Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków"

Transkrypt

1 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia, kontynuowania lub ukończenia pierwszych studiów ekonomicznych I, II lub III stopnia na polskich uczelniach albo w ich filiach w krajach byłego ZSRR, jeżeli nie mogą studiować bez pomocy stypendialnej oraz zdobycie przez młodych Polaków ze Wschodu, osiągających dobre wyniki w nauce, dodatkowych kwalifikacji przydatnych w życiu naukowym lub zawodowym, jeżeli nie mogą ich zdobyć bez pomocy stypendialnej. Program jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Koordynatorem Programu jest Fundacja Wileńszczyzna. 2. Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Wileńszczyzna. 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji należy przez to rozumieć Fundację Wileńszczyzna z siedzibą w Warszawie, Stypendium należy przez to rozumieć stypendium naukowo-socjalne i szkoleniowe przyznane przez Komisją Stypendialną w roku akademickim 2014/2015, Komisji Stypendialnej należy przez to rozumieć Komisję Stypendialną powołaną przez Fundację Wileńszczyzna, która składa się z 3-5 osób, w tym jednego/dwóch przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, jednego przedstawiciela Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków, jednego przedstawiciela Fundacji Wileńszczyzna i/lub jednego przedstawiciela Szkoły Głównej Handlowej, Studentach polskiego pochodzenia należy przez to rozumieć studentów posiadających Kartę Polaka lub potwierdzenie polskiego pochodzenia zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 tekst jednolity), Studentach pochodzących z państw byłego ZSRR należy przez to rozumieć studentów polskiego pochodzenia, pochodzących z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu i posiadających obywatelstwo jednego z wyżej wymienionych państw lub obywatelstwo polskie nabyte w ramach repatriacji, Wnioskodawcach, Beneficjentach należy przez to rozumieć osobę składającą wniosek on-line zgodnie z zasadami obowiązującymi na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowie stypendialnej należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której następuje wypłata stypendium i do podpisania której zobowiązany jest Wnioskodawca, któremu Komisja Stypendialna przyznała stypendium, Wniosku należy przez to rozumieć wniosek stypendialny on-line dostępny na stronie internetowej Programu Stypendialnego, tj., Stypendyście należy przez to rozumieć osobę, której Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowo-socjalne lub szkoleniowe i która podpisała umowę stypendialną, Kierunkach ekonomicznych należy przez to rozumieć niżej wymienione kierunki: administracja i zarządzanie, analityka gospodarcza, ekonofizyka, ekonomia, ekonomia i matematyka, ekonomia i zarządzanie, finanse i 1

2 rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, logistyka gospodarcza, matematyka i ekonomia, metody ilościowe i systemy informatyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, towaroznawstwo, zarządzanie, zarządzanie techniką. Podział kierunków ma charakter autorski, choć wynika z wieloletnich dyskusji na ten temat w środowisku akademickim oraz corocznych oczekiwań maturzystów. Lista została stworzona w oparciu m.in. o dokumenty wypracowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Niewymienione wyżej kierunki uznaje się za kierunki nieekonomiczne lub wątpliwe. Wnioski studentów tzw. studentów kierunków wątpliwych za każdym razem będą rozpatrywane przez członków Komisji Stypendialnej i weryfikowane co do ich zasadności i spełniania wymogów formalnych. Studenci tzw. studentów kierunków wątpliwych zobowiązani są do przesłania wykazu przedmiotów, realizowanych w trakcie roku akademickiego 2014/ Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przez złożeniem wniosku. 5. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Wnioskodawcę. 6. Akceptując Regulamin, Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia, dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne z prawem. 7. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez wnioskodawcę w każdym czasie. 8. Wnioskodawca, wypełniając i składając wniosek, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, przez Fundację w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. 9. Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Fundacja. Podane przez Wnioskodawcę dane mogą być przetwarzane jedynie przez Fundację i podmioty przez nią upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Wnioskodawca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich aktualizacji. 2 Beneficjenci Programu 1. Pomocą stypendialną mogą być objęci wyłącznie studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. 2. Szczegółowe warunki dotyczące Beneficjentów Programu ubiegających się o stypendium naukowo-socjalne: 2.1. Pomocą stypendialną w ramach stypendium naukowo-socjalnego mogą być objęci wyłącznie studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR, którzy w roku akademickim 2014/2015 spełniają wszystkie poniższe warunki: posiadają potwierdzenie odbywania studiów I, II lub III stopnia na kierunkach ekonomicznych na polskich uczelniach z siedzibą na terenie RP lub ich filiach z siedzibą w krajach byłego ZSRR, oświadczą, że odbywane przez nich studia są pierwszymi studiami ekonomicznymi I, II lub III stopnia, zadeklarują gotowość aktywnego włączenia się w życie naukowe wspólnoty akademickiej w roku akademickim 2014/2015 poprzez udział w działalności koła naukowego (dotyczącej edukacji ekonomicznej) lub/i zadeklarują gotowość w trakcie roku akademickiego 2014/2015 i/lub przerwy letniej włączenia się do działalności wolontariackiej na rzecz społeczności polskiej w kraju i byłych republikach ZSRR, 2

3 oświadczą, że bez pomocy stypendialnej nie są w stanie podjąć, kontynuować lub ukończyć pierwszych studiów ekonomicznych I, II lub III stopnia na polskich uczelniach na terenie RP lub w ich filiach w krajach byłego ZSRR w roku akademickim 2014/2015, oświadczą, że nie pobierają i nie mają możliwości aplikowania o pomoc finansową z innych źródeł (m.in. pomocy rodziny, rządu RP, stypendium socjalnego, stypendium Stowarzyszenia Wspólnota Polska Zarządu Głównego i Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział w Krakowie, innych stypendiów fundacji i stowarzyszeń, pomocy finansowej i niefinansowej innych podmiotów prawnych i osób fizycznych), która umożliwiłaby im podjęcie, kontynuowanie lub ukończenie pierwszych studiów ekonomicznych I, II lub III stopnia na polskich uczelniach na terenie RP lub w ich filiach w krajach byłego ZSRR w roku akademickim 2014/2015. Zgodnie z prawem polskim uznaje się, że podjęcie, kontynuowanie lub ukończenie studiów ekonomicznych I lub II stopnia na terenie RP jest możliwe, jeżeli student posiada zł miesięcznie netto na pokrycie kosztów utrzymania (akademik, wyżywienie, bilet miesięczny), odpowiednio student III stopnia ok zł miesięcznie netto (studia stacjonarne) lub ok zł miesięcznie netto (studia niestacjonarne lub z tzw. wolnej stopy ). W przypadku studentów wileńskiej filii 850 zł miesięcznie netto, posiadają potwierdzenie o wysokości pobieranych świadczeń stypendialnych m.in. rządu RP, socjalnego uczelni wraz z dodatkiem mieszkaniowym, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddziału w Krakowie i Zarządu Głównego, przedłożą rekomendacje dotyczące ich osiągnięć naukowych (udział w konferencjach, kołach naukowych itp. przedsięwzięciach dot. edukacji ekonomicznej) i wolontariackich. 2.2.Osoby, ubiegające się o stypendium naukowo-socjalne, muszą dodatkowo spełniać jeden w poniższych warunków: w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia I lub II stopnia na kierunku ekonomicznym na zasadzie bez odpłatności i w trybie stacjonarnym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 3,5, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym na zasadzie bez odpłatności i w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 3,5 i pozytywną opinię promotora pracy wraz z informacją o harmonogramie dotychczas zrealizowanej i planowanej do zrealizowania pracy doktorskiej, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym na zasadzie bez odpłatności i z tzw. wolnej stopy na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały pozytywną opinię promotora pracy wraz z informacją o harmonogramie dotychczas zrealizowanej i planowanej do zrealizowania pracy doktorskiej, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia I lub II stopnia na kierunku ekonomicznym na zasadzie bez odpłatności i w trybie stacjonarnym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały nie mniej niż 70% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym na zasadzie bez odpłatności i w trybie stacjonarnym lub 3

4 niestacjonarnym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały nie mniej niż 70% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym na zasadzie bez odpłatności i z tzw. wolnej stopy na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały pozytywną opinię promotora pracy doktorskiej wraz z informacją o harmonogramie planowanej do zrealizowania pracy doktorskiej w roku akademickim 2014/2015, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia na kierunku ekonomicznym w trybie stacjonarnym w filiach polskich uczelni z siedzibą w krajach byłego ZSRR oraz uzyskały w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4,0, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia na kierunku ekonomicznym w trybie stacjonarnym w filiach polskich uczelni z siedzibą w krajach byłego ZSRR oraz uzyskały nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej. 3. Szczegółowe warunki dotyczące Beneficjentów Programu ubiegających się o stypendium szkoleniowe: 3.1. Pomocą stypendialną w ramach stypendium szkoleniowego mogą być objęci wyłącznie studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR, którzy w roku akademickim 2014/2015 spełniają wszystkie poniższe warunki: posiadają potwierdzenie odbywania studiów I, II lub III stopnia na kierunkach ekonomicznych na polskich uczelniach z siedzibą na terenie RP lub w ich filiach w krajach byłego ZSRR, zadeklarują gotowość aktywnego włączenia się w życie naukowe wspólnoty akademickiej w roku akademickim 2014/2015 poprzez udział w działalności koła naukowego (dot. edukacji ekonomicznej) lub/i zadeklarują gotowość w trakcie roku akademickiego 2014/2015 i/lub przerwy letniej włączenia się do działalności wolontariackiej na rzecz społeczności polskiej w kraju i byłych republikach ZSRR (po uzgodnieniu z Fundacją Wileńszczyzna), oświadczają, że bez pomocy stypendialnej w roku akademickim 2014/2015 nie są w stanie uczestniczyć w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub innych przedsięwzięciach o charakterze edukacji ekonomicznej Osoby, ubiegające się o stypendium szkoleniowe, muszą dodatkowo spełniać jeden z poniższych warunków: w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia I lub II stopnia na kierunku ekonomicznym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym z tzw. wolnej stopy na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały pozytywną opinię, 4

5 3 Zakres wsparcia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia I lub II stopnia na kierunku ekonomicznym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia III stopnia na kierunku ekonomicznym z tzw. wolnej stopy na polskich uczelniach na terenie RP oraz uzyskały pozytywną opinię promotora, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 kontynuują pierwsze studia na kierunku ekonomicznym w filiach polskich uczelni z siedzibą w krajach byłego ZSRR oraz uzyskały w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęły pierwsze studia na kierunku ekonomicznym w filiach polskich uczelni z siedzibą w krajach byłego ZSRR oraz uzyskały nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej. 1. Pomoc stypendialna może mieć formą stypendium naukowo-socjalnego i stypendium szkoleniowego. 2. Szczegółowy zakres wsparcia dotyczący stypendium naukowo-socjalnego: 2.1. Stypendium naukowo-socjalne przyznawane jest na okres semestru letniego roku akademickiego 2014/2015. Maksymalny okres otrzymywania stypendium w semestrze zimowym w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 wynosi 4 miesiące (III VI 2015). Dodatkowo Stypendysta może ubiegać się o przedłużenie okresu otrzymywania stypendium o jeden dodatkowy miesiąc (VII IX 2015) pod warunkiem dostarczenia do dnia oświadczenia o możliwości odbycia przez Stypendystę miesięcznej praktyki/stażu w zakresie edukacji ekonomicznej w okresie przerwy letniej VII IX Wysokość stypendium miesięcznie netto wynosi maksymalnie: 1600 zł dla studentów III stopnia, którzy studiują na terenie Polski w trybie stacjonarnym, 1200 zł dla studentów I i II stopnia, którzy studiują na terenie Polski w trybie stacjonarnym, 1000 zł dla studentów III stopnia, którzy studiują na terenie Polski w trybie niestacjonarnym lub z tzw. wolnej stopy, 400 zł dla studentów studiujących na terenie krajów byłego ZSRR. Podział świadczeń stypendialnych wśród studentów studiujących na terenie RP i poza RP będzie zależał głównie od wysokości posiadanych środków finansowych, potrzebnych do podjęcia, kontynuowania lub ukończenia studiów w roku akademickim 2014/2015. Planowana średnia wysokość stypendium to około 700 zł miesięcznie Wypłata stypendium następuje przelewem na polski rachunek bankowy Stypendysty w terminie do 15. dnia każdego miesiąca. Pierwsza wypłata zostanie zrealizowana w terminie 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy stypendialnej przez Stypendystę i Fundację Wileńszczyzna. W przypadku braku posiadania polskiego rachunku bankowego w uzasadnionych przypadkach możliwa jest wypłata gotówkowa. Wówczas wypłata występuje do 1 lipca 2015 roku za semestr letni roku akademickiego 2014/

6 3. Szczegółowy zakres wsparcia dotyczący stypendium szkoleniowego: 4 Rekrutacja 3.1. Stypendium może być przyznane na okres roku akademickiego 2014/ Wysokość stypendium w roku akademickim 2014/2015 wynosi maksymalnie 1500 zł brutto Stypendium może być wypłacone jednorazowo lub w transzach na podstawie oryginału faktury VAT lub innych księgowych dowodów zapłaty, potwierdzających udział Stypendysty w szkoleniach, kursach, warsztatach lub innych przedsięwzięć o charakterze edukacji ekonomicznej. Faktura lub inny księgowy dowód zapłaty winny być wystawione na Fundację Wileńszczyzna (Fundacja Wileńszczyzna, ul. Kanonia 20/22 lok. 16, Warszawa, NIP ), nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy stypendialnej przez Stypendystę i Fundację Wileńszczyzna. Wypłata zostanie zrealizowana w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy przez obie strony i przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów. 1. Studenci ubiegający się o stypendium zobowiązani są do złożenia wniosku stypendialnego. 2. Do złożenia wniosku niezbędne jest dysponowanie przez Wnioskodawcę urządzeniem pozwalającym na korzystanie z zasobów Internetu, w tym przeglądarką umożliwiającą wyświetlanie stron WWW. 3. Wnioski stypendialne mogą być składane jedynie on-line poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie oraz wysłanie wszystkich wymaganych dokumentów na adres takich jak: 3.1. Skan ważnego dokumentu tożsamości, strona ze zdjęciem, 3.2. Skan ważnego dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, 3.3. Skan aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż po zaliczeniu semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015) zaświadczenia z uczelni (nazwa uczelni, kierunek, rok i stopień, tryb studiów i zasady studiowania oraz w przypadku osób rozpoczynających studia w semestrze letnim r.ak. 2014/2015 punktację/ocenę rekrutacyjne wraz ze skalą punktacji/ocen lub w przypadku osób kontynuujących studia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 średnią za semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015, w przypadku studentów III stopnia dodatkowo opinię promotora pracy doktorskiej), 3.4. W przypadku osób ubiegających się o stypendium naukowo-socjalne dodatkowo skan aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż po zaliczeniu semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015) potwierdzenia o wysokości pobieranych świadczeń stypendialnych (m.in. stypendium rządu RP, socjalnego uczelni wraz z dodatkiem mieszkaniowym, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddziału w Krakowie i Zarządu Głównego) i oświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny. 4. Wnioski stypendialne należy składać w terminie do: do godz. 14 polskiego czasu dnia , W przypadku niewykorzystania całej puli stypendialnej w trakcie pierwszej rekrutacji Fundacja przewiduje uruchomienie dodatkowej rekrutacji w trakcie trwania projektu, tj.: do godz. 14 polskiego czasu dnia Kopia wniosku zostanie Wnioskodawcy przesłana na wskazany we wniosku w ciągu 72 godzin (nie licząc dni wolnych) wraz z potwierdzeniem rejestracji wniosku i nadanym mu numerem. W razie 6

7 nieotrzymania wyżej wymienionego maila Wnioskodawca zobowiązany jest do kontaktu z Fundacją Wileńszczyzna: 5 Zasady przyznawania pomocy stypendialnej 1. Wnioski będą rozpatrzone przez Komisję Stypendialną na podstawie Regulaminu pracy Komisji Stypendialnej. 2. Rozpatrzone będą wyłącznie wnioski kompletne i z aktualnymi i ważnymi załącznikami. 3. Decyzja Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach jest ogłaszana na stronie internetowej Programu Stypendialnego poprzez umieszczenie innej listy stypendystów ze wskazaniem wysokości stypendium w terminie: do godz. 14 polskiego czasu dnia , W przypadku niewykorzystania całej puli stypendialnej w trakcie pierwszej rekrutacji Fundacja i uruchomieniu dodatkowej rekrutacji w trakcie trwania projektu, decyzja zostanie ogłoszona w terminie.: do godz. 14 polskiego czasu dnia Prawa i obowiązki Stypendystów i Wnioskodawców 1. Od decyzji Komisji Stypendialnej służy odwołanie do Zarządu Fundacji Wileńszczyzna. Wnioskodawca zobowiązany jest je dostarczyć osobiście lub listem poleconym w terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej na adres Siedziny Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie (Barbara Kasperska, Fundacja Wileńszczyzna, ul. Kanonia 20/22 lok. 16, Warszawa). 2. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub listem poleconym podpisany wniosek oraz oryginały zaświadczeń i poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentu tożsamości i poświadczenia polskiego pochodzenia) w terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej na adres Siedziny Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie (Barbara Kasperska, Fundacja Wileńszczyzna, ul. Kanonia 20/22 lok. 16, Warszawa) Wnioskodawca/Stypendysta zobowiązuje się do zawiadomienia Fundacji w terminie 5 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia o zmianie sytuacji materialnej Wnioskodawcy/Stypendysty, otrzymaniu urlopu dziekańskiego, prawomocnym skreśleniu z listy studentów, rezygnacji ze studiów, zmianie trybu, kierunku studiów, zmianie danych danych kontaktowych, innych ważnych przyczynach. 3. Szczegółowe terminy poniższych zobowiązań będą określone po podpisaniu umowy stypendialnej. Stypendyści zobowiązani są: 3.1. do udziału w badaniu ewaluacyjnym, przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Wileńszczyzna, polegającym na wypełnieniu dwóch ankiet oraz udziale w wywiadzie indywidualnym/grupowym z ewaluatorem, 3.2. do udziału w badaniu ewaluacyjnym, prowadzonym na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, którego szczegóły zostaną określone przez NBP, 3.3. do udziału w spotkaniach Stypendystów w Warszawie (w trakcie dni otwartych NBP) i ośrodkach akademickich, z których pochodzą Stypendyści. Terminy i miejsca spotkań zostaną określone przez Fundację po uzgodnieniu z donatorem i Stypendystami, 3.4. dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej po zaliczeniu semestru zimowego i letniego roku akademickiego lub/i kserokopii dyplomu ukończenia studiów, 7

8 3.5. dostarczyć zaświadczenie potwierdzające udział w działalności koła naukowego (dot. edukacji ekonomicznej) lub/i potwierdzenia udziału w wolontariacie (na rzecz społeczności polskiej w kraju i byłych republikach ZSRR) w trakcie roku akademickiego 2014/2015 lub przerwy letniej, 3.6. w przypadku stypendystów stypendium naukowo-socjalnego - dostarczyć zaświadczenie o pobieranych świadczeniach stypendialnych (m.in. stypendium rządu RP, socjalnego uczelni wraz z dodatkiem mieszkaniowym, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddziału w Krakowie i Zarządu Głównego) drugie (wystawione nie wcześniej niż 5 marca) w terminie do i trzecie (wystawione nie wcześniej niż 10 czerwca) w terminie do Zasady rezygnacji ze stypendium i cofnięcia przyznanego stypendium 1. Komisja Stypendialna cofa przyznane stypendium w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę/Stypendystę nieprawdziwych danych lub przedłożenia nieprawdziwych dokumentów. Fundacja ma prawo do weryfikacji informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę/Stypendystę. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium na numer rachunku bankowego Fundacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia cofnięcia przyznanego stypendium. 2. Komisja Stypendialna może cofnąć przyznane stypendium w przypadku niewykonania przez Stypendystę obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie i umowie stypendialnej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium na numer rachunku bankowego Fundacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia cofnięcia przyznanego stypendium. 3. Komisja stypendialna może pozbawić Stypendystę przyznanego stypendium w następujących przypadkach: zmiany sytuacji materialnej Stypendysty, prawomocnego skreślenia z listy studentów, rezygnacji z nauki w okresie pobierania stypendium, zmiany kierunku lub trybu studiów, innych ważnych przyczyn. 4. Komisja Stypendialna może zawiesić wypłatę przyznanego stypendium w przypadku przebywania Stypendysty na urlopie zdrowotnym. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po przedłożeniu przez Stypendystę prawomocnej decyzji Dziekana o zgodzie na powrót na studia. 8 Postanowienia końcowe 1. Fundacja ma prawo weryfikacji złożonych oświadczeń przez wnioskodawcę. 2. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań określonych w niniejszej umowie Stypendysta nie może ubiegać się o przyznanie kolejnego stypendium w okresie następnych 2 lat, licząc od dnia stwierdzenia naruszenia warunków niniejszego Regulaminu. 3. Osoby powtarzające rok nie mogą się ubiegać o stypendium. Wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego. 5. Komisja Stypendialna może odmówić przyznania stypendium pomimo spełnienia przez Wnioskodawców warunków określonych w Regulaminie w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium. 6. Wypłata na stypendium następuje pod warunkiem otrzymania przez Fundację środków pieniężnych od donatora. 7. W szczególnych wypadkach Komisja Stypendialna, podejmując decyzję o przyznaniu stypendium, może pominąć wybrane zapisy niniejszego Regulaminu. 8

9 8. Wnioski o przyznanie stypendium oraz wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 9. Koordynatorem projektu jest Barbara Kasperska. Dane do kontaktu: Barbara Kasperska, Fundacja Wileńszczyzna, ul. Kanonia 20/22 lok. 16, Warszawa, Tel , fax , Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. Ogłoszony dnia 2014 roku. 9

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo