SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik Pojęcie pracownika śona zatrudniona przez męŝa na umowę o pracę Przekształcenie spółki wieloosobowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a umowa o pracę Wspólnik spółki z o.o. będący jednocześnie jej pracownikiem Wykreślenie pracodawcy z ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej Zatrudnienie Ŝony wspólnika w spółce jawnej Siostra zatrudniona na umowę o pracę Pozorność umowy o pracę Fikcyjna umowa o pracę Zawarcie pozornej umowy o pracę WaŜność fikcyjnej umowy o pracę Umowa o dzieło czy umowa o pracę Umowa o pracę z rolnikiem Obowiązki pracodawców Obowiązki pracodawców wobec ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń Pracownik a umowa zlecenia i obowiązek zgłoszenia Obowiązek zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie matki do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie bezrobotnej Ŝony pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Bezrobotny członek rodziny a zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Termin zgłoszenia członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobierającego rentę rodzinną Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobierającego rentę socjalną Podpis pracownika na wyrejestrowaniu z ubezpieczeń Wyrejestrowanie członków rodziny pracownika Korekta danych członków rodziny Termin zgłoszenia do ubezpieczeń Zmiana nazwiska i adresu zamieszkania Dowody potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Zasady finansowania składek Finansowanie składek Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie rentowe Zaległe wynagrodzenie za listopad 2009 r. wypłacone w styczniu 2011 r. a wysokość składki na ubezpieczenie rentowe Finansowanie składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zasady ogólne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne... 55

2 Data wypłaty wynagrodzenia a data ujęcia w raportach rozliczeniowych Wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem a podstawa składek ZUS Brak wypłaty wynagrodzenia a deklaracja Dwukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Ograniczenie wysokości innych składek Przekroczenie kwoty ograniczenia a opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne Roczny limit podstawy wymiaru składek a wypłata tzw. trzynastki Sposób informowania ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Brak informacji od pracownika o przekroczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Przekroczenie rocznej kwoty ograniczenia a kilku płatników Sposób liczenia podstawy wymiaru składek pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców a roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Świadczenia w naturze a podstawa wymiaru składek ZUS Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe umowy z własnym pracodawcą Prawa autorskie a umowa o pracę Stworzenie utworu w ramach umowy o pracę Były pracownik a podstawa wymiaru składek Odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy Wynagrodzenie byłego pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Pracownik przywrócony do pracy przez sąd Wynagrodzenia uzyskane w drodze egzekucji komorniczej Odprawa pienięŝna Dobrowolna odprawa dla pracownika Odszkodowania wypłacane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Jednorazowe odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej słuŝby wojskowej PodróŜe słuŝbowe i jazdy lokalne PodróŜe słuŝbowe Koszty jazdy lokalnej dla pracownika Kilometrówka i ryczałt w jazdach lokalnych Oskładkowanie ryczałtu za uŝywanie pojazdu dla celów słuŝbowych UŜywanie samochodu słuŝbowego do celów prywatnych Zwrot pracownikowi kosztów dojazdu do pracy Diety wypłacane kierowcom od 3 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom do 2 kwietnia 2010 r Diety wypłacane kierowcom w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Dodatek za rozłąkę a składki ZUS Świadczenia socjalne Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników raz jeszcze Oskładkowanie paczek świątecznych... 88

3 Paczki świąteczne częściowo sfinansowane z ZFŚS a częściowo ze środków obrotowych Bony towarowe z ZFŚS Bony towarowe w firmie nietworzącej ZFŚS Umorzona poŝyczka z ZFŚS Wypłata świadczenia urlopowego Świadczenie urlopowe wypłacane w wyŝszej kwocie niŝ odpis podstawowy Świadczenie pienięŝne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zapomogi wolne od składek i podatku dochodowego Brak zróŝnicowania świadczeń z ZFŚS a składki ZUS Świadczenia z funduszu socjalno-bytowego Świadczenia z funduszu socjalno-bytowego w wyjaśnieniach ZUS Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników Posiłki profilaktyczne i napoje Środki higieny osobistej OdzieŜ i obuwie robocze OdzieŜ jako prezent dla pracownika Ubiór słuŝbowy Napoje wydawane wszystkim pracownikom Okulary korygujące wzrok na koszt pracodawcy Ponoszenie przez pracodawcę kosztów wynajętego pracownikowi mieszkania Kurs języka obcego dla pracownika Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na Ŝycie Pakiety medyczne w wyjaśnieniach ZUS Obowiązkowe badanie lekarskie Szczepienia ochronne Przypadki, gdy pakiety medyczne są zwolnione z oskładkowania Nagrody jubileuszowe Nagroda z okazji jubileuszu istnienia firmy Bezpłatne lub częściowo odpłatne przejazdy środkami lokomocji Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Dofinansowanie karnetów na basen i siłownię Nieodpłatne udostępnienie kwatery dla pracownika Dokształcanie pracowników Zagadnienia pozostałe Ekwiwalent za uŝyte przy wykonywaniu pracy narzędzia lub materiały pracownika Zakup po niŝszych cenach niŝ detaliczne niektórych artykułów Wynagrodzenie sfinansowane ze środków PHARE Zasądzenie wynagrodzenia przez sąd pracy Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty pracownikowi wynagrodzenia Nagroda dla pracownicy banku za wykrycie fałszywych banknotów Wypłaty po śmierci pracownika Odwołanie pracownika z urlopu Nadpłata wynagrodzenia a składki ZUS Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracowników Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy

4 ObniŜenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki NiŜsza składka zdrowotna a obowiązek poinformowania NFZ Wynagrodzenie za grudzień 2006 r. wypłacone w styczniu 2007 r. a składka na ubezpieczenie zdrowotne Brak moŝliwości obniŝenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku niektórych przychodów Wynagrodzenie za czas choroby a składki ZUS Wysokość wynagrodzenia za czas choroby Wynagrodzenie chorobowe dla pracowników po 50. roku Ŝycia Brak prawa do zasiłku a wynagrodzenie chorobowe Przypadki, gdy nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby Wysokość wynagrodzenia za czas choroby Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie wypłacone czy naleŝne Termin wypłaty wynagrodzenia a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego Pracownicy zatrudnieni krócej niŝ 12 miesięcy a podstawa wymiaru Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Zmiana pracodawcy a wynagrodzenie za czas choroby Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca Nieobecności usprawiedliwione a podstawa wymiaru Zmiana umowy o pracę a podstawa wymiaru Składniki wynagrodzenia niemające wpływu na podstawę wymiaru Premia a podstawa wymiaru od 12 listopada 2009 r Premia a podstawy wymiaru w wyroku Trybunału Konstytucyjnego ,18. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru Ponowna niezdolność do pracy a podstawa wymiaru Minimalna podstawa wymiaru Niezdolność do pracy do 6 dni od 1 stycznia 2004 r Zwolnienie od pracy z przełomu dwóch miesięcy Choroba na przełomie roku Wynagrodzenie chorobowe naleŝne za grudzień 2011 r. wypłacone w styczniu 2012 r Dodatki wypłacane pracownikom w okresie choroby Premia wypłacana podczas choroby Premia uznaniowa za czas choroby a podstawa wymiaru składek ZUS Dodatek uzupełniający 70% zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu Dokumenty potrzebne do wypłaty wynagrodzenia chorobowego Termin wystawienia zwolnienia lekarskiego Brak wypłaty wynagrodzenia dla chorego pracownika a formularze ZUS Całomiesięczne zwolnienie lekarskie a raporty ZUS Rozliczenie pracownika, który pracował jeden dzień w 31-dniowym miesiącu Polscy pracownicy zatrudnieni za granicą lub u zagranicznych podmiotów Polscy pracownicy zatrudnieni za granicą u polskiego pracodawcy Oddelegowanie polskiego pracownika do zagranicznego pracodawcy Dobrowolne ubezpieczenie w Polsce osób zatrudnionych za granicą u zagranicznych podmiotów Polacy zatrudnieni bezpośrednio u zagranicznych podmiotów Zatrudnienie w Polsce u pracodawców z UE/EOG, niemających w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa Podstawa wymiaru u pracownika wysłanego za granicę

5 7.7. MoŜliwość obniŝenia podstawy wymiaru składek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granicę Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru skladek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą Pracownicy zatrudnieni u polskiego pracodawcy oddelegowani za granicę Pracownik czasowo i stale oddelegowany do pracy za granicę podstawa wymiaru Składka zdrowotna od pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Dodatek za rozłąkę Przeliczanie wynagrodzenia wyraŝonego w walucie obcej Obowiązki pracownika, który przejął obowiązki płatnika Pracownik wysłany do pracy za granicę Zagraniczna podróŝ słuŝbowa a praca za granicą Pracownik zatrudniony w kilku krajach Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce Cudzoziemiec wykonujący pracę za granicą Cudzoziemcy wykonujący pracę na terenie kilku krajów Dane z ZUS ZUA w przypadku cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Ubezpieczenie obywateli Chin i Wietnamu pracujących w Polsce Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Niepełnosprawni pracownicy a składki ZUS Przepisy regulujące dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Podmioty, którym przysługuje dofinansowanie Zasady ustalania stanu zatrudnienia Osoby, na które przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Ogólne zasady dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Maksymalne kwoty dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w 2012 r Definicja niepełnosprawności dla potrzeb refundacji składek Pracodawcy nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych Podmioty, którym nie przysługuje dofinansowanie z PFRON Pracownik zatrudniony na część etatu Zasady ustalania okresu wliczania pracownika niepełnosprawnego do stanu zatrudnienia Zaległości wobec PFRON a dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników a dofinansowanie Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych u więcej niŝ jednego pracodawcy Wniosek o dofinansowanie Postępowanie PFRON po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z przekazaniem pierwszego wniosku o dofinansowanie Składanie w formie elektronicznej wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a przechowywanie dokumentacji Przyrost zatrudnienia a dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Sposób ustalenia liczby pracowników dla celów ustalenia moŝliwości korzystania z dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Sposób ustalania liczby osób w przeliczeniu na pełny etat Zmiana stanu zatrudnienia w trakcie miesiąca a wyliczenie stanu zatrudnienia Pracownik pobierający rentę zaliczony do II grupy inwalidów

6 Dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnemu pracownikowi po wygaśnięciu umowy o pracę Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jako pomoc de minimis Pracownik na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim Pracownica na urlopie wychowawczym Pracownica na zasiłku macierzyńskim Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym Pracownica na urlopie wychowawczym posiadająca inny tytuł ubezpieczeń Podstawa wymiary składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Zasady ustalania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych Pracownik na urlopie wychowawczym zatrudniony w dwóch firmach Pracownik na urlopie wychowawczym a umowa o dzieło Rozliczenie przychodu wypłaconego pracownicy na urlopie macierzyńskim Pracownica na urlopie macierzyńskim w małej firmie Podstawa wymiaru składek pracownicy na urlopie macierzyńskim Podleganie ubezpieczeniom osób na urlopie wychowawczym Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego Pracownik przebywający na urlopie ojcowskim Rozliczenie składek ZUS za pracowników młodocianych Młodociani pracownicy a składki ZUS Pracownicy młodociani a składka na Fundusz Pracy i FGŚP Rozliczenie składek ZUS za młodocianego w przypadku jego nieobecności Pracownicy odbywający słuŝbę wojskową a składki ZUS Pracownik powołany do słuŝby zawodowej Odprawa dla pracownika powołanego do zasadniczej słuŝby wojskowej Pracownik z rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych Umowa o pracę nakładczą a składki ZUS Pojęcie umowy o pracę nakładczą Składki ZUS od umowy o pracę nakładczą Zagadnienia pozostałe Obowiązek przekazywania ZUS RMUA MoŜliwość przekazywania ZUS RMUA w formie elektronicznej Godziny nadliczbowe w ZUS RMUA Zerowy raport RCA Wypłata premii po ustaniu zatrudnienia Wypłata premii w tym samym miesiącu, w którym ustało zatrudnienie Kilkumiesięczny urlop bezpłatny Przejęcie płatnika składek przez innego płatnika Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej spółki z o.o Przejęcie praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku

7 Brak zgłoszenia pracowników Błąd w nazwisku pracownika w raporcie RCA Korekta rozliczenia składek za jednego pracownika Zmiana danych pracownika Korygować jeden raport czy wszystkie Raport ZUS RCA za byłego pracownika przejętej spółki Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób przebywających na urlopie wychowawczym Składki ZUS a koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2009 r Wyegzekwowanie wynagrodzenia przez komornika Przerwy w opłacaniu składek w raportach miesięcznych NienaleŜnie pobrane składki ZUS Zwrot pracownikowi nienaleŝnie pobranych składek Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłacone jego Ŝonie Zwolnienia z oskładkowania a zwolnienia z podatku dochodowego ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIA ZLECENIOBIORCÓW I AGENTÓW Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem niŝ pracodawca Umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne Umowy zlecenia ze studentami Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem Pojęcie ucznia a nauka w szkole policealnej Rodzaj szkoły a umowa zlecenia ze studentem Dobrowolne ubezpieczenie studenta z tytułu umowy zlecenia Umowa zlecenia z uczniem w czasie wakacji Umowa zlecenia ze studentem po ukończeniu studiów licencjackich i przed rozpoczęciem studiów magisterskich Umowa zlecenia ze studentem będącym jednocześnie pracownikiem Omyłkowe zgłoszenie studenta Umowa zlecenia z córką studentką Umowa zlecenia ze słuchaczem studiów podyplomowych Studia doktoranckie a umowa zlecenia Umowa zlecenia ze studentem cudzoziemcem Umowa zlecenia zawarta ze studentem, który jest jednocześnie pracownikiem Umowa zlecenia a umowa o pracę Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a urlop bezpłatny Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy wykonującym pracę na rzecz swojego pracodawcy Płatnik składek ZUS za osobę wykonującą zlecenie na rzecz własnego pracodawcy Umowa zlecenia z pracownikiem i obowiązek zgłoszenia Umowa o dzieło zawarta z pracownikiem w okresie urlopu bezpłatnego Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą Umowy zlecenia zawarte z emerytami i rencistami Umowa zlecenia emeryta lub rencisty zawarta z własnym pracodawcą Zawieszona wypłata świadczenia dla emeryta lub rencisty a ubezpieczenie z tytułu umowy zlecenia Umowa zlecenia z emerytem Umowy o dzieło zawierane z emerytami i rencistami Umowy o dzieło zawarte przez emeryta lub rencistę przed 1 lipca 2004 r Samodzielna umowa o dzieło z emerytem

8 Umowa zlecenia z osobą na świadczeniu przedemerytalnym Umowa zlecenia z emerytem zatrudnionym u innego podmiotu Umowa wykonywana przez osoby na zasiłku macierzyńskim, urlopie wychowawczym i bezpłatnym Umowa zlecenia wykonywana przez rolników Podleganie ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorców Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców Objęcie zleceniobiorców obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym od 1 stycznia 2010 r Kody tytułu ubezpieczeń dla zleceniobiorców Zmiana kodów ubezpieczeń dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2010 r. a obowiązki płatników Składki ZUS i podatek dochodowy od drobnych umów zlecenia Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie zleceniobiorcy Termin zgłoszenia do ubezpieczeń Kontrakt menedŝerski a ubezpieczenia społeczne Nieodpłatne umowy zlecenia (wolontariusze) a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgłoszenie do niewłaściwych ubezpieczeń Podstawa wymiaru składek do umowy zlecenia Ustalanie podstawy wymiaru składek przy umowie zlecenia Odpłatność za wykonywanie umowy określonej kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie Odpłatność za wykonywanie umowy określona w innej formie Trwanie ubezpieczenia przez część miesiąca a podstawa wymiaru Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ograniczenie wysokości innych składek Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniodawcy w wyjaśnieniach ZUS Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zlecenia a brak wypłaty w danym miesiącu Podstawa składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Wyłączenie z podstawy oskładkowania w przypadku umowy zlecenia Podstawa opodatkowania składek dla zleceniobiorców wyrok Trybunału Konstytucyjnego Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a wyłączenia z oskładkowania PodróŜ słuŝbowa zleceniobiorcy a składki na ubezpieczenia PodróŜ słuŝbowa zleceniobiorcy będącego jednocześnie pracownikiem firmy Skladki ZUS za zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicę Wysokość składek od zleceniobiorcy i ich finansowanie Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe od umowy zlecenia Wypłata w marcu 2012 r. wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonywanej w listopadzie 2011 r. a składka na ubezpieczenie rentowe Umowa zlecenia wykonywana w ramach działalności gospodarczej Kilka umów zlecenia a ubezpieczenie społeczne Umowa zlecenia i działalność gospodarcza a składki ZUS

9 24. Kilka umów zlecenia a ubezpieczenie zdrowotne Umowa o pracę a umowa zlecenia z róŝnymi podmiotami Własny pracownik na urlopie bezpłatnym a umowa zlecenia Kolejne umowy zlecenia z tą samą osobą Krótkotrwałe umowy zlecenia a dokumentacja ZUS Umowa zlecenia z obywatelem innego kraju UE Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem społecznym z datą wsteczną Nieodpłatna umowa zlecenia Raporty ZUS za zleceniobiorcę na macierzyńskim ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄ- CYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Osoba prowadząca działalność gospodarczą i osoba współpracująca pojęcia Definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą Samozatrudnienie a składki ZUS Komornik jako osoba prowadząca działalność gospodarczą Twórcy i artyści Wolne zawody Wspólnicy spółek Osoba współpracująca Pojęcie,,prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego Zamieszkiwanie rodziców z dziećmi a pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego raz jeszcze śona zatrudniona przez męŝa na umowę o pracę Umowa o pracę z małŝonkiem jednego ze wspólników spółki cywilnej Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z członkiem rodziny Zawarcie związku małŝeńskiego z pracodawcą w trakcie urlopu macierzyńskiego Umowa zlecenia z Ŝoną a definicja osoby współpracującej Rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowy zlecenia zawierane w ramach działalności gospodarczej Pracownik spółki cywilnej będący jednocześnie jej wspólnikiem Brak zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń a obowiązek zapłaty Uznanie członka rodziny przedsiębiorcy za osobę współpracującą Ubezpieczenia, którym podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą Kilka rodzajów pozarolniczej działalności a ubezpieczenia społeczne Współpraca z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność Składanie deklaracji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników Podstawa wymiaru i zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Zasady ogólne Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Objęcie ubezpieczeniem w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składek Wysokość składek Podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą

10 Podstawa wymiaru składek dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej Wysokość składek osób prowadzących działalność gospodarczą w 2012 r Wysokość składki rentowej Zasady finansowania składek Terminy płatności składek Jedyny pracownik na urlopie bezpłatnym a termin opłacania składek Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej działalność gospodarczą Podzielna czy niepodzielna składka na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłek z ubezpieczenia społecznego a zmniejszenie składki na ubezpieczenie zdrowotne Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenie za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne a inny tytuł ubezpieczenia Składka zdrowotna w okresie choroby Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego Osoba niepełnosprawna a składka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka działalności gospodarczych na podstawie jednego wpisu a składka na ubezpieczenie zdrowotne w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia Kilka działalności gospodarczych a składka na ubezpieczenie zdrowotne Od 1 stycznia 1999 r. do 26 września 2001 r Od 27 września 2001 r. do 31 marca 2003 r Okres od 1 kwietnia 2003 r Okres od 1 października 2004 r Spółka i indywidualna działalność gospodarcza a płatnik składek Składka zdrowotna z tytułu prowadzenia kilku działalności gospodarczych Wspólnik kilku spółek a składka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka rodzajów działalności gospodarczej a zwolnienie lekarskie Składka zdrowotna a przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną Zasady opłacania składek ZUS przez rencistów-przedsiębiorców Nowe zasady opłacania składek ZUS przez rencistów Przepisy regulujące zwrot składek z PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom Renciści-przedsiębiorcy zobowiązani do płacenia składek ZUS Forma prowadzenia działalności gospodarczej przez rencistów a opłacanie składek ZUS Wysokość refundacji składek ZUS z PFRON Wniosek o refundację składek ZUS Emeryci a refundacja składek ZUS Nieterminowa zapłata składek a refundacja składek ZUS Zasady postępowania PFRON po otrzymaniu wniosku o refundację składek Obowiązek przekazywania dokumentów dotyczących refundacji Kody dla rencistów-przedsiębiorców Renciści a korzystanie z moŝliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS Renciści a składka na ubezpieczenie zdrowotne Refundacja składek ZUS jako pomoc de minimis

11 9.15. Rencista współpracujący przy prowadzeniu działalności gospodarczej Rencista a prawo do opłacania obniŝonych składek ZUS Prowadzenie działalności gospodarczej przez emeryta Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę mającą ustalone prawo do emerytury Przychód czy dochód z działalności gospodarczej a zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez emeryta Emeryt będący wspólnikiem jednosobowej spólki z o.o. a zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne Strata z działalności gospodarczej a składka na ubezpieczenie zdrowotne emeryta Nabycie prawa do emerytury w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Emeryt prowadzący działalność gospodarczą opodatkowany w formie karty podatkowej Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą Zgłoszenie osoby prowadzącej działalność jako płatnika Sposób wypełniania dokumentów ZUS przez niewielkich przedsiębiorców od 1 marca 2010 r Wypełnianie dokumentów przez pracowników ZUS za niektórych przedsiębiorców Rejestracja, zawieszenie i wznowienie działalności a rejestracja w ramach tzw.,,jednego okienka Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą Zmiana danych wykazanych w zgłoszeniu Przekształcenie spółki cywilnej w jawną a zmiana kodu ubezpieczeń Zgłoszenie członków rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Zgłoszenie do ubezpieczeń wspólników spółek RóŜne daty na zgłoszeniu do ubezpieczeń Prawo do świadczeń zdrowotnych członków rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą Kontynuacja ubezpieczeń po zakończeniu działalności gospodarczej Zmiana kodów w 2008 r Zawieszenie działalności gospodarczej Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej od 7 marca 2009 r Składki ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej od 7 marca 2009 r Wysokość podstawy wymiaru składek w przypadku zawieszenia działalności w trakcie miesiąca Zasady zawieszania działalności gospodarczej na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Zawieszenie wykonywania dzialalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej Forma zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą Dobrowolne ubezpieczenie społeczne w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej od 20 września 2008 r. do 6 marca 2009 r Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej do 19 września 2008 r Brak moŝliwości zawieszenia działalności gospodarczej w stanie prawnym do 19 września 2008 r

12 Zawieszenie działalności na czas oczekiwania na zamówienie od kontrahenta w stanie prawnym do 19 września 2008 r Zawieszenie działalności gospodarczej a składka na ubezpieczenie zdrowotne w stanie prawnym do 19 września 2008 r Zawieszenie działalności a wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej w stanie prawnym do 19 września 2008 r Wyrejestrowanie się i ponowna rejestracja na kilka dni w miesiącu w stanie prawnym do 19 września 2008 r Brak przychodu a obowiązek opłacania składek ZUS w stanie prawnym do 19 września 2008 r Zawieszenie działalności gospodarczej w wyjaśnieniach ZUS w stanie prawnym do 19 września 2008 r Obowiązek opłacania składki zdrowotnej za okres czasowego zaprzestania działalności wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia w stanie prawnym do 19 września 2008 r MoŜliwość weryfikowania przez ZUS zawieszania działalności gospodarczej w stanie prawnym do 19 września 2008 r Brak rentowności prowadzonej działalności a obowiązek opłacania składek ZUS w stanie prawnym do 19 września 2008 r Data faktycznego rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej Składki ZUS za okres przestoju firmy Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego Utrata dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe orzecznictwo Ustanie ubezpieczenia chorobowego i ponowne do niego zgłoszenie Forma zgłoszenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Niezapłacenie składek w terminie a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Decyzja dotycząca przywrócenia terminu opłacenia składek na ubezpieczenie chorobowe Powiadomienie o zmianie kodu tytułu ubezpieczenia z opóźnieniem a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Odroczenie terminu płatności składek a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ZłoŜenie wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym razem ze zwolnieniem lekarskim Niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie chorobowe za część miesiąca Powiadomienie ZUS z opóźnieniem o zmianie kodu ubezpieczenia a ubezpieczenie chorobowe Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej NiŜsze składki ZUS dla osób rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej Sprawdzanie przez ZUS warunków uprawniających do opłacania niŝszych składek Wcześniejsze bycie wspólnikiem spółki a rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej Wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy Termin rozpoczęcia korzystania z ulgi Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej a moŝliwość korzystania z ulgi

13 14.7. Skutki opłacania niŝszych składek ZUS Likwidacja firmy a opłacanie niŝszych składek z działalności gospodarczej Likwidacja i ponowne rozpoczęcie działalności a ulga w składkach ZUS Sposób liczenia 24 miesięcy korzystania z ulgi Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej a moŝliwość opłacania niŝszych składek Kilka działalności gospodarczych a moŝliwość opłacania niŝszych składek ZUS Forma prowadzenia działalności gospodarczej a ulga w opłacaniu składek ZUS Utrata prawa do opłacania niŝszych składek ZUS a obowiązki ubezpieczonego Preferencyjne składki w wyjaśnieniach ZUS Preferencyjne składki w wyjaśnieniach ZUS raz jeszcze Działalność gospodarcza i umowa o pracę Działalność gospodarcza a umowa o pracę nakładczą od 1 marca 2009 r Umowa o pracę nakładczą i działalność gospodarcza a składki ZUS Umowa o pracę nakładczą ze wspólnikiem spółki jawnej lub twórcą Przedsiębiorcy wykonujący jednocześnie pracę nakładczą w wyjaśnieniach Ministerstwa Działalność gospodarcza i umowa zlecenia Działalność gospodarcza i umowa zlecenia a składki ZUS Umowa zlecenia z niskim wynagrodzeniem Umowa zlecenia z wysokim wynagrodzeniem Wspólnicy spółek a umowa zlecenia Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej i umowa zlecenia Zagadnienia pozostałe Choroba osoby prowadzącej działalność gospodarczą Zasiłek macierzyński z tytułu działalności gospodarczej Osoba prowadząca działalność gospodarczą i przebywająca jednocześnie na urlopie wychowawczym Obowiązek składania deklaracji ZUS Dokument płatniczy w przypadku braku deklaracji za dany miesiąc Prowadzenie pozarolniczej działalności i pobieranie zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu od 1 września 2009 r Prowadzenie pozarolniczej działalności i przebywanie na urlopie wychowawczym Zasiłek macierzyński z tytułu działalności gospodarczej a dalsze prowadzenie firmy Prowadzenie pozarolniczej działalności i pobieranie zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu do 30 października 2009 r Zasiłek macierzyński z tytułu działalności gospodarczej a składki ZUS Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą Działalność gospodarcza w innym kraju UE Odliczenie od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE POZOSTAŁYCH OSÓB Umowa uaktywniająca dla niani Pojęcie umowy uaktywniającej Pojęcie rodzica samotnie wychowującego dziecko Umowa uaktywniająca a składki ZUS Umowa uaktywniająca i prawo do emerytury lub renty Kilka umów uaktywniających Zgłoszenie niani do ubezpieczeń

14 Zasady opłacania składek ZUS za nianię Warunki finansowania składek niani przez ZUS Umowa uaktywniająca z kilkoma nianiami Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne niani Nianie a składki na Fundusz Pracy i FGŚP Rozliczanie składek za nianię Umowa z nianią a zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS MenedŜer a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Kontrakt menedŝerski a ubezpieczenia społeczne MenedŜer prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą Błędne rozliczenie menedŝera MenedŜer wykonujący inne czynności w ramach działalności gospodarczej Osoby przebywające na urlopach wychowawczych Składki na ubezpieczenia osób przebywających na urlopach wychowawczych Osoba na urlopie wychowawczym a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń Członkowie rad nadzorczych Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członków rad nadzorczych Wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniu rady nadzorczej Powołanie na członka rady nadzorczej Składka zdrowotna za osobę na urlopie wychowawczym, będącą jednocześnie członkiem rady nadzorczej ObniŜenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w przypadku członków rad nadzorczych Pracownik członkiem rady nadzorczej Zwrot kosztów dojazdów dla członka rady nadzorczej Nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Zwrot kosztu podróŝy słuŝbowej dla członka rady nadzorczej Forma wyboru na członka rady nadzorczej a składki na ubezpieczenie zdrowotne Członkowie innych organów nadzorczych Wolontariusze a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Rozliczanie składek za osoby duchowne Absolwenci odbywający praktykę Ubezpieczenia dobrowolne Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dobrowolne ubezpieczenia społeczne osób kończących pracę za granicą Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. zatrudniony na umowę o pracę w spółce Członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Prokurent spółki a składki ZUS Syndyk masy upadłościowej Diety wypłacone członkom komisji wyborczych Zmiana wysokości składki rentowej Ławnicy sądowi

15 16. Radca prawny a składki ZUS Składka zdrowotna za ławników sądowych w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia ROZDZIAŁ V ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZEŃ Zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych Umowa o pracę a inny tytuł ubezpieczenia Umowa o pracę a wynagrodzenie niŝsze od minimalnego Umowa o pracę z wynagrodzeniem niŝszym niŝ minimalne a inne tytuły ubezpieczenia Kilka umów o pracę Pracownik a umowa zlecenia i obowiązek zgłoszenia Kilka umów zlecenia a ubezpieczenia społeczne Kilka rodzajów pozarolniczej działalności a ubezpieczenia społeczne Umowa o pracę a działalność gospodarcza Prowadzenie działalności gospodarczej i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Pracownik mający ustalone prawo do renty Umowy zlecenia zawarte z emerytami i rencistami Umowa zlecenia emeryta lub rencisty zawarta z własnym pracodawcą Umowa o dzieło z emerytem będącym pracownikiem Emeryt prowadzący działalność gospodarczą Nabycie prawa do emerytury w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Rencista prowadzący działalność gospodarczą Renta, działalność gospodarcza i umowa o pracę Podleganie ubezpieczeniom osób na urlopie wychowawczym bez prawa do zasiłku Zbiegi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych a ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Emerytura a inne tytuły ubezpieczenia Emerytura, działalność gospodarcza i umowa zlecenia Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i umowa zlecenia Umowa zlecenia zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Pozarolnicza działalność gospodarcza oraz umowa o pracę i umowa zlecenia Zbieg umowy o pracę, działalności gospodarczej i umowy zlecenia Współpraca z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność Umowa o pracę nakładczą i działalność gospodarcza a składki ZUS Zasiłek macierzyński a zbieg innych tytułów ubezpieczeń Ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłek macierzyński zmiany od 1 września 2009 r Zasiłek macierzyński a dodatkowa umowa o pracę Zasiłek macierzyński a prawo do emerytury lub renty Ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek macierzyński Dwa zasiłki macierzyńskie Zasiłek macierzyński osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą Pracownica na urlopie macierzyńskim prowadząca działalność gospodarczą i wykonująca zlecenie Podstawa wymiaru składek pracownicy na urlopie macierzyńskim Urlop wychowawczy a zbieg innych tytułów ubezpieczeń Ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych Ubezpieczenie zdrowotne osób na urlopach wychowawczych Pracownica na urlopie wychowawczym podejmująca zatrudnienie Urlop wychowawczy osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty

16 Urlop wychowawczy osoby pobierającej stypendium sportowe Urlop wychowawczy a umowa zlecenia Urlop wychowawczy a pozarolnicza działalność gospodarcza Osoba prowadząca działalność gospodarczą i przebywająca jednocześnie na urlopie wychowawczym Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego wyjaśnienia ZUS Urlop wychowawczy a umowa o dzieło Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wychowawczy Urodzenie kolejnego dziecka podczas urlopu wychowawczego Urlop wychowawczy osoby posiadającej gospodarstwo rolne Podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego Osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego Kilka tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego Kilka źródeł w ramach tego samego tytułu ubezpieczeń a składka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka działalności gospodarczych a ubezpieczenie zdrowotne Działalność gospodarcza a inny tytuł ubezpieczenia Kilka umów zlecenia a ubezpieczenie zdrowotne Student będący członkiem rodziny osoby ubezpieczonej ROZDZIAŁ VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ROLNIKÓW Ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą Rozpoczęcie działalności gospodarczej a ubezpieczenia społeczne rolników Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników od 1 października 2009 r Rozpoczęcie, zakończenie lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej osób ubezpieczonych w KRUS Brak pouczenia rolnika o konieczności złoŝenia zaświadczenia o wysokości podatku dochodowego za poprzedni rok Brak 3-letniego okresu podlegania KRUS, a podjęcie działalności gospodarczej Umowa zlecenia a wyłączenie z ubezpieczeń społecznych Forma opłacania podatku dochodowego z działalności gospodarczej a moŝliwość podlegania KRUS MoŜliwość wstecznego powrotu do KRUS od 1 października 2004 r. wynikająca z wyroków Trybunału Konstytucyjnego Zwrócone przez ZUS składki z działalności a prawo do pozostania w KRUS Kontynuacja działalności gospodarczej w kolejnych latach a ubezpieczenie społeczne rolników Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników opłacanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą Dodatkowe obowiązki rolnika prowadzącego działalność gospodarczą Status osób prowadzących działalność pozarolniczą, a ubezpieczenie społeczne rolników

17 Wspólnik spółki jawnej, a KRUS Rolnik będący wspólnikiem spółki jawnej w wyroku SN Rolnik współpracujący przy prowadzeniu działalności gospodarczej Wznowienie działalności po przerwie Dokumentowanie wysokości podatku dochodowego Wolny zawód a KRUS Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników Zasady ogólne Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne rolników Podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników Niepodleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu jako warunek podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników Ubezpieczenie w KRUS a inny tytuł do ubezpieczeń w ZUS Renta lub emerytura a ubezpieczenie społeczne rolników Prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych a ubezpieczenie społeczne rolników Czas trwania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników Brak zgłoszenia rolnika do ubezpieczenia obowiązkowego, a objęcie go ubezpieczeniem za okres wsteczny Dobrowolne ubezpieczenie społeczne rolników Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu rolników Czas trwania dobrowolnego ubezpieczenia społecznego rolników Zasady dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników Pojęcie rolnika dla potrzeb ubezpieczenia społecznego rolników DzierŜawca gospodarstwa rolnego Zarządca gospodarstwa rolnego Ubezpieczenie społeczne rolników a posiadanie gospodarstwa rolnego bez tytułu prawnego Objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, małŝonka rolnika Pojęcie działalności rolniczej Posiadanie gospodarstwa rolnego a prowadzenie działalności rolniczej Domniemania przy ustalaniu obowiązku ubezpieczenia Hektar przeliczeniowy Działy specjalne produkcji rolnej Pojęcie domownika dla celów ubezpieczenia społecznego rolników Obowiązek opłacania składek Wysokość składek do KRUS Ubezpieczenie zdrowotne rolników Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników od 1 lutego 2012 r Sposób finansowania składek zdrowotnych ROZDZIAŁ VII UBEZPIECZENIA WYPADKOWE Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców Okres, za który ustala się składkę na ubezpieczenie wypadkowe Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez podmioty określające ją samodzielnie Ustalenie liczby ubezpieczonych Jedna osoba objęta kilkoma tytułami ubezpieczenia a ustalanie liczby osób ubezpieczonych

18 Osoby, których nie uwzględnia się ustalając liczbę ubezpieczonych Płatnik zgłoszony w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku Wspólnicy spółki cywilnej w liczbie ubezpieczonych Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niŝ 9 ubezpieczonych Ustalenie stopy składki wypadkowej przez ZUS Stopa składki wypadkowej dla duŝych podmiotów Zasady ustalania składki wypadkowej przez ZUS Składka wypadkowa od wypłat dokonywanych w kwietniu 2012 r. za marzec 2012 r Samodzielne ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez płatników zatrudniających powyŝej 10 osób Składka na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r Zmiana od 1 stycznia 2010 r. z PKD 2004 na PKD 2007 a składka na ubezpieczenie wypadkowe Sposób ustalenia grupy PKD do celów ustalenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej Ustalenie PKD a REGON Ustalenie PKD Składka wypadkowa wspólników spółki cywilnej Brak REGON a składka na ubezpieczenie wypadkowe Podmioty niepodlegające wpisowi do REGON, a ubezpieczenie wypadkowe PodwyŜszenie składki na ubezpieczenie wypadkowe ZawyŜenie lub zaniŝenie składki na ubezpieczenie wypadkowe Informacja ZUS IWA Płatnicy zobowiązani do składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Termin składania ZUS IWA Forma przekazywania ZUS IWA Niektóre zasady wypełniania druku ZUS IWA Zmiana wysokości składki wypadkowej od 1 kwietnia 2012 r Konsekwencje zaniŝenia składki wypadkowej Wynagrodzenie za marzec wypłacone w kwietniu a zmiana składki na ubezpieczenie wypadkowe Rodzaj działalności a wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe ROZDZIAŁ VIII FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH Fundusz Pracy Obowiązek uiszczania składek na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy za osoby powracające po urlopie macierzyńskim i wychowawczym Sposób liczenia okresu zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby powracające po urlopie macierzyńskim Druga umowa z tym samym pracodawcą a zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP Składki na Fundusz Pracy za ojca dziecka powracającego z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego

19 1.6. Prawo do korzystania ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP u kolejnego pracodawcy Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby, które ukończyły 50. rok Ŝycia Kolejna umowa z bezrobotnym a składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników powyŝej 55. roku Ŝycia Zbieg tytułów ubezpieczeń a składka na Fundusz Pracy Podmioty zwolnione z opłacania składek na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy za osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym Wysokość składki na Fundusz Pracy Zleceniobiorcy a składka na Fundusz Pracy Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu 2012 r. za grudzień 2011 r Umowa zlecenia wykonywana przez część miesiąca Osoba fizyczna zatrudniająca tylko zleceniobiorców Składki na Fundusz Pracy od przedsiębiorców opłacających ulgowy ZUS Umorzenie składek na Fundusz Pracy przedsiębiorczym matkom Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wysokość składki na FGŚP Obowiązek opłacania składek na FGŚP Składki na FGŚP za osoby powyŝej 50. roku Ŝycia Składki na FGŚP za pracowników powyŝej 55. roku Ŝycia Składki na FGŚP za osoby powracające po urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wspólnota mieszkaniowa a składki na FGŚP Osoby objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi a składka na FGŚP Zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej a składka na FGŚP Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe a składka na FGŚP Podstawa wymiaru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Jednostki badawczo-rozwojowe a składki na FGŚP Adwokaci i radcowie prawni a FGŚP Notariusze a składka na FGŚP Biegli rewidenci, komornicy i rzecznicy patentowi a składka na FGŚP Umowa o pracę z synem a składki na FGŚP Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Podmioty, za które naleŝy opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Pracodawca opłacający składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych a pozostałe zatrudnione osoby Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Wykaz prac o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach Wysokość i podstawa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zasady finansowania i opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych Dodatkowe informacje o pracownikach, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych Korekta zgłoszenia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Forma przekazywania zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Obowiązek przechowywania zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Zaległości w składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych

20 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w deklaracji ZUS Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych w wyjaśnieniach Ministerstwa ROZDZIAŁ IX ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń Dokumenty zgłoszeniowe Zgłoszenie płatnika składek podlegającego wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną a wyrejestrowanie z ZUS Zawieszenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną a dokumenty do ZUS Zgłoszenie płatnika składek podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego Zgłaszanie ubezpieczonych Terminy zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych Płatnicy obowiązani do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych Pracownik a umowa zlecenia i obowiązek zgłoszenia Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych pracowników na urlopie wychowawczym Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Zasady posługiwania się identyfikatorami NIP i PESEL Zmiana identyfikatora od 1 września 2011 r Zmiana danych identyfikacyjnych ubezpieczonego zgłoszonego przed 1 września 2011 r. wyłącznie z numerem NIP Raporty korygujące za okresy sprzed 1 września 2011 r. a identyfikator ubezpieczonych Zmiany danych dotyczących tytułów i rodzajów ubezpieczeń Termin zgłoszenia płatników składek Zgłoszenie kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Zgłaszanie do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodziny Druk ZUS KOA Rozliczanie składek ZUS Terminy rozliczania i opłacania składek Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS DRA Dokumenty rozliczeniowe składane przez płatników składek Obowiązek przekazywania dokumentów w formie elektronicznej Obowiązek korzystania z podpisu elektronicznego przy elektronicznej transmisji ZUS MoŜliwość korzystania z innych programów niŝ Płatnik Zmiana liczby ubezpieczonych a forma przekazywania dokumentów do ZUS Liczba osób ubezpieczonych Numer deklaracji i raportów korygujących Identyfikatory dokumentów rozliczeniowych przekazywanych przez syndyka masy upadłościowej Podpis doradcy podatkowego na dokumentach ubezpieczeniowych Pieczątki na dokumentach ZUS Nowe kody od 1 stycznia 2008 r Sprawdzenie prawidłowości danych w raportach przekazanych do ZUS Korygowanie raportów miesięcznych Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym tabela Wniosek o interpretację przepisów składkowych MoŜliwość uzyskania wiąŝącej interpretacji przepisów składkowych Zakres wiąŝącej interpretacji przepisów składkowych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo