Warszawa maj 2007 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa maj 2007 rok"

Transkrypt

1 GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK /07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI PLANOWEJ w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów mrożonych Z A T W I E R D Z A M Główny Inspektor Monika Rzepecka Warszawa maj 2007 rok Wzór F-5/PG-GNK-01 Wydanie: 1 z dnia , str.1/2

2 I. S T R E S Z C Z E N I E Wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły w pierwszym kwartale 2007 roku kontrolę planową w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów mrożonych na terenie województw o wysokim potencjale przetwórstwa rybnego Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko- Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Dolnośląskie Łódzkie Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie Podlaskie Lubelskie Próbki ryb i przetworów rybnych zostały pobrane w 30 podmiotach, w tym: 25 zakładach przetwórstwa rybnego (co stanowiło 69% zakładów przetwórstwa rybnego zlokalizowanych na terenie województw objętych kontrolą) i 5 hurtowniach rybnych (co stanowiło 7% hurtowni rybnych zlokalizowanych na terenie województw objętych kontrolą). Opolskie Śląskie Świętokrzyskie Małopolskie Podkarpackie Rys. 1. Województwa, na terenie których przeprowadzono kontrolę W ramach kontroli przeprowadzono: ocenę organoleptyczną próbek pobranych z 86 partii przetworów rybnych o łącznej masie 231 ton, badania fizykochemiczne próbek pobranych z 124 partii przetworów rybnych o łącznej masie 367 ton, ocenę prawidłowości oznakowania 154 partii przetworów rybnych o łącznej masie 335 ton, ocenę prawidłowości paczkowania 37 partii przetworów rybnych o łącznej masie 184 ton, kontrolę prawidłowości składowania i transportu. Największa ilość nieprawidłowości dotyczyła znakowania, co przedstawiono na Wykresie1. Nieprawidłowości w zakresie: paczkowania 8% znakowania 55% cech fizykochemicznych 35% cech organoleptycznych 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wykres 1. Udział procentowy partii, w których stwierdzono poszczególne rodzaje nieprawidłowości - w ogólnej ilości skontrolowanych partii Strona 2 z 10

3 Ponadto, w 3 podmiotach, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie magazynowania produktów. W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami: wydano decyzje administracyjne dotyczące 38 partii o łącznej masie 16 ton, zastosowano 17 mandatów, w łącznej kwocie zł. Przekazano informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach do właściwego miejscowo, wojewódzkiego inspektoratu JHARS w Szczecinie oraz do Okręgowego Urzędu Miar. 1. Cel kontroli II. CZĘŚĆ OGÓLNA Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych, w tym ryb mrożonych i przetworów rybnych mrożonych, ze szczególnym uwzględnieniem: jakości handlowej ryb i przetworów rybnych w zakresie zgodności z deklaracją producenta, prawidłowości znakowania surowca, opakowań jednostkowych i zbiorczych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych Unii Europejskiej, prawidłowości paczkowania, sposobu składowania i transportu, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej. 2. Miejsce i czas kontroli Kontrolę przeprowadziły w I kwartale 2007 roku wojewódzkie inspektoraty JHARS z siedzibą w: Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olsztynie i Szczecinie zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych mrożonych, znak: GI-GNK /06, opracowanym przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Próbki ryb i przetworów rybnych zostały pobrane w 30 podmiotach, w tym w: 25 zakładach przetwórstwa rybnego (co stanowiło 69% zakładów przetwórstwa rybnego zlokalizowanych na terenie województw objętych kontrolą), 5 hurtowniach rybnych (co stanowiło 7% hurtowni rybnych zlokalizowanych na terenie województw objętych kontrolą). Strona 3 z 10

4 3. Podstawy prawne W trakcie kontroli obowiązywały następujące akty prawne: 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE, L 017, z , str. 22); 2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE, L 278, z , str. 6); 3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE, L 334 z , str. 1), zmienione Rozporządzeniem Komisji: 323/97 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. Urz. WE, L 52 z , str. 8); 2578/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz. Urz. WE, L 298 z , str. 1); 2495/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. WE, L 337 z , str. 23); 4) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE, L 139 z , str. 55); 5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. WE, L 338 z , str. 27); 6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577); 7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz z późn. zm.); 8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno -spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772); 9) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 59, poz. 526 z późn. zm.); 10) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U nr 171 poz. 1225); 11) Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); 12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760); 13) Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386); 14) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.); Strona 4 z 10

5 15) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 15, poz. 124, z późn. zm.); 16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej, organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej (Dz.U nr 196 poz. 2015). 1. Wyniki kontroli III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA A. KONTROLA JAKOŚCI HANDLOWEJ Kontrola jakości handlowej obejmowała wykonanie następujących analiz: parametrów wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz z późn. zm.), tj.: oznaczenie zawartości mięsa ryby po usunięciu glazury, określenie procentowej zawartości składników w przypadku przetworów rybnych z dodatkami, np. warzywnymi, dodatkowych parametrów, w przypadku deklaracji producenta, tj.: ocena organoleptyczna, badania zawartości glazury w przypadku ryb mrożonych glazurowanych, oznaczenie zawartości tłuszczu, oznaczenie zawartości białka, oznaczenie innych parametrów istotnych z punktu widzenia jakości handlowej. W trakcie kontroli poddano ocenie organoleptycznej 86 partii przetworów, o łącznej masie 231 ton, w tym: 63 partie ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 212,4 tony, 11 partii przetworów rybnych mrożonych, panierowanych o łącznej masie 17,2 tony, 12 partii marynat rybnych o łącznej masie 1,4 tony. Stwierdzono nieprawidłowe cechy organoleptyczne w przypadku 1 partii o masie 130 kg, wyprodukowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zakwestionowana partia mrożonych filetów z morszczuka posiadała zapach gnilny. W trakcie kontroli poddano badaniom fizykochemicznym 124 partie przetworów, o łącznej masie 367 ton, w tym: 92 partie ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 283,4 tony, 20 partii przetworów rybnych mrożonych, panierowanych o łącznej masie 82,3 tony, 12 partii marynat rybnych o łącznej masie 1,4 tony. Strona 5 z 10

6 Stwierdzono nieprawidłowe cechy fizykochemiczne 43 partii o łącznej masie 95 ton. Stanowiło to 35% skontrolowanej w tym zakresie ilości partii i 26% masy partii. Do głównych przyczyn wystąpienia nieprawidłowości można zaliczyć: stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez producentów, niewłaściwy przebieg procesu technologicznego, nieprawidłowe warunki magazynowania wyrobów gotowych. Do stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych, które świadczą o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych producentów przetworów rybnych, należą: zaniżona zawartość mięsa ryby po usunięciu glazury średnio o 7,3% (w przedziale 4% - 14,2%); Nieprawidłowość dotyczyła 10 partii ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 55,3 tony. Zakwestionowane partie pochodziły z podmiotów zlokalizowanych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i małopolskiego. zawyżona zawartość glazury średnio o 6% (w przedziale 2,8% - 17,8%); Nieprawidłowość dotyczyła 19 partii ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 74,7 tony. Zakwestionowane partie pochodziły z podmiotów zlokalizowanych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego. zawyżona zawartość panieru o 21,2%; Nieprawidłowość dotyczyła 1 partii ryb mrożonych panierowanych o masie 1,54 tony. Zakwestionowana partia pochodziła z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego. zawyżona zawartość tłuszczu o 7,3%; Nieprawidłowość dotyczyła 1 partii przetworu rybnego panierowanego o masie 1,2 tony. Zakwestionowana partia pochodziła z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. zaniżona zawartość mięsa ryb w objętych kontrolą marynatach rybnych, średnio o 7,5%; Nieprawidłowość dotyczyła 4 partii o łącznej masie 656 kg. Zakwestionowane partie pochodziły z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i śląskiego. zaniżona masa netto w przypadku marynat rybnych, średnio o 10,4%; Nieprawidłowość dotyczyła 3 partii o łącznej masie 817 kg. Zakwestionowane partie pochodziły z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego. Do stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych, które świadczą o niewłaściwym przebiegu procesu technologicznego lub warunkach magazynowania powodujących wysuszkę ryb mrożonych, należą: zawyżona zawartość mięsa ryby w produkcie po usunięciu glazury średnio o 1,2%; Nieprawidłowość dotyczyła 7 partii ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 11 ton. Zakwestionowane partie pochodziły z podmiotów zlokalizowanych na terenie województw: pomorskiego i małopolskiego. Strona 6 z 10

7 zaniżona procentowa zawartość dodatków warzywnych średnio o 4%; Nieprawidłowość dotyczyła 2 partii marynat rybnych o łącznej masie 91 kg Zakwestionowane partie pochodziły z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. zaniżona zawartość glazury średnio o 1,2%; Nieprawidłowość dotyczyła 5 partii ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 6,3 tony. Zakwestionowane partie pochodziły z hurtowni zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. zaniżona zawartość tłuszczu średnio o 1,6%; Nieprawidłowość dotyczyła 3 partii ryb mrożonych o łącznej masie 3,5 tony. Zakwestionowane partie pochodziły z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. zaniżona zawartość białka o 1,6%; Nieprawidłowość dotyczyła 1 partii ryby mrożonej o masie 10 kg. Zakwestionowana partia pochodziła z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. zawyżona zawartość białka średnio o 1,7%; Nieprawidłowość dotyczyła 2 partii ryb mrożonych o łącznej masie 2,4 tony. Zakwestionowane partie pochodziły z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. zawyżona zawartość ryby bez panieru o 5%; Nieprawidłowość dotyczyła 1 partii ryby mrożonej panierowanej o masie 155 kg. Zakwestionowana partia pochodziła z hurtowni zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego. Wnioski podsumowujące wyniki badań laboratoryjnych, zostały zamieszczone w punkcie 3 części szczegółowej niniejszej informacji. B. KONTROLA ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH I TRANSPORTOWYCH Sprawdzono oznakowanie: mięsa ryb użytego do produkcji, opakowań jednostkowych przetworów, opakowań zbiorczych. Wyniki kontroli oznakowania surowca rybnego Nieprawidłowe oznakowanie 10 partii surowca rybnego pochodzącego z krajów trzecich, o łącznej masie 19 ton, stwierdziły wojewódzkie inspektoraty z siedzibą w: Katowicach, Krakowie i Olsztynie w 4 podmiotach. Zakwestionowanym surowcem było głównie mięso śledzia mrożonego. Pozostałe partie stanowiło mięso halibuta i morszczuka. Strona 7 z 10

8 Najistotniejszą nieprawidłowością był brak lub niepełne oznakowanie surowca w języku polskim, co stwierdzono w przypadku każdej zakwestionowanej partii. W zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko -mazurskiego stwierdzono również brak dołączonych do surowców, informacji o: postaci, w jakiej produkt został wprowadzony na rynek, kategorii świeżości i wielkości, daty przeprowadzenia klasyfikacji i data wysłania produktu, nazwy i adresu wysyłającego. Ponadto, informacja dotycząca państwa pochodzenia, była oznaczona literami alfabetu łacińskiego o wysokości poniżej 20 mm. Podsumowując, oznakowanie wyżej wymienionych partii było niezgodne z wymaganiami: Rozporządzenia Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE, L 334 z , str. 1, ze zm.), Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577). Wyniki kontroli oznakowania opakowań jednostkowych i transportowych Sprawdzono prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych i transportowych 154 partii przetworów rybnych, o łącznej masie 335 ton. Stwierdzono, iż 85 partii o łącznej masie 153,5 tony, posiadało nieprawidłowe oznakowanie opakowań. Stanowiło to 55% skontrolowanej w tym zakresie ilości partii i 46% skontrolowanej masy partii. Nieprawidłowo oznakowane produkty pochodziły z 22 podmiotów. Najistotniejsze nieprawidłowości w przypadku oznakowania ryb mrożonych dotyczyły niezgodności z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE, L 017, z , str. 22), tj.: brak informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu, brak informacji dotyczącej handlowego oznaczenia gatunku ryby w produkcie, podanie błędnych informacji dotyczących obszaru połowu, określenie metody produkcji i rejonu połowu w języku angielskim, podanie dodatkowej nazwy handlowej innej ryby, nieużytej do wytworzenia produktu. Pozostałe nieprawidłowości stwierdzane w oznakowaniu opakowań jednostkowych i zbiorczych: brak informacji o ilości mięsa po usunięciu glazury, brak informacji o zastosowanym procesie technologicznym (tj. ryba glazurowana), nieczytelne oznakowanie produktu, całkowity brak oznakowania opakowań jednostkowych, brak określenia produkt głęboko mrożony i nie zamrażać ponownie, Strona 8 z 10

9 mała wielkość czcionki w określeniu ilości nominalnej, podanie określenia waga netto i waga brutto, użycie nieprawidłowego określenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, brak informacji, w którym znajduje się termin przydatności do spożycia, data minimalnej trwałości określona datą dzienną, poprzedzona wyrażeniem najlepiej spożyć przed końcem, zamiast najlepiej spożyć przed, wyszczególnienie niewłaściwej daty minimalnej trwałości, bezpodstawne wydłużenie terminu przydatności do spożycia, brak danych identyfikujących producenta, nieprawidłowe dane identyfikujące producenta, brak formy prawnej podmiotu, tj. imienia i nazwiska osoby fizycznej wykonującej działalność, brak numeru partii produkcyjnej, brak informacji w języku polskim. Wnioski podsumowujące wyniki kontroli znakowania, zostały zamieszczone w punkcie 3 części szczegółowej niniejszej informacji. C. KONTROLA PACZKOWANIA Kontrolą paczkowania objęto 37 partii przetworów rybnych o łącznej masie 184 tony. W zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego, stwierdzono zaniżoną masę netto (od 1 g do 16 g), 3 partii marynat o łącznej masie 817 kg. D. KONTROLA SPOSOBU SKŁADOWANIA I TRANSPORTU W zakładzie produkcyjnym, w którym stwierdzono nieprawidłowe paczkowanie marynat, stwierdzono również nieprawidłowe warunki składowania surowca rybnego przeznaczonego do produkcji. Na stanie mroźni stwierdzono przechowywanie (wraz z surowcem) 540 kg mielonej, mrożonej słoniny przeznaczonej przez właścicielkę do utylizacji. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie magazynowania w dwóch hurtowniach na terenie województwa małopolskiego. W jednym z podmiotów stwierdzono przechowywanie w magazynie partii przeterminowanych steków rybnych panierowanych, natomiast w drugim podmiocie brak rejestracji temperatur. W pozostałych podmiotach kontrola nie wykazała nieprawidłowości. E. KONTROLA DOKUMENTACJI Stwierdzono, że 2 podmioty zlokalizowane województwa małopolskiego i 2 podmioty na terenie województwa śląskiego, nie zgłosiło faktu prowadzonej działalności gospodarczej odpowiedniemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 47 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych. W pozostałych przypadkach kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. Strona 9 z 10

10 2. Zastosowane sankcje Wydano decyzje administracyjne dotyczące 38 partii o łącznej masie 16 ton, w tym: 31 decyzji nakazujących poddanie artykułów zabiegowi prawidłowego oznakowania, 4 decyzje nakazujące poddanie 6 partii marynat rybnych o łącznej masie 1 tony, zabiegowi ponownego przerobu, w związku z zaniżoną zawartością mięsa ryby, 3 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 partii ryb mrożonych o łącznej masie 715 kg, w związku z zawyżoną zawartością glazury oraz 1 partii ryb mrożonych o masie 36 kg ze względu na przeterminowanie. Zastosowano 17 mandatów, w łącznej kwocie zł. Przekazano informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach do właściwego miejscowo, wojewódzkiego inspektoratu JHARS w Szczecinie oraz do Okręgowego Urzędu Miar. 3. Wnioski z kontroli Wyniki kontroli jakości handlowej w zakresie badań laboratoryjnych, wskazują jednoznacznie na wyraźne tendencje w stosowaniu przez producentów ryb i przetworów rybnych nieuczciwych praktyk handlowych. Stosowane jest zaniżanie masy netto produktów oraz zawyżanie zawartości składników takich jak: panier i warzywa, kosztem udziału mięsa ryb. Nieuzasadnione z technologicznego punktu widzenia zwiększanie ilości glazury na rybach mrożonych glazurowanych stanowi zagrożenie dla konsumenta podczas zakupu tych produktów w punktach sprzedaży detalicznej. Wyniki kontroli znakowania potwierdzają stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych na rynku ryb w Polsce. Brak lub podanie dwóch różnych informacji dotyczących handlowego oznaczenia gatunku ryby sugeruje możliwość wykorzystywania przez producentów tańszych surowców i oferowaniu ich jako droższe. Brak informacji o ilości mięsa ryby w produkcie, jak również brak oznakowania w języku polskim, nieczytelność etykiety, podawanie masy netto zaniżoną wielkością czcionki, są kolejnymi przykładami na to, że należy prowadzić kontrole jakości handlowej przetworów rybnych w celu zapewnienia ochrony konsumentów. Należy również zaznaczyć, zaobserwowaną zależność pomiędzy jakością handlową produktów rybnych a zakresem parametrów objętych deklaracjami podmiotów. Stwierdzono przypadki producentów, którzy ograniczali deklaracje jakościowe do jednego parametru, tj. zawartość mięsa ryby w produkcie. Brak jest obligatoryjnych przepisów określających wymagania w zakresie takich podstawowych parametrów jak np. ocena organoleptyczna. W związku z powyższym należy również objąć ochroną producentów, którzy deklarują szereg parametrów w zakresie jakości handlowej. Opracowanie: Monika Kołodziejczyk Sprawdzenie: Dorota Krzyżanowska Warszawa, dnia maja 2007 r. Strona 10 z 10

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nr 1169/2011 wprowadza wiele

Rozporządzenie nr 1169/2011 wprowadza wiele GOSPODARKA zmiany w znakowaniu żywności sierpień 2014 tom 68 Beata Rozporządzenie nr 1169/2011 Majchrzak Nowe wymagania dotyczące znakowania ważne od 13 grudnia 2014 r. Komisja Europejska, chcąc ujednolicić

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo