KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 1 / 20

2 KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe. Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne. 2 / 20

3 Lekcje Hello, I'm Rob. 2 Her name's Jodie. 3 How old are you? 4 The English language 5 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia się. Potrafi przywitać się i przedstawić: Hi / Hello! I'm.... Potrafi przywitać się, przedstawić: Hi / Hello! I m..., My name s Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I m..., My name s, What s your name? Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I m..., My name s, What s your name? Prowadzi swobodny dialog, wita osoby: Welcome to Uczeń przedstawia członków swojej rodziny. Wymienia członków swojej rodziny. Krótko opisuje swoją rodzinę: This is my mother Ann. Dokładnie opisuje swoją rodzinę. Dokładnie opisuje rodzinę, rozmawia na temat rodziny, zadaje pytania o imiona innych osób: What s his / her name? Uczeń mówi, co posiada. uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, your, his, her. uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, your, his, her. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, his, her. Poprawnie uzupełnia zdania i stosuje w wypowiedzi przymiotniki dzierżawcze: my, his, her. Znajomość środków językowych Zna większość liczebników 1-50, ale popełnia liczne błędy przy ich zapisywaniu. Zna i potrafi zapisać większość liczebników Zna wszystkie liczebniki 1-50, przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni. Całkowicie poprawnie stosuje i zapisuje liczebniki / 20

4 Uczeń opisuje ludzi. Zna kilka spośród poznanych nazw krajów anglojęzycznych. Zna większość poznanych nazw krajów anglojęzycznych i odpowiadających im narodowości. Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i odpowiadające im narodowości. Potrafi podać kraj pochodzenia osób. Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i odpowiadające im narodowości. Potrafi podać kraj pochodzenia osób oraz ich narodowość. Uczeń podaje swój wiek. Uczeń prosi o informacje. Odpowiada na pytanie o wiek: I m ten. Pyta o wiek: How old are you? i odpowiada na takie pytanie. pyta o wiek innych osób: How old is Mark? i odpowiada: He is Swobodnie rozmawia na temat wieku różnych osób (w pełni poprawnie stosuje formy czasownika to be): How old are you / is he? I m Are you too? Uczeń udziela podstawowych informacji o sobie. W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: am, m not, is, s, are. uzupełnia zdania i dialogi formami: am, m not, is, s, are. uzupełnia dialogi i e formami: am, m not, is, s, are. Prawidłowo uzupełnia dialogi i e formami: am, m not, is, s, are. Uczeń posiada świadomość językową. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt English words. Wykonuje projekt English words. Wykonuje projekt English words. Wykonuje projekt English words. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 1-5 (Test Master CD-ROM). 4 / 20

5 Lekcje They're American. 7 Is it an orange tree? 8 They're mangoes. 9 Cities and capitals 10 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia siebie. Uczeń opisuje ludzi. Odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość: I m from Poland. I m Polish. Pyta drugą osobę o pochodzenie, odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość. Wykorzystuje część poznanych słów: Where are you from? Pyta drugą osobę o narodowość i pochodzenie, wykorzystuje większość poznanych słów. Pyta drugą osobę o jej narodowość i pochodzenie oraz pochodzenie innych osób, wykorzystuje wszystkie poznane słowa: Where is she from? Is she Italian? i odpowiada na podobne pytania. Uczeń opisuje ludzi. W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: m, are, s, isn t, aren t. uzupełnia zdania formami: m, are, s, isn t, aren t. uzupełnia zdania i dialogi formami: m, are, s, isn t, aren t. Prawidłowo uzupełnia dialogi i teksty formami m, are, s, isn t, aren t. Uczeń opisuje przedmioty. Uczeń prosi o informacje. Nazywa niektóre przedmioty, sporadycznie poprawnie stosuje przedimek a / an: It is a box. Nazywa większość przedmiotów, częściowo poprawnie stosuje przedimek a / an. Nazywa praktycznie wszystkie przedmioty, w większości poprawnie stosuje przedimek a / an. Zadaje pytanie o przedmioty: What s this? i odpowiada na takie pytanie. Nazywa wszystkie przedmioty, poprawnie stosuje przedimek a / an. Zadaje pytanie o przedmioty: What s this / that? i odpowiada na takie pytania. Uczeń opisuje przedmioty. tworzy liczbę mnogą rzeczowników W częściowo poprawnie tworzy liczbę mnogą tworzy liczbę mnogą Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. 5 / 20

6 (zna część nazw owoców): one lemon two lemons. rzeczowników. rzeczowników. Uczeń opisuje przedmioty. Uczeń prosi o informacje. podpisuje obrazki zaimkami wskazującymi: these / those. Sporadycznie poprawnie pyta o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? pyta o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? Prawidłowo zadaje pytania o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? tekstu. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. Poprawnie i samodzielnie prostego tekstu. Uczeń zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. Poprawnie wyszukuje przekazuje uzyskane informacje (opis osoby). Poprawnie Poprawnie i samodzielnie przekazuje uzyskane informacje (opis osoby). Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 6-10 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji 1-10 (Test Master CD-ROM). 6 / 20

7 Lekcje Where is it? 12 Here's Leo's towel. 13 There are fifteen bathrooms. 14 Green houses 15 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje miejsca Uczeń prosi o informacje. dopasowuje przyimki miejsca: in, on, under i behind do obrazków. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów, często myli nazwy pomieszczeń. odpowiada na pytanie o położenie przedmiotów: It's on the desk. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów i nazwy pomieszczeń. Zadaje pytanie o położenie przedmiotów, w większości poprawnie odpowiada: Where's the mobile phone? It's under the bed. W większości poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów. Swobodnie rozmawia na temat położenia przedmiotów zadaje pytania i odpowiada na nie. Poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów. Znajomość środków językowych Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. W pełni poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. Uczeń mówi, co posiada. Rozumie bardzo proste wypowiedzi zawierające formy dopełniacza saksońskiego. tworzy formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej; sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi. tworzy formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej; w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie tworzy i stosuje w wypowiedzi formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej. Uczeń opisuje miejsca. Krótko opisuje, co znajduje się Krótko opisuje, co znajduje się W miarę dokładnie i zasadniczo Swobodnie rozmawia na temat 7 / 20

8 w pokoju, stosuje konstrukcję there is, ale popełnia liczne błędy przy użyciu a / some / any. w pokoju, stosuje konstrukcję there is / are, popełnia częste błędy przy użyciu a / some / any. poprawnie opisuje pokój, stosuje konstrukcję there is / are i słowa a / some / any. wyglądu pokoju, zadaje pytania i odpowiada, stosując konstrukcję there is / are oraz słowa a/some / any. Wypowiedź jest w pełni poprawna. tekstu. przeczytanego tekstu. przeczytanego tekstu. Popełnia błędy językowe przekazując informacje po angielsku. przeczytanego tekstu. Czasami ma trudność z przekazaniem informacji po angielsku. przeczytanego tekstu. Poprawnie i samodzielnie wyszukuje Odpowiada na dodatkowe pytania nauczyciela. prostego tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Samodzielnie poprawia błędne informacje w zadaniu. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt My ideal house. Wykonuje projekt My ideal house. Wykonuje projekt My ideal house. Wykonuje projekt My ideal house. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). 8 / 20

9 Lekcje I've got green eyes. 17 How many chicks...? 18 What time is it? 19 Our houses 20 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBR Uczeń opisuje ludzi. opisuje swój wygląd: I have got. Poprawnie opisuje swój wygląd: I have got Opisuje wygląd innych osób, częściowo poprawnie stosując formę has got oraz niektóre poznane słowa: He's got wavy hair. Poprawnie opisuje wygląd swój i innych osób, prawidłowo stosując formy czasownika have got w zdaniach twierdzących i przeczących oraz poznane słownictwo. Dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny swój i innych osób, prawidłowo stosując wszystkie formy czasownika have got. Stosuje bogate słownictwo. Uczeń opisuje miejsca. Znajomość środków językowych Sporadycznie poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. Popełnia błędy, zadaje pytania. Poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got. Znajomość środków językowych Zna większość liczebników , ale popełnia liczne błędy przy pisaniu. Zna i potrafi zapisać większość liczebników Zna wszystkie liczebniki , przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni. Całkowicie poprawnie stosuje i zapisuje liczebniki Uczeń opisuje miejsca. Uczeń prosi o informacje. układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej, np. We've got some cows. Popełnia częste błędy układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. Popełnia sporadyczne błędy przy Zasadniczo poprawnie układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. W większości poprawnie stosuje je w Prawidłowo posługuje się słówkami some / any oraz formami nieregularnymi rzeczowników w liczbie mnogiej. Zadaje pytania. 9 / 20

10 przy zastosowaniu form nieregularnych. zastosowaniu form nieregularnych. wypowiedzi. Zadaje pytania, np. Have you got any cows? informacje w wysłuchanym tekście. Uczeń prosi o informacje. zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...). zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...). Zadaje pytanie What time is it? zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy). Zadaje pytanie What time is it? Prawidłowo zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy). Zadaje pytanie What time is it? Uczeń prosi o informacje. Uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu. Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny, np. When's the School of Rock? Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i częściowo poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z godzinami. Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i w większości poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i godzinami. Poprawnie przedstawia program telewizyjny i zadaje pytania na jego temat. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i godzinami. tekstu. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. W większości poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób. przeczytanych tekstów. Poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób. Częściowo poprawnie dobiera pytania do odpowiedzi. przeczytanych tekstów. Poprawnie i samodzielnie dobiera zdjęcia domów do osób oraz pytania do odpowiedzi. prostego tekstu. Uczeń opisuje miejsca. Poprawnie wyszukuje opisuje znane sobie mieszkanie lub dom. Poprawnie Samodzielnie i poprawnie opisuje znane sobie mieszkanie lub dom. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt A holiday house. Wykonuje projekt A holiday house. Wykonuje projekt A holiday house. Wykonuje projekt A holiday house. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji (Test Master CD-ROM). 10 / 20

11 Lekcje Help! I can't swim! 22 Can I help you? 23 Don't move! 24 Amazing animals 25 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, żywienie, zakupy i usługi, sport, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń mówi, co potrafi zrobić. Opisuje swoje umiejętności przy użyciu minimalnego zasobu leksykalnego: I can swim. Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje połowę poznanego słownictwa: I can swim. I can t. Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje większość poznanego słownictwa. Pyta kolegę o umiejętności: Can you sing? Dokładnie opisuje umiejętności swoje i innych osób: I can swim fifty metres but I can t He / She can Swobodnie rozmawia o umiejętnościach, zadaje pytania, odpowiada. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń mówi, co potrafi zrobić. Pisze krótki i prosty z wakacji do kolegi lub koleżanki. Gra jest odtwórcza i zawiera liczne błędy językowe. Uczeń nie opisuje, co potrafi zrobić lub robi to w sposób trudny do zrozumienia. pisze e- mail z wakacji do kolegi lub koleżanki. Opisując swoje umiejętności, ale popełnia liczne błędy. pisze do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt w ośrodku Camp Crystal. Opisuje swoje umiejętności. Samodzielnie i poprawnie pisze do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt w ośrodku Camp Crystal. Opisuje swoje umiejętności. Stosuje bogate słownictwo. Uczeń wyraża prośby. Składa zamówienie: A hot chocolate, please. Składa zamówienie: Can I have, please? Składa zamówienie: Can I have..., please? Odpowiada jako kelner: Yes, sure. Prowadzi dialog w kawiarni (w roli klienta i kelnera), wykorzystuje wszystkie poznane słowa i zwroty. Uczeń prosi o informacje. Uczeń przekazuje informacje na zapisuje i podaje ceny (tylko całe funty). zapisuje i podaje ceny Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). W większości Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). Poprawnie pyta o 11 / 20

12 podstawie usłyszanego tekstu. (wszystkie). poprawnie pyta o cenę: How much is / are...? cenę, stosując How much is... / are...? Znajomość środków językowych Uczeń reaguje na polecenia. nazywa części ciała. Wykonuje niektóre usłyszane polecenia. nazywa części ciała. Wykonuje większość usłyszanych poleceń. Wydaje polecenia, wykorzystuje niektóre poznane czasowniki. Zasadniczo poprawnie nazywa części ciała. Wykonuje wszystkie usłyszane polecenia. Wydaje polecenia, wykorzystuje większość poznanych czasowników. Poprawnie nazywa wszystkie części ciała. Prawidłowo wydaje polecenia, poprawnie nazywa wszystkie części ciała i wykorzystuje wszystkie poznane czasowniki. tekstu. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi. Częściowo rozumie podane wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. prostego tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Potrafi poprawnie zapisać brakujące słowa. Uczeń przedstawia swoje upodobania. Nazywa swoje ulubione zwierzę. Nazywa swoje ulubione zwierzę. Opisuje je częściowo poprawnie przy użyciu kilku prostych słów. Poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. W większości poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie. Samodzielnie i poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. Poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). 12 / 20

13 Lekcje Do you like this T-shirt? 27 They sleep in caves. 28 She has lessons at the studio. 29 A day at my school 30 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, szkoła, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia swoje upodobania. Uczeń opisuje przedmioty. Wymienia ubrania, które mu się podobają, stosuje część poznanych wyrazów. stosuje formą twierdzącą czasownika like: I like this T-shirt. Wymienia ubrania, które mu się podobają lub nie, stosuje większość poznanych wyrazów, częściowo poprawnie stosuje formy przeczące: I don t like Opisuje ubrania, które mu się podobają lub nie, stosując w większości poprawnie formy z czasownikiem like oraz większość poznanych przymiotników: I don't like the shoes. They are ugly. Wyraża opinię na temat ubrań. Rozmawia o ubraniach, zadaje pytania. W odpowiedziach stosuje wszystkie poznane przymiotniki. Znajomość środków językowych Sporadycznie poprawnie uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them. uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them. Sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi. uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them. stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them i prawidłowo stosuje je w wypowiedzi. Uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu. uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple Uczeń przekazuje informacje uzyskane z Krótko opisuje żyrafy, popełnia liczne błędy językowe. Krótko opisuje żyrafy, popełnia kilka błędów językowych. W miarę dokładnie opisuje żyrafy, popełnia sporadyczne błędy językowe. Dokładnie i poprawnie opisuje żyrafy, stosuje bogate słownictwo. 13 / 20

14 Uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu. uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Prawidłowo uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Uczeń opisu czynności życia codziennego. Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3 osoby liczby pojedynczej. stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. W pełni poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. Uczeń opisu czynności życia codziennego. opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych czasowników. Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych czasowników. Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu większości poznanych czasowników. Poprawnie i dokładnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu wszystkich poznanych czasowników. tekstu. przeczytanego tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób. prostego tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Potrafi poprawnie zapisać brakujące słowa. Uczeń opisuje czynności życia codziennego. Odpowiada bardzo krótko na część pytań. Popełnia liczne błędy językowe niektóre z nich uniemożliwiają komunikację. odpowiada na pytania. Popełnia liczne błędy językowe, które zwykle nie zakłócają komunikacji. odpowiada na pytania. Stosuje odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne. Samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania. Stosuje bogate słownictwo i prawidłowo poznaje struktury gramatyczne. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. 14 / 20

15 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji (Test Master CD-ROM). 15 / 20

16 Lekcje I often read in bed. 32 I'm walking to the London Eye! 33 What's the weather like? 34 Weather in the USA 35 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje czynności dnia codziennego. wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. Sporadycznie poprawnie stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. W pełni poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. Prawidłowo stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. Uczeń opisuje ludzi. opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. Sporadycznie poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Całkowicie poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. Zadaje pytania i odpowiada na nie. Poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Uczeń opisuje miejsca. opisuje pogodę, podpisując obrazki. Krótko opisuje pogodę. Wykorzystuje część poznanych zwrotów. Pyta o pogodę, krótko opisuje pogodę, wykorzystuje większość poznanych zwrotów. Swobodnie rozmawia na temat pogody, wykorzystuje wszystkie poznane zwroty, zadaje pytania, odpowiada. Uczeń opisuje miejsca. Z pomogą nauczyciela pisze Z pomocą nauczyciela pisze Samodzielnie pisze pocztówkę Samodzielnie pisze pocztówkę z 16 / 20

17 Uczeń podaje informacje na swój temat. pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. Opisuje miejsce pobytu. Sporadycznie poprawnie opisuje pogodę oraz czynności, które wykonuje. pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. Częściowo poprawnie opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. z wakacji do kolegi/koleżanki. opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. wakacji do kolegi/koleżanki. Poprawnie opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. tekstu. przeczytanego tekstu dopasowuje niektóre opisy do zdjęć. przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. Poprawnie wyszukuje przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. Poprawnie Poprawia zdania zawierające błędne informacje. prostego tekstu. niektórych wysłuchanych wypowiedzi. Do niektórych z nich potrafi dopasować zdjęcia. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Wyjaśnia, dlaczego dokonał takiego wyboru. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Potrafi streścić sens wypowiedzi. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt The seasons in my country. Wykonuje projekt The seasons in my country. Wykonuje projekt The seasons in my country. Wykonuje projekt The seasons in my country. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). 17 / 20

18 Lekcje She works abroad. 37 When's your birthday? 38 I want to buy a map. 39 Festivals 40 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, praca, zakupy i usługi, kultura. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje ludzi. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Znajomość środków językowych Zna część nazw miesięcy. Ma problem z ich zapisaniem. Zna nazwy miesięcy. Czasami popełnia błędy w ich zapisie słownym. Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać. Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać. Znajomość środków językowych Zna część liczebników porządkowych. Sporadycznie potrafi je zapisać. Zna większość liczebników porządkowych. Częściowo poprawnie potrafi je zapisać. Zna liczebniki porządkowe. W większości potrafi je poprawnie zapisać. Zna liczebniki porządkowej i potrafi je zapisać. Uczeń podaje swój wiek. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. podaje inne daty. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. W większości poprawnie podaje inne daty. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Poprawnie podaje inne daty. Uczeń przedstawia swoje upodobania. Nazywa swój ulubiony dzień. Nazywa swój ulubiony dzień i częściowo poprawnie uzasadnia Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój 18 / 20

19 swój wybór. wybór. mówi, co wtedy robi. wybór. Poprawnie i samodzielnie mówi, co wtedy robi. Uczeń opisuje miejsca. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać: cinema see the new James Bond film. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Zasadniczo poprawnie wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Dokładnie i prawidłowo opisuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Pyta o położenie miejsc. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Uczeń przedstawia informacje o sobie. Uczeń opisuje miejsca. Sporadycznie poprawnie tworzy zdania z let's i czasownikiem want to. tworzy zdania z let's i czasownikiem want to. W prosty sposób proponuje koledze/koleżance wspólne spędzenie czasu. proponuje wspólne zrobienie czegoś, określa, co chce robić: Let s go to the cinema. I want to have a snack. W większości poprawnie pisze do kolegi/koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu. Swobodnie i poprawnie rozmawia z kolegą o tym, co chce robić: Let s go to the cinema. I want to have a snack. Właściwie reaguje na usłyszane propozycje. Pisze krótki do kolegi lub koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu. tekstu. przeczytanego tekstu. przeczytanego tekstu. przeczytanego tekstu. Poprawnie wyszukuje przeczytanego tekstu. Poprawnie Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób. prostego tekstu. Uczeń rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Potrafi uzasadnić swój wybór. 19 / 20

20 Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji (Test Master CD-ROM). 20 / 20

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5. OCENA DOBRA Uczeo: Zna i stosuje większośd poznanych wyrazów oraz zwrotów. OCENA DOSTATECZNA Uczeo:

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5. OCENA DOBRA Uczeo: Zna i stosuje większośd poznanych wyrazów oraz zwrotów. OCENA DOSTATECZNA Uczeo: Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5 OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeo: OCENA DOSTATECZNA Uczeo: OCENA DOBRA Uczeo: Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje większośd poznanego słownictwa. Pyta kolegę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści: Klasa 4 podręcznik

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa VI - Sky 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa VI - Sky 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI - Sky 2 Stara podstawa programowa 1 / 10 OCENA NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena dostateczna

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena dostateczna Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Iwona Mak Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski Klasa VI : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Język angielski kl.4-6 PSO stanowi załącznik do WSO i definiuje wymagania edukacyjne, sposoby ich realizacji oraz wszystkie inne kryteria oceniania nie zawarte w WSO.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: klasa IV W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI Podręcznik: Sky 1, Sky 2 Opracowała: Magdalena Snop KLASA V I SEMESTR ZAKRES MATERIAŁU: SŁOWNICTWO: Obóz wakacyjny Czas wolny Czasowniki (umiejętności)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny język angielski

Wymagania na poszczególne oceny język angielski Wymagania na poszczególne oceny język angielski Rok szkolny 2016/2017 Podręcznik: Evolution plus Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej. Stopień celujący otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW /00

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW /00 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW 4014-43/00 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

4) ocena opisowa w klasach I-III śródroczna klasyfikacyjna i końcoworoczna klasyfikacyjna.

4) ocena opisowa w klasach I-III śródroczna klasyfikacyjna i końcoworoczna klasyfikacyjna. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy IV Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana Szkoły Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo