Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr Lidia Pszkit mgr Danuta Sosnowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z3.03 Dokumentowanie pracy i płacy zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Dokumentacja przyjmowania i zwalniania pracowników Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wydajność pracy i pracochłonność Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Płace istota, funkcje i systemy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 58 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat szeregu zagadnień związanych z dokumentowaniem pracy i płacy. Poradnik składa się z kilku części, w których zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, aby bez problemów korzystać z poradnika, cele kształcenia - wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, który umożliwi sprawdzenie poziomu Twojej wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań i pytań, który umożliwi sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W pierwszej części materiału nauczania zostały przedstawione obowiązki pracodawcy związane z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników. Następnie scharakteryzowane są zagadnienia dotyczące wydajności pracy i sposobów jej pomiaru. Kolejna część materiału nauczania zawiera informacje na temat płacy wyjaśnia pojęcie sytemu płac, prezentuje formy płac i spełniane przez nią funkcje. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodarowania jego środkami, a także zagadnienia związane z wypłatą świadczeń urlopowych są przedmiotem rozważań czwartej części materiału nauczania. Następnie omówione są zasady sporządzania listy płac, ustalania obciążeń pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracowników i dokonywania potrąceń z wynagrodzeń oraz obowiązki pracodawcy z tym związane. W ostatniej części materiału nauczania zawarte są podstawowe wiadomości na temat dokumentowania, rozliczania i naliczania wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. Uwaga! Treść Poradnika opracowana została zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w listopadzie 2005 roku. Informacje dotyczące uregulowań prawnych należy na bieżąco aktualizować. Pytania sprawdzające pomogą Ci ustalić, czy w wystarczającym stopniu opanowałeś materiał nauczania i jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Wykonanie ćwiczeń umożliwia zastosowanie wiedzy w praktyce i utrwalenie zdobytych uprzednio wiadomości. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z ustaleniem odpowiedzi na jakieś pytanie lub wykonaniem trudnego ćwiczenia, poproś o radę nauczyciela. Sprawdzian postępów pozwoli Ci zweryfikować stopień przyswojenia wiadomości i opanowania umiejętności. Udzielając odpowiedzi na zawarte w nim pytania wpisz znak X przy wybranej opcji. Wystarczy, że raz spojrzysz na wypełniony w ten sposób sprawdzian postępów i już będziesz wiedział, które zagadnienia musisz jeszcze raz powtórzyć. Zamieszczony na końcu poradnika sprawdzian osiągnięć jest zestawem zadań testowych, które umożliwią Ci określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z całej jednostki modułowej. Jego rozwiązanie możesz potraktować jako jeden z etapów przygotowywania się do sprawdzianu zaplanowanego przez nauczyciela. Samodzielne udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w nim pytania, ułatwi Ci osiągnięcie sukcesu na klasówce i dostarczy satysfakcji z nauki. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się pojęciami ekonomicznymi, posługiwać się pojęciami z zakresu prawa, korzystać z różnych źródeł prawa, wyszukać potrzebny w danej sytuacji przepis prawny, wskazać odpowiednią podstawę prawną, interpretować podstawowe przepisy prawa, scharakteryzować podstawowe instytucje prawa pracy, scharakteryzować podstawowe instytucje ubezpieczeń społecznych, wskazać uprawnienia pracowników wynikające z opłacania składek ubezpieczeniowych, odróżnić umowy zawarte na podstawie stosunku pracy od umów cywilnoprawnych o świadczenie usług, sporządzić umowę o pracę, sporządzić podstawowe umowy cywilnoprawne o świadczenie usług, sporządzić świadectwo pracy, korzystać z różnych źródeł informacji, interpretować zdobyte wiadomości, stosować zdobyte wiadomości, obsługiwać edytor tekstu w zakresie podstawowym. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: przygotować dokumenty dotyczące przyjmowania i zwalniania pracowników, obliczyć wskaźniki pracochłonności i wydajności pracy, scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost wydajności pracy, scharakteryzować funkcje płacy, posłużyć się taryfikatorem płac i tabelą płac, obliczyć wynagrodzenia według różnych systemów płac, obliczyć narzuty na wynagrodzenia, sporządzić dokumentację wynagrodzeń i narzutów, ustalić potrącenia obligatoryjne i dobrowolne, określić obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia, ustalić wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy, ustalić świadczenia urlopowe, przeprowadzić pomiar i ocenę efektów pracy, zastosować zasady ustalania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sporządzić dokumentację rozliczeniową z urzędem skarbowym i ZUS, obsłużyć komputerowy program płacowo-kadrowy, obsłużyć program komputerowy dotyczący rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS, zaprojektować system wynagrodzeń. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Dokumentacja przyjmowania i zwalniania pracowników Materiał nauczania Zasadniczym aktem prawnym regulującym kwestie związane z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników oraz dokumentowaniem tych działań przez pracodawcę jest ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Zagadnienia obejmujące tę tematykę są jednak wyszczególnione w wielu innych aktach prawnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (DzU Nr 69, poz. 332 ze zm.) zobowiązuje pracodawcę do skierowania pracownika zatrudnianego na postawie stosunku pracy (jeszcze przed rozpoczęciem jej wykonywania) na badania lekarskie przeprowadzane na koszt pracodawcy. Wynikiem tych badań powinno być orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Skierowanie na badania powinno zawierać w szczególności: rodzaj badania, jakie ma być wykonane, stanowisko pracy, na którym przyjmowana do pracy osoba ma być zatrudniona (pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy), informacje o występowaniu na stanowisku (lub stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. Pracodawca musi pamiętać, że nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz ze zm.) przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudniony pracownik powinien zostać skierowany przez pracodawcę na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące instruktaż ogólny. Uczestnictwo w szkoleniu powinno być potwierdzone na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Jeżeli wymaga tego specyfika stanowiska pracy, to przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudniony pracownik powinien zostać również wyposażony we właściwą odzież roboczą lub środki ochrony indywidualnej 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU Nr 62, poz. 286 ze zm.) zobowiązuje pracodawcę, jeszcze przed dopuszczeniem do pracy osoby starającej się o zatrudnienie, do uzyskania od niej określonych dokumentów, w tym pisemnego potwierdzenia zapoznania się z: treścią regulaminu pracy, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zostały szczegółowo przedstawione w Poradniku dla ucznia Stosowanie przepisów prawa pracy. 6

8 zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, obowiązującą dobową i tygodniową normą czasu pracy, częstotliwością wypłaty wynagrodzenia, przysługującym wymiarem urlopu wypoczynkowego oraz długością okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, obowiązującym w danym zakładzie pracy systemem i rozkładem czasu pracy oraz przyjętymi okresami rozliczeniowymi jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Oznacza to, że zatrudniany pracownik powinien otrzymać nie tylko umowę o pracę, ale też zindywidualizowaną, pisemną informację zawierającą wymienione powyżej dane dotyczące warunków zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie. Wspomniane rozporządzenie obliguje również pracodawcę do założenia akt osobowych dla nowo przyjętego pracownika, w których powinny się znaleźć następujące dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie: kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczbą zdjęć (wzór kwestionariusza osobowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia), świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie (informacje w nich zawarte mają istotne znaczenie dla nabycia uprawnień pracowniczych uzależnionych od tzw. ogólnego stażu pracy oraz tych uprawnień, których wymiar jest powiązany z danym rokiem kalendarzowym, np. urlop wypoczynkowy, świadczenia chorobowe), dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy (np. świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyższych), świadectwo ukończenia gimnazjum w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów. Powyższy wykaz ma charakter wyczerpujący tzn. pracodawca nie ma prawa domagać się od osoby zatrudnianej innych dokumentów i informacji. Jednakże osoba zatrudniana może przedłożyć z własnej inicjatywy dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, a także inne dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy. W aktach osobowych pracownika powinno znaleźć się zarówno wspomniane wcześniej zaświadczenie o przebytym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z przepisami obowiązującymi na terenie zakładu pracy, jak również umowa o pracę i zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę. Ponadto pracodawca zatrudniając pracownika może domagać się od niego podpisania umowy o zakazie konkurencji. W umowie takiej powinien zostać dokładnie wskazany zakres oraz rodzaj zakazanej pracownikowi działalności. Po podpisaniu umowy pracownik nie może 7

9 prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU Nr 99, poz ze zm.) zobowiązuje pracodawcę przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej do uzyskania od niej pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Gdy z oświadczenia wynika, że zatrudniana osoba pozostaje w rejestrze, pracodawca ma obowiązek w terminie 5 dni zawiadomić w formie pisemnej właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU Nr 137, poz. 887 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU Nr 210, poz. 2135) zobowiązują pracodawcę do zgłoszenia do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych każdego nowo zatrudnionego pracownika. Zgłoszenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, czyli obowiązkowo objętego wszystkimi ubezpieczeniami, dokonuje się na druku ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej), nie później niż w terminie 7 dni od daty zatrudnienia. Na takim samym druku, również w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeń, zgłasza się osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli pracodawca ma obowiązek odprowadzać za nie wszystkie składki ubezpieczeniowe. Natomiast jeżeli osoba taka podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych). Na pracodawcy ciąży również obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny ubezpieczonego pracownika, jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ani osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Do celów ubezpieczenia zdrowotnego za członka rodziny uważa się: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczeń wieku, małżonka (za członka rodziny nie uznaje się jednak małżonka pozostającego w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu), wstępnych (tj. krewnych w linii prostej: rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego pracodawca w terminie 7 dni od powstania uprawnień sporządza i przekazuje do ZUS odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe druk ZUS ZCZA, dla członków rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego lub druk ZUS ZCNA, dla członków rodzony, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego. Pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o utracie przez członka rodziny uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianie danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych. Zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, w razie utraty przez niego prawa do tego ubezpieczenia, należy wyrejestrować od dnia utraty uprawnienia na druku ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA. Druki ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCZA oraz ZUS ZCNA można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej ZUS, pobrać ze strony internetowej lub wydrukować z aktualnej wersji programu Płatnik (program ten można otrzymać bezpłatnie w każdej 8

10 jednostce ZUS). Wypełnione formularze przekazuje się w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście (dla płatników rozliczających nie więcej niż 5 osób) albo elektronicznie, za pomocą teletransmisji danych, przy wykorzystaniu aktualnej wersji programu Płatnik (obowiązkowe dla płatników rozliczających składki za więcej niż 5 osób). Pomimo, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. (DzU Nr 51, poz. 223), które określało wzory i tryb wydawania legitymacji ubezpieczeniowych, zostało uchylone z dniem 1 stycznia 1999 r., legitymacje ubezpieczeniowe są nadal wystawiane i poświadczane. Pozostały one jednym z dowodów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osoby ubezpieczonej, a także członków jej rodziny. Legitymacje ubezpieczeniowe wystawiają pracodawcy zobowiązani do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W pozostałych przypadkach legitymacje wydaje ZUS. Poświadczenia uprawnień w legitymacjach ubezpieczeniowych dokonuje zarówno pracodawca uprawniony, jak i nieuprawniony do wypłaty zasiłków. Przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek uzyskać od pracownika odpowiednie oświadczenie do celów podatkowych. Oświadczenie to upoważnia (lub nie upoważnia) pracodawcę do pomniejszenia odprowadzanej za pracownika zaliczki na podatek dochodowy o tzw. ulgę podatkową. Za pośrednictwem formularza PIT 2, pracownik określa zakład pracy jako płatnika właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (podobne oświadczenia PIT 2A składają osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy i osoby tymczasowo aresztowane lub skazane, PIT 2C osoby otrzymujące stypendium, a PIT 3 osoby otrzymujące zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego). Dokumentacja związana ze zwolnieniem pracownika obejmuje: oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy, dokumenty dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę, orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy. Jedynym obowiązkiem pracownika, który odchodzi z pracy z własnej woli jest złożenie na piśmie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. W przeciwieństwie do pracodawcy pracownik nie musi uzasadniać swej decyzji o odejściu z zakładu pracy. Uzasadnienie takie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca ma natomiast zawsze obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Ważne jest, by przyczyna ta była prawdziwa i konkretna, ponieważ w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może odwołać się do sądu pracy i odzyskać pracę lub otrzymać stosowne odszkodowanie. Wzory pism dotyczących oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia stanowią załączniki do rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wystawienia świadectwa pracy. Obowiązek dopełnienia tej czynności powstaje z chwilą ustania stosunku pracy. Powinność sporządzenia 9

11 i wydania świadectwa pracy nie jest uzależniona od poprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Uregulowania dotyczące dokładnej treści oraz sposobu wydania świadectwa pracy zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU Nr 60, poz. 282 ze zm.). W myśl tego rozporządzenia pracodawca wydaje świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie w dniu, w którym następuje rozwiązanie umowy o pracę. Jeżeli nie jest to możliwe, to nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przesyła je pracownikowi (lub osobie przez niego upoważnionej) za pośrednictwem poczty albo doręcza w inny sposób (np. przez posłańca). W sytuacji, gdy z powodu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, pracownik nie mógł uzyskać nowej pracy lub zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż za 6 tygodni. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Do zawarcia takiej umowy dochodzi, gdy pracownik w okresie zatrudnienia miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Decyzja o tym, czy w danym przypadku umowa powinna być zawarta zależy od ustaleń pracodawcy i pracownika. Musi być ona zawarta pod rygorem nieważności na piśmie, określać w możliwie dokładny sposób rodzaje działalności konkurencyjnej, której pracownik nie będzie podejmował po ustaniu stosunku pracy oraz ściśle precyzować okres obowiązywania zakazu konkurencji i wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Po rozwiązaniu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług pracodawca powinien wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. Czynności tej dokonuje się w terminie 7 dni od daty ustania stosunku pracy na druku ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DzU z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zobowiązuje pracodawcę do sporządzenia i przekazania zwalnianemu pracownikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracji PIT 11. Formularz ten stanowi imienną informację o wysokości dochodów osiągniętych przez podatnika. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek sporządzenia wspomnianej informacji w sytuacji, gdy stosunek pracy został rozwiązany w trakcie roku podatkowego, a tym samym ustał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy. Deklaracja powinna zostać przekazana do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Taki obowiązek mają również pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych sporządzają i przekazują oni deklarację PIT 8B. Konieczność sporządzenia deklaracji PIT 11 po zakończeniu roku podatkowego uzależniona jest natomiast od tego, czy podatnik złoży oświadczenie dla celów rocznego obliczenia podatku na druku PIT 12. Złożenie wspomnianego oświadczenia zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji o wysokości dochodów osiągniętych przez podatnika PIT 11, lecz jednocześnie obliguje go do dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego na formularzu PIT 40. Obowiązujący termin przekazania deklaracji do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Deklaracja ta sporządzana jest w trzech egzemplarzach, z których jeden zostaje w dokumentacji zakładu pracy, drugi zostaje przekazany podatnikowi, a trzeci właściwemu urzędowi skarbowemu według miejsca zamieszkania podatnika. 10

12 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie akty prawne regulują kwestie związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników? 2. Jakie czynności powinien wykonać pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika? 3. Jakie informacje powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie wydane przez pracodawcę? 4. Z jakimi informacjami powinien zapoznać pracodawca zatrudnianego pracownika przez dopuszczeniem go do wykonywania pracy? 5. Jakie dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie powinny znaleźć się w aktach osobowych pracownika? 6. Jakie dokumenty, związane z ubieganiem się o zatrudnienie, może przedłożyć zatrudniany pracownik z własnej inicjatywy? 7. Do czego zobowiązuje pracownika zawarcie z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji? 8. Jaką czynność zobowiązany jest dokonać pracodawca zatrudniający osobę pozostającą w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy? 9. W jaki sposób dokonywane jest zgłoszenie zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych? 10. W jaki sposób dokonuje się zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny zatrudnionego pracownika? 11. Do czego upoważnia pracownik pracodawcę składając deklarację PIT 2? 12. Jakie dokumenty obejmuje dokumentacja zawiązana ze zwolnieniem pracownika? 13. Jakie czynności powinien wykonać pracodawca zwalniając pracownika? 14. W jakich sytuacjach istnieje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika? 15. W jakim terminie powinno zostać wydane pracownikowi świadectwo pracy? 16. W jakim celu zawierana jest umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? 17. W jaki sposób dokonywane jest wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego? 18. Jakie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma pracodawca wobec zwolnionego pracownika? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania, powtórz materiał pt. Dokumentacja przyjmowania i zwalniania pracowników Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykorzystując poniższe dane sporządź informację o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie. Jesteś pracownikiem działu kadr w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym Stokrotka sp. z o.o. Do pracy w Twojej firmie został właśnie przyjęty nowy pracownik pani Anna Kowalska. Dyrektor polecił Ci sporządzić dla Pani Kowalskiej informację o obowiązujących ją warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie. Redagując dokument wykorzystaj następujące informacje: 11

13 pani Kowalska będzie wykonywała pracę sekretarki na podstawie zawartej na rok umowy o pracę, w której przewidziano możliwość rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, pani Kowalska przepracowała już 11 lat w tym zawodzie, za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy będzie otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1200,00 zł i dodatek motywacyjny w wysokości 100,00 zł miesięcznie, wynagrodzenie wypłacane będzie raz w miesiącu, siódmego dnia każdego miesiąca w kasie pracodawcy w godzinach od 10:00 do 14:00 lub za pisemną zgodą pracownika przelewem na rachunek bankowy, obowiązująca norma czasu pracy to 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym 4 miesiące, dniem wolnym od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy są wszystkie soboty, a za dni świąteczne przypadające w soboty pracodawca wyznacza inny dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym, pora nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00, pracownik potwierdza obecność w pracy poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, pracownik zobowiązany jest do uprzedzenia pracodawcy o niemożności przybycia do pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności, w razie niestawienia się do pracy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania; dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest zobowiązany przedstawić pracodawcy najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie treść zadania, 2) korzystając ze zdobytej wiedzy i literatury przedmiotu: a) ustalić, jakie dane musi zawierać informacja o obowiązujących warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie, b) zredagować informację o obowiązujących warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie dla pani Kowalskiej, 3) sporządzić dokument wykorzystując edytor tekstu, pamiętaj przy tym o odpowiednim sformatowaniu tekstu, 4) wydrukować sporządzony dokument. Wyposażenie stanowiska pracy: kodeks pracy, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia, stanowisko komputerowe wyposażone w edytor tekstu z dostępem do drukarki. 12

14 Ćwiczenie 2 Zgłoś nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń. Pan Karol Jan Kowalczyk podjął swoje pierwsze zatrudnienie, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy na czas określony od r. do r. na stanowisku cukiernika w Cukierni Rogalik sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Modrej 2, Warszawa (nr REGON , nr NIP ). Zgłoś pana Kowalczyka do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego wykorzystując poniższe informacje: data urodzenia r., nr PESEL , nr NIP , seria i numer dowodu osobistego SWA234598, adres zamieszkania: ul. Wesoła 7 m. 15, Warszawa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie treść zadania, 2) odszukać w Internecie na stronie a) formularz ZUS ZUA, b) poradnik dla płatników składek Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, 3) wydrukować odszukany formularz ZUS ZUA, 4) korzystając z poradnika dla płatników składek Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych wypełnić formularz ZUS ZUA, wpisując odpowiednie dane podane w treści zadania. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki. Ćwiczenie 3 Sporządź oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pan Jan Nowak jest zatrudniony od dwóch lat, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku kierowca dostawca w Hurtowni Artykułów Biurowych BiuroSerwis sp. j. Z powodu trudności finansowych spółka zmuszona została do ograniczenia zatrudnienia. Właściciele postanowili zlikwidować stanowisko, na którym pracuje pan Nowak. Sporządź, w imieniu pracodawcy, oświadczenie skierowane do pana Nowaka powiadamiające go o wypowiedzeniu umowy o pracę. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie treść zadania, 2) przeanalizować dokładnie wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem (załącznik nr 1), 3) wypełnić wzór oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zamieszczając w wykropkowanych miejscach odpowiednie dane podane w treści zadania, 4) w przypadku braku danych wpisać dowolne. Wyposażenie stanowiska pracy: wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem (załącznik nr 1), literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 13

15 Załącznik nr (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM* Pan (Pani) (imię i nazwisko) Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu... z zachowaniem... okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu... (wskazać długość okresu wypowiedzenia) Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w... (siedziba sądu) Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą**... (siedziba komisji)... (potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis) * Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. ** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić podstawowe akty prawne dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników? 2) przedstawić czynności, które powinien wykonać pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika? 3) sporządzić informację o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie dla nowo zatrudnionego pracownika? 4) zgłosić pracownika do ubezpieczeń w ZUS? 5) przedstawić czynności, które powinien wykonać pracodawca zwalniając pracownika? 6) sporządzić oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę? 14

16 4.2. Wydajność pracy i pracochłonność Materiał nauczania W gospodarce rynkowej sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze uzależniony jest od kompetencji i zaangażowania zatrudnionych w nim osób. Polityka kadrowa prowadzona przez przedsiębiorstwo powinna obejmować działania nastawione na przygotowanie zatrudnionych osób do realizacji celów przedsiębiorstwa, ale także uwzględniać indywidualny rozwój i potrzeby pracowników. Pojmowane w ten sposób zarządzanie kadrami sprowadza się do kierowania ludźmi, którego celem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie ich możliwości, co z kolei umożliwia wzrost efektywności pracy, wyprzedzenie konkurencji i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Z tego względu jednym z priorytetowych zadań prowadzonej przez przedsiębiorstwo polityki kadrowej powinno być wykrycie i wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach firmy. Na potencjał ten składają się różnorodne czynniki, takie jak kwalifikacje, zdolności, postawy, zaangażowanie, ambicje, pomysły, wartości itp., które stymulowane w odpowiedni sposób podnoszą skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przy podejmowaniu działań mających na celu ujawnienie i wykorzystanie możliwości tkwiących w pracownikach zasadnicze znaczenie ma odpowiednie motywowanie, czyli stwarzanie warunków, w których podjęcie danej czynności staje się dla zatrudnionego atrakcyjne. Odpowiednio zmotywowany pracownik z własnej woli angażuje się w dane przedsięwzięcie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że dzięki temu uzyska cenne dla siebie wartości lub uniknie przykrych konsekwencji niewykonania zadania. Właściwa motywacja sprzyja także efektywności pracy i tworzy przesłanki do racjonalnego współdziałania personelu. Wymagania stawiane pracownikom muszą odpowiadać ich możliwościom. Ustalenie wymagań niemożliwych do osiągnięcia jest niecelowe i nieracjonalne, natomiast osiągnięcie rezultatu lepszego niż oczekiwany stymuluje do podejmowania kolejnych działań. Na płaszczyźnie zawodowej bardzo wielką rolę jako czynnik motywacyjny odgrywa system kar i nagród, który jest istotnym narzędziem oddziaływania na personel. Za pomocą tego systemu przedsiębiorstwo motywuje nagradzanego pracownika do jeszcze wydajniejszej pracy, a innych do pójścia w jego ślady. Celem stosowania kar jest natomiast eliminowanie negatywnego zachowania, które jest niezgodne z oczekiwaniami pracodawcy. W motywowaniu pracowników duże znaczenie odgrywają również inne czynniki sprawiedliwe ocenianie, jasno określony system awansowania, właściwy system płac, możliwość rozwoju zawodowego (np. szkolenia), charakter pracy (np. ciekawa, samodzielna), warunki pracy, panujące stosunki międzyludzkie. Podstawą wszelkiej motywacji jest sprawiedliwa ocena pracownika i wyników jego pracy. Ocena powinna być stałym elementem prowadzonej polityki kadrowej, a przy jej dokonywaniu pod uwagę należy wziąć przede wszystkim sposób wykonywania pracy, realizowane zadania, samodzielność, kreatywność, a w przypadku kierowników również sprawność zarządzania podwładnymi. Wynik oceny powinien znaleźć odzwierciedlenie w wynagrodzeniu pracownika. Im bardziej motywujący system ocen funkcjonuje w przedsiębiorstwie, tym większe jest zaangażowanie i satysfakcja pracowników, co z kolei przekłada się na wysoką jakość i wydajność pracy, a w rezultacie na wysokość zysków osiąganych przez firmę. Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie powinno być przede wszystkim racjonalne i efektywne. W odniesieniu do zasobów ludzkich, zasada ta oznacza potrzebę minimalizowania nakładów ludzkiej pracy oraz konieczność podnoszenia wydajności pracy 15

17 zatrudnionych pracowników. Na poziom wydajności pracy wpływa wiele różnorodnych czynników, które zostały przedstawione w tabeli 1. Tabela. 1. Czynniki wpływające na wydajność pracy Czynniki techniczne Czynniki organizacyjne Czynniki psychologiczno-- socjologiczne Czynniki ekonomiczne Czynniki naturalne Postęp techniczny i technologiczny jest czynnikiem najważniejszym w zwiększaniu wydajności pracy, ponieważ istotnie wpływa na zmniejszenie pracochłonności i wzrost efektów pracy. Wyraża się on przede wszystkim poprzez zastosowanie nowoczesnych metod wytwarzania oraz doskonalenie narzędzi pracy w wyniku mechanizacji i automatyzacji. Na wzrost wydajności pracy wpływa przede wszystkim prawidłowy jej podział, sprawna współpraca oraz dyscyplina pracy. Organizacja pracy powinna być racjonalna, czyli umożliwiać jak najlepsze wykorzystanie czasu i umiejętności pracowników. Zalicza się do nich przede wszystkim motywację pracowników oraz stosunki międzyludzkie panujące w zakładzie pracy. Czynniki te uzależnione są m. in. od świadomości, poziomu kultury, cech osobistych pracowników, jak i od warunków pracy, perspektyw rozwoju, autorytetu kierownictwa, wyposażenia itp. To przede wszystkim sprawiedliwy system płac, który uzależnia wysokość wynagrodzenia pracownika od wydajności jego pracy. Mają szczególnie istotne znaczenie w przemyśle wydobywczym (np. konstrukcja złoża) oraz rolno-spożywczym (np. warunki klimatyczne, glebowe). W literaturze przedmiotu wyróżnia się: indywidualną wydajność pracy, tzn. wydajność pracy konkretnego pracownika, zespołową wydajność pracy, czyli średnią wydajność pracy określonej grupy pracowników (np. zespołu, brygady, całego przedsiębiorstwa), społeczną wydajność pracy, która jest przeciętną wydajnością pracy uzyskiwaną przez ogół pracowników zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach określonej branży, gałęzi lub resortu. Pomiar wydajności pracy uzależniony jest od charakteru efektów pracy. Jeżeli jej efekty mają wymiar niemierzalny lub trudno mierzalny, tak jak w przypadku pracy świadczonej przez pracowników biurowych, to wydajność nie jest łatwa do określenia, ponieważ nie obowiązują tu wskaźniki, których wartość można wyliczyć. Ocena wydajności pracy pracownika umysłowego uzależniona będzie przede wszystkim od stopnia wykonania powierzonych mu zadań oraz jakości świadczonej pracy i jej efektów. Czynniki te bierze się również pod uwagę mierząc wydajność pracy pracowników zatrudnionych przy produkcji lub w handlu, jednak w tych przypadkach istnieją mierzalne wskaźniki pozwalające na dokonanie pomiaru wydajności pracy. Wydajność pracy w produkcji ujmowana jest jako wielkość produkcji przypadająca na jednostkę czasu pracy ludzkiej. Miernikiem wydajności pracy jest więc wielkość określająca poziom wydajności pracy w danym okresie. Miernik ten wyraża się wzorem: P W = T gdzie: W wydajność pracy, P wielkość produkcji, T czas zużyty przez pracowników na wykonanie produkcji. Wielkość produkcji (P) przyjęta do obliczania wydajności pracy może być wyrażona: w jednostkach naturalnych np. kilogramach, sztukach, metrach, w jednostkach umownych lub przeliczeniowych, co umożliwia łączenie podobnych wyrobów według określonych kryteriów, sprowadzając je do wspólnej podstawy, np. przeliczenie kabli o różnej średnicy na kable o średnicy 5 mm, 16

18 - wartościowo, co umożliwia przeliczenie nawet bardzo zróżnicowanej produkcji, ponieważ określoną wartościowo wielkość produkcji można sumować, - w jednostkach pracochłonności, co umożliwia przeliczenie różnorodnej produkcji, ponieważ podstawą jest tu liczba godzin normowanych (inaczej normogodzin), która określa czas wyznaczony na wykonanie określonego zadania; poziom wydajności pracy określa stosunek czasu niezbędnego do wykonania zadania obliczonego według norm do czasu rzeczywiście przepracowanego. Również czas zużyty przez pracowników na wykonanie produkcji (T) może być wyrażony w różnych jednostkach. Najczęściej stosowanymi do obliczenia średniej wydajności pracy są godzina, dzień (dniówka) lub miesiąc. Drugim wskaźnikiem umożliwiającym zbadanie wydajności pracy jest wskaźnik pracochłonności, który jest odwrotnością miary wydajności pracy i wyraża się wzorem: T L = P gdzie: L pracochłonność produkcji, P wielkość produkcji, T czas zużyty przez pracowników na wykonanie produkcji. Wydajność pracy w przedsiębiorstwach usługowych prócz mierników wydajności pracy stosowanych w przemyśle wykorzystuje się mierniki wykonywanych usług w różnych specyficznych jednostkach miary dostosowanych do charakteru działalności konkretnego usługodawcy. W przedsiębiorstwach handlowych mierzy się wielkością obrotu towarowego osiągniętą w określonej jednostce czasu (np. wartość sprzedaży towarów przypadająca na jednego sprzedawcę w ciągu miesiąca). Wielkość obrotu towarowego określa się głównie wartościowo, ale też w naturalnych jednostkach miary (np. tonach, sztukach, metrach). Wskaźnik wydajności pracy obliczany jest w różnych jednostkach w zależności od określenia wielkości obrotu oraz nakładu pracy. Miernik ten wyraża się wzorem: W = gdzie: W wskaźnik wydajności pracy, S wielkość obrotu towarowego (sprzedaż towarów), N nakład pracy (liczba pracowników). Reasumując powyższe informacje można stwierdzić, że wydajność pracy jest wielkością przeciętną, która wynika z podzielenia całego efektu pracy wyrażonego ilościowo lub wartościowo, wykonanego w danym okresie przez całkowity nakład pracy, wyrażonej w godzinach lub liczbie pracowników. Zastosowanie miernika poziomu wydajności pracy umożliwia porównanie kształtowania się poziomu wydajności pracy w różnych okresach w ciągu roku i na przestrzeni lat oraz w innych podobnych przedsiębiorstwach. Jest to bardzo ważne, ponieważ wysoka wydajność pracy (i stały jej wzrost) stanowi podstawowe źródło efektywności gospodarczej przedsiębiorstwa, powodując obniżanie kosztów prowadzenia działalności, przyspieszenie rotacji towarów albo wytworzonych produktów lub usług oraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. S N 17

19 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie cele powinna realizować polityka kadrowa prowadzona przez przedsiębiorstwo? 2. W jaki sposób można motywować pracowników do wydajniejszej pracy? 3. Dlaczego dobrze zmotywowany pracownik lepiej wykonuje swoją pracę? 4. Co należy brać pod uwagę dokonując oceny pracy pracowników? 5. Co to jest wydajność pracy? 6. Jakie czynniki wpływają na wydajność pracy? 7. W jaki sposób dokonywany jest pomiar wydajności pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych? 8. Do czego służy miernik wydajności pracy? 9. Do czego służy wskaźnik pracochłonności? 10. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma wysoka wydajność pracy? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania, powtórz materiał pt. Wydajność pracy i pracochłonność Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzasadnij potrzebę stałego monitorowania poziomu wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) korzystając ze zdobytej wcześniej wiedzy i literatury przedmiotu: a) ustalić, dlaczego przedsiębiorstwo powinno stale monitorować poziom wydajności pracy, b) uzasadnić podaną odpowiedź, 2) zanotować ustalenia w zeszycie. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Oblicz i oceń wydajność pracy. W trzech sklepach spożywczych wartość sprzedaży i stan zatrudnienia kształtują się następująco: Wartość sprzedaży Liczba zatrudnionych Sklep I ,00 zł 4 Sklep II ,00 zł 3 Sklep III ,00 zł 2 Dokonaj oceny wydajności pracy w poszczególnych sklepach. 18

20 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wykorzystując zdobytą wiedzę i literaturę przedmiotu: a) obliczyć współczynnik wydajności pracy w każdym sklepie, b) porównać uzyskane współczynniki, c) ocenić wydajność pracy w każdym ze sklepów, 2) zanotować swoje ustalenia w zeszycie. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia, kalkulator Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić, cele polityki kadrowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo? 2) ustalić sposoby motywowania pracowników do wydajniejszej pracy? 3) określić kryteria oceny pracownika i wyników jego pracy? 4) wyjaśnić, czym jest wydajność pracy? 5) scharakteryzować czynniki wpływające na wydajność pracy? 6) przedstawić sposoby pomiaru wydajności pracy? 7) obliczyć wskaźnik wydajności pracy? 8) obliczyć wskaźnik pracochłonności? 9) ocenić wydajność pracy? 10) wyjaśnić, dlaczego przedsiębiorstwo powinno stale kontrolować poziom wydajności pracy? 11) wyjaśnić znaczenie wysokiej wydajności pracy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa? 19

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 28 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 28 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. Dz.U.96.62.286 2003.01.01 zm. Dz.U.02.214.1812 1 2004.01.01 zm. Dz.U.03.230.2293 1 2006.07.28 zm. Dz.U.06.125.869 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a k.p.) i spoczywa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika

Rozdział 1 Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 1 z 8 2012-08-21 12:51 Dz.U.1996.62.286 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Strona1 REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ)

Strona1 REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ) REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz DYREKTOR POWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU OGŁASZA NABÓR NA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Opracował na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych : Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+ REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych finding people who click Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Czerwiec 2017 2 Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ Maria Wajgner Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ IV etap edukacji Lekcja realizowana w oparciu o p.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 124 z dnia 28.09.2012 r. R E G U L A M I N ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO ., dnia... miejscowość ( imię i nazwisko ) ( nr pesel ) Powiatowy Urząd Pracy WNIOSEK dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans! REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/0B/2009 Dyrektora ZPO w Górach z dn.01.10.2009 r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPSL.07.01.03-24-0528/16 "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania...

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania... Życiorys zawodowy wzór 1 Dane osobowe ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Stan cywilny:... Adres:... Telefon:... Cel zawodowy Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO ORAZ STYPENDIUM ZA PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH W RAMACH PROJEKTU Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15 1 Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika

Rozdział 1. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. (Tekst ujednolicony w ZJO) (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl Zasiłek chorobowy Biblioteka specjalisty ds. płac Najczęstsze błędy w dokumentacji Spis treści Rodzaje dokumentów zasiłkowych... 2 Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA... 3 Na co zwracać uwagę, przyjmując zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa nr / / o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Stypendia szkoleniowe

Stypendia szkoleniowe REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa drogą do integracji i zatrudnienia nr RPMP.09.01.02-12-0052/16 Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Opracowała Anna Dziechciarz Podstawa prawna Opis zasad kompletowania i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zostały uregulowane

Bardziej szczegółowo

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego Świadectwo pracy Uwagi ogólne Charakter dokumentu Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy, z drugiej zaś dostarcza temu drugiemu niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu?

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu? Czym jest staż? Staż jest formą wsparcia, która oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez zatrudnienia (w tym osobę zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy) umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. REGULAMIN REFUNDACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 51,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza Dokumentacja pracownicza www.pip.gov.pl Dokumentacja osobowa Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Na dokumentację

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ...

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ... Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... pieczęć

Bardziej szczegółowo