Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"

Transkrypt

1 L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń od dnia zgłoszenia. Ostatnie zdanie powinno być jeszcze bardziej precyzyjne, np.:"członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń od dnia, w którym ubezpieczony dokonał zgłoszenia". ogólna 1.2.Na drukach zgłoszeniowych ZUS ZCNA znajdują się pola: pole IV.02."Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia..." i pole VI.01."Data wypełnienia". Nie ma pola "data zgłoszenia", więc niektórzy twierdzą, że data zgłoszenia to data uzyskania uprawnień, a inni twierdzą, ze data zgłoszenia to data wypełnienia. To jest zasadnicza różnica. Wiele osób zgłasza członków rodziny z wsteczną datą uzyskania uprawnień. Ma to ogromne skutki, również finansowe, często chodzi o tysiące euro. Więc trzeba to koniecznie doprecyzować, bo druki ZUS są niekompatybilne z naszą ustawą. Ogólna system Płatnik 2.1. Uwaga dotyczy funkcjonowania systemu Płatnik ( ) po wprowadzeniu obowiązku zgłaszania osób do ubezp. papierowo za pomocą deklaracji ZUS - ZUA, ZCZA, ZZA,które lądowały w oddziałach i były skanowane na skanerach - pojawiło się mnóstwo błędów w danych tzw zgłoszeniowych nr pesel, nip, danych identyfikacyjnych, czego skutkiem było "niedowiązywanie" się dokumentów do osób z centralnego rejestru PESEL. Błędy i braki ciągną się do dziś w rejestrach ZUS. Bałaganowi temu czasowo i częściowo zaradził ZUS wprowadzając w programie Płatnik możliwość pobierania przez płatnika składek z miesięcznym opóźnieniem wyciągów z CRU - Osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swoich rodzin, z tym że w przypadku osób, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia same, zgłoszenie członków rodziny następuje za pośrednictwem płatnika składek. W celu realizacji tej zasady osoby te są obowiązane poinformować płatnika składek o wystąpieniu okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia członka rodziny. Zasada ogólna mówiąca o tym, że prawo do świadczeń powstaje po zgłoszeniu, pozostaje niezmienna. Od dnia zgłoszenia oznacza, że chodzi o dzień przekazania zgłoszenia do ZUS (np. w przypadku przesyłki pocztowej datę nadania). W przypadku członka rodziny data uzyskania uprawnień to data zgłoszenia do ubezpieczenia, bowiem członek rodziny uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Z uwagi na powyższe data wypełnienia druku może być tożsama z datą zgłoszenia do ubezpieczenia. Rezygnacja z udostępniania wyciągów z CRU była podyktowana wprowadzeniem obowiązku stosowania certyfikatów kwalifikowanych dedykowanych osobom fizycznym, a nie płatnikom składek. Nie ma więc danych dotyczących pełnomocnictwa płatnika składek dla osoby posiadającej certyfikat do pobierania danych osobowych w formie wyciągu z CRU. W ramach projektu PUE planowane jest wdrożenie w II kwartale 2012 roku przez ZUS epłatnika, który wykorzystuje dane z CRU i CRP do sporządzania prawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek. 1

2 Centralnego Rejestru Ubezpieczonych Prof. dr hab. Krzysztof Haman Czł. koresp. PAN, Wydz..III ogólna Należy dostosować program Płatnik do XXI wieku - w dobie informacji, ( pisze o programie Płatnik a nie papierowych dokumentach). Powróćcie do ulepszonej wersji wyciągów z CRU z datami, z osobami zgłoszonymi dziećmi, małżonkami itd Jeżeli faktycznie tylko 0.3% Polaków nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, to należy zmienić system finansowania służby zdrowia i oprzeć go na trzech następujących prostych zasadach: 1. Prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych przysługuje każdemu obywatelowi RP (co chyba wynika z art.68 Konstytucji RP) 2.Składki zdrowotne wliczane są do podatku PIT (lub rolnego w przypadku wsi). 3. Urzędy skarbowe przekazują co miesiąc określony ustawowo procent ogólnych wpływów skarbowych na konto NFZ. Tomasz Truszczyński art 67: Aktualnie przepis interpretowany jest jako "zgłoszenie do TYTUŁU ubezpieczenia rodzica" a nie "zgłoszenie do ubezpieczenia rodzica" i w przypadku trywialnej zmiany pracy (lub choćby NIPu zakładu) przez tego rodzica zgłoszenie automatycznie traci ważność (NFZ traktuje taką sytuację jako utrata ważności zgłoszenia, aczkolwiek ZUS nie bardzo jest do tego chętny). Przepis należałoby sprecyzować w jedną albo w drugą stronę (np. wariant I: po słowach art. 67 ust 3 "ma obowiązek zgłosić do ub. zdrow. czł. rodziny" dodać " z tytułu swojego ubezpieczenia (..) w terminie 7 dni od jego nabycia" lub wariant II - dodanie zdania "Ubezpieczenie członków rodziny ulega zawieszeniu w okresie braku ubezpieczenia osoby zgłaszającej"). Odnośnie wariantu I: Jaki tak naprawdę (oprócz skutków i komplikacji formalnych) jest sens formalnego nieodwracalnego zrywania ubezpieczenia członków rodziny z ubezpieczenia w przypadku utraty Uwaga wykracza poza przedmiot nowelizacji. W ubezpieczeniu zdrowotnym nie ma znaczenia tytuł ubezpieczenia w rozumieniu kodów ZUS. Istnieje obowiązek zgłoszenia członków rodziny w przypadku gdy np. rodzic podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Proponowana nowelizacja nie zmienia tych zasad (również w drugą stronę, tj. obowiązku wyrejestrowania członka rodziny). Należy pamiętać, że prawo członka rodziny do świadczeń opieki zdrowotnej jest prawem pochodnym, uzależnionym od istnienia prawa tzw. głównego ubezpieczonego, przy założeniu, że członek rodziny również musi spełniać pewne warunki (np. dziecko powyżej 18.r.ż. musi się uczyć, chyba, że jest niepełnosprawne w stopniu znacznym), tak więc trudno jest tu wprowadzić automatyzm. Proponowana nowelizacja mając na celu usprawnienie procesu potwierdzania prawa do świadczeń wprowadza możliwość dokonywania zgłoszeń danego członka rodziny przez więcej niż jedną uprawnioną osobę (np. przez oboje rodziców). Pozwoli to, w przypadku utraty przez jednego z nich tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na korzystanie ze świadczeń przez np. dziecko z racji bycia członkiem rodziny tego drugiego rodzica. Wprowadzenie instytucji zawieszenia prawa do świadczeń 2

3 ubezpieczenia przez rodzica, skoro konsekwencje braku ubezpieczenia głównego ubezpieczonego wydają się być oczywiste? Rozwiązaniem "gładszym" i ekonomiczniejszym dla wszystkich zainteresowanych wydaje się wymóg jednokrotnego zgłoszenia członków rodziny, tj. uzależnienie ubezpieczenia członków rodziny od FAKTU (a nie tytułu) ubezpieczenia osoby zgłaszającej (osób zgłaszających - w przypadku obojga rodziców), oczywiście przy spełnieniu pozostałych wymogów dot. ubezpieczenia członków rodziny Strona 10 uzasadnienia do projektu W pełni uzasadniona jest "lekka" forma uwierzytelnienia obu stron transakcji potwierdzenia prawa do ubezpieczenia (str. 10 uzasadnienia). Opisany schemat zapewnia poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka (które jest w tym przypadku bliskie zeru). członka rodziny nie jest właściwe, bowiem wprowadziłoby niepotrzebny chaos w systemie (np. wydaje się, że w takim przypadku członek rodziny nie mógłby w ramach środków publicznych w okresie zawieszenia korzystać z prawa do świadczeń). Ponadto nieprawdą jest, że zmiana NIP płatnika powoduje wyrejestrowanie z ubezpieczenia. 6. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) uzasadnienie 5.1, 5.2, 5.3 Specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych funkcjonalności systemu nie są przedmiotem ustawy. System IT NFZ jest tak zaprojektowany, żeby spełniać wymagania odpowiednich norm regulujących takie elementy jak poufność, bezpieczeństwo, techniczne aspekty uwierzytelnienia, niezaprzeczalność, autentyczność itd. 7. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) uzasadnienie 5.2. W dość niejasny sposób opisany jest w projekcie i uzasadnieniu format dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia generowanego przez system. Dokument ten ma być generowany w postaci elektronicznej i tej postaci powinien zachować wartość dowodową przez co najmniej kilka lat, w ciągu których NFZ może dokonać kontroli świadczeniodawcy. 5.3.Nie jest jasne w jaki sposób ma być zapewniona niezaprzeczalność i autentyczność informacji o statusie ubezpieczenia na potwierdzeniach. Odpowiedź zawarta w 5.1 Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna Odpowiedź zawarta w Ustawodawca powinien zatem wyprzedzająco określić sposób traktowania potwierdzeń, na których status jest niespójny z bazą NFZ - co może oznaczać albo fałszerstwo po stronie świadczeniodawcy, albo błąd w systemie NFZ (w CWU lub w systemie generowania potwierdzeń). Składanie na każdym generowanym potwierdzeniu prostego podpisu cyfrowego (w typie pieczęci elektronicznej) częściowo rozwiązałoby ten problem. W takim przypadku każdy dokument o poprawnym podpisie powinien być uznany za poprawnie poświadczający prawo do ubezpieczenia. Dokument powinien także zawierać unikalny 3

4 identyfikator transakcji, a NFZ powinien przechowywać ich historię. ogólna 5.4.Należy również liczyć się z tym, że część świadczeniodawców - zwłaszcza mniejszych - będzie chciała potwierdzenia drukować np. w celu archiwizacji. Ustawodawca powinien również w sposób jawny określić czy taka postać jest równoważna. W takim przypadku dokument powinien zawierać informacje możliwe do digitalizacji po wydrukowaniu, w postaci np. jako QR-Code. Wskazane jest preferowanie postaci elektronicznej, lub wręcz uznanie jej za jedyną obowiązującą. 9. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) Odpowiedzi generowane z systemów NFZ będą archiwizowane w bazach logów jak również opatrzone podpisem elektronicznym co będzie stanowiło materiał dowodowy w ewentualnych sporach. NFZ nie widzi potrzeby umieszczania w ustawie zapisów dotyczących drukowania odpowiedzi po stronie świadczeniodawcy. Intencja jest taka, żeby wprowadzić posługiwanie się dokumentem elektronicznym. Technologie, które zostaną zastosowane do procesu generowania oraz wysyłania odpowiedzi o uprawnieniach wraz z kodem potwierdzenia są wystarczające do tego, by wersja elektroniczna była dowodem w ewentualnych sporach. Wydruk nic nie wniesie do sprawy. To, czy świadczeniodawca będzie drukować takie potwierdzenia jest zupełnie niezależne od NFZ, a tym bardziej nie ma potrzeby aby ustawodawca ingerował w organizowanie obiegu dokumentów u świadczeniodawcy. Dostawcy oprogramowania świadczeniodawcy mogą tak zaimplementować nowe funkcjonalności obsługujące proces otrzymywania potwierdzenia uprawnień oraz sprawozdawania świadczeń wraz z kodami potwierdzenia, że nie będzie potrzeby generowania wydruków, które i tak nie mają wartości dowodowej. Oczywiście, jeżeli świadczeniodawca potrzebuje takich wydruków do organizacji swojej pracy, może to robić. NFZ przewiduje oprócz Web-service u obsługującego zapytania o pojedynczy PESEL, Web-services służący do masowych weryfikacji. W fazie początkowej będą to informacje o statusie uprawnienia w danym dniu. Po odpowiednich pracach dostosowawczych systemu IT NFZ planowana jest weryfikacja wsteczna oraz dotycząca czasu przyszłego obowiązywania uprawnień. 10. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna 5.5. Z myślą o świadczeniobiorcach masowych (szpitale, sieci medyczne) można rozważyć generowanie masowych, autentycznych potwierdzeń z transakcji z ubiegłego tygodnia, miesiąca itd. Zapobiegnie to opóźnieniom związanym z koniecznością każdorazowego pobierania i zapisywania potwierdzenia pojedynczej transakcji Równocześnie należy położyć nacisk na szybkość i łatwość procesu weryfikacji tak, by nie stał się on wąskim gardłem generującym opóźnienia w procesie rejestracji pacjentów w przychodniach. Wskazane jest przeprowadzenie możliwie jak najwcześniejszych testów używalności prototypowego interfejsu w celu wychwycenia tego typu problemów. 11. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna Architektura systemu została zaprojektowana z myślą ograniczenia opóźnień w wąskich gardłach. Testy używalności są przewidziane w harmonogramie projektu. 12. Paweł Krawczyk (osoba prywatna) koszty 5.7 Uwaga dotyczy str. 18 uzasadnienia oraz OSR Koszty zmian w systemach teleinformatycznych oraz Takie szacunki powstały na skutek przyjętego założenia, że system będzie działał w reżimie 24/7/365 i w modelu rozproszonej bazy 4

5 Paweł Krawczyk (osoba prywatna) ogólna koszty utrzymania systemu wydają się być drastycznie zawyżone (str. 18 uzasadnienia i osr). Szacowane 64 etaty potrzebne do utrzymania samego tylko interfejsu internetowego (kosztem 22 mln zł rocznie) nie wydają się być uzasadnione żadnymi współczesnymi standardami zarządzania usługami teleinformatycznymi. 5.8Niemożność powiązania w CWU danych rodziców z danymi dzieci i automatyczne potwierdzenie prawa do ubezpieczenia (str. 12 uzasadnienia) wydaje się być wyłącznie problemem technicznym i organizacyjnym administracji publicznej. Ponieważ administracja publiczna niewątpliwie dysponuje informacją kto jest rodzicem dziecka, więc zastosowanie w tym przypadku ma art. 220 kpa, który mówi, że organy administracji nie mogą żądać od obywatela informacji, którymi już dysponują. Automatyczne rozwiązywanie tych relacji powinno zostać przynajmniej wpisane do planu zadań odpowiedzialnego za to resortu na najbliższe lata. Michał Hornowski Ogólna 6.1. Niepokoi mnie sprawa dostępu ubezpieczonego do informacji o jego składkach na ochronę zdrowia. Jeżeli dostęp będzie prosty to łatwo będzie można zdobyć informacje o źródłach i wysokości dochodów dowolnej osoby. Na przykład Imię, nazwisko i pesel wystarczą by poznać miejsce pracy (płatnik) i wysokość zarobków (składka pomnożona przez odpowiednią stałą). Jeżeli dostęp będzie trudny to dla wielu osób będzie niemożliwy (zapomniałem hasło, zapomniałem mój numer PIN, nie mam czytnika linii papilarnych itp. danych, gdzie konieczne było zapewnienie etatów w każdym OW NFZ do utrzymania działania systemu. W trakcie prac analitycznych zapadła decyzja o modelu scentralizowanym, który pozwoli na znaczną redukcję zapotrzebowania na etaty po stronie IT do obsługi systemu. Naturalnie, w rejestrze PESEL każda zarejestrowana tam osoba ma przypisanych rodziców tj. imię i nazwisko ojca oraz imię, nazwisko i nazwisko rodowe matki. Jest to jednak tylko powiązanie informacyjne a nie po numerze PESEL. Fundusz otrzymuje dane o nowo nadanych numerach PESEL (dotyczy to głównie nowonarodzonych), ale bez informacji o numerach PESEL rodziców nie ma możliwości połączenia danych. W zgłoszeniach do ubezpieczenia są podawane pełne dane płatnika i pełne dane członka rodziny, wówczas następuje automatyczne połączenie. Fundusz zasięgał informacji w MSW i nie ma możliwości przekazywania nam danych o rodzicach. Ponadto należy pamiętać, iż bycie biologicznym rodzicem nie oznacza zawsze, iż dana osoba ma pełnię władz rodzicielskich, z których również wypływa obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny można również zgłosić np. dziecko małżonka (które nie musi być dzieckiem przysposobionym), w przypadku którego (oprócz aktu małżeństwa) nie istnieje jakiś dokument (a też rejestr publiczny) stwierdzający takie powiązanie. Tak więc spełnienie postulatu automatycznego połączenia danych rodziców z danymi dzieci poprzez wymianę informacji pomiędzy rejestrami publicznymi nie znajduje podstaw prawnych. Dostęp ubezpieczonego do informacji drogą elektroniczną o wysokości składek na ochronę zdrowia nie jest uregulowany żadnym zapisem przedmiotowej ustawy a co za tym idzie nie znajdzie odzwierciedlenia w SI NFZ. 15. Paweł Fud ogólna 7.1. STATUS - nie definiuje się w projekcie "statusu Algorytm statusu uprawnienia jest ustalany zgodnie z ustawą. 5

6 ubezpieczenia" w CWU ani sposobu jego określania/wyliczania jako POZYTYWNY lub NEGATYWNY- tj. dla jakich warunków informacyjnych w zasobach informatycznych system będzie traktował osobę pozytywnie lub negatywnie pod katem uprawnień do świadczeń ze środków publicznych - jaki jest minimalny zakres danych w zależności od posiadanego tytułu ubezpieczenia w kontekście przekazanych przez ZUS/KRUS/MSWiA/instytucje UE informacji o zgłoszeniach/wyrejestrowaniach ewentualnie składkach Paweł Fud 50 ust uchylenie dotychczasowego art. 50 ust.5 Powinno się doregulować kwestię spraw już prowadzonych np poprzez ich umorzenie z mocy ustawy. Paweł Fud 7.3. Kwestie karania za nie wyrejestrowanie w kontekście dokonania zaległych wyrejestrowań celem uniknięcia kary: na dzień dzisiejszy płatnik nie posiada wiedzy o stanie zasobów informacyjnych w NFZ i może nie wiedzieć o różnicach pomiędzy informacją przekazaną PŁATNIKZUS->NFZ. Wedle obecnie funkcjonującego modelu przepływu danych między podmiotami przy żadnym zdarzeniu informatycznym płatnik nie wie jakie dane otrzymał NFZ, a NFZ nie wie czy ewentualny brak danych wynika z niedopełnienia obowiązku przez płatnika czy z innych przyczyn technicznych po np: stronie systemu informatycznego ZUS. dane krążą we właściwym trybie tj. w obie strony z potwierdzeniem tylko pomiędzy płatnikiem i ZUS. Dalsza transmisja jest jednostronna z ZUS do NFZ bez zwrotki o tym jakie informacje przekazane przez płatnika trafiły ostatecznie do NFZ. Warto poprawić ten ostatni etap jeśli ma prowadzić do inicjowania postępowań o wykroczenia i doprecyzować kto miałby inicjować działania z art 193 pkt 1a i 6 w kontekście powyższego problemu Wprowadzono przepis przejściowy w brzmieniu: Roszczenia powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 50 ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne... Propozycja dotycząca zwrotki jest zasadna. NFZ informuje ZUS o przyjęciu pliku, ewentualnie o jego odrzuceniu, więc ZUS mógłby uwzględnić w protokole wymiany informacji z płatnikami fakt przekazywania informacji do NFZ. W związku z planowanymi projektami informatycznymi zarówno po stronie ZUS jak i NFZ sytuacja dotycząca braku przepływu informacji o danych przekazywanych do ZUS i NFZ ulegnie znacznej poprawie. Niebawem każdy będzie mógł sprawdzić stan konta dotyczący ubezpieczeń w ZUS oraz stan uprawnienia w NFZ. 6

7 Robert Kurosz ( Paweł Ludwiczak ogólna Ubezpieczenie dobrowolne 8.1. Proszę w ustawie o CWU zawrzeć zapis:nfz dostarczy mechanizm wymiany danych z systemami medycznymi w celu automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenia przez te systemu z wykorzystaniem standardu XML. W przypadku, gdy NFZ udostępni wykaz ubezpieczonych wyłącznie na swoich stronach internetowych, podciągnie to za sobą koszty osobowe, które szpitale oraz inne jednostki będą musiały ponosić w celu dodatkowego wpisywania danych niezbędnych do weryfikacji statusu ubezpieczania.systemy informatyczne szpitali powinny posiadać licencję wydawaną przez NFZ, dzięki której będą identyfikowały się jako systemy medyczne danej placówki zdrowia. Na tej podstawie będzie można prowadzić statystyki zapytań o stan ubezpieczania dla każdej placówki z osobna Konieczność zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z art. 3 ust. 2 pkt 1-4 u.ś.o.z. obcokrajowców nie posiadających polskiego pochodzenia. Wielu obcokrajowców zawiera dobrowolną umowę ubezpieczenia zdrowotnego w celu otrzymania karty pobytu. Bardzo często zgłaszają się oni do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzają jedną, bądź kilka składek nie wypowiadając Funduszowi zawartej umowy. Po pewnym czasie (czasami nawet po 10 latach) ZUS dokonując porządkowanie rekordów w systemie informatycznym wnosi na podstawie art. 109 u.ś.o.z. do Funduszu o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie objęcia w/w dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym celem wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego z urzędu. Mając powyższe na względzie Fundusz prócz tego, że musi ustalić stan faktyczny (np. w jakim okresie dana osoba posiadała status prawny studenta) musi jeszcze występować do sądów o ustanowienie kuratorów do doręczeń, co jest czasochłonne i kosztochłonne oraz obciąża nasze sądy. W celu zaprowadzenia porządku w CWU należałoby rozważyć likwidację umów dobrowolnego Taki mechanizm jest przewidziany w architekturze systemu i nie musi być regulowany zapisami ustawy. Nie jest przedmiotem obecnej nowelizacji. 7

8 ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 u.ś.o.z. Umowy zawierane z Funduszem są umowami zawieranymi według wzorca i zawarcie umowy nie zależy od swobodnego uznania dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Wprowadzenie rozwiązania, że obcokrajowiec (spełniający warunki z art. 3 ust. 2 pkt 1-4 u.ś.o.z.) deklarowałby okres w którym chce być ubezpieczony i wpłacał uczelni za to środki z góry pozwoliłoby rekordach uniknąć wypowiadania umów w Funduszu w okresie wakacyjnym i ponownego ich zawierania w czasie trwania zajęć. Ponadto podmioty mające dokonywać zgłoszeń (np. uczelnie) miałyby najlepszą wiedzę na temat tego kiedy dane osoby przestają spełniać warunki do ubezpieczenia dobrowolnego, stąd też gwarantowałyby wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym okresie i lepszą jakoś danych w CWU Uwaga odnosząca się również do pkt. 2 Osoby wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz 4 u.ś.o.z. nie mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, albowiem mogą to zrobić tylko osoby wymienione w art. 3 ust. 1 u.ś.o.z., co należałoby w ewentualnych pracach legislacyjnych uwzględnić. 2. Dobrowolne Ubezpieczenie zdrowotne osób posiadających pochodzenie polskie: W przypadku jeżeli postulat z pkt 1 okaże się niewart wdrożenia proponuję rozpatrzenie zmiany przepisów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego osób, posiadających na podstawie przepisów o repatriacji stwierdzone polskie pochodzenie. W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz 4 u.ś.o.z.: - studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 20. Paweł Ludwiczak Roszerzenie zakresu nowelizacji dobrowolne Nie jest przedmiotem obecnej nowelizacji. 8

9 Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3; - osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 są ubezpieczeni jeżeli ubezpieczą się dobrowolnie. Obecnie obowiązujące rozwiązanie jest nieprzyjazne dla osób za które składki należy opłacać oraz niepraktyczne, albowiem muszą one przybyć do Funduszu z odpowiednią dokumentacją stwierdzającą, że mogą zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (np. zaświadczenie o statusie studenta z uniwersytetu), a potem zarejestrować się w ZUS, a kiedy przestaną spełniać warunki do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym muszą się w ZUS wyrejestrować (o czym znaczna część osób zapomina, co zasygnalizowano w pkt 1). Postuluje, ażeby w/w nie musieli zawierać umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokonywać zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego osobiście. Osoby te mogłyby na własne życzenie zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnie, która i tak składki ma za nich obowiązek opłacać. 3. Obliczanie okresu za który osoby chcące zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wymienione w art. 3 ust. 1 u.ś.o.z. muszą uiścić opłatę początkową. Niniejszy problem nie dotyczy CWU jednakże, przepis art. 68 ust. 8 u.ś.o.z. stanowi, że wysokość opłaty jest uzależniona od okresu, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. W piśmiennictwie pojawiając się opinie, że osoby przybywająca do polski z zagranicy, które nigdy nie były objęte w krajach UE/EFTA ubezpieczeniem zdrowotnym powinny uiścić opłatę maksymalną, tj. za ponad 10 lat okresu bezskładkowego. Inne stanowisko mówi, że 9

10 okres za który jest należna opłata liczy się od dnia przekroczenia granicy państw UE/EFTA. BCC Uwagi ogólne Nie jest to rozwiązanie docelowe i spójne z innymi regulacjami precyzującymi obowiązki świadczeniodawcy, potrzeba przeprowadzenia kompleksowych regulacji i pilne uruchomienia w pełnym zakresie platformy informatycznej wspomagającej administrowanie służbą zdrowia i zarazem umożliwiającej lekarzowi pełny dostęp do danych medycznych pacjenta 10.1 Postulat wydłużenia kalendarza prac nad wdrożeniem systemu ze względu na konieczność zweryfikowania wszystkich danych CWU oraz przeprowadzenia odpowiednich testów BCC 50 ust Art. 50 ust 14 należy określić czas ważności dowodowej takiego dokumentu i okresu w którym NFZ może dokonać kontroli świadczeniodawcy. Doprecyzowania wymaga nałożony na NFZ obowiązek w tym zakresie. Zaproponowane regulacje musza także gwarantować bezproblemowe i bezpłatne korzystanie z nowego systemu małym prywatnym praktykom lekarskim BCC Art. 50 ust. 14 doprecyzowania wymaga przepis wskazujący, że świadczeniodawca uzyskując w ten sposób potwierdzenie otrzymuje gwarancje, iż po zweryfikowanemu w ten sposób udzielone świadczenie pacjentowi nie zostanie w przyszłości zakwestionowane. Nawet jeśli w dalszym postępowaniu okaże się, iż pacjent w chwili udzielenia mu świadczenia nie był do niego uprawniony BCC 50 ust. 6 lub 7 art. 50 ust 6 lub 7 należy zaznaczyć, że złożenie oświadczenia nie zastępuje dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Jednocześnie należy doprecyzować przepis (art. 50 ust 6, ust 15 pkt 2 oraz ust 16) do. odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia i określić precyzyjnie zakres delegacji ustawowej (art. 50 ust 9) do wydania odpowiedniego rozporządzenia Z punktu widzenia świadczeniodawcy wprowadzone regulacje eliminują ryzyko ponoszenia kosztów za świadczenia udzielone osobom nie posiadającym uprawnień. Strategia informatyzacji NFZ opiera się o m.in. o takie założenie jak otwartość systemów informatycznych dlatego system udostępniania informacji o uprawnieniach świadczeniobiorców będzie posiadał funkcjonalność wymiany komunikatów xml, z drugiej strony zapewnia się dostęp portalowy dla świadczeniodawców, którzy nie posiadają systemu informatycznego obsługującego wymianę komunikatów xml. Ustawowy obowiązek do stworzenia systemu umożliwiającego dostęp do danych medycznych spoczywa nie na NFZ ale na CSIOZ i projekt jest w trakcie realizacji. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zasad rozliczania między świadczeniodawcami a NFZ. Nie wskazano jakie konkretnie zagadnienia poruszane w tym art. powinny zostać doprecyzowane. Złożenie oświadczenia nie zastępuje dokumentu potwierdzającego, gdyż jest samodzielnym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń. Art. 50 ust. 14 daje świadczeniodawcy gwarancję zapłaty za świadczenie bez względu na formę potwierdzenia prawa. Autorzy uwagi nie wskazali na czym miałoby polegać doprecyzowanie art.. 50 ust 6, ust 15 pkt 2 oraz ust 16 oraz 50 ust

11 BCC ogólna 10.5 Brak odniesienia do regulacji dotyczących dostępu do leków, udzielania i finansowania świadczeń, (w tym także jednorazowych) dla osób które utraciły status bezrobotnego, bezdomnych, obcokrajowców, nieubezpieczonych- ustalenie jasnych i skutecznych zasad finansowania kosztów leczenia grupy wykluczonych: bezdomnych, osób o nieustalonej tożsamości i tych którzy utracili status bezrobotnego, a także cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie BCC ogólna 10.6 Zastrzeżenia budzą przewidywane skutki ekonomiczne proponowanych regulacji dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także wpływ na ich dochody i wydatki sektora finansów publicznych. Zasadnym jest przedstawienie realnych dodatkowych kosztów związanych z wdrożeniem systemu przez: NFZ, ZUS, KRUS, CWU oraz przewidywanego wzrostu zatrudnienia o 215 kolejnych etatów i związanych z tym obciążeń finansowych NFZ. Są one jaskrawo sprzeczne z intencjami rządu dot ograniczenia i racjonalizacji zatrudnienia Oszacowania wymaga skala obciążeń lub oszczędności przedsiębiorców związanych z przewidywaną zmianą wydawaniem dokumentów dot ubezpieczenia przekazywanych pracownikom przez pracodawców BCC ogólna 10.6 Propozycja karania grzywną przedsiębiorców zgłaszanie do ubezpieczenia nie zyskuje akceptacji. Budzi konsekwencje dla rynku pracy może zniechęcać przedsiębiorców do zatrudniania pracowników na etat w oparciu o umowę o pracę lub powodować dalszy wzrost zatrudniania na czarno Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczy wyłącznie osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja nie dotyczy wprowadzenia nowych tytułów uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub zmian w istniejących tytułach. Przesłanką nowelizacji jest poprawa funkcjonowania systemu weryfikacji uprawnień z punktu widzenia świadczeniodawcy oraz świadczeniobiorcy. Świadczeniobiorca, który nie dostanie elektronicznego potwierdzenia uprawnień z NFZ na mocy ustawy może skorzystać ze świadczeń okazując inny dokument potwierdzający prawo bądź składając oświadczenie. Ryzyko finansowe ponoszenia kosztów za świadczenia udzielone osobom nieuprawnionym, oraz koszty postępowań wyjaśniających, zostało przeniesione ze świadczeniodawców na NFZ. Zgodnie z dyscypliną finansów publicznych oraz zapisami nowelizacji NFZ musi wprowadzić procedury windykacyjne dotyczące nadużyć. Szacowana liczba spraw została szacunkowo przekalkulowana na liczbę etatów niezbędnych do wypełniania przez NFZ obowiązków ustawowych. Po przeprowadzeniu prac analitycznych oraz podjęciu decyzji dotyczących implementacji centralnej architektury systemu, można ograniczyć zwiększenie zatrudnienia w komórkach informatycznych OW, gdyż odpowiedzialność za utrzymanie systemu w reżimie 24/7/365 będzie leżała po stronie Centrali (około 60 etatów mniej) W tym zakresie nowelizacja nie wprowadza znaczących zmian. Obecnie obowiązuje art. 193 pkt 1 zgodnie z którym karze grzywny podlega każdy kto nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia. Projekt doprecyzowuje, iż grzywnie będzie podlegał także ubezpieczony, który nie dokona zgłoszenia lub nie poinformuje płatnika o konieczności dokonania takiego zgłoszenia. Tylko w przypadku gdy płatnik został poinformowany a nie dokonał zgłoszenia (lub wyrejestrowania) będzie podlegał karze. 11

12 28. BCC ogólna 10.7 Konieczność szczegółowego sprecyzowania regulacji dot. wyrejestrowania przez NFZ z urzędu w przypadku, gdy tego nie uczynią podmioty do tego zobowiązane Ponadto należy zwrócić uwagę,iż zgodnie z art. 3 projektu, w stosunku do podmiotów, które w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonają zaległego wyrejestrowania, kara grzywny nie będzie miała zastosowania. Ponadto ograniczając sankcje zrezygnowano z dotychczasowego art. 50 ust. 5 polegającej na ponoszeniu kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonemu, w sytuacji, gdy płatnik opóźni się w opłaceniu składki, nawet w przypadku opóźnienia za 1 miesiąc (stosowanej jako dodatkowa kara, obok konieczności opłacenia zaległej składki z odsetkami. Nie przewiduje się możliwości wyrejestrowania przez NFZ z urzędu. 29. BCC ogólna 10.8 Konieczność właściwego zapewnienia ochrony danych osobowych pacjenta oraz płatnika przed dostępem osób niepowołanych. Zastanowić się warto nad ograniczeniem ilości osób i instytucji uprawnionych do kontrolowania danych ubezpieczonych zamieszczonych w bazie (wysokość składki, terminowość płatności, nazwa płatnika). Szczegółowego określenia wymagają regulacje dot ewentualnego wykorzystania danych gromadzonych w CWU dla potrzeb GUS (zgodnie z ustawą o statystyce publicznej), oraz NIK w zakresie przetwarzania tzw. danymi wrażliwych dotyczących m.in. danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, etc Centralny Wykaz Ubezpieczonych nie zawiera danych dot. zdrowia, wykonanych świadczeń czy realizacji recept; nie jest rejestrem dot. list oczekujących; jest to baza danych, której przetwarzane są tylko dane dot. uprawnień związanych z rejestracją do ubezpieczenia zdrowotnego (i wyrejestrowaniem) oraz rejestracja z innych tytułów uprawnień (np. art. 54). Właściwym do udostępniania i weryfikowania danych o składce jest ZUS i KRUS. Udostępnianie danych do GUS odbywa się na podstawie przepisów rangi ustawowej. Informacje do NIK są danymi statystycznymi, niespersonalizowanymi i dotyczą tylko uprawnień do świadczeń. Dane zawierające informacje o udzielonych świadczeniach zawarte są w systemie RUM-NFZ, w skład którego nie wchodzi CWU. NFZ udostępnia dane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami rangi ustawowej. Dodatkowo ustawa określa grupę użytkowników, które mogą otrzymać z NFZ informację o uprawnieniach (są to świadczeniodawcy lub niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji). Uwierzytelnieni, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkownicy otrzymają informację nie z samego CWU ale z bazy transakcyjnej. Baza transakcyjna zostaje wdrożona specjalnie na potrzeby projektu udostępniania statusów i będzie zawierała jedynie wąski zakres informacji, odpowiedni do wypełniania zapisów ustawowych. 12

13 BCC Konieczne jest doprecyzowanie przepisów (art. 192) dot udzielenia informacji o statusie ubezpieczonego poprzez: ograniczenie do minimum ingerencji w prywatności nawet przez osoby lub instytucje uprawnione do sprawdzania informacji o wysokości składek i terminowości ich opłacania oraz danych płatnika dotyczących ubezpieczonych Zenon Wasilewski Ogólna Wydłużenie kalendarza prac nad wdrożeniem systemu ze względu na konieczność zweryfikowania wszystkich danych CWU oraz przeprowadzenia jak najwcześniej odpowiednich testów Federacja Związków ogólna 12.1 Istotne jest by potwierdzanie było Pracodawców natychmiastowe, a system, w którym będzie się to Zakładów Opieki odbywało był wydolny, zachowując aktualność Zdrowotnej gromadzonych danych Naczelna Lekarska Rada 50 ust W art. 1 pkt 3 dodawany ust 10 powinien otrzymać brzmienie: 10. w stanach nagłych oraz w przypadku, gdy świadczeniodawca nie może ze względu na stan zdrowia złożyć oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, świadczenie zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wskazany w ust 1,3 lub 5. W takim przypadku osoba, która uzyskała świadczenie opieki zdrowotnej jest obowiązana do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust 5, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, z których powodu nie mogła go złożyć przed udzieleniem świadczenia pod rygorem obciążania tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń. W konsekwencji ust 11 jako zbędny podlega wykreśleniu Przepis art. 192 w nowym brzmieniu (podobnie, jak ma to miejsce obecnie) dot. jedynie prawa danego świadczeniobiorcy do uzyskiwania informacji tylko jego dotyczących. Na podstawie tego przepisu żadne inne osoby (podmioty, organizacje) nie będą mogły zasięgać informacji (wskazuje na to wprowadzenie do wyliczenia Fundusz na żądanie ubezpieczonego informuje go o ). Ponadto wśród informacji, która może być przekazywana zainteresowanemu nie została wymieniona informacja o składce (jej wysokości i terminie opłacania). Uwierzytelnieni, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkownicy otrzymają informację nie z samego CWU ale z bazy transakcyjnej. Baza transakcyjna zostaje wdrożona specjalnie na potrzeby projektu udostępniania statusów i będzie zawierała jedynie wąski zakres informacji, odpowiedni do wypełniania zapisów ustawowych. Termin został określony po konsultacjach z NFZ, ZUS i KRUS w zakresie okresu niezbędnego do dostosowania systemów informatycznych. Architektura techniczna systemu jest zaprojektowana w taki sposób, żeby zapewnić odpowiednią wydajność (szacowana maksymalna wydajność niezbędna dla zapewnienia serwisu w całej Polsce 160 transakcji/s, wartość graniczna 300 transakcji/s). Na czas odpowiedzi będzie miała również wpływ jakość łączy po stronie świadczeniodawcy, za co NFZ nie może ponosić odpowiedzialności. Ustawa musi uregulować sytuację, w której osoba, której udzielono świadczenia nie złoży oświadczenia. 13

14 Naczelna Lekarska Porozumienie Zielonogórskie Rada 50ust W art. 1 pkt 3 b dodawany ust 14 powinien otrzymać brzmienie: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu udzielenia świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust 3, prawo tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej albo osoba ta w tym dniu przedstawiła dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 albo osoba ta złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust 5, na zasadach przewidzianych w ust ust w opisanych w ust. 10 przypadkach świadczeniodawca będzie musiał dochodzić wynagrodzenia od osób na rzecz których udzielił świadczenia. Faktycznie będzie to niezwykle uciążliwe a także niemożliwe do wyegzekwowania. proponuje: 1) wykreślenie ust. 11 i 12 oraz 2) w ust. 14 wyrazy "lub złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5" zastąpić wyrazami "albo złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 lub świadczenie to zostało udzielone w sytuacjach określonych w ust. 10.". W obecnym kształcie to w istocie na świadczeniodawców przerzuca się obowiązek finansowania leczenia osób w stanach nagłych oraz których stan zdrowia nie pozwala złożyć oświadczenia określonego w projektowanym ust. 5. Obowiązek ten powinien zaś obciążać Fundusz, tym bardziej, że może to dotyczyć osób, którym z mocy art. 2 Ustawy przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. zatem do czynienia z podwójnym opłacaniem, raz na rzecz Funduszu z tytułu składki Uwzględniono : Zaproponowano następujące brzmienie ust. 14: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń osoby, która uzyskała świadczenie, jeżeli: 1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 5; 2) świadczeniobiorca przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w przypadkach określonych w ust. 10, zgodnie ze wskazanymi terminami o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo osobą uprawnioną. Fundusz, jako zarządzający środkami publicznymi, może sfinansować świadczenie wyłącznie osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy świadczeniodawca nie będzie w stanie przedstawić żadnego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania przez osobę, której udzielił świadczeń takiego prawa ( czyli jeżeli osoba ta ani nie przedstawiła dokumentu, ani nie złożyła oświadczenia) Fundusz nie ma podstawy do rozliczenia świadczenia udzielonego takiej osobie. 14

15 zdrowotnej albo z uwagi na uprawnienie ustawowe a drugi raz na rzecz świadczeniodawcy Porozumienie Zielonogórskie Porozumienie Zielonogórskie Porozumienie Zielonogórskie 50 ust W art. 50 ust. 14 zamiast "której" powinno być "które"; art. 50 ust Proponujemy następującą treść:,,14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo osobie uprawnionej w Rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu ubiegania się o udzielenie świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej albo osoba ta w tym dniu przedstawiła dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 lub świadczenie to zostało udzielone w sytuacjach określonych w ust. 10. W przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie stawki kapitacyjnej Fundusz w sytuacji określonej w zd. l nie może odmówić świadczeniodawcy albo osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej do czasu poinformowania tych podmiotów o braku podstaw do naliczania wynagrodzenia. " Dodananie 50 ust. 14a 14.4.Proponujemy dodać wart. 50 ust. 14a o treści:,,14a. Fundusz nie może obciążyć świadczeniodawcy albo osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o refundacji kosztami nienależnej refundacji, ani jakiejkolwiek innej formy obciążenia związanej z faktem wypisania recepty jeżeli w dniu ubiegania się o udzielenie świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej albo osoba ta w tym dniu przedstawiła dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 lub świadczenie to zostało udzielone w sytuacjach określonych w ust. 10." Przepis został przeformułowany Zaproponowano następujące brzmienie ust. 14: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń osoby, która uzyskała świadczenie, jeżeli: 1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 5; 2) świadczeniobiorca przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w przypadkach określonych w ust. 10, zgodnie ze wskazanymi terminami o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo osobą uprawnioną. Obecnie zakres danych gromadzonych w CWU nie pozwala na przekazanie informacji o uprawnieniach dodatkowych, niezbędnych przy wypisywaniu recept dla poszczególnych grup. CWU potwierdza jedynie prawo do świadczeń. Zgodnie z zapisami ustawy fakt posiadania uprawnienia dodatkowego musi być za każdym razem potwierdzone właściwym dokumentem. 15

16 39. Porozumienie Zielonogórskie Ogólna Federacja wnosi o jednoznaczne określenie, że w ramach przekazywanej informacji o prawie do świadczeń, przekazana zostanie informacja o uprawnieniach dodatkowych (np. inwalida wojenny, zasłużony honory krwiodawca) W projekcie brak jest określenia szczegółowych informacji na temat zasad dostępu do informacji z CWU oraz technicznych warunków transmisji. Federacja wnosi o rozszerzenie zapisów Ustawy o te dane lub wydanie delegacji dla odpowiedniego ministra do ich określenia w Rozporządzeniu. Będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy CWU będzie zasilany takimi danymi. 40. Porozumienie Zielonogórskie ogólna Specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych funkcjonalności systemu nie są przedmiotem ustawy. Założenia funkcjonalne przewidują 2 sposoby dostępu do informacji o statusie uprawnienia: poprzez portal świadczeniodawcy lub poprzez usługę web-service. Komunikaty xml określone zostaną w Rozporządzeniu. 41. Porozumienie Zielonogórskie Ogólna Projekt należy rozszerzyć o dostęp do CWU dla aptek tak aby osoby realizujące receptę mogły na podstawie numeru PESEL z recepty zweryfikować i ewentualnie dopisać uprawnienia świadczeniobiorcy oraz sprawdzać przy realizacji recept z opóźnionym terminem realizacji czy świadczeniobiorca ma nadal uprawnienie do otrzymania refundacji. W momencie wystawiania recept na 3 miesięczne kuracje, a nawet 6 miesięcy w przypadku antykoncepcji powoduje, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, że pacjent uprawniony w chwili wystawiania recepty, po dwóch miesiącach przestaje mieć uprawnienia do zniżki Art. 50 ust 3 należy doprecyzować w zapisach ustawy o formę tego uwierzytelnienia Pierwszy etap projektu przewiduje dostęp świadczeniodawców do danych dotyczących uprawnień świadczeniobiorców. Konferencja Rektorów akademickich uczelni medycznych Art.50 Ad. art 50 ust. 3 Specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych funkcjonalności systemu nie są przedmiotem ustawy. System IT NFZ jest tak zaprojektowany, żeby spełniać wymagania odpowiednich norm regulujących takie elementy jak poufność, bezpieczeństwo, techniczne aspekty uwierzytelnienia, niezaprzeczalność, autentyczność itd. Ad. 50 ust. 5 użyto określenia inny, bowiem podstawową formą potwierdzania prawa do świadczeń będzie dokument elektroniczny. Inny dokument będzie musiał mieć postać dokumentu papierowego (świadczeniobiorca musi mieć bowiem możliwość jego okazania) i potwierdzać prawo do świadczeń (proponowany przepis art. 50 ust. 5 w związku z art. 240 ustawy), czyli może to być jeden z dokumentów używanych obecnie przez świadczeniobiorców (np. legitymacja emeryta/rencisty). Zaproponowano następujące brzmienie ust. 14: 14. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy albo niebędącej 42. Art. 50 ust 5 wyjaśnienia wymaga kwestia użycia terminu inny dokument Art. 50 ust 10 w stanach nagłych należy wyjaśnić kwestie, czy zasada wyrażona w art. 50 ust tj. 16

17 zdjęcia ze świadczeniodawcy odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń i przeniesienie na funduszu obowiązku egzekwowania kosztów świadczeń udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń odnosi się również do art. 50 ust 11. Z punktu widzenia świadczeniodawcy korzystna będzie: - możliwość uzyskania potwierdzenia NFZ posiadania przez świadczeniobiorcę uprawnień do świadczenia opieki zdrowotnej, co stanowić będzie gwarancję sfinansowania przez NFZ świadczeń udzielonych danemu pacjentowi, - zmiana w zakresie przejęcia ryzyka finansowania świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieuprawnionym przez NFZ świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń osoby, która uzyskała świadczenie, jeżeli: 1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 5; 2) świadczeniobiorca przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w przypadkach określonych w ust. 10, zgodnie ze wskazanymi terminami o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo osobą uprawnioną. Dotychczas ustawa w ogóle nie ograniczała okresu, w jakim ubezpieczony mógł przedstawić dokument potwierdzający jego prawo. Okres 1 roku zapewnia możliwość rozliczenia przez świadczeniodawcę takiego świadczenia z NFZ. Należy zwrócić uwagę, iż jeżeli ubezpieczony we wskazanych terminach nie przedstawi dokumentu, to jest zobowiązany do zapłacenia za udzielone mu świadczenie, a we wskazanym rocznym okresie może ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeżeli przedstawi dokument. 43. Konferencja Rektorów akademickich uczelni medycznych 50 ust Art. 50 ust 11 uprawnienia świadczeniobiorcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie nie dłuższym niż 1 rok jest nieuzasadnione. Terminy dla udowodnienia prawa do świadczeń określone w ust 10 są wystarczające. Zachodzi wątpliwość sfinansowania przez NFZ świadczenia ubezpieczonemu, który udowodni prawo po okresie jednego roku. Ciężar kosztu udzielenia świadczenia obciąży świadczeniodawcę Art. 50 ust. 7 w treści oświadczenia składanego przez osobę nieposiadającą dokumenty uprawniającego do świadczeń powinny znaleźć się słowa w pełnej wysokości". 2. Art. 50 ust zapis nie jest precyzyjny i może stanowić pole do nadużyć, kto zwalnia z obowiązku ponoszenia kosztów Świadczeniodawca czy finansujący? Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Zapis taki byłyby zbędny. 44. W ust. 11 użyto sformułowania przez świadczeniodawcę 3. Art. 50 ust. 12 od kiedy roszczenie staje się wymagalne, a tym samym kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia? Obecnie przyjęto brzmienie ust. 12: Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 10 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, upływu terminów, określonych w ust

18 4. Art. 50 ust. 15 pkt 2 - w treści przepisu powinno znaleźć się stwierdzenie, że przysługuje roszczenie o zwrot kosztów leczenia w pełnej wysokości." Zapis taki byłyby zbędny Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Należałoby zmienić art. 18 ust. l przedmiotowej ustawy i wprowadzić zapis mówiący o tym, że w sytuacji kiedy świadczeniobiorca jest na wyłącznym utrzymaniu współmałżonka lub innego członka rodziny miesięczną opłatę ustala się dzieląc dochód rodziny przez liczbę członków rodziny." Obowiązujące przepisy art.18 ust.l ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. Z 2008 r nr 164, póz ze zm/ stanowią: Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjne - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej." Mając na uwadze treść powyższego przepisu rodzą się wątpliwości i to duże jak należy wyliczyć należność wynikającą z konieczności ponoszenia kosztów wyżywienia i zakwaterowania świadczeniobiorcy w sytuacji kiedy w/w świadczeniobiorca nie posiada żadnych dochodów i jest całkowicie na utrzymaniu współmałżonka lub np. własnych dzieci lub rodziców w sytuacji, kiedy jest osobą pełnoletnią. Obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają pobierania takich opłat od świadczeniobiorcy nawet w sytuacji, kiedy współmałżonek posiada np. bardzo wysoką emeryturę lub inne dochody. Joanna Karczewska 50 ust Art. 50 pkt 3 prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego brak definicji tego pojęcia w ustawie, zatem należy dodać o którym mowa w art. 3 pkt 2 z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących Uwaga wykracza poza przedmiot nowelizacji. dodano 18

19 zadania publiczne Joanna Karczewska ogólna Wygenerowanego jest to pojęcie z żargonu informatycznego nie pojawia się w innych ustawach Joanna Karczewska ogólna Przez Funduszu brak odniesienia do systemu/systemów wymienionych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, z p, z którego systemu będzie generowany dokument Joanna Karczewska ogólna Dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawca osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej brak definicji tego pojęcia w ustawie zatem należy dodać w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Joanna Karczewska ogólna Z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania danych należy dodać z certyfikatem o którym mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym Zgodnie z terminologią ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne zastąpiono wyrazem sporządzonego. Dokument będzie generowany z Systemu Informatycznego NFZ. Nie ma potrzeby odnoszenia się w ustawie do konkretnego modułu tego systemu. Dodano Nie w ustawie ewentualnie w rozporządzeniu Joanna Karczewska 87 ust Zmiana art. 87 pkt 11 - przy delegacji do uregulowania w drodze zarządzenia szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania danych uwzględnić integralność Joanna Karczewska Zmiana art. 87 pkt 12 i włączenie Funduszu do grona: ZUS, KRUS (RM określi w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposób postępowania w razie stwierdzenia ich niezgodności i tryb dokonywania niezbędnych korekt w przypadku stwierdzenie niezgodności przekazywanych danych, uwzględniając konieczność zapewnienia dodać - integralności i Uwzględniona Uwaga niezasadna. NFZ nie jest instytucją, która związana jest z procesem weryfikacji danych ubezpieczonych oraz wyjaśnianie niezgodności w celu dokonywania korekt. Instytucjami odpowiedzialnymi za te postępowania są ZUS i KRUS. Proponowana zmiana byłaby rozszerzeniem delegacji, co nie jest przedmiotem nowelizacji. 19

20 poufności przekazywanych danych 53. Joanna Karczewska ogólna Brak w ustawie informacji kto jest administratorem danych, i administratorem systemu CWU Administratorem danych systemu RUM-NFZ, zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest Minister Zdrowia. CWU nie wchodzi w zakres systemu RUM-NFZ, a administratorem danych CWU jest Prezes Funduszu. (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 54. Urząd marszałkowski woj. Podkarpackiego koszty Zastrzeżenia budzą przedstawione w uzasadnieniu do projektu koszty związane z zatrudnieniem dodatkowej liczby pracowników do prowadzenia CWU i windykacji należności za uzyskane świadczenia zdrowotne przez osoby nieuprawnione. Przesłanką nowelizacji jest poprawa funkcjonowania systemu weryfikacji uprawnień z punktu widzenia świadczeniodawcy oraz świadczeniobiorcy. Świadczeniobiorca, który nie dostanie elektronicznego potwierdzenia uprawnień z NFZ na mocy ustawy może skorzystać ze świadczeń okazując inny dokument potwierdzający prawo bądź składając oświadczenie. Ryzyko finansowe ponoszenia kosztów za świadczenia udzielone osobom nieuprawnionym, oraz koszty postępowań wyjaśniających, zostało przeniesione ze świadczeniodawców na NFZ. Zgodnie z dyscypliną finansów publicznych oraz zapisami nowelizacji NFZ musi wprowadzić procedury windykacyjne dotyczące nadużyć. Szacowana liczba spraw została szacunkowo przekalkulowana na liczbę etatów niezbędnych do wypełniania przez NFZ obowiązków ustawowych. Po przeprowadzeniu prac analitycznych oraz podjęciu decyzji dotyczących implementacji centralnej architektury systemu, można ograniczyć zwiększenie zatrudnienia w komórkach informatycznych OW, gdyż odpowiedzialność za utrzymanie systemu w reżimie 24/7/365 będzie leżała po stronie Centrali (około 60 etatów mniej). 55. Porozumienie pracodawców ochrony zdrowia Rozszerzenie zakresu nowelizacji deklaracja wyboru Postulat uzupełnienia zmiany o wypracowane już zapisy w zakresie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ Uwaga wykracza poza przedmiot nowelizacji. 20

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. (tekst jednolity)

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 139 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48 Rektora UŚ z dnia 11 sierpnia 2008 r. REGULAMIN zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. GI-DS-430/218/03 (dotyczy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych - Szpitalowi danych osobowych osób, którym Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 124 z dnia 28.09.2012 r. R E G U L A M I N ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2009

ZARZĄDZENIE NR 7/2009 ZARZĄDZENIE NR 7/2009 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z 1 października 2009 r. w sprawie Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Nr 80 / 2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2007 r. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48 Rektora UŚ z dnia 11 sierpnia 2008 r. REGULAMIN zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wszyscy studenci

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r.

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r. ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, 22-24 stycznia 2013 r. Pierwszy kontakt z pacjentem Ustalenie celu wizyty Pacjent

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 71/ 09-10 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU I. Ubezpieczenie Zdrowotne Studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne!

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! 20-letnia Zofia otrzymała rachunek za leczenie opiewający na 93 tys. zł! Była przekonana, że może leczyć się w ramach NFZ, bo w tym czasie uczyła się.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/ Jak wyrobić EKUZ KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZA GRANICĘ PLANUJĄ WYROBIENIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 46/2016 z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 46/2016 z dnia r. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz słuchaczy Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus". Zasady

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami polskimi

I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami polskimi Pismo okólne nr RK/0211/01/2012 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939)

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) Warszawa, dnia 28 lipca 2010 r. Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) I. Cel i przedmiot ustawy W świetle obowiązujących przepisów sprawy związane z dowodami osobistymi uregulowane są w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GNIEŹNIE

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2012 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 13 grudnia 2012 roku REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GNIEŹNIE 1.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu:

Uzasadnienie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: l) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - OBOWIĄZKI I PRAWA PŁATNIKÓW. Warszawa 2013 rok

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - OBOWIĄZKI I PRAWA PŁATNIKÓW. Warszawa 2013 rok - OBOWIĄZKI I PRAWA PŁATNIKÓW System ubezpieczeń społecznych ma w Polsce charakter powszechny i obowiązkowy. Ubezpieczeniami społecznymi - w zakresie wybranych ryzyk - są objęte osoby, które są m.in.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Małopolski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych U S T AWA Projekt z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Strona 1 z 8 Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców 1. Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców zwany dalej

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 października 2011 roku

Pismo okólne nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 października 2011 roku DO-0132/10/2011 Pismo okólne nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 października 2011 roku w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ W związku z koniecznością uregulowania

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (środa, 16 marzec 2011) - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Ogólna NFZ Proponuję wprowadzić do rozporządzenia zapis, który normowałby obowiązek weryfikacji oświadczeń rolników przez oraz określenie terminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 2028 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Na

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Definicja dowodu ubezpieczenia art. 240 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej??? Założenia: 50 recept dziennie 10% błędnie wypisanych 300 złotych za błąd 252 dni robocze w roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ!

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! czyli PRAWIE WSZYSTKO O KARCIE EKUZ I LECZENIU POZA GRANICAMI PAŃSTWA W NAGŁYCH PRZYPADKACH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960)

Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960) Warszawa, dnia 9 sierpnia 2010 r. Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o ewidencji ludności ma za zadanie określenie na nowo zasad i

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie stosowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

w sprawie stosowania systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie stosowania systemu Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r Ustawa z dnia 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Art.1 1. Na wniosek osoby podlegającej,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ewuś w rejestracji Warszawa 2012

ewuś w rejestracji Warszawa 2012 ewuś w rejestracji ewuś w rejestracji Warszawa 2012 Poradnik ewuś w rejestracji Ewa Korol, Izabela Trojanowska, Norbert Tyszka Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2004 r.

USTAWA z dnia 2004 r. 1 P r o j e k t USTAWA z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W 2 określono warunki korzystania z portalu. Warunkiem korzystania z portalu jest:

Uzasadnienie. W 2 określono warunki korzystania z portalu. Warunkiem korzystania z portalu jest: Uzasadnienie Zgodnie z art. 3f 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195)

USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) USTAWA z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r. poz. 195) Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasady i tryb zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego. Załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 8 kwietnia 2014 r. Zasady i tryb zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego. 1 Osoby uprawnione i termin obowiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+ REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Ewa Korol, Izabela Trojanowska, Norbert Tyszka. ewuś. w rejestracji. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Ewa Korol, Izabela Trojanowska, Norbert Tyszka. ewuś. w rejestracji. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Ewa Korol, Izabela Trojanowska, Norbert Tyszka ewuś w rejestracji Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Notatki ewuś w rejestracji Warszawa 2012 24 Poradnik ewuś w rejestracji Ewa Korol, Izabela Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyńskiego 44 46, 55 100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915 15 66 514 REGON 932104821...... nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców PRZYKŁADY 1. Pacjent posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Uprawnia do świadczeń niezbędnych ze wskazań medycznych w trakcie czasowego

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Wiadomości Wtorek, 18 października 2011 Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uprzejmie przypomina, iż osoby zgłaszające się po poradę lekarską powinny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans! REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym Uzasadnienie Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez

Bardziej szczegółowo

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej UWAGA: Deklarację należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami I. Dane Świadczeniobiorcy lub osoby, dla której dokonuje się wyboru: Kod Oddziału

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo