Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych. Grzegorz Gogolewski Ekspert ds. mieszkalnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych. Grzegorz Gogolewski Ekspert ds. mieszkalnictwa"

Transkrypt

1 Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych Grzegorz Gogolewski Ekspert ds. mieszkalnictwa Wrocław, dn

2 Czym jest wspólnota? Zgodnie z Art. 6 Ustawy o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r.: Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana choć nie posiada osobowości prawnej.

3 Jak powstaje wspólnota? Wspólnoty nie można założyć. Powstaje ona automatycznie z mocy prawa w nieruchomości, w której wyodrębniono i zbyto choćby jeden lokal, a oprócz niego istnieje przynajmniej siedem następnych możliwych do wyodrębnienia. Wystarczy, że dotychczasowy właściciel budynku (prywatna osoba, deweloper, gmina, wojsko) sprzeda komuś choćby jeden lokal.

4 Jak wspólnota zaczyna działać? Przede wszystkim trzeba zwołać pierwsze zebranie właścicieli i wybrać zarząd. Na pierwszym zebraniu właściciele powinni również podjąć pierwsze uchwały dotyczące statutu wspólnoty i regulaminu porządku domowego, wyboru sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wysokości miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów zarządu oraz kosztów nieruchomości. Wybrany zarząd powinien też podjąć pierwsze niezbędne działania by założyć rachunek bankowy, a do tego niezbędny jest numer REGON i numer NIP.

5 Ubezpieczony wspólnota mieszkaniowa lub właściciel/współwłaściciel budynku wielomieszkaniowego, na rzecz których została zawarta umowa ubezpieczenia Definicje

6 Definicje Właściciel/współwłaściciel budynku osoba fizyczna lub osoby fizyczne posiadające prawo własności do budynku ujawnione w księdze wieczystej, a w razie jej braku w innym dokumencie potwierdzającym własność, za współwłaściciela nie uważa się członka wspólnoty mieszkaniowej

7 Definicje przedmiot ubezpieczenia budynek trwale związany z gruntem obiekt budowlany, posiadający fundamenty i dach wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, stanowiący całość techniczną i użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz stałymi elementami

8 Definicje przedmiot ubezpieczenia nieruchomość wspólna części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz innych osób, zajmujących poszczególne lokale na podstawie innego tytułu prawnego

9 Definicje przedmiot ubezpieczenia instalacje zestaw przewodów wewnątrz budynku lub innego obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny, paliwo, ścieki lub inne substancje, na instalację składają się elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne

10 Definicje przedmiot ubezpieczenia urządzenia urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, znajdujące się w przestrzeni wydzielonej przegrodami budowlanymi

11 Definicje przedmiot ubezpieczenia stałe elementy budynku zamontowane na stałe w nieruchomości wspólnej: wewnętrzne elementy wyposażenia budynku wielomieszkaniowego, w szczególności: okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, drzwi wewnętrzne w nieruchomości wspólnej, wykładziny sufitów, ścian i podłóg - na stałe związane z ich powierzchnią, schody wewnętrzne, wbudowane meble, sufity podwieszane, kominki, antresole oraz wszelkiego typu zabudowy, tynki i powłoki malarskie, instalacje centralnego ogrzewania, kotły centralnego ogrzewania, grzejniki, piece, trzony kuchenne, urządzenia sanitarne, skrzynki pocztowe, kasety przywoławcze wind,

12 Definicje przedmiot ubezpieczenia stałe elementy budynku zamontowane na stałe w nieruchomości wspólnej: cd. zewnętrzne elementy budynku takie jak: anteny umocowane trwale na dachu lub ścianie budynku, drzwi wejściowe do budynku, bramy wjazdowe do garaży, kasety domofonów, rynny, okapy, parapety, kolektory słoneczne umocowane trwale na dachu, drzwi wejściowe do lokali i piwnic oraz okna zewnętrzne wraz z parapetami

13 Definicje przedmiot ubezpieczenia budowla trwale związany z gruntem obiekt budowlany nie będący budynkiem ani obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczną i użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, taki jak: wolno stające maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne wraz z częściami budowlanymi, przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, fundamenty pod maszyny i urządzenia

14 Definicje przedmiot ubezpieczenia obiekt małej architektury połączony trwale z gruntem obiekt budowlany nie będący budynkiem ani budowlą, taki jak: chodniki i drogi osiedlowe, place utwardzone, ogrodzenia, bramy, szlabany i furtki, oświetlenie posesji, studnie i instalacje studzienne wraz z przykryciami, pergole, baseny ogrodowe, fontanny, oczka wodne, zadaszenia (wiaty), altany, pomosty, place zabaw, małe obiekty sportowe, śmietniki

15 Definicje przedmiot ubezpieczenia przewody i rurociągi sieci techniczne w promieniu 150 metrów od budynku środki niskocenne nieewidencjonowane rzeczowe składniki majątku, o jednostkowej wartości poniżej zł, nie zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do środków trwałych

16 Przedmiot ubezpieczenia - WM Przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość wspólna budynku wraz z zewnętrznymi murami lokali bez wewnętrznych okładzin podłogowych i ściennych oraz stałe elementy budynku

17 Przedmiot ubezpieczenia osoba fizyczna W przypadku ubezpieczenia budynku stanowiącego własność osób fizycznych przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość wspólna budynku oraz mury lokali wraz z wewnętrznymi okładzinami podłogowymi i ściennymi, w lokalach: instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacje gazowe bez urządzeń odbiorczych, instalacje elektryczne do tablic bezpiecznikowych oraz stałe elementy budynku

18 Ubezpieczenie mienia od ognia zakres 1) pożar; 2) uderzenie pioruna; 3) wybuch; 4) upadek statku powietrznego; 5) zalanie; 6) awaria urządzeń i instalacji wodno - kanalizacyjnych;

19 Ubezpieczenie mienia od ognia zakres 7) katastrofa budowlana; 8) deszcz nawalny; 9) dym; 10) grad; 11) huk ponaddźwiękowy; 12) huragan;

20 Ubezpieczenie mienia od ognia zakres 13) lawina; 14) osuwanie się ziemi; 15) przepięcia i przetężenia w instalacjach; 16) sadza; 17) śnieg; 18) uderzenie pojazdu lądowego; 19) zapadanie się ziemi;

21 Ubezpieczenie mienia od ognia zakres 20) upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie; 21) trzęsienie ziemi; 22) pękanie mrozowe.

22 Ubezpieczenie mienia od ognia zakres W razie zajścia wypadku UNIQA TU S.A. pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnej grupy mienia: 1) udokumentowane koszty, wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 2) niezbędne i uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego za zgodą UNIQA TU S.A. w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody; 3) koszty odtworzenia mienia zniszczonego wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z powstałym wypadkiem ubezpieczeniowym; 4) poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego udokumentowane i celowe koszty uprzątnięcia pozostałości, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku do wysokości 10% wartości szkody.

23 Ubezpieczenie mienia od ognia ograniczenia odpowiedzialności szkód powstałych wskutek przepięcia i przetężenia ograniczona jest do kwoty zł, na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; szkód wynikających z zalania, ograniczona jest do kwoty zł, na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; awarii urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych, ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia budynku i nie więcej niż do kwoty zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

24 Ubezpieczenie mienia od ognia ograniczenia odpowiedzialności szkód powstałych na skutek upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie ograniczona jest do kwoty zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; szkód powstałych wskutek pękania mrozowego ograniczona jest do zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

25 Ubezpieczenie mienia od ognia suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ustalana jest według wartości ubezpieczeniowej: wartości księgowej brutto jeżeli stopień umorzenia nie przekracza 50% lub jeżeli stopień zużycia technicznego nie przekracza 50%, wartości nowej - jeżeli stopień zużycia technicznego nie przekracza 50%, wartości rzeczywistej w pozostałych przypadkach

26 Ubezpieczenie mienia od ognia system i wartość System ubezpieczenia Wartość ubezpieczeniowa Budynki SS WN, WR Budowle SS WN, WR Maszyny SS WN, WR Mała architektura SS WN, WR Środki niskocenne PR WR Przewody i rurociągi SS WN, WR

27 Ubezpieczenie mienia od ognia suma ubezpieczenia Od jednej sumy ubezpieczenia do czterech przedmiotów: Określona zostaje suma ubezpieczenia dla budynku wielomieszkaniowego, Według poniższego klucza możemy ubezpieczyć dodatkowe przedmioty z oddzielnymi sumami ubezpieczenia: Budowle do limitu 5% SU budynku, Obiekty malej architektury do limitu 2% SU budynku, Przewody i rurociągi do limitu 10% SU budynku

28 Ubezpieczenie mienia od ognia suma ubezpieczenia Gdy zużycie techniczne przekroczyło 50% możliwe jest zwarcie ubezpieczenia w wartości nowej tylko w przypadku gdy w ciągu ostatnich 15 lat zostało wymienionych 5 z podanych poniżej elementów: Konstrukcja dachu Pokrycie dachu Instalacja elektryczna Sieć wodno-kanalizacyjna Instalacja centralnego ogrzewania Stolarka okienna i drzwiowa Instalacja gazowa Instalacja wentylacyjna i kominowa

29 Ubezpieczenie mienia od ognia Udział własny BRAK Franszyza redukcyjna BRAK Franszyza integralna 200zł można wykupić ze zwyżką składki, można podwyższyć ze zniżką składki

30 Ubezpieczenie mienia od ognia - wyłączenia Zgodnie z 16 OWU budynki, w których prowadzona jest działalność produkcyjna i magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, działalność związana z informacją i komunikacją

31 Ubezpieczenie mienia od ognia - klauzule Ubezpieczenie aktów terrorystycznych: przedmiot ubezpieczenia mienia ubezpieczone w zakresie mienia od ognia limit zł kod klauzuli MOWM1

32 Ubezpieczenie mienia od ognia - klauzule Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu: wandalizm bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, nie związane z innym celem działania tych osób przedmiot ubezpieczenia: elewacja zewnętrzna, drzwi wejściowe i wewnątrz nieruchomości wspólnej, instalacje i kasety wind i domofonów, dźwigi, urządzenia monitorujące, sieci kablowe i zbiorcze anteny, mała architektura, skrzynki pocztowe, urządzenia pomiarowe, piony i komory w nieruchomości wspólnej limit zł kod klauzuli MOWM2

33 Ubezpieczenie mienia od ognia - klauzule Ubezpieczenie drobnych prac remontowych: prace remontowe - wykonywanie w ubezpieczonym budynku lub budowli prac polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (niestanowiących bieżącej konserwacji jak malowanie, tapetowanie), przy czym dopuszcza się stosowanie materiałów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, przedmiot ubezpieczenia mienie ubezpieczone w zakresie mienia od ognia oraz wartość prac remontowych, koszty robocizny i pracy sprzętu, wartość maszyn, limit: dla mienia ubezpieczonego w zakresie mienia od ognia do SU dla pozostałych przedmiotów do 10% łącznej SU nie więcej niż zł, kod klauzuli MOWM3

34 Ubezpieczenie mienia od ognia - klauzule Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych: szkody mechaniczne: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny w eksploatacji, szkody elektryczne działanie prądu o niewłaściwych parametrach, przedmiot ubezpieczenia kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, suma ubezpieczenia określona według wartości nowej lub rzeczywistej, kod klauzuli MOWM4

35 Ubezpieczenie mienia od ognia - klauzule Ubezpieczenie ryzyka powodzi: przedmiot ubezpieczenia w całości mienie objęte ubezpieczeniem mienia od ognia, suma ubezpieczenia odpowiada wartościom przyjętym w ubezpieczeniu mienia od ognia, limit: do pełnej SU w ubezpieczeniu mienia od ognia lub do limitu zł, ograniczenia: karencja 30 dni dla nowych ubezpieczeń (zniżka składki), odpowiedzialność do 50% jeżeli w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, wyłączenia: zmiany poziomu wód gruntowych, szkody w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu Prawo wodne, kod klauzuli MOWM5

36 Ubezpieczenie mienia od ognia - klauzule Ubezpieczenie automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia: limit: 20% SU dla danego mienia, nie więcej niż zł, ograniczenia: obowiązek zgłoszenia wzrostu wartości mienia w ciągu 30 dni, brak rozliczenia składki kod klauzuli MOWM6

37 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakres zakres podstawowy - szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami odpowiedzialność deliktowa - odpowiedzialność cywilna, gdy w związku z posiadaniem mienia i z zarządzaniem nieruchomościami własnymi, Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową, do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa

38 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakres W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego z podlimitem w wysokości do zł

39 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakres Koszty dodatkowe w ramach sumy ubezpieczenia: wynikłe z zastosowania środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez poszkodowanego, w tym także koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytułu uczestniczenia w procesie cywilnym; niezbędne i uzasadnione koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą UNIQA

40 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakres Osoba trzecia: osoby pozostające poza stosunkiem umownym wynikającym z niniejszej umowy ubezpieczenia OC najemców korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych, na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego właścicieli lokali mieszkalnych lub użytkowych (członków wspólnoty mieszkaniowej)

41 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć dotyczy wyłącznie zdarzeń w budynkach ubezpieczonych w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia szkody powstałe wskutek zalań spowodowane zalaniem: przez nieszczelne dachy, przez nieszczelne złącza płyt budynków, w następstwie działania lub awarii pionów wodociągowych do zaworu odcinającego za urządzeniem pomiarowym i pionów kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania szkody powstałe wskutek przepięć szkody w mieniu osób trzecich spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego w instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego

42 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć Wyłączenia: jeżeli powstają kolejne szkody w tym samym pomieszczeniu z tej samej przyczyny jeżeli Ubezpieczający w ciągu 3 dni nie usunął przyczyn zagrożenia

43 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć Ograniczenia: Franszyza integralna BRAK Franszyza redukcyjna 300 zł: można wykupić ze zwyżką składki, można podwyższyć ze zniżką składki

44 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć Wariant I górną granicę odpowiedzialności stanowi podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej określonej dla zakresu podstawowego ubezpieczenia szkody w pomieszczeniach przynależnych ograniczone do podlimit w wysokości zł na wszystkie pomieszczenia przynależne do jednego lokalu kod ubezpieczenia: MOCGWM1A

45 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć Wariant II górną granicę odpowiedzialności stanowi jednakowa suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub użytkowego szkody w pomieszczeniach przynależnych objęte są w ramach sumy gwarancyjnej dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego kod ubezpieczenia MOCGWM1B

46 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców podwykonawca - osoba, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony zlecił wykonanie zobowiązania Podlimit = suma gwarancyjna dla zakresu podstawowego Wyłączenia: szkody spowodowane użyciem niesprawnych maszyn i urządzeń, gdy przekazano wykonanie zobowiązania kolejnemu wykonawcy, szkody z rękojmi lub gwarancji, szkody powstałe przy wykonywaniu czynności do których podwykonawca nie został pisemnie zobowiązany kod ubezpieczenia MOCGWM2

47 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody w nieruchomości wspólnej szkody wyrządzone w nieruchomości wspólnej przez członków wspólnoty mieszkaniowej lub najemców lokali podlimit sumy gwarancyjnej dla zakresu podstawowego kod ubezpieczenia MOCGWM3

48 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej klauzule Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek poszukiwania awarii szkody powstałe w mieniu osób trzecich w wyniku poszukiwania i usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej podlimit = zł kod ubezpieczenia MOCGWM4

49 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - zakres Kradzież z włamaniem - usiłowanie zaboru lub zabór mienia dokonany przez sprawcę z zamkniętego i zabezpieczonego lokalu znajdującego się w nieruchomości wspólnej lub z budynku innego niż budynek wielomieszkaniowy, zabezpieczonego zgodnie z warunkami określonymi w 13: po uprzednim usunięciu zabezpieczenia siłą lub za pomocą narzędzi - przy pozostawieniu śladów włamania lub po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub w wyniku rabunku, lub przez sprawcę, który ukrył się w lokalu znajdującym się w nieruchomości wspólnej przed jego zamknięciem, jeśli wskazują na to dowody potwierdzające fakt jego ukrycia

50 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zakres Koszty dodatkowe w ramach sumy ubezpieczenia: wynikłe z zastosowania środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, na uszkodzone zabezpieczenia do 5% łącznej sumy ubezpieczenia mienia uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10% wartości szkody Koszty naprawy zabezpieczeń: Do limitu zł ponad sumę ubezpieczenia,

51 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zakres Przedmiot ubezpieczenia: urządzenia i instalacje maszyny środki niskocenne wewnętrzne stałe elementy budynku

52 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku system i wartość System ubezpieczenia Wartość ubezpieczeniowa urządzenia i instalacje SS, PR KB, WR maszyny SS, PR KB, WR środki niskocenne SS, PR WR wewnętrzne stałe elementy PR WN, WR

53 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku klauzula Ubezpieczenie ryzyka dewastacji dewastacja - uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, także w sytuacji gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń przedmiot ubezpieczenia zgodnie z ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem system pierwszego ryzyka limit: do zł kod ubezpieczenia MKWM1

54 Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji zakres Przedmiot ubezpieczenia: Anteny lub zestawy antenowe radiowe, telewizyjne i satelitarne wraz mocowaniem i osprzętem Urządzenia i instalacje na budynkach Urządzenia i instalacje na budowlach

55 Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji zakres działanie człowieka - szkody zaistniałe wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowania lub obsługi w wyniku braku wprawy lub umiejętności przyczyny w eksploatacji - szkody powstałe w trakcie użytkowania mienia w związku z jego eksploatacją, polegające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu jego funkcji wskutek fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów mienia przez np.: siły odśrodkowe, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno pomiarowych, przegrzanie, dostanie się ciała obcego zabór mienia - kradzież mienia dokonana przy użyciu siły lub narzędzi z miejsca stałego zamontowania przedmiotu ubezpieczenia

56 Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji zakres Koszty dodatkowe w ramach sumy ubezpieczenia: wynikłe z zastosowania środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia wynagrodzenia rzeczoznawców odtworzenie zniszczonego mienia wskutek akcji ratowniczej uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10% wartości szkody

57 Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji wyłączenia Zgodnie z 45 OWU poniżej 200 zł, w mieniu bez przeglądów i remontów w wyniku naturalnego zużycia w wyniku wad lub usterek znanych przed zawarciem umowy w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu szkody w panelach domofonów wskutek działania człowieka lub przyczyn w eksploatacji

58 Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji system i wartość System ubezpieczenia Wartość ubezpieczeniowa anteny i zestawy antenowe urządzenia i instalacje na budynkach urządzenia i instalacje na budowlach PR WR Limit dla ubezpieczenia zewnętrznych urządzeń i instalacji wynosi zł

59 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia - zakres Przedmiot ubezpieczenia w nieruchomości wspólnej: Szyby okienne i drzwiowe Oszklenie ścian i dachów Szyldy i transparenty Szyby przeciwporanieniowe, kuloodporne, przeciwłamaniowe

60 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia zakres Koszty dodatkowe w ramach sumy ubezpieczenia: wynikłe z zastosowania środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia wynagrodzenia rzeczoznawców odtworzenie zniszczonego mienia wskutek akcji ratowniczej ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu do 10% SU uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10% wartości szkody

61 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia suma ubezpieczenia Wszystkie przedmioty ubezpieczone w jednej sumie ubezpieczenia We wniosku muszą zostać określone grupy tak aby w przypadku szkody identyfikacja nie budziła wątpliwości System pierwszego ryzyka, likwidacja według wartości nowej z uwzględnieniem kosztów transportu oraz wykonania znaków reklamowych lub informacyjnych

62 Ubezpieczenie OC członków zarządu WM - zakres Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za szkody wyrządzone przez nich WM w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez WM Członek zarządu osoba fizyczna powołana na podstawie uchwały przez właścicieli lokali

63 Ubezpieczenie OC członków zarządu WM - zakres Koszty dodatkowe w ramach sumy ubezpieczenia: wynikłe z zastosowania środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia postępowania sądowego lub pojednawczego wynagrodzenia rzeczoznawców

64 Ubezpieczenie OC członków zarządu WM suma ubezpieczenia Suma gwarancyjna łączna dla wszystkich członków zarządu W ramach sumy gwarancyjnej może zostać określony limit kwotowy określający odpowiedzialność na jeden wypadek ubezpieczeniowy

65 Zespół mieszkalnictwa Grzegorz Gogolewski Ekspert ds. mieszkalnictwa , Piotr Kądziel Specjalista ds. mieszkalnictwa ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Zamość 25.10.2013r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIASKI NOWE

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIASKI NOWE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIASKI NOWE Prowadzone postępowanie nie podlega

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. Ełk dnia 2008.12.01 Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych UNIQA Wspólnota FILAR Wspólnota Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych Strona1 Dlaczego powstał Pakiet? Zmiana Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Sygnały y od sieci sprzedaŝy, Dotrzymanie

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1. Okres ubezpieczenia - 1.04.2017 31.03.2018. Opłata składki dwie raty. Wypłacone odszkodowania oraz ich wysokość w ostatnich trzech latach we wszystkich rodzajach ubezpieczeń: 2013 uszkodzenie dachu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Concordia Agro Dobrze ułożona ochrona. Marcin Pabiś Sergiusz Lenhardt Biuro Ubezpieczeń Majątkowych

Concordia Agro Dobrze ułożona ochrona. Marcin Pabiś Sergiusz Lenhardt Biuro Ubezpieczeń Majątkowych Concordia Agro Dobrze ułożona ochrona Marcin Pabiś Sergiusz Lenhardt Biuro Ubezpieczeń Majątkowych Co rolnik chce ubezpieczyć? BUDYNEK GOSPODARCZY SZERSZY ZAKRES UBEZPIECZENIA BUDYNKU MIENIE W GOSPODARSTWIE

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F

I N A NS O W A E DO F DO F I N A NS O W A NI KompleksowA OCHRONA gospodarstwa rolnego E DŻE T T U PA Ń S Oferta dla Rolnika W A Z BU AGRO DOM OCHRONA DOMU ROLNIKA OD WSZYSTKICH RYZYK Prowadzisz gospodarstwo rolne? Zajmujesz

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne Obowiązkowe ubezpieczenia rolne Ubezpieczeniu OC rolnika i budynków rolniczych, zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL. PODMIOT PODATKU Art. 3 ust. 1 UPOL Podatnikami podatku

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE Ubezpieczający: Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zawierająca

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust. UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S.. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 23 marca 2016 r.

Łódź, dnia 23 marca 2016 r. Łódź, dnia 23 marca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na pełen pakiet rocznego majątkowego od dnia 07.04.2016 roku zgodnie z poniższym

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. I. Dane podstawowe Zamawiającego. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia obejmujący szkody w mieniu, znajdującym się w miejscu określonym

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Szczegółowy opis zamówienia 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Przedmiot i zakres ubezpieczenia Liczba Wspólnot Mieszkaniowych: 67 Liczba

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I.

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie Rozdział I. Pojęcia związane z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 PRZEDMIOT ZAKRES Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 ogrodzenie ogrodzenie wraz ze stałymi elementami (w tym siłowniki), możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo