Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna"

Transkrypt

1 Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna

2 Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy kontrolki żądania... 8 Asortyment... 9 Magazyn Elementy kontrolki raportów Ustawienia Zabezpieczenie zmiany ustawień Elementy kontrolki ustawienia Klasa MyEvent Program Menager Przeznaczenie Sposób działania Budowa Klasa DBFunction Komunikacja z bazą Klasa DBmssql Klasa DBTable Klasa Calc

3 Program Klient Przeznaczenie Aplikacja ta służy przede wszystkim do tworzenia misji zabrania palet z magazynu do stacji załadunku na samochód. W programie tym osoba obsługująca niejako zleca transport palet wygranego rodzaju na stację docelową. Oprócz tego, użytkownik może również podejrzeć raport stanu asortymentu na magazynie oraz raport zapełnienia stacji magazynowania. Budowa i funkcjonalność Po uruchomieniu programu pojawia się menu, z którego użytkownik ma do wyboru pięć opcji. Prezentuje je rysunek poniżej. Program klient Ządanie Raport asortymentu Raport Magazynu Ustawienia Wyjście Rysunek 1 Do czterech pierwszych dokładny opis znajduje się poniżej, natomiast ostatnia służy do zamknięcia programu. Program w każdej chwili pozwala przełączać się między poszczególnymi modułami. Program jest zbudowany w technologii Windows Form. Wszystkie opisywane tu elementy, które są wyświetlane w oknie programu odnoszą się do klas w przestrzeni nazw System.Windows.Forms. 2

4 Ponieważ oba raporty są bliźniaczo podobne składają się z opcji filtrowania, tabeli wyświetlającej poszczególne elementy oraz tytułu oraz przycisku powrót do stworzenia obu raportów została użyta jedna kontrolka. Tuż po kliknięciu na menu, przed wyświetleniem raportu, określany jest typ ( asortyment, albo magazyn ). Dzięki temu kontrolka wie jakie dane i wiaki sposób wyświetlać. Wszystkie dane pobierane są z bazy i zapisywane do niej. Komunikację tą zapewnia zaimportowana biblioteka z oddzielnego projektu o nazwie MSSQL opisanego w następnym podrozdziale. Okno główne Okno główne aplikacji można podzielić na dwie części: menu i miejsce na wyświetlające się funkcje. Podział ten przedstawiony jest na Rysunku 2. Po wybraniu elementu z menu poprzez pojedyncze kliknięcie pokazuje się stosowny element w prawej części okna głównego. Rysunek 2 3

5 Menu Menu jest obiektem typu ToolStrip. Umieszczone jest ono po lewej stronie okna głównego za pomocą dokowania (wartość parametru Dock = Left). Elementy menu są typu ToolStripButton. Posiadają one grafikę obrazującą przeznaczenie oraz podpis. Prawie wszystkie przyciski menu są kolejkowane u góry, wyjątkiem jest element z sygnaturą Wyjście służący do zamknięcia programu. W celu odseparowania od pozostałych przycisków jest on umieszczony o dołu. Rysunek 3 4

6 Metody okna głównego Wszystkie funkcje w oknie tu opisywanym są prywatne. Jedynym publicznym elementem klasy jest konstruktor. Jest to standardowy konstruktor okna z wywołaniem metody InitializeComponent().W konstruktorze oprócz tego przypisana jest metoda jaka ma się uruchomić po wywołaniu zdarzenia kontrolki uc_order.sendclick. Tu kod konstruktora jest zakończony. Wszystkie funkcje tego okna są typu void (nie zwracają żadnej wartości) ponieważ służą tylko i wyłącznie do reakcji na jakieś zdarzenia. uc_order_sendclick(object sender, MyEvent e) właśnie ta funkcja jest uruchamiana po wywołaniu zdarzenia, o którym mowa w konstruktorze. hideall() ukrywa wszystkie kontrolki okna pozostawiając pustą przestrzeń przeznaczoną do wyświetlania komponentów. Metoda ta uruchamiana jest zawsze przed pokazaniem jakiejś kontrolki po to, żeby ukryć wszystkie inne, które mogłyby być jeszcze wyświetlone. b_ustawienia_click(object sender, EventArgs e) wyświetla okienko hasła, jeżeli zostanie ono poprawnie wprowadzone, pokazuje się kontrolka ustawień. b_order_click(object sender, EventArgs e) po wykonaniu się tego polecenia pokazany zostanie element pozwalający stworzyć nowe żądanie transportu palet. Form_main_Load(object sender, EventArgs e) ta metoda zostanie wykonana po załadowaniu się wszystkich elementów okna. Służy do ukrycia wszystkich komponentów wyświetlanych w prawej części. b_exit_click(object sender, EventArgs e) to jest funkcja, do której program przechodzi w momencie kliknięcia Wyjście w menu głównym. Jej zadaniem jest rozpoczęcie procedury zamykania aplikacji. b_items_click(object sender, EventArgs e) do tego miejsca następuje przełączenie po kliknięciu w menu Asortyment. Przejście programu po tym fragmencie powoduje wyświetlenie raportu asortymentu. 5

7 Form_main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) była już metoda rozpoczynająca procedurę zamykania programu, teraz jest wywoływana ta, która odpowiedzialna jest za wyświetlenie okna potwierdzającego. Pytanie to jest umieszczone w tym miejscu po to, żeby działało również po naciśnięciu krzyżyka w prawym górnym rogu aplikacji lub innym sposobem wywołującym procedurę zamykania. b_stations_click(object sender, EventArgs e) ostatnia już metoda dodana do obsługi przycisku menu Magazyn. Powoduje wywołanie kontrolki raportu magazynu. 6

8 Żądanie Po kliknięciu na żądanie otwiera się okienko dzięki któremu użytkownik ma możliwość wysłać palety z magazynu do stacji magazynowania. Aby tego dokonać należy postępować według następującego schematu: 1. Wybrać kod asortymentu. Po tej operacji wyświetli się nazwa wybranego asortymentu. 2. Wybrać Batch z pośród dostępnych. Wyświetlone zostają jedynie Batche danego asortymentu. Po wybraniu Batchu pojawi się liczba dostępnych sztuk. 3. Teraz należy wybrać liczbę żądanych sztuk. Nie może być ona większa niż liczba dostępnych sztuk. 4. Następną czynnością jaką należy wykonać jest wybranie stacji docelowej. 5. Okno ma możliwość zatwierdzenia oraz anulowania żądania. Budowa okna oparta jest na elementach typu: Label opisy pól, TextBox wartości tekstowe, ComboBox listy wartości do wyboru uzupełniane automatycznie. Wartość elementu informującego o liczbie sztuk do dostarczenia jest wpisywana ręcznie przez operatora programu. Co za tym idzie musi być sprawdzana pod względem poprawności. Rysunek 4 7

9 Elementy kontrolki żądania Podobnie jak w przypadku okna głównego, tu również metody są prywatne. Publiczne są: zdarzenie dodane w kodzie i konstruktor. event EventHandler<MyEvent> SendClick zdarzenie wywoływane po poprawnym dodaniu do bazy danych żądania. UC_order() konstruktor kontrolki, zawiera funkcje ładującą elementy okna. List<BatchCount> batchcount = new List<BatchCount>() pole odpowiedzialne za przetrzymywanie załadowanych batchy. b_cancel_click(object sender, EventArgs e) funkcja wywoływana po kliknięciu Powrót. Ukrywa tą kontrolkę. b_send_click(object sender, EventArgs e) jest to reakcja na kliknięcie przycisku Wyślij. Sprawdzana jest poprawność danych. Jeżeli nie ma żadnych komplikacji, informacje są zapisywane w bazie. W razie jakichś niejasności wyświetlany jest odpowiedni MessageBox. combobox_kod_textchanged(object sender, EventArgs e) czyści tekst w polu Batch, liczbę dostępnych sztuk i datę batchu. combobox_kod_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) jeżeli wartość pola Kod asortymentu nie jest pusta, przypisuje wartość polu Nazwa asortymentu. combobox_batch_mouseclick(object sender, MouseEventArgs e) wywoływane po zdarzeniu kliknięcia na pole rozwijane Batch. W metodzie tej następuje komunikacja z bazą i zostają pobierane informacje na temat wybranego asortymentu, takie jak lista batchy, daty ich produkcji i liczba produktów. UC_order_VisibleChanged(object sender, EventArgs e) ta część kodu odpowiedzialna jest za to, aby w momencie wyświetlenia kontrolki załadować danymi z bazy pola rozwijane 8

10 combobox_batch_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) jeżeli indeks wybranego batchu zostanie zmieniony, program przechodzi do tej linijki i pobierając dane z bazy uzupełnia pole Liczba dostępnych sztuk. Asortyment Ta opcja pozwala obejrzeć raport dostępnych na magazynie produktów. Są one wyświetlane w formie tabelki (element typu DataGridView). Dane są pogrupowane i wyświetlane osobno dla każdej stacji. Informacje jakie są wyświetlane to: Kod asortymentu Batch Nazwa asotrymentu Liczba dostępnych sztuk Nazwa stacji Data produkcji danego Batchu Istnieje możliwość sortowania danych według poszczególnych kolumn alfabetycznie - rosnąco lub malejąco. Oprócz tego można filtrować dane po kodzie asortymentu, batchu, oraz dacie produkcji. Zakres daty określają dwa obiekty DateTimePicker. Dzięki mim można wybrać przedział czasowy wyselekcjonowanych produktów. Rysunek 5 9

11 Magazyn Funkcja ta umożliwia podgląd stanu stacji magazynu. Pod względem możliwości jest ona podobna do raportu opisanego powyżej. Z tą różnicą, że wyświetlane są tu: Nazwa stacji Batch przechowywanych produktów Status stacji Zapełnienie podawane w procentach Tak samo ja w raporcie asortymentu istnieje tu możliwość sortowania danych po wybranych kolumnach oraz ich filtrowania. Można filtrować dane po nazwie stacji, batchu oraz po statusie stacji. Rysunek 6 10

12 Elementy kontrolki raportów Jak zwykle, aby zabezpieczyć klasę przed ingerencją z zewnątrz, wszystkie opisane poniżej metody są prywatne. Kontrolka ta posiada w swoim wnętrzu deklarację jednej enumeracji jedną właściwość, dwa pola i konstruktor. enum Type enumeracja przechowująca typy raportów. Type typ pole o typie powyższej enumeracji decydujące o tym jaki raport ma być wyświetlony. Type Typ właściwość umożliwiająca dostęp do pola typ. BindingSource bs zmienna przechowująca powiązanie między tabelą pobraną z bazy danych, a okienkową siatką, wyświetlającą tabelę. UC_Reports() konstruktor odpowiedzialny za stworzenie wszystkich elementów okna. void b_cancel_click(object sender, EventArgs e) miejsce w kodzie odpowiedzialne za obsługę przycisku Powrót. stationreportview(ref DataTable dt) funkcja zmieniająca tabelę magazynu z tej, która jest pozyskiwana z bazy na wyświetlaną. UC_ReportsItems_VisibleChanged(object sender, EventArgs e) funkcja wywoływana po zmianie widoczności tej kontrolki. Na podstawie pola typ podejmowana jest decyzja jakie elementy są wyświetlane i pobierane odpowiednie informacje z bazy danych, uzupełniana jest również siatka wyświetlająca raport. FiltrChanged(object sender, EventArgs e) funkcja wywoływana po zmianie wartości któregoś z filtrów. combobox_kind_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) po zmianie rodzaju stacji wywoływana jest ta właśnie metoda. W środku tego bloku na stępuje przejście do filtracji filtruj() metoda filtracji. Na podstawie danych z pod kontrolek ustawiony jest odpowiedni filtr. 11

13 showcontrols() pokazuje i ukrywa odpowiednie dla danego typu raportu elementy wizualne okna. setcolumnsize() zmiana rozmiarów kolumn. W zależności od typu raportu różne szerokości przyjmują poszczególne kolumny. Ustawienia Aby umożliwić połączenie z bazą danych w celu pobrania, bądź zapisania różnych informacji, należy skonfigurować program podając różne parametry. Są nimi: Nazwa serwera Nazwa bazy Sposób uwierzytelnienie tu są do wyboru: uwierzytelnienie Windowsowe lub serwera bazy danych. Rysunek 7 12

14 Tuż przed wyświetleniem ustawień, użytkownik proszony jest o wprowadzenie hasła zabezpieczającego. Zabezpieczenie wprowadzone jest po to aby uniemożliwić zmianę ustawień przez osoby nieupoważnione do tego. Po kliknięciu Zapisz sprawdzana jest poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli są one prawidłowe, program zapisuje je do rejestru systemu operacyjnego. Ponieważ ustawienia dotyczą tylko i wyłącznie parametrów bazy, zapis jest w formie tekstowej, a dane są w formie tak zwanego connection string u. Przy pierwszym uruchomieniu programu, gdy jeszcze nie ma odpowiedniego klucza w rejestrze, program tworzy go. Przy każdorazowym zapisaniu ustawień wartość tego klucza jest nadpisywana. W programie ustawienia przechowywane są w klasie Settings. Obiekty tej klasy posiadają jedną publiczną właściwość ConnectionString i jedną publiczną bezargumentową metodę o nazwie Save(). To właśnie ona służy do zamieszczania danych w rejestrze. Metoda ta jest typu void, co za tym idzie nie zwraca wartości. Oprócz tego klasa, o której mowa posiada publiczną, statyczną, bezargumentową metodę Load(). Dzięki niej można pobrać zapisane wcześniej dane. Metoda ta zwraca obiekt typu Settings. Dzięki takiej konstrukcji pobieranie ustawień jest o wiele wygodniejsze z punktu widzenia programisty, gdyż nie potrzeba tworzyć zmiennych przechowujących ustawienia. Aby z nich skorzystać wystarczy użyć następującej składni: Settings.Load().ConnectionString;. 13

15 Zabezpieczenie zmiany ustawień Okno to jest wyświetlone przed pokazaniem się ustawień w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do zmiany konfiguracji programu. Rysunek 8 Po poprawnej weryfikacji hasła do programu metoda ShowDialog zwraca DialogResult.OK. Informuje to program o tym, że możliwe jest zezwolenie na wyświetlenie ustawień. Elementy kontrolki ustawienia UC_settings() konstruktor ładujący zawartość kontrolki. button_save_click(object sender, EventArgs e) metoda wywoływana po zdarzeniu kliknięcia na przycisk Zapisz. radiobutton_w_checkedchanged(object sender, EventArgs e) przechodzi do włączania i wyłączania odpowiednich elementów. radiobutton_s_checkedchanged(object sender, EventArgs e) analogiczna do tej powyżej. UC_settings_VisibleChanged(object sender, EventArgs e) po pokazaniu się kontrolki ładuje ustawienia i przekazuje je do odpowiednich pod komponentów. enablecorectbase() włącza lub wyłącza wybrane sposoby identyfikacji. 14

16 Klasa MyEvent Aby projekt działał sprawnie i nie groziły mu zawieszenia, każdy komponent powinien funkcjonować w osobnym wątku. Pomocne tu są zdarzenia. Umożliwiają one powrót z wątków pobocznych, gdy metody w nich wywołane uzyskają jakieś dane. Klasy, używające takich asynchronicznych metod, nie muszą czekać na powrót funkcji, które często przez bardzo długi czas uzyskują informacje, na przykład z czytnika kart bądź serwera. Do prawidłowego działania tych delegatów i zdarzeń została stworzona właśnie ta klasa. Dziedziczy ona po klasie EventArgs. Stosowana jest do przekazywania obiektów w zdarzeniach. Ma możliwość przesłania siedmiu podstawowych typów prostych: bool, object, byte, string, double, ulong. int, object. W razie potrzeby przesłania bardziej złożonych struktur, można je przypisać polu typu Struktury danych BatchCount klasa przechowująca dane na temat batchu. Używana przy tworzeniu żądania do analizowania liczby produktów. Właściwości: batch, kod produktu, data produktu, liczba produktów danego batch. Items na jej podstawie tworzone są obiekty przechowujące dane na temat produktów wyświetlane potem w oknie tworzenia żądania. Instancje klasy przechowują jedynie: kod produktu, opis. 15

17 Program Menager Przeznaczenie Głównym zadaniem programu jest tworzenie misji transportu palet. Misje te dotyczą transportu palety ze stacji magazynowania do stacji załadunku na samochód, ze stacji odbioru z produkcji do stacji magazynowania oraz ze stacji produkcji do stacji załadunku na samochód. Misje dzielą się na zadania: dojazd do palety, zabranie palety, odstawienie palety. Oprócz tego możliwe jest anulowanie stworzonej misji (pod warunkiem, że w chwili anulowania nie ma ona przydzielonego żadnego zadania). Ostatnią funkcją jest zablokowanie bądź odblokowanie wybranej stacji. Sposób działania Tworzenie misji Aplikacja sprawdza co jakiś czas, czy nie ma żadnych żądań od programu klienta. Pod uwagę brane są tylko i wyłącznie żądania, w których liczba sztuk do wysłania jest większa od zera. Jeśli takie są, program przechodzi do tworzenia misji. Wybierana jest preferowana stacja, z której można zabrać paletę. Na początku sprawdzane są stacje odbioru, w celu zminimalizowania ruchu wózków. Jeśli nie ma stacji odbioru z pożądanym produktem pod uwagę brane są stacje magazynowania. Selekcja odbywa się na podstawie liczby palet na danej stacji w taki sposób, aby zapewnić szybkie opróżnianie stacji, na których jest mało przedmiotów. Dzięki temu wyeliminowanie jest występowanie kilku stacji z takimi samymi produktami, gdzie na każdej z nich jest np. po jednym produkcie. Oprócz wyboru stacji, program przedziela priorytet każdej misji. Priorytety te zapewniają prawidłową kolejność wykonywania misji. Każda misja przy tworzeniu otrzymuje status oczekiwanie na przydzielenie wózka. Jeśli w żądaniu z programu Klient jest kilka sztuk palet do wysłania, do każdej sztuki tworzona jest jedna misja. Po każdorazowym utworzeniu misji, liczba żądanych do wysłania sztuk zmniejszana jest o jeden. Jeżeli liczba sztuk zostanie zmniejszona do zera, żądanie przestaje być przetwarzane. Misje mogą być tworzone tylko na stacje, które nie są zablokowane. Poniższy rysunek przedstawia uproszczony schemat blokowy algorytmu. 16

18 Rysunek 9 Po wykonaniu wszystkich żądań, program przechodzi do sprawdzania, czy na stacjach odbioru z produkcji nie ma jakichś palet, takich, które nie mają jeszcze przydzielonej misji. Jeśli takie istnieją to najprawdopodobniej w tabeli Palety na magazynie (skąd program czerpał o nich wiedzę) dane o danej palecie nie są kompletne, należy je uzupełnić. Informacje przydatne do tego celu zawarte są w tabeli Produkcja gdzie przechowywane są dane wszystkich wyprodukowanych palet. Jak już dane w tabeli Palety na magazynie są kompletne, program przechodzi do tworzenia misji. W tym miejscu nie określona jest jeszcze stacja docelowa palety. Jej wybór dokonywany jest dopiero przy tworzeniu zadania odstawienia palety, gdyż do tego czasu sytuacja danej stacji może się diametralnie zmienić z punktu widzenia programu. 17

19 Tworzenie zadań Zadanie zabrania palety Gdy już istnieją jakieś misje, program czeka na utworzenie im zadania. Każda misja rozpatrywana jest osobno. Program pobiera je z bazy i rozpatruje wszystkie ze stanem Oczekiwanie na zadanie. W przypadku gdy pojawi się taka misja sprawdzany jest czy misja ta nie miała już wcześniej żadnego zadania. Jeśli tak, program przechodzi do tworzenia zadania zabrania palety ze stacji źródłowej. Najpierw jednak upewnia się, czy na stację tą nie ma już jakiegoś innego zadania. Gdyby było, mogłaby wystąpić taka sytuacja, że w chwili tworzenia zadania jakiś wózek jedzie na stację odłożyć paletę. Ponieważ palety tej jeszcze nie byłoby na stacji nowotworzone zadanie dotyczyłoby palety wcześniejszej. Ta natomiast zostałaby przesłonięta nowoprzybyłą paletą. W ten sposób powstałoby zadanie niemożliwe do wykonania przez wózek. Dlatego w tym przypadku gdy stacja źródłowa ma już jakieś zadanie z jakiejś innej misji, do misji aktualnie przetwarzanej nie przydzielane jest nowe zadanie. Jeśli jednak na stację źródłową nie ma aktywnego zadania program tworzy zadanie na tą stację i zapisuje je w bazie. Przedtem jednak sprawdzane jest jeszcze czy stacja źródłowa nie jest czasem stacją magazynowania. Jeżeli tak jest wybierane jest pole i piętro z którego zostanie zabrana paleta. Gdy stacja źródłowa była stacją odbioru z produkcji, operację tą można pominąć gdyż ten typ stacji ma tylko jedno pole i jedno piętro. W momencie utworzenia nowego zadania misji przypisywany jest jej numer id, zmieniany status na oczekiwanie na wykonanie zadania przez LGV. Oprócz tego sprawdzane jest czy misja ma przypisany numer id palety, jeśli nie, numer ten jest pobierany z tabeli Palety na magazynie. Po tych operacjach misja jest aktualizowana w bazie. Zadanie odstawienia palety W momencie natrafienia przez program na misję oczekującą na nowe zadanie, a jej ostatnim zadaniem było zabranie palety ze stacji źródłowej sprawdzane jest czy wózek przypisany do stacji jest załadowany. Jeżeli tak, program sprawdza czy jest określona stacja docelowa. Gdy jest wyznaczona taka stacja, to znaczy, że misja jest na stację załadunku na samochód, w przeciwnym wypadku stacją docelową jest stacja magazynowania. W takiej sytuacji należy sprawdzić jaki jest batch załadowanej palety i wybrać najkorzystniejszą stację docelową. Wybierana jest stacja magazynowania na którą można przenieść paletę. W pierwszej kolejności wybierane są stacje z takim samym batchem jak dana paleta. Jeśli takich nie ma, pod uwagę brane są puste stacje. Drugim kryterium jest liczba wolnych miejsc. Wybierana jest stacja mająca ich najmniej. Jest to druga akcja mająca na celu jak najszybsze opróżnianie stacji. Po wyborze stacji docelowej, a przed stworzeniem na nią zadania sprawdza się 18

20 jeszcze czy nie ma obecnie żadnej misji na tą stację. Podobnie jak w przypadku zabrania palety ze stacji mogła by wyniknąć sytuacja wyjątkowa z którą wózek nie poradził by sobie. A mianowicie mogłoby na przykład zostać zajęte miejsce na paletę, którą wózek chce zostawić. Zależy więc poczekać aż inne zadania na tą stację zostaną wykonane. Teraz gdy wiadomo już że paleta znajduje się już na wózku można również usunąć ją z aktualnego położenia. A mianowicie usunąć ją ze stacji na której byłą przechowywana. Należy to zrobić w dwóch miejscach: tabeli Palety na magazynie i tabeli Stacje. W następnym kroku należy sprawdzić, czy typem stacji docelowej nie jest czasem stacja magazynowania. Jeśli tak to należy wybrać odpowiednie pole i piętro na które można położyć paletę. Po tych wszystkich zabiegach można zapisać zadanie w bazie, w misji dotyczącej tego zadania przypisać id nowopowstałego zadania jako id wykonywanego oraz zmienić status misji na Oczekiwanie na wykonanie zadania. Ostatnie zadanie misji Następnym rozpatrywanym przypadkiem jest misja oczekująca na następne zadanie, której poprzednim zadaniem jest odstawienie palety. Misja taka właściwie jest już zakończona. Należy jedynie upewnić się czy wózek jest już pusty, sprawdzić jakiego typu była stacja docelowa, jeżeli jest to stacja magazynowania, należy dodać paletę do magazynu. Jeżeli stacją docelową jest stacja załadunku na samochód, w tabeli Palety na magazynie należy zaznaczyć, że taka paleta trafiła do danej stacji. Informacja ta będzie pomocna przy ewentualnych niejasnościach. Po tych wszystkich operacjach można ustawić stan misji na Zakończona oraz uaktualnić dane w bazie. 19

21 Budowa Wizualna część programu zbudowana jest z trzech okien: okno główne, ustawienia i zażądzanie stacjami. Obrazuje to diagram tu widoczny. Program menadżer Okno główne Ustawienia Stacje Rysunek 10 Podstawą działania aplikacji menadżera jest okno główne. W nim wyświetla się tabela z aktualnymi misjami. Tabela jest typu DataGridView. W tabeli wyświetlone są: Id misji, data dodania misji, nazwa przydzielonego wózka, status misji, id aktualnego zadania, priorytet misji, nazwa stacji źródłowej, nazwa stacji docelowej, aktualny cel zadania, czyli nazwa stacji w kierunku której zmierza wózek, rodzaj zadania. 20

22 Tabela ta jest na bieżąco odświeżana dzięki temu widać wszystkie zmiany zachodzące w systemie. Odświeżanie to powodowało czyszczenie zaznaczenia okna. Dlatego należało tak spreparować tą operację, by przed usunięciem danych zapamiętać numer zaznaczonej misji, a po umieszczeniu nowych wierszy zaznaczyć ten, który ma zapamiętane id. Interfejs graficzny aplikacji jest bardzo ograniczony, gdyż większość czynności jakie program wykonuje jest zaszyta we wnętrzu programu, a osoby obsługujące tą aplikację nie muszą kontrolować zachodzących tam procesów. W oknie głównym oprócz tabelki z aktualnie wykonywanymi misjami znajdują się pasek zadań typu ToolStrip, umieszczony w górnej części okna. Zawiera on trzy przyciski: Ustawienia, Anuluj misję i Zmiana statusu stacji. Okienko posiada możliwość zmiany rozmiaru. Dzięki czemu w przypadku gdy znajduje się w nim duża liczba misji, możliwe jest powiększenie go i obserwowanie tylu misji, na ile pozwala rozdzielczość ekranu. Tak jak standardowe okienka systemu Windows ten program również zamyka się poprzez kliknięcie na krzyżyk w prawym górnym rogu. Tuż po jego naciśnięciu program wyświetla komunikat typu MessageBox ostrzegający przed tym działaniem. Ma on na celu uświadomienie użytkownika, że zakończenie działania programu skutkować będzie zaprzestaniem wykonywania misji. Komunikat ostrzegający posiada dwa przyciski. Jeden do kontynuowania zamykania, drugi do zaprzestania tej czynności. Rysunek poniżej przedstawia okno główne interfejsu graficznego aplikacji. Rysunek 11 21

23 Po naciśnięciu pierwszego z górnych przycisków pokazuje się okno konfiguracji ustawień programu. Tam możliwe jest określenie parametrów bazy danych. Okno to składa się z takich samych komponentów co kontrolka Ustawienia w programie kliencie. Ma ono również takie samo zadanie i takie same możliwości. Dane przechowywane są w ten sam sposób oraz zapisywane w tym samym miejscu. W tym programie nie jest konieczne zabezpieczanie ustawień hasłem gdyż dostęp do niego będą miały tylko wyznaczone osoby. I tylko one będą w stanie połączyć się z bazą danych poprzez podanie prawidłowych danych potrzebnych do autoryzacji połączenia z serwerem bazodanowym. Klasa DBFunction Rysunek 12 Metody tej klasy służą do przetwarzania danych pobranych z bazy. Większość z nich do pozyskania tych informacji używa klasy DBTable. Tu dane poddawane są obróbce takiej jak: obliczanie niektórych wartości, formowanie z elementów tabel obiektów różnych typów, selekcja wybranych instancji pod względem różnych kategorii. Podobnie jak z klasach opisywanych wcześniej wszystkie publiczne metody są statyczne ponieważ nie ma potrzeby tworzenia instancji tej klasy. 22

24 Elementy klasy List<Pallet> GetPallet pobiera palety o określonych w parametrach danych. Dostępne są dwa przeciążenia tej metody. bool IsMission zwraca jako wartość logiczną to czy dana paleta posiada jakieś misje. ClientOrder GetClientOrder() zwraca w formie obiektu żądanie jedno z listy nieprzetworzonych żądań programu klient. List<Mission> GetMissionToCreateJob(string status) - zwraca w formie listy elementów misje o konkretnym stanie. Używana między innymi do pozyskania misji czekających na utworzenie zadania stąd nazwa funkcji. string FindBestStationId(DataTable dt) jako argument pobiera listę stacji. Z pośród nich wybiera najkorzystniejszą, na którą można umieścić jakąś paletę. (private) List<string> getfillingonstation(string id) zwraca zapełnienie stacji, której id zostanie podane w argumencie. Dane wyjściowe są trzyelementową listą typu string. Każdy element listy reprezentuje jedno piętro i jest zapełniony 32 znakami - zerami i jedynkami. Zera reprezentują puste pola, jedynki pełne. (private) List<string> getfieldwhohavejobonstation(string id) przedstawia w postaci podobnej jak metoda wyżej opisana zapełnienie na stacji o id podanym w argumencie. (private) List<string> getavailablefields(string id) po wywołaniu tej funkcji otrzymuje się listę trzech pięter w formie trzech obiektów typu string przedstawiającą za pomocą zer i jedynek 32 pola przedstawiające dostępne miejsca na danej stacji. void GetNextLevelAndPosition(ref Job j, string kind) używając trzech wyżej opisanych prywatnych metod, wybiera poziom i pole dla danego zadania. Drugi argument określa czy funkcja ma wybrać następne puste, czy następne wolne miejsce na danej stacji. 23

25 void CompliteData(ref Pallet p) wypełnia danymi obiekt palety. Potrzebne przy odczytywaniu nowododanych elementów przez stacje odbioru. Stacje te zapisują do bazy (tabeli Tbl_PalletInStoreroom) tylko kod SSCC palety i swoje id. Resztę informacji należy pobrać z tabeli Tbl_Production. Job GetJob(string id) zwracanym obiektem jest zadanie o określonym w parametrze id. void RemovePalletFromStation(string station, string level, string position) szuka i usuwa z bazy określoną paletę. void addpallettostation(string stationid, string level, string position, string batch) dodaje paletę do tabeli stacji n określonej pozycji i piętrze. bool PlacePalletToStoreroom(string SSCC, string station, string level, string position) dodaje paletę do tabeli magazyn. string GetNextPriority(string stationid) - szuka priorytetu jaki można przydzielić do nowej misji. string BatchFromPalletId(string pallettid) zwraca wartość batch danej palety. string PalletIdFromPosition(string station, string level, string position) sprawdza jakie id ma paleta na danej stacji, pod danym polem i piętrem. long GetBatchCount(string batch) zwraca w formie liczby ilość produktów danego batch. Od liczby tej przed zakończeniem funkcji odejmowana jest liczba misji, które mają zadeklarowane jako stacje źródłowe stacje o batchu podanym w argumencie. bool IsFreePalletInStation(string stationid) sprawdza czy jest jakaś paleta na stacji, którą można zabrać. List<Pallet> PalletWhoHaventMission(List<Pallet> pals) filtruje elementy listy z argumentu sprawdzając czy mają misje. Zwracana jest lista pozbawiona stacji, z niezakończonymi misjami. Pallet SelectPaletToMission(List<Pallet> pals) z pośród listy palet wybierana jest jedna która zostanie użyta do zabrania w jakiejś misji. Wybrana jest paleta, która jest na stacji najmniej zapełnionej i która jest najbardziej wysunięta / dostępna. 24

26 Komunikacja z bazą Połączenie z bazą zapewnia oddzielna biblioteka. Umożliwia ona wykonywanie poszczególnych zapytań do bazy. Zapytania te są ukryte w jej wnętrzu. Dla opisanych wyżej aplikacji dostępne są jedynie funkcje pobierające jakieś parametry i zwracające gotowe obiekty. Projekt ten zawiera również podstawowe klasy używane w obu programach. Struktury danych ClientOrder instancjami tej klasy są żądania wysyłane z programu klient i przetwarzane przez menadżera. Dane: identyfikator żądania, kod produktu, batch asortymentu, id stacji, której dotyczy żądanie, liczba sztuk asortymentu do przesłania. Job obiektami są zadania wykonywane przez wózki. Dane przechowywane: identyfikator, status zadania, typ zadania, identyfikator wózka, identyfikator stacji, piętro stacji, pole na stacji. 25

27 Mission obiekty tej klasy reprezentują misje. Informacje jakie przechowują: identyfikator, priorytet, identyfikator stacji źródłowej, identyfikator stacji docelowej, identyfikator wózka, data utworzenia, status, id aktualnego zadania, typ aktualnego zadania. Pallet klasa ta służy do tworzenia instancji palet. Lista właściwości klasy: identyfikator, kod SSCC, kod produktu, batch, data produkcji, identyfikator stacji, typ stacji, pole na stacji, piętro na stacji, status. 26

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów niżej. Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów W bazie danych HurtowniaSP istnieją tabele Dostawcy oraz Produkty, ich definicje przypomniane są W bazie zdefiniowano także tabelę DostawcyProdukty,

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna.

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. 1. Zakres funkcjonalności Funkcjonalność aplikacji została podzielona na 3 grupy: Zbiór podstawowych danych dane kontrahentów, typy dokumentów, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo