Spis treœci. Nota o autorach 11 Przedmowa 19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. Nota o autorach 11 Przedmowa 19"

Transkrypt

1 Spis treœci Nota o autorach 11 Przedmowa 19 CZÊŒÆ I. POLITYKA I POJÊCIE JAKOŒCI 1. Pojêcie i cele jakoœci 25 rank Price Jakoœæ: najnowszy slogan? (25) Jakoœæ: czy jest wa na? (27) Jakoœæ: przywództwo poprzez porozumienie (30) Lektura zalecana (31) 2. Kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹ 32 John Oakland Jakoœæ (32) Tradycyjne nieporozumienie w sprawie koncepcji zarz¹dzania jakoœci¹ (33) Podejœcie cechuj¹ce kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹ (34) Zdolnoœæ i kontrola procesu (37) Zaanga owanie i postawa wobec jakoœci (38) Trzy materialne sk³adowe TQM (40) Wdra anie kompleksowego zarz¹dzania jakoœci¹ (44) Wnioski (47) Lektura zalecana (47) 3. Kultura korporacji 48 Prabhu S. Guptara Natura kultury korporacji (48) Odwzorowanie kultury (50) Rozwój kulturowy (52) OdpowiedŸ na zmianê (52) Trzy mity (52) Wnioski (53) Lektura zalecana (54) 4. Benchmarking 55 Sylwia Codling Stosowanie studiów porównawczych (56) Usytuowanie partnerów benchmarkingu (57) Model 12 kroków (59) Zarz¹dzanie benchmarkingiem w organizacji (65) Kodeks prowadzenia benchmarkingu (66) Benchmarking i nagrody jakoœci (68) Lektura zalecana (69) 5. Klient przede wszystkim: strategia jakoœci us³ug 70 Denis Walker Czym jest us³uga? (70) Strategia us³ug (71) Planowanie i prowadzenie programu us³ug (73) Znaczenie poczucia w³asnoœci programu (75) Zarz¹dzanie dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ (76) Pu³apki (80) Potencjalne korzyœci (81) Lektura zalecana (82) CZÊŒÆ II. KOSZTY I KORZYŒCI ZWI ZANE Z JAKOŒCI 6. Koszty zwi¹zane z jakoœci¹ 85 i David J. Smith Rodzaje kosztów zwi¹zanych z jakoœci¹ (86) Koszty w cyklu ycia (90) Bezpieczeñstwo i koszt redukcji ryzyka (94) Wdra anie systemu kosztów jakoœci (95) Lektura zalecana (96) 7. Korzyœci zwi¹zane z jakoœci¹ 97 Timothy Seville Studia nad korzyœciami (97) Problem jakoœci w transakcjach (98) Wnioski (103) Lektura zalecana (103) 5

2 8. Bud etowanie jakoœci 105 John D. Hunt T³o historyczne i organizacyjne (105) S³u ba jakoœci: oszacowania parametryczne i ogólne (109) Audyty, oceny i przegl¹dy jakoœci (117) Syntetyczne oszacowanie ogólne (120) Rzeczywistoœæ: smutne postscriptum (126) Lektura zalecana (126) CZÊŒÆ III. PRZEPISY PRAWNE I NORMY 9. Przepisy prawne 129 David J. Smith Urz¹d Ochrony Zdrowia i Bezpieczeñstwa (129) Ustawa o zdrowiu i bezpieczeñstwie w pracy z 1974 r. (130) Zagro enia przemys³owe (131) Odpowiedzialnoœæ za produkt (133) Œrodowisko (138) Rola zarz¹dzania jakoœci¹ (139) Lektura zalecana (139) 10. Normy krajowe i miêdzynarodowe 140 Trevor C. Ashton Cele i zasady normalizacji (140) Normalizacja miêdzynarodowa (143) Normalizacja europejska i Wspólnota Europejska (143) Normalizacja krajowa (144) Certyfikacja (146) Normy zak³adowe (150) Normy projektowania technicznego (153) Wnioski (158) Lektura zalecana (159) CZÊŒÆ IV. ORGANIZOWANIE I ADMINISTROWANIE JAKOŒCI 11. Programy i organizowanie jakoœci 163 Don Harrison Organizowanie jakoœci typu (163) Organizacja formalna: osi¹gniêcie zgodnoœci wykonania (165) Zapewnienie jakoœci dostaw (168) Organizacja nieformalna: osi¹gniêcie zgodnoœci wykonania (168) Ustalanie programu jakoœci (172) 12. Dokumentacja i rejestry 178 Dennis Lock Dokumenty i jakoœæ (178) Identyfikacja dokumentu (179) Dokumentowanie zmian (183) Dokumenty dostawców (187) Œledzenie (187) Dysponowanie dokumentami (188) Katalogowanie i archiwowanie (190) Lektura zalecana (192) 13. Podstawowe procedury jakoœci 193 i David J. Smith Wprowadzenie (193) Niezbêdnoœæ procedur (194) Hierarchia procedur (194) Przyk³ady systemu jakoœci dla Gowertroniki Sp. z o.o. (194) Systemy jakoœci w korporacji wysokich technologii (208) 14. Certyfikacja zgodnoœci z ISO red Havard Wprowadzenie (211) Normy (212) Kto mo e uzyskaæ certyfikat? (213) Proces certyfikacji (214) Korzyœci i problemy (217) Wnioski (218) Lektura zalecana (219) 15. Audyty i przegl¹dy jakoœci 220 Gordon Staples Powody audytu (220) Rodzaje audytów (222) Audyty wewnêtrzne (223) Audyty zewnêtrzne (226) Udokumentowanie audytu: sprawozdanie (245) Kontynuacja (247) Wnioski (248) Lektura zalecana (248) CZÊŒÆ V. JAKOŒÆ W PROJEKTOWANIU I W TECHNICZNYM PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI 16. Cele projektowania 251 Motywacja (251) Rozeznanie rynku (252) Wyjaœnianie wymagañ bezpoœrednich (253) Ocena wymagañ poœrednich (253) Wyjaœnianie bezpoœrednich i poœrednich wymagañ wynikaj¹cych z przepisów prawnych (254) Wybór sektora rynku (255) Parametry projektu (256) Projektowanie zapewniaj¹ce jakoœæ (257) Analiza rodzajów i skutków uszkodzeñ oraz ich znaczenia (258) Sprzê enie zwrotne z produkcj¹ (258) Rola Rady Wzornictwa (259) Cele projektowania (259) 17. Kontrola jakoœci projektu 260 Definicje (260) Zespó³ projektowy (261) Sprzê enia wewn¹trz projektu (262) Architektura projektu (263) Metodologia projektowania (264) Przegl¹d projektu (265) Zmiany dokumentacji i kontrola konfiguracji (DCCC) (267) Wnioski (269) Lektura zalecana (269) 6

3 18. Niezawodnoœæ produktu 270 Wprowadzenie (270) Wartoœæ badañ prototypu (271) Poprawnoœæ pomiarów niezawodnoœci (271) Techniki niezawodnoœci w projektowaniu i pracach rozwojowych (272) Analiza przyczyn i skutków wad ( MEA) (272) Analiza drzewa b³êdów ( TA) (275) Podsumowanie: MEA i TA (282) Liczbowe prognozy niezawodnoœci (282) Analiza niezawodnoœci na podstawie danych z prób i serwisu (285) Niezawodnoœæ elementów sk³adowych (286) Systemy naprawialne (290) Lektura zalecana (304) 19. Jakoœæ i niezawodnoœæ oprogramowania 305 David J. Smith Wady oprogramowania (305) Rozwój norm i wytycznych (308) Metody tradycyjne (310) Integralnoœæ systemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem (315) Typowe wykazy czynnoœci kontrolnych (317) Sformalizowane podejœcie do jakoœci oprogramowania (317) Cykl projektowania oprogramowania (318) Metody wymagañ formalnych (322) Analiza statyczna (323) Narzêdzia testów dynamicznych (325) Metryki (325) Akredytacja (326) Lektura zalecana (326) 20. Analiza wartoœci 327 Darek Celinski Prowadzenie analizy wartoœci (328) Analityk wartoœci (332) Zespó³ analizy wartoœci (332) Wprowadzenie analizy wartoœci w organizacji (333) Wnioski (336) Literatura zalecana (337) 21. Dekomponowanie funkcji jakoœci 338 Angus Hill Wprowadzenie (338) Historia i rozwój Q D (339) ilozofia a metoda (340) Wprowadzanie nowego produktu (342) Metodologia Q D (343) Kroki w procesie Q D (345) Korzyœci i trudnoœci (356) Lektura zalecana (357) 22. Kontrola nad zmianami 358 Dennis Lock Wp³yw zmian (358) Komitet zmian (359) Kryteria decyzji (360) Zamro enie projektu (361) Wnioski o zmianê techniczn¹ (362) Dopuszczenia do produkcji i zwi¹zane z tym procedury (365) CZÊŒÆ VI. ZAOPATRZENIE I GOSPODARKA MATERIA OWA 23. Jakoœæ nabywanych materia³ów 373 Audyty i oceny: metody, podstawy teoretyczne i praktyczne (373) Warunki techniczne zakupów (374) Zamówienia na dostawy (375) Przyjêcia towarów (376) Procedury magazynowania (377) Klasyfikacja dostawców (378) Lektura zalecana (380) 24. Zarz¹dzanie œciœle na czas i rozwój kooperacji 381 D.M. Lascelles i B.G. Dale Koncepcja zarz¹dzania œciœle na czas (382) Relacje odbiorca dostawca (385) Zapocz¹tkowanie rozwoju kooperacji (390) Lektura zalecana (394) 25. Przemieszczania, magazynowanie, pakowanie i dostarczanie 395 John Oxley Wprowadzenie (395) Co obejmuje gospodarka materia³owa (398) Przyk³ady wadliwego dzia³ania (400) Monitorowanie jakoœci (401) Systemy jakoœci (403) Standard systemu jakoœci ISO 9000 (404) Wp³yw systemów jakoœci na operacje przemieszczania, magazynowania, pakowania i dostarczania (405) Rola technologii informacyjnej (406) Wnioski (407) Lektura zalecana (407) 26. Jakoœæ nabywanych us³ug 408 Zanalizowanie problemu (408) Modu³y sk³adowe (409) Statystyczna kontrola nad procesem (410) Sprawozdania o incydentach (411) Okreœlanie celów us³ugi (412) Audyty i oceny (413) Zarz¹dzanie jakoœci¹ w us³ugach serwisowych (413) Us³ugi doradcze (414) Unowoczeœnianie dostarczonego produktu (414) Wnioski (415) CZÊŒÆ VII. STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESÓW 27. Wprowadzenie do statystyki pod k¹tem zastosowañ w jakoœci 419 Dane (419) Prawdopodobieñstwo (430) Siatki prawdopodobieñstwa (442) Lektura zalecana (452) 28. Zdolnoœæ procesu 453 Przyczyny wyznaczalne i niewyznaczalne (453) Analiza zdolnoœci (454) 7

4 29. Karty kontrolne: Karty Shewharta 466 Wkraczaæ czy zignorowaæ? (466) Karta kontrolna wartoœci œrednich z prób (468) Kontrola zmiennoœci: karta rozstêpów (471) Karta œrednich i rozstêpów [x, R] (473) Karty kontrolne wed³ug w³aœciwoœci alternatywnych (478) Oprogramowanie statystycznej kontroli procesów (SPC) (485) Lektura zalecana (486) 30. Karty kontrolne: karty sum skumulowanych 487 Podstawowa procedura cu-sum (487) Karty cu-sum dla w³aœciwoœci liczbowych (488) Wnioski (497) Lektura zalecana (498) CZÊŒÆ VIII. S U BY JAKOŒCI W PRODUKCJI 31. Inspekcja 501 Definicja inspekcji (501) Przyczyny inspekcji (502) Planowanie inspekcji (502) Dostosowanie do przeznaczenia (505) Zakres inspekcji (505) Klasyfikacja znaczenia wad (506) Piecz¹tki inspekcji (506) B³êdy w inspekcji (507) Koszt inspekcji (508) 32. Próby dzia³ania 510 Geoffrey Leaver Rola prób technicznych (510) Dostosowanie do przeznaczenia (512) Pomiary (516) Próby (518) Automatyzacja prób (519) Procedury prób (520) Mierzenie jakoœci us³ug (522) 33. Narzêdzia i urz¹dzenia kontrolne 524 Trevor C. Ashton Wprowadzenie (524) Zapewnienie jakoœci i normy (525) Ogólne zasady kontroli (525) Dobór sprzêtu sprawdzaj¹cego ( 527) Sprawdzanie i kalibracja ( 527) Dyscyplina kontroli ( 531) Rejestry ( 531) Przechowywanie ( 534) Szkolenie i doskonalenie zawodowe (534) Stosowanie automatycznego wyposa enia kontrolnego (535) 34. Metrologia 536 Joyce Brick Niektóre definicje (536) Rola pomiarów w osi¹ganiu jakoœci (537) Rola rz¹du (538) Odwzorowanie i zaufanie do pomiarów (539) Dzia³alnoœæ NAMAS (542) Przysz³e potrzeby pomiarowe (544) Wspó³praca miêdzynarodowa (549) Lektura zalecana (550) 35. Zarz¹dzanie produktami niezgodnymi 551 Ray H. Spencer Pu³apki i szanse (551) Definicje (552) Kryteria decyzji (552) Proces postêpowania z niezgodnoœciami (555) Kontrola (561) Wdra anie systemu (564) Udoskonalenia (566) Wnioski (568) Lektura zalecana (568) 36. Obs³uga 569 Gordon Staples Wprowadzenie (569) Zasadnicze powi¹zania i wsparcie organizacji serwisowej (570) Organizacja i zasoby (571) Ewidencja i sprawozdawczoœæ w serwisie (572) Modyfikacje produktu podczas serwisu (574) Obs³uga pozaplanowa (574) Obs³uga jako jakoœciowy produkt (575) CZÊŒÆ IX. PARTYCYPACYJNE DOSKONALENIE JAKOŒCI 37. Problemy pospolite i specjalne 581 Zmiennoœæ pozostaj¹ca pod kontrol¹ kierownictwa (581) Zmiennoœæ pozostaj¹ca pod kontrol¹ robotników (584) Zarz¹dzanie organizacj¹ i ludÿmi, gdy program partycypacji nie dzia³a (586) Niezbêdnoœæ metod statystycznych (593) Wnioski (598) Lektura zalecana (599) 38. Doskona³oœæ jakoœci: nauki dla kierownictwa 600 Podejœcie do jakoœci w latach dziewiêædziesi¹tych (600) Zarz¹dzanie jakoœci¹ (605) Wnioski (622) Lektura zalecana (622) 39. Metody i techniki doskonalenia jakoœci¹ 624 W³¹czanie ludzi: zespo³y poprawy jakoœci (624) W³¹czanie ludzi: ko³a jakoœci (626) abryka jako system zale - ny od ludzi (630) Techniki statystyczne (651) Partycypacyjny system jakoœci: podsumowanie i wnioski (655) Lektura zalecana (655) 8

5 40. Szkolenie w dziedzinie jakoœci 658 Darek Celinski Kszta³cenie, rozwijanie umiejêtnoœci i szkolenie w organizacjach (658) Cele szkolenia w organizacji (660) Kiedy szkolenie jest konieczne? (660) Gdzie powinno siê odbywaæ szkolenie? (660) Systematyczne szkolenie na stanowiskach roboczych (662) Kto i co robi w sprawach szkolenia w organizacjach (664) Cykl czterech kroków (664) Planowanie szkoleñ (666) Oœwiadczenie o polityce szkolenia (667) Wnioski (670) Lektura zalecana (670) 41. Nauki p³yn¹ce z doœwiadczeñ: uczenie siê na cudzych b³êdach 671 Prabhu Guptara Wewnêtrzna motywacja (671) Inicjatywy w sprawach jakoœci (671) Kultura: czynnik zasadniczy (672) Strategia dynamiczna (673) Wewnêtrzni wrogowie: nawracanie sceptyków (673) Wnioski (675) Lektura zalecana (675) 9

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo