tworzenie i modyfikacja programów kształcenia dla studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, weryfikacja czy koncepcja kształcenia jest zgodnaz z misją i strategia Uczelni, uwzględnianie opinii interesariuszy wewnętrznych ę i zewnętrznychę Dostosowanie programów do misji i strategii, a nie misji i strategii do programów (myslenie długofalowe) Jasna argumentacja na rzecz zasadności prowadzenia danego typu kształcenia Zapożyczanie programów z innych uczelni Działania koniunkturalne

9 2. Nadzór nad określaniem i weryfikacją efektów kształcenia, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy, analiza zatrudnialności absolwentów Znajdowanie wspólnego języka z instytucjami rynku pracy Brak powiązania z rynkiem pracy Nadmierne powiązanie z rynkiem pracy

10 3. Ocena spójności zakładanych efektów kształcenia, treści kształcenia i stosowanych metod dydaktycznych Krytyczna analiza sylabusów Swoboda akademicka

11 4. Monitorowanie, analiza i ocena sposobów oceniania studentów Dokonywanie analizy i oceny sposobów oceniania studentów Swoboda akademicka Nadmierna regulacja odgórna Zmienianie reguł gry w trakcie roku akademickiego

12 5. Analiza funkcjonowania systemu ECTS i ocena jego adekwatności oraz efektywności jako systemu transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych Roztropne wprowadzanie ECTS (ze zrozumieniem o co tu chodzi) Przypisywanie ECTS na oko otwarte zbyt szeroko Nadmierna formalizacja (ładnie wyglądające, ale nie powiązane z rzeczywistością bilanse ECTS) Sztywne dekretowanie ECTS (np. 1 ECTS = 10 godzin zajęć)

13 6. Monitorowanie procesu rekrutacji i analiza trendów Całościowe podejście do problemu: współpraca ze szkołami informacja o studiach rekrutacja Analiza trendów Brak analizy profilu kandydatów na studia Brak analizy trendów Nieuczciwa konkurencja (nieadekwatna informacja o studiach)

14 7. Monitorowanie procesu dyplomowania Jasne określenie kryteriów, które winny spełniać prace dyplomowe i egzaminy dyplomowe Wprowadzenie ocen zewnętrznych Prace wieloautorskie, bez precyzyjnego określenia wkładu poszczególnych dyplomantów Tematy prac oderwane od życia/od tematyki studiów Prace nie wymagające samodzielności (np. literaturowe, nie wymagające krytycznej analizy)

15 8. Monitorowanie, analiza i ewaluacja procesów związanych z tokiem studiów, w tym: organizacji procesu kształcenia (z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji), rozpatrywania spraw studenckich, opieki naukowej i dydaktycznej oraz uwzględnienia potrzeb studentów niepełnosprawnych Dbałość o to, aby tok studiów był przyjazny dla użytkownika Badanie opinii studentów nt. toku studiów i uwzględnianie ich postulatów Utrudnione kontakty studenci kadra (możliwości konsultacji etc.) Brak systemu wspierania studentów najlepszych i najsłabszych ł

16 9. Nadzór nad systemem wsparcia dla studentów (pomoc materialna, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczna, opieka zdrowotna i inne sprawy bytowe) Dobra informacja Świadomość wagi tych zagadnień Brak informacji Brak zaangażowania samych studentów Niewystarczające wsparcie ze strony uczelni Politechnika Krakowska

17 10. Monitorowanie polityki kadrowej i systemu oceny pracowników Dobrze sformułowana i realizowana polityka kadrowa uczelni, uwzględniająca mechanizmy motywacyjne, stwarzająca możliwości rozwoju osobistego i zawodowego pracowników uczelni Sztywne systemy oceny pracowników, uwzględniające głównie dorobek naukowy Brak spójnego systemu oceny pracowników administracji Niedocenianie roli pracowników administracji

18 11. Analiza sposobu wykorzystywania bazy dydaktycznej, jej jakości i adekwatności do potrzeb Samo dokonywanie takiej analizy Uwzględnianie takiej problematyki w ankietach studenckich Brak zainteresowania tym zagadnieniem ( Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy )

19 12. Monitorowanie aktualności i rzetelności różnych form publicznej informacji o studiach (materiały drukowane, strona internetowa etc.) Imienna odpowiedzialność za treści Mechanizmy aktualizacji (również z imienną odpowiedzialnością) Optymalizacja sposobu zbierania informacji (spójny system) Brak efektywnych mechanizmów aktualizacji Brak korelacji między jednostkami zbierającymi różne rodzaje informacji (ew. podobne informacje, ale dla różnych celów)

20 13. Monitorowanie, analiza oraz ewaluacja efektywności współpracy międzynarodowej, w tym mobilności studentów i pracowników Współpraca międzynarodowa jako jedno z narzędzi realizacji celów strategicznych uczelni Współpraca międzynarodowa postrzegana jako indywidualna sprawa zainteresowanych osób

21 14. Monitorowanie, analiza oraz ewaluacja efektywności współpracy z podmiotami społeczno ekonomicznymi oraz z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, identyfikacja nowych obszarów tej współpracy Współpraca z podmiotami zewnetrznymi jako integralna część działalności uczelni Wzajemne dobre zrozumienie i obustronne korzyści Współpraca na papierze

22 15. Zapobieganie patologiom (plagiaryzm, mobbing etc.) przez identyfikację potencjalnych źródeł i obszarów zagrożenia Efektywny system zapobiegania patologiom (opierający się na świadomości istniejących zagrożeń Działania formalne np. zakładanie, że zakup systemu antyplagiatowego załatwia sprawę

23 16. Proponowanie działań naprawczych oraz mechanizmów korygujących, nadzór nad ich wdrażaniem oraz analiza ich skuteczności Świadomość wagi działań naprawczych Jawność działań naprawczych i mechanizmó korygujących Brak działań naprawczych ( co się będę narażał )

24 Kultura jakości i jakość informacji Często ę nie wie lewica co czyni prawica Nie wiemy, że mówimy prozą że to, co robimy, tworzy nową jakość w naszej jednostce Trzy konieczności (bardzo ważne w kontekścieakredytacji): Przepływ informacji z góry na dół pracownicy winni być regularnie informowani przez władze o bieżącym funkcjonowaniu systemu doskonalenia jakości, w szczególności o możliwościach, jakie ten system im stwarza Przepływ informacji z dołu do góry władze winny być regularnie informowane przez pracowników o działaniach, które przyczyniają się do polepszenia jakości Systematyczna rejestracja informacji związanych z działaniem systemu zapewniania jakości, jej przetwarzanie i publikowanie Świadomość, że jakość kosztuje, ale brak jakości kosztuje dużo więcej

25 根 回 し Nemawashi (jap. 根 回 し) oznacza nieformalny proces dyskretnego wznoszenia fundamentów pod zaproponowaną zmianę albo projekt przez rozmawianiez z zainteresowanymi osobami, zbieranie poparcia i opinii, itd. Uważany jest za ważny element każdej większej ę zmiany, poprzedzający p jakiekolwiek formalne kroki, a udane nemawashi umożliwia przeprowadzenie zmian za zgodą wszystkich stron. Nemawashi w dosłownym tłumaczeniu to "okrążanie korzeni", od 根 (ne, korzeń) i 回 す (mawasu, okrążać). Znaczenie oryginalne było ł dosłowne: ł kopanie dookoła ł korzeni idrzewa, aby przygotować je do przesadzenia. wg Wikipedii

26 Spójność systemu Jasno określone kompetencje różnych ciał zajmujących ją się ę jakością ą Jasny podział pracy, np. Zespół/Biuro ds. Jk Jakości ś opracowuje procedury Komisja/Rada opiniuje procedury, ale ich sama nie zmienia (może sformułować zalecenia, ale nie powinna bezpośrednio ingerować w same treści)

27 Orfeusz w piekle p (libretto K.I. Gałczyńskiego)

28 Wersja oryginalna Diana: Na skraju lasu, pod tym klonem, tra la la rum, tra la la la co gasi liściem słońca skry, tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Akteonem tra la la rum, tra la la la o siedemnastej minut trzy.

29 Wersja pośrednia 1 Diana: Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, y tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Akteonem tra la la rum, tra la la la

30 Wersja pośrednia 2 Diana: Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, y tra la la rum, tra la la la miałam się spotkać z Janem Pokornym tra la la rum, tra la la la

31 Wersja końcowa (zaaprobowana przez bogów): Diana: Na skraju lasu w miejscu wytwornym y człowiek pod ciałem szkielet ma miałam się spotkać z Janem Pokornym człowiek pod ciałem szkielet ma. Czy to nie przypomina niektórych uchwał ciał kl kolegialnych? il

32 Przykłady zagraniczne i krajowe Copenhagen Business Sh School Uniwersytet w Göteborgu Uniwersytet Jagielloński PWSZ w Tarnowie

33 Copenhagen Business School: realizacja inicjatyw projakościowych W poprzedniej prezentacji przedstawiono krąg jakości (quality circle) Działania projakościowe w CBS są najczęściej inicjowane oddolnie. W warunkach decentralizacji takie działania przyjmują na ogół jedna z dwóch form: Gniazda dobrej praktyki (Pockets of Good Practice): lokalne przykłady dobrej praktyki są pielęgnowane przy wsparciu CBS LL i stopniowo rozprzestrzeniają się po uczelni. Jednostki pilotażowe (Pilot Sites). Realizuje się projekty pilotażowe w wybranych y jednostkach CBS, a następnie wdraża się sprawdzone rozwiązania w szerszej skali.

34 Uniwersytet w Göteborgu Stosunkowo młody uniwersytet 50,000 studentów Niedawno: najwyższa ocena Rady ds. Szkolnictwa Wyższego (HSV) uczelnianego systemu zapewniania jakości Elementy systemu: Rada ds. Jakości Koordynator ds. Jakości Każdy robi to co powinien robić

35 Jakość kształcenia na UJ Prorektor UJ ds. dydaktyki: odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane ze studiami. i Pełnomocnicy Rektora UJ oraz pełnomocnicy kierowników poszczególnych jednostek dydaktycznych y y ds. ewaluacji jakości kształcenia. Stała Senacka Komisja ds. Nauczania opiniuje i przygotowuje wnioski w zakresie reformy studiów oraz programów i procesu nauczania. Stała ł Rektorska Rkt k Komisja ds. Rozwoju Ddktkii Dydaktyki i Jakości Jk ś Kształcenia ł UJ opracowuje i wdraża system zapewnienia jakości kształcenia, identyfikuje nowe obszary kształcenia. Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia powołane w jednostkach dydaktycznych. Zespół ds. analiz jakości kształcenia zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem badań nad jakością kształcenia na UJ oraz analizą i prezentacją ich wyników.

36 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia pełnienie funkcji przewodniczącego Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia; inicjowanie i koordynowanie działań projakościowych w porozumieniu z przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Zespołów działających w jednostkach pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących diałalność działalność dydaktyczną; przedstawienie prorektorowi UJ ds. dydaktyki propozycji działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w UJ & tworzenie projektów regulacji wewnątrzuniwersyteckich dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia; organizowanie działalności szkoleniowej związanej z doskonaleniem jakości kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie; współpraca p i koordynowanie działalności Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ; współpraca z Działem Nauczania, Biurem Karier, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Biurem Obsługi Studentów Zagranicznych, Działem Rekrutacji na Studia UJ, Centrum Zdalnego Nauczania, Zespołem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w Dziale Technologii Informacyjnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia UJ; inicjowanie, organizacja oraz przeprowadzenie oceny skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu doskonalenia jakościkształcenia kształcenia na poziomie uczelni, jej podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną.

37 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia planowanie strategiczne, rozwijanie i zarządzanie systemem analiz, badań oraz ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim; zarządzanie pracami Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia, z uwzględnieniem aspektów merytorycznych, y y organizacyjnych y i finansowych; koordynacja i zarządzanie działaniami pełnomocników ds. jakości kształcenia w jednostkach dydaktycznych, w zakresie prowadzenia analiz, badań oraz ewaluacji procesu pocesudydaktycznego; współpraca z władzami uczelni i wydziałów, Stałą Rektorską Komisją ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz przedstawicielami studentów w realizacji działań projakościowych: informacyjnych, promocyjnych i realizacji akcji ankietowych oraz budowanie kultury ewaluacji na UJ; inicjowanie akcji projakościowych i koordynowanie działań w zakresie rozwoju kultury ewaluacji oraz doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim;

38 Pełnomocnicy Rektora UJ Pełnomocnik Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie edukacyjnej koordynacja prac związanych z przygotowaniem systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz nadzór nad wdrażaniem nowych elementów systemu; analiza struktur elementów systemu: opisy studiów, przedmiotów oraz programów wraz z kontrolą ą ich poprawności; p monitorowanie funkcjonalności i użyteczności systemu; monitorowanie zadowolenia różnych grup użytkowników systemu: wewnętrznych i zewnętrznych; przygotowywanie sprawozdań i ocen systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ, w tym sporządzanie raportów z błędów; przygotowanie programu zmian systemu informacji o ofercie ddkt dydaktycznej juj; współpraca z przedstawicielami podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych uczelni prowadzących działalność ł ddk dydaktyczną, Działem ł Nauczania, Zespołem ł Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w Dziale Technologii Informacyjnej oraz Zespołem Portalu Uniwersyteckiego UJ, Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia; ł

39 Ocena zajęć dydaktycznych y y Ocena pracy administracji Akcje ankietowe Barometr satysfakcji studenckiej Monitorowanie aktywności i kompetencji studentów Bd Badanie kandydatów d na studia Ocena kursu Ars Docendi Monitorowanie losów absolwentów

40 Wsparcie dydaktyki Nagroda Pro Arte Docendi Nagroda im. Hugona Kołłątaja Nagrody dla nauczycieli iliakademickich kd ikih wysoko ocenionych przez studentów Nagrody dla pracowników administracji wysoko ocenionych przez studentów Warsztaty t Ars Docendi Fundusz Ars Docendi

41

42 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie: Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

43 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Punkt wyjścia Obowiązujący stan prawny Prawo o Szkolnictwie Wyższym Rozporządzenia ą MNiSW Uchwały PKA Struktura i modus operandi PWSZ w Tarnowie: dzień dzisiejszy Struktura uczelni (Instytuty, Zakłady, jednostki ogólnouczelniane) Istniejące rozwiązania (EGERIA, ankiety studenckie, działania prowadzone przez BKiP, organizacja praktyk Qetc.) Współpraca p z otoczeniem etc. Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

44 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Trzy poziomy Kierunek studiów Zespoły dla poszczególnych kierunków studiów (wymóg prawny, na mocy Rozporządzenia MNiSW) Instytut Zespoły instytutowe (szczebel pośredni; zadanie koordynacja i optymalizacja działań zespołów kierunkowych) Uczelnia iq Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia (polityka Q jakościowa Uczelni, sprawozdania dla Rektora i Senatu) Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

45 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Uczelniana Rd Rada ds. Jakości Jk ś Kształcenia ł Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Przewodniczący Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Z ca Przewodniczącego Koordynator Uczelniany ds. Jakości Kształcenia Specjalista ds. Jakości Kształcenia Sekretarz Instytutowi Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia Kierownik Biura Karier i Projektów Przedstawiciel Studium Pedagogicznego g g Główny Specjalista ds. BHP Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych p Q Specjalista ds. Elektronicznych Baz Danych Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych Q Przedstawiciel Samorządu Studentów Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów

46 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Zespół Instytutowy Instytutowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia Kierownicy studiów Przedstawiciele studentów Przedstawiciele pracodawców Opiekunowie praktyk Zespół dla Kierunku Studiów Kierownik Studiów Nauczyciele akademiccy należący do minimum kadrowego Przedstawiciele studentów Przedstawiciele pracodawców Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

47 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 Odpowiedzialność Dił Dział Jakości Jk ś Kształcenia ł Zkł Zakłady/Zespoły d/z ł Kierunkowe Przygotowanie informacji ogólnych o uczelni (dla potrzeb akredytacji ), raportów dla Rektora i Senatu etc. Opracowanie procedur i innej dokumentacji dla potrzeb systemu zapewniania jakości kształcenia Doradztwo w sprawach związanych z kształceniem (efekty kształcenia, ECTS, sylabusy etc.) Aktualizacja programów kształcenia ł (sylabusów, ECTS, efektów kształcenia etc.) Przygotowanie i opracowanie całości danych dotyczących danego kierunku studiów, w tym danych statystycznych (dla potrzeb akredytacji) Monitorowanie procesu kształcenia ł dla danego kierunku k studiów Q

48 Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. Materiały szkoleniowe, Rok akademicki 2012/13 1. Bilans otwarcia Działania 2012/13 2. Tworzenie Zespołów Instytutowych i Kierunkowych 3. Spotkania robocze w Instytutach 4. Sylabus elektroniczny 5. Lista pracodawców współpracujących z Zespołami Kierunkowymi & Materiały informacyjne dla pracodawców 6. Hospitacje zajęć 7. Ankiety studenckie Wprowadzanie KRK na szczeblu instytutów Q

49 Uwagi końcowe: o System doskonalenia jakości winien odpowiadać na pytania, jakieuczelnie sobie stawiają (czy dobrze realizują swoją misję) Nie należy ż kopiować ć systemów z innych uczelni, ale można je adaptować Koewolucja wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości Dobry system zapewniania jakości: taki, że po jego wprowadzeniu ludziom (studenci, nauczyciele akademiccy ) żyje się lepiej (oczywiście to nie jedyne kryterium, ale bardzo ważne )

50 Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem) (Owidiusz) Dziękuję za uwagę!

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W TARNOWIE SPRAWOZDANIE ZA ROK AKADEMICKI 2012/13

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W TARNOWIE SPRAWOZDANIE ZA ROK AKADEMICKI 2012/13 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W TARNOWIE SPRAWOZDANIE Marek Frankowicz Elżbietą Wojciechowska Sławomir Urban PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE DZIAŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 1) Zmiany w Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Rok akademicki 2011/2012 był rokiem przejściowym, jeśli

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r.

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik 1a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie opinii

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Dr inż. Dorota Piotrowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 WYTYCZNE dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r., 27.02.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

1. Ocena programowa PKA kierunku inżynieria środowiska w 2014/15. 2. Wnioski z ankietyzacji i hospitacji zajęć w roku akad.

1. Ocena programowa PKA kierunku inżynieria środowiska w 2014/15. 2. Wnioski z ankietyzacji i hospitacji zajęć w roku akad. Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 1. Ocena programowa PKA kierunku inżynieria środowiska w 2014/15 2. Wnioski z ankietyzacji i hospitacji zajęć w roku akad. 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA Strategiczne cele i zadania uczelni Misją Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) - I i II etap wdrożenia - 2012/2013

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) - I i II etap wdrożenia - 2012/2013 Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) - I i II etap wdrożenia - 2012/2013 dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP Pełnomocnik Dziekana WZ ds. Systemu Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Maria Próchnicka Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych w odniesieniu do nowych regulacji prawnych ż k ł d i i ji i lk i ł j Wyższa Szkoła Administracji

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak 1) Katedra Nawigacji Lotniczej W S O S P w Dęblinie 2) Centrum Badań Kosmicznych PAN 3) Katedra Geodezji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej Konferencja Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie KRK Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie WARSZAWA 2013 1 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA... 4 II. CEL WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia

O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia artystycznego i humanistycznego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Seminarium Bolońskie Zapewnienie jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewniania jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Wewnętrzny system zapewniania jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wewnętrzny system zapewniania jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wewnętrzny System Zapewniania Jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych ma swoją podstawę prawną w następujących dokumentach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Marek Frankowicz marek.frankowicz@gmail.com Zespół Ekspertów Bolońskich Seminarium Bolońskie Zadania uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁOŻENIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 1.1. Planowanie i zatwierdzenie programu kształcenia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport samooceny. Część B

Raport samooceny. Część B Załącznik nr 7 (część B) Raport samooceny Raport samooceny sporządza się do końca października. Zakres czasowy oceny obejmuje tylko poprzedni rok akademicki. Raport samooceny przygotowuje Instytutowa Komisja

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Q: Kultura Jakości Uczelni

Q: Kultura Jakości Uczelni Q: Kultura Jakości czelni Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim niwersytecie Medycznym Projekt współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU System Zarządzania Jakością Kształcenia DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Podstawa prawna wprowadzenia Systemu 1 1. System Zarządzania Jakością Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Załącznik 4. K A L E N D A R Z J A K O Ś C I Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO opracowany przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjęty przez Radę Wydziału Sztuki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Mirecka ekspertka bolońska Częstochowa 2013

Jadwiga Mirecka ekspertka bolońska Częstochowa 2013 WDRAŻANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA ORAZ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA WYDZIALE I UCZELNI Jadwiga Mirecka ekspertka bolońska Częstochowa 2013 Plan prezentacji 1. WSZJ i zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Załącznik do Uchwały nr 52 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 21 lutego 2014 r. PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Celem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauki o Żywności jest: dążenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ryszard M. Janiuk, Zakład Dydaktyki Chemii rmjaniuk@poczta.umcs.lublin.

Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ryszard M. Janiuk, Zakład Dydaktyki Chemii rmjaniuk@poczta.umcs.lublin. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych Ryszard M. Janiuk, Zakład Dydaktyki Chemii rmjaniuk@poczta.umcs.lublin.pl Proszę przesłać na mój adres następujące informacje: nazwa Zakładu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ KOSZALIN 2015 Część I Opis systemu 1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych wymagań współczesnego

Bardziej szczegółowo

ROLA ADMINISTRACJI W WEWNĘTRZNYCH SYSTEMACH ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROLA ADMINISTRACJI W WEWNĘTRZNYCH SYSTEMACH ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROLA ADMINISTRACJI W WEWNĘTRZNYCH SYSTEMACH ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH UCZELNI PUBLICZNYCH Agnieszka Feliks-Długosz, Piotr Ciesielski Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 80/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Racibórz, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie 1. Cele Celem procedury jest: stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo