Koniec ery menelików

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniec ery menelików"

Transkrypt

1 Andrzej Kondratiuk Koniec ery menelików s zon 1984'85. l 'J,., 1984 pre1n1era wrzes1en r.

2 --- -,. f: ' DYREKTOR TEATRlT Leszek Polcssa Andrzej Kondratiuk Ki rownik literncki: Gracjana Miller-Zielińska Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie Niż się ich śnio Waszym filozofom." Willnm Shakespean',.Hamlet" Koniec ery menelików Obsada:.. w nasz rm t lko Ukadzi e Gwi zdnym istnieje 12 miliardów cia niebieskich polencjalnic brzemienny h życiem... Nikt nie moż przewidzie :, ki dy dojdzie do pierwszego kont., ktu. Moż za kilka, a m oże dopiero po upywie tysięc, lat R zwój 1 ie liczy si z naszą 1iecierpliwos ią. Ale kiedyś, pewnego dni. odbierzemy tutaj na Ziemi syg na, a nadawcą b ę dzie intelig ncja, która r OZ\\ i nęa s i ę na k l rymś z innych cia1 niebieskit'h. Dla Ziemi ' ' arz ni to bę dzie ozna cza o pocz 1.f.:k przemia11 wobec których ca a otychrzasowa historia zda si t lko zekaniem na t ę jedn ą c h wil ę. Hoin a r von Ditfurth - Na początku hy wodór" f """'"'"'_... ciotka - baba.janina Mrazek wujek - chop - Stefan Giletycz naukowiec - Edward Ząbek Janek - Wiesaw Rajewski Stasio - Krzysztof Presz Zosia - sklepowa Alicja Mozga Pan Kazimierz - p;,istuch - Leszek Polessa Reżyseria: KRYSTYNA 1'YSZARSKA Scenografia: GRZEGORZ lvioryciński Opracowanie muzyczne: RYSZARD KNIEC inspicjent: A. Kosiedowski sufler: I. Zawadzka '

3 Reko111pensata: Widzu Nie smu ć się... T ' też.iesteś kosmili. Twoj ą planetą - Ziemia, gwi azdą - Sońce, drogą - Droga Mleczna. Jesteś dzi eem przyrody, sz ' zytowym osiąg11ięciem ewolucji. Przez miliony lat szlifmvalo Ciebie środowisko, żebyś powstal taki, jaki jesteś - WSPANIALY.Jesteś panem biosfery.,jesteś ni śmiertelny. To tylko Twoje ciao po\vraca w obieg pien\ ia:slków prostych, Ś\viadomoś(: Twoja pozostaje, przejmuj< ją pokolenia. Masz mózg, któremu nie dorówna najl pzy japoński komputer. Twoje 1010 neuronów tworzą na.ibardziej wymyśln y ukad scalony o wielkiej skali integracji. Ten cudowny uk a d zapewnia Ci zdolność magazynowania informacji, jej selekcjonowania i kojarzenia. Masz dar twórczego przclwar zania wia omosct i z do l ności krytycznego wyboru. Masz nieograniczone możliwości pozna\\" czc... Musisz to sobie tylko uświadomić a staniesz sil; godnym reprezentantem ga tun k1, który sam siebie n azwa HOMO SA PIENS. Żebyś od tyeh sów niu do s ta zawrotu giowy - pamiętaj że ziemia, czy to się komu ś podoba czy nie, nic jest centralnym punktem KOSMOSU. Z P'Jwazan[em Auto t Nieprawdą.jest, że jes t cśm podrzutk,ami w K.osmos1e, {tó rego obce pit-;kno nie ma z nami nic: \\'.sp?l.ego; N1eprwdą. Jest że byt nasz przebiega w \Vszechsw1ec1e, ktorego n1czrmer.ilą pustką przemierzamy wraz z naszą Ziemią, b0z żadnego z m.1:1 kontaktu, jak gdyby tolerowani ze względu na naszą rnaosc, bez żadnego powi<1zania z rozwojem caości... (...) Wszechświat by niezbędny, aby nas slworzyc i utry mać (... ). Jesteśmy jego stworzeniami. To po\\ inno napelmac nas ufnośc ią, mimo że musimy przyznać, iż nikt nie jest w mocy l powiedzieć nam doką d droga prowadzi. Hoim::1r von Ditfurth -,Dzieci.vszech w iat< " I... _....._... Kilk sów o autorz4..., ' \ TDftZE.J K 01'lllt.\ TIUK -. ilrnawiec. sccn c rz.; sli1 J'LT..y. t 1 t' i opc... 1«1tar \ 1 jt dn j o-.obi" Zap t Wt H n i i }:J t'ir,:: ; p ;l mic;l.1j;\ t i k i e 1ilm.\ j:ik.. Dz.i u a ' ;r.1emi-..'e :1 i 1, \V n tl bo»' t. i1;ci"',_ 1.y nic d a '.H u p ow t6<ni(' cniitowan:. p t zez teew1 zj' 11a n 1..;:e1,i e publ iczno,,.,.. G,\ ie:.dny riyl F ilm y r\ nd12e ja Ko: 1- dmtiuic ic l ob y \, l y no :..:rod;)' 11 1 fest iwalac h m ic;dzy 1 iarod o\vy c h -. zbudz,tl y l.l lh<m t'. Dwit> na jwa.i.lliej sz.c n1 gr od.v t o : W ielka Spr.i.:ja lna N;1-1;«oda.J ury "' K <1riu\\'yth Va r 1 1t 1::1 '.\ :; pom ni;i 1; '.Dziu. l," \\ zi 'mi"' i G ra 11 d l' rix 11 Be rlinie Zachocinnn d a. ; '.V id nv.o pyu ' w 1983 r. ud duż n eg o uasu :idrzej Kua d rntiuk il1tensuj s i ę rćm nici. k ;.itre.u Z;iczc;Io s ic: niew in mc; n <1pisa l kome di.r b ul warnw ą., agid - moi icl By t e> prawdziwy :m kct s k <1sow y, k om e d i t e; run ri 180 razy 1rz.ez d w n.'lzo n y kompleta m i w,makornltej absadzk [ga Ce mb1 ;.,> n:,ka Eurnan \Vilhl'in.i. Emllia K ral :'.i w,;ka Nastc;pme d o s p u :k i z br atem, na pisa sztukc, p t. He1t10 n t' i..;r a m w wa r zaws k im cl atrze Dt amatyc z n m z krea c ją l'iotra Vron.:zcw s k ic o t'iwnic ż btrd zo dobrze pr zyj ę t p 1 l.l'j. publicznoo t \V t ;y rn ( Za:>ic :;am 1ez.y:;ero'.\cli d \\ lt. z u kl w T e'lt O.' f' ( t\ l l n y in \1 L odzi. Za in :7c:e11 iza<.:j L;. S oni a" opkowa otrzvmal nagrodl;,.srcb rn l n dk '. t Sztuka.Hamlet w<' \1 ol G Jucha Dol n<.1 \\ p lebiscycie \\ id7.ó'-\ zurg< zowanyrr1 p r ze i. G lo" Hobotniczy".::nj i:; I, p [ nvsz_ m icj,c u zn <1 ria,'.;> tal a za n:-tjpopulal'n iejszy spektakl rn ki.....komec er m e n el ków'' jest na jn wszyrn u \worcin 1\ndn:cj<J K H " d ratiuka

4 ,,,,,,.,,,,,,,. i Komedią. fa"ą tyb:.:j c,ym Je<l 2 tuka A. Kond<a uka? no-polsk4 ze -.ladami interesujących autora wą tków my ś lowych dostrze- ganych przez odbiorcę w Peni" czy w Gwiezdnym pyle"? Interpre- tacją rzeczywi s t o ś c i, którą widz odnieść może takż e do najmniejszych H Odowisk. dotkniętych juz cywilizacją, ale żyjących wasnym rytmem i powodowanych odwiecznymi przyzwyczajeniami. Przyjmujemy wic;c, i.e akcja dzieje s ię zgodnie z przyjętą formuą tu i teraz", tym bardzip j, że język bohaterów nie konkretyzuje ich egzystencji geograficznie, z wyjątkiem jednego z nich. Sugeruje jednakż e pewną zwycza jowosć a nawet prymitywizm. Następuje więc zetknięcie ludzkiej cywilizacji menelików" rgw war:.z. nieudaczników") - bo tak ją nazwa pastuch Kazimierz, bę dący w sztuce autorskim porte-parole, postacią prezentuj4cą punkt widzenia, poglądy, doznama i uczucia samego twórcy. Stąd zapewne jego nobilitacja srodowiskowa i literacka przyjętym w utworze tytuem - pan stosowanym wyącznie w odniesieniu do niego, ale zaskakującym w zestawieniu z wykonywaną pracą i miejscowym statusem. W a:i nie Kazimierz dokona syntezy ludzkiej niedoskonaości. Zoży a sic: na nią zarówno niedoskonaość zapracowanych jak i polityków najwy ż szej miary. Oskarżycielska mowa pastucha nie oszczędza nikogo i niczego, zastępując sowa oficjalnego powitania, jakie w imieniu ludzko c i mia on skierować ku gościom z kosmosu Pan Kazimierz, trochę obieży wiat, czując wyjątkowosc chwili i.v t.uacji, powodowany tęsknotą do p ra wdomówności wypowiada w prot zarzuty p od adresem tej cywilizacji, którą reprezentuje, choć sam może niezbyt chciaby do niej przynależeć, to przecież nie dostrzega w niej prawdziwej ludzkiej 0 odności.. Zdobywa się więc na brutalny bezkomprom sowy atak. Z przemy ' le.ii. samotnika wyrosy sowa bolesnego oskari.cnia z pow odu gwatu, przemocy i nienawisci, kamstwa i braku miości, \VI"es-zcie g roźby wybuchów n uklearnych i ekologicznej klęski. To, zdaniem Kazimierza, nieuchronnie prowadzi do samozagady bo ludzie są twórcami wszechobecnego za, stanowiącego o beznadz1ejnosc1 g zystencji. Takie s ą przecież. owoce ludzkiej pracy" boleśrne konkluduje Kaztmierz, choć zawiera to w penym dramatyzmu pytaniu: co uczyni czowiek dobrego pod soi1cem? ". O:;tatecznie ziemianie nie goszc.zą Kosmitów. Pan Kazimierz wybiera pozaziemski los. Zdoa jednakże przekazać posanie Kosmitów: Ludzie, opamiętaj c ie się" Zawiera ono owo nk dopowiedziane umiowanie czowieka, zabieganie o jego godno sć i s zczęście a także nadzieję na ko- niec ery menelików", by ziemia s taa s ię Edenem. Maria Ossowska , ; Sekretarz literacki: Maria Ossowska Dzia t chniczny Kierownik techniczny: Piotr Umiftski Kie ro\\nicy µracowni : krawieckiej damskiej - Gabriela Olszewo;ka kra\' 1ieckiej męskie j - Mririan Ifozowski fryzjerskiej - Elżbieta Nitkowska stolarskiej - Wadysmv Barwik m alarskie j - prac. modelatorskiej - rekwizytorskicj - Józef Zamyślcw s ki Jerzy Makowski Henryk Thom g. elektryk - Tadeusz Sziming bryg. SC<'ny: Jan Kamiński, Dionizy Zalew-.ki Kierownik administracyjrn -gospodarczy Ki rownik dziau.julian Brac organizacji winowni Romuald Buczkowski Kasa teatru czynna codziennie od godz oraz od (tel ). Dzia organizacji widowni przyjmuje zamówienia na bilety r-odzi nnie od godz do (te l. 2:34-77) '

5 \ma 1:1 z Hedakcj. progr mu - M aria Ossowska Wydaw ca T eatr Ziemi P omor kic.i, ul. 1:; Grudni:1 19, Grudziadz Druk. Grud zi ą dzkie Zaka d y Grafirzuc im. W. Knler kiei:11, G rudziądz, vl. Wolnośc i 5 Zam k. - F-14 - Teatr

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Seweryn Szwarcenberg A.dwokut Przysięgły, Dyonizy Skurzalski Adwokat

Seweryn Szwarcenberg A.dwokut Przysięgły, Dyonizy Skurzalski Adwokat Rok XIV. Petroków, dnia 27 Lipca (8 Sierpnia) 1886 r. Nr. 32. ~ ~ r~~~~~~~~~~~~ I I za l ~~~~:~:~I!: ie rsz petitu lub Z R Jego miej sce. półrocz oi e.. rs. 1 kop. 50 za 2-6 rnzo \'.'e po kop. 4 za wiersz.

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

PISMO IZB LEKARSKICH

PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki Krzysztof Kwiatkowski EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 05 2015 PISMO IZB LEKARSKICH 29 Stomatologia Kształcenie po nowemu 36 Praktyka lekarska

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94

Teatr w Radomiu NOCLEG APENINACH. sezon 1993/94 Teatr w Radomiu NOCLEG w APENINACH sezon 1993/94 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu 200-lecie urodzin Aleksandra Fredry 15-lecie Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego ALEKSANDER FREDRO

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo