KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT DLA POSŁÓW"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Petycji KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1307/2012, którą złożyła E.V. (Francja) w sprawie podwójnego opodatkowania jej niemieckiej emerytury 1. Streszczenie petycji Składająca petycję pracowała w Niemczech przez 30 lat i mieszka we Francji od 2001 r., gdzie przeszła na emeryturę w 2009 r. w wieku 60 lat, twierdzi ona, że jej mąż nie uzyskuje dochodu i nie będzie mógł otrzymać emerytury przed 2017 r. Chociaż płaci ona podatki we Francji, w sierpniu 2012 r. otrzymała od władz niemieckich żądanie zapłaty zaległego podatku w wysokości EUR należnego z tytułu niemieckiej emerytury, co jej zdaniem stanowi przypadek podwójnego opodatkowania. Sprzeciwia się ona także temu, że niemieckie władze nie biorą pod uwagę faktu, iż jej mąż nie uzyskuje dochodu, i nie zezwalają na zastosowanie podziału, jak ma to miejsce w przypadku osób zamieszkałych w Niemczech. 2. Dopuszczalność Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu). 3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r. Składająca petycję mieszka we Francji od 2001 r., a wcześniej przez niemal 30 lat pracowała w Niemczech. W sierpniu 2012 r. Finanzamt Neubrandenburg wezwał ją do zapłaty, w terminie do 22 października 2012 r., podatku należnego z tytułu jej niemieckiej emerytury, z mocą wsteczną, począwszy od pierwszego dnia wypłaty emerytury. Do chwili obecnej deklarowała ona wszystkie swoje dochody, w tym swoją niemiecką emeryturę, we francuskim urzędzie skarbowym, a więc płaciła podatki we Francji. CM\ doc PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 Składająca petycję informuje, że niemiecki Finanzamt nie zezwala na zastosowanie taryfy podziału, co miałoby miejsce, gdyby mieszkała ona w Niemczech. Według niej ta różnica w traktowaniu podatnika jest niezgodna z zasadami prawa europejskiego. Jeżeli składająca petycję faktycznie musi zapłacić rzeczony podatek, chciałaby skorzystać z tych samych przywilejów, co płacący go Niemcy, czyli między innymi z taryfy podziału. Ponadto składająca petycję zastanawia się, dlaczego nie została wcześniej poinformowana o swoich zobowiązaniach, skoro właściwe prawo obowiązuje od 2005 r. W końcu oświadcza ona, że w 2011 r. uzyskała z tytułu swojej niemieckiej emerytury dochód w wysokości EUR i że została wezwana do zapłaty 1 727,03 EUR za tenże rok. Tymczasem każdego miesiąca uzyskuje ona dochód w wysokości zaledwie EUR, który służy zaspokojeniu potrzeb życiowych jej i jej męża (po zsumowaniu emerytury niemieckiej, emerytury francuskiej w wysokości 160 EUR i dodatkowej emerytury pracowniczej). Uwagi Komisji Niemieckie ustawodawstwo podatkowe Spoczywający na francuskich rezydentach, którzy otrzymują niemiecką emeryturę, obowiązek składania deklaracji podatkowej w Niemczech wynika z art. 49 ust. 1 pkt 7 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EstG). Obowiązek ten został wprowadzony, w ramach szeroko zakrojonej reformy systemu podatkowego emerytur w Niemczech, w art. 1 ust. 23 ustawy o emeryturach (Alterseinkünftegesetz) z dnia 5 lipca 2004 r. [Federalny Dziennik Ustaw (BGBl), 2004, część 1, nr 33, s. 1427], która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2005 r. i była w związku z tym stosowana począwszy od roku podatkowego Generalnie odmienne traktowanie do celów opodatkowania ogranicza się do przypadków stosowania wobec rezydentów i nierezydentów niemieckich przepisów w sprawie podatku dochodowego. W art. 1 ust. 3 i art. 1a niemieckiej ustawy o podatku dochodowym określa się sytuacje, w których nierezydenci mogą złożyć wniosek o opodatkowanie na zasadach takich, jakie mają zastosowanie wobec rezydentów. Dotyczy to przypadków, w których co najmniej 90% dochodu podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochód niepodlegający niemieckiemu opodatkowaniu nie przekracza kwoty wolnej od podatku (8 130 EUR za 2013 r.). Zgodnie z art. 1a pkt 2 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym małżonkowie, którzy nie rezydują w Niemczech, lecz w innym państwie członkowskim UE/EOG, mogą wybrać taryfę podziału. W tym wypadku do obliczenia progu 90% dochodów brane są pod uwagę dochody obojga małżonków, zaś dochód podstawowy jest podwojony. Brak harmonizacji w dziedzinie podatku dochodowego na obszarze UE Przy obecnym stanie prawodawstwa unijnego przewiduje się jedynie niewielki stopień harmonizacji w dziedzinie podatków bezpośrednich. Ze względu na brak harmonizacji kwestia opodatkowania (w tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) zasadniczo leży w gestii państw członkowskich. W związku z tym Niemcy mają dowolność w kształtowaniu swoich przepisów o podatku dochodowym (podstawa opodatkowania i stawki podatkowe) zgodnie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami. PE v /7 CM\ doc

3 Przy wykonywaniu tego uprawnienia Niemcy muszą jednak przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu UE. Niemcy nie mogą dyskryminować ze względu na przynależność państwową ani tworzyć i utrzymywać ograniczeń wobec obywateli innych państw członkowskich, którzy korzystają ze swobód przyznanych im w Traktacie UE. Tym samym Niemcy nie mogą stosować nieuzasadnionych ograniczeń tych swobód. Zgodność niemieckich przepisów dotyczących podatku dochodowego z prawodawstwem UE Właściwe ustawodawstwo niemieckie, a szczególnie art. 1 i 1a niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz (EStG)), zostało przeanalizowane poniżej. Z analizy tej wynika, że przepisy prawa niemieckiego nie naruszają prawa Unii. a) Rozróżnienie pomiędzy rezydentami i nierezydentami Jeżeli chodzi o rozróżnienie pomiędzy rezydentami i nierezydentami do celów podatkowych, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatków bezpośrednich sytuacja rezydentów i nierezydentów w danym państwie nie jest co do zasady porównywalna (patrz wyrok Trybunału w sprawie C-234/01, Gerritse, pkt 43). Szczegółowe wyjaśnienie tej przyjętej różnicy w traktowaniu znajduje się przede wszystkim w wyroku Trybunału w sprawie Schumacker (C-279/93), pkt 32 i kolejne: 31. Jednak w dziedzinie podatków bezpośrednich sytuacja rezydentów i nierezydentów nie jest, co do zasady, porównywalna. 32. Dochód osiągany przez nierezydenta na terytorium państwa członkowskiego stanowi zazwyczaj tylko część jego dochodów, które głównie uzyskuje w miejscu swojego zamieszkania. Poza tym osobista zdolność podatkowa nierezydenta wynikająca z uwzględnienia całości jego dochodów oraz jego sytuacji osobistej i rodzinnej może być łatwiej oceniona w miejscu, w którym skupiają się jego interesy osobiste i majątkowe. Zazwyczaj jest to miejsce zwykłego pobytu danej osoby. Także w międzynarodowym prawie podatkowym, a zwłaszcza w modelu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przewiduje się, że co do zasady ogólne opodatkowanie podatników, z uwzględnieniem ich warunków osobistych i rodzinnych, jest sprawą leżącą w gestii państwa miejsca zamieszkania. 33. Sytuacja rezydenta przedstawia się inaczej, ponieważ główna część jego dochodów pochodzi zwykle z państwa miejsca zamieszkania. Poza tym państwo to posiada zazwyczaj wszelkie niezbędne informacje do oceny ogólnej zdolności podatkowej podatnika, z uwzględnieniem jego sytuacji osobistej i rodzinnej. 34. Tym samym fakt, że państwo członkowskie nie przyznaje nierezydentom niektórych korzyści podatkowych przysługujących rezydentom, nie oznacza z reguły działania dyskryminacyjnego, ponieważ te dwie kategorie podatników nie są w porównywalnej sytuacji. CM\ doc 3/7 PE v01-00

4 b) Porównywalność sytuacji rezydenta i nierezydenta Przy okazji tej sprawy Trybunał przywołał przypadki, w których sytuacja rezydenta i nierezydenta podatkowego jest porównywalna (zasada Schumackera). W tej kwestii Trybunał orzekł w sprawie Schumacker, że inaczej jest jednak w sytuacji takiej, jak przypadek w postępowaniu głównym, w której nierezydent nie uzyskuje znaczącego dochodu w państwie swojego zamieszkania i otrzymuje podstawową część dochodów podlegających opodatkowaniu z działalności wykonywanej w państwie zatrudnienia, w wyniku czego państwo jego zamieszkania nie jest w stanie przyznać mu przywilejów wynikających z uwzględnienia jego sytuacji osobistej i rodzinnej. Nie ma pomiędzy sytuacją takiego nierezydenta a rezydenta wykonującego porównywalną działalność zarobkową żadnej obiektywnej różnicy, mogącej uzasadniać różne traktowanie w zakresie uwzględnienia sytuacji osobistej i rodzinnej podatnika w celach opodatkowania. W odniesieniu do nierezydenta osiągającego główną część swojego dochodu oraz prawie całość dochodów rodzinnych w innym państwie członkowskim niż państwo jego zamieszkania, dyskryminacja polega na nieuwzględnianiu osobistej i rodzinnej sytuacji tego nierezydenta ani w państwie zamieszkania, ani w państwie zatrudnienia. W sprawie Gschwind (C-391/97) Trybunał określił sposób, w jaki należy interpretować pojęcie główna część dochodu. Potwierdził on, że próg 90% wynikający z ustawodawstwa niemieckiego i kwota EUR (wcześniej DM), od której stosuje się równe traktowanie podatników rezydentów i nierezydentów, są zgodne z prawodawstwem UE. Trybunał orzekł w tej sprawie: Jednak poprzez ustalenie dla dochodów opodatkowanych w Niemczech oraz dochodów nieobjętych podatkiem niemieckim progów, jednego procentowo, drugiego jako bezwzględnie określonej kwoty, ustawodawstwo niemieckie precyzyjnie uwzględnia możliwość wzięcia pod uwagę osobistej i rodzinnej sytuacji podatników w państwie zamieszkania, opierając się na wystarczającej podstawie opodatkowania. c) Podstawowy dochód Zgodnie z art. 32b niemieckiej ustawy o podatku dochodowym celem wprowadzenia kategorii dochodu podstawowego jest dopilnowanie, by konieczne minimum dochodów było zwolnione z podatku dochodowego. Jako że w zakresie podatków bezpośrednich sytuacja rezydentów i nierezydentów nie jest co do zasady porównywalna, uzasadnione jest zarezerwowanie kwoty niepodlegającej opodatkowaniu dla rezydentów podatkowych, ponieważ konieczne minimum dochodów nierezydentów musi być uwzględnione w ich państwie zamieszkania (więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie C-234/01, Gerritse). Należy jednak zauważyć, że Niemcy wstrzymują się ze zmniejszeniem tej kwoty w przypadku, gdy podatnik nierezydent uzyskuje całość lub prawie całość swojego całkowitego dochodu z niemieckich źródeł. W rezultacie ta kategoria podatników nierezydentów jest traktowana na równi z rezydentami, jeśli chodzi o opodatkowanie podatkiem dochodowym (art. 1 ust. 3 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym). Taka praktyka jest zgodna z powyższym orzecznictwem Trybunału. d) Podział PE v /7 CM\ doc

5 Z wniosków Trybunału sformułowanych przy okazji rozpatrywania sprawy Schumacker i kolejnych spraw wynika, że oceniając ewentualne zastosowanie zasady Schumackera, uwzględnianie jedynie sytuacji osoby pracującej w Niemczech oraz jednoczesne ignorowanie w tej kwestii małżonka niepracującego w Niemczech jest zgodne z prawem. W rezultacie nie istnieje żadne powiązanie podatkowe pomiędzy państwem niemieckim a małżonkiem, ponieważ nie uzyskuje on żadnego dochodu z niemieckiego źródła. Na tym etapie opodatkowania Niemcy mają więc jedynie obowiązek uwzględnienia dochodów oraz sytuacji osoby, która pracowała w Niemczech. Oczywiście w momencie, w którym władze niemieckie dojdą do wniosku, że osoba, która pracowała w Niemczech i która pobiera niemiecką emeryturę, może być traktowana jako rezydent podatkowy, osoba ta będzie w stanie korzystać ze wszystkich przywilejów podatkowych związanych ze statusem rezydenta, w tym z taryfy podziału. Jednak jako że podział jest stosowany w przypadku wspólnego opodatkowania dwóch osób (małżeństwa), na kolejnym etapie Niemcy powinny uwzględniać także dochody małżonka uzyskane w innych państwach, aby system ten był zgodny z prawodawstwem UE. Działanie ze skutkiem wstecznym Twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym zobowiązanie zagranicznych rezydentów podatkowych pobierających świadczenia emerytalne z Niemiec do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech zostało nałożone ze skutkiem wstecznym, jest nieścisłe. Obecne brzmienie art. 49 ust. 1 pkt 7 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, który przewiduje powyższy obowiązek, wprowadzono w art. 1 ust. 23 ustawy o emeryturach (Alterseinkünftegesetz) z dnia 5 lipca 2004 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2005 r. i była stosowana począwszy od roku podatkowego Ta zmieniona ustawa miała więc zastosowanie do sytuacji późniejszych i nie wywierała skutków wstecznych. Tak więc podatnicy mieli odpowiednio dużo czasu, aby zapoznać się z przepisami tej nowej ustawy. W takiej sytuacji ma pełne zastosowanie paremia prawnicza ignorantia legis non excusat (nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Komisja rozumie problemy starszych osób związane z wypełnianiem deklaracji podatkowej w obcym kraju. Dopełnienie obowiązków podatkowych w Niemczech jest jeszcze trudniejsze, jeżeli chodzi o okres kilku lat wstecz. Nie może to jednak przesądzać o zniesieniu prawnego obowiązku zgłaszania dochodów i płacenia podatków w Niemczech. Takie same obowiązki dotyczą osób starszych lub chorych będących niemieckimi rezydentami. Podwójne uwzględnienie dochodów a) Francusko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Żadne przepisy prawne UE nie określają państwa, w którym należy płacić podatek w przypadku podatników powiązanych, z punktu widzenia systemów podatkowych, z wieloma państwami członkowskimi. Prawo do opodatkowania jest ustalone zgodnie z dwustronnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranymi przez państwa członkowskie. Stosowanie oraz interpretacja samych umów nie należy do kompetencji UE. W konkretnym przypadku skarżącej należy przeprowadzić analizę przyznanych jej emerytur, aby określić, czy wchodzą one w zakres art. 13 ust. 8 umowy o unikaniu podwójnego CM\ doc 5/7 PE v01-00

6 opodatkowania (emerytury prywatne opodatkowane w państwie, w którym zamieszkuje osoba je pobierająca) lub art. 14 ust. 2 owej umowy (emerytury wypłacane przez publiczne organy ubezpieczeń społecznych opodatkowane w państwie organu wypłacającego środki). Taka ocena będzie zależała od kwalifikacji każdej wypłacanej emerytury, a ponieważ chodzi o indywidualny przypadek, kwalifikacja ta będzie należała do kompetencji władz państwowych. b) Nadmierne opodatkowanie przez niemieckie organy podatkowe emerytur wcześniej opodatkowanych Zgodnie z tym, co zostało już wyjaśnione powyżej, nie można określić, czy Niemcy mają prawo do pobierania podatku dochodowego od emerytur, które są już opodatkowane, ponieważ odpowiedź na to pytanie zależy od kwalifikacji danych emerytur przez organy państwowe. W art. 25 niemiecko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje się zastosowanie procedury wzajemnego porozumienia, która ma na celu uniknięcie niezgodnego z umową opodatkowania. Różna kwalifikacja i/lub podwójne opodatkowanie emerytur przez organy niemieckie i francuskie to problemy, które powinny być rozwiązywane w ramach procedury wzajemnego porozumienia, o której mowa w umowie zawartej pomiędzy Niemcami i Francją. Jednak, w ujęciu ogólnym, na mocy prawodawstwa UE fakt, że dane państwo członkowskie nałożyło podatki na szczególny rodzaj dochodów, nie uniemożliwia innemu państwu członkowskiemu zastosowania nowego opodatkowania tych samych dochodów, jeżeli przedstawiciele tego państwa dojdą do wniosku, że także ono posiada prawo do opodatkowania. c) Zniesienie podwójnego opodatkowania Należy dodać, że nawet jeśli eliminacja podwójnego opodatkowania i związanych z tym problemów prawdopodobnie stanowi warunek wstępny dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie nie są do tego zobowiązane. Przy braku środków unijnych mających na celu ujednolicenie i harmonizację opodatkowania to w kompetencji państw członkowskich pozostaje zdefiniowanie, w drodze traktatu lub jednostronnie, kryteriów podziału ich możliwości opodatkowania, głównie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania [sprawa Gilly (C-336/96 z dnia 1 maja 1998 r., pkt 24 i 30)]. Państwa członkowskie korzystają z tych uprawnień i zawierają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które są wprowadzane w życie przez właściwe organy w sytuacjach transgranicznych. Jak podkreślił to ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Ciba (C-96/08 z dnia 15 kwietnia 2010 r.), podwójne opodatkowanie (...) samo w sobie nie stanowi ograniczenia zakazanego przez traktat. W tym zakresie konwencje zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu służą zniesieniu lub złagodzeniu niekorzystnych dla funkcjonowania rynku wewnętrznego skutków współistnienia przywołanych w poprzednim punkcie krajowych systemów podatkowych. W rezultacie żadne nadmierne opodatkowanie wynikające z faktu, że dochody niemieckie są opodatkowane w Niemczech, a także we Francji, nie stanowi obecnie naruszenia prawodawstwa UE. W rzeczywistości, jak zostało to opisane powyżej, skutki podwójnego opodatkowania mogą być złagodzone dzięki zastosowaniu zapisów francusko-niemieckiej PE v /7 CM\ doc

7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aspekty polityczne W końcu należy podkreślić, że Komisja ma świadomość, iż problemy takie jak te, o których informuje skarżąca, mogą często pojawiać się w sytuacjach o charakterze transgranicznym, choć istnieją dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w oparciu o które powinno się je rozwiązywać. Komisja uważa, że problemy te mogą zagrażać niezakłóconemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i dlatego podejmuje na szczeblu politycznym kroki mające na celu ich rozwiązywanie. W swoim komunikacie z 2010 r. w sprawie eliminowania transgranicznych przeszkód podatkowych dla obywateli UE Komisja przeanalizowała, w jaki sposób spory organów podatkowych dotyczące praw do opodatkowania, skomplikowane procedury dochodzenia roszczeń, brak jasnych informacji na temat obowiązków i inne problemy związane z niedopasowaniem systemów podatkowych mogą stwarzać trudności obywatelom UE prowadzącym działalność transgraniczną 1. Ponadto w dniu 11 listopada 2011 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie możliwych rozwiązań w walce z podwójnym opodatkowaniem osób prywatnych i przedsiębiorstw w ramach UE w celu dokonania oceny, a następnie zaprezentowania możliwych rozwiązań, takich jak mechanizm wiążącego arbitrażu 2. W ramach zastosowania zapisów komunikatu Komisja zbada szczegółowo, w oparciu o ocenę skutków, napotykane problemy oraz możliwe rozwiązania, tak aby sprecyzować najwłaściwsze środki pozwalające zwalczać podwójne opodatkowanie na szczeblu UE. W trakcie przygotowań do prac nad oceną skutków Komisja sporządziła plan działania 3 zawierający ogólny opis planowanej inicjatywy. Wnioski Komisja nie znalazła w obowiązującym ustawodawstwie niemieckim elementu, który mógłby wskazywać na naruszenie prawa unijnego. A zatem problem skarżącej wchodzi jedynie w zakresie kompetencji państw członkowskich, których sprawa ta dotyczy Niemiec i Francji. Zaleca się zatem skarżącej, aby skontaktowała się z krajowymi organami podatkowymi w celu przeprowadzenia oceny jej sytuacji związanej z podwójnym opodatkowaniem. Przede wszystkim należy określić, czy emerytury niemieckie są opodatkowane w Niemczech czy we Francji. Jeśli podatek powinien być płacony w Niemczech, należy także sprawdzić, czy skarżąca spełnia warunki do zastosowania taryfy podziału. Jeżeli okaże się, że podatki od niemieckich emerytur były bezpodstawnie płacone we Francji, należy zwrócić się do władz francuskich z wnioskiem o zwrot tego podatku. 1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf 2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf 3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp utes_en.pdf CM\ doc 7/7 PE v01-00

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.6.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1385/2012, którą złożył Dieter Werthenbach (Holandia) w sprawie opodatkowania jego niemieckiej renty inwalidzkiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0600/2013, którą złożył Horst Izykowski (Niemcy), w sprawie niemieckich emerytów mieszkających za granicą

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0391/2005, którą złożyła Penelope Mountzourea-Panagiotou (Grecja), z 8 podpisami, w sprawie domniemanej dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 20.11.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0623/2009, którą złożył D.A. (Niemcy) w sprawie podwójnego opodatkowania w Holandii i Niemczech 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. *

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. * CONIJN WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2006 r. * W sprawie C-346/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Petycji 2009 14 lutego 2005 r. KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 527/2003, którą złożyli państwo Hervé i Carine D Hussy, obywatele Belgii, w sprawie dyskryminacji,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.6.2012 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0334/2009, którą złożył H.K. (Niemcy) w sprawie swoich problemów związanych z refundacją wydatków na leki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie władztwa podatkowego państw UE w podatkach bezpośrednich

Ograniczenie władztwa podatkowego państw UE w podatkach bezpośrednich Państwo członkowskie nie może stosować różnych przepisów podatkowych do porównywalnych sytuacji, ani tego samego przepisu podatkowego do różnych sytuacji. Podatki bezpośrednie nie zostały dotychczas poddane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.02.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0951/2004, którą złożył Jan Dolezal (Polska), w imieniu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 25.11.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0660/2006, którą złożył Albert Tan (Holandia) w sprawie problemów, jakie napotyka ze strony holenderskich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 16.12.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0171/2012, którą złożył Klaus Träger (Niemcy), w sprawie różnych okresów przedawnienia stosowanych we

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie :44:48

Podwójne opodatkowanie :44:48 Podwójne opodatkowanie 2015-06-09 13:44:48 2 Rozliczenia z austriackim i polskim fiskusem często stwarzają problemy Polakom, którzy uzyskują okresowe dochody z pracy w Austrii. Z dochodów uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 29.9.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0564/2012, którą złożyła Marianne van Eck (Holandia) w sprawie problemów administracyjnych w związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 28.2.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1032/2010, którą złożył Manuel Altemir Mergelina (Hiszpania), w sprawie dyskryminacji uczniów szkół europejskich

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 009-04 Komisja Petycji 0.7.04 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0098/0, którą złożył Ferran Rosa Gaspar (Hiszpania), w sprawie swobodnego przemieszczania się w Europie oraz

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 26.10.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1087/2002, którą złożył Panagiotis Hatzis (Grecja), w imieniu greckiego Stowarzyszenia Gier Elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma.

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.1.2012 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1085/2007, którą złożył Axel Bandow (Niemcy) w sprawie rzekomego naruszenia dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

500+ trzeba zgłosić w niemieckiej Kasie Rodzinnej

500+ trzeba zgłosić w niemieckiej Kasie Rodzinnej Wypłatę świadczenia z rządowego programu Rodzina 500 Plus rodzic pracujący w Niemczech musi zgłosić do niemieckiej Kasy Rodzinnej, co wynika z obowiązków nałożonych przez prawo unijne i niemieckie. Coraz

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) Art. 25 [Wykorzystywanie związku gospodarczego] 1. Jeżeli: 1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej Niemieckie regulacje zawierają m.in. unormowanie zasad odmowy udzielania informacji podmiotom zagranicznym oraz przekazywania informacji korzystnych dla podatnika na jego wniosek. Wymiana informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 30.10.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1550/2012, którą złożył pan Hammann (Niemcy) w imieniu Euro Media Trade GmbH, w sprawie odmowy uznania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Petycji 2009 18.08.2005 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja 805/2000 złożona przez Kerstin Häming (Niemcy), w sprawie rejestracji pojazdów w Irlandii 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 6.5.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1436/2010, którą złożył Achille Loro (Włochy) w sprawie niewypłacenia odszkodowania za opóźnienia i niedogodności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 76/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 września 2013 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE)

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE) Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art. 258-260 TFUE) Postępowanie Komisji przeciwko państwu członkowskiemu art. 258 TFUE Postępowanie państwa członkowskiego przeciwko

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 13września 2004 KOMUNIKAT DLA DEPUTOWANYCH Petycja 163/99, którą złożył Michel Robert, obywatel Francji, w sprawie nierówności istniejącej we Francji w przypadku

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 10.06.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0054/2004, którą złożył Christos Rinis (Grecja), w sprawie skonfiskowania przez władze greckie jego pojazdu

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 2 Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej UPD reguluje podatek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 17.12.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1223/2007, którą złożył Marc Wisbey (Wielka Brytania) w sprawie uprzywilejowanego traktowania przez władze

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO Warszawa, dnia 1~maja 2013 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPART AMENT POLITYKI PODATKOWEJ PK2/065/27/WITI2013/ ~D ~ ~'00'j 6 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.11.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 8.10.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0153/2010, którą złożył Joachim Kelke (Niemcy) w sprawie problemu z wprowadzaniem do obrotu w Niemczech na

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Stephan Kudert. Aspekty podatkowe swobody przepływu pracowników między Niemcami a Polską

Stephan Kudert. Aspekty podatkowe swobody przepływu pracowników między Niemcami a Polską Stephan Kudert Aspekty podatkowe swobody przepływu pracowników między Niemcami a Polską Oddelegowanie pracowników w aspekcie międzynarodowym, będące rezultatem unijnej swobody przepływu kapitału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 19.12.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0359/2012, którą złożyła Maria Elena Solís Yánez (Hiszpania) w sprawie zezwolenia na poszukiwania ropy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 30.4.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1223/2012, którą złożył Frank Cavanagh (Irlandia), w sprawie irlandzkich przepisów budowlanych, które rzekomo

Bardziej szczegółowo

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Agnieszka Wasilewska Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Cash pooling.

Bardziej szczegółowo

Uwe Rüffler przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu,

Uwe Rüffler przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu, WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r.(*) Artykuł 18 WE Ustawodawstwo w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych Obniżenie podatku dochodowego o kwotę składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 626/2008, którą złożył Klaus Schuler (Niemcy), w sprawie podwójnego opodatkowania spadku 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.08.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1384/2010, którą złożył Dieter Schlemann (Niemcy) w imieniu firmy LTB Schlemann GmbH, w związku z niepodjęciem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 25.9.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0666/2008, którą złożył Gert Vercauteren (Belgia) wsprawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 14 kwietnia 2014 r. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, 5.06.2006 r. RZECZPOSPOLIT A POLSK A Rzecznik Pr aw O bywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI 00 090 Warszawa Tel. centr. 0 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0 22 827 64 53 37311 RPO 533079 VI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 26.10.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1374/2002, którą złożył Petros Tselepidis (Grecja) w imieniu Stowarzyszenia Importerów Zabawek Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie,

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Dyrektywa 2006/112/WE Podatek VAT Stawka obniżona Artykuły przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 30.10.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0302/2009, którą złoŝyła Eugenia Ioan (Niemcy), w sprawie strat kursowych związanych z wypłacaniem w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 29.09.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0359/2012, którą złożyła Maria Elena Solís Yánez (Hiszpania) w sprawie zezwolenia na poszukiwania ropy

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer)

Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) 1.Podstawa prawna 2.Podmiot i przedmiot opodatkowania 3.Zwolnienia podmiotowe 4.Podstawa opodatkowania 5.Stawka podatku 6.Metoda obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 2000 r. II UKN 711/99

Wyrok z dnia 14 września 2000 r. II UKN 711/99 Wyrok z dnia 14 września 2000 r. II UKN 711/99 Podstawę ustalenia wysokości renty rodzinnej jest tylko jedno z przysługujących zmarłemu świadczeń - emerytura lub renta wypadkowa (art. 12 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Petycji 31.8.2016 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0876/2008, którą złożyła Lucy Jane Marie Stewart (Wielka Brytania), w sprawie prawa do renty inwalidzkiej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 14 października 2008 r. Druk nr 285 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.2.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1484/2008, którą złożyła Catherine Le Comte (Francja), w sprawie wpływu hałasu i zanieczyszczenia atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB4/4511-53/16-4/MP Data 2016.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Krajowe środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania wświetle europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

Krajowe środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania wświetle europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego Krajowe środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania wświetle europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego Konferencja Naukowa Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 3.3.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy : Petycji 1345/2009, którą złożył Michał Racki (Polska) w sprawie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na Dolnym Śląsku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 grudnia 2000 r. III RN 31/00

Wyrok z dnia 20 grudnia 2000 r. III RN 31/00 Wyrok z dnia 20 grudnia 2000 r. III RN 31/00 Skorzystanie przez podatnika ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 20 marca 2014 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku W sprawie C 72/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej III. (Akty przygotowawcze) RADA (2008/C 52/01)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej III. (Akty przygotowawcze) RADA (2008/C 52/01) 26.2.2008 C 52/1 III (Akty przygotowawcze) RADA Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 2 System podatkowy w Niderlandach jest mało przejrzysty i skomplikowany. Rodzaje podatków: dochodowy - inkomstenbelasting obrotowy - omzetbelasting od zysków podatek

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Prawo podatkowe Unii Europejskiej Izabela Andrzejewska-Czernek, Bogumi³ Brzeziñski, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiñski-Sulecki, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesiñska, Ewa Prejs, Jowita Pustu³, Adam Zalasiñski Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.06.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo