Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"

Transkrypt

1 L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń od dnia zgłoszenia. Ostatnie zdanie powinno być jeszcze bardziej precyzyjne, np.:"członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń od dnia, w którym ubezpieczony dokonał zgłoszenia". ogólna 1.2.Na drukach zgłoszeniowych ZUS ZCNA znajdują się pola: pole IV.02."Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia..." i pole VI.01."Data wypełnienia". Nie ma pola "data zgłoszenia", więc niektórzy twierdzą, że data zgłoszenia to data uzyskania uprawnień, a inni twierdzą, ze data zgłoszenia to data wypełnienia. To jest zasadnicza różnica. Wiele osób zgłasza członków rodziny z wsteczną datą uzyskania uprawnień. Ma to ogromne skutki, również finansowe, często chodzi o tysiące euro. Więc trzeba to koniecznie doprecyzować, bo druki ZUS są niekompatybilne z naszą ustawą. Ogólna system Płatnik 2.1. Uwaga dotyczy funkcjonowania systemu Płatnik ( ) po wprowadzeniu obowiązku zgłaszania osób do ubezp. papierowo za pomocą deklaracji ZUS - ZUA, ZCZA, ZZA,które lądowały w oddziałach i były skanowane na skanerach - pojawiło się mnóstwo błędów w danych tzw zgłoszeniowych nr pesel, nip, danych identyfikacyjnych, czego skutkiem było "niedowiązywanie" się dokumentów do osób z centralnego rejestru PESEL. Błędy i braki ciągną się do dziś w rejestrach ZUS. Bałaganowi temu czasowo i częściowo zaradził ZUS wprowadzając w programie Płatnik możliwość pobierania przez płatnika składek z miesięcznym opóźnieniem wyciągów z CRU - Osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swoich rodzin, z tym że w przypadku osób, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia same, zgłoszenie członków rodziny następuje za pośrednictwem płatnika składek. W celu realizacji tej zasady osoby te są obowiązane poinformować płatnika składek o wystąpieniu okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia członka rodziny. Zasada ogólna mówiąca o tym, że prawo do świadczeń powstaje po zgłoszeniu, pozostaje niezmienna. Od dnia zgłoszenia oznacza, że chodzi o dzień przekazania zgłoszenia do ZUS (np. w przypadku przesyłki pocztowej datę nadania). W przypadku członka rodziny data uzyskania uprawnień to data zgłoszenia do ubezpieczenia, bowiem członek rodziny uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Z uwagi na powyższe data wypełnienia druku może być tożsama z datą zgłoszenia do ubezpieczenia. Rezygnacja z udostępniania wyciągów z CRU była podyktowana wprowadzeniem obowiązku stosowania certyfikatów kwalifikowanych dedykowanych osobom fizycznym, a nie płatnikom składek. Nie ma więc danych dotyczących pełnomocnictwa płatnika składek dla osoby posiadającej certyfikat do pobierania danych osobowych w formie wyciągu z CRU. W ramach projektu PUE planowane jest wdrożenie w II kwartale 2012 roku przez ZUS epłatnika, który wykorzystuje dane z CRU i CRP do sporządzania prawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek. 1

2 Centralnego Rejestru Ubezpieczonych Prof. dr hab. Krzysztof Haman Czł. koresp. PAN, Wydz..III ogólna Należy dostosować program Płatnik do XXI wieku - w dobie informacji, ( pisze o programie Płatnik a nie papierowych dokumentach). Powróćcie do ulepszonej wersji wyciągów z CRU z datami, z osobami zgłoszonymi dziećmi, małżonkami itd Jeżeli faktycznie tylko 0.3% Polaków nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, to należy zmienić system finansowania służby zdrowia i oprzeć go na trzech następujących prostych zasadach: 1. Prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych przysługuje każdemu obywatelowi RP (co chyba wynika z art.68 Konstytucji RP) 2.Składki zdrowotne wliczane są do podatku PIT (lub rolnego w przypadku wsi). 3. Urzędy skarbowe przekazują co miesiąc określony ustawowo procent ogólnych wpływów skarbowych na konto NFZ. Tomasz Truszczyński art 67: Aktualnie przepis interpretowany jest jako "zgłoszenie do TYTUŁU ubezpieczenia rodzica" a nie "zgłoszenie do ubezpieczenia rodzica" i w przypadku trywialnej zmiany pracy (lub choćby NIPu zakładu) przez tego rodzica zgłoszenie automatycznie traci ważność (NFZ traktuje taką sytuację jako utrata ważności zgłoszenia, aczkolwiek ZUS nie bardzo jest do tego chętny). Przepis należałoby sprecyzować w jedną albo w drugą stronę (np. wariant I: po słowach art. 67 ust 3 "ma obowiązek zgłosić do ub. zdrow. czł. rodziny" dodać " z tytułu swojego ubezpieczenia (..) w terminie 7 dni od jego nabycia" lub wariant II - dodanie zdania "Ubezpieczenie członków rodziny ulega zawieszeniu w okresie braku ubezpieczenia osoby zgłaszającej"). Odnośnie wariantu I: Jaki tak naprawdę (oprócz skutków i komplikacji formalnych) jest sens formalnego nieodwracalnego zrywania ubezpieczenia członków rodziny z ubezpieczenia w przypadku utraty Uwaga wykracza poza przedmiot nowelizacji. W ubezpieczeniu zdrowotnym nie ma znaczenia tytuł ubezpieczenia w rozumieniu kodów ZUS. Istnieje obowiązek zgłoszenia członków rodziny w przypadku gdy np. rodzic podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Proponowana nowelizacja nie zmienia tych zasad (również w drugą stronę, tj. obowiązku wyrejestrowania członka rodziny). Należy pamiętać, że prawo członka rodziny do świadczeń opieki zdrowotnej jest prawem pochodnym, uzależnionym od istnienia prawa tzw. głównego ubezpieczonego, przy założeniu, że członek rodziny również musi spełniać pewne warunki (np. dziecko powyżej 18.r.ż. musi się uczyć, chyba, że jest niepełnosprawne w stopniu znacznym), tak więc trudno jest tu wprowadzić automatyzm. Proponowana nowelizacja mając na celu usprawnienie procesu potwierdzania prawa do świadczeń wprowadza możliwość dokonywania zgłoszeń danego członka rodziny przez więcej niż jedną uprawnioną osobę (np. przez oboje rodziców). Pozwoli to, w przypadku utraty przez jednego z nich tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na korzystanie ze świadczeń przez np. dziecko z racji bycia członkiem rodziny tego drugiego rodzica. Wprowadzenie instytucji zawieszenia prawa do świadczeń 2

3 ubezpieczenia przez rodzica, skoro konsekwencje braku ubezpieczenia głównego ubezpieczonego wydają się być oczywiste? Rozwiązaniem "gładszym" i ekonomiczniejszym dla wszystkich zainteresowanych wydaje się wymóg jednokrotnego zgłoszenia członków rodziny, tj. uzależnienie ubezpieczenia członków rodziny od FAKTU (a nie tytułu) ubezpieczenia osoby zgłaszającej (osób zgłaszających - w przypadku obojga rodziców), oczywiście przy spełnieniu pozostałych wymogów dot. ubezpieczenia członków rodziny Strona 10 uzasadnienia do projektu W pełni uzasadniona jest "lekka" forma uwierzytelnienia obu stron transakcji potwierdzenia prawa do ubezpieczenia (str. 10 uzasadnienia). Opisany schemat zapewnia poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka (które jest w tym przypadku bliskie zeru). członka rodziny nie jest właściwe, bowiem wprowadziłoby niepotrzebny chaos w systemie (np. wydaje się, że w takim przypadku członek rodziny nie mógłby w ramach środków publicznych w okresie zawieszenia korzystać z prawa do świadczeń). Ponadto nieprawdą jest, że zmiana NIP płatnika powoduje wyrejestrowanie z ubezpieczenia. 6. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) uzasadnienie 5.1, 5.2, 5.3 Specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych funkcjonalności systemu nie są przedmiotem ustawy. System IT NFZ jest tak zaprojektowany, żeby spełniać wymagania odpowiednich norm regulujących takie elementy jak poufność, bezpieczeństwo, techniczne aspekty uwierzytelnienia, niezaprzeczalność, autentyczność itd. 7. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) uzasadnienie 5.2. W dość niejasny sposób opisany jest w projekcie i uzasadnieniu format dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia generowanego przez system. Dokument ten ma być generowany w postaci elektronicznej i tej postaci powinien zachować wartość dowodową przez co najmniej kilka lat, w ciągu których NFZ może dokonać kontroli świadczeniodawcy. 5.3.Nie jest jasne w jaki sposób ma być zapewniona niezaprzeczalność i autentyczność informacji o statusie ubezpieczenia na potwierdzeniach. Odpowiedź zawarta w 5.1 Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna Odpowiedź zawarta w Ustawodawca powinien zatem wyprzedzająco określić sposób traktowania potwierdzeń, na których status jest niespójny z bazą NFZ - co może oznaczać albo fałszerstwo po stronie świadczeniodawcy, albo błąd w systemie NFZ (w CWU lub w systemie generowania potwierdzeń). Składanie na każdym generowanym potwierdzeniu prostego podpisu cyfrowego (w typie pieczęci elektronicznej) częściowo rozwiązałoby ten problem. W takim przypadku każdy dokument o poprawnym podpisie powinien być uznany za poprawnie poświadczający prawo do ubezpieczenia. Dokument powinien także zawierać unikalny 3

4 identyfikator transakcji, a NFZ powinien przechowywać ich historię. ogólna 5.4.Należy również liczyć się z tym, że część świadczeniodawców - zwłaszcza mniejszych - będzie chciała potwierdzenia drukować np. w celu archiwizacji. Ustawodawca powinien również w sposób jawny określić czy taka postać jest równoważna. W takim przypadku dokument powinien zawierać informacje możliwe do digitalizacji po wydrukowaniu, w postaci np. jako QR-Code. Wskazane jest preferowanie postaci elektronicznej, lub wręcz uznanie jej za jedyną obowiązującą. 9. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) Odpowiedzi generowane z systemów NFZ będą archiwizowane w bazach logów jak również opatrzone podpisem elektronicznym co będzie stanowiło materiał dowodowy w ewentualnych sporach. NFZ nie widzi potrzeby umieszczania w ustawie zapisów dotyczących drukowania odpowiedzi po stronie świadczeniodawcy. Intencja jest taka, żeby wprowadzić posługiwanie się dokumentem elektronicznym. Technologie, które zostaną zastosowane do procesu generowania oraz wysyłania odpowiedzi o uprawnieniach wraz z kodem potwierdzenia są wystarczające do tego, by wersja elektroniczna była dowodem w ewentualnych sporach. Wydruk nic nie wniesie do sprawy. To, czy świadczeniodawca będzie drukować takie potwierdzenia jest zupełnie niezależne od NFZ, a tym bardziej nie ma potrzeby aby ustawodawca ingerował w organizowanie obiegu dokumentów u świadczeniodawcy. Dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy mogą tak zaimplementować nowe funkcjonalności obsługujące proces otrzymywania potwierdzenia uprawnień oraz sprawozdawania świadczeń wraz z kodami potwierdzenia, że nie będzie potrzeby generowania wydruków, które i tak nie mają wartości dowodowej. Oczywiście, jeżeli świadczeniodawca potrzebuje takich wydruków do organizacji swojej pracy, może to robić. NFZ przewiduje oprócz Web-service u obsługującego zapytania o pojedynczy PESEL, Web-services służący do masowych weryfikacji. W fazie początkowej będą to informacje o statusie uprawnienia w danym dniu. Po odpowiednich pracach dostosowawczych systemu IT NFZ planowana jest weryfikacja wsteczna oraz dotycząca czasu przyszłego obowiązywania uprawnień. 10. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna 5.5. Z myślą o świadczeniobiorcach masowych (szpitale, sieci medyczne) można rozważyć generowanie masowych, autentycznych potwierdzeń z transakcji z ubiegłego tygodnia, miesiąca itd. Zapobiegnie to opóźnieniom związanym z koniecznością każdorazowego pobierania i zapisywania potwierdzenia pojedynczej transakcji Równocześnie należy położyć nacisk na szybkość i łatwość procesu weryfikacji tak, by nie stał się on wąskim gardłem generującym opóźnienia w procesie rejestracji pacjentów w przychodniach. Wskazane jest przeprowadzenie możliwie jak najwcześniejszych testów używalności prototypowego interfejsu w celu wychwycenia tego typu problemów. 11. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna Architektura systemu została zaprojektowana z myślą ograniczenia opóźnień w wąskich gardłach. Testy używalności są przewidziane w harmonogramie projektu. 12. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) koszty 5.7 Uwaga dotyczy str. 18 uzasadnienia oraz OSR Koszty zmian w systemach teleinformatycznych oraz Takie szacunki powstały na skutek przyjętego założenia, że system będzie działał w reżimie 24/7/365 i w modelu rozproszonej bazy 4

5 Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna koszty utrzymania systemu wydają się być drastycznie zawyżone (str. 18 uzasadnienia i osr). Szacowane 64 etaty potrzebne do utrzymania samego tylko interfejsu internetowego (kosztem 22 mln zł rocznie) nie wydają się być uzasadnione żadnymi współczesnymi standardami zarządzania usługami teleinformatycznymi. 5.8Niemożność powiązania w CWU danych rodziców z danymi dzieci i automatyczne potwierdzenie prawa do ubezpieczenia (str. 12 uzasadnienia) wydaje się być wyłącznie problemem technicznym i organizacyjnym administracji publicznej. Ponieważ administracja publiczna niewątpliwie dysponuje informacją kto jest rodzicem dziecka, więc zastosowanie w tym przypadku ma art. 220 kpa, który mówi, że organy administracji nie mogą żądać od obywatela informacji, którymi już dysponują. Automatyczne rozwiązywanie tych relacji powinno zostać przynajmniej wpisane do planu zadań odpowiedzialnego za to resortu na najbliższe lata. Michał Hornowski Ogólna 6.1. Niepokoi mnie sprawa dostępu ubezpieczonego do informacji o jego składkach na ochronę zdrowia. Jeżeli dostęp będzie prosty to łatwo będzie można zdobyć informacje o źródłach i wysokości dochodów dowolnej osoby. Na przykład Imię, nazwisko i pesel wystarczą by poznać miejsce pracy (płatnik) i wysokość zarobków (składka pomnożona przez odpowiednią stałą). Jeżeli dostęp będzie trudny to dla wielu osób będzie niemożliwy (zapomniałem hasło, zapomniałem mój numer PIN, nie mam czytnika linii papilarnych itp. danych, gdzie konieczne było zapewnienie etatów w każdym OW NFZ do utrzymania działania systemu. W trakcie prac analitycznych zapadła decyzja o modelu scentralizowanym, który pozwoli na znaczną redukcję zapotrzebowania na etaty po stronie IT do obsługi systemu. Naturalnie, w rejestrze PESEL każda zarejestrowana tam osoba ma przypisanych rodziców tj. imię i nazwisko ojca oraz imię, nazwisko i nazwisko rodowe matki. Jest to jednak tylko powiązanie informacyjne a nie po numerze PESEL. Fundusz otrzymuje dane o nowo nadanych numerach PESEL (dotyczy to głównie nowonarodzonych), ale bez informacji o numerach PESEL rodziców nie ma możliwości połączenia danych. W zgłoszeniach do ubezpieczenia są podawane pełne dane płatnika i pełne dane członka rodziny, wówczas następuje automatyczne połączenie. Fundusz zasięgał informacji w MSW i nie ma możliwości przekazywania nam danych o rodzicach. Ponadto należy pamiętać, iż bycie biologicznym rodzicem nie oznacza zawsze, iż dana osoba ma pełnię władz rodzicielskich, z których również wypływa obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny można również zgłosić np. dziecko małżonka (które nie musi być dzieckiem przysposobionym), w przypadku którego (oprócz aktu małżeństwa) nie istnieje jakiś dokument (a też rejestr publiczny) stwierdzający takie powiązanie. Tak więc spełnienie postulatu automatycznego połączenia danych rodziców z danymi dzieci poprzez wymianę informacji pomiędzy rejestrami publicznymi nie znajduje podstaw prawnych. Dostęp ubezpieczonego do informacji drogą elektroniczną o wysokości składek na ochronę zdrowia nie jest uregulowany żadnym zapisem przedmiotowej ustawy a co za tym idzie nie znajdzie odzwierciedlenia w SI NFZ. 15. Paweł Fud ogólna 7.1. STATUS - nie definiuje się w projekcie "statusu Algorytm statusu uprawnienia jest ustalany zgodnie z ustawą. 5

6 ubezpieczenia" w CWU ani sposobu jego określania/wyliczania jako POZYTYWNY lub NEGATYWNY- tj. dla jakich warunków informacyjnych w zasobach informatycznych system będzie traktował osobę pozytywnie lub negatywnie pod katem uprawnień do świadczeń ze środków publicznych - jaki jest minimalny zakres danych w zależności od posiadanego tytułu ubezpieczenia w kontekście przekazanych przez ZUS/KRUS/MSWiA/instytucje UE informacji o zgłoszeniach/wyrejestrowaniach ewentualnie składkach Paweł Fud 50 ust uchylenie dotychczasowego art. 50 ust.5 Powinno się doregulować kwestię spraw już prowadzonych np poprzez ich umorzenie z mocy ustawy. Paweł Fud 7.3. Kwestie karania za nie wyrejestrowanie w kontekście dokonania zaległych wyrejestrowań celem uniknięcia kary: na dzień dzisiejszy płatnik nie posiada wiedzy o stanie zasobów informacyjnych w NFZ i może nie wiedzieć o różnicach pomiędzy informacją przekazaną PŁATNIKZUS->NFZ. Wedle obecnie funkcjonującego modelu przepływu danych między podmiotami przy żadnym zdarzeniu informatycznym płatnik nie wie jakie dane otrzymał NFZ, a NFZ nie wie czy ewentualny brak danych wynika z niedopełnienia obowiązku przez płatnika czy z innych przyczyn technicznych po np: stronie systemu informatycznego ZUS. dane krążą we właściwym trybie tj. w obie strony z potwierdzeniem tylko pomiędzy płatnikiem i ZUS. Dalsza transmisja jest jednostronna z ZUS do NFZ bez zwrotki o tym jakie informacje przekazane przez płatnika trafiły ostatecznie do NFZ. Warto poprawić ten ostatni etap jeśli ma prowadzić do inicjowania postępowań o wykroczenia i doprecyzować kto miałby inicjować działania z art 193 pkt 1a i 6 w kontekście powyższego problemu Wprowadzono przepis przejściowy w brzmieniu: Roszczenia powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 50 ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne... Propozycja dotycząca zwrotki jest zasadna. NFZ informuje ZUS o przyjęciu pliku, ewentualnie o jego odrzuceniu, więc ZUS mógłby uwzględnić w protokole wymiany informacji z płatnikami fakt przekazywania informacji do NFZ. W związku z planowanymi projektami informatycznymi zarówno po stronie ZUS jak i NFZ sytuacja dotycząca braku przepływu informacji o danych przekazywanych do ZUS i NFZ ulegnie znacznej poprawie. Niebawem każdy będzie mógł sprawdzić stan konta dotyczący ubezpieczeń w ZUS oraz stan uprawnienia w NFZ. 6

7 Robert Kurosz ( Paweł Ludwiczak ogólna Ubezpieczenie dobrowolne 8.1. Proszę w ustawie o CWU zawrzeć zapis:nfz dostarczy mechanizm wymiany danych z systemami medycznymi w celu automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenia przez te systemu z wykorzystaniem standardu XML. W przypadku, gdy NFZ udostępni wykaz ubezpieczonych wyłącznie na swoich stronach internetowych, podciągnie to za sobą koszty osobowe, które szpitale oraz inne jednostki będą musiały ponosić w celu dodatkowego wpisywania danych niezbędnych do weryfikacji statusu ubezpieczania.systemy informatyczne szpitali powinny posiadać licencję wydawaną przez NFZ, dzięki której będą identyfikowały się jako systemy medyczne danej placówki zdrowia. Na tej podstawie będzie można prowadzić statystyki zapytań o stan ubezpieczania dla każdej placówki z osobna Konieczność zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z art. 3 ust. 2 pkt 1-4 u.ś.o.z. obcokrajowców nie posiadających polskiego pochodzenia. Wielu obcokrajowców zawiera dobrowolną umowę ubezpieczenia zdrowotnego w celu otrzymania karty pobytu. Bardzo często zgłaszają się oni do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzają jedną, bądź kilka składek nie wypowiadając Funduszowi zawartej umowy. Po pewnym czasie (czasami nawet po 10 latach) ZUS dokonując porządkowanie rekordów w systemie informatycznym wnosi na podstawie art. 109 u.ś.o.z. do Funduszu o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie objęcia w/w dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym celem wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego z urzędu. Mając powyższe na względzie Fundusz prócz tego, że musi ustalić stan faktyczny (np. w jakim okresie dana osoba posiadała status prawny studenta) musi jeszcze występować do sądów o ustanowienie kuratorów do doręczeń, co jest czasochłonne i kosztochłonne oraz obciąża nasze sądy. W celu zaprowadzenia porządku w CWU należałoby rozważyć likwidację umów dobrowolnego Taki mechanizm jest przewidziany w architekturze systemu i nie musi być regulowany zapisami ustawy. Nie jest przedmiotem obecnej nowelizacji. 7

8 ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 u.ś.o.z. Umowy zawierane z Funduszem są umowami zawieranymi według wzorca i zawarcie umowy nie zależy od swobodnego uznania dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Wprowadzenie rozwiązania, że obcokrajowiec (spełniający warunki z art. 3 ust. 2 pkt 1-4 u.ś.o.z.) deklarowałby okres w którym chce być ubezpieczony i wpłacał uczelni za to środki z góry pozwoliłoby rekordach uniknąć wypowiadania umów w Funduszu w okresie wakacyjnym i ponownego ich zawierania w czasie trwania zajęć. Ponadto podmioty mające dokonywać zgłoszeń (np. uczelnie) miałyby najlepszą wiedzę na temat tego kiedy dane osoby przestają spełniać warunki do ubezpieczenia dobrowolnego, stąd też gwarantowałyby wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym okresie i lepszą jakoś danych w CWU Uwaga odnosząca się również do pkt. 2 Osoby wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz 4 u.ś.o.z. nie mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, albowiem mogą to zrobić tylko osoby wymienione w art. 3 ust. 1 u.ś.o.z., co należałoby w ewentualnych pracach legislacyjnych uwzględnić. 2. Dobrowolne Ubezpieczenie zdrowotne osób posiadających pochodzenie polskie: W przypadku jeżeli postulat z pkt 1 okaże się niewart wdrożenia proponuję rozpatrzenie zmiany przepisów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego osób, posiadających na podstawie przepisów o repatriacji stwierdzone polskie pochodzenie. W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz 4 u.ś.o.z.: - studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 20. Paweł Ludwiczak Roszerzenie zakresu nowelizacji dobrowolne Nie jest przedmiotem obecnej nowelizacji. 8

9 Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3; - osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 są ubezpieczeni jeżeli ubezpieczą się dobrowolnie. Obecnie obowiązujące rozwiązanie jest nieprzyjazne dla osób za które składki należy opłacać oraz niepraktyczne, albowiem muszą one przybyć do Funduszu z odpowiednią dokumentacją stwierdzającą, że mogą zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (np. zaświadczenie o statusie studenta z uniwersytetu), a potem zarejestrować się w ZUS, a kiedy przestaną spełniać warunki do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym muszą się w ZUS wyrejestrować (o czym znaczna część osób zapomina, co zasygnalizowano w pkt 1). Postuluje, ażeby w/w nie musieli zawierać umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokonywać zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego osobiście. Osoby te mogłyby na własne życzenie zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnie, która i tak składki ma za nich obowiązek opłacać. 3. Obliczanie okresu za który osoby chcące zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wymienione w art. 3 ust. 1 u.ś.o.z. muszą uiścić opłatę początkową. Niniejszy problem nie dotyczy CWU jednakże, przepis art. 68 ust. 8 u.ś.o.z. stanowi, że wysokość opłaty jest uzależniona od okresu, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. W piśmiennictwie pojawiając się opinie, że osoby przybywająca do polski z zagranicy, które nigdy nie były objęte w krajach UE/EFTA ubezpieczeniem zdrowotnym powinny uiścić opłatę maksymalną, tj. za ponad 10 lat okresu bezskładkowego. Inne stanowisko mówi, że 9

10 okres za który jest należna opłata liczy się od dnia przekroczenia granicy państw UE/EFTA. BCC Uwagi ogólne Nie jest to rozwiązanie docelowe i spójne z innymi regulacjami precyzującymi obowiązki świadczeniodawcy, potrzeba przeprowadzenia kompleksowych regulacji i pilne uruchomienia w pełnym zakresie platformy informatycznej wspomagającej administrowanie służbą zdrowia i zarazem umożliwiającej lekarzowi pełny dostęp do danych medycznych pacjenta 10.1 Postulat wydłużenia kalendarza prac nad wdrożeniem systemu ze względu na konieczność zweryfikowania wszystkich danych CWU oraz przeprowadzenia odpowiednich testów BCC 50 ust Art. 50 ust 14 należy określić czas ważności dowodowej takiego dokumentu i okresu w którym NFZ może dokonać kontroli świadczeniodawcy. Doprecyzowania wymaga nałożony na NFZ obowiązek w tym zakresie. Zaproponowane regulacje musza także gwarantować bezproblemowe i bezpłatne korzystanie z nowego systemu małym prywatnym praktykom lekarskim BCC Art. 50 ust. 14 doprecyzowania wymaga przepis wskazujący, że świadczeniodawca uzyskując w ten sposób potwierdzenie otrzymuje gwarancje, iż po zweryfikowanemu w ten sposób udzielone świadczenie pacjentowi nie zostanie w przyszłości zakwestionowane. Nawet jeśli w dalszym postępowaniu okaże się, iż pacjent w chwili udzielenia mu świadczenia nie był do niego uprawniony BCC 50 ust. 6 lub 7 art. 50 ust 6 lub 7 należy zaznaczyć, że złożenie oświadczenia nie zastępuje dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Jednocześnie należy doprecyzować przepis (art. 50 ust 6, ust 15 pkt 2 oraz ust 16) do. odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia i określić precyzyjnie zakres delegacji ustawowej (art. 50 ust 9) do wydania odpowiedniego rozporządzenia Z punktu widzenia świadczeniodawcy wprowadzone regulacje eliminują ryzyko ponoszenia kosztów za świadczenia udzielone osobom nie posiadającym uprawnień. Strategia informatyzacji NFZ opiera się o m.in. o takie założenie jak otwartość systemów informatycznych dlatego system udostępniania informacji o uprawnieniach świadczeniobiorców będzie posiadał funkcjonalność wymiany komunikatów xml, z drugiej strony zapewnia się dostęp portalowy dla świadczeniodawców, którzy nie posiadają systemu informatycznego obsługującego wymianę komunikatów xml. Ustawowy obowiązek do stworzenia systemu umożliwiającego dostęp do danych medycznych spoczywa nie na NFZ ale na CSIOZ i projekt jest w trakcie realizacji. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zasad rozliczania między świadczeniodawcami a NFZ. Nie wskazano jakie konkretnie zagadnienia poruszane w tym art. powinny zostać doprecyzowane. Złożenie oświadczenia nie zastępuje dokumentu potwierdzającego, gdyż jest samodzielnym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń. Art. 50 ust. 14 daje świadczeniodawcy gwarancję zapłaty za świadczenie bez względu na formę potwierdzenia prawa. Autorzy uwagi nie wskazali na czym miałoby polegać doprecyzowanie art.. 50 ust 6, ust 15 pkt 2 oraz ust 16 oraz 50 ust

11 BCC ogólna 10.5 Brak odniesienia do regulacji dotyczących dostępu do leków, udzielania i finansowania świadczeń, (w tym także jednorazowych) dla osób które utraciły status bezrobotnego, bezdomnych, obcokrajowców, nieubezpieczonych- ustalenie jasnych i skutecznych zasad finansowania kosztów leczenia grupy wykluczonych: bezdomnych, osób o nieustalonej tożsamości i tych którzy utracili status bezrobotnego, a także cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie BCC ogólna 10.6 Zastrzeżenia budzą przewidywane skutki ekonomiczne proponowanych regulacji dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także wpływ na ich dochody i wydatki sektora finansów publicznych. Zasadnym jest przedstawienie realnych dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem systemu przez: NFZ, ZUS, KRUS, CWU oraz przewidywanego wzrostu zatrudnienia o 215 kolejnych etatów i związanych z tym obciążeń finansowych NFZ. Są one jaskrawo sprzeczne z intencjami rządu dot ograniczenia i racjonalizacji zatrudnienia Oszacowania wymaga skala obciążeń lub oszczędności przedsiębiorców związanych z przewidywaną zmianą wydawaniem dokumentów dot ubezpieczenia przekazywanych pracownikom przez pracodawców BCC ogólna 10.6 Propozycja karania grzywną przedsiębiorców zgłaszanie do ubezpieczenia nie zyskuje akceptacji. Budzi konsekwencje dla rynku pracy może zniechęcać przedsiębiorców do zatrudniania pracowników na etat w oparciu o umowę o pracę lub powodować dalszy wzrost zatrudniania na czarno Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczy wyłącznie osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja nie dotyczy wprowadzenia nowych tytułów uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub zmian w istniejących tytułach. Przesłanką nowelizacji jest poprawa funkcjonowania systemu weryfikacji uprawnień z punktu widzenia świadczeniodawcy oraz świadczeniobiorcy. Świadczeniobiorca, który nie dostanie elektronicznego potwierdzenia uprawnień z NFZ na mocy ustawy może skorzystać ze świadczeń okazując inny dokument potwierdzający prawo bądź składając oświadczenie. Ryzyko finansowe ponoszenia kosztów za świadczenia udzielone osobom nieuprawnionym, oraz koszty postępowań wyjaśniających, zostało przeniesione ze świadczeniodawców na NFZ. Zgodnie z dyscypliną finansów publicznych oraz zapisami nowelizacji NFZ musi wprowadzić procedury windykacyjne dotyczące nadużyć. Szacowana liczba spraw została szacunkowo przekalkulowana na liczbę etatów niezbędnych do wypełniania przez NFZ obowiązków ustawowych. Po przeprowadzeniu prac analitycznych oraz podjęciu decyzji dotyczących implementacji centralnej architektury systemu, można ograniczyć zwiększenie zatrudnienia w komórkach informatycznych OW, gdyż odpowiedzialność za utrzymanie systemu w reżimie 24/7/365 będzie leżała po stronie Centrali (około 60 etatów mniej) W tym zakresie nowelizacja nie wprowadza znaczących zmian. Obecnie obowiązuje art. 193 pkt 1 zgodnie z którym karze grzywny podlega każdy kto nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia. Projekt doprecyzowuje, iż grzywnie będzie podlegał także ubezpieczony, który nie dokona zgłoszenia lub nie poinformuje płatnika o konieczności dokonania takiego zgłoszenia. Tylko w przypadku gdy płatnik został poinformowany a nie dokonał zgłoszenia (lub wyrejestrowania) będzie podlegał karze. 11

12 28. BCC ogólna 10.7 Konieczność szczegółowego sprecyzowania regulacji dot. wyrejestrowania przez NFZ z urzędu w przypadku, gdy tego nie uczynią podmioty do tego zobowiązane Ponadto należy zwrócić uwagę,iż zgodnie z art. 3 projektu, w stosunku do podmiotów, które w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonają zaległego wyrejestrowania, kara grzywny nie będzie miała zastosowania. Ponadto ograniczając sankcje zrezygnowano z dotychczasowego art. 50 ust. 5 polegającej na ponoszeniu kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonemu, w sytuacji, gdy płatnik opóźni się w opłaceniu składki, nawet w przypadku opóźnienia za 1 miesiąc (stosowanej jako dodatkowa kara, obok konieczności opłacenia zaległej składki z odsetkami. Nie przewiduje się możliwości wyrejestrowania przez NFZ z urzędu. 29. BCC ogólna 10.8 Konieczność właściwego zapewnienia ochrony danych osobowych pacjenta oraz płatnika przed dostępem osób niepowołanych. Zastanowić się warto nad ograniczeniem ilości osób i instytucji uprawnionych do kontrolowania danych ubezpieczonych zamieszczonych w bazie (wysokość składki, terminowość płatności, nazwa płatnika). Szczegółowego określenia wymagają regulacje dot ewentualnego wykorzystania danych gromadzonych w CWU dla potrzeb GUS (zgodnie z ustawą o statystyce publicznej), oraz NIK w zakresie przetwarzania tzw. danymi wrażliwych dotyczących m.in. danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, etc Centralny Wykaz Ubezpieczonych nie zawiera danych dot. zdrowia, wykonanych świadczeń czy realizacji recept; nie jest rejestrem dot. list oczekujących; jest to baza danych, której przetwarzane są tylko dane dot. uprawnień związanych z rejestracją do ubezpieczenia zdrowotnego (i wyrejestrowaniem) oraz rejestracja z innych tytułów uprawnień (np. art. 54). Właściwym do udostępniania i weryfikowania danych o składce jest ZUS i KRUS. Udostępnianie danych do GUS odbywa się na podstawie przepisów rangi ustawowej. Informacje do NIK są danymi statystycznymi, niespersonalizowanymi i dotyczą tylko uprawnień do świadczeń. Dane zawierające informacje o udzielonych świadczeniach zawarte są w systemie RUM-NFZ, w skład którego nie wchodzi CWU. NFZ udostępnia dane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami rangi ustawowej. Dodatkowo ustawa określa grupę użytkowników, które mogą otrzymać z NFZ informację o uprawnieniach (są to świadczeniodawcy lub niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji). Uwierzytelnieni, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkownicy otrzymają informację nie z samego CWU ale z bazy transakcyjnej. Baza transakcyjna zostaje wdrożona specjalnie na potrzeby projektu udostępniania statusów i będzie zawierała jedynie wąski zakres informacji, odpowiedni do wypełniania zapisów ustawowych. 12

13 BCC Konieczne jest doprecyzowanie przepisów (art. 192) dot udzielenia informacji o statusie ubezpieczonego poprzez: ograniczenie do minimum ingerencji w prywatności nawet przez osoby lub instytucje uprawnione do sprawdzania informacji o wysokości składek i terminowości ich opłacania oraz danych płatnika dotyczących ubezpieczonych Zenon Wasilewski Ogólna Wydłużenie kalendarza prac nad wdrożeniem systemu ze względu na konieczność zweryfikowania wszystkich danych CWU oraz przeprowadzenia jak najwcześniej odpowiednich testów Federacja Związków ogólna 12.1 Istotne jest by potwierdzanie było Pracodawców natychmiastowe, a system, w którym będzie się to Zakładów Opieki odbywało był wydolny, zachowując aktualność Zdrowotnej gromadzonych danych Naczelna Lekarska Rada 50 ust W art. 1 pkt 3 dodawany ust 10 powinien otrzymać brzmienie: 10. w stanach nagłych oraz w przypadku, gdy świadczeniodawca nie może ze względu na stan zdrowia złożyć oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, świadczenie zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wskazany w ust 1,3 lub 5. W takim przypadku osoba, która uzyskała świadczenie opieki zdrowotnej jest obowiązana do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust 5, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, z których powodu nie mogła go złożyć przed udzieleniem świadczenia pod rygorem obciążania tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń. W konsekwencji ust 11 jako zbędny podlega wykreśleniu Przepis art. 192 w nowym brzmieniu (podobnie, jak ma to miejsce obecnie) dot. jedynie prawa danego świadczeniobiorcy do uzyskiwania informacji tylko jego dotyczących. Na podstawie tego przepisu żadne inne osoby (podmioty, organizacje) nie będą mogły zasięgać informacji (wskazuje na to wprowadzenie do wyliczenia Fundusz na żądanie ubezpieczonego informuje go o ). Ponadto wśród informacji, która może być przekazywana zainteresowanemu nie została wymieniona informacja o składce (jej wysokości i terminie opłacania). Uwierzytelnieni, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkownicy otrzymają informację nie z samego CWU ale z bazy transakcyjnej. Baza transakcyjna zostaje wdrożona specjalnie na potrzeby projektu udostępniania statusów i będzie zawierała jedynie wąski zakres informacji, odpowiedni do wypełniania zapisów ustawowych. Termin został określony po konsultacjach z NFZ, ZUS i KRUS w zakresie okresu niezbędnego do dostosowania systemów informatycznych. Architektura techniczna systemu jest zaprojektowana w taki sposób, żeby zapewnić odpowiednią wydajność (szacowana maksymalna wydajność niezbędna dla zapewnienia serwisu w całej Polsce 160 transakcji/s, wartość graniczna 300 transakcji/s). Na czas odpowiedzi będzie miała również wpływ jakość łączy po stronie świadczeniodawcy, za co NFZ nie może ponosić odpowiedzialności. Ustawa musi uregulować sytuację, w której osoba, której udzielono świadczenia nie złoży oświadczenia. 13

14 Naczelna Lekarska Porozumienie Zielonogórskie Rada 50ust W art. 1 pkt 3 b dodawany ust 14 powinien otrzymać brzmienie: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu udzielenia świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust 3, prawo tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej albo osoba ta w tym dniu przedstawiła dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 albo osoba ta złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust 5, na zasadach przewidzianych w ust ust w opisanych w ust. 10 przypadkach świadczeniodawca będzie musiał dochodzić wynagrodzenia od osób na rzecz których udzielił świadczenia. Faktycznie będzie to niezwykle uciążliwe a także niemożliwe do wyegzekwowania. proponuje: 1) wykreślenie ust. 11 i 12 oraz 2) w ust. 14 wyrazy "lub złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5" zastąpić wyrazami "albo złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 lub świadczenie to zostało udzielone w sytuacjach określonych w ust. 10.". W obecnym kształcie to w istocie na świadczeniodawców przerzuca się obowiązek finansowania leczenia osób w stanach nagłych oraz których stan zdrowia nie pozwala złożyć oświadczenia określonego w projektowanym ust. 5. Obowiązek ten powinien zaś obciążać Fundusz, tym bardziej, że może to dotyczyć osób, którym z mocy art. 2 Ustawy przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. zatem do czynienia z podwójnym opłacaniem, raz na rzecz Funduszu z tytułu składki Uwzględniono : Zaproponowano następujące brzmienie ust. 14: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń osoby, która uzyskała świadczenie, jeżeli: 1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 5; 2) świadczeniobiorca przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w przypadkach określonych w ust. 10, zgodnie ze wskazanymi terminami o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo osobą uprawnioną. Fundusz, jako zarządzający środkami publicznymi, może sfinansować świadczenie wyłącznie osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy świadczeniodawca nie będzie w stanie przedstawić żadnego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania przez osobę, której udzielił świadczeń takiego prawa ( czyli jeżeli osoba ta ani nie przedstawiła dokumentu, ani nie złożyła oświadczenia) Fundusz nie ma podstawy do rozliczenia świadczenia udzielonego takiej osobie. 14

15 zdrowotnej albo z uwagi na uprawnienie ustawowe a drugi raz na rzecz świadczeniodawcy Porozumienie Zielonogórskie Porozumienie Zielonogórskie Porozumienie Zielonogórskie 50 ust W art. 50 ust. 14 zamiast "której" powinno być "które"; art. 50 ust Proponujemy następującą treść:,,14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo osobie uprawnionej w Rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu ubiegania się o udzielenie świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej albo osoba ta w tym dniu przedstawiła dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 lub świadczenie to zostało udzielone w sytuacjach określonych w ust. 10. W przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie stawki kapitacyjnej Fundusz w sytuacji określonej w zd. l nie może odmówić świadczeniodawcy albo osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej do czasu poinformowania tych podmiotów o braku podstaw do naliczania wynagrodzenia. " Dodananie 50 ust. 14a 14.4.Proponujemy dodać wart. 50 ust. 14a o treści:,,14a. Fundusz nie może obciążyć świadczeniodawcy albo osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o refundacji kosztami nienależnej refundacji, ani jakiejkolwiek innej formy obciążenia związanej z faktem wypisania recepty jeżeli w dniu ubiegania się o udzielenie świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej albo osoba ta w tym dniu przedstawiła dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 lub świadczenie to zostało udzielone w sytuacjach określonych w ust. 10." Przepis został przeformułowany Zaproponowano następujące brzmienie ust. 14: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń osoby, która uzyskała świadczenie, jeżeli: 1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 5; 2) świadczeniobiorca przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w przypadkach określonych w ust. 10, zgodnie ze wskazanymi terminami o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo osobą uprawnioną. Obecnie zakres danych gromadzonych w CWU nie pozwala na przekazanie informacji o uprawnieniach dodatkowych, niezbędnych przy wypisywaniu recept dla poszczególnych grup. CWU potwierdza jedynie prawo do świadczeń. Zgodnie z zapisami ustawy fakt posiadania uprawnienia dodatkowego musi być za każdym razem potwierdzone właściwym dokumentem. 15

16 39. Porozumienie Zielonogórskie Ogólna Federacja wnosi o jednoznaczne określenie, że w ramach przekazywanej informacji o prawie do świadczeń, przekazana zostanie informacja o uprawnieniach dodatkowych (np. inwalida wojenny, zasłużony honory krwiodawca) W projekcie brak jest określenia szczegółowych informacji na temat zasad dostępu do informacji z CWU oraz technicznych warunków transmisji. Federacja wnosi o rozszerzenie zapisów Ustawy o te dane lub wydanie delegacji dla odpowiedniego ministra do ich określenia w Rozporządzeniu. Będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy CWU będzie zasilany takimi danymi. 40. Porozumienie Zielonogórskie ogólna Specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych funkcjonalności systemu nie są przedmiotem ustawy. Założenia funkcjonalne przewidują 2 sposoby dostępu do informacji o statusie uprawnienia: poprzez portal świadczeniodawcy lub poprzez usługę web-service. Komunikaty xml określone zostaną w Rozporządzeniu. 41. Porozumienie Zielonogórskie Ogólna Projekt należy rozszerzyć o dostęp do CWU dla aptek tak aby osoby realizujące receptę mogły na podstawie numeru PESEL z recepty zweryfikować i ewentualnie dopisać uprawnienia świadczeniobiorcy oraz sprawdzać przy realizacji recept z opóźnionym terminem realizacji czy świadczeniobiorca ma nadal uprawnienie do otrzymania refundacji. W momencie wystawiania recept na 3 miesięczne kuracje, a nawet 6 miesięcy w przypadku antykoncepcji powoduje, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, że pacjent uprawniony w chwili wystawiania recepty, po dwóch miesiącach przestaje mieć uprawnienia do zniżki Art. 50 ust 3 należy doprecyzować w zapisach ustawy o formę tego uwierzytelnienia Pierwszy etap projektu przewiduje dostęp świadczeniodawców do danych dotyczących uprawnień świadczeniobiorców. Konferencja Rektorów akademickich uczelni medycznych Art.50 Ad. art 50 ust. 3 Specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych funkcjonalności systemu nie są przedmiotem ustawy. System IT NFZ jest tak zaprojektowany, żeby spełniać wymagania odpowiednich norm regulujących takie elementy jak poufność, bezpieczeństwo, techniczne aspekty uwierzytelnienia, niezaprzeczalność, autentyczność itd. Ad. 50 ust. 5 użyto określenia inny, bowiem podstawową formą potwierdzania prawa do świadczeń będzie dokument elektroniczny. Inny dokument będzie musiał mieć postać dokumentu papierowego (świadczeniobiorca musi mieć bowiem możliwość jego okazania) i potwierdzać prawo do świadczeń (proponowany przepis art. 50 ust. 5 w związku z art. 240 ustawy), czyli może to być jeden z dokumentów używanych obecnie przez świadczeniobiorców (np. legitymacja emeryta/rencisty). Zaproponowano następujące brzmienie ust. 14: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo niebędącej 42. Art. 50 ust 5 wyjaśnienia wymaga kwestia użycia terminu inny dokument Art. 50 ust 10 w stanach nagłych należy wyjaśnić kwestie, czy zasada wyrażona w art. 50 ust tj. 16

17 zdjęcia ze świadczeniodawcy odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń i przeniesienie na funduszu obowiązku egzekwowania kosztów świadczeń udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń odnosi się również do art. 50 ust 11. Z punktu widzenia świadczeniodawcy korzystna będzie: - możliwość uzyskania potwierdzenia NFZ posiadania przez świadczeniobiorcę uprawnień do świadczenia opieki zdrowotnej, co stanowić będzie gwarancję sfinansowania przez NFZ świadczeń udzielonych danemu pacjentowi, - zmiana w zakresie przejęcia ryzyka finansowania świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieuprawnionym przez NFZ świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń osoby, która uzyskała świadczenie, jeżeli: 1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 5; 2) świadczeniobiorca przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w przypadkach określonych w ust. 10, zgodnie ze wskazanymi terminami o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo osobą uprawnioną. Dotychczas ustawa w ogóle nie ograniczała okresu, w jakim ubezpieczony mógł przedstawić dokument potwierdzający jego prawo. Okres 1 roku zapewnia możliwość rozliczenia przez świadczeniodawcę takiego świadczenia z NFZ. Należy zwrócić uwagę, iż jeżeli ubezpieczony we wskazanych terminach nie przedstawi dokumentu, to jest zobowiązany do zapłacenia za udzielone mu świadczenie, a we wskazanym rocznym okresie może ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeżeli przedstawi dokument. 43. Konferencja Rektorów akademickich uczelni medycznych 50 ust Art. 50 ust 11 uprawnienia świadczeniobiorcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie nie dłuższym niż 1 rok jest nieuzasadnione. Terminy dla udowodnienia prawa do świadczeń określone w ust 10 są wystarczające. Zachodzi wątpliwość sfinansowania przez NFZ świadczenia ubezpieczonemu, który udowodni prawo po okresie jednego roku. Ciężar kosztu udzielenia świadczenia obciąży świadczeniodawcę Art. 50 ust. 7 w treści oświadczenia składanego przez osobę nieposiadającą dokumenty uprawniającego do świadczeń powinny znaleźć się słowa w pełnej wysokości". 2. Art. 50 ust zapis nie jest precyzyjny i może stanowić pole do nadużyć, kto zwalnia z obowiązku ponoszenia kosztów Świadczeniodawca czy finansujący? Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Zapis taki byłyby zbędny. 44. W ust. 11 użyto sformułowania przez świadczeniodawcę 3. Art. 50 ust. 12 od kiedy roszczenie staje się wymagalne, a tym samym kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia? Obecnie przyjęto brzmienie ust. 12: Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 10 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, upływu terminów, określonych w ust

18 4. Art. 50 ust. 15 pkt 2 - w treści przepisu powinno znaleźć się stwierdzenie, że przysługuje roszczenie o zwrot kosztów leczenia w pełnej wysokości." Zapis taki byłyby zbędny Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Należałoby zmienić art. 18 ust. l przedmiotowej ustawy i wprowadzić zapis mówiący o tym, że w sytuacji kiedy świadczeniobiorca jest na wyłącznym utrzymaniu współmałżonka lub innego członka rodziny miesięczną opłatę ustala się dzieląc dochód rodziny przez liczbę członków rodziny." Obowiązujące przepisy art.18 ust.l ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. Z 2008 r nr 164, póz ze zm/ stanowią: Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjne - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej." Mając na uwadze treść powyższego przepisu rodzą się wątpliwości i to duże jak należy wyliczyć należność wynikającą z konieczności ponoszenia kosztów wyżywienia i zakwaterowania świadczeniobiorcy w sytuacji kiedy w/w świadczeniobiorca nie posiada żadnych dochodów i jest całkowicie na utrzymaniu współmałżonka lub np. własnych dzieci lub rodziców w sytuacji, kiedy jest osobą pełnoletnią. Obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają pobierania takich opłat od świadczeniobiorcy nawet w sytuacji, kiedy współmałżonek posiada np. bardzo wysoką emeryturę lub inne dochody. Joanna Karczewska 50 ust Art. 50 pkt 3 prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego brak definicji tego pojęcia w ustawie, zatem należy dodać o którym mowa w art. 3 pkt 2 z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących Uwaga wykracza poza przedmiot nowelizacji. dodano 18

19 zadania publiczne Joanna Karczewska ogólna Wygenerowanego jest to pojęcie z żargonu informatycznego nie pojawia się w innych ustawach Joanna Karczewska ogólna Przez Funduszu brak odniesienia do systemu/systemów wymienionych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, z p, z którego systemu będzie generowany dokument Joanna Karczewska ogólna Dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawca osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej brak definicji tego pojęcia w ustawie zatem należy dodać w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Joanna Karczewska ogólna Z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania danych należy dodać z certyfikatem o którym mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym Zgodnie z terminologią ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne zastąpiono wyrazem sporządzonego. Dokument będzie generowany z Systemu Informatycznego NFZ. Nie ma potrzeby odnoszenia się w ustawie do konkretnego modułu tego systemu. Dodano Nie w ustawie ewentualnie w rozporządzeniu Joanna Karczewska 87 ust Zmiana art. 87 pkt 11 - przy delegacji do uregulowania w drodze zarządzenia szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania danych uwzględnić integralność Joanna Karczewska Zmiana art. 87 pkt 12 i włączenie Funduszu do grona: ZUS, KRUS (RM określi w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposób postępowania w razie stwierdzenia ich niezgodności i tryb dokonywania niezbędnych korekt w przypadku stwierdzenie niezgodności przekazywanych danych, uwzględniając konieczność zapewnienia dodać - integralności i Uwzględniona Uwaga niezasadna. NFZ nie jest instytucją, która związana jest z procesem weryfikacji danych ubezpieczonych oraz wyjaśnianie niezgodności w celu dokonywania korekt. Instytucjami odpowiedzialnymi za te postępowania są ZUS i KRUS. Proponowana zmiana byłaby rozszerzeniem delegacji, co nie jest przedmiotem nowelizacji. 19

20 poufności przekazywanych danych 53. Joanna Karczewska ogólna Brak w ustawie informacji kto jest administratorem danych, i administratorem systemu CWU Administratorem danych systemu RUM-NFZ, zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest Minister Zdrowia. CWU nie wchodzi w zakres systemu RUM-NFZ, a administratorem danych CWU jest Prezes Funduszu. (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 54. Urząd marszałkowski woj. Podkarpackiego koszty Zastrzeżenia budzą przedstawione w uzasadnieniu do projektu koszty związane z zatrudnieniem dodatkowej liczby pracowników do prowadzenia CWU i windykacji należności za uzyskane świadczenia zdrowotne przez osoby nieuprawnione. Przesłanką nowelizacji jest poprawa funkcjonowania systemu weryfikacji uprawnień z punktu widzenia świadczeniodawcy oraz świadczeniobiorcy. Świadczeniobiorca, który nie dostanie elektronicznego potwierdzenia uprawnień z NFZ na mocy ustawy może skorzystać ze świadczeń okazując inny dokument potwierdzający prawo bądź składając oświadczenie. Ryzyko finansowe ponoszenia kosztów za świadczenia udzielone osobom nieuprawnionym, oraz koszty postępowań wyjaśniających, zostało przeniesione ze świadczeniodawców na NFZ. Zgodnie z dyscypliną finansów publicznych oraz zapisami nowelizacji NFZ musi wprowadzić procedury windykacyjne dotyczące nadużyć. Szacowana liczba spraw została szacunkowo przekalkulowana na liczbę etatów niezbędnych do wypełniania przez NFZ obowiązków ustawowych. Po przeprowadzeniu prac analitycznych oraz podjęciu decyzji dotyczących implementacji centralnej architektury systemu, można ograniczyć zwiększenie zatrudnienia w komórkach informatycznych OW, gdyż odpowiedzialność za utrzymanie systemu w reżimie 24/7/365 będzie leżała po stronie Centrali (około 60 etatów mniej). 55. Porozumienie pracodawców ochrony zdrowia Rozszerzenie zakresu nowelizacji deklaracja wyboru Postulat uzupełnienia zmiany o wypracowane już zapisy w zakresie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ Uwaga wykracza poza przedmiot nowelizacji. 20

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo