Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:"

Transkrypt

1 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (szamba, przyłącza, miejsca p. Henryk Giermata, zam. Dąbrówka Wisłocka 13

2 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE... 7 II. NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI V. RODZAJ I CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI VI. STAN OBECNY VII. STAN PROJEKTOWANY VIII. ANALIZA CZASU PRACY INSTALACJI IX. CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI X. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO XI. PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA XI.1. SYSTEM GRZEWCZY OBIEKTU XI.2. EMISJA TECHNOLOGICZNA ZANIECZYSZCZENIA WĘDZENIE WĘDLIN XI.3. EMISJA TECHNOLOGICZNA KOCIOŁ WARZELNY XI.4. ODPADY STAŁE XI.5. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA XI.6. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA XII. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA XII.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE XII.2. WODY POWIERZCHNIOWE XII.3. WODY PODZIEMNE XII.4. KLIMAT AKUSTYCZNY XII.5. DANE KLIMATYCZNE I METEOROLOGICZNE XII.6. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA WG PODZIAŁU SOZOLOGICZNO-URBANISTYCZNEGO XII.7. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU XII.8. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA - WARUNKI GEOŚRODOWISKOWE XII.9. GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH DĘBICA STALOWA WOLA RZESZÓW (NR 425)

3 XIII. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI XIV. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW XIV.1. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ - WARIANT INWESTYCYJNY NR XIV.2. RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY XIV.3. WARIANT INWESTYCYJNY NR 3 TJ. REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NA TERENIE ANALIZOWANEJ DZIAŁKI PRZY INNEJ TECHNOLOGII I WIĘKSZEJ POWIERZCHNI ZABUDOWY XIV.4. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA XIV.5. UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA XV. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO XV.1. OCHRONA ZIELENI, OBSZARÓW LEŚNYCH I CHRONIONYCH XV.2. PROGNOZOWANY WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO XV.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA XV.3.1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚD REALIZACJI OBIEKTÓW XV.3.2. WYSTĘPUJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I UKSZTAŁTOWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAD ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEOSTWA I ZDROWIA LUDZI XV.3.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEO WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEOSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH XVI. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO XVI.1. ETAP BUDOWY XVI.1.1. NARUSZENIA POWIERZCHNI ZIEMI XVI.1.2. ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE XVI.1.3. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA XVI.1.4. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WODNE XVI.1.5. WPŁYW NA WODY PODZIEMNE XVI.1.6. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE XVI.1.7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚWIAT ZWIERZĘCY I ROŚLINNY XVI.1.8. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ XVI.1.9. WPŁYW POPRZEZ EMISJĘ ODPADÓW XVI ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z RYZYKIEM WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII

4 XVI WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA XVI TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO XVI WPŁYW NA ZABYTKI CHRONIONE XVI.2. ETAP EKSPLOATACJI XVI.2.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEO DO ATMOSFERY XVI OKREŚLENIE AERODYNAMICZNEJ SZORSTKOŚCI TERENU PRZYJĘTEJ DO OBLICZEO XVI SYSTEM OGRZEWANIA OBIEKTU XVI EMISJA ZANIECZYSZCZEO KOCIOŁ WARZELNY XVI Kocioł warzelny do gotowania podrobów Emitor E XVI EMISJA TECHNOLOGICZNA WĘDZARNIE TRADYCYJNE XVI Nagrzewanie komór wędzarniczych XVI Wędzarnia tradycyjna XVI RUCH POJAZDÓW WEWNĄTRZ OBIEKTU XVI PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEO I EMITORÓW XVI KRYTERIUM OPADU PYŁU XVI ZAKRES OBLICZEO POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU XVI SUMA ARYTMETYCZNA S mm WSZYSTKICH EMITORÓW PUNKTOWYCH XVI WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH Stężenie 1-godzinowe [g/m 3 ] dla Z = 0 m XVI WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH Stężenie średnioroczne *g/m 3 ] dla Z = 0 m XVI PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEO W FORMIE GRAFICZNEJ XVI.2.2. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO - WODNEGO (GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA) XVI ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ DO CELÓW: XVI ŚCIEKI BYTOWE XVI ŚCIEKI KOMUNALNE XVI ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE XVI WODY OPADOWE XVI.2.3. OCHRONA PRZED HAŁASEM XVI.2.4. GOSPODARKA ODPADAMI XVI MIEJSCA I SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW XVI DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU OGRANICZANIA I MINIMALIZACJI ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW XVI EWIDENCJA ODPADÓW XVI.2.5. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII XVI.2.6. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI XVI.2.7. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH XVI.2.8. ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE ORAZ WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH DĘBICA STALOWA WOLA RZESZÓW (NR 425) XVI.3. ETAP LIKWIDACJI

5 XVII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (STANY AWARYJNE) XVIII. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAO MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAO NA ŚRODOWISKO XIX. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA XXI. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI XXII. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT XXIII. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU ORAZ AKTY PRAWNE Spis rysunków zawartych w opracowaniu: Rysunek 1. Mapa położenia inwestycji Rysunek 2. Plan zagospodarowania działki Rysunek 3. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim Rysunek 4. Stacja Rzeszów rozkład temperatury i odpadów Rysunek 5. Róża wiatrów dla powiatu Mieleckiego Rysunek 6. Mapa geologiczna Polski (wycinek) Rysunek 7. Mapa obszarów NATURA2000 w otoczeniu inwestycji Rysunek 8. Rozmieszczenie zasobów wodnych w województwie podkarpackim Rysunek 9. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dwutlenku azotu - stężenia 1-godzinne Rysunek 10. Mapa rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłu PM10 - stężenia średnioroczne Rysunek 11. Izofony równoważnego poziomu dźwięku A w otoczeniu źródła hałasu

6 Spis tabel zawartych w opracowaniu: Tabela 1. Zestawienie rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych Tabela 2. Zestawienie rodzajów wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne Tabela 3. Ilości zużywanej wody w instalacji Tabela 4. Tło zanieczyszczeń Tabela 5. Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju, z wyłączeniem uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji wg Rozporządzenia MŚ z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Tabela 6. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów Tabela 7. Rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji Tabela 8. Wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych takich jak struga, strumień, potok, rzeka Tabela 9. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg rozporządzenia MŚ z dnia r. Dz.U ) Tabela 10. Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych Tabela 11. Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi (mg/kg suchej masy) Tabela 12. Rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie inwestycyjnym Tabela 13. Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z Tabela 14. Parametry techniczne urządzeń i emitorów Tabela 15. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych Tabela 16. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne Tabela 17. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko

7 I. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa budynku produkcyjno-magazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (szamba, przyłącza, miejsca na działce nr 473/3 położonej w Dąbrówce Wisłockiej, gmina Radomyśl Wielki. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizację sanitarną i technologiczną, elektryczną, ogrzewanie - kotłownia na paliwo ekologiczne lub olejowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Rodzaj - budynek produkcyjno-magazynowy branży spożywczej (produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa). Projekt ma na celu stworzenie zakładu pracy dla 4 osób z branży spożywczej w zakresie produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Projekt ma na celu spełnienie wymogów w tym zakresie w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U z 2007 r. Nr 5, poz. 36). Projektowana inwestycja m 2 powierzchni zabudowy. Konstrukcja murowana, parterowa, konstrukcja dachu metalowa, dwuspadowa kryta płytami warstwowymi z ociepleniem styropianowym. Usytuowanie przedsięwzięcia - gmina Radomyśl Wielki, Dąbrówka Wisłocka, działka nr ewid. 473/3. Właścicielem działki nr 473/3 jest Pan Henryk Giermata, zam. Dąbrówka Wisłocka 13. Nieruchomość - działka nr ewid. 473/3 zajmuje powierzchnię 1,67 ha. Oznaczenie klasyfikacji gruntów RIVb, RV, ŁIV, PslV, B-PslV, opis użytku - użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty orne. 7

8 Działka nr 473/3 jest zabudowana budynkami Inwestora: mieszkalnym i gospodarczymi. Produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia. Pozyskiwane produkty to: wędliny kiełbasy wyroby podrobowe (w tym kaszanki 50 kg) mięsa kulinarne Przewidywane są następujące czynności produkcyjne: magazynowanie chłodnicze (surowca i produktu gotowego) rozbiór mięsa na elementy kulinarne lub do dalszej produkcji z nabywanego surowca (półtusze wieprzowe i jego elementy, ćwierćtusze wołowe i jego elementy), rozdrabnianie mięsa (za pomocą urządzeń do obróbki mechanicznej mięsa -wilk, kuter, mieszałka) napełnianie w osłonki (produkcja kiełbas i wyrobów podrobowych przy pomocy nadziewarki) gotowanie i parzenie (w kotłach warzelnych) wędzenia w szafach wędzarniczych tradycyjnych. Wielkość produkcji rozbiór mięsa do 3,5 t/tydz. produkcja wyrobów wędliniarskich do 4,5 t/tydz. W rozbiciu na asortymenty (dzienna produkcja/zmianę 8 godzin): kiełbasy do 400 kg wędliny do 200 kg wyroby podrobowe do 200 kg mięsa kulinarne do 100 kg Wyposażenie niezbędne do prowadzenia tych czynności: - stół rozbiorowy i produkcyjny szt.2 - wilk szt. 1 - kuter szt. 1 - mieszałka szt. 1 - nadziewarka szt. 1 8

9 - kocioł warzelny (opalany drewnem) szt. 1 - szafy wędzarnicze (drewno wędzarnicze klocowe) szt. 3 - wózki wędzarnicze szt. 5 - sterylizator szt. 1 - umywalki szt. 3 - pojemniki szt. 40 Ponadto drobny sprzęt typu noże, stalki, deski rozbiorowe, kloc do dzielenia mięsa, pojemniki transportowe itp. Uwzględniając następujące urządzenia: - wilk 10 kw szt. 1 - kuter 15 kw szt. 1 - mieszałka 11 kw szt. 1 - wentylatory wyciągowe 0,4 kw szt. 2 - agregaty chłodnicze 2,5 kw szt. 2 Razem: 38,9 kw Uwzględniając zapotrzebowanie na oświetlenie, pracę urządzeń elektronicznych (wagi) zapotrzebowanie na energię elektryczną 40 kw Produkcja wędlin składać się będzie z następujących etapów: 1. Pobranie mięsa do przetwórstwa Surowiec mięsny do produkcji wędlin pobierany jest z chłodni mięs według ściśle określonej receptury danego wyrobu. Chłodnia ta natomiast zasilana jest mięsem z dostawy. Surowiec transportowany jest w wózkach lub pojemnikach na paletach. 2. Pobranie dodatków do żywności, materiałów pomocniczych Dodatki do żywności, materiały pomocnicze pobierane są z magazynu przypraw według ściśle określonej receptury danego wyrobu. Wszystkie dodatki i materiały pomocnicze są kupowane, atestowane i pochodzą od sprawdzonych dostawców. 9

10 3. Peklowanie Peklowanie mięsa odbywa się w zależności od asortymentu: - mięso na wędzonki {szynka, balerony} nastrzykuje się roztworem solanki peklującej, po czym poddaje się procesowi masowania w masownicach prózniowych, - boczek, pachwiny, podgardle - nastrzykuje się roztworem solanki, uzupełnienie w basenie solanką, po czym poddaje się procesowi masowania w masownicach próżniowych, - mięso drobne na kiełbasy peklowane na sucho - przez dodatek do mięsa mieszanki peklującej, wymieszanie i pozostawienie w chłodni w wózkach farszowni. 4. Wstępna obróbka termiczna Poddawane jej są mięsa przeznaczone do produkcji wędlin podrobowych. Są one wstępnie parzone do stanu miękkiego w kotłach. 5. Rozdrabnianie Etap ten występuje podczas produkcji kiełbas (farszownia) oraz wędlin podrobowych (hala wędlin podrobowych). Podczas tego procesu uzyskuje się pożądany stopień rozdrobienia surowca mięsno - tłuszczowego, wykorzystując w tym celu maszyny wilki. 6. Kutrowanie Kutrowanie jest to jeden z najważniejszych etapów produkcji wędlin homogenizowanych, drobno rozdrobnionych i homogennych wędlin podrobowych (np. pasztetów). Proces ten występuje również przy produkcji farszów wiążących w wędlinach grubo i średnio rozdrobnionych. Kutrowanie przeprowadzane jest w urządzeniach zwanych kutrami przelotowymi lub misowymi. 7. Masowanie Przeprowadzane jest podczas produkcji wędzonek oraz kiełbas grubo rozdrobnionych. Proces ten przeprowadza się w masownicach z płaszczem chłodniczym w 10

11 pomieszczeniu peklowni. Ma ono na celu uplastycznienie struktury mięsa, w wyniku którego następuje poprawa konsystencji gotowego wyrobu. 8. Mieszanie Ma na celu wyrównanie rozmieszczenia składników farszu oraz poprawę jego właściwości fizykochemicznych. Etap ten występuje podczas produkcji kiełbas oraz wędlin podrobowych. W ramach tego procesu miesza się farsz wykutrowany z pozostałymi składnikami rozdrobnionymi w wilku, podczas mieszania dodaje się przyprawy i inne składniki. W zakładzie stosowane są mieszałki zwykłe i próżniowe. 9. Formowanie i sznurowanie Formowanie to typowy etap produkcji wędzonek. Sprowadza się ono do nadania mięsu właściwego kształtu, typowego dla danego asortymentu wyrobu. Zastosowanie tu mają sznurki zwykłe i elastyczne, oraz siatki. Proces ten odbywa się na hali formowania wędzonek. Uformowane i osznurowane półprodukty są zawieszane na drążkach na wózku wędzarniczym. 10. Napełnianie osłonek Napełnianie osłonek (nadziewanie) - jest typowe dla większości asortymentów wędlin, a w szczególności kiełbas i wędlin podrobowych. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem nadziewarek próżniowych. Napełnione osłonki odpowiednim farszem są zawieszane na drążkach na wózku wędzarniczym. Stosuje się osłonki naturalne wieprzowe - jelita cienkie, jelita grube, żołądki oraz osłonki sztuczne takie jak : - poliamidowe osłonki - kolagenowe osłonki - barierowe - 1 lub 3 warstwowe bariery - siatki obciągające - przędza - folie celulozowe - folie kolagenowe - woreczki zwykłe lub termokurczliwe 11

12 11. Osadzanie Ma na celu właściwe osadzenie się (ułożenie) farszu w osłonkach, wyrównanie aromatu oraz osuszenie powierzchni osłonki. Przeprowadza się je w pobliżu komór wędzarniczych. 12. Obróbka termiczna Etap ten ma miejsce na hali obróbki termicznej. Znajdują się tam komory wędzarnicze w których, w zależności od asortymentu wędzi się, parzy lub piecze. W procesie wędzenia wykorzystywany jest dym ze spalania drewna olchowego. 13. Schładzanie Produkt gotowy po obróbce termicznej poddawany jest schłodzeniu. Kiełbasy, wędliny podrobowe i wyroby blokowe w pierwszej fazie są wychładzane pod natryskiem wody, natomiast później dochładzane zimnym powietrzem w chłodniach. Wędzonki schładzane są zimnym powietrzem w chłodniach. 14. Konfekcjonowanie Produkty gotowe po wychłodzeniu są etykietowane i pakowane w opakowania transportowe. Po zapakowaniu i ułożeniu w pojemniki transportowe wyroby gotowe przekazywane są do magazynu. 15. Magazynowanie tj. temperatura 2-4 o C. Wyroby gotowe są magazynowane w odpowiednich warunkach chłodniczych 16. Ekspedycja z zamówieniami. Wydawanie wyrobów gotowych odbiorcom hurtowym i detalicznym zgodnie 12

13 Instalacja będzie funkcjonować w systemie jedno zmianowym 8 godzin na dobę, przez 5 dni w tygodni (poniedziałek - piątek) w okresie całego roku. Biorąc powyższe pod uwagę czas pracy instalacji wyniesie: 52 tygodnie x 5 dni x 8 godziny = 2080 godzin w roku: sezon zimowy godzin i sezon letni godzin. Użytkowanie instalacji będzie związane z zużywaniem surowców i wprowadzaniem substancji lub energii do środowiska: Zapotrzebowanie na wodę: zużycie wody technologicznej w ilości ok l/d w tym ciepła woda (50%) 1165 I. w skład ogólnego dobowego zużycia wody wchodzi woda do celów sanitarnych w przeliczeniu 150 l/osobę tj. przy 4 osobach I. Czyli zużycie dobowe wody wyniesie 2930 litrów/dobę. Ilość ścieków technologicznych - 2,63 m 3 na dobę uwzględniając ubytki technologiczne (10%) z całości zużytej wody. Odprowadzenie ścieków technologicznych poprzez separator i osadnik do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego. Surowce: przyjmowane surowce to: półtusze wieprzowe bez opakowań lub elementy w pojemnikach wielorazowego użytku, ćwierćtusze wołowe bez opakowań lub elementy w opakowania wielorazowego użytku, przyprawy do produkcji w opakowaniach jednostkowych. Odpady poprodukcyjne: kości pozostałe po procesie produkcji (kości z masek, kości długie). Przewidywana ilość dzienna max do 40 kg (przy założeniu przetwarzania 20 szt. półtusz lub 15 sztuk półtusz wieprzowych i 1 ćwierćtuszy wolowej). Ponadto odpady bytowe i opakowania po środkach dezynfekcyjnych i przyprawach (tworzywo PCV, papier, karton). Ze względu na okresowe zapotrzebowanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, określono ilość odpadów na max do 20 kg miesięcznie. Ponadto z działalnością zakładu jest związane: nabywanie drewna klocowego do wędzenia i zasilania kotła warzelniczego, nabywanie węgla opałowego do zasilania kotłowni, nabywanie środków dezynfekcyjnych i myjących do utrzymania właściwego standardu higienicznego. Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane rozwiązania techniczno technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w trakcie budowy. Występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń 13

14 norm dopuszczalnych w środowisku a zastosowane rozwiązania techniczno technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom europejskim w branży. Realizacja inwestycji nie będzie miała ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami. Projektowany obiekt będzie spełniał wszystkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie ochrony środowiska. Wobec powyższego opcja zerowa nie może być brana pod uwagę jako rozwiązanie ostateczne. Realizacja inwestycji nastąpi z zachowaniem norm ekologicznych w zakresie emisji zanieczyszczeń tj. stosowanie technologii i materiałów budowlanych nie stanowiących zagrożenia dla gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, selektywne gromadzenie odpadów, zastosowanie podczyszczania wód deszczowych brudnych z użyciem osadnika i separatora, zastosowanie do ogrzewania kotłów gazowych, wykonywanie prac budowlanych i eksploatacji obiektu tylko w porze dziennej. Wybrane rozwiązania gwarantują zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska przy normalnej eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia w Dąbrówce Wisłockiej. Nie przewiduje się dla instalacji możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych np. poważnej awarii przemysłowej. Problematyka oddziaływania hal produkcyjno - usługowych na środowisko jest pojęciem znanym zarówno w dostępnej literaturze technicznej jak i ustawodawstwie. Prowadzi to do tego, standardy rozwiązań techniczno-technologicznych dla tego typu obiektów są na terenie kraju ujednolicone. Stosują one zbliżone rozwiązania technologiczne, które zostały ujednolicone na podstawie wieloletnich doświadczeń w tym zakresie. Te same rozwiązania zostaną zastosowane na terenie projektowanego przedsięwzięcia w Dąbrówce Wisłockiej przy wybranym przez Wnioskodawcę wariancie. Szczegółowy opis potencjalnych zagrożeń spowodowanych realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia zostanie opisany w dalszej części opracowania. 14

15 II. NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT Adam Kokoszka III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa budynku produkcyjno-magazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (szamba, przyłącza, miejsca postojowe i manewrowe) na działce nr 473/3 położonej w Dąbrówce Wisłockiej, gmina Radomyśl Wielki. Niniejszy raport dotyczy etapu wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która wymagana jest w związku z zaliczeniem inwestycji do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z 3 ust. 1 pkt Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko(dz. U. Nr 257, poz z 2004 roku z późniejszymi zmianami). Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z 2008 roku) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skierował zapytanie o konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu (konsekwencja postępowania OOŚ) i jego zakres do Starosty Powiatu 2 oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 1 instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie 2 W odniesieniu do przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 15

16 Mając powyższe opinie Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki wydał postanowienie - na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy - stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport o którym mowa powyżej jest obowiązkowym dokumentem przedkładanym organom ochrony środowiska w celu dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z 2008 roku). Dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i spełnia wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z 2008 roku z późniejszymi zmianami). Projektuje się budynek produkcyjno-magazynowy branży spożywczej (produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa). Budynek będzie posiadał: część produkcyjno-magazynową, część socjalną. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizację sanitarną i technologiczną, elektryczną, ogrzewanie - kotłownia na paliwo ekologiczne lub olejowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Rodzaj - budynek produkcyjno-magazynowy branży spożywczej (produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa). Projekt ma na celu stworzenie zakładu pracy dla 4 osób z branży spożywczej w zakresie produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Projekt ma na celu spełnienie wymogów w tym zakresie w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U z 2007 r. Nr 5, poz. 36). 16

17 Projektowana inwestycja m 2 powierzchni zabudowy. Konstrukcja murowana, parterowa, konstrukcja dachu metalowa, dwuspadowa kryta płytami warstwowymi z ociepleniem styropianowym. Projektowany zakład będzie pracować na jedną zmianę, zatrudnienie do 4 osób. Rysunek 1. Mapa położenia inwestycji Usytuowanie przedsięwzięcia - gmina Radomyśl Wielki, Dąbrówka Wisłocka, działka nr ewid. 473/3. Właścicielem działki nr 473/3 jest Pan Henryk Giermata, zam. Dąbrówka Wisłocka 13. Nieruchomość - działka nr ewid. 473/3 zajmuje powierzchnię 1,67 ha. Oznaczenie klasyfikacji gruntów RIVb, RV, ŁIV, PslV, B-PslV, opis użytku - użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty orne. 17

18 Działka nr 473/3 jest zabudowana budynkami Inwestora: mieszkalnym i gospodarczymi. Rysunek 2. Plan zagospodarowania działki Produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia. Pozyskiwane produkty to: wędliny kiełbasy wyroby podrobowe (w tym kaszanki 50 kg) mięsa kulinarne Przewidywane są następujące czynności produkcyjne: magazynowanie chłodnicze (surowca i produktu gotowego) rozbiór mięsa na elementy kulinarne lub do dalszej produkcji z nabywanego surowca (półtusze wieprzowe i jego elementy, ćwierćtusze wołowe i jego elementy), 18

19 rozdrabnianie mięsa (za pomocą urządzeń do obróbki mechanicznej mięsa -wilk, kuter, mieszałka) napełnianie w osłonki (produkcja kiełbas i wyrobów podrobowych przy pomocy nadziewarki) gotowanie i parzenie (w kotłach warzelnych) wędzenia w szafach wędzarniczych tradycyjnych. Wielkość produkcji rozbiór mięsa do 3,5 t/tydz. produkcja wyrobów wędliniarskich do 4,5 t/tydz. W rozbiciu na asortymenty (dzienna produkcja/zmianę 8 godzin): kiełbasy do 400 kg wędliny do 200 kg wyroby podrobowe do 200 kg mięsa kulinarne do 100 kg Wyposażenie niezbędne do prowadzenia tych czynności: - stół rozbiorowy i produkcyjny szt.2 - wilk szt. 1 - kuter szt. 1 - mieszałka szt. 1 - nadziewarka szt. 1 - kocioł warzelny (opalany drewnem) szt. 1 - szafy wędzarnicze (drewno wędzarnicze klocowe) szt. 3 - wózki wędzarnicze szt. 5 - sterylizator szt. 1 - umywalki szt. 3 - pojemniki szt. 40 Ponadto drobny sprzęt typu noże, stalki, deski rozbiorowe, kloc do dzielenia mięsa, pojemniki transportowe itp. Uwzględniając następujące urządzenia: - wilk 10 kw szt. 1 - kuter 15 kw szt. 1 19

20 - mieszałka 11 kw szt. 1 - wentylatory wyciągowe 0,4 kw szt. 2 - agregaty chłodnicze 2,5 kw szt. 2 Razem: 38,9 kw Uwzględniając zapotrzebowanie na oświetlenie, pracę urządzeń elektronicznych (wagi) zapotrzebowanie na energię elektryczną 40 kw IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI Usytuowanie przedsięwzięcia - gmina Radomyśl Wielki, Dąbrówka Wisłocka, działka nr ewid. 473/3. Właścicielem działki nr 473/3 jest Pan Henryk Giermata, zam. Dąbrówka Wisłocka 13. Nieruchomość - działka nr ewid. 473/3 zajmuje powierzchnię 1,67 ha. Oznaczenie klasyfikacji gruntów RIVb, RV, ŁIV, PslV, B-PslV, opis użytku - użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty orne. Działka nr 473/3 jest zabudowana budynkami Inwestora: mieszkalnym i gospodarczymi. V. RODZAJ I CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Projektuje się budynek produkcyjno-magazynowy branży spożywczej (produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa). Budynek będzie posiadał: część produkcyjno-magazynową, część socjalną. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizację sanitarną i technologiczną, elektryczną, ogrzewanie - kotłownia na paliwo ekologiczne lub olejowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Projektowany zakład będzie pracować na jedną zmianę, zatrudnienie do 4 osób. Produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia: wędliny, kiełbasy, wyroby podrobowe (w tym kaszanki 50 kg), mięsa kulinarne. Przewidywane czynności produkcyjne: magazynowanie chłodnicze (surowca i produktu gotowego), 20

21 rozbiór mięsa na elementy kulinarne lub do dalszej produkcji z nabywanego surowca (półtusze wieprzowe i jego elementy, ćwierćtusze wołowe i jego elementy), rozdrabnianie mięsa (za pomocą urządzeń do obróbki mechanicznej mięsa- wilk, kuter, mieszałka), napełnianie w osłonki (produkcja kiełbas i wyrobów podrobowych przy pomocy nadziewarki), gotowanie i parzenie ( w kotłach warzelnych), wędzenie w szafach wędzarniczych tradycyjnych). Wielkość produkcji: rozbiór mięsa do 3,5 t/tydzień, produkcja wyrobów wędliniarskich do 4,5 t/tydzień. W rozbiciu na asortymenty (dzienna produkcja/zmianę 8 godzin): kiełbasy do 400 kg, wędliny do 200 kg, wyroby podrobowe do 200 kg, mięsa kulinarne do 100 kg. Razem: 900 kg/zmianę 8 godzin, co daje w przeliczeniu na 5-ciodniowy tydzień pracy kg. Wyposażenie niezbędne do prowadzenia tych czynności: stół rozbiorowy i produkcyjny szt.2, wilk szt. 1, kuter szt. 1, mieszałka szt. 1, nadziewarka szt. 1, kocioł warzelny (opalany drewnem) szt. 1, szafy wędzarnicze (drewno wędzarnicze klocowe) szt. 3, wózki wędzarnicze szt. 5, sterylizator szt. 1, umywalki szt.3, pojemniki szt. 40 Ponadto drobny sprzęt typu noże, stalki, deski rozbiorowe, kloc do dzielenia mięsa, pojemniki transportowe itp. 21

22 VI. STAN OBECNY Nieruchomość - działka nr ewid. 473/3 zajmuje powierzchnię 1,67 ha. Oznaczenie klasyfikacji gruntów RIVb, RV, ŁIV, PslV, B-PslV, opis użytku - użytki rolne zabudowane, pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty orne. Działka nr 473/3 jest zabudowana budynkami Inwestora: mieszkalnym i gospodarczymi. Część działki porośnięta jest roślinności trawiastą oraz samosiejkami krzewów, w większości teren jest nie jest utwardzony. VII. STAN PROJEKTOWANY Projektuje się budynek produkcyjno-magazynowy branży spożywczej (produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa). Budynek będzie posiadał: część produkcyjno-magazynową, część socjalną. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizację sanitarną i technologiczną, elektryczną, ogrzewanie - kotłownia na paliwo ekologiczne lub olejowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Projektowany zakład będzie pracować na jedną zmianę, zatrudnienie do 4 osób. Produkcja wędlin składać się będzie z następujących etapów: 16. Pobranie mięsa do przetwórstwa Surowiec mięsny do produkcji wędlin pobierany jest z chłodni mięs według ściśle określonej receptury danego wyrobu. Chłodnia ta natomiast zasilana jest mięsem z dostawy. Surowiec transportowany jest w wózkach lub pojemnikach na paletach. 17. Pobranie dodatków do żywności, materiałów pomocniczych Dodatki do żywności, materiały pomocnicze pobierane są z magazynu przypraw według ściśle określonej receptury danego wyrobu. Wszystkie dodatki i materiały pomocnicze są kupowane, atestowane i pochodzą od sprawdzonych dostawców. 22

23 18. Peklowanie Peklowanie mięsa odbywa się w zależności od asortymentu: - mięso na wędzonki {szynka, balerony} nastrzykuje się roztworem solanki peklującej, po czym poddaje się procesowi masowania w masownicach prózniowych, - boczek, pachwiny, podgardle - nastrzykuje się roztworem solanki, uzupełnienie w basenie solanką, po czym poddaje się procesowi masowania w masownicach próżniowych, - mięso drobne na kiełbasy peklowane na sucho - przez dodatek do mięsa mieszanki peklującej, wymieszanie i pozostawienie w chłodni w wózkach farszowni. 19. Wstępna obróbka termiczna Poddawane jej są mięsa przeznaczone do produkcji wędlin podrobowych. Są one wstępnie parzone do stanu miękkiego w kotłach. 20. Rozdrabnianie Etap ten występuje podczas produkcji kiełbas (farszownia) oraz wędlin podrobowych (hala wędlin podrobowych). Podczas tego procesu uzyskuje się pożądany stopień rozdrobienia surowca mięsno - tłuszczowego, wykorzystując w tym celu maszyny wilki. 21. Kutrowanie Kutrowanie jest to jeden z najważniejszych etapów produkcji wędlin homogenizowanych, drobno rozdrobnionych i homogennych wędlin podrobowych (np. pasztetów). Proces ten występuje również przy produkcji farszów wiążących w wędlinach grubo i średnio rozdrobnionych. Kutrowanie przeprowadzane jest w urządzeniach zwanych kutrami przelotowymi lub misowymi. 22. Masowanie Przeprowadzane jest podczas produkcji wędzonek oraz kiełbas grubo rozdrobnionych. Proces ten przeprowadza się w masownicach z płaszczem chłodniczym w pomieszczeniu peklowni. Ma ono na celu uplastycznienie struktury mięsa, w wyniku którego następuje poprawa konsystencji gotowego wyrobu. 23. Mieszanie Ma na celu wyrównanie rozmieszczenia składników farszu oraz poprawę jego właściwości fizykochemicznych. Etap ten występuje podczas produkcji kiełbas oraz wędlin podrobowych. W ramach tego procesu miesza się farsz wykutrowany z pozostałymi 23

24 składnikami rozdrobnionymi w wilku, podczas mieszania dodaje się przyprawy i inne składniki. W zakładzie stosowane są mieszałki zwykłe i próżniowe. 24. Formowanie i sznurowanie Formowanie to typowy etap produkcji wędzonek. Sprowadza się ono do nadania mięsu właściwego kształtu, typowego dla danego asortymentu wyrobu. Zastosowanie tu mają sznurki zwykłe i elastyczne, oraz siatki. Proces ten odbywa się na hali formowania wędzonek. Uformowane i osznurowane półprodukty są zawieszane na drążkach na wózku wędzarniczym. 25. Napełnianie osłonek Napełnianie osłonek (nadziewanie) - jest typowe dla większości asortymentów wędlin, a w szczególności kiełbas i wędlin podrobowych. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem nadziewarek próżniowych. Napełnione osłonki odpowiednim farszem są zawieszane na drążkach na wózku wędzarniczym. Stosuje się osłonki naturalne wieprzowe - jelita cienkie, jelita grube, żołądki oraz osłonki sztuczne takie jak : - poliamidowe osłonki - kolagenowe osłonki - barierowe - 1 lub 3 warstwowe bariery - siatki obciągające - przędza - folie celulozowe - folie kolagenowe - woreczki zwykłe lub termokurczliwe 26. Osadzanie Ma na celu właściwe osadzenie się (ułożenie) farszu w osłonkach, wyrównanie aromatu oraz osuszenie powierzchni osłonki. Przeprowadza się je w pobliżu komór wędzarniczych. 27. Obróbka termiczna. Etap ten ma miejsce na hali obróbki termicznej. Znajdują się tam komory wędzarnicze w których, w zależności od asortymentu wędzi się, parzy lub piecze. W procesie wędzenia wykorzystywany jest dym ze spalania drewna olchowego. 24

25 28. Schładzanie Produkt gotowy po obróbce termicznej poddawany jest schłodzeniu. Kiełbasy, wędliny podrobowe i wyroby blokowe w pierwszej fazie są wychładzane pod natryskiem wody, natomiast później dochładzane zimnym powietrzem w chłodniach. Wędzonki schładzane są zimnym powietrzem w chłodniach. 29. Konfekcjonowanie Produkty gotowe po wychłodzeniu są etykietowane i pakowane w opakowania transportowe. Po zapakowaniu i ułożeniu w pojemniki transportowe wyroby gotowe przekazywane są do magazynu. 30. Magazynowanie Wyroby gotowe są magazynowane w odpowiednich warunkach chłodniczych tj. temperatura 2-4 o C. 16. Ekspedycja Wydawanie wyrobów gotowych odbiorcom hurtowym i detalicznym zgodnie z zamówieniami. VIII. ANALIZA CZASU PRACY INSTALACJI Instalacja będzie funkcjonować w systemie jedno zmianowym 8 godzin na dobę, przez 5 dni w tygodni (poniedziałek - piątek) w okresie całego roku. Biorąc powyższe pod uwagę czas pracy instalacji wyniesie: 52 tygodnie x 5 dni x 8 godziny = 2080 godzin w roku: sezon zimowy godzin i sezon letni godzin. IX. CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI Projektuje się budynek produkcyjno - magazynowy branży spożywczej (produkcja środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz magazynowanie chłodnicze gotowych produktów wędliniarskich i świeżego mięsa). Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie zakładu pracy dla 4 osób z branży spożywczej w zakresie produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Projekt ma na celu 25

26 spełnienie wymogów w tym zakresie w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U z 2007 r. Nr 5, poz. 36). Projektowana inwestycja m 2 powierzchni zabudowy. Konstrukcja murowana, parterowa, konstrukcja dachu metalowa, dwuspadowa kryta płytami warstwowymi z ociepleniem styropianowym. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zaprojektowanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, przyłącza energetycznego do zasilania projektowanego obiektu. Użytkowanie instalacji będzie związane z zużywaniem surowców i wprowadzaniem substancji lub energii do środowiska: Zapotrzebowanie na wodę: zużycie wody technologicznej w ilości ok l/d w tym ciepła woda (50%) 1165 I. w skład ogólnego dobowego zużycia wody wchodzi woda do celów sanitarnych w przeliczeniu 150 l/osobę tj. przy 4 osobach I. Czyli zużycie dobowe wody wyniesie 2930 litrów/dobę. Ilość ścieków technologicznych - 2,63 m 3 na dobę uwzględniając ubytki technologiczne (10%) z całości zużytej wody. Odprowadzenie ścieków technologicznych poprzez separator i osadnik do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego. Surowce: przyjmowane surowce to: półtusze wieprzowe bez opakowań lub elementy w pojemnikach wielorazowego użytku, ćwierćtusze wołowe bez opakowań lub elementy w opakowania wielorazowego użytku, przyprawy do produkcji w opakowaniach jednostkowych. Odpady poprodukcyjne: kości pozostałe po procesie produkcji (kości z masek, kości długie). Przewidywana ilość dzienna max do 40 kg (przy założeniu przetwarzania 20 szt. półtusz lub 15 sztuk półtusz wieprzowych i 1 ćwierćtuszy wolowej). 26

27 Ponadto odpady bytowe i opakowania po środkach dezynfekcyjnych i przyprawach (tworzywo PCV, papier, karton). Ze względu na okresowe zapotrzebowanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, określono ilość odpadów na max do 20 kg miesięcznie. Ponadto z działalnością zakładu jest związane: nabywanie drewna klocowego do wędzenia i zasilania kotła warzelniczego, nabywanie węgla opałowego do zasilania kotłowni, nabywanie środków dezynfekcyjnych i myjących do utrzymania właściwego standardu higienicznego. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: elektryczną - ok. 40 kw, cieplną - ok. 30 kw X. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO Wszelkie urządzenia związane z działalnością zakładu zachowują właściwe, prawidłowe normy środowiska pracy, środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, Odpady powstałe w wyniku działalności zakładu, gromadzone są w pojemnikach na odpady i utylizowane przez wyspecjalizowane jednostki, Powstający hałas w czasie działalności zakładu nie przekroczy dopuszczalnych norm w ciągu dnia, Przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) - Oddziaływanie zakładu zamyka się w granicach działki Inwestora. W zakładzie zostanie zapewniona właściwa (zgodna z ustawą o odpadach i Prawo Wodne) gospodarka odpadami i gospodarka wodnościekowa. Poza działką nie będą przekraczane dopuszczalne stężenia emitowanych substancji zanieczyszczających w powietrzu. Brak będzie przekroczeń dopuszczalnych norm hałasowych. Projektuje się pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki tak, aby inwestycja ta nie miała negatywnego wpływu na stan środowiska. Inwestycja ta nie stwarza zagrożenia dla środowiska, nie oddziaływuje szkodliwie na klimat akustyczny, krajobraz, świat zwierzęcy i roślinny oraz na zdrowie ludzi. 27

28 XI. PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA XI.1. SYSTEM GRZEWCZY OBIEKTU Do celów obliczeniowych założono jako źródło ciepła Kocioł na węgiel max 100 kw. XI.2. EMISJA TECHNOLOGICZNA ZANIECZYSZCZENIA WĘDZENIE WĘDLIN Źródłem emisji będzie spalanie drewna w kabinach wędzarniczych proces nagrzewania i wędzenia. XI.3. EMISJA TECHNOLOGICZNA KOCIOŁ WARZELNY Źródłem emisji będzie spalanie drewna w kotle warzelnym. XI.4. ODPADY STAŁE Tabela 1. Zestawienie rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Odpady z produkcji rozbiór 13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 16 Odpady nieujęte w innych grupach Filtry olejowe Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ( 1 ) inne niż wymienione w do Zużyte świetlówki 28

29 Tabela 2. Zestawienie rodzajów wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Odpady z produkcji 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa Odpadowa tkanka zwierzęca - Odpady poprodukcyjne 15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w Filtry powietrza 16 Odpady nieujęte w innych grupach Metale żelazne 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Miedź, brąz, mosiądz Aluminium Żelazo i stal 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne XI.5. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA Woda potrzebna do procesów technologicznych z uwzględnieniem mycia urządzeń (zapotrzebowanie dzienne). Przy uwzględnieniu następującej dziennej maksymalnej wielkości produkcyjnej: kiełbasy do 400 kg wędliny do 200 kg wyroby podrobowe do 200 kg (w tym kaszanki 50 kg) mięsa kulinarne do 100 kg Ustalono następujące wielkości zużycia wody: 29

30 Tabela 3. Ilości zużywanej wody w instalacji Wyszczególnienie Zużycie na jednostkę Ilość jednostek Zużycie ogółem [l/dobę] Produkcja kiełbas 1,5 litr/l kg 400 kg 600 Produkcja wędlin 1,0 litr/l kg 200 kg 200 Produkcja wyrobów podrobowych 2,0 litr/l kg 200 kg 400 Parzenie kaszy 1,0 litr/l kg 50 kg 50 Gotowanie surowca 1,0 litr/ 1 kg 50 kg 50 Sterylizacja 50 litr/l szt Mycie pojemników 8 lit/szt Umywalki 50 litr/szt Zmywanie posadzek urządzeniem ciśnieniowym 5 litr/ m m 2 (część produkcyjna) Ogółem dm 3. Ogółem zużycie wody technologicznej wynosi 2330 dm 3 /dobę, w tym ciepła woda (50%)- W skład ogólnego dobowego zużycia wody wchodzi woda do celów sanitarnych w przeliczeniu 150 dm 3 /osobę tj. (przy zatrudnieniu 4 osób) co daje 600 dm 3. Po uwzględnieniu powyższych danych zużycie dobowe wody wyniesie: 2930 dm 3. XI.6. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA Planowana inwestycja będzie związana z występowaniem następujących zagrożeń dla środowiska: W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego; o Emisja spalin i pylenie w okresie budowy o Emisja zanieczyszczeń z przejeżdżających samochodów w trakcie budowy o Emitowanie produktów spalania węgla kamiennego, drewna, o Emitowanie zanieczyszczeń z procesów technologicznych wędzarnie tradycyjne W zakresie ochrony środowiska przed hałasem: o Emisja hałasu na etapie budowy o Emisja hałasu z przejeżdżających samochodów o Emitowanie hałasu funkcjonowanie instalacji 30

31 W zakresie gospodarki wodno-ściekowej: o Powstawanie ścieków sanitarnych o Powstawanie ścieków technologicznych o Wody opadowe W zakresie gospodarki odpadami: o Powstawanie odpadów na etapie budowy o Powstawanie odpadów w trakcie funkcjonowania instalacji W pozostałych komponentach środowiska brak istotnych zagrożeń spowodowanych planowaną inwestycją. Szczegółowy opis potencjalnych zagrożeń spowodowanych realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia zostanie opisany w dalszej części opracowania. XII. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Maksymalne uciążliwości związane z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia zamykają się w granicach działek inwestora. Inwestycja realizowana jest w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki, powiat Mielecki, województwo podkarpackie. Fizjograficznie jest to obszar Kotliny Sandomierskiej w miejscu, gdzie przebiega rozgraniczenie pomiędzy Niziną Nadwiślańską, po północnej stronie, a Płaskowyżem Tarnowskim, po południowej stronie. Teren charakteryzuje się umiarkowaną wentylacją naturalną i dobrymi warunkami aerosanitarnymi. Budowa geologiczna tego terenu (obszary garbów i wysoczyzn z pokrywą z utworów piaszczystych, piaszczysto - gliniastych i gliniastych) powoduje, że występują tu korzystne warunki klimatyczno - bonitacyjne. XII.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE W rejonie planowanego przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza może pochodzić od emisji lokalnych źródeł ciepła oraz emisji spalin pojazdów poruszających się po drodze. Poziom zanieczyszczenia określony został Pismem znak: DTWM.ER /08 z dnia 15 września 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu ustalił następujący aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla terenu inwestycji: 31

32 Tabela 4. Tło zanieczyszczeo Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczającej Stężenie w odniesieniu do roku [g/m 3 ] Dopuszczalny poziom 1 Benzen 1,4 5,0 2 Dwutlenek azotu 12,0 40,0 3 Pył zawieszony ogółem 36,0 40,0 4 Dwutlenek siarki 4,5 20,0 5 Ołów 0,15 0,50 Tabela 5. Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju, z wyłączeniem uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji wg Rozporządzenia MŚ z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Lp Nazwa substancji (numer CAS) a) Benzen ( ) Dwutlenek azotu ( ) Tlenki azotu d) ( , ) Dwutlenek siarki ( ) Ołów f) ( ) Pył zawieszony PM10 g) Tlenek węgla ( ) Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu [µg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym b) rok kalendarzowy 5 c) - jedna godzina 200 c) 18 razy rok kalendarzowy 40 c) r Margines tolerancji [%] [µg/m 3 ] 2008 r r od 2010 r. Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych r r r. rok kalendarzowy 30 e) r. jedna godzina 350 c) 24 razy r. 24 godziny 125 c) 3 razy r. rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) 20 e) r. rok kalendarzowy 0,5 c) r. 24 godziny 50 c) 35 razy r. rok kalendarzowy 40 c) r. osiem godzin h) c),h) r. Objaśnienia: a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number. b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji. c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin. f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10. 32

33 g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne. h) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET. Tabela 6. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów Lp. Nazwa substancji (numer CAS) a) Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom docelowy substancji w powietrzu Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu Arsen b) ( ) Benzo(α)piren b) ( ) Kadm b) ( ) Nikiel b) ( ) rok kalendarzowy 6 c) ng/m r. rok kalendarzowy 1 c) ng/m r. rok kalendarzowy 5 c) ng/m r. rok kalendarzowy 20 c) ng/m r. 5 Ozon ( ) osiem godzin e) 120 c),e) µg/m 3 25 dni f) 2010 r. okres wegetacyjny (1 V d),g),h) µg/m r. 31 VII) h Objaśnienia: a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number. b) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(α)pirenu całkowita zawartość benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10. c) Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi. d) Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin. e) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET. f) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat. W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku. g) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 g/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. Wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów. h) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat. 33

34 Realizacja inwestycji będzie powodować wprowadzanie do powietrza atmosferycznego następujących substancji: Tabela 7. Rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji Dwutlenek azotu ( ) Dwutlenek siarki ( ) Pył całkowity - Tlenek węgla ( ) Aceton ( ) Fenol ( ) Butan-2-on (Metyloetyloketon) ( ) Benzen ( ) Toluen ( ) Ksylen ( ) XII.2. WODY POWIERZCHNIOWE Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej zanieczyszczonym elementem środowiska w Polsce, co jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami oraz odprowadzania nadmiernej ilości ścieków przemysłowych i komunalnych o niedostatecznym stopniu oczyszczenia. Istotnym czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze spływów powierzchniowych wprowadzających do wód zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej (nawozy, środki ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia 34

35 bakteriologiczne będące rezultatem stosowania praktyki nadrzędności zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów w stosunku do uporządkowania gospodarki ściekowej. Ocena przydatności wody rzeki Wisłoki do zaopatrzenia ludności miasta Mielca w wodę przeznaczoną do spożycia, wykonywana jest od roku 2004 w oparciu o badania prowadzone w przekroju pomiarowo-kontrolnym powyżej Mielca zlokalizowanym w km 21,5 w miejscowości Wojsław. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U ) określa sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym: 1) sposób klasyfikacji: a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych, b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a, c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a, d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych; 2) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 1 lit. a; 3) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych; 4) sposób prezentacji wyników klasyfikacji: a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. b, b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. c, c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. d; 5) częstotliwość dokonywania: a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a, b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 35

36 Tabela 8. Wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych takich jak struga, strumieo, potok, rzeka Numer wskaźnika jakości wód Nazwa wskaźnika jakości wód 1 Elementy biologiczne Jednostka Wartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy: I II III IV V 1.1 Fitoplankton Chlorofil "a" 1) µg/l < >65 Chlorofil "a" 2) µg/l < > Fitobentos Wskaźnik IO 3) Wskaźnik IO 4) Wskaźnik IO 5) Wskaźnik IO 6) 1.3 Makrofity Makrofitowy Rzeczny 7) Makrofitowy Rzeczny 8) Makrofitowy Rzeczny 2) okrzemkowy okrzemkowy okrzemkowy okrzemkowy Indeks Indeks Indeks - >0,75 0,55 0,35 0,15 <0,15 - >0,70 0,50 0,30 0,15 <0,15 - >0,70 0,50 0,30 0,10 <0,10 - >0,65 0,45 0,25 0,10 <0,10-44, ,4 15,8 <15,8-47,1 36,8 26,5 16,2 <16,2-37, ,1 29,2 <29,2 1.4 Makrobezkręgowce bentosowe Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 1.5 Ichtiofauna Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 2 Elementy hydromorfologiczne (wspierające element biologiczny) 2.1 Reżim hydrologiczny a Ilość i dynamika przepływu wody Połączenie z częściami wód podziemnych 2.2 Ciągłość strugi, strumienia, potoku lub rzeki Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy jakości wody są wielkość i dynamika przepływu oraz wynikające z nich połączenie z wodami podziemnymi odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżonym do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się Liczba i rodzaj barier Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy jakości wody jest ciągłość jednolitej części wód niezakłócona na skutek Zapewnienie przejścia dla działalności antropogenicznych i pozwalająca na niezakłóconą migrację organizmów organizmów wodnych wodnych i transport osadów. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 2.3 Warunki morfologiczne a a a Głębokość strugi, strumienia, potoku lub rzeki i zmienność szerokości Struktura i podłoże koryta strugi, strumienia, potoku lub rzeki Struktura nadbrzeżnej strefy a Szybkość prądu 3 Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy jakości wody są kształty koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz warunki i struktura stref nadbrzeżnych odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 3.1 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne Temperatura wody C Wartości granicznych nie ustala Zawiesina ogólna mg/l się. 3.2 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne Tlen rozpuszczony mg O2/l 7 5 Wartości granicznych nie ustala Pięciodobowe zapotrzebowanie (BZT5) Chemiczne zapotrzebowanie ChZT- Mn tlenu mg O2/l 3 6 się. tlenu mg O2/l

37 Numer wskaźnika jakości wód Nazwa wskaźnika jakości wód Jednostka Wartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy: I II III IV V Ogólny węgiel organiczny mg C/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O2/l ChZT- Cr 3.3 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie Przewodność w 20 C µs/cm Wartości granicznych nie ustala Substancje rozpuszczone mg/l się Siarczany mg SO4/l Chlorki mg Cl/l Wapń mg Ca/l 100 9) 200 9) Magnez mg Mg/l 50 9) 100 9) 3.4 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) Odczyn ph ph 6-8,5 6-9 Wartości granicznych nie ustala się. 3.5 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) Azot amonowy mg N-NH4/l 0,78 1,56 Wartości granicznych nie ustala Azot Kjeldahla (N org+nh4) mg N/l 1 2 się Azot azotanowy mg N-NO3/l 2, Azot ogólny mg N/l Fosfor ogólny mg P/l 0,2 0,4 Objaśnienia: 1) Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych żwirowych o powierzchni zlewni km 2 (dla obu typów rzek), małych i średnich rzek na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych, a także cieków łączących jeziora. 2) Dla wielkich rzek nizinnych. 3) Dla potoków tatrzańskich krzemianowych i węglanowych oraz potoków sudeckich. 4) Dla potoków wyżynnych krzemianowych z substratem gruboziarnistym, potoków wyżynnych krzemianowych z substratem drobnoziarnistym, potoków wyżynnych węglanowych z substratem drobnoziarnistym, potoków wyżynnych węglanowych z substratem gruboziarnistym, małych rzek wyżynnych krzemianowych, małych rzek wyżynnych węglanowych, średnich rzek wyżynnych - zachodnich, potoków fliszowych, małych rzek fliszowych, średnich rzek wyżynnych - wschodnich. 5) Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, potoków nizinnych żwirowych, potoków organicznych. 6) Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych żwirowych, małej i średniej rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych oraz cieków łączących jeziora; obszar zlewni powinien być mniejszy niż km 2. 7) Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek przyujściowych będących pod wpływem wód słonych, potoków organicznych, rzek w dolinie zatorfionej, cieków łączących jeziora. 8) Dla potoków nizinnych żwirowych oraz rzek nizinnych żwirowych. 9) Podane wartości graniczne odnoszą się do formy rozpuszczonej metali. W 2006 roku wody Wisłoki w tym przekroju oceniono jako wody kategorii A3, czyli wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania. O ocenie zadecydowały wskaźniki takie jak: liczba bakterii coli, liczba bakterii coli typu kałowego, obecność bakterii Salmonella. W 2006 roku nie odnotowano znaczących zmian jakości wody w stosunku do 2005 roku, w którym wody Wisłoki również zakwalifikowane były do kategorii A3. 37

38 Tabela 9. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg rozporządzenia MŚ z dnia r. Dz.U ) Punkt Klasa Wskaźniki decydujące o klasie jakości Rzeka pomiarowo-kontrolny jakości wartość nazwa wskaźnika nazwa km wód min max średnia Barwa mgpt/l Zawiesina ogólna mg/l ,5 WISŁOKA azot Kjeldahla mgn/l 0,67 3,0 1,24 Poniżej ujścia 36,4 IV chlorofil a µg/l ,9 Tuszymki saprobowość fitoplanktonu indeks 2 2,55 2,25 liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml liczba bakterii gr.coli w 100 ml Zawiesina ogólna mg/l ,3 azot Kjeldahla mgn/l 0,65 2,5 1,25 WISŁOKA Powyżej Mielca 21,5 IV chlorofil a µg/l ,2 saprobowość peryfitonu indeks 1,64 2,29 2,01 liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml liczba bakterii gr.coli w 100 ml Barwa mgpt/l zawiesina ogólna mg/l ,3 BZT5 mgo2/l 2,1 8,2 3,9 ChZT-Cr mgo2/l 10, ,6 WISŁOKA Poniżej Mielca 15,5 IV azot Kjeldahla mgn/l 0,77 5 1,71 chlorofil a µg/l 7, ,6 saprobowość fitoplanktonu indeks 2,02 2,6 2,28 saprobowość peryfitonu indeks 2,23 2,64 2,41 liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml liczba bakterii gr.coli w 100 ml barwa mgpt/l zawiesina ogólna mg/l 8, ,6 azot Kjeldahla mgn/l 0,83 8,1 2,22 WISŁOKA Ujście do Wisły 3,0 IV chlorofil a µg/l ,6 saprobowość fitoplanktonu indeks 1,91 2,97 2,45 saprobowość peryfitonu indeks 2,16 2,53 2,35 liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml liczba bakterii gr.coli w 100 ml BABULÓWKA POTOK RÓW Poniżej ujścia Potoku Rów Poniżej SSE Mielec 13,6 V 8,3 V barwa mgpt/l zapach krotność ,8 tlen rozpuszczony mgo2/l 1,9 8,7 5,6 BZT5 mgo2/l ,8 ChZT-Mn mgo2/l 7, ,5 ChZT-Cr mgo2/l 22, ,8 OWO mgc/l 8, ,1 amoniak mgnh4/l 0,11 6,74 2,79 azot Kjeldahla mgn/l 1,23 15,42 4,71 saprobowość fitoplanktonu indeks 2,48 3,93 3,24 liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml liczba bakterii gr.coli w 100 ml zapach krotność ,3 barwa mgpt/l tlen rozpuszczony mgo2/l 0,5 7,9 5,2 BZT5 mgo2/l 2, ChZT-Mn mgo2/l 7, ,5 ChZT-Cr mgo2/l 20, ,0 OWO mgc/l 2, amoniak mgnh4/l 0,22 6,80 3,72 azot Kjeldahla mgn/l 1,09 10,64 6,98 liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml liczba bakterii gr.coli w 100 ml Ponadto zanieczyszczone wody rzeki negatywnie oddziaływają na stan czystości wód gruntowych w bezpośrednim jej sąsiedztwie w zależności od stanu wody w rzece oraz wahań zwierciadła wód podziemnych. Typowym zjawiskiem jest wzrost naturalnej zawartości żelaza, i manganu na podłożu zbudowanym z młodych utworów czwartorzędowych. Przedostają się one do wód podziemnych z podłoża wskutek wymywania związków żelaza i manganu na drodze kwasowości oraz potencjału oksydacyjno - redukcyjnego w środowisku hydrochemicznym. 38

39 Wymienione wyżej czynniki powodują obniżenie klasy czystości wód, co powoduje konieczność uzdatniania wód ujmowanych dla celów użytkowych z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy. Odwodnienie pozostaje w całości w stanie istniejącym, a jego poprawa polegała będzie na odmuleniu rowów otwartych oraz udrożnieniu i remoncie przepustów pod drogą oraz pod zjazdami. Rysunek 3. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim XII.3. WODY PODZIEMNE Dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych punktach badawczych, wykorzystano zasady klasyfikacji wód określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Rozporządzenie określa kryteria i sposób oceny stanu wód podziemnych, w tym: 1) klasyfikację elementów fizykochemicznych i ilościowych stanu wód podziemnych; 2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego oraz stanu chemicznego wód podziemnych; 3) sposób interpretacji wyników badań elementów, o których mowa w pkt 1; 4) sposób prezentacji stanu wód podziemnych; 5) częstotliwość dokonywania ocen jakości poszczególnych elementów oraz stanu wód Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych: 1) klasa I - wody bardzo dobrej jakości, w których: a) wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie 39

40 wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód podziemnych (tła hydrogeochemicznego), b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka; 2) klasa II - wody dobrej jakości, w których: a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby; 3) klasa III - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka; 4) klasa IV - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka; 5) klasa V - wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka Rejon inwestycji jest poza obszarem głównych zbiorników wody podziemnej, z których najbliższy występuje w rejonie doliny Wisłoki, z punktem kontrolnym jakości wód w Mielcu. W punkcie tym zanotowano poprawę jakości wód w roku 2006 klasyfikując jej stan do II klasy jakościowej charakteryzującej wody średniej jakości 3. 40

41 Tabela 10. Wartości graniczne elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych Lp. Numer CAS dla substancji chemicznych Element fizykochemiczny Jednostka Tło hydrogeochemiczne 1) (zakres wartości stężeń charakterystycznych) Wartości graniczne 2) w klasach I-V I II III IV V Elementy ogólne: 1 Brak Odczyn ph 6,5-8,5 6,5-9,5 <6,5 lub >9,5 2 Brak 3 Brak Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektrolityczna w 20 C mgc/l *) 10 *) 20 >20 µs/cm *) *) > Brak Temperatura C 4-20 < > Tlen rozpuszczony mg/l 0-5 >1 0,5-1 <0,5 *) <0,5 *) <0,5 *) Elementy nieorganiczne: Amonowy jon mgnh4/l 0-1 0,5 1,0 1,5 3 > Antymon H mgsb/l 0-0,001 0,005 *) 0,005 *) 0,005 *) 0,1 >0, Arsen H mgas/l 0, ,020 0,01 *) 0,01 *) 0,02 0,2 >0, Azotany H mgno3/l > Azotyny H mgno2/l 0-0,03 0,03 0,15 0,5 1 > Bar mgba/l 0,01-0,3 0,3 0,5 0,7 3 > Beryl mgbe/l 0-0,0005 0,0005 0,05 0,1 0,2 >0, Bor H mgb/l 0,01-0,50 0,5 1 *) 1 *) 2 >2 14 Brak Chlorki mgcl/l > Chrom H mgcr/l 0,0001-0,010 0,01 0,05 *) 0,05 *) 0,1 >0, Cyjanki wolne H mgcn/l - 0,01 0,05 *) 0,05 *) 0,1 >0,1 17 Brak Cyna mgsn/l 0-0,02 0,02 0,1 0,2 2 > Cynk mgzn/l 0,005-0,050 0,05 0,5 1 2 >2 19 Brak Fluorki H mgf/l 0,05-0,5 0,5 1 1,5 2 > Fosforany mgpo4/l 0,01-1,0 0,5 *) 0,5 *) 1 5 > Glin H mgal/l 0,05-0,1 0,1 0,2 *) 0,2 *) 1 > Kadm H mgcd/l 0,0001-0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0, Kobalt mgco/l 0-0,001 0,02 0,05 0,2 1 > Magnez mgmg/l 0, > Mangan mgmn/l 0,01-0,4 0,05 0,4 1 *) 1 *) > Miedź mgcu/l 0,001-0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0, Molibden mgmo/l 0-0,003 0,003 0,02 *) 0,02 *) 0,03 >0, Nikiel H mgni/l 0,001-0,005 0,005 0,01 0,02 0,1 >0, Ołów H mgpb/l 0,001-0,010 0,01 0,025 0,1 *) 0,1 *) >0,1 30 Brak Potas mgk/l 0, *) 10 *) > Rtęć H mghg/l 0, ,001 0,001 *) 0,001 *) 0,001 *) 0,005 >0, Selen H mgse/l 0, ,005 0,005 0,01 *) 0,01 *) 0,05 >0, Siarczany mgso4/l *) 250 *) 500 > Sód mgna/l *) 200 *) 300 > Srebro H mgag/l 0-0,001 0,001 0,05 0,1 *) 0,1 *) >0, Tal mgtl/l 0-0, ,001 0,01 0,02 0,1 >0, Tytan mgti/l 0-0,01 0,01 0,05 0,1 0,5 >0, Uran mgu/l 0, ,0003 0,009 0,009 0,03 0,1 >0, Wanad mgv/l 0, ,004 0,004 0,02 0,05 0,5 >0, Wapń mgca/l > Wodorowęglany mghco3/l > Żelazo mgfe/l 0,02-5 0, >10 Elementy organiczne: 43 Brak AOX H - adsorbowane związki mgcl/l 0-0,0001 0,01 0,02 0,06 0,3 >0,3 chloroorganiczne Benzo(a)piren H mg/l 0, , , , , ,00005 >0, Benzen H mg/l 0 0,001 0,005 0,01 0,1 >0,1 46 Brak BTX H - lotne mg/l 0 0,005 0,03 0,1 *) 0,1 *) >0,1 41

42 Lp. Numer CAS dla substancji chemicznych 47 Brak Element fizykochemiczny węglowodory aromatyczne Fenole (indeks fenolowy) Jednostka Tło hydrogeochemiczne 1) (zakres wartości stężeń charakterystycznych) Wartości graniczne 2) w klasach I-V I II III IV V mg/l 0-0,001 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05 Substancje 48 Brak mg/l 0 0,01 0,1 0,3 5 >5 ropopochodne H 49 Brak Pestycydy 3) H mg/l 0 0,0001 *) 0,0001 *) 0,0001 *) 0,005 >0, Brak Suma pestycydów 4) H mg/l 0 0,0005 *) 0,0005 *) 0,0005 *) 0,0025 >0,0025 Substancje 51 Brak powierzchniowo czynne anionowe mg/l 0 0,1 0,2 0,5 1 >1 52 Brak Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe mg/l 0 0,1 0,2 0,5 1 > Tetrachloroeten H mg/l 0-0,0005 0,001 0,01 0,05 0,1 >0, Trichloroeten H mg/l 0-0,003 0,001 0,01 0,05 0,1 >0,1 55 Brak WWA H - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne mg/l 0, ,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 >0,0005 Objaśnienia: 1) Tło hydrogeochemiczne wg Katalogu wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania - S. Witczak, A. F. Adamczyk, 1995 (zmodyfikowane). 2) W przypadku metali podane wartości graniczne odnoszą się do ich formy rozpuszczonej. 3) Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; oznacza się jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać; określone dla pestycydów wartości graniczne stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. 4) Suma pestycydów oznacza sumaryczną zawartość poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach badań monitoringowych. H Element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej przy określaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym. *) Brak dostatecznych podstaw do zróżnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości; przy klasyfikacji do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną. 42

43 43

44 XII.4. KLIMAT AKUSTYCZNY W miejscu zamierzonej lokalizacji przedsięwzięcia jedynymi źródłami mogącymi kształtować klimat akustyczny są pojazdy używane podczas budowy. Z uwagi na natężenie ruchu nie powinno występować ponadnormatywne oddziaływanie w porze dnia (55dB) i nocy (45dB). Podczas pracy instalacji uciążliwości hałasowe będą powstawać przy pracy oczyszczaki śrutowej. XII.5. DANE KLIMATYCZNE I METEOROLOGICZNE Warunki anemologiczne kształtowane są przez ogólną cyrkulację atmosferyczną oraz rzeźbę terenu. Przeważają w tym obszarze wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW) oraz wiatry wschodnie o średniej prędkości od 3,0 do 3,5 m/s. Omawiany teren znajduje się w rejonie klimatycznym nizinnym, który obejmuje całą Kotlinę Sandomierską. Klimat ten charakteryzuje się dość długim i ciepłym latem, ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów. Przeciętna temperatura w ciągu roku wynosi tu około +7-8 o C, zaś średnia temperatura dnia w ciągu lata kształtuje się w granicach +18 o C, w ciągu zimy obniża się do -3 o C. Liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 40 55, zaś liczba dni z przymrozkami dni. Przeciętna opadów wynosi od około 600 mm w okolicach Tarnobrzega do 700 mm na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Dla miasta Mielca podaje informacja załączona do mapy sozologicznej średni roczny opad na poziomie 614 mm. Okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi dni, a długość okresu wegetacyjnego dni. W opracowaniu korzystano ze statystyki częstości, kierunków wiatrów oraz klas równowagi atmosfery zamieszczonej w programie OPA03 - Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej 44

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo