{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007"

Transkrypt

1 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska Wrocław Numer telefonu : +(48) Telefaks : +(48) Numer telefonu alarmowego : +(48) SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki Nr Nr CAS Symbol(e): Zwrot(y) R Stężenie EINECS lub ELINCS 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE Xi R36/ % proszę sprawdzić najniższą dopuszczalna wartość stężenia składników w rozdziale nr 8 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Zwrot(y) S : Chronić przed dziećmi Nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zwrot(y) P : Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej dostępna na żądanie dla profesjonalnego użytkownika. Uwaga : Substancja nie stwarza zagrożenia zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 99/45/WE. 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY Porady ogólne : W przypadku utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Kontakt z oczami : Przepłukiwać otwarte oczy obficie czysta, świeżą woda przynajmniej przez 10 minut. Usunąć szkła kontaktowe. Zasięgnąć porady medycznej. Kontakt przez skórę : Natychmiast zdjąć skażone ubranie. Zmyć starannie skórę woda z mydłem lub zastosować znane środki zmywające. NIE STOSOWAC rozpuszczalników lub rozcienczalników. Wdychanie : Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu cieplno i spokój. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodna pozycje i zasięgnąć porady medycznej. Połknięcie : W razie przypadkowego połknięcia uzyskać niezwłocznie opiekę medyczna. Pozostawić w spokoju. Nie powodować wymiotów. 1/5

2 5. SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY Specyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków Odpowiednie środki gaśnicze : Niepalny. środki gaśnicze, które nie mogą : Nie dotyczy. być użyte ze względów bezpieczeństwa : Chłodzić zamknięte zbiorniki narażone na ogień poprzez zraszanie woda. Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji. : Nie dotyczy. 6. ŚRODKI NA WYPADEK WYCIEKU Osobiste środki ostrożności : Użyć #środków ochrony osobistej. Zapewnić wentylacje. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. Materiał może powodować śliskość powierzchni. środowiskowe środki ostrożności : Starać się, aby nie dopuścić do przedostania się materiału do sieci wodnej lub kanalizacji. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. Metody oczyszczania : Czyścić detergentami. Unikać rozpuszczalników. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemie, piasek, ziemie okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Porady dodatkowe : Sprawdź w sekcji 15 specyficzne uregulowania krajowe. 7. OPERACJE I MAGAZYNOWANIE Operacje Zasady bezpiecznego operowania Magazynowanie Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Unikać przekraczania dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (patrz w sekcji 8). Używaj tylko przeznaczonych pomieszczeń z wyciągiem wentylacyjnym. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Powinno się zabronić palenia, jedzenia i picia w miejscu stosowania. Unikać wdychania par lub mgieł. Informacje o środkach ochrony osobistej w sekcji 8. : Stosować się do zaleceń na etykiecie. Chronić przed dostępem osób niepowołanych. Otwarte pojemniki musza być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków. Przechowywać w temperaturze 5-25 C (41-77 F) w suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego światła słonecznego. Nie zamrażać Magazynować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Wytyczne składowania : Chronić przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materiałami alkalicznymi. 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ Najmniejsza ilość powietrza wentylacyjnego na 1 litr produktu do poziomu granicznej toksyczności (TLV) do poziomu 10% granicznej wartości wybuchowości (LEL) : 837 m3/l Podstawa: MAC (NL) : 21 m3/l 2/5

3 TLV (Graniczny poziom toksyczności) produktu : 102 mg/m3 Podstawa: MAC (NL) Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy jak składniki mieszaniny Nr CAS Wartość [mg/m 3 ] Wartość [ppm] Podstawa 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE MAC (NL) TWA (Para) DIPROPYLENEGLYCOL MONOMETHYLETHER moze byc absorbowane przez skóre MAC (NL) TWA EU ELV Sprzęt ochrony osobistej Porady ogólne Ochrona dróg oddechowych : bez względu na to czy trwa spryskiwanie, w komorach malarskich nie możliwa jest pełna kontrola zawartości cząstek stałych I par rozpuszczalników w powietrzu. W takich wypadkach operatorzy powinni nosić respiratory zasilane czystym powietrzem podczas procesu malowania do czasu gdy stężenie par rozpuszczalników nie spadnie poniżej dopuszczalnego limitu Ochrona rąk : W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu stosować rękawice ochronne. Kremy ochronne mogą być pomocne w zabezpieczeniu narażonej skóry, jakkolwiek nie powinny być stosowane już po wystąpieniu narażenia. Po kontakcie skóra powinna zostać umyta. Ochrona oczu : Musza być stosowane gogle chemoodporne. Ochrona skóry i ciała : Personel powinien stosować odzież ochronna Po kontakcie skóra powinna zostać umyta. Ubrania robocze nie mogą być wykonane z materiałów stwarzających ryzyko topienia w przypadku pożaru. Porady dodatkowe : SigmaKalon Internal Safety Code (INSACO) #środki ochrony Osobistej : ochrona oczu, rękawice ochronne I maska P1 w przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z osobistym dostawca sprzętu ochronnego 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Postać : ciecz Barwa : różne Zapach : aminowy Zapach : bardzo słaby Temperatura zapłonu : Uwaga: nie dotyczy Dolna granica wybuchowości : 1.02 %(V) Gęstość : g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie : całkowicie rozpuszczalny 3/5

4 ph : 8.1 Czas do uzyskania rozlewności : 47 s w 23 C Metoda: DIN DIN 4 CUP Czas do uzyskania rozlewności : 31 s Poprzeczna sekcja: 6 mm Metoda: ISO 2431 (EN 535) 6 mm CUP 10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Warunki niepożądane : Unikać temperatury powyżej 60 C (140 F), bezpośredniego nasłonecznienia i kontaktu ze źródłami ciepła. Niebezpieczne reakcje : Dla zapobiegania reakcjom egzotermicznym przechowywać z dala od utleniaczy, substancji silnie kwaśnych i silnie zasadowych. Informacja o niebezpiecznych produktach rozkładu : Po odparowaniu wody w czasie spalania tworzy się: dwutlenek węgla (CO 2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO x), gesty czarny dym. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Ostra toksyczność drogą pokarmową Ostra toksyczność drogą oddechową : Może powodować mdłości, skurcze brzucha i podrażnienie błon śluzowych. : Narażenie na opary wchodzących w skład preparatu rozpuszczalników w stężeniach przekraczających dopuszczalne limity w miejscu pracy może powodować negatywne efekty zdrowotne. Przykładowo: podrażnienie błon śluzowych, podrażnienie układu oddechowego, negatywne oddziaływanie na nerki, wątrobę i centralny układ nerwowy. Objawy i oznaki: ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, ospałość i w skrajnych przypadkach utrata przytomności. Podrażnienie skóry : Powtarzający się lub długotrwały kontakt skóry z preparatem może powodować jej odtłuszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Produkt może się absorbować przez skórę. Kontakt z oczami : Rozpryśnięta ciecz może powodować podrażnienie oczu i ich odwracalne uszkodzenia. Informacja uzupełniająca : Dla produktu nie ma dostępnych danych. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Informacja uzupełniająca : prace przygotowawcze powinny być prowadzone zgodnie z dyrektywa 1999/45/ec I sklasyfikowanej jako szkodliwej dla środowiska. Szczegóły w rozdziale 2 I UWAGI DOTYCZĄCE USUWANIA Wyrób : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Nie dopuszcza się usuwania razem ze zwykłymi odpadami. Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami. 14. INFORMACJA TRANSPORTOWA transport zgodny z ADR drogowym, IMDG dla transportu morskiego I IATA dla transportu lotniczego 4/5

5 Uwaga Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. 15. INFORMACJE O PRZEPISACH Uwagi : Przykład wydruku z etykiety jest w sekcji 3 Uwaga : Substancja nie stwarza zagrożenia zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 99/45/WE. Zwrot(y) S : S 2 Chronić przed dziećmi S23 S38 S46 Nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę Zwrot(y) P : P101 Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej dostępna na żądanie dla profesjonalnego użytkownika. ZLZO (VOC) : 124 g/l Krajowe prawodawstwo / przepisy Vlarem : nie dotyczy Klasyfikacja NER : NER Klasa 0.1: 0.8 %(m) NER Klasa 0.2: 2.5 %(m) NER Klasa 0.3: 6 %(m) 16. INFORMACJE DODATKOWE Objaśnienia do fraz R zawarto w części 2 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. Wersja: 3.2 Utworzono dnia Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i przepisami krajowymi obowiązującymi w dniu jej wydania. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych będą skutkować wydaniem nowej Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej. Użytkownik powinien sprawdzić datę wydania i w przypadku przekroczenia okresu 12 miesięcy zamieszczone dane powinny być stosowane jedynie po upewnieniu się w najbliższym przedstawicielstwie firmy, że nadal obowiązują. Jako ze specyficzne warunki stosowania produktu są poza kontrola dostawcy, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami. Żadna z informacji zawartych w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej nie stanowi gwarancji właściwości opisywanego produktu. Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności na podstawie tej Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej. Po zmieszaniu wszystkich składników wyszczególnionych w Karcie Specyfikacji Technicznej do oceny zagrożeń związanych z produktem powinny być wzięte pod uwagę wszystkie informacje z poszczególnych Kart Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych. Po dalsze informacje patrz arkusz danych technicznych numer: /5

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo