Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a"

Transkrypt

1

2

3 Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / z d n i a 8 g r u d n i a r. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 1 1. Wszyscy doktoranci Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają w związku z tym prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej. 2. Doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej: 1. do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych; 2. bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych; 3. bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku. 3. Doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego na ich pisemny wniosek - zgłasza Instytut i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 4. Doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta może ubezpieczyć Instytut. 5. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają miedzy innymi: 1. osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 1. pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

4 2. rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 3. osobami prowadzącymi działalność pozarolnicza lub osobami z nimi współpracującymi, 4. osobami wykonującymi pracę nakładcza, 5. osobami wykonującymi prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi, 6. członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin. 2. osoby pobierające emeryturę lub rentę, 3. osoby pobierające stypendium sportowe, 4. bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 5. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, 6. osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sadowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, 7. rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym rolników na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie w/w punktów Podstawą do zgłoszenia doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Instytut jest osobiste stawienie się w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN wypełnienie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku, jeżeli osoba zgłaszana przez Instytut do ubezpieczenia zdrowotnego lub którykolwiek ze zgłaszanych członków rodziny ma orzeczony stopień niepełnosprawności, doktorant zobowiązany jest do dostarczenia do wglądu dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokument ów należy przedstawić pracownikowi Instytutu, który przyjmuje od doktoranta dokumenty zgłoszeniowe. 3. Nie zgłoszenie się osobiste w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student lub doktorant nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta i obciążenie finansowe doktoranta za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

5 3 1. Doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Instytut, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny (współmałżonka, dziecko itd.), którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 2. Doktorant mający zamiar zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, wypełnia przeznaczone do tego celu druki w miejscu, o którym mowa w 2, ust W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu składa zgłaszający doktorant, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Instytut przyjmuje na siebie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów po złożeniu przez doktoranta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z datą powstania tego obowiązku zawartą w druku zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnionym zgodnie z 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów przez Instytut wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy doktorantów. 3. Za termin ukończenia studiów doktoranckich uważa się termin obrony pracy doktorskiej, nie dłużej jednak niż do 30 września roku akademickiego, w którym doktorant zaliczył ostatni semestr studiów przewidziany planem studiów Doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Instytut, ma obowiązek poinformować Instytut o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (jednego z wymienionych w 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu oraz pozostałych wynikających z obowiązujących przepisów) w ciągu 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej. 2. W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, doktorant ma obowiązek poinformować o opłacaniu składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a Instytut ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. 3. Z chwilą ustania innego tytułu do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne, doktorant może zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Instytut, po spełnieniu wymogów określonych w 2 niniejszego Regulaminu.

6 4. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym Doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Instytut, ma obowiązek poinformować Instytut o zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego swoich lub zgłoszonych członków rodziny w ciągu 7 dni od daty powstania zmiany lub uzyskania dokumentu potwierdzającego ten fakt, pod rygorem odpowiedzialności karnej. 2. Do danych, o których mowa w ust. 1 należą: numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwisko, kod tytułu ubezpieczenia (tj. orzeczony stopień niepełnosprawności), adres zamieszkania, oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. 3. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na przeznaczonych do tego celu formularzach w miejscach, o których mowa w 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ten fakt Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktorantów wygasa po upływie 30 dni od zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów, czyli od momentu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez Instytut, zgodnie z 4 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. 2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego Dokumentem poświadczającym status ubezpieczonego jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. Do czasu wydania kart ubezpieczonym, dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek za doktoranta przez Instytut jest zaświadczenie wydawane przez IFJ PAN każdorazowo na prośbę doktoranta, po okazaniu aktualnej legitymacji doktoranckiej. Zaświadczenie jest ważne wraz z aktualną legitymacją doktorancką. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek za doktoranta przez Instytut jest dokument ZUS RMUA. 3. W przypadku stanu nagłego dokument, o którym mowa w ust. 2, może zostać przedstawiony świadczeniodawcy w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.

7 Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 4. W razie nieprzedstawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 2, w terminach określonych w ust. 3, świadczenie jest udzielane na koszt świadczeniobiorcy, czyli doktoranta. 5. W przypadku, jeżeli osobiste odebranie zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Instytut za doktoranta nie jest możliwe, zaświadczenie takie wydaje się osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. II. Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 9 1. Za doktorantów niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na wiek odprowadza Instytut. Osoby te podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. 2. Osoby wymienione w ust. 1, o ile wyrażają chęć skorzystania z możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Instytut, zobowiązane są zawrzeć w jednym z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z poniższą procedurą: 1. pobranie z Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN zaświadczenia, potwierdzającego fakt odbywania studiów doktoranckich w Instytucie; 2. złożenie Wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia osoby ubezpieczającej się dobrowolnie w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (oddział małopolski mieści się przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie; druk wniosku dostępny jest na miejscu w oddziale); 3. zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia; 4. wypełnienie zgodnie z 2, ust. 1 druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu maksymalnie w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

8 5. przedłożenie w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, druków wypełnionych w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN (zgodnie z ust. 2 pkt 4) oraz zaświadczenia z polskiej placówki dyplomatycznej (konsulat lub ambasada) o polskim pochodzeniu w rozumieniu przepisów o repatriacji. 10 Do osób, o których jest mowa w 9, mają zastosowanie 4-8 niniejszego Regulaminu Doktoranci Instytutu niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać miesięczna składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Dokumentem umożliwiającym złożenie Wniosku o objecie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia osoby ubezpieczającej się dobrowolnie jest zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich w Instytucie pobrane z Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN Doktoranci, oraz członkowie ich rodzin przebywający z nimi, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski na podstawie przepisów o koordynacji, o ile posiadają ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczeniowym któregokolwiek z państw członkowskich UE lub EOG. 2. Dokumentami uprawniającymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy są: aktualny paszport, ważna legitymacja doktorancka oraz ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz osoby represjonowane niepodlegające ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. 2. Do ubezpieczenia zdrowotnego w/w osoby zgłaszają stosowne instytucje.

9 III. Przepisy końcowe Prawo interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje Dyrektorowi Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN. 2. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w oparciu o interpretacje obowiązujących przepisów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia. 15 Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN.

10 Z a łącznik nr 2 d o Z a r ządzenia Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrow e j i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w K r a k o w i e, n r 1 9 / z d n i a 8 g r u d n i a r. U M O W A zawarta w Krakowie, dnia r. pomiędzy: Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Radzikowskiego 152, zwanym dalej Instytutem, który reprezentuje : prof. dr hab. Marek Jeżabek Dyrektor a Panem/Panią mgr zamieszkałym: ul. zwanym dalej Doktorantem. W związku z przyjęciem na Międzynarodowe Studia Doktoranckie (dalej: studia) w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, na rok akademicki.., strony ustalają, jak następuje: 1 1. W ramach niniejszej umowy Doktorant zobowiązuje się do: - uczestnictwa w realizacji programu studiów i składania wyznaczonych egzaminów, - prowadzenia badań naukowych, pracy naukowej (dalej: praca naukowa) i składania sprawozdań z ich przebiegu. 2. Instytut zobowiązuje się odprowadzić za Doktoranta składkę na ubezpieczenie zdrowotne w obowiązującej wysokości o ile nie podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 3. Doktorant zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z Regulaminem zgłaszania doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego.

11 2 1. W ramach odbywanych studiów Doktorant zobowiązuje się uczestniczyć i prowadzić prace naukowo badawcze zwane dalej pracą naukową w Instytucie jak i poza nim. W przypadku konieczności prowadzenia pracy naukowej poza Instytutem, Instytut zobowiązuje się do zwrotu udokumentowanych kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów związanych z tą pracą. Na podstawie odrębnej umowy istnieje możliwość rozliczenia kosztów wyjazdu osoby niebędącej pracownikiem. 2. Doktorant ma obowiązek przedstawić Instytutowi pisemne sprawozdanie z prowadzonych prac naukowych poza Instytutem oraz rozliczyć poniesione wydatki w ciągu 7 dni po powrocie. 3. W przypadku prowadzenia pracy naukowej poza Instytutem w okresie, każdorazowo, dłuższym niż 3 miesiące Doktorant ma obowiązek przedstawienia Instytutowi pisemnego sprawozdania oraz rozliczyć poniesione wydatki w ciągu 10 dni po powrocie. 4. Sprawozdania i rozliczenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 winny być złożone równocześnie, w sekretariacie Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, najpóźniej w terminie wskazanym w w/w punktach. Doktorant ma prawo do corocznej przerwy podczas wakacji w wymiarze 8 tygodni. 3 4 Doktorant otrzymujący stypendium może podejmować prace zarobkową, po uzyskaniu zgody Kierownika studiów doktoranckich. Wykonywanie tej pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich. 5 Przyznanie stypendium doktoranckiego z innych źródeł, lub otrzymanie takiego stypendium na wyjazd naukowy za granicę, zawiesza na okres pobierania przez doktoranta takiego stypendium wypłatę stypendium przyznanego w Instytucie. 6 W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, IFJ PAN zaprzestaje wypłacania stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

12 7 Doktorant wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z realizacją i sprawozdawczością programu studiów doktoranckich. Doktorantowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron... Dyrektor IFJ.. Doktorant

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie... Kraków, dnia... (nazwisko i imię)... (rok studiów, stacjonarne, niestacjonarne*) ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU:.. (województwo).. (kod pocztowy, miejscowość)... (ulica, nr domu, nr lokalu) O Ś W I A D C Z E N I E D O K T O R A N T A. I. Oświadczam, że: 1. nie podlegam ubezpieczeniu jako członek rodziny ubezpieczonego opłacającego składkę lub za którego jest opłacana składka (np. rodzica lub współmałżonka), 2. nie pozostaję w stosunku pracy, stosunku służbowym, nie prowadzę działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem społecznym, 3. nie jestem zatrudniony na umowę zlecenie, 4. nie pobieram świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, 5. nie pobieram stypendium sportowego, 6. nie pobieram renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej, 7. nie jestem uprawniony do pobierania świadczeń alimentacyjnych,

14 8. nie jestem osobą bezrobotną, 9. nie jestem rolnikiem ani pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 10. nie podlegam obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów wymienionych w art.66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych II. Oświadczam, że zgłaszani przeze mnie następujący członkowie mojej rodziny, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, (jednego z wymienionych w pkt. I) ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez innych członków rodziny. L.p. Nazwisko i imię stopień pokrewieństwa data urodzenia III. Zobowiązuję się do niezwłocznego, najpóźniej w terminie 7 dni, poinformowania IFJ PAN o wszelkich zmianach zaistniałych w czasie trwania studiów związanych z podleganiem obowiązkowi ubezpieczania zdrowotnego przez IFJ PAN ze środków publicznych, składając stosowną informację. IV. Stwierdzam, że powyższe dane podaję zgodnie ze stanem faktycznym i w świadomości odpowiedzialności karnej.... (czytelny podpis doktoranta składającego oświadczenie)

15 Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie... (nazwisko i imię).., dnia... (miejscowość)... (rok studiów / nazwa studium doktoranckiego* stacjonarne / niestacjonarne*). (nr legitymacji doktoranckiej*) U P O W A Ż N I E N I E Upoważniam Panią/Pana*.., legitymującą/ego* się dowodem osobistym nr, do odbioru w moim imieniu zaświadczenia potwierdzającego fakt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie... (czytelny podpis doktoranta) * niepotrzebne skreślić

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wszyscy studenci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 71/ 09-10 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo