DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL."

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. DOLNEJ 41 Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem. 1. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewienia z wykazem prac pielęgnacyjno leczniczych. 2. Waloryzacja drzewostanu. 3. Nasadzenia uzupełniające 4. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1: Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500, z naniesieniem nasadzeń uzupełniających Zduńska Wola, czerwiec 2008 r. AUTOR: Marcin Kosecki 1

2 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41 jest placówką prowadzoną przez Powiat Zduńskowolski. Istnieje od 30 lat, zajmując się pracą z dziećmi oraz młodzieżą uzdolnioną sportowo w sekcjach: lekkiej atletyki, piłki nożnej i piłki siatkowej. Zajęcia organizowane są dla ponad 250 wychowanków. Ośrodek wychował wielu sportowców, których osiągnięcia i sukcesy sportowe znane są nie tylko wśród Zduńskowolan ale mają wymiar ogólnopolski. W strukturach organizacyjnych PMOS znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe I kategorii Czekay, którego podstawowym celem jest upowszechnianie turystyki dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie taniego noclegu. Siedzibą ośrodka są rozległe tereny zielone oraz obiekty sportowe (boiska). Od dnia 1 września 2008 roku na podstawie uchwały Nr XVII/17/ 08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. w struktury Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji wchodzić będą : - Młodzieżowy Dom Kultury Na pięterku w Zduńskiej Woli zlokalizowany przy ulicy Kilińskiego 17, - Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy znajdujący się przy ulicy Długiej 41 - Schronisko Młodzieżowe zlokalizowane przy ulicy Długiej 41 Do zadań Centrum należeć będzie między innymi poszerzenie oferty dla szerokiej rzeszy mieszkańców zarówno miasta Zduńskiej Woli jak i powiatu zduńskowolskiego. Centrum prowadzić będzie działania zmierzające do upowszechnienia wśród wychowanków krajoznawstwa imprez turystycznych, rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek edukacyjnych i różnych form aktywnego wypoczynku. Prowadzona będzie wypożyczalnia sprzętu sportowego i zabawowego do wykorzystania przez wychowanków, rodziców podczas ich pobytu na terenie ośrodka przy okazji organizacji rodzinnych sobotnio niedzielnych imprez rekreacyjno sportowych. Tereny zielone znajdujące się przy ul Dolnej wymagają uporządkowania i przystosowania do nowych zadań stawianych przed placówką. 2

3 Brak bieżącej pielęgnacji w istniejącym drzewostanie doprowadził do zarośnięcia części terenów zielonych przez krzewy i samosiewy. Powstały w ten sposób gąszcz zaciemnia i uniemożliwia prawidłowy rozwój drzew i traw, oraz stwarza tym samym brak poczucia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu. Drzewostan na terenie obiektu jest w większości silnie zagęszczony, co powoduje nadmierne wydzielanie się posuszu, deformacje koron słabszych drzew oraz dominację egzemplarzy nieporządanych. Również dno obiektu na skutek braku prowadzenia prac pielęgnacyjno - porządkowych wymaga oczyszczenia z niepożądanych roślin (tj. jeżyna, pokrzywa), a także zgromadzonych odpadów komunalnych co jest mało estetycznym widokiem. Silnie rozbudowane korony topoli rosnące wokół boiska trawiastego stwarzają zagrożenie wyłamaniem, a potężny system korzeniowy niszczy nawierzchnie boiska. Stąd też konieczne jest aby w przyszłości dążyć do całkowitej eliminacji topoli, która jest gatunkiem dominującym co sprawia że nie pozwala na rozwój innych roślin rosnących w pobliżu. Na obecnym etapie usunięta zostanie tylko część drzew tego gatunku, z uwagi na aspekt społeczny (drastyczna zmiana założenia przestrzennego). W ramach zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41, przeprowadzone zostaną następujące rodzaje prac: - usunięcie posuszu z koron drzew w ramach cięć sanitarnych, - korekta nadmiernie rozbudowanych koron, grożących wyłamaniem konarów, - formowanie zniekształconych koron drzew; - oczyszczenie i wyprofilowanie ubytków wgłębnych i powierzchniowych w celu zahamowania rozwoju grzybów rozkładających drewno; - zastosowanie w uzasadnionych przypadkach, niezbędnych wzmocnień mechanicznych polegających na założeniu wiązań elastycznych oraz wiązań sztywnych; - eliminacja zbędnych samosiewów, oraz pielęgnacja dobrze rokujących, 3

4 - wycinka drzew obumarłych oraz zagrażających bezpieczeństwu osób odwiedzających i zbędnego zakrzaczenia, - wyfrezowanie pozostałych po wcześniejszych wycinkach pni drzew, - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przeznaczonego na palenisko ogniska, - przygotowanie warunków pod nasadzenia uzupełniające, - uzupełnienie nasadzeń drzew w obrębie istniejących grup drzew, które pod względem pokroju i kolorystyki wzbogacałyby istniejący drzewostan i podnosiły jego walory dekoracyjne, - renowacja trawników polegająca na założeniu nowych na terenach, które zostaną odsłonięte po selekcji samosiewów i usunięciu drzew, - na terenie całego obiektu należy przeprowadzić ponadto prace porządkowe, polegające na zebraniu odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac, oraz odpadów komunalnych i innych elementów obcych nieroślinnych. Po wykonaniu wszystkich proponowanych prac osiągnięty zostanie efekt poprawy stanu sanitarnego jak i wizualnego drzewostanu. Części obiektu obecnie niedostępne zostaną odsłonięte i wyeksponowane, tworząc tym samym nową kompozycje przestrzenną. W przyszłości tereny te proponuje się przeznaczyć pod nowe nasadzenia tworzące kompozycje zieleni (skupiny, grupy drzew). Stworzenie elementów małej architektury (budowa paleniska z siedziskami) służyć będzie do organizowania różnego rodzaju imprez towarzyszących spotkaniom młodzieży. Rozległe wolne przestrzenie proponuje się przeznaczyć jako pole namiotowe oraz bazę gastronomiczną. Można także dążyć w kierunku stworzenia ścieżki edukacyjno ekologicznej, która działała by na zasadach zielonej szkoły dla uczniów pobliskich szkół. Wykonanie planowanych prac porządkowych pozwoli na lepsze wykorzystanie obiektu, oraz bardziej atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego przez mieszkańców miasta. Stworzy się tym samym możliwość organizowania ciekawych całorocznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć dla dzieci pozostających w mieście w czasie letnich wakacji. 4

5 1. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewienia z wykazem prac pielęgnacyjno leczniczych. Zasady sporządzania inwentaryzacji dendrologicznej: - inwentaryzacją objęto wszystkie drzewa naniesione na podkład geodezyjny, - każdemu egzemplarzowi drzewa o pierśnicy (średnicy mierzonej na wysokości 130 cm) przyporządkowano numer od 1 do 461, przy czym numer 288 nie został ujęty w inwentaryzacji. Dla zinwentaryzowanych drzew określono następujące parametry: a. numer inwentaryzowany b. gatunek c. średnica d. opis dotyczący stanu drzewa obejmujący takie elementy jak: pochylenie drzewa, niesymetryczny rozwój korony, występowanie ubytków w pniu, ran powierzchniowych, martwych i zamierających gałęzi oraz konarów, określenie stanu zdrowotnego oraz propozycje indywidualnych zabiegów pielęgnacyjno leczniczych - oprócz ewidencji drzew dokonano też pomiarów zakrzaczenia Objaśnienia skrótów i oznaczeń: CS cięcia sanitarne CK cięcia korygujące CF cięcia formujące Up ubytek powierzchniowy Uw ubytek wgłębny We wiązanie elastyczne Wsz wiązanie sztywne 5

6 Poniższa tabela zawiera wyniki przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia. Nr. Gatunek Średnica Opis inwent. 1 Lipa drobnolistna 47 Zalecane CS i CF 2 Lipa drobnolistna 33 Drzewo o prawidłowym pokroju wymaga CS i CF 3 Lipa drobnolistna 38 Do zabezpieczenia 0,1 m 2 ubytku powierzchniowego. Należy przeprowadzić CS i CF 4 Klon jawor 35 Drzewo bez widocznych wad, wymaga przeprowadzenia CS i CF 5 Lipa drobnolistna 34 W koronie drzewa widoczny posusz, zaleca się CS i CF 6 Lipa drobnolistna 41 Zalecane CS i CF 7 Lipa drobnolistna 43 Drzewo bez wad wymaga CS i CF 8 Lipa drobnolistna 38 Bez istotnych wad rozwojowych, zalecane CS i CF 9 Topola biała 94 Widoczny ubytek powierzchniowy, drzewo przeznaczone do 10 Lipa drobnolistna 44 Zalecane CS i CF 11 Lipa drobnolistna 22 Drzewo bez istotnych wad, pozostawić bez 12 Lipa drobnolistna 36 Zalecane CS i CF 13 Lipa drobnolistna 43 Zalecane CS i CF 14 Jesion wyniosły 41 Należy przeprowadzić CS i CF 15 Lipa drobnolistna 41 Drzewo bez istotnych wad rozwojowych, zalecane CS i CF 16 Topola włoska 81 Gatunek krótkowieczny o słabym systemie korzeniowym stwarzający zagrożenie przy takich warunkach gabarytowych. Do 17 Lipa drobnolistna 38 Zalecane CS i CF 18 Lipa drobnolistna 51 Drzewo rozłamane, należy zastosować wiązanie elastyczne pojedyncze, oraz 3 szt. wiązania sztywnego. Na pniu widoczny 0,5 m 2 ubytku wgłębnego i 0,2 m 2 ubytku powierzchniowego. Należy przeprowadzić CS i CF 19 Grab pospolity 29 Zalecane CS i CK 20 Grab pospolity 47 Należy przeprowadzić CS i CF 6

7 21 Grab pospolity 42 Zalecane CS i CF 22 Grab pospolity 20 Bez wad, pozostawić bez 23 Grab pospolity 21 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 24 Grab pospolity 22 Przeszkadza rozwojowi drzewa nr 22, 27, do 25 Grab pospolity 26 Bez wad, 26 Grab pospolity 28 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 27 Grab pospolity 21 Drzewo o prawidłowym pokroju, pozostawić bez 28 Grab pospolity 26 Drzewo bez istotnych wad rozwojowych, zalecane CS i CF 29 Grab pospolity 16 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 30 Grab pospolity 23 Korona prawidłowa, pozostawić bez wad 31 Grab pospolity 37 Zalecane CS 32 Grab pospolity 21 Drzewo do, przeszkadza rozwojowi drzewa nr Grab pospolity 21 Drzewo do, przeszkadza rozwojowi drzewa nr 35, Grab pospolity 45 Należy przeprowadzić CS i CF 35 Grab pospolity 24 Drzewo o prawidłowym pokroju, pozostawić bez 36 Grab pospolity 21 Drzewo o prawidłowym pokroju, pozostawić bez 37 Grab pospolity 22 Drzewo o prawidłowym pokroju, pozostawić bez 38 Grab pospolity 21 Bez wad, pozostawić bez 39 Grab pospolity 34 W koronie widoczny posusz, zaleca się przeprowadzić CS 40 Grab pospolity 32 Drzewo bez istotnych wad rozwojowych, 41 Grab pospolity 22 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 42 Grab pospolity 21 Bez wad, pozostawić bez 43 Grab pospolity 33 Bez wad, drobny posusz w koronie 7

8 44 Grab pospolity 23 Do, przeszkadza rozwojowi drzewa nr 42, Grab pospolity 21 Do, przeszkadza rozwojowi drzewa 42, Grab pospolity 16 Młody egzemplarz, do przeszkadza rozwojowi drzewa nr Grab pospolity 32 Wskazane CS, CF 48 Grab pospolity 23 Drzewo bez istotnych wad rozwojowych, zalecane CS i CF 49 Grab pospolity 19 Usunąć na korzyść drzewa nr Grab pospolity 21 Bez wad, pozostawić bez 51 Grab pospolity 22 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 52 Grab pospolity 26 Bez wad, pozostawić bez 53 Grab pospolity 31 Posusz jałowy w koronie, zalecane CS i CF 54 Grab pospolity 27 Drzewo o prawidłowym rozwoju, 55 Grab pospolity 30 Bez istotnych wad, zalecane CS i CF 56 Grab pospolity 39 Drzewo z posuszem w koronie, wymaga CS i CF 57 Grab pospolity 44 Zalecane CS i CF 58 Buk pospolity 41 Drzewo bez istotnych wad pokroju, wskazane CS i CF 59 Jesion wyniosły 33 Usunąć na korzyść drzewa nr Jesion wyniosły 33 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 61 Buk pospolity 46 Bez wad, wskazane CS, CF 62 Grab pospolity 24 Bez istotnych wad rozwojowych, 63 Jesion wyniosły 21 Drzewo zamierające, do 64 Jesion wyniosły 34 Posusz jałowy w koronie, należy przeprowadzić CS 65 Jesion wyniosły 36 Drzewo nie rokuje, zamierające należy usunąć 66 Buk pospolity 26 Bez istotnych wad, drobny posusz do przez CS 67 Jesion wyniosły 31 Zalecane CS 68 Jesion wyniosły 21 Bez istotnych wad, pozostawić bez 69 Jesion wyniosły 37 Bez wad, korona do 8

9 uformowania wskazane CS, CF 70 Jesion wyniosły 27 Bez wad, pozostawić bez 71 Jesion wyniosły 48 Należy 72 Jesion wyniosły 25 Drzewo zamierające, do 73 Jesion wyniosły 20 Drzewo o prawidłowym pokroju, pozostawić bez 74 Jesion wyniosły 26 Drzewo zamierające, do. 75 Jesion wyniosły 24 Drzewo zamierające, do. 76 Jesion wyniosły 16 Bez istotnych wad, pozostawić bez 77 Jesion wyniosły 22 Drzewo bez istotnych wad, pozostawić bez 78 Jesion wyniosły 16 Młody egzemplarz, zamierający, do 79 Jesion wyniosły 33 Do na korzyść drzewa nr Jesion wyniosły 70 Drzewo o prawidłowym pokroju, należy i CF 81 Jesion wyniosły 33 Należy usunąć jeden z przewodników, zalecane również CS i CF 82 Jesion wyniosły 29 Zalecane CS 83 Jesion wyniosły 32 Do na korzyść drzewa nr Jesion wyniosły 25 Do na korzyść drzewa nr Jesion wyniosły 33 Drzewo bez istotnych wad rozwojowych. Korona do uformowania, należy również przeprowadzić CS 86 Jesion wyniosły 36 Bez wad, korona prawidłowa, zaleca się przeprowadzić CS i CF 87 Jesion wyniosły 39 Bez wad, 88 Jesion wyniosły 36 Zalecane CS i CF 89 Jesion wyniosły 47 Korona prawidłowa, niewielki posusz, należy przeprowadzić CS 90 Jesion wyniosły 31 Bez istotnych wad, zalecane usunięcie posuszu, wykonać CS 91 Jesion wyniosły 41 Zamierający, do 9

10 92 Jesion wyniosły 38 Drzewo o prawidłowym pokroju, należy 93 Dąb czerwony 55 Okazały egzemplarz o prawidłowym pokroju, zalecane CS 94 Lipa drobnolistna 48 Drzewo bez widocznych wad, posusz w koronie, należy 95 Lipa drobnolistna 50 Zalecane CS 96 Lipa drobnolistna 42 Bez istotnych wad, zalecane CS 97 Jesion wyniosły 35 Drzewo bez wad wymaga CS 98 Lipa drobnolistna 30 Korona prawidłowa, do posusz, 99 Lipa drobnolistna 43 Bez istotnych wad, korona wymaga CS 100 Lipa drobnolistna 41 Drzewo z posuszem w koronie, zaleca się przeprowadzić CS 101 Lipa drobnolistna 39 Drzewo o prawidłowym pokroju. Zalecane CS 102 Lipa drobnolistna 33 Bez istotnych wad, 103 Lipa drobnolistna 30 Drzewo o prawidłowym pokroju, należy 104 Dąb czerwony 57 Zalecane CS 105 Dąb czerwony 28 Drzewo przeszkadza rozwojowi drzewa nr 104, 106. Do 106 Dąb czerwony 39 Drzewo bez wad, 107 Dąb czerwony 33 Bez istotnych wad rozwojowych, zaleca się 108 Dąb czerwony 41 Drzewo o prawidłowym pokroju należy 109 Dąb czerwony 33 Usunąć na korzyść drzewa nr Dąb czerwony 26 Drzewo o prawidłowym pokroju, korona wymaga CS 111 Dąb czerwony 26 Bez istotnych wad, pozostawić bez 112 Dąb czerwony 31 Przeszkadza rozwojowi drzewa nr 110, do 113 Dąb czerwony 27 Usunąć na korzyść drzewa nr Dąb czerwony 40 Należy 115 Dąb czerwony 37 Drzewo bez istotnych wad rozwojowych. Korona do uformowania, należy również przeprowadzić CS 116 Dąb czerwony 34 Prawidłowy pokrój drzewa, w 10

11 koronie widoczny posusz. Zalecane CS 117 Lipa drobnolistna 28 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 118 Dąb czerwony 26 Bez istotnych wad, 119 Lipa drobnolistna 20 Usunąć na korzyść drzewa nr Lipa drobnolistna 22 Drzewo bez istotnych wad, pozostawić bez 121 Dąb czerwony 48 Korona do uformowania, wykonać również CS 122 Dąb czerwony 37 Drzewo o prawidłowym pokroju, zalecane CS 123 Klon jawor 33 Bez istotnych wad, zalecane usunięcie posuszu, wykonać CS 124 Klon jawor 37 Należy 125 Klon jawor 17 Drzewo bez istotnych wad, pozostawić bez 126 Klon jawor 27 Drzewo bez wad rozwojowych, zalecane CS 127 Klon jawor 38 Ubytek powierzchniowy 0,5 m 2 do oczyszczenia, należy 128 Jesion wyniosły 24 Drzewo z widocznym posuszem w koronie, pozostawić bez 129 Klon jawor 28 Drzewo o prawidłowym pokroju, zalecane CS 130 Klon jawor 44 Bez wad, zalecane CS 131 Lipa drobnolistna 28 Widoczny odrost korzeniowy z pnia. W koronie posusz,. Odrost do 132 Robinia akacjowa 41 Ze względu na bliskość budynku zaleca się usunięcie drzewa. 133 Robinia akacjowa 37 Ze względu na bliskość budynku zaleca się usunięcie drzewa. 134 Robinia akacjowa 47 Ze względu na bliskość budynku zaleca się usunięcie drzewa. 135 Robinia akacjowa 48 Korona z widocznym drobnym posuszem, zalecane CS 136 Lipa drobnolistna 36 Korona prawidłowa, widoczny drobny posusz. Wykonać CS 137 Lipa drobnolistna 38 Posusz jałowy w koronie, 11

12 należy 138 Lipa drobnolistna 36 Bez wad rozwojowych, wykonać CS 139 Lipa drobnolistna 38 Drzewo o prawidłowym pokroju, zalecane CS 140 Lipa drobnolistna 22 Usunąć na korzyść drzewa nr 138, Lipa drobnolistna 25 Bez istotnych wad rozwojowych, 142 Klon jawor 28 Bez wad, 143 Klon jawor 27 Bez wad, 144 Lipa drobnolistna 48 Bez wad, pozostawić bez 145 Klon jawor 27 Prawidłowy rozwój drzewa, w koronie widoczny posusz, zaleca się przeprowadzenie CS 146 Lipa drobnolistna 14 Usunąć na korzyść drzewa nr 145, Lipa drobnolistna 22 Młody egzemplarz o prawidłowym rozwoju, pozostawić bez 148 Lipa drobnolistna 48 Posusz jałowy w koronie należy przeprowadzić CS 149 Lipa drobnolistna 35 Przeszkadza rozwojowi drzewa nr 148, 150. Należy usunąć 150 Lipa drobnolistna 34 Prawidłowy rozwój drzewa, zaleca się CS korony 151 Klon srebrzysty 30 Drzewo bez istotnych wad pokroju, 152 Klon srebrzysty 23 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 153 Klon srebrzysty 18 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 154 Lipa drobnolistna 43 Posusz jałowy w koronie, zalecane usunięcie przez zastosowanie CS 155 Lipa drobnolistna 21 Usunąć na korzyść drzewa nr Klon srebrzysty 33 Korona prawidłowa, wymaga CS 157 Jesion wyniosły 31 Bez istotnych wad rozwojowych. Zaleca się wykonanie CS 158 Dąb czerwony 24 Bez wad, pozostawić bez 159 Dąb czerwony 24 Do, przeszkadza rozwojowi drzewa nr Dąb czerwony 45 Korona prawidłowa, widoczny 12

13 drobny posusz. Należy przeprowadzić CS 161 Dąb czerwony 31 Drzewo o prawidłowym pokroju. Zaleca się w koronie 162 Dąb czerwony 27 Drzewo silnie wychylone, rośnie nad ogrodzeniem. Należy usunąć 163 Dąb czerwony 33 Korona prawidłowa, bez wad z drobnym posuszem, wykonać CS 164 Dąb czerwony 29 Usunąć na korzyść drzewa nr Dąb czerwony 26 Drzewo bez istotnych wad, 166 Jesion wyniosły 15 Młody egzemplarz o prawidłowym rozwoju, pozostawić bez 167 Jesion wyniosły 34 Bez istotnych wad, 168 Jesion wyniosły 30 Prawidłowy rozwój drzewa, pozostawić bez 169 Dąb czerwony 16 Rośnie w zbyt zwartym drzewostanie, do 170 Dąb czerwony 14 Młody egzemplarz, rośnie w zbyt zwartym drzewostanie, nie ma możliwości prawidłowego rozwoju. Do 171 Dąb czerwony 23 Korona prawidłowa, widoczny drobny posusz, zaleca się CS 172 Dąb czerwony 33 Zalecane CS korony 173 Dąb czerwony 24 Rośnie w zwartym drzewostanie, drzewo przeznaczone do 174 Dąb czerwony 32 Bez wad rozwojowych, zaleca się 175 Dąb czerwony 19 Usunąć na korzyść drzewa nr Dąb czerwony 24 W koronie widoczny posusz, należy 177 Jesion wyniosły 18 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 178 Dąb czerwony 36 Drzewo silnie zdeformowane, przeznaczone do 179 Dąb czerwony 16 Młody egzemplarz, bez wad, pozostawić bez 180 Dąb czerwony 22 Prawidłowy rozwój drzewa, zalecane CS 181 Dąb czerwony 34 Bez wad, 13

14 182 Dąb czerwony 21 Młody egzemplarz, rośnie w zwartym drzewostanie, przeszkadza rozwojowi drzewa nr 180. Przeznaczone do 183 Klon jawor 32 Zalecane CS korony 184 Dąb czerwony 20 Usunąć na korzyść drzewa nr Dąb czerwony 36 Bez wad, 186 Dąb czerwony 27 Prawidłowy rozwój drzewa, niewielki posusz w koronie. Wykonać CS 187 Dąb czerwony 20 Usunąć na korzyść drzewa nr Jesion wyniosły 38 Bez istotnych wad, 189 Dąb czerwony 20 Rośnie w zwartym drzewostanie, przeszkadza rozwojowi drzewa nr 186 i 190. Przeznaczone do 190 Jesion wyniosły 38 Drzewo bez istotnych wad, niewielki posusz w koronie, zalecane usunięcie przez CS 191 Dąb czerwony 35 Korona drzewa lekko zdeformowana wymaga CF, należy również 192 Dąb czerwony 22 Przeszkadza prawidłowemu rozwojowi drzewa nr 193. Do 193 Dąb czerwony 22 Młody egzemplarz o prawidłowym pokroju. W koronie niewielki posusz, zastosować CS 194 Dąb czerwony 26 Rośnie w zwartym drzewostanie, zalecane usunięcie 195 Dąb czerwony 28 Rośnie w zwartym drzewostanie, zalecane usunięcie 196 Jesion wyniosły 31 Rozwój drzewa bez istotnych wad, do posusz, 197 Jesion wyniosły 36 Bez wad, 198 Dąb czerwony 33 Posusz jałowy w koronie, 199 Jesion wyniosły 20 Drzewo silnie wychylone, do 200 Dąb czerwony 36 Prawidłowy rozwój drzewa, zalecane CS 14

15 201 Głóg dwuszyjkowy 13,7,7,16 Drzewo czteropienne, lekko zdeformowane, należy wykonać CF i CS 202 Jesion wyniosły 41 Korona drzewa lekko zdeformowana z widocznym posuszem. Zalecane CF i CS 203 Jesion wyniosły 27 Na pniu widoczny ubytek powierzchniowy 0,2 m 2 do oczyszczenia, w koronie widoczny posusz, zalecane CS 204 Jesion wyniosły 22 Usunąć na korzyść drzewa nr Jesion wyniosły 23 Korona drzewa lekko zdeformowana wymaga CF, należy przeprowadzić również CS 206 Jesion wyniosły 20 Rośnie w zwartym drzewostanie, drzewo przeznaczone do 207 Jesion wyniosły 24 Drzewo o prawidłowym rozwoju, niewielki posusz w koronie, zalecane CS 208 Jesion wyniosły 28 Prawidłowy rozwój drzewa, pozostawić bez 209 Jesion wyniosły 30 Bez istotnych wad, 210 Jesion wyniosły 22 Usunąć na korzyść drzewa nr Jesion wyniosły 30 Drzewo bez istotnych wad, niewielki posusz w koronie, zalecane usunięcie przez CS 212 Jesion wyniosły 12 Młody egzemplarz, pozostawić bez 213 Klon jawor 27 Rośnie w okapie drzewa nr 214, nie ma szans na prawidłowy rozwój. Zaleca się usunięcie 214 Klon srebrzysty 133 Okazały egzemplarz, widoczny ubytek powierzchniowy 1,5 m 2 do zabezpieczenia, wykonać CS 215 Klon jawor 54 Korona drzewa prawidłowa wymaga cięć korekcyjnych ze względu na biegnąca linie telefoniczną, należy również przeprowadzić CS 216 Dąb czerwony 68 Drzewo o prawidłowym rozwoju, zalecane CS i CK 217 Dąb czerwony 48 W celu wyeksponowania i umożliwienia dalszego 15

16 prawidłowego wzrostu drzewa zaleca się zastosowanie CK i CS 218 Buk pospolity 24 Drzewo zdeformowane. Rośnie w okapie drzewa nr 217, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Przeznaczone do 219 Klon jawor 38 Widoczny ubytek wgłębny 1m 2 do oczyszczenia oraz ubytek powierzchniowy 0,2 m 2 do zabezpieczenia. Zalecane również CS i CK 220 Klon jawor 21 Bez istotnych wad, pozostawić bez 221 Klon jawor 34 Bez istotnych wad, 222 Klon jawor 34 Bez istotnych wad, 223 Grab pospolity 25 Drzewo z widocznymi odrostami, należy wykonać CF i CS 224 Grab pospolity 23 Młody egzemplarz, korona wymaga CS i CF 225 Grab pospolity 41 Drzewo o prawidłowym rozwoju zlecane CS i CK 226 Klon zwyczajny 39 Bez wad, 227 Jarząb pospolity 16 Drzewo obumarłe, przeznaczone do 228 Klon jesionolistny 31 Drzewo o prawidłowym rozwoju, zalecane CS i CF 229 Jarząb pospolity 14 Drzewo suche, przeznaczone do 230 Klon jesionolistny 41 Prawidłowy pokrój drzewa, należy przeprowadzić CS i CF 231 Klon zwyczajny 42 Korona lekko zdeformowana z widocznym posuszem, zaleca się przeprowadzenie CF i CS 232 Klon jesionolistny 50 Drzewo o prawidłowym rozwoju, zalecane CS i CF 233 Klon jesionolistny 31 Bez wad, i CF 234 Klon jesionolistny 17 Młody egzemplarz, u podstawy pnia widoczny znaczny ubytek uszkodzenie mechaniczne. Drzewo przeznaczone do 235 Klon jesionolistny 24 Drzewo bez wad, przeprowadzić CS i CF 236 Klon jesionolistny 34 Drzewo bez wad, przeprowadzić CS i CF 16

17 237 Klon jesionolistny 21 Drzewo o prawidłowym rozwoju, pozostawić bez 238 Klon jesionolistny 8,9 Drzewo dwupienne, przeznaczone do 239 Topola biała 14 Niska wartość dendrologiczna, należy usunąć 240 Klon jesionolistny 18 Drzewo o prawidłowym rozwoju, pozostawić bez 241 Topola szara 73 Korona zdeformowana, jednostronna. Drzewo przeznaczone do 242 Topola szara 74 Drzewo o prawidłowym rozwoju, korona rozłożysta, widoczny posusz, 243 Topola szara 53 Gatunek krótkowieczny o słabym systemie korzeniowym stwarzający zagrożenie przy takich warunkach gabarytowych. Do 244 Topola szara 72 Korona prawidłowa, rozłożysta. Widoczne suche konary zalecane CS 245 Topola szara 62 Korona zdeformowana. Drzewo przeznaczone do 246 Topola szara 44 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu, zalecane usunięcie 247 Topola szara 66 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu, zalecane usunięcie 248 Topola szara 69 Drzewo o prawidłowym rozwoju, korona rozłożysta, zalecane CS 249 Topola szara 57 Korona drzewa zdeformowana, łączy się z koroną drzewa nr 250. Do 250 Topola szara 68 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu. Zalecane usunięcie 251 Topola szara 79 Bez istotnych wad, widoczny posusz. Wykonać CS 252 Topola szara 66 Drzewo rośnie w dużym zwarciu. Do 253 Topola szara 68 Drzewo rośnie w dużym zwarciu. Do 254 Topola szara 71 Drzewo rośnie w dużym zwarciu. Do 255 Topola szara 73 Korona prawidłowa, z widocznym posuszem. 17

18 Wykonać CS 256 Robinia akacjowa 45 Bez istotnych wad, 257 Robinia akacjowa 35 Korona drzewa lekko zdeformowana, z wydzielającym się posuszem. Zastosować CS i CF 258 Topola szara 63 Rośnie w zbyt dużym zwarciu. Do 259 Topola szara 69 Korona rozłożysta, widoczny drobny posusz. Wykonać CS 260 Topola szara 58 Korona zdeformowana. Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu. Do 261 Topola szara 53 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu. Do 262 Topola szara 51 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu. Do 263 Topola szara 62 Korona rozłożysta. Widoczne suche konary, do przez zastosowanie CS 264 Topola szara 55 Korona jednostronna, zdeformowana. Do 265 Topola szara 61 Prawidłowy rozwój drzewa, w koronie posusz do przez zastosowanie CS 266 Klon zwyczajny 33 Bez wad 267 Topola szara 62 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu, zalecane usunięcie 268 Topola szara 21 Drzewo pochylone, korona zdeformowana. Do 269 Topola szara 41 Brak czubka, korona zdeformowana. Na pniu widoczne pojedyncze odrosty. Drzewo przeznaczone do 270 Topola szara 68 W koronie widoczny silnie wydzielający się posusz. Drzewo przeznaczone do 271 Topola szara 59 Korona zdeformowana. Usunąć na korzyść nowych nasadzeń 272 Topola szara 59 Drzewo bez wad. Wykonać CS 273 Topola szara 68 Na pniu widoczne pojedyncze odrosty, do. W koronie posusz, 274 Topola szara 79 Ze względu na bliskość budynku, zaleca się usunięcie drzewa 18

19 275 Topola szara 77 Ze względu na bliskość budynku, zaleca się usunięcie drzewa 276 Topola szara 13 Młody egzemplarz, drzewo zdeformowane. Do 277 Klon zwyczajny 46 Korona lekko zdeformowana, drobny posusz. Zalecane CS 278 Czeremcha 26 Bez wad, pozostawić bez 279 Czeremcha 26 Bez wad, pozostawić bez 280 Czeremcha 26 Bez wad pozostawić bez 281 Czeremcha 6 Młody egzemplarz o prawidłowym rozwoju. Pozostawić bez 282 Czeremcha 18 Drzewo wychylone, korona jednostronna. Zalecane CF i CS 283 Czeremcha 13 Młody egzemplarz. Korona do uformowania 284 Jarząb pospolity 16, 12 Drzewo dwupienne. Zalecane CS i CF 285 Dąb czerwony 7 Młody egzemplarz, o prawidłowym rozwoju. Pozostawić bez 286 Dąb czerwony 8 Młody egzemplarz, o prawidłowym rozwoju. Drobny posusz 287 Dąb czerwony 6 Młody egzemplarz, o prawidłowym rozwoju. Pozostawić bez 289 Czeremcha 6 Drzewo rośnie blisko ogrodzenia. Nie ma szans na prawidłowy rozwój. Do 290 Topola szara 10 Do, rośnie w dużym zwarciu. 291 Czeremcha 12 Rośnie pod okapem drzewa nr 290. Do 292 Jarząb pospolity 12 Drzewo zamierające, do 293 Czeremcha 20 Korona silnie wychylona, zdeformowana. Do 294 Czeremcha 33 Korona na wysokości 2,0 m rozwidlona. Widoczny posusz, należy przeprowadzić CS 295 Czeremcha 23 Drzewo o prawidłowym pokroju, zalecane CS 19

20 296 Jarząb pospolity 24 Silnie wychylony, ubytek u nasady pnia. Do 297 Czeremcha 20 Drzewo bez wad, pozostawić bez 298 Czeremcha 12 Młody egzemplarz, rośnie pod okapem drzewa nr 300, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Do 299 Czeremcha 24 Drzewo o prawidłowym rozwoju, pozostawić bez 300 Buk pospolity 47 Bez wad, 301 Buk pospolity 28, 27 Drzewo dwupienne o prawidłowym pokroju. Zalecane CS 302 Czeremcha 11 Rośnie pod okapem drzewa nr 301, nie ma szans na prawidłowy wzrost. Do 303 Czeremcha 14 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu, do 304 Czeremcha 12 Nie prawidłowy rozrost drzewa, zdeformowana korona. Przewidziane do 305 Czeremcha 13 Drzewo obumarłe, do 306 Czeremcha 16 Bez istotnych wad, pozostawić bez 307 Czeremcha 20 Bez istotnych wad, pozostawić bez 308 Czeremcha 13 Młody egzemplarz, rośnie pod okapem drzewa nr 311, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Do 309 Czeremcha 16 Młody egzemplarz, rośnie pod okapem drzewa nr 311, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Do 310 Czeremcha 16 Młody egzemplarz, rośnie w zbyt dużym zwarciu. Drzewo przewidziane do 311 Czeremcha 24 Bez istotnych wad, widoczny drobny posusz w koronie. Wykonać CS 312 Czeremcha 14 Rośnie pod okapem drzewa 313, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Drzewo przewidziane do 20

21 313 Lipa drobnolistna 37 Korona rozłożysta, widoczny drobny posusz, zalecane CS 314 Czeremcha 21 Rośnie pod okapem drzewa nr 313. Do 315 Klon jawor 24 Widoczny ubytek powierzchniowy 0,5 m 2 do zabezpieczenia, drobny posusz w koronie 316 Klon jawor 18 Bez istotnych wad, 317 Topola osika 20 Drzewo obumarłe, do na korzyść nowych nasadzeń 318 Klon jawor 37 Widoczne suche konary, 319 Lipa drobnolistna 33 Drzewo bez istotnych wad, zalecane CS 320 Lipa drobnolistna 46 Drzewo o prawidłowym pokroju, rozłożysta korona, widoczny drobny posusz, 321 Klon jawor 44 Bez wad, 322 Klon jawor 32 Drzewo zamierające, przeznaczone do 323 Klon jawor 25 W koronie widoczny drobny posusz, zalecane CS, ubytek powierzchniowy - 0,5 m 2 do zabezpieczenia 324 Lipa drobnolistna 40 Drzewo o prawidłowym pokroju, rozłożysta korona, widoczny drobny posusz, 325 Czeremcha 7 Młody egzemplarz, rośnie pod okapem drzewa nr 324, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Przeznaczone do 326 Czeremcha 12 Młody egzemplarz, rośnie pod okapem drzewa nr 324, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Przeznaczone do 327 Czeremcha 10 Drzewo zamierające, do 328 Lipa drobnolistna 29 Drzewo o prawidłowym rozwoju, pozostawić bez 229 Klon jawor 32 Prawidłowy rozwój drzewa, posusz w koronie, 21

22 330 Lipa drobnolistna 48 Drzewo o prawidłowym pokroju, korona rozłożysta, drobny posusz do przez zastosowanie CS 331 Klon jawor 34 Bez istotnych wad, 332 Lipa drobnolistna 36 Korona lekko zdeformowana, wykonać CF i CS 333 Klon jawor 26 Drzewo rośnie w zbyt dużym zwarciu, przewidziane do 334 Lipa drobnolistna 34, 32 Drzewo dwupienne, widoczna pozostałość po trzecim pniu. Drobny posusz w koronie zalecane CS 335 Klon jawor 40 Korona lekko zdeformowana, zalecane CF i CS 336 Topola osika 12 Duży posusz, do na korzyść nowych nasadzeń 337 Topola osika 19 Do na korzyść nowych nasadzeń 338 Topola osika 19 Drzewo do pozostawienia, jako jedyny egzemplarz tego gatunku, 339 Topola osika 19 Do na korzyść nowych nasadzeń 340 Czeremcha 22 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 341 Czeremcha 20 Sucha, do 342 Czeremcha 24 Drzewo o prawidłowym pokroju, drobny posusz w koronie, 343 Lipa drobnolistna 41 W koronie widoczny drobny posusz, 344 Robinia akacjowa 9 Młody egzemplarz o prawidłowym rozwoju. Pozostawić bez 345 Czeremcha 26 Bez istotnych wad, 346 Robinia akacjowa 51, 47 Drzewo dwupienne, rośnie nad ogrodzeniem, wymaga CK. Drobny posusz CS 347 Robinia akacjowa 38 Drzewo zdeformowane, do 348 Robinia akacjowa 17 Młody egzemplarz, do pielęgnacji: i CF 349 Robinia akacjowa 9 Młody egzemplarz, rośnie pod okapem drzewa nr 350, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Drzewo przeznaczone 22

23 do 350 Robinia akacjowa 46 W koronie liczny posusz, 351 Robinia akacjowa 29, 47 Przewodnik o średnicy 29 cm przewidziany do, 352 Robinia akacjowa 110 Okazały egzemplarz. Zaleca się usunąć konar z nad sąsiedniej posesji. Liczny posusz w koronie do, wykonać CS 353 Klon jawor 21,29,21 Drzewo trójpienne, rozłożysta korona. Widoczny posusz, 354 Robinia akacjowa 25 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, zalecane usunięcie 355 Klon jawor 18 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, zalecane usunięcie 356 Klon jawor 25 Drzewo o prawidłowym pokroju, zalecane CS 357 Robinia akacjowa 32, 37 Drzewo dwupienne. Do konary znad sąsiedniej posesji. Zalecane CS i CK 358 Robinia akacjowa 37 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, zalecane usunięcie 359 Klon jawor 26 Bez wad, pozostawić bez 360 Robinia akacjowa 28 W koronie dużo posuszu, zalecane CS 361 Klon jesionolistny 47 Drzewo silnie wychylone. Liczny posusz w koronie. Przeznaczone do 362 Klon jesionolistny 30,16,18, 4, 11,12, 16,11,7, Drzewo wielopienne. Konary rosnące nad sąsiednią posesją do. Zalecane CS 17, Klon jawor 48 Korona rozłożysta, drobny posusz, 364 Dąb bezszypułkowy 27 W koronie liczny posusz, 365 Dąb szypułkowy 32 Korona jednostronna, wykonać 23

24 CS i CF 366 Dąb szypułkowy 19 Korona lekko zdeformowana, wykonać CF i CS 367 Klon jawor 18 Na pniu widoczny ubytek wgłębny 0,4 m 2, wykonać drenaż z kamienia. W koronie drobny posusz, zalecane CS 368 Klon jesionolistny 42 Drzewo zdeformowane, liczny posusz. Do 369 Klon jawor 49 Korona rozłożysta, drobny posusz do, zalecane CS 370 Robinia akacjowa 11 Koliduje z ogrodzeniem oraz budynkiem sąsiedniej posesji. Do 371 Robinia akacjowa 10 Drzewo obumarłe, do 372 Czeremcha 8 Rośnie w okapie drzewa nr 373, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Drzewo do 373 Robinia akacjowa 12 Zaleca się usuniecie konarów znad sąsiedniej posesji. Wykonać CS 374 Robinia akacjowa 10 Koliduje z drzewem nr 369. Do 375 Klon jawor 7 Młody egzemplarz o prawidłowym pokroju, u podstawy pnia widoczne odrosty do. 376 Czeremcha 6 Młody egzemplarz o prawidłowym rozwoju. Pozostawić bez 377 Czeremcha 7 Rośnie w kolizji z drzewem nr 379. Do 378 Czeremcha 8 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu. Drzewo przewidziane do 379 Robinia akacjowa 44 Na wysokości 3 m rozdziela się na trzy odnogi. Jedna z odnóg koliduje z sąsiednim budynkiem należy ją usunąć. W koronie posusz zastosować CS 380 Robinia akacjowa 29 Drzewo obumarłe, do 381 Czeremcha 10 Zbyt duże zwarcie drzewostanu, koliduje z drzewem nr 382. Do 24

25 382 Robinia akacjowa 22, 34 Drzewo dwupienne. Zalecane CF i CS 384 Robinia akacjowa 24 Drzewo wychylone, w koronie liczny posusz. Przewidziane do 385 Robinia akacjowa 39 Widoczne suche konary do przez CS 386 Robinia akacjowa 21 Drzewo bez istotnych wad, pozostawić bez 387 Robinia akacjowa 24 Drzewo bez istotnych wad, 388 Robinia akacjowa 22, 23 Drzewo dwupienne, na pniu widoczny ubytek powierzchniowy 0,5 m 2 do zabezpieczenia. W koronie drobny posusz, 389 Robinia akacjowa 21,12 Drzewo dwupienne. Odnoga o średnicy 12 cm przeznaczona do. Zalecane CS 390 Robinia akacjowa 15, 28 Drzewo dwupienne, bez istotnych wad, zalecane CS 391 Robinia akacjowa 34 W koronie widoczny liczny posusz, 392 Robinia akacjowa 35 W koronie widoczny liczny posusz, 393 Klon jesionolistny 18 Drzewo silnie wychylone, do 394 Klon jesionolistny 34 Rośnie w kolizji z drzewem nr 391, do 395 Czeremcha 8 Młody egzemplarz do uformowania. Drobny posusz 396 Robinia akacjowa 38 Do konar kolidujący z sąsiednią posesją. Zalecane CS 397 Czeremcha 10 Młody egzemplarz, rośnie pod okapem drzewa nr 396, nie ma szans na dalszy prawidłowy wzrost. Do 398 Czeremcha 7 Drzewo silnie zdeformowane, rośnie pod okapem drzewa nr 406. Do 399 Czeremcha 7 Drzewo zdeformowane, do 400 Robinia akacjowa 18 Drzewo zdeformowane, do 401 Czeremcha 7 Drzewo zdeformowane, do 25

26 402 Czeremcha 5 Drzewo zdeformowane, do 403 Czeremcha 6 Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 404 Robinia akacjowa 34 Drzewo o prawidłowym pokroju,. W okapie rosną dwa młode dęby 405 Robinia akacjowa 29 Drzewo o prawidłowym pokroju, 406 Robinia akacjowa 41 Liczny posusz w koronie. Drzewo przeznaczone do 407 Robinia akacjowa 20 Drzewo obumarłe do 408 Robinia akacjowa 23 Drzewo obumarłe do 409 Robinia akacjowa 18 Drzewo silnie wychylone, przeznaczone, do 410 Robinia akacjowa 16 Młody egzemplarz, rośnie w zbyt dużym zwarciu, do 411 Robinia akacjowa 24 Drzewo bez istotnych wad. Pozostawić bez 412 Robinia akacjowa 22,29,27 Drzewo trójpienne, obumarłe. Do 413 Robinia akacjowa 29 Drzewo zamierające, do 414 Robinia akacjowa 22,30, 21 Grupa drzew. W koronie widoczny liczny posusz. Wykonać CS 415 Robinia akacjowa 22 Drzewo rośnie w kolizji z ogrodzeniem. Do 416 Robinia akacjowa 44 W koronie liczny posusz. Drzewo przeznaczone do 417 Robinia akacjowa 11,24 Grupa drzew do pielęgnacji. Wykonać CS 418 Robinia akacjowa 46 Korona rozłożysta, drzewo bez widocznych wad. Drobny posusz, zaleca się przeprowadzić CS 419 Robinia akacjowa 21 Drzewo o prawidłowym pokroju, pozostawić bez 420 Robinia akacjowa 16 Młody egzemplarz, rośnie w zbyt dużym zwarciu drzewostanu. Do 421 Robinia akacjowa 28 Drzewo obumarłe, do 422 Robinia akacjowa 26 Drzewo zamierające, do 26

27 423 Robinia akacjowa 28 Korona prawidłowa, do posusz. Wykonać CS 424 Robinia akacjowa 34 Drzewo obumarłe. Do 425 Robinia akacjowa 51 Drzewo zamierające, do 426 Robinia akacjowa 18 Drzewo obumarłe, przeznaczone do 427 Robinia akacjowa 22 Widoczny ubytek w pniu, drzewo przeznaczone do 428 Robinia akacjowa 48 Drzewo obumarłe. Do 429 Topola szara 33 Zbyt duże zwarcie drzewostanu, do 430 Topola szara 58 Widoczne suche konary, zalecane CS 431 Topola szara 57 Zbyt duże zwarcie drzewostanu, do 432 Topola szara 64 Korona rozłożysta, widoczne suche konary, zalecane CS 433 Robinia akacjowa 28,24, 16,18 Grupa drzew. Drzewa rosnące w zbyt dużym zwarciu, przeznaczone do 434 Robinia akacjowa 32 Zbyt duże zwarcie drzewostanu. Do 435 Topola szara 45 Korona jednostronna. Rośnie w dużym zwarciu drzewostanu, do 436 Robinia akacjowa 20,18,23 Grupa drzew. W koronie liczny posusz, 437 Topola szara 70 Rozłożysta korona, widoczny posusz, zalecane CS 438 Dąb czerwony 35 Bez istotnych wad rozwoju, 439 Dąb czerwony 48 Bez istotnych wad rozwoju, widoczne suche konary, 440 Dąb czerwony 34 Bez istotnych wad rozwoju, 441 Klon jesionolistny 50 Widoczny duży ubytek, drzewo przeznaczone do 442 Robinia akacjowa 60 Korona rozłożysta widoczny drobny posusz 443 Robinia akacjowa 18 Bez istotnych wad, 444 Robinia akacjowa 53,34 Drzewo dwupienne. Na pniu widoczny ślad podpalenia. 27

28 Drobny posusz w koronie, 445 Robinia akacjowa 38 Drzewo bez istotnych wad, zalecane CS 446 Robinia akacjowa 56 Bez wad, 447 Robinia akacjowa 54 Drzewo zamierające, do 448 Robinia akacjowa 39 Bez istotnych wad, 449 Robinia akacjowa 14 Młody egzemplarz, pozostawić bez 450 Klon zwyczajny 33 W koronie widoczny drobny posusz, 451 Czeremcha 28 Drzewo bez istotnych wad, 452 Czeremcha 22 Bez wad, 453 Czeremcha 20 Bez wad, 454 Czeremcha 18 Drzewo bez wad, 455 Czeremcha 25 W koronie widoczny posusz, 456 Czeremcha 28 Bez wad, 457 Czeremcha 30 Bez wad, 458 Czeremcha 26 Bez istotnych wad, 459 Czeremcha 22 Bez istotnych wad, 460 Czeremcha 27 Bez istotnych wad, 461 Klon jawor 40 Bez istotnych wad, 28

29 TABELA 1 L.p. Nr Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki Gatunek Średnica inwent. 1 9 Topola biała 94 cm 2 16 Topola włoska 81 cm 3 23 Grab pospolity 21 cm 4 24 Grab pospolity 22 cm 5 26 Grab pospolity 28 cm 6 29 Grab pospolity 16 cm 7 32 Grab pospolity 21 cm 8 33 Grab pospolity 21 cm 9 41 Grab pospolity 22 cm Grab pospolity 23 cm Grab pospolity 21 cm Grab pospolity 16 cm Grab pospolity 19 cm Grab pospolity 22 cm Jesion wyniosły 33 cm Jesion wyniosły 33 cm Jesion wyniosły 21 cm Jesion wyniosły 36 cm Jesion wyniosły 25 cm Jesion wyniosły 26 cm Jesion wyniosły 24 cm Jesion wyniosły 16 cm Jesion wyniosły 33 cm Jesion wyniosły 32 cm Jesion wyniosły 25 cm Jesion wyniosły 41 cm Dąb czerwony 28 cm Dąb czerwony 33 cm Dąb czerwony 31 cm Dąb czerwony 27 cm Lipa drobnolistna 28 cm Lipa drobnolistna 20 cm Robinia akacjowa 41 cm Robinia akacjowa 37 cm Robinia akacjowa 47 cm Lipa drobnolistna 22 cm Lipa drobnolistna 14 cm 29

30 Lipa drobnolistna 35 cm Klon srebrzysty 23 cm Klon srebrzysty 18 cm Lipa drobnolistna 21 cm Dąb czerwony 24 cm Dąb czerwony 27 cm Dąb czerwony 29 cm Dąb czerwony 16 cm Dąb czerwony 14 cm Dąb czerwony 24 cm Dąb czerwony 19 cm Jesion wyniosły 18 cm Dąb czerwony 36 cm Dąb czerwony 21 cm Dąb czerwony 20 cm Dąb czerwony 20 cm Dąb czerwony 20 cm Dąb czerwony 22 cm Dąb czerwony 26 cm Dąb czerwony 28 cm Jesion wyniosły 20 cm Jesion wyniosły 22 cm Jesion wyniosły 20 cm Jesion wyniosły 22 cm Klon jawor 27 cm Buk pospolity 24 cm Jarząb pospolity 16 cm Jarząb pospolity 14 cm Klon jesionolistny 17 cm Klon jesionolistny 8 cm, 9 cm drzewo dwupienne Topola biała 14 cm Topola szara 73 cm Topola szara 53 cm Topola szara 62 cm Topola szara 44 cm Topola szara 66 cm Topola szara 57 cm Topola szara 68 cm Topola szara 66 cm Topola szara 68 cm Topola szara 71 cm Topola szara 63 cm Topola szara 58 cm Topola szara 53 cm Topola szara 51 cm Topola szara 55 cm 30

31 Topola szara 62 cm Topola szara 21 cm Topola szara 41 cm Topola szara 68 cm Topola szara 59 cm Topola szara 79 cm Topola szara 77 cm Topola szara 13 cm Czeremcha 6 cm Topola szara 10 cm Czeremcha 12 cm Jarząb pospolity 12 cm Czeremcha 20 cm Jarząb pospolity 24 cm Czeremcha 12 cm Czeremcha 11 cm Czeremcha 14 cm Czeremcha 12 cm Czeremcha 13 cm Czeremcha 13 cm Czeremcha 16 cm Czeremcha 16 cm Czeremcha 14 cm Czeremcha 21 cm Topola osika 20 cm Klon jawor 32 cm Czeremcha 7 cm Czeremcha 12 cm Czeremcha 10 cm Klon jawor 26 cm Topola osika 12 cm Topola osika 19 cm Topola osika 19 cm Czeremcha 22 cm Czeremcha 20 cm Robinia akacjowa 38 cm Robinia akacjowa 9 cm Robinia akacjowa 29 cm drzewo dwupienne Robinia akacjowa 25 cm Klon jawor 18 cm Robinia akacjowa 37 cm Klon jesionolistny 47 cm Klon jesionolistny 42 cm Robinia akacjowa 11 cm Robinia akacjowa 10 cm Czeremcha 8 cm 31

32 Robinia akacjowa 10 cm Czeremcha 7 cm Czeremcha 8 cm Robinia akacjowa 29 cm Czeremcha 10 cm Robinia akacjowa 24 cm Robinia akacjowa 12 cm drzewo dwupienne Klon jesionolistny 18 cm Klon jesionolistny 34 cm Czeremcha 10 cm Czeremcha 7 cm Czeremcha 7 cm Robinia akacjowa 18 cm Czeremcha 7 cm Czeremcha 5 cm Czeremcha 6 cm Robinia akacjowa 41 cm Robinia akacjowa 20 cm Robinia akacjowa 23 cm Robinia akacjowa 16 cm Robinia akacjowa 22 cm, 29 cm, 27 cm, drzewo trójpienne Robinia akacjowa 29 cm Robinia akacjowa 22 cm Robinia akacjowa 44 cm Robinia akacjowa 16 cm Robinia akacjowa 28 cm Robinia akacjowa 26 cm Robinia akacjowa 34 cm Robinia akacjowa 51 cm Robinia akacjowa 18 cm Robinia akacjowa 22 cm Robinia akacjowa 48 cm Topola szara 57 cm Robinia akacjowa 28 cm, 24 cm, 16 cm, 18 cm Robinia akacjowa 32 cm Topola szara 45 cm Klon jesionolistny 50 cm Robinia akacjowa 54 cm 32

33 Drzewostan topolowy rosnący na terenie obiektu należy przeznaczyć do sukcesywnej wymiany zadrzewienia ze względów na zagrożenie jakie stanowią silnie rozbudowane korony rosnące w dużym zwarciu, jaki i niszczące infrastrukturę boiska korzenie drzew. Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz cieć korygujących zaproponowanych na drzewach których korony nadają się do korekty, polegać będą na skróceniu konarów mogących się wyłamać (dotyczy tylko drzew z rozbudowana koroną mających liczne odrosty boczne). Przy drzewach nie mających takich odrostów ani rozgałęzień bocznych skrócenie korony oznaczało by usunięcie dość dużej ilości asymilatu co skutkowało by w następstwach zamieraniem drzew. Dlatego postanowiono część zadrzewienia topolowego przeznaczyć do wycięcia i zaklasyfikować je jako drzewa zagrażające i nie rokujące w dalszym etapie rewitalizacji obiektu. TABELA 2 Nr Wykaz drzew najbardziej okazałych (od 60 cm średnicy) Gatunek Średnica Uwagi Inwent. 80 Jesion wyniosły 70 cm CS i CF 214 Klon srebrzysty 133 cm Up, CS 216 Dąb czerwony 68 cm CS, CK 242 Topola szara 74 cm CS 244 Topola szara 72 cm CS 248 Topola szara 69 cm CS 251 Topola szara 79 cm CS 255 Topola szara 73 cm CS 259 Topola szara 69 cm CS 263 Topola szara 62 cm CS 265 Topola szara 61 cm CS 273 Topola szara 68 cm CS 352 Robinia akacjowa 110 cm CS 432 Topola szara 64 cm CS 437 Topola szara 70 cm CS 442 Robinia akacjowa 60 cm CS 33

34 TABELA 3 Liczba zinwentaryzowanych drzew poszczególnych taksonów LP. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość egzemplarzy 1. Robinia akacjowa Robinia pseudacacia 73 szt. 2. Dąb czerwony Quercus rubra 58 szt. 3. Czeremcha Prunus padus 55 szt. 4. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 55 szt. 5. Lipa drobnolistna Tilia cordata 50 szt. 6. Grab pospolity Carpinus betulus 43 szt. 7. Topola szara Populus canescens 40 szt. 8. Klon jawor Acer psudoplatanus 37 szt. 9. Klon jesionolistny Acer negundo 16 szt. 10. Buk pospolity Fagus sylvatica 6 szt. 11. Klon srebrzysty Acer saccharinum 5 szt. 12. Klon zwyczajny Acer platanoides 5 szt. 13. Topola osika Populus tremula 5 szt. 14. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 5 szt. 15. Dąb szypułkowy Quercus robur 2 szt. 16. Topola biała Populus alba 2 szt. 17. Topola włoska Populus nigra Italica 1 szt. 18. Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata 1 szt. 19. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea 1 szt. 34

35 2. Waloryzacja drzewostanu Na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41 zinwentaryzowano razem 460 drzew. Pod względem bogactwa gatunkowego teren ten jest stosunkowo ubogi. Stwierdzono występowanie 19 gatunków drzew. Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała obecności wybitnie rzadkich i interesujących taksonów. Do bardziej interesujących należą: dąb czerwony, klon srebrzysty oraz buk pospolity. Udział ilościowy poszczególnych gatunków jest dość zróżnicowany (tabela nr 3). Najliczniej występującymi gatunkami są: robinia akacjowa 73 szt. i klon zwyczajny 58 szt. ( co stanowi 30% wszystkich drzew). Duży udział mają także czeremcha w ilości 55 sztuk, jesion wyniosły 55 sztuk, oraz lipa drobnolistna 50 sztuk. Mniej licznie występują: grab pospolity 43 szt., topola szara 40 szt. i podobnie klon jawor 37 szt. 5 gatunków reprezentowanych jest zaledwie przez jeden lub 2 szt. drzew ( np. głóg dwuszyjkowy, dąb bezszypułkowy), co może w przyszłości doprowadzić do utraty tych taksonów z drzewostanu. Struktura wielkości drzew (wyrażonej średnicą) jest również bardzo zróżnicowana. Udział drzew okazałych ( średnica 61 do powyżej 100 cm) to zaledwie ok. 4 %. Drzewa o średnicach od 21 do 60 cm stanowią ok. 50% całości drzewostanu. Z mniejszym udziałem, bo ok. 40 %, występują drzewa o średnicy od cm oraz od 41 do 60 cm. Pozostałe 6 % to drzewa o małej średnicy tj. poniżej 11 cm. Na szczególną uwagę wśród starych egzemplarzy zasługuje klon srebrzysty (oznaczony nr 214) o średnicy 133 cm., oraz robinia akacjowa (oznaczona nr 352) o średnicy pnia 110 cm. W grupie drzew okazałych wyróżnia się kilka gatunków, które słabo reprezentowane są wśród młodych egzemplarzy. Do tej grupy należą przede wszystkim topola szara. Wśród młodszych drzew najliczniej występuje czeremcha oraz robinia akacjowa. 35

36 3. Nasadzenia uzupełniające. W miejscach po wycince drzew proponuje się dosadzenie materiału roślinnego, który pod względem pokroju i kolorystyki wzbogacałyby istniejący drzewostan i podnosił jego walory dekoracyjne. Nowe nasadzenia powinny tworzyć dość luźno rozmieszczane grupy. 1. Wykaz materiału roślinnego do nasadzeń uzupełniających L.p Nazwa polska Liczba szt. lub liczba roślin na Rozstawa, odległość m 2 sadzenia Drzewa liściaste 1. Buk pospolity odm. purpurowa 25 szt. min. 8 m 2. Klon czerwony Crimson King 24 szt. min. 8 m 3. Dąb szypułkowy 24 szt. min. 8 m 4. Leszczyna turecka 13 szt. min. 8 m 5. Klon srebrzysty 17 szt. min. 8 m 6. Brzoza brodawkowata 16 szt. min. 8 m 7. Lipa szerokolistna 16 szt. min. 8 m Drzewa iglaste 8. Świerk serbski 12 szt. min. 8 m 9. Sosna pospolita 14 szt. min. 8 m 10. Sosna czarna 14 szt. min. 8 m PROPOZYCJA ŁAWKI DO USTAWIENIA WOKÓŁ PALENISKA OGNISKA 36

37 Proponuje się wykonać ławki z drewna pozyskanego z wycinki topoli. 37

38 38

39 39

PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL.

PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. DOLNEJ 41 Zduńska Wola, czerwiec 2008 r AUTOR: Marcin Kosecki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA KONCEPCJA

UPROSZCZONA KONCEPCJA UPROSZCZONA KONCEPCJA dotycząca WYKONANIA PRAC Z ZAKRESU ZAZIELENIENIA TERENÓW WOKÓŁ BOISKA ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduńska

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

3.7. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 4 MOSZNA PARK - SEKTOR 4

3.7. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 4 MOSZNA PARK - SEKTOR 4 3.7. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 4 MOSZNA PARK - SEKTOR 4 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 17-1 1. O róŝanecznik

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI dla przebudowy północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu Nr dokumentacji: TM 229-G Nr umowy: Umowa nr NZU/362-122/Kładka Zwierzyniecka 3/8

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 21-1 1. brzoza brodawkowata

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i cel opracowania. 1.2. Termin opracowania i prac terenowych. 1.3. Podstawa opracowania. 1.4. Metodyka pracy. 2. Opis techniczny przedmiotowych drzew.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII )

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII ) Lp. Gatunek obwód pnia [cm]/ powierz chnia krzewu [m] Opis Nasadzenia zamienne [szt./m] Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..9.04.AU3 z dnia 8..05 ul. Kaczeńcowa 3 3 + 45 + 39 obumarły 60 obumarły

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP.271.26.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres I Wycinka drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kobyłka. 1. Zamówienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t o k, u l. D o j l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Prace pielęgnacyjne drzew rosnących na skwerze osiedlowym przy ul. 23-go stycznia w Sieradzu Wykonał: Marcin Kosecki 1 Sieradz 2009 1. Szczegółowe zasady wykonania prac. Cięcia

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach 1. DANE WSTĘPNE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa nr 60/2008 zawarta z Gminą Kowary; ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary,

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 Ekspertyza ma na celu wykazanie możliwego, negatywnego wpływu instalacji parku linowego na 37 drzewach rosnących na terenie działek ew. nr 372 obręb Pomiechówek i 1049/1 obręb

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XLIV/547/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 5 września 2013 r. w sprawie pomników przyrody rosnących na

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo