OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) I. Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, tel./fax. (041) , (041) , II. Tryb postępowania: art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr III/223/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r., jako zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż wyrażona w zł równowartość euro. III. Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zamówienie publiczne udzielane jest w związku z realizacją postanowień umowy nr 38/PL0447/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku o dofinansowanie Projektu Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. IV. Przedmiot zamówienia (szczegóły): Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 374 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w następujących zadaniach i Otwartych Strefach Rekreacji Dziecięcej (OSRD): 1. Zadanie I OSRD przy PSP Nr 1, ul. Trzeciaków 35, Ostrowiec Świętokrzyski Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na OSRD przy PSP Nr 1 w terminie Ilość godzin: 57 Płatność dla wykonawców: 1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena za godzinę brutto Godzina usługi odpowiada 60 minutom. Zajęcia będą prowadzone w ilości nie większej niż 6 godzin tygodniowo przy zapewnieniu uczestnictwa w jednej godzinie zajęć minimum 15 osób. 2. Zadanie II OSRD przy PSP Nr 3, ul. Niska 9, Ostrowiec Świętokrzyski Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na OSRD przy PSP Nr 3 w terminie Ilość godzin: 58 Płatność dla wykonawców: 1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena za godzinę brutto Godzina usługi odpowiada 60 minutom. Zajęcia będą prowadzone w ilości nie większej niż 6 godzin tygodniowo przy zapewnieniu uczestnictwa w jednej godzinie zajęć minimum 15 osób. 3. Zadanie III OSRD przy PG Nr 3, os. Słoneczne 37, Ostrowiec Świętokrzyski Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na OSRD przy PG Nr 3 w terminie Ilość godzin: 72 Płatność dla wykonawców: 1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena za godzinę brutto Godzina usługi odpowiada 60 minutom. Zajęcia będą prowadzone w ilości nie większej niż 8 godzin tygodniowo przy zapewnieniu uczestnictwa w jednej godzinie zajęć minimum 15 osób.

2 4. Zadanie IV OSRD przy PSP Nr 1, ul. Trzeciaków 35, Ostrowiec Świętokrzyski* Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na OSRD przy PSP Nr 1 w terminie Ilość godzin: 57 Płatność dla wykonawców: 1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena za godzinę brutto Godzina usługi odpowiada 60 minutom. Zajęcia będą prowadzone w ilości nie większej niż 9 godzin tygodniowo przy zapewnieniu uczestnictwa w jednej godzinie zajęć minimum 15 osób. 5. Zadanie V OSRD przy PSP Nr 3, ul. Niska 9, Ostrowiec Świętokrzyski* Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na OSRD przy PSP Nr 3 w terminie Ilość godzin: 58 Płatność dla wykonawców: 1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena za godzinę brutto Godzina usługi odpowiada 60 minutom. Zajęcia będą prowadzone w ilości nie większej niż 9 godzin tygodniowo przy zapewnieniu uczestnictwa w jednej godzinie zajęć minimum 15 osób. 6. Zadanie VI OSRD przy PG Nr 3, os. Słoneczne 37, Ostrowiec Świętokrzyski* Usługa przeprowadzenia pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na OSRD przy PG Nr 3 w terminie Ilość godzin: 72 Płatność dla wykonawców: 1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena za godzinę brutto Godzina usługi odpowiada 60 minutom. Zajęcia będą prowadzone w ilości nie większej niż 12 godzin tygodniowo przy zapewnieniu uczestnictwa w jednej godzinie zajęć minimum 15 osób. *umowy na zadania IV-VI zostaną podpisane na przełomie lipca i sierpnia 2015r. V. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. Wykonawca winien spełniać następujące warunki: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie wychowania fizycznego lub fizjoterapii, 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tzn.: posiadać doświadczenie w postaci co najmniej roku nauczania w zakresie wychowania fizycznego lub prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w okresie ostatnich trzech lat przed rozpoczęciem wykonywania usługi, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. VI. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca do oferty. Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie: 1) formularz ofertowy wg Załącznika Nr 3 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) dokumenty potwierdzające doświadczenie wskazane pkt 2) warunków udziału w postępowanie (np. zaświadczenie pracodawcy o posiadanym stażu zatrudnienia w wymaganym okresie), 3) harmonogram przeprowadzania zajęć uwzględniający zapisy SIWZ, wg załącznika nr 3 do umowy, 4) w przypadku osób fizycznych oświadczenie wg Załącznika Nr 4 do SIWZ.

3 VII. Sposób i termin wykonania zamówienia. Wykonawca winien zrealizować zamówienie w terminach określonych w poszczególnych opisach zadań zgodnie z planowanym harmonogramem i uzgodnieniami z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie osobiście. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia. VIII. Sposób i termin składania ofert; inne informacje dotyczące ogłoszenia Oferty można składać osobiście w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, pok. 101, przesłać na adres: Urząd Miasta, Wydział Planowania i Rozwoju, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski w kopertach z dopiskiem Zajęcia pozalekcyjne Zadanie Nr. Termin składania ofert: r. godz Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, pok Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej ,00 EURO. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, pok. 101, tel Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest Dominik Smoliński. Ostrowiec Świętokrzyski, r.

4 Załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Imię (Imiona) i Nazwisko Wykonawcy:. Adres wykonawcy:. PESEL NIP REGON Telefon Niniejszym oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadam wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie wychowania fizycznego lub fizjoterapii 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ostrowiec Świętokrzyski, dnia. (podpis) Niniejszym oświadczam, że: Zapoznałem/zapoznałam się z SIWZ, projektem umowy, załącznikami, warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w SIWZ. Zostały one przeze mnie zaakceptowane i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskałam wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niniejsze oświadczenie złożyłem/złożyłam pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, określonej w art kodeksu karnego. Ostrowiec Świętokrzyski, dnia. (podpis)

5 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy z załącznikami Umowa / Umowa zlecenie nr.. (wzór) zawarta dnia..w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Pana Jarosława Górczyńskiego Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwaną dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą, a.z siedzibą w / zamieszkałym/ą zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego / Zleceniodawcę wyboru oferty w trybie w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr III/223/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r., jako zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż wyrażona w zł równowartość euro z możliwością składania ofert częściowych, zawarta został umowa o następującej treści: 1. Zamawiający / Zleceniodawca zleca, a Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi przeprowadzenia godzin pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Zlecenie zostanie wykonane w terminie.. 2. Miejscem wykonania usługi będzie: Otwarta strefa rekreacji dziecięcej zlokalizowana przy.. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach umożliwiających dzieciom i młodzieży aktywne uczestnictwo zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 4. Ilość godzin zajęć dziennych jest stała a jedna godzina odpowiada 60 minutom. 5. Wykonawca / Zleceniobiorca wykona usługi zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zapisami SIWZ Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w zryczałtowanej kwocie. zł (słownie:.złotych) brutto. 2. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana po upłynięcie terminu wskazanego w 2 ust. 1 na podstawie ilości przeprowadzonych godzin zajęć zgodnie z przedłożoną kartą czasu pracy, w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki godzinowej w wysokości.zł (słownie:..) brutto i ilości godzin zajęć. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto zleceniobiorcy o nr.. na podstawie poprawnie wystawionej faktury / wystawionego rachunku i dokumentów wskazanych w ust. 4 w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. 4. Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 14 dni po upływie terminu wskazanego w 2 ust. 1 i wypracowaniu ilości godzin: a) wypełnionej karty czasu pracy, stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszej umowy, b) faktury / rachunku, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 5. Lista uczestników zajęć wraz z ich podpisami, stanowiąca załącznik nr 1b i zawierająca minimalną liczbę uczestników (15 osób), wypełniana i podpisywana będzie każdego dnia przeprowadzania zajęć przez osobę prowadzącą zajęcia. 6. Faktura / rachunek wpłynie w terminie 14 dni po upływie terminu wskazanego w 2 ust. 1, tj. do Strony ustalają, że Przedstawicielem Zamawiającego / Zleceniodawcy będzie:. 8. W razie zwłoki w wykonaniu umowy przez Wykonawcę / Zleceniobiorcę, Zamawiający / Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowych terminów, albo nie zwalniając Wykonawcy / Zleceniobiorcy od wykonania umowy wyznaczyć nowy termin wykonania umowy obniżając należność z tytułu obciążających Wykonawcę / Zleceniobiorcę kar umownych za zwłokę w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 9. Wykonawca / Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu / Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy / Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego ust. 1.

6 10. Zamawiający / Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy / Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego / Zleceniodawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w ust W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający / Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca / Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 12. Kwota kary umownej zostanie potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę / Zleceniobiorcę na kwotę brutto określoną ust. 1. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego / Zleceniodawcę. 4. Powierzenie wykonania czynności objętych zleceniem osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego / Zleceniodawcy jest nieważne. 5. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca / Zleceniobiorca jest obowiązany zachować w tajemnicy Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca / Zleceniobiorca ma prawo żądania zmiany treści umowy na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umowy bądź charakter zmian są wynikiem siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła u Zamawiającego / Zleceniobiorcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom, np. nieprzychylne warunki pogodowe. 3. Zamawiający / Zleceniodawca nie ma obowiązku dokonania zmian w umowie, w tym przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca / Zleceniobiorca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nie przedłoży Zamawiającemu / Zleceniodawcy szczegółowego wniosku o dokonanie zmian. 4. Zamawiający / Zleceniodawca w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę / Zleceniobiorcę zadecyduje, czy dokona zmian w treści umowy, w tym czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące wyniknąć w realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Zleceniodawcy. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego / Zleceniodawcy i jeden dla Wykonawcy / Zleceniobiorcy. ZAMAWIAJĄCY / ZLECENIODAWCA WYKONAWCA / ZLECENIOBIORCA.. (Skarbnik).. (Radca Prawny).. (Naczelnik Wydziału)

7 Załącznik nr 1a do umowy- Karta czasu pracy zajęć pozalekcyjnych Otwarta strefa rekreacji dziecięcej zlokalizowana przy.* DATA GODZINY ILOŚĆ GODZIN OPIS ZAJĘĆ ŁĄCZNIE * wpisać właściwą placówkę oświatową Oświadczam, że jestem w pełni upoważniony do podpisywania karty czasu pracy i listy uczestników z przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, że starannie przeanalizowałem informacje przedstawione w karcie czasu pracy i liście uczestników oraz że są one poprawne i rzetelne. Imię i nazwisko: Podpis:.. Potwierdzenie poprawności: Sprawdzający:..

8 Łączna liczba uczestników: Otwarta strefa rekreacji dziecięcej zlokalizowana przy.* Załącznik nr 1b do umowy Lista uczestników LISTA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DATA: LP IMIĘ I NAZWISKO PODPIS Imię i nazwisko:.. Podpis: Potwierdzenie poprawności: Sprawdzający:.. * wpisać właściwą placówkę oświatową

9 Załącznik Nr 2 do umowy (w przypadku braku faktury) RACHUNEK NR.. z dn. DO UMOWY ZLECENIA NR UM/ -W/ / /WPR/ /2015 z dnia. na przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartej strefie przy.. dla: Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski Należność łącznie godz. x zł brutto = zł (słownie:.. złotych) wystawiony przez: Nazwisko: Imiona:.. Data urodzenia:. Miejsce urodzenia: Nr PESEL:.. Nr NIP: Gmina: Kod:. Miejscowość/adres:.. Urząd skarbowy właściwy w sprawie podatku dochodowego:. Nr konta bankowego:. Oświadczenie wystawcy 1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* płatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej. 2. Oświadczam, że zlecone prace wykonałem osobiście. 3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* zatrudniony w wymiarze pełnego etatu i z tego tytułu otrzymuję/nie otrzymuję* wynagrodzenie wyższe od najniższego krajowego, które wynosi 1.750,00 zł. 4. Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem rzeczywistym i o każdej zaistniałej zmianie poinformuję Zleceniodawcę. 5. Oświadczam, że powyższe dane podałem (am) zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Potwierdzenie odbioru pracy Praca została odebrana i przyjęta w dniu.. r. Pracę odebrał: Wyliczenie należności za wykonaną pracę 1. Wynagrodzenie brutto zł... gr Składki na ubezpieczenie społeczne zł... gr Koszty uzyskania przychodu zł... gr Dochód podlegający opodatkowaniu zł... gr Składka na ubezpieczenie zdrowotne zł... gr Zaliczka na podatek dochodowy zł... gr Do wypłaty netto zł... gr podpis wystawcy rachunku... nazwisko i imię - podpis *niepotrzebne skreślić Obliczył nazwisko i imię, podpis Główny Księgowy Zleceniodawca

10 Załącznik Nr 3 do umowy Harmonogram Zadania I-III ata Godziny Data Godziny Data Godziny Zadania IV-VI Data Godziny Data Godziny Data Godziny

11 Załączniki nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy Imię (Imiona) i Nazwisko Wykonawcy:. Adres wykonawcy:. PESEL NIP REGON Telefon FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia... na Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferuję realizację zamówienia za cenę: Zadanie.. (proszę podać nr zadania) Otwarta strefa rekreacji przy.. (proszę podać nr Świętokrzyski placówki),. (proszę podać adres placówki), Ostrowiec Cena jednostkowa za godzinę (60 minut) :..zł brutto (słownie:.....) Ilość godzin: (proszę wpisać ilość godzin zgodnie z nr zadania i SIWZ) Łącznie cena brutto: (cena brutto jednostkowa) x (ilość godzin) =.. zł brutto (słownie:..) Oświadczam, iż integralną część oferty stanowią dokumenty wyszczególnione w pkt. VI SIWZ... (podpis)

12 Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana(-y),....., oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że: 1. Jestem zatrudniona (-y) w... w wymiarze etatu. Moje miesięczne wynagrodzenie brutto z tego tytułu jest wyższe niż 1.750,00 zł/niższe niż 1.750,00 zł.* 2. Ja, niżej podpisana(-y),..... nie jestem płatnikiem podatku dochodowego z tego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie oświadczam, że rezygnuję/nie rezygnuję* z objęcia mojego wynagrodzenia z tytułu wykonywanej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski umowy składkami na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno rentowe. Ostrowiec Św., dn r. Podpis osoby składającej oświadczenie.. *niepotrzebne skreślić

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo