C O N S T R U C T I O N PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C O N S T R U C T I O N PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI"

Transkrypt

1 C O N S T R U C T I O N PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI 1 grudnia 2014 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Kamila Krzepkowska Krzysztof Wołowiec Data 1 grudnia 2014 r. 1 grudnia 2014 r. Podpis Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. i jego powielanie bez zgody jest zabronione.

2 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 2 z 12, Spis treści 1. Organizator programu Cel i zasady programu Zakres programu Kryteria uczestnictwa Potencjalne źródła błędów Harmonogram programu Koszty udziału i istotne terminy Metody badawcze Jednorodność i stabilność obiektów badań Magazynowanie, pakowanie i dystrybucja obiektów badań Raportowanie wyników Ocena wyników model statystyczny Sprawozdanie z badań Poufność Zapobieganie zmowie i fałszowaniu wyników Postępowanie w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia próbek Rezygnacja z udziału Załączniki Dokumenty związane... 12

3 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 3 z 12, 1. Organizator programu Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jest Organizatorem badań biegłości posiadającym kompetencje do przeprowadzania porównań międzylaboratoryjnych oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy dotyczącej określonych rodzajów obiektów badań biegłości. Przedsiębiorstwo Geologiczne jako Organizator posiada wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB oraz wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC opracowany został w oparciu o: Normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości Normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Dokument PCA DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe. Normę ISO/DIS 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons 1.1. Nazwa i adres Organizatora Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Ul. Hauke Bosaka 3A, Kielce Tel.: , fax: Koordynator Kamila Krzepkowska Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Ul. Hauke Bosaka 3A, Kielce Tel.: , 1.3. Kierownik techniczny Przemysław Domoradzki Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Ul. Hauke Bosaka 3A, Kielce Tel.: ,

4 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 4 z 12, 1.4. Kierownik ds. Jakości, Statystyk Krzysztof Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Ul. Hauke Bosaka 3A, Kielce Tel.: , 1.5. Podwykonawstwo badań Organizator w ramach programu CONSTRACTION nie korzysta z podwykonawstwa. 2. Cel i zasady programu 2.1. Cel programu Celem programu badań biegłości jest: umożliwienie laboratoriom wykonującym rutynowe badania sprawdzenie jakości swojej pracy dostarczenie dowodów umożliwiających potwierdzenie kompetencji technicznych dostarczenie dodatkowych elementów zaufania do laboratorium jego klientom Zasady programu jest programem ciągłym o częstotliwości rund określonej w Skróconym opisie programu na rok - dokument F-01/CONS (załącznik nr 1). Zasada programu badań biegłości oparta jest na porównywaniu wyników otrzymanych przez podmioty uczestniczące w danej rundzie programu. 3. Zakres programu obejmuje swym zakresem badania fizycznych oraz mechanicznych właściwości kruszyw i gruntów Tabela 1. Zakres programu Obiekt badań Kruszywo Grunt Kruszywo Badana cecha Zawartość drobnych cząstek Badanie wskaźnika piaskowego Frakcja 0/4 mm Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego Mrozoodporność w obecności soli Grunt Zawartość części organicznych

5 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 5 z 12, Kruszywo Grunt Kruszywo Kruszywo Kruszywo Skład ziarnowy Metoda przesiewania Zawartość pyłów Wilgotność gruntu Zawartości drobnych cząstek - Badanie błękitem metylenowym Gęstość nasypowa w stanie luźnym oraz zagęszczonym Badania chemiczne wapienia Zawartość CaO, MgO, SiO 2, Fe 2O 3 4. Kryteria uczestnictwa ma charakter otwarty. Kryterium uczestnictwa w programie jest przyjęcie warunków programu przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz zgłoszenie udziału za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego nr F-02/PT-01 załącznik nr 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na jeden z poniższych sposobów: pocztą na adres Organizatora Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o ul. Hauke Bosaka 3A, Kielce faksem, na numer: drogą elektroniczną, na adres: w terminie określonym w Skróconym opisie programu na rok - dokument F-01/CONS (załącznik nr 1). Minimalna liczba Uczestników danej rundy programu wynosi 5. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 5 Organizator może wydłużyć czas przyjmowania zgłoszeń. Maksymalna liczba Uczestników to 40, w przypadku przekroczenia tej liczby decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział w dowolnej liczbie rund dostępnych w programie. Udział w programie badań biegłości jest płatny (punkt 7 programu). Koszty udziału w poszczególnych rundach określone zostały w dokumencie F-01/CONS -Skrócony opis programu na rok - (załącznik nr 1). Koszty udziału nie obejmują dostarczania obiektów badań do Uczestników. Płatność za udział w danej rundzie następuje na podstawie faktury VAT dostarczonej Uczestnikowi wraz z dystrybucją próbek. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. Warunkiem przekazania Uczestnikowi sprawozdania jest uregulowanie należności wynikającej z udziału w danej rundzie.

6 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 6 z 12, 5. Potencjalne źródła błędów Potencjalnymi źródłami błędów w odniesieniu do badanych obiektów badań biegłości mogą być: postępowanie niezgodne z wytycznymi odnośnie metody/techniki, wadliwa aparatura wykorzystana w trakcie wykonywania badania, wystąpienie zmowy wśród Uczestników. 6. Harmonogram programu Harmonogram tworzony jest na dany rok kalendarzowy i przedstawiony został w dokumencie F-01/CONS Skrócony opis programu na rok - (załącznik nr 1). 7. Koszty udziału i istotne terminy Koszty udziału oraz terminy dla rund programu zawiera dokument F-01/CONS - Skrócony opis programu na rok - (załącznik nr 1). 8. Metody badawcze Uczestnicy danej rundy badania biegłości zobowiązani są wykonać badania zgodnie z odpowiednią normą wskazaną w dokumencie F-01/CONS Skrócony opis programu na rok - (załącznik nr 1). Jeżeli Organizator nie narzucił metody/techniki Uczestnicy zobowiązani są postępować z obiektami badań w sposób rutynowo stosowany w swojej codziennej praktyce. 9. Jednorodność i stabilność obiektów badań Ocena jednorodności i stabilności obiektów badań biegłości odbywa się zgodnie z Procedurą ogólną PT-01 Organizacja programu badań biegłości. Każdorazowo przed dystrybucją próbek wykonywana jest ocena jednorodności obiektów badań biegłości na podstawie losowo wybranych próbek gotowych do wysłania. Ocena dokonywana jest na podstawie wybranego parametru zgodnego z daną rundą. Metody obliczeniowe stosowane do oceny jednorodności obiektów badań są zgodne z norma ISO 13528:2005 Załącznik B. Wyznaczone zostają: średnią wartość oznaczanego parametru dla próbek jednostkowych X odchylenie standardowe średniej S x odchylenie standardowe w obrębie par próbek jednostkowych S w odchylenie standardowe pomiędzy próbkami jednostkowymi S s Próbki uważane są za wystarczająco jednorodne, jeżeli spełnione jest kryterium: Ss 0,3 σ

7 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 7 z 12, Ss - jest odchyleniem standardowym pomiędzy próbkami jednostkowymi σ - jest odchyleniem standardowym do oceny biegłości σ = σ 12 + S s 2 σ 12 odchylenie standardowe dla badań biegłości S s 2 odchylenie standardowe między próbkami Metody obliczeniowe stosowane do oceny stabilności obiektów badań są zgodne z normą ISO 13528:2005 Załącznik B. Próbki uważane są za wystarczająco stabilne, jeżeli spełnione jest kryterium: I x y I 0,3 σ x - jest średnią wartością oznaczanego parametru dla próbek jednostkowych otrzymaną podczas badania jednorodności y - jest średnią wartością oznaczanego parametru dla próbek jednostkowych otrzymaną podczas badania stabilności σ - jest odchyleniem standardowym do oceny biegłości. 10. Magazynowanie, pakowanie i dystrybucja obiektów badań Magazynowanie, pakowanie i dystrybucja obiektów badań odbywa się zgodnie z Procedurą ogólną PT-01 Organizacja programu badań biegłości. Obiekty badań rozsyłane są do Uczestników w dniu określonym w dokumencie F-01/CONS - Skrócony opis programu na rok - (załącznik nr 1). Obiekty badań dostarczane są do Uczestników za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Obiekty pakowane są w taki sposób aby ich właściwości fizyko-mechaniczne do chwili dostarczenia do Uczestnika nie uległy zmianom. Wraz z obiektami badań Uczestnicy otrzymują: fakturę VAT, Kartę wyników - formularz nr F-02/CONS wraz z nadanym kodem Uczestnika oraz List przewodni z instrukcją zawierającą informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem. 11. Raportowanie wyników Raportowanie wyników odbywa się wyłącznie przy użyciu formularza F-02/CONS Karta wyników. Uzyskane wyniki należy przedstawiać z dokładnością wskazaną przez Organizatora.

8 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 8 z 12, Wyniki należy dostarczyć w terminie określonym dla każdej rundy dokument F-01/CONS Skrócony opis programu na rok Wyniki należy przesyłać do Organizatora na jeden ze sposobów przedstawionych w punkcie 4. Wyniki dostarczone po upływie wskazanego terminu nie będą poddane ocenie. 12. Ocena wyników model statystyczny Rezultaty działania Uczestników poddawane są analizie zgodnie z Procedurą ogólną PT-01 Organizacja programu badań biegłości. Wartość przypisana w każdej rundzie badania biegłości jest wartością uzgodnioną z wyników uczestników lub w przypadku gdy w badaniach biegłości wykorzystuje się certyfikowany materiał odniesienia wartość certyfikowana dla danej cechy jest wykorzystywana jako wartość przypisana. Za sposób ustalenia wartości przypisanej i oszacowanie niepewności jej wyznaczenia odpowiada Statystyk. Do wyznaczenia wartości przypisanej i jej niepewności gdy liczba uczestników 8 stosuje się odporną metodę statystyczną zgodną z normą ISO 13528:2005 załącznik C p. C1 Algorytm A. Do identyfikacji wartości odstających stosuje się test Grubbsa Dla wszystkich wartości przypisanych na podstawie wyników Uczestników, szacuje się niepewność standardową ich wyznaczania Ux, zgodnie z normą ISO 13528:2005 punkt U x = 1,25 x S / p S - odporne odchylenie standardowe wyników obliczonych przy użyciu algorytmu A p liczba uczestników Stosowane przy ocenie wyników badań odchylenie standardowe do oceny biegłości σ jest definiowane, zgodnie z normą ISO 13528:2005 załącznik C, jako odporne odchylenie standardowe S*, wyznaczone na podstawie wyników badań uzyskanych przez uczestników w bieżącej rundzie. Jeżeli zależność Ux, 0,3 σ, wyznaczona zgodnie z normą ISO 13528:2005 punkt 4.2., jest spełniona to wtedy niepewność wartości przypisanej jest pomijalna i nie musi być uwzględniana w obliczeniach a do zestawienia osiągnięć uczestników stosuje się wskaźnik z wyrażony wzorem: x - wynik uzyskany przez Uczestnika; Z = x X σ X - wartość przypisana; σ - odchylenie standardowe.

9 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 9 z 12, Przyjęto następujące kryterium oceny: z 2,0 - wynik zadowalający; 2,0 z 3,0 - wynik wątpliwy; z 3,0 - wynik niezadowalający. W przypadku gdy powyższy warunek nie jest spełniony, wówczas do zestawienia osiągnięć Uczestników stosuje się wskaźnik z (zgodnie z normą ISO 13528:2005 punkt 7.6) Z x X = σ 2 + U2 x x - wartość średnia dla danego parametru uzyskana przez Uczestnika, X - wartość przypisana, σ odchylenie standardowe do oceny biegłości, Ux niepewność standardowa wartości przypisanej X. Przyjęto następujące kryterium oceny: z ' 2,0 - wynik zadowalający; 2,0 z ' 3,0 - wynik wątpliwy; z ' 3,0 - wynik niezadowalający. Gdy Liczba uczestników 8 do wyznaczenia wartości przypisanej oraz jej niepewności stosujemy następującą analizę statystyczną Dla wszystkich wartości przypisanych na podstawie wyników uczestników, szacuje się niepewność standardową ich wyznaczania Ux, zgodnie z poniższymi wzorami U x = 1,25 x S/ p S - odchylenie standardowe wyników uzyskanych przez Uczestników p liczba uczestników Jeżeli spełniony jest warunek Ux, 0,3 S, to wtedy niepewność wartości przypisanej jest pomijalna i nie musi być uwzględniana w obliczeniach a do zestawienia osiągnięć uczestników stosuje się wskaźnik z, wyrażony wzorem: Z = x X S

10 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 10 z 12, x - wynik uzyskany przez Uczestnika; X - wartość przypisana; S - odchylenie standardowe. Przyjęto następujące kryterium oceny: z 2,0 - wynik zadowalający; 2,0 z 3,0 - wynik wątpliwy; z 3,0 - wynik niezadowalający. W przypadku gdy powyższy warunek nie jest spełniony, wówczas do zestawienia osiągnięć Uczestników stosuje się wskaźnik z (zgodnie z normą ISO 13528:2005 punkt 7.6) Z x X = S 2 + U2 x x - wartość średnia dla danego parametru uzyskana przez Uczestnika, X- wartość przypisana, S odchylenie standardowe do oceny biegłości, Ux niepewność standardowa wartości przypisanej X. Przyjęto następujące kryterium oceny: z ' 2,0 - wynik zadowalający; 2,0 z ' 3,0 - wynik wątpliwy; z ' 3,0 - wynik niezadowalający. 13. Sprawozdanie z badań Każdy z Uczestników po przeprowadzonej rundzie otrzymuje sprawozdanie zawierające szczegółowe informacje, takie jak: nazwa i dane kontaktowe Organizatora badań biegłości; nazwa i dane kontaktowe koordynatora; nazwiska, funkcje, i podpisy osób autoryzujących sprawozdanie; data wydania sprawozdania; kod nadany Uczestnikowi; numer sprawozdania i identyfikacja programu badania biegłości; opis obiektów badania biegłości wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowywania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności; wyniki Uczestników

11 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 11 z 12, dane statystyczne oraz podsumowanie wraz z wartościami przypisanymi i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną; procedury stosowane do wyznaczania każdej wartości przypisanej; szczegóły dotyczące spójności pomiarowej i niepewności pomiaru każdej wartości przypisanej; procedury wykorzystywane do wyznaczenia odchylenia standardowego dla oceny biegłości; komentarz i wskazówki dotyczący interpretacji rezultatów Uczestników; procedury wykorzystywane do statystycznej analizy danych. Sprawozdania wysyłane do Uczestników będą drogą elektroniczną, w postaci plików pdf. Każdy Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora w przypadku niezgodności w sprawozdaniu mających wpływ na końcowa ocenę wyników. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia ewentualnych błędów w sprawozdaniu i poinformowania o tym wszystkich Uczestników. 14. Poufność Organizator zapewnia Uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z Uczestnictwem w programie. Każdy Uczestnik otrzyma indywidualny kod, który umożliwi identyfikację swoich rezultatów. Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie. Organizator zastrzega sobie prawo bez zgody Uczestnika do wykorzystania w celach naukowobadawczych wyników badań, w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika. 15. Zapobieganie zmowie i fałszowaniu wyników Rundy Programu badań biegłości są tak projektowane aby zapewnić jak najmniejszą możliwość zmowy i fałszowania wyników. Każdy Uczestnik programu pozostaje anonimowy a jego identyfikacja odbywa się za pomocą indywidualnie przypisanego oznaczenia kodowego. Uczestnicy badań biegłości są zobowiązani do unikania zmowy i fałszowania wyników. Organizator przy okazji różnych kontaktów z Uczestnikami porusza temat zmowy i apeluje o etyczne zachowania w tym względzie. W przypadku stwierdzenia zmowy i/lub fałszowania wyników, rezultaty Uczestnika/ Uczestników nie zostaną uwzględnione w raporcie bez zwrotu kosztów uczestnictwa. 16. Postępowanie w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia próbek Obiekty badań dostarczane są Uczestnikom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

12 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. Strona 12 z 12, Uczestnicy zobowiązani są do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki przed jej odbiorem. Organizator nie odpowiada za stan obiektu badania od momentu odebrania go przez Uczestnika. W przypadku nie otrzymania obiektu badania w spodziewanym terminie, otrzymania uszkodzonej przesyłki lub otrzymania obiektu badania w stanie budzącym wątpliwość co do możliwości przeprowadzenia badań należy ten fakt niezwłocznie zgłosić koordynatorowi programu. Koordynator programu podejmuje decyzję o możliwości ponownego wysłania obiektu badań. 17. Rezygnacja z udziału Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w organizowanych badaniach biegłości, poprzez wysłanie pisemnej rezygnacji na adres Organizatora na 14 dni przed datą planowanej dystrybucji próbek (za datę rezygnacji uznawana jest data otrzymania pisma przez Organizatora). 18. Załączniki Załącznik nr 1 dokument F-01/CONS - Skrócony opis programu na rok - Załącznik nr 2 formularz nr F-02/PT-01 - Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 3 formularz nr F-02/CONS - Karta wyników 19. Dokumenty związane PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości ISO/DIS 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons DA-05 wyd. 5 z r. Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości DA-06 wyd. 4 z r. Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej DAPT-01 wyd. 4 z r. Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Data Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Autor dokumentu 30.12.2014 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 30.12.2014 KJ Agata Wilczyńska- Piliszek Zatwierdził do stosowania 30.12.2014 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo