Problematyka hurtowni danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problematyka hurtowni danych"

Transkrypt

1 Plan wykładu Problematyka hurtowni 1. Bibliografia 2. Systemy klasy Business Intelligence 3. Podejścia do integracji 4. Definicja hurtowni 5. Architektury hurtowni Hurtownie, wykład Bartosz Bębel 2 Bibliografia Business Intelligence (BI) (1) 1. Anahory S., Murray D., Data Warehousing in the real world, Addison- Wesley, 1997, ISBN Bębel B., Morzy M., Projektowanie schematów logicznych dla magazynów, 2000, Materiały konferencji PLOUG 2000, Zakopane 3. Hobbs L., Hillson S., Lawande S.: Oracle9iR2 Data Warehousing. Digital Press, 2003, ISBN Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P.: Fundamentals of Data Warehouses. Springer-Verlag, 2000, ISBN Królikowski Z., Hurtownie : logiczne i fizyczne struktury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007, ISBN: Mattison R., Data Warehousing - Strategies, Technologies, and Techniques, McGraw-Hill, 1996, ISBN BI ang. Business Intelligence: szeroki wachlarz aplikacji i technologii dla pozyskiwania, składowania, analizowania oraz udostępniania informacji o organizacji i środowisku jej działania BI odkrywa wiedzę zawartą w : trendy, tendencje, korelacje, BI prezentuje odkrytą wiedzę przy wykorzystaniu różnych technik prezentacyjnych: raporty, zestawienia, wykresy, pulpity managerskie, odkryta wiedza służy: decydentom: kierownikom wysokiego i średniego szczebla, analitykom w procesach podejmowania decyzji 3 4

2 Business Intelligence (BI) (2) Business Intelligence (BI) (3) Systemy klasy BI: System wspomagania decyzji DSS (ang. Decision Support System) System powiadamiania kierownictwa EIS (ang. Executive Information System) System wspomagania zarządzania MIS (ang. Management Information System) System informacji geograficznej GIS (ang. Geographic Information System) Problemy: 1. ogrom informacji do zanalizowania: ok. 80% systemów BI posiada dane o rozmiarze przekraczającym 1 TB, przykłady: Facebook ok. 21 PB, ebay 6,5 PB konieczność zapewnienia odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i algorytmów efektywnego przetwarzania 2. dynamiczny przyrost informacji: w 40% systemów BI dane rosną o 50% rocznie, w 18% rozmiar rocznie się podwaja, przykład: CERN przewidywany przyrost eksperymentalnych (surowych): 27 TB/dziennie, 150 PB przestrzeni dyskowej konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury przechowywania 5 6 Business Intelligence (BI) (4) Integracja Problemy (cd): 3. heterogeniczność informacji dane pochodzą z różnych źródeł: różne formaty składowania : systemy obsługi bieżącej (systemy relacyjnych i obiektowych baz ), systemy spadkowe, arkusze kalkulacyjne, strony WWW, pliki XML, pliki tekstowe, różne miejsca składowania konieczność zastosowania mechanizmów integracji Integracja proces łączenia, zlokalizowanych w systemach źródłowych (być może heterogenicznych), celem dostarczenia użytkownikowi (aplikacji) jednolitego widoku system integracji daje użytkownikowi iluzję pracy z jednym systemem informacyjnym 7 8

3 Podejścia do integracji (1) 1. integracja ręczna użytkownik wykonuje bezpośrednią interakcję z systemami źródłowymi i dokonuje integracji ich użytkownik musi posiadać dogłębną wiedzę o strukturze systemów źródłowych, metodach (językach) dostępu do nich, itd. zastosowania: sieci P2P, usługi sieciowe 2. wspólny interfejs użytkownika użytkownik ma do dyspozycji interfejs (np. przeglądarkę WWW), zapewniający zunifikowany wygląd dane z różnych systemów źródłowych są od siebie odseparowane, ich połączenie musi być zrealizowane przez użytkownika (np. wyszukiwarkę internetową) Podejścia do integracji (2) 3. integracja przez aplikację aplikacja wykonuje dostęp do z systemów źródłowych i prezentuje zintegrowany wynik użytkownikowi wskazane dla systemów z małą liczbą integrowanych systemów źródłowych aplikacja rośnie w miarę zwiększania liczby systemów źródłowych zastosowania: sieci P2P, usługi sieciowe, systemy przepływu pracy 4. integracja przez warstwę pośredniczącą (ang. middleware) dodatkowe oprogramowanie, które ukrywa przed aplikacją szczegóły systemów źródłowych, jednak aplikacja nadal musi wykonywać pewne dodatkowe operacje przykład: warstwa pośrednicząca SQL (ang. SQL-middleware) umożliwia odczyt systemów źródłowych przy pomocy języka SQL, jednak wyniki poszczególnych zapytań nie są łączone w jeden zbiór to musi zostać zrealizowane przez aplikację 9 10 Podejścia do integracji (3) Hurtownia definicja (1) 5. zunifikowany dostęp do aplikacja widzi wszystkie dane systemów źródłowych w postaci jednego, zunifikowanego zbioru, jednak są to dane wirtualne integracja jest realizowana w locie zapewnienie tej cechy może być kosztowne pod względem czasu odpowiedzi systemu zastosowania: systemy mediacyjne, sfederowane bazy, portale www 6. wspólna składnica dane pobrane z systemów źródłowych są trwale składowane w nowym miejscu systemy źródłowe po pobraniu z nich mogą zostać zarówno wyłączone jak i pozostać aktywne, w tym drugim przypadku konieczne jest okresowe odświeżanie wspólnej składnicy nowymi danymi ze źródeł zastosowania: hurtownie Definicja 1. Zbiór technologii, nakierowanych na wspomaganie użytkowników (kierownictwo wysokiego i średniego szczebla, analitycy) w procesie podejmowania decyzji (głównie biznesowych) Definicja 2. Zbiór : 1. tematycznie zorientowany, 2. zintegrowany, 3. uwzględniający atrybut czasu i 4. nieulotny, wykorzystywany w organizacji głównie do wspomagania podejmowania decyzji 11 12

4 Hurtownia definicja (2) 1. Dane tematycznie zorientowane dotyczą określonej dziedziny (lub wielu dziedzin) w działalności organizacji. 2. Dane zintegrowane pochodzą z różnych systemów źródłowych, są tłumaczone do wspólnego formatu celem łatwiejszego przetwarzania. 3. Dane uwzględniające atrybut czasu wyposażone w duży horyzont czasowy, pokazujące pełną historię. 4. Dane nieulotne przechowywane trwale, dostępne niezależnie od dostępności systemów źródłowych; dane podlegają jedynie operacjom odczytu (bardzo rzadko modyfikacji i usuwania). Architektury hurtowni (1) 1. Architektura podstawowa: elementy: źródło (DS n ) system źródłowy, np.: system obsługi bieżącej, system spadkowy, arkusz kalkulacyjny, strona www, plik XML, plik tekstowy, wrapper odpowiada za transformację źródła do formatu i modelu hurtowni monitor wykrywa zmiany i struktury źródła integrator przekształca i łączy dane ze źródeł w jeden spójny zbiór aplikacja kliencka oprogramowanie, wykorzystywane przez użytkownika do przeprowadzania analiz hurtowni Architektury hurtowni (2) Model przetwarzania w HD 2. Architektura rozszerzona: elementy dodatkowe: operacyjna składnica (ODS m ) zbiór szczegółowych : wstępnie przetwarza i składuje dane źródła przed ich właściwą integracją, dostarcza szczegółowych do rozszerzonych analiz w hurtowni tematyczna hurtownia (DM k ) podzbiór hurtowni, opisujących pojedynczą dziedzinę działania organizacji; przykład: hurtownia operatora telefonii komórkowej może zawierać tematyczne hurtownie : dane marketingowe, dane finansowe, dane kadrowe, itd. OLAP (ang. On-Line Analytical Processing) zbiór technologii programowych, umożliwiających decydentom i analitykom na uzyskanie wglądu w dane, przy wykorzystaniu szybkich i interaktywnych metod dostępu do informacji, przetransformowanych z surowych, w różnych możliwych perspektywach, odzwierciedlających rzeczywistą wielowymiarowość działania organizacji w sposób rozumiany przez użytkownika (za OLAP Council) przeciwieństwo OLTP (ang. On-Line Transaction Processing) model przetwarzania w systemach obsługi bieżącej: system rezerwacji system obsługi punktu sprzedaży system bankowy 15 16

5 OLTP vs OLAP (1) Źródło do przetwarzania Cecha OLTP OLAP Dane operacyjne Dane skonsolidowane (dane surowe pochodzą z systemów OLTP) Cel Obsługa podstawowych procesów Wspomaganie planowania, podejmowania biznesowych (sprzedaż, rezerwacja, ) decyzji Zawartość Bieżący stan procesów biznesowych Bieżący stan procesów biznesowych + historia, wielowymiarowe spojrzenie na różne aktywności biznesowe Czas w Tylko dane bieżące Dane bieżące + dane historyczne Profil użytkownika Pracownik operacyjny (sprzedawca, pracownik centrum rezerwacji, ) Decydent, analityk Profil zapytań Proste, zwykle zwracające kilka rekordów, Bardzo złożone, wymagające agregacji, zapytania tworzą dobrze znany zbiór przetwarzające dużo, często tworzone ad-hoc Czas odpowiedzi na zapytania Miara wydajności Zwykle bardzo szybki (maks. kilka sekund) Przepustowość liczba transakcji na sekundę Zależny od rozmiaru przetwarzanych, może sięgnąć wielu godzin Czas odpowiedzi OLTP vs OLAP (2) Cecha OLTP OLAP Tryb dostępu do Zarówno odczyt jak i zapis Użytkownicy tylko odczyt, zapis tylko przez proces odświeżania hurtowni Model Dwuwymiarowy Wielowymiarowy Struktura bazy (w modelu relacyjnym) Wysoce znormalizowana z dużą ilością tabel Najczęściej zdenormalizowana z niewielką ilością tabel (dla modelu ROLAP) na podstawie Aktywności w hurtowni (1) Aktywności w hurtowni (2) 1. Sesje analityczne użytkowników: realizowane w celu przeprowadzenia analiz biznesowych podaj przychód ze sprzedaży produktu X w sklepach sieci Y w trzecim i czwartym kwartale 2008 r. ) składają się z serii zapytań analitycznych główna aktywność hurtowni 2. Ładowanie hurtowni : realizowane tylko raz w procesie wdrożenia hurtowni pierwsze wypełnienie hurtowni danymi pobranymi ze źródeł kroki składowe procesu: 1. ekstrakcja ze źródeł 2. przekształcanie (czyszczenie, uspójnianie, eliminacja powtórzeń, sprowadzenie do wspólnego formatu, itd.) 3. zapisanie w hurtowni 4. wyliczenie zagregowanych 3. Odświeżanie hurtowni : uaktualnienie hurtowni zmianami, jakie zaszły w źródłach od momentu ostatniego procesu odświeżenia lub ładowania, realizowane cyklicznie, kroki procesu identyczne jak w procesie ładowania hurtowni problemy: kiedy odświeżać dane? jak często odświeżać dane? odświeżać przyrostowo czy całkowicie? Procesy ładowania i odświeżania hurtowni noszą wspólną nazwę procesu ETL (ang. Extract, transform, and load) 19 20

6 Kategorie w hurtowni (1) Kategorie w hurtowni (2) 1. Dane elementarne (operacyjne): pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł zapisywane w hurtowni w procesie ładowania i odświeżania duży poziom szczegółowości 3. Dane zagregowane: przetworzone dane elementarne niski stopień szczegółowości (wysoki stopień zagregowania) powstają w procesie agregacji 2. Dane historyczne: wersje elementarnych wcześniejsze od wersji aktualnej powstają w momencie pojawienia się nowej wersji aktualnych elementarnych w procesie odświeżania hurtowni 4. Metadane: opisują znaczenie, pochodzenie (źródła, sposoby przetwarzania) pozostałych hurtowni Źródła dla hurtowni (1) Źródła dla hurtowni (2) Cechy: heterogeniczność: różne formaty składowania, np.: systemy zarządzania bazami (bazy relacyjne, obiektowe, obiektoworelacyjne, wielowymiarowe, ) pliki CSV pliki XML pliki www pliki arkusze kalkulacyjne dokumenty (doc, pdf, odf, ) systemy o specyficznym sposobie składowania (systemy spadkowe) Cechy (cd): heterogeniczność (cd): różne poziomy funkcjonalności wpływają na stopień skomplikowania procesu ETL: źródła kooperujące dostarczają automatycznych mechanizmów wykrywania zmian w ich zawartości i zawiadamiania HD o wykrytych zmianach; podział:» źródła aktywne np. system bazy z mechanizmem wyzwalaczy» źródła z mechanizmami replikacji np. system bazy z opcją replikacji źródła niekooperujące HD musi samodzielnie odczytać dane ze źródła; podział:» z możliwością wydawania zapytań np. systemy baz» udostępniające dziennik zmian np. systemy baz, systemy pocztowe» migawkowe udostępniają całą swoją zawartość bez jakichkolwiek mechanizmów filtracji, np. pliki płaskie różni producenci, np. systemy baz różne dialekty języka SQL 23 24

7 Źródła dla hurtowni (3) Cechy (cd): autonomiczność zmiany zawartości źródeł są niezależne od jakichkolwiek systemów zewnętrznych w stosunku do źródła źródło może ograniczać dostęp z zewnątrz do swoich np. pozwala na pobieranie swoich tylko w porach małej aktywności lokalnych użytkowników źródła hurtownia nie może wpływać na strukturę i sposób działania źródła źródło może zmienić strukturę swoich, hurtownia musi dostosować proces pobierania ze źródła do zmian i być może dokonać zmian struktury swoich 25

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Katarzyna Marciniak Mieczysław Owoc Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Wprowadzenie Nadmiar informacji, z którym

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Jarosław Olejniczak * Bernard Kubiak * Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Wstęp Jednym z ciekawszych kierunków zastosowania metod

Bardziej szczegółowo