{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007"

Transkrypt

1 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska Wrocław Numer telefonu : +(48) Telefaks : +(48) Numer telefonu alarmowego : +(48) SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki Nr Nr CAS Symbol(e): Zwrot(y) R Stężenie EINECS lub ELINCS 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE Xi R36/ % proszę sprawdzić najniższą dopuszczalna wartość stężenia składników w rozdziale nr 8 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Zwrot(y) S : Chronić przed dziećmi Nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zwrot(y) P : Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej dostępna na żądanie dla profesjonalnego użytkownika. Uwaga : Substancja nie stwarza zagrożenia zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 99/45/WE. 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY Porady ogólne : W przypadku utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Kontakt z oczami : Przepłukiwać otwarte oczy obficie czysta, świeżą woda przynajmniej przez 10 minut. Usunąć szkła kontaktowe. Zasięgnąć porady medycznej. Kontakt przez skórę : Natychmiast zdjąć skażone ubranie. Zmyć starannie skórę woda z mydłem lub zastosować znane środki zmywające. NIE STOSOWAC rozpuszczalników lub rozcienczalników. Wdychanie : Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu cieplno i spokój. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodna pozycje i zasięgnąć porady medycznej. Połknięcie : W razie przypadkowego połknięcia uzyskać niezwłocznie opiekę medyczna. Pozostawić w spokoju. Nie powodować wymiotów. 1/5

2 5. SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY Specyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków Odpowiednie środki gaśnicze : Niepalny. środki gaśnicze, które nie mogą : Nie dotyczy. być użyte ze względów bezpieczeństwa : Chłodzić zamknięte zbiorniki narażone na ogień poprzez zraszanie woda. Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji. : Nie dotyczy. 6. ŚRODKI NA WYPADEK WYCIEKU Osobiste środki ostrożności : Użyć #środków ochrony osobistej. Zapewnić wentylacje. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. Materiał może powodować śliskość powierzchni. środowiskowe środki ostrożności : Starać się, aby nie dopuścić do przedostania się materiału do sieci wodnej lub kanalizacji. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. Metody oczyszczania : Czyścić detergentami. Unikać rozpuszczalników. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemie, piasek, ziemie okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Porady dodatkowe : Sprawdź w sekcji 15 specyficzne uregulowania krajowe. 7. OPERACJE I MAGAZYNOWANIE Operacje Zasady bezpiecznego operowania Magazynowanie Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Unikać przekraczania dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (patrz w sekcji 8). Używaj tylko przeznaczonych pomieszczeń z wyciągiem wentylacyjnym. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Powinno się zabronić palenia, jedzenia i picia w miejscu stosowania. Unikać wdychania par lub mgieł. Informacje o środkach ochrony osobistej w sekcji 8. : Stosować się do zaleceń na etykiecie. Chronić przed dostępem osób niepowołanych. Otwarte pojemniki musza być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków. Przechowywać w temperaturze 5-25 C (41-77 F) w suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego światła słonecznego. Nie zamrażać Magazynować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Wytyczne składowania : Chronić przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materiałami alkalicznymi. 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ Najmniejsza ilość powietrza wentylacyjnego na 1 litr produktu do poziomu granicznej toksyczności (TLV) do poziomu 10% granicznej wartości wybuchowości (LEL) : 837 m3/l Podstawa: MAC (NL) : 21 m3/l 2/5

3 TLV (Graniczny poziom toksyczności) produktu : 102 mg/m3 Podstawa: MAC (NL) Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy jak składniki mieszaniny Nr CAS Wartość [mg/m 3 ] Wartość [ppm] Podstawa 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE MAC (NL) TWA (Para) DIPROPYLENEGLYCOL MONOMETHYLETHER moze byc absorbowane przez skóre MAC (NL) TWA EU ELV Sprzęt ochrony osobistej Porady ogólne Ochrona dróg oddechowych : bez względu na to czy trwa spryskiwanie, w komorach malarskich nie możliwa jest pełna kontrola zawartości cząstek stałych I par rozpuszczalników w powietrzu. W takich wypadkach operatorzy powinni nosić respiratory zasilane czystym powietrzem podczas procesu malowania do czasu gdy stężenie par rozpuszczalników nie spadnie poniżej dopuszczalnego limitu Ochrona rąk : W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu stosować rękawice ochronne. Kremy ochronne mogą być pomocne w zabezpieczeniu narażonej skóry, jakkolwiek nie powinny być stosowane już po wystąpieniu narażenia. Po kontakcie skóra powinna zostać umyta. Ochrona oczu : Musza być stosowane gogle chemoodporne. Ochrona skóry i ciała : Personel powinien stosować odzież ochronna Po kontakcie skóra powinna zostać umyta. Ubrania robocze nie mogą być wykonane z materiałów stwarzających ryzyko topienia w przypadku pożaru. Porady dodatkowe : SigmaKalon Internal Safety Code (INSACO) #środki ochrony Osobistej : ochrona oczu, rękawice ochronne I maska P1 w przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z osobistym dostawca sprzętu ochronnego 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Postać : ciecz Barwa : różne Zapach : aminowy Zapach : bardzo słaby Temperatura zapłonu : Uwaga: nie dotyczy Dolna granica wybuchowości : 1.02 %(V) Gęstość : g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie : całkowicie rozpuszczalny 3/5

4 ph : 8.1 Czas do uzyskania rozlewności : 47 s w 23 C Metoda: DIN DIN 4 CUP Czas do uzyskania rozlewności : 31 s Poprzeczna sekcja: 6 mm Metoda: ISO 2431 (EN 535) 6 mm CUP 10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Warunki niepożądane : Unikać temperatury powyżej 60 C (140 F), bezpośredniego nasłonecznienia i kontaktu ze źródłami ciepła. Niebezpieczne reakcje : Dla zapobiegania reakcjom egzotermicznym przechowywać z dala od utleniaczy, substancji silnie kwaśnych i silnie zasadowych. Informacja o niebezpiecznych produktach rozkładu : Po odparowaniu wody w czasie spalania tworzy się: dwutlenek węgla (CO 2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO x), gesty czarny dym. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Ostra toksyczność drogą pokarmową Ostra toksyczność drogą oddechową : Może powodować mdłości, skurcze brzucha i podrażnienie błon śluzowych. : Narażenie na opary wchodzących w skład preparatu rozpuszczalników w stężeniach przekraczających dopuszczalne limity w miejscu pracy może powodować negatywne efekty zdrowotne. Przykładowo: podrażnienie błon śluzowych, podrażnienie układu oddechowego, negatywne oddziaływanie na nerki, wątrobę i centralny układ nerwowy. Objawy i oznaki: ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, ospałość i w skrajnych przypadkach utrata przytomności. Podrażnienie skóry : Powtarzający się lub długotrwały kontakt skóry z preparatem może powodować jej odtłuszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Produkt może się absorbować przez skórę. Kontakt z oczami : Rozpryśnięta ciecz może powodować podrażnienie oczu i ich odwracalne uszkodzenia. Informacja uzupełniająca : Dla produktu nie ma dostępnych danych. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Informacja uzupełniająca : prace przygotowawcze powinny być prowadzone zgodnie z dyrektywa 1999/45/ec I sklasyfikowanej jako szkodliwej dla środowiska. Szczegóły w rozdziale 2 I UWAGI DOTYCZĄCE USUWANIA Wyrób : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Nie dopuszcza się usuwania razem ze zwykłymi odpadami. Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami. 14. INFORMACJA TRANSPORTOWA transport zgodny z ADR drogowym, IMDG dla transportu morskiego I IATA dla transportu lotniczego 4/5

5 Uwaga Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. 15. INFORMACJE O PRZEPISACH Uwagi : Przykład wydruku z etykiety jest w sekcji 3 Uwaga : Substancja nie stwarza zagrożenia zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 99/45/WE. Zwrot(y) S : S 2 Chronić przed dziećmi S23 S38 S46 Nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę Zwrot(y) P : P101 Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej dostępna na żądanie dla profesjonalnego użytkownika. ZLZO (VOC) : 124 g/l Krajowe prawodawstwo / przepisy Vlarem : nie dotyczy Klasyfikacja NER : NER Klasa 0.1: 0.8 %(m) NER Klasa 0.2: 2.5 %(m) NER Klasa 0.3: 6 %(m) 16. INFORMACJE DODATKOWE Objaśnienia do fraz R zawarto w części 2 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. Wersja: 3.2 Utworzono dnia Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i przepisami krajowymi obowiązującymi w dniu jej wydania. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych będą skutkować wydaniem nowej Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej. Użytkownik powinien sprawdzić datę wydania i w przypadku przekroczenia okresu 12 miesięcy zamieszczone dane powinny być stosowane jedynie po upewnieniu się w najbliższym przedstawicielstwie firmy, że nadal obowiązują. Jako ze specyficzne warunki stosowania produktu są poza kontrola dostawcy, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami. Żadna z informacji zawartych w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej nie stanowi gwarancji właściwości opisywanego produktu. Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności na podstawie tej Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej. Po zmieszaniu wszystkich składników wyszczególnionych w Karcie Specyfikacji Technicznej do oceny zagrożeń związanych z produktem powinny być wzięte pod uwagę wszystkie informacje z poszczególnych Kart Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych. Po dalsze informacje patrz arkusz danych technicznych numer: /5

Nr Nr CAS Symbol : Zwroty R stężenie EINECS PROPAN-2-OL 200-661-7 67-63-0 F, Xi R11, R36, 2.50 10.00%

Nr Nr CAS Symbol : Zwroty R stężenie EINECS PROPAN-2-OL 200-661-7 67-63-0 F, Xi R11, R36, 2.50 10.00% 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie: Utwardzacz do farby epoksydowej Znak firmowy (Nazwa) : Nr karty danych technicznych : 7704 Producent Agent : PPG

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 13.10.2005 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Informacja o wyrobie Znak firmowy : Motoroel 15W-40 Firma : Volkswagen AG 38436 Wolfsburg Numer

Bardziej szczegółowo

Zwroty P : Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez Producenta / Agenta.

Zwroty P : Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez Producenta / Agenta. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie: Farba epoksydowa - baza Znak firmowy (Nazwa) : Nr karty danych technicznych : 7704 Producent Agent : PPG Coatings

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

ZwrotyP : Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez Producenta / Agenta.

ZwrotyP : Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez Producenta / Agenta. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie: Farba epoksydowa - baza Znak firmowy (Nazwa) : Nr karty danych technicznych : 7705 Producent Agent : PPG Coatings

Bardziej szczegółowo

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS KSYLEN Xn R10, R20/21, %

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS KSYLEN Xn R10, R20/21, % 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie: farba poliuretanowa - baza Znak firmowy (Nazwa) : Nr karty produktu : 7541 Producent Agent : PPG Coatings SPRL/BVBA. PPG Coatings

Bardziej szczegółowo

Znak firmowy (Nazwa) : SIGMACOVER 456 (SIGMA CM COATING, SIGMACOVER CM COATING) BASE (KOLORY BEZOŁOWIEOWE) Nr rej. : PR , Dania

Znak firmowy (Nazwa) : SIGMACOVER 456 (SIGMA CM COATING, SIGMACOVER CM COATING) BASE (KOLORY BEZOŁOWIEOWE) Nr rej. : PR , Dania 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie: Farba epoksydowa baza Znak firmowy (Nazwa) : SIGMACOVER 456 (SIGMA CM COATING, SIGMACOVER CM COATING) BASE Nr rej.

Bardziej szczegółowo

Zwroty R : ŁATWOPALNY. DZIAŁA SZKODLIWIE W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ ODDECHOWĄ I KONTAKTU ZE SKÓRĄ. DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA SKÓRĘ

Zwroty R : ŁATWOPALNY. DZIAŁA SZKODLIWIE W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ ODDECHOWĄ I KONTAKTU ZE SKÓRĄ. DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA SKÓRĘ 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie: farba poliuretanowa - baza Znak firmowy (Nazwa) : Nr karty danych technicznych : 7537 Producent Agent : PPG Coatings SPRL/BVBA.

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr Nr CAS Symbol : Zwroty R stężenie EINECS KSYLEN Xn R10, R20/21, %

Nr Nr CAS Symbol : Zwroty R stężenie EINECS KSYLEN Xn R10, R20/21, % 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie Farba epoksydowa - baza Znak firmowy (Nazwa) Nr rejestr. PR-1321640, Producent Agent PPG Coatings SPRL/BVBA. PPG Coatings Poland

Bardziej szczegółowo

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwy handlowej : numer identyfikacyjny : 61174 Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek czyszczący Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 15.03.2013 Przejrzano dnia : 23.01.2007 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Motoroel LongLife Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 27.03.2006 Strona 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Getriebeoel/Betriebsmittel Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwa Handlowa Wyrobu : ZF-Lifeguardfluid 5 Firma : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Numer

Bardziej szczegółowo

Zwroty R : WYSOCE ŁATWOPALNY. DZIAŁA SZKODLIWIE W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ ODDECHOWĄ I KONTAKTU ZE SKÓRĄ.

Zwroty R : WYSOCE ŁATWOPALNY. DZIAŁA SZKODLIWIE W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ ODDECHOWĄ I KONTAKTU ZE SKÓRĄ. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie: Spoiwo do farby etylokrzemianowej Producent Agent : PPG Coatings SPRL/BVBA. PPG Coatings Poland Sp. z o.o. Agent for PPG Coatings

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS IZOBUTYLOMETYLOKETON F, Xn R11, R20, %

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS IZOBUTYLOMETYLOKETON F, Xn R11, R20, % 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie: Farba epoksydowa - baza Znak firmowy (Nazwa) : Nr karty danych technicznych : 7402 Producent Agent : PPG Coatings SPRL/BVBA. PPG

Bardziej szczegółowo

ZwrotyP : Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznać się z informacją dostarczoną przez Producenta / Agenta.

ZwrotyP : Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznać się z informacją dostarczoną przez Producenta / Agenta. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie: Farba epoksydowa - baza Znak firmowy (Nazwa) : Zalecane zastosowanie: : Rozpuszczalnikowa dwuskładnikowa baza powłoki Producent

Bardziej szczegółowo

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS ADDUKT EPOKSYDOWO-POLIAMIDOWY % KSYLEN Xn R10, R20/21,

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS ADDUKT EPOKSYDOWO-POLIAMIDOWY % KSYLEN Xn R10, R20/21, 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie: Utwardzacz do farby epoksydowej Znak firmowy (Nazwa) : SIGMACOVER 256/435/456/522 (SIGMACOVER CM MIO/COATING/PRIMER / SIGMA CM

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 15.03.2005 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Informacja o wyrobie Znak firmowy : 888100002435 Firma : Volkswagen AG 38436 Wolfsburg Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwa Handlowa Wyrobu : ZF-Lifeguardfluid 6 Firma : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Numer

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

polyamino imidazoline Xi; R36/37/38 R43

polyamino imidazoline Xi; R36/37/38 R43 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie Znak firmowy (Nazwa) Przeznaczenie Utwardzacz do farby epoksydowej, dwuskładnikowej, zawierającej rozpuszczalniki. Producent Agent

Bardziej szczegółowo

SIGMADUR 520 (HB FINISH) BASE (KOLORY BEZOŁOWIOWE)

SIGMADUR 520 (HB FINISH) BASE (KOLORY BEZOŁOWIOWE) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie: farba poliuretanowa - baza Znak firmowy (Nazwa) : Nr rej : PR-1015192, Producent Agent : PPG Coatings SPRL/BVBA. PPG Coatings Poland

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Zastosowanie preparatu : Brise Aerozol Pine : Odświeżacz powietrza w aerozolu. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o., ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa: Olejek miętowy z mięty pieprzowej Oleum

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

KSYLEN Xn R10, R20/21, %

KSYLEN Xn R10, R20/21, % 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie Farba epoksydowa baza Znak firmowy (Nazwa) Nr rejestracyjny PR-235556, (Dania) Producent Agent PPG Coatings SPRL/BVBA. PPG Coatings

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. łuidentyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu biodegradowalny poliester b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów) Toma Sp. z o.o. Ul. Szparagowa 10 62-081 Wysogotowo KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Wystawiono: 2009/07/02 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 30.10.2009 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Data wydania: 21.06.2007 Zastępuje wydanie z 23.10.2003 Producent: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Niemcy * Tel: +49 6151 72-2440 Dystrybutor: Merck Sp. z o.o. * Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

:art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

:art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 1.6 Aktualizacja dnia 08.07.2015 Wydrukowano dnia 19.08.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Gatunek: Filament Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu poliwęglan b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Wykorzystanie substancji/preparatów środek czyszczący Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Zastosowania: Nie dotyczy DYSTRYBUTOR Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne Katarzyna Damętka-Zomerfeld Tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALFA WOOD PROTECT KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

No Change Service! Wersja Utworzono dnia Wydrukowano dnia : +49 (0)40 /

No Change Service! Wersja Utworzono dnia Wydrukowano dnia : +49 (0)40 / 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Producent/Dostawca : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

**********************************************************************************

********************************************************************************** 1. OZNACZENIE PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa i kod produktu: VOLMATON FP-1804 Przeznaczenie: Koncentrat do szlifowania 2. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakterystyka chemiczna: mieszanina związku

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Znak firmowy : Zastosowanie : Do użytku przemysłowego. Firma : GE Specialty Materials (Suisse) Sarl 7, rue du Pré-Bouvier 1217 Meyrin Szwajcaria Numer telefonu : +41-22-989-2111

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych tekst jednolity oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS ADDUKT EPOKSYDOWO-POLIAMIDOWY % KSYLNE Xn R10, R20/21,

Nr Nr CAS Symbol(e): Zwroty R stężenie EINECS ADDUKT EPOKSYDOWO-POLIAMIDOWY % KSYLNE Xn R10, R20/21, 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU ORAZ PRODUCENTA I AGENTA Informacja o wyrobie Farba epoksydowa - utwardzacz Znak firmowy (Nazwa) Zalecane zastosowanie Utwardzacz do farby epoksydowej SigmaCover 350 Producent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie substancji Do receptury

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 26.08.2013 Przejrzano dnia : 30.03.2004 Strona 1 z 7 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : 888100002438 Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AT 360, AT 361, AT 362 Tynk polikrzemianowy baranek 1,0; 1,5; 2,0 mm AT 366, AT 367, AT 368 Tynk

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia 01.10.2009 Wydanie: 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AKTUALIZACJA 01.10.2015 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu Płyn do prania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Gatunek: Filament Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu polistyren wysokoudarowy b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Kod wyrobu : 08935004 MSDS-Identcode : 10011419 Firma : Wurth Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 705 - grunt pod tynki akrylowe. Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88, 40-742

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/5 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8021 42,0411,8022

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo