SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz 11, pkt b) Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia: 1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przekazać Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku. 5. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego: Andrzej Nowakowski Józef Stradomski Mariusz Bieniek Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK Budżet Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok został określony w następujących wysokościach: Dochody ogółem ,00zł. Wydatki ogółem ,00zł. Wskutek zmian w uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego dokonanych w 2010 roku budżet Związku na dzień 31 grudnia 2010r. ukształtował się w następujących wielkościach: Dochody ogółem ,08zł. Wydatki ogółem ,08zł. Wynik budżetu ,00zł. Został on sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,00zł. Wykonanie za 2010 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem Plan na 31 grudnia 2010r ,08zł. Wykonanie za 2010 rok ,33zł, tj. 73,42% planu. Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, umowa w sprawie dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finanso-

2 wego projektu pn.: Region Płocki - regionem europejskim" oraz kontynuacja programów realizowanych w latach ubiegłych. W tym dochody bieżące Plan na 31 grudnia 2010r ,08zł Wykonanie za 2010 rok ,46zł. W tym dochody majątkowe Plan na 31 grudnia 2010r. - 0,00zł Wykonanie za 2010 rok ,87zł Dochody bieżące Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. Wykonanie za 2010 rok ,58zł, tj. 78,68% planu. 1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,58zł, tj. 78,68% planu. W 2010 roku w ramach środków pochodzących z wpłat Gmin - członków Związku sfinansowane zostało opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z terenu gmin - Członków Związku, niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31 grudnia 2010r ,08zł. Wykonanie za 2010 rok ,88zł, tj. 73,24% planu. 1. Pozostałe dochody własne - odsetki bankowe plan na 31 grudnia 2010r. - 0,00zł. wykonanie za 2010 rok - 19,02zł. Odsetki bankowe związane są ze środkami zgromadzonymi zarówno na rachunku podstawowym jak również na rachunkach pomocniczych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości stanu kont w poszczególnych miesiącach roku oraz od aktualnej stopy procentowej stosowanej przez banki, w związku z powyższym nie zaplanowano wysokości środków finansowych pochodzących z odsetek. 2. Pozostałe dochody należne na podstawie odrębnych przepisów plan na 31 grudnia 2010r ,08zł. wykonanie za 2010 rok ,08zł, tj. 100,00% planu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując obowiązek nałożony na Wojewódzkie Fundusze przekazał na konto Związku w 2010 roku, w związku ze złożonym sprawozdaniem OŚ-OP 3b, kwotę przypadającą na Związek z tytułu wniesionej przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej w łącznej wysokości ,08zł. co stanowi 100,00% w stosunku do planu. 3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan na 31 grudnia 2010r ,00zł, wykonanie za 2010 rok ,82zł, tj. 66,97% planu. Wpływy uzyskane w powyższym paragrafie w wysokości stanowiącej 66,97% środków zaplanowanych, związane są z podpisanymi umowami dotyczącymi dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj.: - dotacja z WFOŚiGW w wysokości ,00zł. na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn.: Segreguj odpady" dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka za okres 2010 roku,

3 - dotacja z WFOŚiGW w wysokości ,82zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin - członków Związku. Niepełne procentowe wykonanie dochodów w ww. pozycji związane jest z przesunięciem na rok 2011 realizacji II etapu zadania związanego z dofinansowaniem kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie gmin - członków Związku. 4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,07zł, tj. 80,85% planu. Dochody uzyskane z powyższego źródła w 2010 roku stanowiące 80,85% środków zaplanowanych, dotyczą następujących wpływów: - składki członkowskiej gmin ,53zł, - wpłaty gmin związane z usuwaniem odpadów wielkogabarytowych ,41zł, - wpłaty gmin związane z konkursem ekologicznym pn.: Segreguj odpady" dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych za okres 2010 roku ,10zł, - wpłaty gmin związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych ,82zł, - wpłat gmin - członków Związku przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt w Płocku ,00zł, - wpłat gmin - członków Związku w celu sfinansowania kosztów obsługi realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego projektu Region Płocki - Regionem Europejskim" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (koszty niekwalifikowane) ,00zł, - wpłaty gmin związane z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest ,18zł, - wpłaty gmin związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ,03zł, - pozostałe wpłaty gmin z lat ubiegłych ,00zł. Powodem niepełnej procentowej realizacji zaplanowanych dochodów w ww. pozycji jest niewykonanie w zakresie wpłat gmin związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest. Wykonanie uzależnione jest od faktycznej ilości wywiezionych odpadów w poszczególnych miesiącach roku. Ponadto związane jest z przesunięciem na rok 2011 realizacji II etapu zadania związanego z dofinansowaniem kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest. 5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin łub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) plan na 31 grudnia 2010r ,00zł, wykonanie za 2010 rok ,00zł, tj. 53,35% planu. W 2007 roku podpisana została umowa z Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie dofinansowania projektu pn.: Region Płocki - regionem europejskim" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2010 roku zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektu udział Gmin członków Związku w wydatkach kwalifikowanych wynosił ,00zł. tj. 16% planowanych do poniesienia kosztów.

4 W 2010 roku z ww. tytułu wpłynęły środki w wysokości ,00zł. stanowiące 53,35% planu. Procentowa realizacja zaplanowanych dochodów w ww. pozycji jest uzależniona od faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, stąd niepełne procentowe wykonanie zaplanowanych dochodów. 6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych źródeł bezzwrotnych) pian na 31 grudnia 2010r ,00zł, wykonanie za 2010 rok ,89zł, tj. 26,56% planu. W 2007 roku podpisana została Umowa z Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie dofinansowania projektu pn.: Region Płocki regionem europejskim" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2010 roku zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektu planowane było uzyskanie dofinansowania w wysokości ,00zł. tj. w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych. W 2010 roku z ww. tytułu wpłynęły środki w wysokości ,89zł. stanowiące 26,56% planu. Niewykonanie w ww. pozycji wpływów związane jest ze zmianą zasad refundacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego tj. określeniem refundacji w cyklach 6-cio miesięcznych (dotychczasowa forma przewidywała refundację w cyklach kwartalnych). Procentowa realizacja zaplanowanych dochodów w ww. pozycji jest uzależniona od faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, stąd niepełne procentowe wykonanie zaplanowanych dochodów. Z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji złożonych wniosków o płatność przewiduje się uzyskanie pozostałej części refundacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku Dochody majątkowe Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31 grudnia 2010r. - 0,00zł. Wykonanie za 2010 rok ,87zł. 1. Pozostałe dochody plan na 31 grudnia 2010r. - 0,00zł. wykonanie za 2010 rok ,87zł. W 2010 roku na dochody budżetu Związku przekazane zostały środki w wysokości 2.022,87zł stanowiące zwrot za uszkodzone składniki majątkowe z firmy ubezpieczeniowej. Stan należności Związku na dzień 31 grudnia 2010r. wyniósł łącznie ,51zł, w tym: - należności z tytułu utrzymania schroniska 3.049,82zł, - należności z tytułu zbiórki odpadów ,29zł, - należności z tytułu realizacji projektu Region Płocki - regionem europejskim" 1.000,00zł, - należności z tytułu opracowania dokumentacji dla programu termomodernizacyjnego ,40zł. Wydatki ogółem (Wydatki bieżące) Plan na 31 grudnia 2010r ,08zł. Wykonanie za 2010 rok ,58zł, tj. 69,93% planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco: Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. Wykonanie za 2010 rok ,00zł, tj. 99,19% planu. Rozdział Pozostała działalność Plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. Wykonanie za 2010 rok ,00zł, tj. 99,19% planu.

5 W 2010 roku w ramach środków pochodzących z wpłat Gmin - członków Związku sfinansowane zostało opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z terenu Gmin - Członków Związku, niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 31 grudnia 2010r ,08zł. Wykonanie za 2010 rok ,97zł, tj. 67,30% planu. Rozdział Gospodarka odpadami Plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. Wykonanie za 2010 rok ,04zł, tj. 63,96% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,04zł,tj. 63,75% planu. W 2010 roku wydatki związane z opróżnianiem odpadów poniesione zostały w łącznej kwocie ,04zł, tj. w 63,75% w stosunku do planu. Poniesione wydatki związane są z realizacją następujących zadań: - kompleksowa usługa w zakresie odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsc lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin członków Związku ,47zł, - kompleksowa usługa w zakresie odbioru przeterminowanych leków z terenu miasta Płocka ,96zł, - kompleksowa usługa w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest ,65zł, - kompleksowa usługa w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych ,96zł. Powodem niepełnej procentowej realizacji zaplanowanych wydatków w ww. pozycji jest niewykonanie w zakresie zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest. Wykonanie uzależnione jest od faktycznej ilości wywiezionych odpadów w poszczególnych miesiącach roku. Dotacje na zadania bieżące plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,00zł, tj. 100,00% planu. W związku z dużymi stratami na terenie gminy Gąbin, wywołanymi powodzią uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 czerwca 2010 roku podjęta została decyzja o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości ,00zł. dla ww. gminy z przeznaczeniem na koszty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a Gminą Gąbin określającego warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Rozdział Schroniska dla zwierząt plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,00zł, tj. 80,75%planu Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,00zł, tj. 80,75% planu. Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku w Płocku i finansowane są składką Gmin. W 2010 roku poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości ,00zł. co stanowi 80,75% kosztów zaplanowanych.

6 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan na 31 grudnia 2010r ,57zł. wykonanie za 2010 rok - 0,00zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan na 31 grudnia 2010r ,57zł. wykonanie za 2010 rok - 0,00zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując obowiązek nałożony na Wojewódzkie Fundusze przekazał na konto Związku w 2010 roku, w związku ze złożonym sprawozdaniem OŚ-OP 3b, kwotę przypadającą na Związek z tytułu wniesionej przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej. W 2010 roku nie zachodziła konieczność poniesienia wydatków z uzyskanej opłaty produktowej zgodnych z ustawą o ochronie środowiska. Rozdział Pozostała działalność plan na 31 grudnia 2010r ,51zł, wykonanie za 2010 rok ,93zł, tj. 77,74% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,42zł, tj. 87,33% planu. W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zapewniono terminowe wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ponadto ponoszono wydatki niekwalifikowane dotyczące wynagrodzeń związane z projektem Region Płocki - regionem europejskim" występujące w związku z różnicami kursowymi EURO. Środki finansowe przeznaczone zostały ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 pracownikom biura Związku. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz z późniejszymi zmianami) powinno być ono naliczone w koszty pod koniec miesiąca grudnia roku budżetowego, którego dotyczy, natomiast wypłata (tj. poniesienie wydatku) powinno nastąpić najpóźniej do końca miesiąca marca danego roku. Wydatki poniesione w ww. pozycji związane są ponadto z realizacją umów zleceń i o dzieło zawartych w związku z realizowanymi przez Związek programami, które w 2010 roku wyniosły łącznie ,14zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan na 31 grudnia 2010r ,51zł. wykonanie za 2010 rok ,51zł, tj. 64,67% planu. Środki finansowe wydatkowane w 2010 roku w ww. pozycji przeznaczone zostały na: - zakup niezbędnych do bieżącej obsługi biura Związku materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, drobnego wyposażenia, wydawnictw ,79zł. - wydatki związane z realizacją konkursu Segreguj odpady" ,13zł. - usługi prawnicze ,20zł. - opłaty i prowizje bankowe ,50zł. - opłaty pocztowe ,85zł. - prenumeratę czasopism ,78zł. - wydatki związane z monitoringiem biura ,44zł. - innymi usługami zlecanymi w związku z realizacją zadań Związku ,09zł. Poniesione wydatki związane były ponadto z opłatami za energię elektryczną oraz z opłatami za media refundowanymi dla Urzędu Miasta Płocka w związku z umową najmu lokalu Związku ,69zł, niezbędną konserwacją wyposażenia biura Związku - 431,88zł, z zapłatą faktur za usługę dotyczącą dostępu do sieci Internet - ł.534,76zł, zapłatą faktur za usługę dotyczącą telefonii stacjonarnej ,86zł, zwrotem kosztów delegacji służbowych ,38zł., opłatą za ubezpieczenie wyposażenia biura Związku - 428,00zł.

7 Wydatkowane w 2010 roku środki przeznaczone zostały także na wypłatę pracownikom Związku świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,16zł, szkolenia pracowników biura Związku ,00zł. Wydatkowane środki zapewniły prawidłowe funkcjonowanie biura Związku, stąd niepełne procentowe wykonanie wydatków w ww. pozycji. Dział Administracja publiczna plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,61zł, tj. 85,56% planu. Rozdział Pozostała działalność plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,61zł, tj. 85,56% planu. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. plan na 31 grudnia 2010r ,00zł. wykonanie za 2010 rok ,61zł, tj. 85,56% planu. Realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego projekt Region Płocki -regionem europejskim" finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych oraz wkładem własnym środków w wysokości 16% kosztów kwalifikowanych. W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku pokrywana była wypłata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, prowadzącego obsługę finansową projektu Region Płocki - regionem europejskim", składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego obsługę finansową projektu oraz ewentualnie od umów zleceń związanych z realizacją ww. projektu oraz składki na Fundusz Pracy ,24zł. Ponadto wydatkowane środki związane były z umowami zlecenie i o dzieło wykonywanymi w związku z realizowanym przez Związek projektem dotyczące ,68zł; kosztami biurowymi, zakupem wydawnictw oraz zakupem materiałów związanych z realizacją szkoleń ,48zł; wydatkami związanymi z kosztami usług ,16zł. Wydatki projektu obejmują także zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,05zł. W roku 2010 podejmowane w ramach projektu działania przedstawiają się następująco: - ukończenie studiów wyższych przez 42 pracowników gmin zrzeszonych w ZGRP; - zakup wydawnictw (ostatni etap) dotyczących przede wszystkim problematyki społecznej, prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, samokształcenia, przepisów prawnych (w szczególności dotyczących organizacji pozarządowych i spraw społecznych), projektów dofinansowywanych ze środków unii, - przygotowanie do wdrożenia, wdrożenie oraz certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, gmin uczestniczących w projekcie; - promocja programu Region Płocki - Regionem Europejskim" poprzez: opracowanie i wydruk kwartalników projektu, bieżącą aktualizację strony p realizowane działania, zamieszczenie (zgodnie z wytycznymi w tym zakresie) informacji o zakończeniu realizacji projektu w prasie. Dział Różne rozliczenia plan na 31 grudnia 2010r ,00 zł wykonanie za 2010 rok - 0,00zł. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe plan na 31 grudnia 2010 roku ,00zł. wykonanie za 2010 rok - 0,00zł. Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. Obligatoryjnie nie przekracza ona 1% wydatków budżetu związku. W 2010 roku nie uruchamiano środków pochodzących z ww. rezerwy. Informacja o nadwyżce deficycie:

8 Dochody uzyskane w 2010 roku Wydatki poniesione w 2010 roku Wynik Sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych ,32zł ,33zł ,58zł ,25zł.

9

10

11

12

13

14

15 Informacja o stanie mienia komunalnego do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok Lp. Wyszczególnienie Ilość Stan netto na 31 grudnia 2009r. Stan netto na 31 grudnia 2010r. 1 Wartości niematerialne i prawne 0, ,00 2 Zbiory biblioteczne 0 0, ,68 3 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , ,55 Ogółem wg wart. bilansowej , ,23 Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego posiada ograniczone prawa rzeczowe w postaci: bezpłatnego używania pomieszczeń w lokalu przy ulicy Kobylińskiego 6 o powierzchni 93 metrów kwadratowych. Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego według stanu na 31 grudnia 2010r. posiadał wysażenie ewidencjonowane na koncie tj. umarzane w 100% w chwili wydania do użytkowania w postaci wyposażenia biura Związku oraz sprzętu komputerowego o wartości brutto ,73zł. Wykaz należności wymagalnych Związku Gmin Regionu Płockiego na dzień 31 grudnia 2010r. Lp Gmina Kwota należności Termin płatności Tytułem Uwagi 1. Brudzeń Duży 963, Utrzymanie schroniska 2. Bulkowo 481,50 481, , Utrzymanie schroniska Utrzymanie schroniska Opróżnianie odpady niebezpieczne 3. Płock , Termomodernizacja 4. Nowy Duninów 160, Utrzymanie schroniska 5. Staroźreby 481,50 481, , , , , Utrzymanie schroniska Utrzymanie schroniska Opróżnianie Opróżnianie Opróżnianie odpady niebezpieczne Opróżnianie odpady wielkogabarytowe 6. Wyszogród 1.000, Program Region Płocki Razem ,51 Przewodniczący Zarządu Związki Gmin Regionu Płockiego: Andrzej Nowakowski Członek Zarządu Związki Gmin Regionu Płockiego: Józef Stradomski Członek Zarządu Związki Gmin Regionu Płockiego: Mariusz Bieniek

16

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo