DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA. Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA. Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT"

Transkrypt

1 DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT wersja z IV 2007

2

3 SPIS TREŚCI Asfalt drogowy 20/30 3 Asfalt drogowy 35/50 13 Asfalt drogowy 50/70 23 Orbiton 30B 31 Orbiton 80B 41 Orbiton 80C 51 Bitrex 20/30 59 Bitrex 35/50 69 Bitrex 50/

4 ORLEN Asfalt sp. z o.o. 2

5 Asfalt drogowy 20/30 1. Opis ogólny Asfalt drogowy 20/30 jest asfaltem niemodyfikowanym, zwykłym. Nie zawiera dodatków lub modyfikatorów. Produkowany jest z pozostałości podestylacyjnej z przerobu ropy naftowej. Pozostałość po destylacji ropy naftowej poddana jest utlenianiu w instalacji ciągłego utleniania według technologii BITUROX, która zalicza się do najnowocześniejszych w świecie. Zaletą takiego procesu produkcji asfaltu drogowego jest w pełni kontrolowany proces utleniania surowca. Proces ten zapewnia jednorodność właściwości asfaltu. Parametry utleniania (czas, temperatura, ciśnienie, ilość powietrza) mogą być regulowane i dokładnie kontrolowane. Dzięki temu precyzyjnie kontroluje się właściwości produktu. Asfalt drogowy 20/30 jest najtwardszym zwykłym lepiszczem asfaltowym uwzględnionym w normie PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. W porównaniu z innymi asfaltami drogowym i dotychczas powszechnie stosowanymi 35/50 lub 50/70 wykazuje wyraźnie większą odporność na koleinowanie. Należy jednak pamiętać, że jest mniej odporny na pękanie niskotemperaturowe. Jest to więc asfalt sztywny w wysokich temperaturach i kruchy w niskich. 2. Dokument odniesienia Asfalt drogowy 20/30 spełnia wymagania normy PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. Wymagania wobec asfaltu drogowego 20/30 przedstawiono w tablicy 1. 3

6 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Tablica 1. Wymagane właściwości asfaltu drogowego 20/30 wg PN-EN-12591: 2004 Właściwość Jednostka Metoda badania Asfalt drogowy 20/30 Penetracja w 25 C 0,1 mm PN-EN Temperatura mięknienia, C PN-EN Temperatura zapłonu, nie mniej niż C PN-EN Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej % m/m PN-EN ,0 niż Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż % m/m PN-EN ,5 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej C PN-EN niż Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN ,2 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie C PN-EN więcej niż Temperatura łamliwości, nie więcej niż C PN-EN Przeznaczenie Asfalt drogowy 20/30 przeznaczony jest do następujących mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni drogowych: betonu asfaltowego (zwłaszcza betonu asfaltowego o wysokim module sztywności), asfaltu lanego, asfaltu piaskowego. Asfalt 20/30 zaleca się stosować przede wszystkim do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności BAWMS. Może też być stosowany w asfalcie lanym i ewentualnie asfalcie piaskowym w nawierzchniach drogowych. Z uwagi na warunki klimatyczne w Polsce, asfalt 20/30 powinien być stosowany w warstwie wiążącej lub podbudowie asfaltowej. 4. Właściwości Średnie właściwości asfaltu drogowego 20/30 produkowanego w ORLEN Asfalt w 2005 r. przedstawiono w tablicy 2 4

7 Tablica 2. Średnie właściwości asfaltu drogowego 20/30 produkowanego w ORLEN Asfalt w 2005 r. (wyniki badań ORLEN Laboratorium sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 48) Asfalt drogowy 20/30 Właściwość Wymaganie wg PN-EN Wartość średnia Odchylenie standardowe Penetracja w 25 C ,1 1,5 Temperatura mięknienia, C ,7 0,6 Temperatura zapłonu, C ,1 Zawartość składników rozpuszczalnych, %m/m 99,0 99,9 0,02 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 0,5 0,00 0,02 %m/m Pozostała penetracja po starzeniu, % 55 79,1 4,8 Temperatura mięknienia po starzeniu, C 57 68,2 1,2 Zawartość parafiny, % 2,2 2,0 0,1 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, C 8 6,5 0,9 Temperatura łamliwości, C - -10,2 2,6 Lepkość dynamiczna w 60 C, Pa s 1) Indeks penetracji (Pen/PiK)1-1,5 +0,7 0,1 0,1 Uwaga: 1) szczególny warunek krajowy nie wymagany w Polsce 5. Informacje technologiczne Warunki produkcji, transportu, rozkładania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem 20/30 różnią się od stosowanych dotychczas powszechnie asfaltów 35/50 lub 50/70. Wynika to z większej lepkości asfaltu 20/30 w wysokiej temperaturze produkcji mieszanki oraz w rozkładaniu i zagęszczaniu. 5

8 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Rys.1. Zależność lepkości od temperatury dla asfaltu 20/30 przed i po RTFOT (wyniki badań ORLEN Laboratorium sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 48) 5.1. Magazynowanie asfaltu Asfalt drogowy 20/30 należy magazynować w przystosowanym do tego celu zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni, tj. uniemożliwiający bezpośredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi. System grzewczy powinien być wyposażony w termostat zapewniający kontrolę temperatury z dokładnością ±5 C (wg wymagań normy PN-S-96025:2000). Zgodnie z wymaganiami PN-EN temperatura asfaltu w zbiorniku powinna być codziennie rejestrowana. Temperatura asfaltu 20/30 podczas magazynowania nie powinna przekraczać wartości podanej w tablicy 3. Należy unikać długotrwałego magazynowania asfaltu w zbiorniku w wysokiej temperaturze. Jeśli asfalt był magazynowany w wysokiej temperaturze przez ponad 10 dni kalendarzowych należy w celu kontroli stopnia starzenia oznaczyć jeden z parametrów: penetrację w 25 C (PN-EN 1426) lub temperaturę mięknienia PiK (PN-EN 1427). W okresach przerw między produkcją mma, zaleca się obniżyć temperaturę asfaltu z zbiorniku magazynowym do poziomu umożliwiającego późniejsze rozgrzanie. Dobór temperatury zależy od przewidywanego czasu przestoju (aż do całkowitego zaprzestania ogrzewania, np. po zakończeniu sezonu roboczego). W razie potrzeby zaleca się ujednorodnienie, mieszając asfalt w obiegu zamkniętym w jednym lub kilku zbiornikach. 6

9 Należy unikać niekontrolowanego mieszania asfaltów różnego typu (np. asfalt drogowy zwykły z asfaltem modyfikowanym polimerem) oraz różnego rodzaju (np. asfalt 20/30 z asfaltem 50/70) Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej powinna zapewniać dobre otoczenie ziaren kruszywa asfaltem i jednorodne wymieszenie składników (asfaltu, kruszywa i dodatków). Zgodnie z wymaganiami PN-EN należy kontrolować stopień otoczenia kruszywa przez asfalt w mieszance opuszczającej WMB. Jeśli asfalt jest zbyt zimny (charakteryzuje się zbyt dużą lepkością), zwiększanie czasu mieszania na mokro nie polepszy stopnia otoczenia ziaren kruszywa. Należy w tym wypadku podnieść temperaturę asfaltu w zbiorniku. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej po wyprodukowaniu, podczas transportu, przed wbudowaniem powinna mieścić się w przedziale podanym w tablicy 3. Tablica 3. Najniższa i najwyższa normowa temperatura asfaltu drogowego 20/30 i mieszanek mineralno-asfaltowych z tym asfaltem (wg wymagań norm PN-EN i PN-EN ) Asfalt drogowy 20/30 Temperatura procesu technologicznego Najniższa C Najwyższa C Magazynowanie w zbiorniku lepiszcza Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej: betonu asfaltowego asfaltu lanego asfaltu piaskowego Uwagi: 1 Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania (w skrzyni samochodu) 2 Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni mma (podczas mieszania) Podane w tablicy 3 górne granice temperatury produkcji nie powinny być przekraczane. Zaleca się, aby ustawienia systemu kontroli temperatury produkcji mma nie przekraczały temperatury 190 C (asfaltu lanego 230 C). Przegrzewanie produkowanej mma prowadzi do starzenia technologicznego asfaltu (spadku penetracji, wzrostu temperatury mięknienia i lepkości), co w konsekwencji skraca trwałość nawierzchni asfaltowej. Dotyczy 7

10 ORLEN Asfalt sp. z o.o. to zarówno produkcji przemysłowej, jak też etapu projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium. W przypadku, gdy brak informacji o lepkości asfaltu, można przyjmować ogólną zasadę: temperatura mieszania = temperatura mięknienia PiK C 5.3. Temperatury badawcze w laboratorium W stosowaniu asfaltu 20/30 należy pamiętać, że wykazuje on wysoką lepkość. Aby uzyskać odpowiednią urabialności mieszanki mineralno-asfaltowej należy zwiększyć temperaturę lepiszcza, kruszywa i mieszanki. Charakterystyki lepkość-temperatura dla asfaltu 20/30 przed i po starzeniu (RTFOT) przedstawia rys. 1. Podczas wykonywania próbek mma w laboratorium należy stosować następujące temperatury: - mieszania składników mma jak w tablicy 3, - zagęszczania próbek Marshalla lub w prasie żyratorowej C. W projektowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium, dobierając temperaturę lepiszcza, kruszywa i mieszanki należy kierować się wskazaniami tablicy 3. oraz własnym doświadczeniem praktycznym. Aby uniknąć przegrzewania lepiszcza, należy z zasady przyjmować większą temperaturę mieszanki mineralnej o od 20 do 30 C od temperatury lepiszcza. Zalecaną temperaturę asfaltu 20/30, kruszywa i mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 4. Tablica 4. Zalecana temperatura asfaltu 20/30, kruszywa i mieszanki mineralno-asfaltowej przygotowywanej w laboratorium Typ mieszanki mineralno-asfaltowej Beton asfaltowy Asfalt lany Asfalt piaskowy Temperatura lepiszcza, C Temperatura kruszywa, C Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej, C

11 5.4. Rozkładanie i zagęszczanie warstwy Temperatura podczas produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna uwzględniać warunki podane w tablicy 2 z uwzględnieniem warunków rozkładania: grubość warstwy warunki atmosferyczne: temperatura, wilgotność, opady, prędkość wiatru warunki topograficzne: osłona przed wiatrem. Posługując się uproszczoną metodą, można przyjmować temperaturę zagęszczania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie od: do minimalna temperatura zagęszczania = temperatura mięknienia PiK + 50 C maksymalna temperatura zagęszczania = temperatura mięknienia PiK + 80 C. Minimalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, poniżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt twarde, aby można było efektywnie zagęszczać warstwę. Maksymalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, powyżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt miękkie, aby można było zagęszczać warstwę. Orientacyjny zakres temperatury efektywnego zagęszczania warstwy asfaltowej z asfaltem 20/30 wynosi: od C do C. Zależy on od grubości warstwy i warunków atmosferycznych podczas zagęszczania. Do zagęszczania warstw z asfaltem 20/30 mogą być używane walce ogumione i stalowe gładkie. Grube warstwy podbudowy lub wiążące z betonu asfaltowego z asfaltem 20/30 są łatwiejsze w zagęszczaniu ze względu na dłuższy czas stygnięcia warstwy. W wypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy jak najszybciej przystąpić do zagęszczania. W takim wypadku wymagane jest szybkie pierwsze przywałowanie warstwy walcem stalowym gładkim, aby uzyskać zamknięcie powierzchniowe. Opóźnienie może spowodować nieodwracalne powstanie rakowin. 9

12 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Asfalt lany Asfalt lany z asfaltem 20/30 produkowany w otaczarce powinien być dostarczany na budowę w izolowanych kotłach z mieszadłem. Temperatura asfaltu lanego nie powinna przekraczać 240 C. Możliwe jest obniżenie temperatury produkcji i zwiększenia urabialności asfaltu lanego, stosując specjalne, przeznaczone do tego celu dodatki. Nie należy przechowywać asfaltu lanego w kotle dłużej niż 6 godzin Najważniejsze porady praktyczne asfalt 20/30 przeznaczony jest do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności, asfaltu lanego lub asfaltu piaskowego, temperatura produkcji mieszanki z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i topograficznych na budowie, nie powinna przekraczać 250 C (asfalt lany) lub 200 C (beton asfaltowy, asfalt piaskowy), zaleca się przyjmowanie niższych temperatur produkcji niż maksymalne, pierwsze przywałowanie powinno nastąpić jak najszybciej, bezpośrednio za rozkładarką, zalecane jest stosowanie walców ogumionych i stalowych gładkich, optymalne zagęszczanie warstwy o temperaturze od 110 do 155 C. 10

13 NOTATKI 11

14 NOTATKI 12

15 Asfalt drogowy 35/50 1. Opis ogólny Asfalt drogowy 35/50 jest asfaltem niemodyfikowanym, zwykłym. Nie zawiera dodatków lub modyfikatorów. Produkowany jest z pozostałości podestylacyjnej z przerobu ropy naftowej. Pozostałość po destylacji ropy naftowej poddana jest utlenianiu w instalacji ciągłego utleniania według technologii BITUROX, która zalicza się do najnowocześniejszych w świecie. Zaletą takiego procesu produkcji asfaltu drogowego jest w pełni kontrolowany proces utleniania surowca. Proces ten zapewnia jednorodność właściwości asfaltu. Parametry utleniania (czas, temperatura, ciśnienie, ilość powietrza) mogą być regulowane i dokładnie kontrolowane. Dzięki temu precyzyjnie kontroluje się właściwości produktu. Asfalt drogowy 35/50 jest najczęściej stosowanym twardym asfaltem według normy PN- EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. Ze względu na własności temperaturowe, stosowany jest przede wszystkim do warstw wiążących i podbudowy. W przypadku decyzji o zastosowaniu tego asfaltu do warstwy ścieralnej, należy zachować szczególną staranność podczas projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej. Należy pamiętać, że asfalt 35/50 nie jest tak odporny na pękanie niskotemperaturowe jak asfalty bardziej miękkie lub modyfikowane. Asfalt drogowy 35/50 produkowany jest według zaostrzonych wymagań jednorodności, ustanowionych przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. w 2000 r. opisanych w Standardzie Jakości i Jednorodności (SJJ). Według założeń SJJ penetracja w 25 C asfaltu 35/50 powinna mieścić się w zakresie 45±2 [0,1 mm], czyli przedziale węższym niż dopuszcza norma (35 50 [0,1 mm]). 2. Dokument odniesienia Asfalt drogowy 35/50 spełnia wymagania normy PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/50 przedstawiono w tablicy 1. 13

16 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Tablica 1. Wymagane właściwości asfaltu drogowego 35/50 wg PN-EN-12591: 2004 Właściwość Asfalt drogowy Jednostka Metoda badania 35/50 Penetracja w 25 C*) 0,1 mm PN-EN Temperatura mięknienia, C PN-EN Temperatura zapłonu, nie mniej niż C PN-EN Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż % m/m PN-EN ,0 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż % m/m PN-EN ,5 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż C PN-EN Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN ,2 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż C PN-EN Temperatura łamliwości, nie więcej niż C PN-EN *) Właściwość objęta Standardem Jakości i Jednorodności SJJ 3. Przeznaczenie Asfalt drogowy 35/50 przeznaczony jest do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych: betonu asfaltowego, asfaltu lanego, asfaltu piaskowego. 4. Właściwości Średnie właściwości asfaltu drogowego 35/50 produkowanego w ORLEN Asfalt w 2006 r. przedstawiono w tablicy 2. 14

17 Tablica 2. Średnie właściwości asfaltu drogowego 35/50 produkowanego w ORLEN Asfalt w 2006 r. (wyniki badań ORLEN Laboratorium sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 48) Asfalt drogowy 35/50 Właściwość Wymaganie wg PN-EN Wartość średnia Odchylenie standardowe Penetracja w 25 C*) ,6 1,7 Temperatura mięknienia, C ,5 0,6 Temperatura zapłonu, C ,6 9,8 Zawartość składników rozpuszczalnych, %m/m 99,0 99,9 0,00 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 0,5-0,05 0,05 %m/m Pozostała penetracja po starzeniu, % 53 68,1 4,1 Temperatura mięknienia po starzeniu, C 52 59,7 0,8 Zawartość parafiny, % 2,2 1,8 0,1 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, C 8 6,0 0,9 Temperatura łamliwości, C -5-13,5 1,6 Lepkość dynamiczna w 60 C, Pa s 1) Indeks penetracji (pen/pik)1-1,5 +0,7-0,6 0,1 Uwaga: 1) szczególny warunek krajowy nie wymagany w Polsce *) Właściwość objęta Standardem Jakości i Jednorodności SJJ 15

18 ORLEN Asfalt sp. z o.o. 5. Zastosowania informacje technologiczne Warunki produkcji, transportu, rozkładania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem drogowym 35/50 nie różnią się od dawnego asfaltu D50. Charakterystyki lepkości w funkcji temperatury dla asfaltu 35/50 przed i po starzeniu RTFOT przedstawia rys. 1. Rys.1. Zależność lepkości od temperatury dla asfaltu drogowego 35/50 przed i po RTFOT (wyniki badań ORLEN Laboratorium sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 484) 16

19 5.1. Magazynowanie asfaltu Asfalt drogowy 35/50 należy magazynować w przystosowanym do tego celu zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni, tj. uniemożliwiający bezpośredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi. System grzewczy powinien być wyposażony w termostat zapewniający kontrolę temperatury z dokładnością ±5 C (wg wymagań normy PN-S-96025:2000). Zgodnie z wymaganiami PN-EN temperatura asfaltu w zbiorniku powinna być codziennie rejestrowana. Temperatura asfaltu 35/50 podczas magazynowania nie powinna przekraczać wartości podanej w tablicy 3. Należy unikać długotrwałego magazynowania asfaltu w zbiorniku w wysokiej temperaturze. Jeśli asfalt był magazynowany w wysokiej temperaturze przez ponad 10 dni kalendarzowych należy w celu kontroli stopnia starzenia oznaczyć jeden z parametrów: penetrację w 25 C (PN-EN 1426) lub temperaturę mięknienia PiK (PN-EN 1427). W okresach przerw między produkcją mma, zaleca się obniżyć temperaturę asfaltu z zbiorniku magazynowym do poziomu umożliwiającego późniejsze rozgrzanie. Dobór temperatury zależy od przewidywanego czasu przestoju (aż do całkowitego zaprzestania ogrzewania, np. po zakończeniu sezonu roboczego). W razie potrzeby zaleca się ujednorodnienie, mieszając asfalt w obiegu zamkniętym w jednym lub kilku zbiornikach. Należy unikać niekontrolowanego mieszania asfaltów różnego typu (np. asfalt drogowy zwykły z asfaltem modyfikowanym polimerem) oraz różnego rodzaju (np. asfalt 35/50 z asfaltem 50/70) Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej powinna zapewniać dobre otoczenie ziaren kruszywa asfaltem i jednorodne wymieszenie składników (asfaltu, kruszywa i dodatków). Zgodnie z wymaganiami PN-EN należy kontrolować stopień otoczenia kruszywa przez asfalt w mieszance opuszczającej WMB. Jeśli asfalt jest zbyt zimny (charakteryzuje się zbyt dużą lepkością), zwiększanie czasu mieszania na mokro nie polepszy stopnia otoczenia ziaren kruszywa. Należy w tym wypadku podnieść temperaturę asfaltu w zbiorniku. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej po wyprodukowaniu, podczas transportu, przed wbudowaniem powinna mieścić się w przedziale podanym w tablicy 3. 17

20 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Tablica 3. Najniższa i najwyższa temperatura asfaltu drogowego 35/50 i mieszanek mineralno-asfaltowych z tym asfaltem (wg wymagań norm PN-EN , PN-EN i PN-EN ) Asfalt drogowy 35/50 Temperatura procesu technologicznego Najniższa C Najwyższa C Magazynowanie w zbiorniku lepiszcza Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej: betonu asfaltowego mastyksu grysowego SMA asfaltu lanego asfaltu piaskowego Uwagi: 1 Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania 2 Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA Podane w tablicy 3 górne granice temperatury produkcji nie powinny być przekraczane. Zaleca się, aby ustawienia systemu kontroli temperatury produkcji mma nie przekraczały temperatury 175 C. Przegrzewanie produkowanej mma prowadzi do starzenia technologicznego asfaltu (spadku penetracji, wzrostu temperatury mięknienia i lepkości), co w konsekwencji skraca trwałość nawierzchni asfaltowej. Dotyczy to zarówno produkcji przemysłowej, jak też etapu projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium Temperatury badawcze w laboratorium Podczas wykonywania próbek mma w laboratorium należy stosować następujące temperatury: mieszania składników mma jak w tablicy 3, zagęszczania próbek Marshalla lub w prasie żyratorowej C. W projektowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium, dobierając temperaturę lepiszcza, kruszywa i mieszanki należy kierować się wskazaniami tablicy 3. oraz własnym doświadczeniem praktycznym. Aby uniknąć przegrzewania lepiszcza, należy z zasady przyjmować większą temperaturę mieszanki mineralnej o od 20 do 30 C od temperatury lepiszcza. 18

21 5.4. Rozkładanie i zagęszczanie warstwy Temperatura podczas produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna uwzględniać warunki podane w tablicy 2 z uwzględnieniem warunków rozkładania: grubość warstwy warunki atmosferyczne: temperatura, wilgotność, opady, prędkość wiatru warunki topograficzne: osłona przed wiatrem. Minimalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, poniżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt twarde, aby można było efektywnie zagęszczać warstwę. Maksymalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, powyżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt miękkie, aby można było zagęszczać warstwę. Orientacyjny zakres temperatury efektywnego zagęszczania warstwy asfaltowej z asfaltem 35/50 wynosi: od 100 C do 150 C. Zależy on od grubości warstwy i warunków atmosferycznych podczas zagęszczania. Do zagęszczania warstw z asfaltem 35/50 mogą być używane walce ogumione i stalowe gładkie. Grube warstwy podbudowy lub wiążące z betonu asfaltowego z asfaltem 35/50 są łatwiejsze w zagęszczaniu ze względu na dłuższy czas stygnięcia warstwy. W wypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy jak najszybciej przystąpić do zagęszczania. W takim wypadku wymagane jest szybkie pierwsze przywałowanie warstwy walcem stalowym gładkim, aby uzyskać zamknięcie powierzchniowe. Opóźnienie może spowodować nieodwracalne powstanie rakowin. 19

22 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Asfalt lany Asfalt lany z asfaltem 35/50 produkowany w otaczarce powinien być dostarczany na budowę w izolowanych kotłach z mieszadłem. Temperatura asfaltu lanego nie powinna przekraczać 240 C. Możliwe jest obniżenie temperatury produkcji i zwiększenia urabialności asfaltu lanego, stosując specjalne, przeznaczone do tego celu dodatki. Nie należy przechowywać asfaltu lanego w kotle dłużej niż 6 godzin Najważniejsze porady praktyczne asfalt 35/50 przeznaczony jest do betonu asfaltowego, asfaltu lanego lub asfaltu piaskowego, stosując asfalt 35/50 do mieszanek stosowanych w warstwach ścieralnych należy zachować daleko idącą ostrożność, ponieważ właściwości niskotemperaturowe asfaltu 35/50 nie gwarantują odporności warstwy na spękania, temperatura produkcji mieszanki nie powinna przekraczać 240 C (asfalt lany) lub 190 C (beton asfaltowy, asfalt piaskowy), zaleca się przyjmowanie niższych temperatur produkcji niż maksymalne, zalecane jest stosowanie walców ogumionych i stalowych gładkich, optymalne zagęszczanie warstwy o temperaturze od 105 do 150 C. 20

23 NOTATKI 21

24 NOTATKI 22

25 Asfalt drogowy 50/70 1. Opis ogólny Asfalt drogowy 50/70 jest asfaltem niemodyfikowanym, zwykłym. Nie zawiera dodatków lub modyfikatorów. Produkowany jest z pozostałości podestylacyjnej z przerobu ropy naftowej. Pozostałość po destylacji ropy naftowej poddana jest utlenianiu w instalacji ciągłego utleniania według technologii BITUROX, która zalicza się do najnowocześniejszych w świecie. Zaletą takiego procesu produkcji asfaltu drogowego jest w pełni kontrolowany proces utleniania surowca. Proces ten zapewnia jednorodność właściwości asfaltu. Parametry utleniania (czas, temperatura, ciśnienie, ilość powietrza) mogą być regulowane i dokładnie kontrolowane. Dzięki temu precyzyjnie kontroluje się właściwości produktu. Asfalt drogowy 50/70 jest najczęściej stosowanym asfaltem o średniej twardości według normy PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. Ze względu na własności temperaturowe, stosowany jest przede wszystkim do warstw ścieralnych i wiążących (ruch KR1-KR2). Asfalt drogowy 50/70 produkowany jest według zaostrzonych wymagań jednorodności, ustanowionych przez ORLEN Asfalt sp. z o.o. w 2000 r. opisanych w Standardzie Jakości i Jednorodności (SJJ). Według założeń SJJ penetracja w 25 C asfaltu 50/70 powinna mieścić się w zakresie 65±2 [0,1 mm], czyli przedziale węższym niż dopuszcza norma (50 70 [0,1 mm]). 2. Dokument odniesienia Asfalt drogowy 50/70 spełnia wymagania normy PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 przedstawiono w tablicy 1. 23

26 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Tablica 1. Wymagane właściwości asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN-12591:2004 Właściwość Jednostka Metoda badania Asfalt drogowy 50/70 Penetracja w 25 C*) 0,1 mm PN-EN Temperatura mięknienia, C PN-EN Temperatura zapłonu, nie mniej niż C PN-EN Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej % m/m PN-EN ,0 niż Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż % m/m PN-EN ,5 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej C PN-EN niż Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN ,2 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie C PN-EN więcej niż Temperatura łamliwości, nie więcej niż C PN-EN *) Właściwość objęta Standardem Jakości i Jednorodności SJJ 3. Przeznaczenie Asfalt drogowy 50/70 przeznaczony jest do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych: betonu asfaltowego, mastyksu grysowego SMA, asfaltu piaskowego. Stosując asfalt 50/70 do mieszanek asfaltu piaskowego należy mieć na uwadze, że warstwa z takiej mieszanki będzie charakteryzować się bardzo małą odpornością na deformacje trwałe. 4. Właściwości Średnie właściwości asfaltu drogowego 50/70 produkowanego w ORLEN Asfalt w 2006 r. przedstawiono w tablicy 2. 24

27 Tablica 2. Średnie właściwości asfaltu drogowego 50/70 produkowanego w ORLEN Asfalt w 2005 r. (wyniki badań ORLEN Laboratorium sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 48) Asfalt drogowy 50/70 Właściwość Wymaganie wg PN-EN Wartość średnia Odchylenie standardowe Penetracja w 25 C*) ,3 1,3 Temperatura mięknienia, C ,7 0,5 Temperatura zapłonu, C > ,8 7,2 Zawartość składników rozpuszczalnych, %m/m > 99,0 99,9 0,0 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), < 0,5-0,13 0,26 %m/m Pozostała penetracja po starzeniu, % > 50 65,8 4,0 Temperatura mięknienia po starzeniu, C > 48 54,3 0,8 Zawartość parafiny, % < 2,2 1,9 0,1 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, C < 9 5,7 0,8 Temperatura łamliwości, C < -8-15,6 2,2 Lepkość dynamiczna w 60 C, Pa s 1) Indeks penetracji (pen/pik) *) -1,5 +0,7-0,9 0,1 Uwaga: 1) szczególny warunek krajowy nie wymagany w Polsce *) Właściwość objęta Standardem Jakości i Jednorodności SJJ 5. Zastosowania informacje technologiczne 5.1. Magazynowanie asfaltu Asfalt drogowy 50/70 należy magazynować w przystosowanym do tego celu zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni, tj. uniemożliwiający bezpośredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi. System grzewczy powinien być wyposażony w termostat zapewniający kontrolę temperatury z dokładnością ±5 C (wg wymagań normy PN-S-96025:2000). Zgodnie z wymaganiami PN-EN temperatura asfaltu w zbiorniku powinna być codziennie rejestrowana. Temperatura asfaltu 50/70 podczas magazynowania nie powinna przekraczać wartości podanej w tablicy 3. 25

28 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Należy unikać długotrwałego magazynowania asfaltu w zbiorniku w wysokiej temperaturze. Jeśli asfalt był magazynowany w wysokiej temperaturze przez ponad 10 dni kalendarzowych należy w celu kontroli stopnia starzenia oznaczyć jeden z parametrów: penetrację w 25 C (PN-EN 1426) lub temperaturę mięknienia PiK (PN-EN 1427). W okresach przerw między produkcją mma, zaleca się obniżyć temperaturę asfaltu z zbiorniku magazynowym do poziomu umożliwiającego późniejsze rozgrzanie. Dobór temperatury zależy od przewidywanego czasu przestoju (aż do całkowitego zaprzestania ogrzewania, np. po zakończeniu sezonu roboczego). W razie potrzeby zaleca się ujednorodnienie, mieszając asfalty w obiegu zamkniętym w jednym lub kilku zbiornikach. Należy unikać niekontrolowanego mieszania asfaltów różnego typu (np. asfalt drogowy zwykły z asfaltem modyfikowanym polimerem) oraz różnego rodzaju (np. asfalt 50/70 z asfaltem 35/50 ) Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej powinna zapewniać dobre otoczenie ziaren kruszywa asfaltem i jednorodne wymieszenie składników (asfaltu, kruszywa i dodatków). Zgodnie z wymaganiami PN-EN należy kontrolować stopień otoczenia kruszywa przez asfalt w mieszance opuszczającej WMB. Jeśli asfalt jest zbyt zimny (charakteryzuje się zbyt dużą lepkością), zwiększanie czasu mieszania na mokro nie polepszy stopnia otoczenia ziaren kruszywa. Należy w tym wypadku podnieść temperaturę asfaltu w zbiorniku. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej po wyprodukowaniu, podczas transportu, przed wbudowaniem powinna mieścić się w przedziale podanym w tablicy 3. Tablica 3. Najniższa i najwyższa temperatura asfaltu drogowego 50/70 i mieszanek mineralno-asfaltowych z tym asfaltem (wg wymagań norm PN-EN , PN-EN i PN-EN ) Asfalt drogowy 35/50 Temperatura procesu technologicznego Najniższa C Najwyższa C Magazynowanie w zbiorniku lepiszcza Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej: betonu asfaltowego mastyksu grysowego SMA asfaltu piaskowego Uwagi: 1 Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania 2 Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA 26

29 Podane w tablicy 3 górne granice temperatury produkcji nie powinny być przekraczane. Zaleca się, aby ustawienia systemu kontroli temperatury produkcji mma nie przekraczały temperatury 175 C. Przegrzewanie produkowanej mma prowadzi do starzenia technologicznego asfaltu (spadku penetracji, wzrostu temperatury mięknienia i lepkości), co w konsekwencji skraca trwałość nawierzchni asfaltowej. Dotyczy to zarówno produkcji przemysłowej, jak też etapu projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium Temperatury badawcze w laboratorium Podczas wykonywania próbek mma w laboratorium należy stosować następujące temperatury: mieszania składników mma jak w tablicy 3, zagęszczania próbek Marshalla lub w prasie żyratorowej C. W projektowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium, dobierając temperaturę lepiszcza, kruszywa i mieszanki należy kierować się wskazaniami tablicy 3. oraz własnym doświadczeniem praktycznym. Aby uniknąć przegrzewania lepiszcza, należy z zasady przyjmować większą temperaturę mieszanki mineralnej o od 20 do 30 C od temperatury lepiszcza Rozkładanie i zagęszczanie warstwy Temperatura podczas produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna uwzględniać warunki podane w tablicy 2 z uwzględnieniem warunków rozkładania warstwy: a. grubość warstwy b. warunki atmosferyczne: temperatura, wilgotność, opady, prędkość wiatru c. warunki topograficzne: osłona przed wiatrem. 27

30 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Minimalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, poniżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt twarde, aby można było efektywnie zagęszczać warstwę. Maksymalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, powyżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt miękkie, aby można było zagęszczać warstwę. Orientacyjny zakres temperatury efektywnego zagęszczania warstwy asfaltowej z asfaltem 50/70 wynosi: od 100 C do 145 C. Zależy on od grubości warstwy i warunków atmosferycznych podczas zagęszczania. Do zagęszczania warstw betonu asfaltowego i asfaltu piaskowego z asfaltem 50/70 mogą być używane walce ogumione i stalowe gładkie. Grube warstwy podbudowy lub wiążące z betonu asfaltowego z asfaltem 50/70 są łatwiejsze w zagęszczaniu ze względu na dłuższy czas stygnięcia warstwy. W wypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy jak najszybciej przystąpić do zagęszczania. W takim wypadku wymagane jest szybkie pierwsze przywałowanie warstwy walcem stalowym gładkim, aby uzyskać zamknięcie powierzchniowe. Opóźnienie może spowodować nieodwracalne powstanie rakowin. W przypadku zagęszczania warstwy z mieszanki SMA, należy stosować wyłącznie walce stalowe gładkie, statyczne lub z wibracją. Włączanie wibracji powinno być przeprowadzane ostrożnie, szczególnie starannie należy dobierać amplitudę i częstotliwość drgań (zalecana mała amplituda i wysokie częstotliwości). Nie należy wibrować warstw SMA wbudowywanych w cienkiej warstwie na sztywnym podłożu Najważniejsze porady praktyczne asfalt 50/70 przeznaczony jest do betonu asfaltowego, SMA lub asfaltu piaskowego, temperatura produkcji mieszanki nie powinna przekraczać 190 C (beton asfaltowy, asfalt piaskowy), zaleca się przyjmowanie niższych temperatur produkcji niż maksymalne, zalecane jest stosowanie walców ogumionych i stalowych gładkich, a na warstwach SMA wyłącznie walców stalowych gładkich, optymalne zagęszczanie warstwy o temperaturze od 100 do 145 C. 28

31 NOTATKI 29

32 NOTATKI 30

33 Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 30B 1. Opis ogólny Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 30B jest specjalnym asfaltowym lepiszczem drogowym powstałym z asfaltu podestylacyjnego z dodatkiem modyfikatora elastomeru styren-butadien-styren SBS. Dodatek elastomeru termoplastycznego SBS istotnie modyfikuje właściwości lepiszcza asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej. Zwiększa się odporność nawierzchni na niską temperaturę, na deformacje trwałe, pękanie zmęczeniowe, wodoi mrozoodporność. Zwiększa się trwałość nawierzchni drogowej. Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 30B należy do klasy elastomeroasfaltów średnio modyfikowanych. Produkcja elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 30B prowadzona jest z wykorzystaniem specjalnej instalacji do modyfikacji asfaltu polimerem. Technologia produkcji została opracowana w ORLEN Asfalt. 2. Dokument odniesienia Dokumentem odniesienia elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 30B jest Aprobata Techniczna IBDiM AT/ Przeznaczenie Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 30B przeznaczony jest do następujących mieszanek mineralno-asfaltowych i technologii: betonu asfaltowego (w tym do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności BAWMS) mastyksu grysowego SMA asfaltu lanego (zwłaszcza do nawierzchni mostowych) asfaltu piaskowego betonu asfaltowego porowatego. W stosunku do zwykłego asfaltu drogowego 35/50, Orbiton 30B w tych zastosowaniach pozwala uzyskać wyższy moduł sztywności oraz większą odporność na deformacje trwałe nawierzchni asfaltowej (rys.1). Właściwości niskotemperaturowe asfaltu modyfikowanego Orbiton 30B są także wyraźnie lepsze niż asfaltu 35/50. 31

34 ORLEN Asfalt sp. z o.o. Rys. 1. Porównanie odporności na powstawanie deformacji trwałych mieszanek betonu asfaltowego 0/20 z asfaltem modyfikowanym ORbiton 30B i asfaltem 35/50, metoda PN-EN , mały aparat do koleinowania, metoda w powietrzu i w wodzie, temperatura 60 C (Polimex-Mostostal, 2006) 4. Właściwości Wymagane właściwości elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 30B przedstawiono w tablicy 1. 32

35 Tablica 1. Wymagane właściwości elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 30B wg Aprobaty Technicznej IBDiM AT/ Właściwość Jednostka Metoda badania Orbiton DE30B Penetracja w 25 C 0,1 mm PN-EN Temperatura mięknienia, nie mniej niż C PN-EN Temperatura łamliwości, nie więcej niż C PN-EN Ciągliwość w 25 C, nie mniej niż cm PN-85/C Temperatura zapłonu, nie mniej niż C PN-EN ISO PN-90/C Gęstość w 25 C g/cm 3 PN-EN ISO ,0 1,1 Nawrót sprężysty w 25 C, nie mniej niż % Stabilność, nie więcej niż: - różnica temperatury mięknienia - różnica penetracji w 25 C C 0,1 mm p.4.1 TWT-PAD 65/2003 p.4.2 TWT PAD 65/2003 Zmiana masy po odparowaniu, nie więcej niż % PN-EN ,0 Zmiana temperatury mięknienia po odparowaniu, nie więcej niż: spadek wzrost Zmiana penetracji w temperaturze 25 C po odparowaniu w cienkiej warstwie, nie więcej niż: spadek wzrost C PN-EN 1427 % PN-EN 1426 Ciągliwość w 25 C po odparowaniu, nie mniej niż cm PN-85/C Nawrót sprężysty w 25 C po odparowaniu, nie mniej niż % p. 4.1 TWT-PAD 65/ ,0 5,0 6,5 2, Zastosowania informacje technologiczne Warunki produkcji, transportu, rozkładania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym Orbiton 30B różnią się od warunków stosowania typowych asfaltów 35/50. Wynika to ze znacznie większej lepkości asfaltu modyfikowanego Orbiton 30B oraz istnienia wewnętrznej sieci elastomerowej. 33

36 ORLEN Asfalt sp. z o.o Magazynowanie asfaltu Asfalt drogowy modyfikowany ORBITON 30B należy magazynować w przystosowanym do tego celu zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni, tj. uniemożliwiający bezpośredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi. System grzewczy powinien być wyposażony w termostat zapewniający kontrolę temperatury z dokładnością ±5 C (wg wymagań normy PN-S-96025:2000). Zgodnie z wymaganiami PN-EN temperatura asfaltu w zbiorniku powinna być codziennie rejestrowana. Temperatura asfaltu modyfikowanego ORBITON 30B podczas magazynowania nie powinna przekraczać wartości podanej w tablicy 2. Zaleca się bezpośrednie zużycie Orbitonu 30B po dostarczeniu, bez długotrwałego przechowywania w zbiorniku magazynowym. Należy unikać długotrwałego magazynowania asfaltu w zbiorniku w wysokiej temperaturze. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania (powyżej 3 dni) zaleca się ujednorodnienie, mieszając asfalty w obiegu zamkniętym w jednym lub kilku zbiornikach. Wskazane jest, aby co najmniej jeden ze zbiorników wyposażony był w mieszadło. Nie zaleca się wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia asfaltu modyfikowanego ORBITON 30B. Należy unikać niekontrolowanego mieszania asfaltów różnego typu (np. asfalt drogowy zwykły z asfaltem modyfikowanym polimerem). Nie należy również mieszać asfaltów modyfikowanych tego samego rodzaju od różnych producentów Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej powinna zapewniać dobre otoczenie ziaren kruszywa asfaltem i jednorodne wymieszanie składników (asfaltu, kruszywa i do- 34

37 datków). Zgodnie z wymaganiami PN-EN należy kontrolować stopień otoczenia kruszywa przez asfalt w mieszance opuszczającej WMB. Jeśli asfalt modyfikowany jest zbyt zimny (charakteryzuje się zbyt dużą lepkością), zwiększanie czasu mieszania na mokro nie polepszy stopnia otoczenia ziaren kruszywa. Należy w tym wypadku podnieść temperaturę asfaltu w zbiorniku. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej po wyprodukowaniu, podczas transportu, przed wbudowaniem powinna mieścić się w przedziale podanym w tablicy 2. Tablica 2. Najniższa i najwyższa temperatura elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 30B i mieszanek mineralno-asfaltowych z tym elastomeroasfaltem Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 30B Temperatura procesu technologicznego Najniższa C Najwyższa C Pompowanie lepiszcza Magazynowanie w zbiorniku lepiszcza Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej: betonu asfaltowego mastyksu grysowego SMA asfalt lany asfaltu piaskowego asfaltu porowatego Uwagi: 1 Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania 2 Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA 3 Najwyższa temperatura lepiszcza w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Podane w tablicy 2 górne granice temperatury produkcji nie powinny być przekraczane. Przegrzewanie produkowanej mma prowadzi do starzenia technologicznego asfaltu (spadku penetracji, wzrostu temperatury mięknienia i lepkości), co w konsekwencji skraca trwałość nawierzchni asfaltowej. Dotyczy to zarówno produkcji przemysłowej, jak też etapu projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium. Zbyt wysoka temperatura produkcji mieszanki może powodować zmiany struktury polimerów modyfikujących asfalt. Jest to zależne od typu i struktury polimeru. W wypadku polimeru styren-butadien-styren destrukcja termiczna (powodująca utratę ponad 5% masy polimeru) rozpoczyna się powyżej 245 C. 35

38 ORLEN Asfalt sp. z o.o Temperatury badawcze w laboratorium W stosowaniu asfaltu modyfikowanego ORBITON 30B należy pamiętać, że wykazuje on wyższą lepkość od asfaltu 35/50. Aby uzyskać odpowiednią urabialności mieszanki mineralno-asfaltowej należy zwiększyć temperaturę lepiszcza, kruszywa i mieszanki. Podczas wykonywania próbek mma w laboratorium należy stosować następujące temperatury: - mieszania składników mma jak w tablicy 3, - zagęszczania próbek Marshalla lub w prasie żyratorowej 145±5 C. W projektowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium, dobierając temperaturę lepiszcza, kruszywa i mieszanki należy kierować się wskazaniami tablicy 2. oraz własnym doświadczeniem praktycznym. Aby uniknąć przegrzewania lepiszcza, należy z zasady przyjmować większą temperaturę mieszanki mineralnej o od 20 do 30 C od temperatury lepiszcza. Zalecaną temperaturę asfaltu modyfikowanego ORBITON 30B, kruszywa i mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 3. Tablica 3. Zalecana temperatura lepiszcza Orbiton 30B, kruszywa i mieszanki mineralnoasfaltowej przygotowywanej w laboratorium Beton asfaltowy Typ mieszanki mineralno-asfaltowej Mastyks grysowy SMA Asfalt lany Asfalt piaskowy Asfalt porowaty Temperatura lepiszcza, C Temperatura kruszywa, C Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej, C Uwaga: temperatura kruszywa powinna być większa od temperatury lepiszcza o od 20 do 30 C 5.4. Rozkładanie i zagęszczanie warstwy Temperatura podczas produkcji i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna uwzględniać warunki podane w tablicy 2 z uwzględnieniem warunków rozkładania warstwy: grubość warstwy warunki atmosferyczne: temperatura, wilgotność, opady, prędkość wiatru warunki topograficzne: osłona przed wiatrem. 36

39 Minimalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, poniżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt twarde, aby można było efektywnie zagęszczać warstwę. Maksymalna temperatura zagęszczania oznacza temperaturę, powyżej której lepiszcze (i mieszanka) jest zbyt miękkie, aby można było zagęszczać warstwę. Orientacyjny zakres temperatury efektywnego zagęszczania warstwy asfaltowej z asfaltem modyfikowanym ORBITON 30B wynosi: od 110 C do 155 C. Zależy on od grubości warstwy i warunków atmosferycznych podczas zagęszczania. Do zagęszczania warstw z asfaltem modyfikowanym ORBITON 30B mogą być używane jedynie walce stalowe gładkie ze sprawnym systemem zwilżania wodą wału walca i wypełnionym wodą zbiornikiem. Elastomeroasfalt jest znacznie bardziej kleisty do stali lub gumy niż zwykły asfalt. Ciągłe zwilżanie wodą zapobiega przyklejaniu grudek mieszanki do płaszcza walca i tworzeniu wgłębień w warstwie. Należy pamiętać, że gruba warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej znacznie wolniej stygnie i znacznie łatwiej ją zagęścić niż cienką warstwę. Dotyczy to zwłaszcza cienkiej warstwy ścieralnej z lepiszczem elastomeroasfaltowym dla której czas zagęszczania jest wyjątkowo krótki. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wymagane jest jak najszybsze pierwsze przywałowanie warstwy walcem stalowym gładkim, aby uzyskać zamknięcie powierzchniowe. Opóźnienie może spowodować nieodwracalne powstanie rakowin. Asfalt lany Asfalt lany z elastomeroasfaltem Orbiton 30B produkowany w otaczarce powinien być dostarczany na budowę w izolowanych kotłach z mieszadłem. Temperatura asfaltu lanego nie powinna przekraczać 230 C. Możliwe jest obniżenie temperatury produkcji i zwiększenia urabialności asfaltu lanego, stosując specjalne, przeznaczone do tego celu dodatki. Nie należy przechowywać asfaltu lanego w kotle dłużej niż 6 godzin. 37

40 ORLEN Asfalt sp. z o.o Najważniejsze porady praktyczne Orbiton 30B przeznaczony jest do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności lub asfaltu lanego, możliwe jest także w uzasadnionych przypadkach zastosowanie Orbitonu 30B do warstw ścieralnych (np. z SMA), temperatura produkcji mieszanki (z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i topograficznych na budowie), nie powinna przekraczać lub 180 C, zaleca się przyjmowanie niższych temperatur produkcji niż maksymalne, pierwsze przywałowanie jak najszybciej, bezpośrednio za rozkładarką stosowanie walców ogumionych tylko do niższych warstw (po wykonaniu próby wałowania), zalecane stosowanie walców stalowych, warstwę ścieralną należy zagęszczać wyłącznie walcami stalowymi, optymalne zagęszczanie warstwy o temperaturze od 110 do 155 C. 38

41 NOTATKI 39

42 NOTATKI 40

43 Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 80B 1. Opis ogólny Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 80B jest specjalnym asfaltowym lepiszczem drogowym powstałym z asfaltu podestylacyjnego z dodatkiem modyfikatora elastomeru styren-butadien-styren SBS. Dodatek elastomeru termoplastycznego SBS istotnie modyfikuje właściwości lepiszcza asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej. Zwiększa się odporność nawierzchni na niską temperaturę, na deformacje trwałe, pękanie zmęczeniowe, wodoi mrozoodporność. Zwiększa się trwałość nawierzchni drogowej. Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 80B należy do klasy elastomeroasfaltów średnio modyfikowanych. Produkcja elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 80B prowadzona jest z wykorzystaniem specjalnej instalacji do modyfikacji asfaltu polimerem. Technologia produkcji została opracowana w ORLEN Asfalt. 2. Dokument odniesienia Dokumentem odniesienia elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 80B jest Aprobata Techniczna IBDiM AT/

44 ORLEN Asfalt sp. z o.o. 3. Przeznaczenie Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 80B przeznaczony jest do następujących mieszanek mineralno-asfaltowych i technologii: betonu asfaltowego (w tym do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności BAWMS) mastyksu grysowego SMA asfaltu lanego (zwłaszcza do nawierzchni mostowych) mieszanek o nieciągłym uziarnieniu MNU do cienkich warstw ścieralnych, asfaltu piaskowego asfaltu porowatego. Orbiton 80B zaleca się stosować przede wszystkim do mieszanki o nieciągłym uziarnieniu MNU, do mastyksu grysowego SMA oraz do cienkich warstw ścieralnych. Może być także stosowany do asfaltu piaskowego. W stosunku do zwykłego asfaltu drogowego 50/70, Orbiton 80B w tych zastosowaniach pozwala uzyskać wyższy moduł sztywności oraz większą odporność na deformacje trwałe nawierzchni asfaltowej (rys.1). Właściwości niskotemperaturowe asfaltu modyfikowanego Orbiton 80B są także wyraźnie lepsze niż asfaltu 50/70. Rys. 1. Porównanie odporności na powstawanie deformacji trwałych mieszanek SMA 0/8 z asfaltem modyfikowanym Orbiton 80B i asfaltem 50/70, metoda PN-EN , mały aparat do koleinowania, metoda w powietrzu i w wodzie, temperatura 60 C (Polimex-Mostostal, 2006) 42

45 4. Właściwości Wymagane właściwości elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 80B przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Wymagane właściwości elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 80B wg Aprobaty Technicznej IBDiM AT/ Właściwość Jednostka Metoda badania Orbiton DE80B Penetracja w 25 C 0,1 mm PN-EN Temperatura mięknienia, nie mniej niż C PN-EN Temperatura łamliwości, nie więcej niż C PN-EN Ciągliwość w 15 C, nie mniej niż cm PN-85/C Temperatura zapłonu, nie mniej niż C PN-EN ISO Gęstość w 25 C g/cm 3 PN-90/C ,0 1,1 PN-EN ISO 3838 Nawrót sprężysty w 25 C, nie mniej niż % p.4.1 TWT-PAD 50 65/2003 Stabilność, nie więcej niż: - różnica temperatury mięknienia - różnica penetracji w 25 C C 0,1 mm p.4.2 TWT PAD 65/2003 Zmiana masy po odparowaniu, nie więcej niż % PN-EN ,0 Zmiana temperatury mięknienia po odparowaniu, nie więcej niż: spadek wzrost Zmiana penetracji w temperaturze 25 C po odparowaniu w cienkiej warstwie, nie więcej niż: spadek wzrost C PN-EN 1427 % PN-EN 1426 Ciągliwość w 15 C po odparowaniu, nie mniej niż cm PN-85/C Nawrót sprężysty w 25 C po odparowaniu, nie mniej niż % p. 4.1 TWT-PAD 65/2003 2,0 5,0 6,5 2,

46 ORLEN Asfalt sp. z o.o. 5. Zastosowania informacje technologiczne Warunki produkcji, transportu, rozkładania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym Orbiton 80B różnią się od warunków stosowania typowych asfaltów 50/70. Wynika to ze znacznie większej lepkości asfaltu modyfikowanego Orbiton 80B oraz istnienia wewnętrznej sieci elastomerowej Magazynowanie asfaltu Asfalt drogowy modyfikowany ORBITON 80B należy magazynować w przystosowanym do tego celu zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni, tj. uniemożliwiający bezpośredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi. System grzewczy powinien być wyposażony w termostat zapewniający kontrolę temperatury z dokładnością ±5 C (wg wymagań normy PN-S-96025:2000). Zgodnie z wymaganiami PN-EN temperatura asfaltu w zbiorniku powinna być codziennie rejestrowana. Temperatura asfaltu modyfikowanego ORBITON 80B podczas magazynowania nie powinna przekraczać wartości podanej w tablicy 2. Zaleca się bezpośrednie zużycie Orbitonu 80B po dostarczeniu, bez długotrwałego przechowywania w zbiorniku magazynowym. Należy unikać długotrwałego magazynowania asfaltu w zbiorniku w wysokiej temperaturze. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania (powyżej 3 dni) zaleca się ujednorodnienie, mieszając asfalty w obiegu zamkniętym w jednym lub kilku zbiornikach. Wskazane jest, aby co najmniej jeden 44

47 ze zbiorników wyposażony był w mieszadło. Nie zaleca się wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia asfaltu modyfikowanego ORBITON 80B. Należy unikać niekontrolowanego mieszania asfaltów różnego typu (np. asfalt drogowy zwykły z asfaltem modyfikowanym polimerem). Nie należy również mieszać asfaltów modyfikowanych tego samego rodzaju od różnych producentów Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej powinna zapewniać dobre otoczenie ziaren kruszywa asfaltem i jednorodne wymieszenie składników (asfaltu, kruszywa i dodatków). Zgodnie z wymaganiami PN-EN należy kontrolować stopień otoczenia kruszywa przez asfalt w mieszance opuszczającej WMB. Jeśli asfalt modyfikowany jest zbyt zimny (charakteryzuje się zbyt dużą lepkością), zwiększanie czasu mieszania na mokro nie polepszy stopnia otoczenia ziaren kruszywa. Należy w tym wypadku podnieść temperaturę asfaltu w zbiorniku. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej po wyprodukowaniu, podczas transportu, przed wbudowaniem powinna mieścić się w przedziale podanym w tablicy 2. Tablica 2. Najniższa i najwyższa temperatura elastomeroasfaltu drogowego Orbiton 80B i mieszanek mineralno-asfaltowych z tym elastomeroasfaltem Elastomeroasfalt drogowy Orbiton 80B Temperatura procesu technologicznego Najniższa C Najwyższa C Pompowanie lepiszcza Magazynowanie w zbiorniku lepiszcza Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej: betonu asfaltowego mastyksu grysowego SMA mieszanki MNU asfaltu piaskowego asfaltu porowatego Uwagi: 1 Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania 2 Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA 3 Najwyższa temperatura lepiszcza w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 45

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9 PORADNIK ASFALTOWY 2009 PORADNIK ASFALTOWY 2009 Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski konsultant: Dariusz Sybilski Płock 2009 Poradnik asfaltowy 2009 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU www.tpaq i.com Dr inż. Igor RUTTMAR Mgr inż. Michał BEDNARZ Fot. Marcin Łaukajtys "Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze". WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu

na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu Wpływ nanotechnologii na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu mgr inż. Piotr Heinrich, 27.11.2014, Warszawa TEZY PREZENTACJI Stosowanie granulatu doświadczenia Definicja i zasada działania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW. Zakład Technologii Nawierzchni INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Technologii Nawierzchni ZASADY WYKONYWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA KOLEINOWANIE I ZMĘCZENIE (ZW-WMS 006) Wydanie II uzupełnione, zastępuje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie klinoptilolitu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Mgr inż. Agnieszka Woszuk Dr hab. inż. Wojciech Franus Prof.

Zastosowanie klinoptilolitu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Mgr inż. Agnieszka Woszuk Dr hab. inż. Wojciech Franus Prof. Zastosowanie klinoptilolitu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Mgr inż. Agnieszka Woszuk Dr hab. inż. Wojciech Franus Prof. PL Podział technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych mma

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m 2 ) 1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m 2 ) 1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 DO POZ. KOSZT. 27, 29 CPV 45233320-8 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii ZycoTherm II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe mgr inż. Piotr Heinrich, 5.10.2015, Lidzbark Warmiński Piotr Heinrich Nanotechnologia w drogownictwie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05.03.22.00 NAWIERZCHNIA Z ASFALTU ŻWIROWO - PIASKOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05.03.22.00 NAWIERZCHNIA Z ASFALTU ŻWIROWO - PIASKOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05.03.22.00 NAWIERZCHNIA Z ASFALTU ŻWIROWO - PIASKOWEGO 2007 r. . SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6.

Bardziej szczegółowo

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ SPIS TREŚCI OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ 1. WSTĘP 2. materiały 3. sprzęt 4. transport 5. wykonanie

Bardziej szczegółowo

D.05.03.05/a 45233000-9

D.05.03.05/a 45233000-9 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie asfaltowe w trudnych warunkach naturalnych. Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski IBDiM

Nawierzchnie asfaltowe w trudnych warunkach naturalnych. Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski IBDiM Nawierzchnie asfaltowe w trudnych warunkach naturalnych Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski IBDiM Konferencja PKD, Lublin 28 marca 1 Co przedstawię? Prace badawcze IBDiM Strefy klimatyczne w Polsce Dobór

Bardziej szczegółowo

Asfalty specjalne. w ofercie ORLEN Asfalt. Asfalty do nawierzchni długowiecznych. typu perpetual pavements

Asfalty specjalne. w ofercie ORLEN Asfalt. Asfalty do nawierzchni długowiecznych. typu perpetual pavements Asfalty specjalne typu perpetual pavements w ofercie ORLEN Asfalt Asfalty do nawierzchni długowiecznych Krakowskie Dni Nawierzchni Kraków 26-27.11.2014 dr inż. Krzysztof Błażejowski dr inż. Jacek Olszacki

Bardziej szczegółowo

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Temat WS-04 Zalecenia doboru materiałów, projektowania składu, wymagań empirycznych i funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych betonu

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

Ten wybór to nie przypadek

Ten wybór to nie przypadek Ten wybór to nie przypadek Koncern TOTAL TOTAL jest jednym z wiodących międzynarodowych koncernów naftowych. Zatrudnia ponad 95 000 pracowników, w 130 krajach świata. Jest obecny we wszystkich sektorach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ 1 OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ modyfikacja metody ugięć zastosowanej w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 1983 roku, założenie - trwałość nawierzchni jest zależna od

Bardziej szczegółowo

ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA

ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA Poradnik stosowania wersja 2014/1 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski dr inż. Jacek Olszacki mgr inż. Hubert Peciakowski Copyright by ORLEN Asfalt sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE

D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE 1.1. Przedmiot ST SZTYWNOŚCI ( AC WMS 16 ) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1. WSTĘP D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ).

D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ). D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ). 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy ścieralnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2011

Bardziej szczegółowo

ZAŁ.NR 4. 1.4. Określenia podstawowe.

ZAŁ.NR 4. 1.4. Określenia podstawowe. ZAŁ.NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Nawierzchnie. - Nawierzchnie twarde ulepszone. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco. - Warstwa wiążąca 3cm, 4 cm,

Bardziej szczegółowo

SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Public

SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Public SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Skanska na świecie Stany Zjednoczone United States Norwegia Norway Szwecja Sweden Finland Finlandia Wielka Brytania Dania Poland Polska Czech Czechy Slovakia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA DR INŻ. ALEKSANDER ZBOROWSKI, DR INŻ. IGOR RUTTMAR KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014 25-27 LISTOPADA 2014 KRAKÓW SPROSTOWANIE Wbrew

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. D-05.03.05b 2013.00. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJNR 112737L W POKRÓWCE GMINA CHEŁM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót określonych w pkt.1.1.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót określonych w pkt.1.1. D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA WG PN-EN. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne nawierzchnie ulic

Innowacyjne nawierzchnie ulic Innowacyjne nawierzchnie ulic Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl Łódź, 30 września 2010 1 O czym opowiem Nawierzchnie ciche

Bardziej szczegółowo

Plan napraw ulic po zimie 2013

Plan napraw ulic po zimie 2013 Plan napraw ulic po zimie 2013 Ekipy remontowe codziennie wylewają na łódzkie drogi średnio ok. 30 ton masy. Od początku stycznia br. do dnia 31.03.2013 r. ZDiT zlecił wbudowanie ok. 1910 ton masy asfaltowej.

Bardziej szczegółowo

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. D-10.05.01. ŚCIEŻKI ROWEROWE 1 D-10.05.01. ŚCIEŻKI ROWEROWE 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieżek rowerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05.01 Nawierzchnie z asfaltu porowatego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05.01 Nawierzchnie z asfaltu porowatego SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05.01 Nawierzchnie z asfaltu porowatego 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne. WT AC 16 W Lipiec 2014

Wytyczne Techniczne. WT AC 16 W Lipiec 2014 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Wytyczne Techniczne Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR5-KR6 ZDW-D-05.03.05d WT AC 16 W Lipiec 2014 KATOWICE 2014 SITK Zespół Rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA

ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE ORBITON HiMA ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE HiMA ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE HiMA wersja 2015/1 Poradnik stosowania ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE HiMA ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE HiMA SPIS TREŚCI Wprowadzenie...4 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych dr inż. Krzysztof Błażejowski Śląskie Forum Drogowe, 2013 Część I Stosowalność

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P OBCIĄŻONEJ RUCHEM KR2 KR3

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P OBCIĄŻONEJ RUCHEM KR2 KR3 D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P OBCIĄŻONEJ RUCHEM KR2 KR3 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Asfalty drogowe produkcja, klasyfikacja oraz właściwości

Asfalty drogowe produkcja, klasyfikacja oraz właściwości NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 5 / 2014 Elżbieta Trzaska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Asfalty drogowe produkcja, klasyfikacja oraz właściwości W artykule przedstawiono metody produkcji asfaltów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) WARSTWA ŚCIERALNA WG 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa. Katedra Dróg i Mostów LECHOSŁAW GRABOWSKI BEATA STANKIEWICZ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH I MOSTOWYCH

Wydział Budownictwa. Katedra Dróg i Mostów LECHOSŁAW GRABOWSKI BEATA STANKIEWICZ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH I MOSTOWYCH Wydział Budownictwa Katedra Dróg i Mostów LECHOSŁAW GRABOWSKI BEATA STANKIEWICZ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH I MOSTOWYCH Skrypt dla studentów specjalności drogowo-mostowej Spis treści Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA.

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1 D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Prace obliczeniowe trwałości różnych wariantów nawierzchni asfaltowych według Wytycznych Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Prace obliczeniowe trwałości różnych wariantów nawierzchni asfaltowych według Wytycznych Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Dróg i Mostów Prace obliczeniowe trwałości różnych wariantów nawierzchni asfaltowych według Wytycznych Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

PGM Wytyczne układania

PGM Wytyczne układania PGM Wytyczne układania Beton asfaltowy 1. Roboty przygotowawcze 1.1. Oczyszczenie nawierzchni 1.2. Wypełnienie wgłębień oraz wyrównanie większych nierówności 1.3. Wypełnienie szczelin 2. Natrysk lepiszcza

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m 2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: mechaniczne oczyszczenie kaŝdej niŝej połoŝonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA.

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1 D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay:

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Place - Najwyższe bezpieczeństwo - Łatwy dostęp do urządzeń - Bogactwo kolorów Ścieżki piesze - Antypoślizgowa Tereny rekreacyjne - Przyjemność użytkowania Boiska wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

ASFALTY I LEPISZCZA ASFALTOWE PENETRACJA ORAZ OZNACZANIE TEMPERATURY MIĘKNIENIA METODĄ PiK

ASFALTY I LEPISZCZA ASFALTOWE PENETRACJA ORAZ OZNACZANIE TEMPERATURY MIĘKNIENIA METODĄ PiK ASFALTY I LEPISZCZA ASFALTOWE PENETRACJA ORAZ OZNACZANIE TEMPERATURY MIĘKNIENIA METODĄ PiK NORMY PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych PN-EN 12594:2014-12 -

Bardziej szczegółowo

"Wymiana nawierzchni dróg i placów - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku 19-400 Olecko, Kolonia 4 - dz.

Wymiana nawierzchni dróg i placów - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku 19-400 Olecko, Kolonia 4 - dz. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP

D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej Szczegółowa Specyfikacja techniczna 02-003 Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01 36 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY (ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI) MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ 37 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kraków, 26-27 listopada 2015 Dlaczego NAWIERZCHNIE BETONOWE? KONKURENCJA TECHNOLOGII DOBRE

Bardziej szczegółowo

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850 D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT. 27 30 D-05.03.05 CPV 45233252-0 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

POZ. KOSZT. 27 30 D-05.03.05 CPV 45233252-0 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji POZ. KOSZT. 27 30 D-05.03.05 CPV 45233252-0 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Beton asfaltowy AC WMS, jako jedyny skuteczny sposób walki z koleinowaniem?

Beton asfaltowy AC WMS, jako jedyny skuteczny sposób walki z koleinowaniem? Beton asfaltowy AC WMS, jako jedyny skuteczny sposób walki z koleinowaniem? Jasne nawierzchnie jako skuteczna metoda zapobiegania zjawisku koleinowania nawierzchni Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne

Bardziej szczegółowo

Mieszanki o wymiarze D 1), mm AC5S, AC8S, AC11S

Mieszanki o wymiarze D 1), mm AC5S, AC8S, AC11S D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Budownictwo i Architektura 13(4) (2014) 243-250 Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Instytut Inżynierii Lądowej,

Bardziej szczegółowo

WT AC 11 S wersja listopad 2013

WT AC 11 S wersja listopad 2013 PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Wytyczne Techniczne Beton asfaltowy AC 11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR5-KR6 ZDW-D-05.03.05b WT AC 11 S wersja listopad 2013 BIAŁYSTOK 2013

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie kategorii ruchu KR

Wyznaczenie kategorii ruchu KR Wyznaczenie kategorii ruchu KR L ( N r N r N r f ) 1 1 2 2 3 3 1 L f 1 N 1 N 2 N 3 - liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy w dziesiątym roku po oddaniu drogi do eksploatacji, - współczynnik

Bardziej szczegółowo

Rzeszów Granica tekstów Granica widoczności 1 Internal

Rzeszów Granica tekstów Granica widoczności 1 Internal Rzeszów 1 Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Kamil Simka Dyrektor Oddziału Piotr Mikołajczyk Główny Technolog 2 Skanska Wiodąca na świecie firma budowlana i deweloperska Rok założenia: 1887

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.06 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA ZIMNO

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.06 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA ZIMNO GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.06 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA ZIMNO Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Dróg i Lotnisk Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Prof. Antoni Szydło Tematyka 1.Podstawowe informacje w odniesieniu do poprzedniego katalogu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D-05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄśĄCA I WYRÓWNAWCZA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D-05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄśĄCA I WYRÓWNAWCZA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Budowa ul. Wiśniowej w Siemiatyczach 135 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄśĄCA I WYRÓWNAWCZA Budowa ul. Wiśniowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.27 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 16 DTS

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.27 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 16 DTS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.27 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 16 DTS 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawierzchni drogowych na hałas środowiska w otoczeniu drogi

Wpływ nawierzchni drogowych na hałas środowiska w otoczeniu drogi Wpływ nawierzchni drogowych na hałas środowiska w otoczeniu drogi Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów d.sybilski@ibdim.edu.pl GDOŚ Warszawa 2014 1 O czym opowiem Problem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM

WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM D-04.04.03. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł Poznań Zachód d. Głuchowo ) - Wrocław (A8 węzeł Widawa ), odcinek Poznań (węzeł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE)

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE) Katedra Inżynierii Drogowej INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE) Wersja z dnia 10.09.2014 Gdańsk, 2014 Opracowano w: Katedrze Inżynierii Drogowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych

Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych opracował: mgr inż. Adam Czuchnicki Można wykorzystać także Rozporządzenie (załącznik 4, 5). Więcej informacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH Marta WASILEWSKA, Andrzej PLEWA, Władysław GARDZIEJCZYK Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE OBIEKT: Powierzchniowe pojedyncze utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w m. Droszków ul. Strumykowa Adres: Miejscowość Droszków, Gmina Zabór, powiat zielonogórski, województwo

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: http://pl.fotolia.com/ KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych 1 6 Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

D 11.01.01. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

D 11.01.01. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA D 11.01.01. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni

Bardziej szczegółowo

TGF-2 / 2005 BADANIA I ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH WG NORM PN-S-06102:1997 I PN-EN 13285:2003

TGF-2 / 2005 BADANIA I ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH WG NORM PN-S-06102:1997 I PN-EN 13285:2003 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA LABORATORIUM GEOTECHNIKI 03-302 Warszawa, ul. Golędzinowska 10 tel. (0 22) 811 14 46, tel. / fax. (0 22) 814 53 16 TGF-2 / 2005 BADANIA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski

Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski Poradnik asfaltowy Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski dr inż. Jacek Olszacki mgr inż. Hubert Peciakowski Copyright by ORLEN Asfalt sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo