Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość"

Transkrypt

1 Wysokie 154, Zamość, tel./fax (84) , adres do korespondencji: ul. Peowiaków 92, Zamość, GOKGZ Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Zamość i uczniów szkół zlokalizowanych na jej terenie. Kategorie: Uczestnicy zgłaszają swój udział w jednej z sześciu kategorii: I. dzieci w wieku do 5 lat oraz klasa 0 szkoły podstawowej, II. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, III. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, IV. uczniowie gimnazjów i szkół średnich, V. open osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), VI. rodzinna kartkę wykonuje i zgłasza wspólnie jedna rodzina. Elementy obowiązkowe w pracach: projekt kartki/pocztówki powinien być zainspirowany krajobrazem, architekturą, historią bądź kulturą mieszkańców Gminy Zamość; powinien przedstawiać miejsce lub element związany z Gminą Zamość (np. herb lub flagę), ukazany w tematyce wielkanocnej. Cele konkursu: - wspieranie idei samorządowej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Zamość, - aktywizacja mieszkańców Gminy Zamość do współtworzenia jej pozytywnego wizerunku, - promocja Gminy Zamość, - utrwalanie tradycji przekazywania sobie nawzajem kartek wielkanocnych, - wyłonienie najpiękniejszych pocztówek wielkanocnych Gminy Zamość, - promowanie twórczości kulturalnej mieszkańców Gminy Zamość. Zasady zgłaszania prac: - każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 projekt pocztówki/kartki w odpowiedniej kategorii, - projekt może być wykonany dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4, - każdy zgłoszony projekt powinien być opisany na odwrocie - należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i numer telefonu; w przypadku zgłoszenia przez szkołę opis powinien zawierać dodatkowo klasę i szkołę, do której uczęszcza autor, a także imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu, - projekt/praca plastyczna w kategorii VI, rodzinnej, powinien być opisany na odwrocie w następujący sposób: wpisać imiona i nazwiska członków rodziny, adres, numer telefonu, a w przypadku, gdy pracę wykonują tylko dzieci, obowiązkowo dodatkowo imiona i nazwiska rodziców, - prace mogą być składane indywidualnie lub zgłaszane przez dowolną organizację. Opiekun zgłaszający prace wypełnia odpowiednią kartę zgłoszeniową. Wzory kart stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego regulaminu. GOK Gminy Zamość z/s w Wysokiem 154, Zamość, NIP , REGON nr konta:

2 Wysokie 154, Zamość, tel./fax (84) , adres do korespondencji: ul. Peowiaków 92, Zamość, Termin składania prac konkursowych mija 24 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Zgłoszenia przyjmują dwa punkty: - Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, Zamość, - biuro administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w budynku Urzędu Gminy, ul. Peowiaków 92, Zamość, od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30, pokój nr 26. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołaną komisję, której decyzje są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia dodatkowych prac. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i upominki. Oficjalnymi kartkami Gminy Zamość nie mogą zostać prace autorów, którzy otrzymali tytuł laureata w jednej z poprzednich edycji konkursu. Wyróżnione i nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem w terminie od oficjalnego podsumowania konkursu do końca kwietnia br. Wyróżnione i nagrodzone prace będzie można odebrać przez miesiąc od zakończenia wystawy. Prace nie nagrodzone i nie wyróżnione, które nie zostaną odebrane podczas podsumowania konkursu, będą do odebrania do dnia 28 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, Zamość. Prawa Organizatora: z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu na Organizatora przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe do prac w zakresie rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacji w wydawnictwach promujących Gminę Zamość, bez względu na ilość i wielkość nakładu, publikacji w internecie oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Prawa autorów: - Organizator zobowiązuje się do ponoszenia autorskich praw osobistych, w szczególności do uwidocznienia autorstwa projektów pocztówek/kartek, - każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania na piśmie zgody na wykorzystanie wizerunku, zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie prac w celach konkursowych, wypełniając odpowiednią kartę zgłoszeniową. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Wzory zgód stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego regulaminu. - Prace, których autorzy nie dostarczą powyższych zgód, nie zostaną przyjęte na konkurs. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej oraz Maksymalnie pięć prac konkursowych wybranych przez jury stanie się oficjalnymi pocztówkami Gminy Zamość wysyłanymi z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość. Jarosław Kalbarczyk Dyrektor GOK Gminy Zamość z/s w Wysokiem GOK Gminy Zamość z/s w Wysokiem 154, Zamość, NIP , REGON nr konta:

3 Załącznik nr 1 do regulaminu Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 KARTA ZGŁOSZENIOWA indywidualne zgłoszenie pracy autora nieletniego Zgłaszam do konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 pracę: Imię i nazwisko autora pracy: Wiek: Nr Kategorii konkursowej (wg regulaminu): Adres domowy, telefon kontaktowy, ewentualnie ... (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przekazania pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wykorzystanie prac plastycznych w celach konkursowych. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. ZGODA W IMIENIU NIELETNIEGO AUTORA ZGŁOSZONEJ PRACY Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na: - WYKORZYSTANIE WIZERUNKU mojego dziecka..., (imię, nazwisko) w formie fotografii, wykonanych podczas podsumowania konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach konkursowych, włączając w to wszelkie publikacje pokonkursowe drukowane i elektroniczne. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z wizerunkiem mojego dziecka. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. - WYKORZYSTANIE PRACY PLASTYCZNEJ mojego dziecka zgłoszonej do w/w konkursu w działaniach konkursowych i pokonkursowych, w szczególności do rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, w ramach wszelkich publikacji drukowanych i elektronicznych promujących Gminę Zamość i działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. - PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH mojego dziecka, czyli podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której moje dziecko mieszka, lub organizacji zgłaszającej w związku z jego udziałem w w/w konkursie, we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z organizacją konkursu, włączając w to wszelkie działania pokonkursowe, a także wszelkie publikacje drukowane i elektroniczne. Zgoda obejmuje również przetwarzanie przez organizatora w/w konkursu danych osobowych mojego dziecka, umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) Podstawa prawna: 1. Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm. Uwaga! Prace będą przyjmowane tylko z kompletnie wypełnionymi zgodami.

4 Załącznik nr 2 do regulaminu Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 KARTA ZGŁOSZENIOWA indywidualne zgłoszenie pracy autora pełnoletniego Zgłaszam do konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 pracę: Imię i nazwisko autora pracy:... Nr Kategorii konkursowej (wg regulaminu): V open (osoby powyżej 18 roku życia) Adres domowy, telefon kontaktowy, ewentualnie ... (czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę) Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przekazania pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wykorzystanie prac plastycznych w celach konkursowych. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. ZGODA PEŁNOLETNIEGO AUTORA ZGŁOSZONEJ PRACY Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na: - WYKORZYSTANIE MOJEGO WIZERUNKU w formie fotografii, wykonanych podczas podsumowania konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach konkursowych, włączając w to wszelkie publikacje pokonkursowe drukowane i elektroniczne. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. - WYKORZYSTANIE PRACY PLASTYCZNEJ zgłoszonej do w/w konkursu w działaniach konkursowych i pokonkursowych, w szczególności do rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, w ramach wszelkich publikacji drukowanych i elektronicznych promujących Gminę Zamość i działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. - PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH, czyli podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuję, lub organizacji zgłaszającej w związku z jego udziałem w w/w konkursie, we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z organizacją konkursu, włączając w to wszelkie działania pokonkursowe, a także wszelkie publikacje drukowane i elektroniczne. Zgoda obejmuje również przetwarzanie przez organizatora w/w konkursu danych osobowych, umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. (czytelny podpis) Podstawa prawna: 1. Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm. Uwaga! Prace będą przyjmowane tylko z kompletnie wypełnionymi zgodami.

5 Załącznik nr 3 do regulaminu Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 KARTA ZGŁOSZENIOWA RODZINNA Zgłaszam do konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 pracę: Dane autorów pracy (imiona i nazwiska oraz wiek): Adres domowy i telefon kontaktowy, ewentualnie adres .. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć pisemne zgody na wykorzystanie wizerunku, zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie prac w celach konkursowych dla każdego współautora pracy, których wzory stanowią załączniki nr 5 (dla osoby nieletniej) i załącznik nr 6 (dla dorosłego) do regulaminu konkursu... (czytelny podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych) Uwaga! Prace będą przyjmowane tylko z kompletnie wypełnionymi zgodami.

6 Załącznik nr 4 do regulaminu Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 KARTA ZGŁOSZENIOWA ZBIOROWA dla PLACÓWEK OŚWIATOWYCH / ORGANIZACJI Dane placówki oświatowej/organizacji: Nazwa:.. Adres, telefon kontaktowy, adres . Osoba do kontaktu:.. Zgłaszane prace do konkursu: Lp. Imię i nazwisko autora pracy Kategoria konkursowa Imię i nazwisko nauczyciela/li przygotowującego/ych uczniów:..... (pieczęć i podpis dyrektora / osoby zgłaszającej) Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć pisemne zgody na wykorzystanie wizerunku, zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie prac w celach konkursowych dla każdego autora pracy, których wzór stanowią załączniki nr 5 (dla osoby nieletniej) i nr 6 (dla dorosłego) do regulaminu konkursu. UWAGA: PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO Z KOMPLETNIE WYPEŁNIONYMI ZGODAMI.

7 Załącznik nr 5 do regulaminu Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 ZGODA W IMIENIU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego): WYRAŻAM ZGODĘ w imieniu mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka):... na: - WYKORZYSTANIE WIZERUNKU - nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii, wykonanych podczas podsumowania konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach konkursowych, włączając w to wszelkie publikacje pokonkursowe drukowane i elektroniczne. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z wizerunkiem mojego dziecka. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. - WYKORZYSTANIE PRACY PLASTYCZNEJ mojego dziecka, zgłoszonej do konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, w działaniach konkursowych i pokonkursowych, w szczególności do rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, w ramach wszelkich publikacji drukowanych i elektronicznych, promujących Gminę Zamość i działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. - PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH i podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje lub organizacji zgłaszającej, w związku z jego udziałem w konkursie plastycznym Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych i elektronicznych, związanych z organizacją konkursu, włączając w to wszelkie działania pokonkursowe. Zgoda obejmuje również przetwarzanie przez organizatora w/w konkursu danych osobowych mojego dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie... (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) Podstawa prawna: 1. Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.

8 Załącznik nr 6 do regulaminu Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017 ZGODA OSOBY PEŁNOLETNIEJ Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko): WYRAŻAM ZGODĘ na: - WYKORZYSTANIE MOJEGO WIZERUNKU w formie fotografii, wykonanych podczas podsumowania konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2017, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach konkursowych, włączając w to wszelkie publikacje pokonkursowe drukowane i elektroniczne. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. - WYKORZYSTANIE PRACY PLASTYCZNEJ, zgłoszonej do w/w konkursu, w działaniach konkursowych i pokonkursowych, w szczególności do rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, w ramach wszelkich publikacji drukowanych i elektronicznych promujących Gminę Zamość i działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. - PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH, czyli podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuję, lub organizacji zgłaszającej w związku z udziałem w w/w konkursie we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach, oraz publikacjach i materiałach drukowanych i elektronicznych, związanych z organizacją konkursu, włączając w to wszelkie działania pokonkursowe. Zgoda obejmuje również przetwarzanie przez organizatora w/w konkursu danych osobowych, umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. (czytelny podpis) Podstawa prawna: 1. Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II REGULAMIN KONKURSU Przyszły zawód - zawód z przyszłością II ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1 Organizatorem konkursu pn. Przyszły zawód - zawód z przyszłością II jest Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

REGULAMIN. konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania REGULAMIN konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kraina Szlaków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Fundusze unijne obok nas (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu fotograficznego jest z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Projekt własnego banknotu

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Projekt własnego banknotu Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Konkurs, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego z hasłem z zakresu profilaktyki uzależnień

Regulamin Konkursu plastycznego z hasłem z zakresu profilaktyki uzależnień Regulamin Konkursu plastycznego z hasłem z zakresu profilaktyki uzależnień I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu plastycznego z hasłem z zakresu profilaktyki uzależnień.

Bardziej szczegółowo

KOCHAM POLSKĘ II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

KOCHAM POLSKĘ II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOCHAM POLSKĘ II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny REGULAMIN I. Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Witosa 23, 40 832 Katowice, tel. 32 25 40 371, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie Załącznik do uchwały nr 35/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnie z dnia 30.03.2017 Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Fotograficzny "Nowa Galicja w obiektywie"

Konkurs Fotograficzny Nowa Galicja w obiektywie : Europa inwestująca w obszary wiejskie. Konkurs Fotograficzny "Nowa Galicja w obiektywie" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie fotograficznym p.n. "Nowa Galicja w obiektywie".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO UCHWYĆ CHWILĘ, ZŁAP JĄ! - POCZTÓWKA Z KRAINY GRZĘDY SOKALSKIEJ

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO UCHWYĆ CHWILĘ, ZŁAP JĄ! - POCZTÓWKA Z KRAINY GRZĘDY SOKALSKIEJ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO UCHWYĆ CHWILĘ, ZŁAP JĄ! - POCZTÓWKA Z KRAINY GRZĘDY SOKALSKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego Uchwyć chwilę, złap ją! - pocztówka z

Bardziej szczegółowo

Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada

Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WIOSNA

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WIOSNA Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WIOSNA 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. 2 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 522/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 marca 2013 r.

Zarządzenie nr 522/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 marca 2013 r. Zarządzenie nr 522/2013 a Gostynia z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia regulaminu konkursu fotograficznego Kolorowe kadry dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Gostyń.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 1050 LAT CHRZTU POLSKI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 1050 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 1050 LAT CHRZTU POLSKI CEL I TEMATYKA KONKURSU 1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego 1050 LAT CHRZTU POLSKI, zwanego dalej Konkursem, jest Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KARTKA ŚWIĄTECZNA - "RADOSNE ŚWIĘTA Z LGD "WIELKOPOSKA Z WYOBRAŹNIĄ"

KARTKA ŚWIĄTECZNA - RADOSNE ŚWIĘTA Z LGD WIELKOPOSKA Z WYOBRAŹNIĄ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KARTKA ŚWIĄTECZNA - "RADOSNE ŚWIĘTA Z LGD "WIELKOPOSKA Z WYOBRAŹNIĄ" 1 Organizator Konkursu 1. Konkurs plastyczny pt. Kartka świąteczna Radosne Święta z LGD Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

VIII KONKURS PLASTYCZNY PORTRET POLKOWICKIEJ BIBLIOTEKARKI EDYCJA DOLNOŚLĄSKA

VIII KONKURS PLASTYCZNY PORTRET POLKOWICKIEJ BIBLIOTEKARKI EDYCJA DOLNOŚLĄSKA VIII KONKURS PLASTYCZNY PORTRET POLKOWICKIEJ BIBLIOTEKARKI EDYCJA DOLNOŚLĄSKA na projekt ilustracji promującej Bibliotekę w Polkowicach Termin składania prac do: 30 kwietnia 2016 roku Organizator: Miejsko-Gminna

Bardziej szczegółowo

ILUSTRACJA DO POLSKIEJ KOLĘDY

ILUSTRACJA DO POLSKIEJ KOLĘDY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ILUSTRACJA DO POLSKIEJ KOLĘDY Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I III szkół podstawowych.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki uczestnictwa. 2. Temat i cele konkursu

1. Warunki uczestnictwa. 2. Temat i cele konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI PLAKAT O TEMATYCE: Woda i ja. Organizator konkursu: Związek Gmin PROKADO z siedzibą w Prószkowie przy ul. Kościuszki 23 dalej jako: Organizator. 1. Warunki uczestnictwa 1.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci edycja II

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci edycja II Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci edycja II Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez dzieci plakatu w formacie A promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego CZTERY PORY ROKU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. 2 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DBAM O ZDROWIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DBAM O ZDROWIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DBAM O ZDROWIE organizowanego przez Fundację Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka e-mail: wspieramy.czd@gmail.com Cele Konkursu: Zilustrowanie przez dzieci jednego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Powiatowego Konkursu Poetyckiego pt.: Dbam o zdrowie psychiczne.

R E G U L A M I N Powiatowego Konkursu Poetyckiego pt.: Dbam o zdrowie psychiczne. R E G U L A M I N Powiatowego Konkursu Poetyckiego pt.: Dbam o zdrowie psychiczne. 1. Przedmiotem konkursu jest utwór poetycki dotyczący problematyki zdrowia psychicznego. Konkurs jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cel i tematyka konkursu 1

REGULAMIN. Cel i tematyka konkursu 1 REGULAMIN konkursu fotograficznego pt. Światła i cienie nauki dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych w ramach XV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie Cel i tematyka

Bardziej szczegółowo

Przyszły zawód - zawód z przyszłością

Przyszły zawód - zawód z przyszłością REGULAMIN KONKURSU ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1 Organizatorem konkursu pn. jest Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie- Koźlu z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Zbiór Kaszubskich Życzeń

R E G U L A M I N KONKURSU Zbiór Kaszubskich Życzeń R E G U L A M I N KONKURSU Zbiór Kaszubskich Życzeń 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zbiór Kaszubskich Życzeń. Konkurs na najpiękniejsze życzenia w języku kaszubskim jest zwany

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATORZY: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim Starostwo Powiatu Grodziskiego

1. ORGANIZATORZY: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim Starostwo Powiatu Grodziskiego REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO w ramach realizacji programów edukacji antytytoniowej pt. Bieg po zdrowie oraz Znajdź właściwe rozwiązanie 1. ORGANIZATORZY: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu z Nadzieją zorganizowanego w ramach projektu Nadzieja wyrusza w świat dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II w moim życiu

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II w moim życiu Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Jan Paweł II w moim życiu 1. Cele konkursu uczczenie Obchodów Roku Jana Pawła II, rozbudzanie zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego Moje środowisko - moja przyszłość

Regulamin konkursu plastycznego Moje środowisko - moja przyszłość Regulamin konkursu plastycznego Moje środowisko - moja przyszłość organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach projektu pn.: Organizacja dwóch konkursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 Regulamin konkursu: I. Główny organizator konkursu: Fundacja Kresowa Memoria et Verita w Krakowie II. Współorganizatorzy konkursu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na FILM EKO LUBLIN NEWS

Regulamin konkursu na FILM EKO LUBLIN NEWS Regulamin konkursu na FILM 1. Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów i/lub nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli m. Lublin filmu pokazującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Najważniejsza Jest Tradycja w Czerwionce Leszczynach.

REGULAMIN KONKURSU. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Najważniejsza Jest Tradycja w Czerwionce Leszczynach. REGULAMIN KONKURSU Śląskie tradycje i obyczaje dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny organizowanego przez Stowarzyszenie Najważniejsza Jest Tradycja w Czerwionce Leszczynach, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie

Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie Regulamin konkursu fotograficznego Garbatka w obiektywie I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Garbatka-Letnisko. II CEL KONKURSU Celem konkursu jest odkrycie Gminy Garbatka-Letnisko,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

III WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ TU CIĘ SPOTYKAM

III WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ TU CIĘ SPOTYKAM III WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ TU CIĘ SPOTYKAM W KATEGORIACH POEZJI I RECYTACJI Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Milejowie ul. Szkolna 1 21 020 Milejów

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017 WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017 Muzeum Okręgowe w Tarnowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym. W tegorocznej edycji tematem fotografii jest obiekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży SANBank w moich oczach

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży SANBank w moich oczach Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży SANBank w moich oczach Temat prac konkursowych: SANBank w moich oczach. 1 Organizator i czas trwania konkursu 1.Konkurs SANBank w moich oczach zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO I. Organizator konkursu: 1. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wraz z Zespołem Szkół w Sztutowie, zwanymi dalej Organizatorem, ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚMIESZNY FILM NAKRĘCONY TELEFONEM KOMÓRKOWYM I TABLETEM MOBILE MÓVIE...

REGULAMIN KONKURSU NA ŚMIESZNY FILM NAKRĘCONY TELEFONEM KOMÓRKOWYM I TABLETEM MOBILE MÓVIE... POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚMIESZNY FILM NAKRĘCONY TELEFONEM KOMÓRKOWYM I TABLETEM MOBILE MÓVIE... 1. Konkurs organizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Kole ul. Słowackiego 5, 62 600

Bardziej szczegółowo

do dnia 10 kwietnia br.

do dnia 10 kwietnia br. Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi to podstawa środki chemiczne to nie zabawa Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

4. Termin nadsyłania prac

4. Termin nadsyłania prac REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA DZIECI i MŁODZIEŻY KOMIKS O TEMATYCE: Jak chronić wodę w przyrodzie przed zanieczyszczeniami. Organizator konkursu: MOTT MACDONALD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

,, Piękny uśmiech może pomóc..."

,, Piękny uśmiech może pomóc... REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO w ramach realizacji Programu polityki zdrowotnej " Ostrów Mazowiecka dla poprawy życia mieszkańców",, Piękny uśmiech może pomóc..." I. Organizator Urząd

Bardziej szczegółowo

Piękna przyroda w moim mieście

Piękna przyroda w moim mieście REGULAMIN KONKURSU Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa Urząd Miasta Częstochowy zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym I. Cele: Ø Uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody. Ø Budzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OD STRONY RZEKI, CZYLI WISŁA W OBIEKTYWIE EDYCJA LETNIO-JESIENNA

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OD STRONY RZEKI, CZYLI WISŁA W OBIEKTYWIE EDYCJA LETNIO-JESIENNA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OD STRONY RZEKI, CZYLI WISŁA W OBIEKTYWIE EDYCJA LETNIO-JESIENNA 1. Organizatorzy 1. Organizatorami konkursu są Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (OKSiR

Bardziej szczegółowo

VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : Płynie Wisła, płynie. Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : Płynie Wisła, płynie. Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : Płynie Wisła, płynie Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Cele Konkursu: 1. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. I nagroda - 60 minutowy lot balonem. II nagroda - lot balonem "na uwięzi" III nagroda - kosz słodyczy

Szanowni Państwo. I nagroda - 60 minutowy lot balonem. II nagroda - lot balonem na uwięzi III nagroda - kosz słodyczy Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci na najciekawszy balonik. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku do 12 lat. Nagrody I nagroda - 60 minutowy

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU 1 Organizatorem konkursu są: szkoły gminne, Centrum Kultury i Sportu, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO KWIETNO PALMA WIELKANOCNA

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO KWIETNO PALMA WIELKANOCNA REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO KWIETNO PALMA WIELKANOCNA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Dywitach i Stowarzyszenie Nasze Dzieci. 2. Termin nadsyłania prac:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO związane z kampanią społeczną Wojewody Podlaskiego

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO związane z kampanią społeczną Wojewody Podlaskiego REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO związane z kampanią społeczną Wojewody Podlaskiego Organizator: Wojewoda Podlaski Współorganizatorzy: Zespół ds. poprawy poczucia bezpieczeństwa mniejszości narodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Wakacje z książką w tle.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Wakacje z książką w tle. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Wakacje z książką w tle. 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 18 (Wirek). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca w ramach realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą PI Novum subsydium realizowanego w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska naturalnego

Ochrona środowiska naturalnego Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa Urząd Miasta Częstochowy zapraszają do udziału konkursie na pracę plastyczną pt. REGULAMIN KONKURSU I. Cele: ª Propagowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczący promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczący promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczący promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych Celem konkursu jest: CELE KONKURSU 1. promowanie założeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA GRY EKOLOGICZNEJ

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA GRY EKOLOGICZNEJ REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA GRY EKOLOGICZNEJ 1. Współorganizatorami konkursu na opracowanie scenariusza gry ekologicznej są Partnerzy projektu: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! Legendy Gminy Udanin Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! Szkoła Podstawowa im.a.mickiewicza w Udaninie pod patronatem Wójta Gminy Udanin serdecznie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Literackim Zadanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas IV VI. Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka. Namysłów, wrzesień 2016 r.

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas IV VI. Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka. Namysłów, wrzesień 2016 r. Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas IV VI Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka Namysłów, wrzesień 2016 r. Temat prac konkursowych: Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka 1 Organizator,

Bardziej szczegółowo

Pogranicze w obiektywie - konkurs fotograficzny

Pogranicze w obiektywie - konkurs fotograficzny Pogranicze w obiektywie - konkurs fotograficzny ~ R E G U L A M I N ~ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POGRANICZE W OBIEKTYWIE I. Przepisy ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Pogranicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Inspirowane matematyką. 1 Organizator konkursu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Inspirowane matematyką. 1 Organizator konkursu REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Inspirowane matematyką 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Inspirowane matematyką jest III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

Klub Fotograficzny START

Klub Fotograficzny START PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie Klub Fotograficzny PTTK Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn tel./fax: 033/852-11-86 Regulamin VI ODDZIAŁOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Postanowienia ogólne 1.Organizatorem

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY CYBINKA W OBIEKTYWIE I. Przepisy ogólne 1.1 Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego i fundatorem nagród jest Gmina

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STAN WOJENNY W MAŁOPOLSCE UTRWALAMY RODZINNĄ HISTORIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STAN WOJENNY W MAŁOPOLSCE UTRWALAMY RODZINNĄ HISTORIĘ Pieczęć szkoły FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STAN WOJENNY W MAŁOPOLSCE UTRWALAMY RODZINNĄ HISTORIĘ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU KLASA DOKŁADNA NAZWA SZKOŁY MIEJSCOWOŚĆ ULICA/NR BUDYNKU/ NR LOKALU KOD/MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ziemia Zamojska w obiektywie - III edycja

Ziemia Zamojska w obiektywie - III edycja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Ziemia Zamojska w obiektywie - III edycja I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Ziemia Zamojska w obiektywie III edycja jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastyczno-językowego City of Technology My Vision of the Future in a comic book

Regulamin konkursu plastyczno-językowego City of Technology My Vision of the Future in a comic book Regulamin konkursu plastyczno-językowego City of Technology My Vision of the Future in a comic book 1 Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Wolontariat? Jestem na tak!

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Wolontariat? Jestem na tak! REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Wolontariat? Jestem na tak! Organizator konkursu: Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Tarnowskich Górach Cel konkursu: a. Celem konkursu jest popularyzacja działań o charakterze filantropijnym,

Bardziej szczegółowo

Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Niemce" REGULAMIN

Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Niemce REGULAMIN Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Niemce" REGULAMIN Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastyczno - literackiego Planning for real. Konkurs

Bardziej szczegółowo

"Przyroda w obiektywie, czyli piękno tkwi w szczegółach"

Przyroda w obiektywie, czyli piękno tkwi w szczegółach REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Przyroda w obiektywie, czyli piękno Organizator konkursu: Liceum Ogólnokształcące w ZSO im. I. J. Paderewskiego w Łasku - Kolumnie we współpracy z Nadleśnictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU. Historia mojej rodziny. Organizator konkursu - Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie. Cele konkursu:

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU. Historia mojej rodziny. Organizator konkursu - Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie. Cele konkursu: REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU Historia mojej rodziny Organizator konkursu - Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie Cele konkursu: 1 / 9 - rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny, - pokoleniowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. Gmina Serniki w obiektywie. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH II. I. Cele konkursu: 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Nasza Gmina jest EKO 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nasza Krępa z siedzibą w Krępie Słupskiej przy ul. Słupskiej 7. 2. Honorowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKI DLA RODZICÓW W RAMACH PROGRAMU BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

KONKURS LITERACKI DLA RODZICÓW W RAMACH PROGRAMU BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE KONKURS LITERACKI DLA RODZICÓW W RAMACH PROGRAMU BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terenie Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, które realizuje program Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły)

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły) Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony jest

Bardziej szczegółowo

' 7 Nagrody 1. Nagrody rzeczowe otrzymuje trzech laureatów w dwóch kategoriach wiekowych etapów I i II.

' 7 Nagrody 1. Nagrody rzeczowe otrzymuje trzech laureatów w dwóch kategoriach wiekowych etapów I i II. Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel konkursu 1. Konkurs ogłoszony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNIE, BO W KASKU"

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU Autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zapraszają młodych sympatyków sportów zimowych do udziału w konkursie plastycznym pt.: BEZPIECZNIE,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci

Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci Regulaminu Konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez dzieci plakatu w formacie A promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci edycja III

Regulamin konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci edycja III Regulamin konkursu Jak widzą dzieci segregację śmieci edycja III 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest najciekawsze hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Komunalnego

Bardziej szczegółowo

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy REGULAMIN Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: Migawki z Rembertowa pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Organizator: Dom Kultury Wygoda, ul Koniecpolska

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY

ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa Urząd Miasta Częstochowy zapraszają UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH do udziału w konkursie plastycznym REGULAMIN KONKURSU I. CELE: Propagowanie edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie I Organizator: KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim II Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła 1. Organizatorem konkursu Projekt: pszczoła jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO " Zjawiska przyrodnicze zatrzymane w kadrze"

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  Zjawiska przyrodnicze zatrzymane w kadrze REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO " Zjawiska przyrodnicze zatrzymane w kadrze" Organizator konkursu: Gimnazjum nr 3 w ZSO im. I. J. Paderewskiego w Łasku- Kolumnie we współpracy z Nadleśnictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy

60. rocznica przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy Organizator: REGULAMIN Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Rembertów moje miasto pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Dom Kultury Wygoda, ul. Koniecpolska 14,

Bardziej szczegółowo

Zielony Pierścień Tarnowa- ukryte skarby przyrody, kultury, tradycji i techniki w obiektywie jego mieszkańców.

Zielony Pierścień Tarnowa- ukryte skarby przyrody, kultury, tradycji i techniki w obiektywie jego mieszkańców. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pn: Zielony Pierścień Tarnowa- ukryte skarby przyrody, kultury, tradycji i techniki w obiektywie jego mieszkańców. 1. 1. Zielony Pierścień Tarnowa (ZPT) jest organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - MOJA DZIELNICA W OBIEKTYWIE

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - MOJA DZIELNICA W OBIEKTYWIE REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - MOJA DZIELNICA W OBIEKTYWIE 1. Cel Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do twórczego zwiedzania Krowodrzy, do poszukiwania, dostrzegania i utrwalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Drodzy Uczniowie! Bioróżnorodność w moim obiektywie zachować dla pokoleń. Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie wszystkich

Drodzy Uczniowie! Bioróżnorodność w moim obiektywie zachować dla pokoleń. Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie wszystkich Drodzy Uczniowie! Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwem Czarnobór oraz firmą Kronospan, zachęca

Bardziej szczegółowo

3. Temat: Pomaganie wzmacnia zostań wolontariuszem lub Pomaganie jest OK!

3. Temat: Pomaganie wzmacnia zostań wolontariuszem lub Pomaganie jest OK! Regulamin konkursu plastycznego 1. Organizator: 2. Cele konkursu: - Promocja wolontariatu - Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży. - Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 3. Temat: Pomaganie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Cele Konkursu: Wyłonienie i wytypowanie pracy (znaku graficznego - logo), która stanie się wizytówką Powiatowego

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu REGULAMIN

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu REGULAMIN Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu REGULAMIN Konkursu na prezentację multimedialną o tematyce ekologicznej FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Pocztówka z Kaźmierza

Regulamin konkursu fotograficznego Pocztówka z Kaźmierza Regulamin konkursu fotograficznego Pocztówka z Kaźmierza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest: 1) Wójt Gminy Kaźmierz z siedzibą w Kaźmierzu; ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Mój Pupil - zwierzak zwanym dalej w treści regulaminu konkursem.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku zaprasza na

Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku zaprasza na Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku zaprasza na II EDYCJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU: KREATYWNY PROJEKTANT 2017 -,, MORSKIE OPOWIEŚCI Z KLOCKÓW LEG0 ''- dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, który odbędzie

Bardziej szczegółowo

Brat Albert uczy nas dobroci

Brat Albert uczy nas dobroci OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Brat Albert uczy nas dobroci POD HONOROWYM PATRONATEM: Biskupa Pomocniczego i Wikariusza Generalnego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIERŻONIOWSKA SZTAFETA POKOLEŃ- HISTORIA MOJEGO DOMU

REGULAMIN KONKURSU DZIERŻONIOWSKA SZTAFETA POKOLEŃ- HISTORIA MOJEGO DOMU REGULAMIN KONKURSU DZIERŻONIOWSKA SZTAFETA POKOLEŃ- HISTORIA MOJEGO DOMU Konkurs na prezentację multimedialną adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Dzierżoniowa i

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Cele Konkursu: 1. Wykonanie prac, zgodnych z tematyką konkursu

Bardziej szczegółowo

13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.

13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. Dolny Śląsk funduszami europejskimi malowany - co zmieniło się wokół mnie, dzięki funduszom europejskim 1. Celem konkursu jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo