Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych."

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. zawarta w dniu roku, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, Poznań reprezentowaną przez:. REGON , NIP zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a p., z siedzibą w., przy ul.., NIP. zwanym dalej Wykonawcą PRZEDMIOT UMOWY 1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczna oraz transport oraz magazynowanie wyposażenia stoisk targowych Zamawiającego w okresie od 1 października 2010 do 30 listopada 2013 roku Wykonawca zobowiązany jest do zabudowy stoiska targowego w formie i zasadach współpracy oraz w miejscach i terminach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega, iż szczegółową formę i sposób wykonania baneru oraz logo Wielkopolski wraz z calimem, który zostanie umieszczony na stoisku targowym, przedstawi Wykonawcy po uzyskaniu odrębnego projektu graficznego wraz z opisem technicznym jego wykonania, zgodnym z Systemem Identyfikacji Wizualnej przyjętym przez Zamawiającego. 3 1.Warunki techniczne montażu i eksploatacji stoisk targowych określają w szczególności: 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401), 2. projekty graficzno plastyczne zabudowy stoiska w wariantach zabudowy 30, 70 i 120 metrów kwadratowych wraz z dokumentacją techniczną, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. Dokumentacja techniczna oraz wizualizacja zabudowy stoiska przekazane zostaną przez Zamawiającego Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

2 TERMINY 4 1. Jeżeli Zamawiający zamierza dokonać zmian w harmonogramie wystaw obejmujących zmianę terminów lub miejsca wystawy, to najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem montażu/demontażu stanowiska targowego zobowiązany jest pisemnie wystąpić do Wykonawcy z informacją na temat planowanych zmian w harmonogramie. W razie użycia faksu lub poczty elektronicznej otrzymanie korespondencji musi być potwierdzone przez adresata. 2. Zmiana w harmonogramie dokonywana jest w formie pisemnego powiadomienia. 5 Wykonawca zwolniony jest z zachowania terminów w przypadku: 1. Niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy w szczególności spowodowanej brakiem terminowej zapłaty. 2. Zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zmian koncepcji zabudowy. 3. Wstrzymania robót przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4. Zdarzenia losowego rozumianego jako wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagła choroba/uraz ciała osób odpowiedzialnych za montaż/demontaż stoiska targowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby dotrzymanie ustalonego harmonogramu. CENA 6 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w wysokości:..p odwyższone o należny podatek VAT. 2. Cena określona w ust. 1 obejmuje: transport wyposażenia stoisk targowych do i z miejsca ekspozycji, każdorazowy jednokrotny montaż i demontaż stoiska targowego w miejscach ekspozycji, wskazanych w załączniku do umowy wraz z podłączeniem mediów, protokolarne przekazanie stoiska targowego do eksploatacji oraz do magazynowania, magazynowanie elementów wyposażenia stoiska w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenie prac montażu/demontażu stoiska targowego oraz elementów wyposażenia stoisk targowych za które odpowiada Wykonawca w okresie obowiązywania umowy. ODBIÓR 7 1. Odbiór prac montażowych i przekazanie stoiska do eksploatacji Zamawiającemu, dokonane będzie w dniu zakończenia montażu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym na podstawie protokołu odbioru. Bezwzględnie oddanie gotowego stanowiska targowego musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed dniem rozpoczęcia imprezy targowej. 2. Nieobecność Zamawiającego lub jego przedstawiciela w wyznaczonym przez Wykonawcę dniu odbioru upoważnia Wykonawcę do dokonania przekazania jednostronnego, która to czynność jest podstawą do wystawienia faktur.

3 3. Wykonawca i Zamawiający sporządzą w dniu zakończenia imprezy targowej protokół zdania Wykonawcy wyposażenia stoiska targowego z opisem stanu przekazywanego wyposażenia Wykonawcy do magazynowania. ROZLICZENIA 8 1. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w częściach każdorazowo po zakończeniu imprezy targowej określonej w harmonogramie wystaw. Podstawą wystawienia faktury cząstkowej jest zakończenie jednokrotnego montażu i demontażu stoiska targowego potwierdzone protokołem. Faktury będą wystawiane do 7 dni po zakończeniu eksploatacji stoiska targowego w danej lokalizacji 2. Faktura za każdorazowe wykonanie montażu i demontażu stoiska targowego obejmować będzie 1/19 kwoty netto określonej w 6 ust 1 umowy Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, Poznań, pokój Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy tj.:.. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 10 Wykonawca: 1. Natychmiastowo i skutecznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach takich jak: a. kradzież, zniszczenie, uszkodzenie elementów stoiska targowego, b. zamiar zajęcia lub dokonanie zajęcia elementów stoiska targowego. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przekazanego mu mienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. 3. Zobowiązuje się ubezpieczyć na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia elementów stoiska targowego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, iż ewentualne straty Zamawiającego wynikłe z utraty lub zniszczenia elementów stoiska targowego, za które odpowiada Wykonawca w okresie, w którym posiada przedmiotowe elementy, zostaną pokryte przez ubezpieczyciela Wykonawcy lub z jego środków własnych. 5. Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w terminie wyznaczonym przez strony. 6. W przypadku stoiska 30 m 2,70 m 2 i 120 m 2 Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest każdorazowo do wyposażenia stoiska w media tj. prąd, wodę oraz odprowadzenie ścieków. Po zakończeniu każdych targów Wykonawca zobowiązany jest do odłączenia w/w mediów oraz demontażu stoiska. 7. Wykonawca oświadcza, iż świadczył będzie pomoc techniczną podczas trwania imprez targowych obejmującą zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elementów wyposażenia stoiska (w szczególności sprzętu elektronicznego, wiązki elektrycznej, punktów świetlnych, etc).

4 8. Wykonawca odpowiada za terminowy, określony w harmonogramie, montaż i demontaż stoiska targowego. W przypadku nie dotrzymania terminów z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości umowy, określonej w 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki. POSTANOWIENIA DODATKOWE Wykonawca oświadcza, iż tytułem zagwarantowania prawidłowego wykonania umowy przedłożył Zamawiającemu zabezpieczenie w formie., stanowiące równowartość 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 6 ust 1 umowy. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zwolni zabezpieczenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono wykonane należycie. 4. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 15% wysokości zabezpieczenia. 5. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie siedziby lub adresu do doręczeń. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni podany adres ma skutek doręczenia. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy k.c. oraz inne powszechnie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd właściwy dla Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA..

5 Załącznik nr 1 - Wykaz targów turystycznych z udziałem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na lata Informacje szczegółowe dotyczące stoisk Szczegółowy opis dodatkowych elementów, jakie powinno zawierać stoisko (poza elementami wymienionymi w projektach graficzno-plastycznych) w podziale na 30 m 2, 70m 2 oraz 120 m 2 wygląda następująco: A. Opis Stoiska 120 m² - TOUR SALON Stoisko wyspowe o powierzchni 120 m² ( wymiary 7 m x 17), wysokość minimum 4 m - maksymalnie 5 m Stoisko otwarte, lady z zamykanymi na klucz szafkami wzdłuż obwodu stoiska, min 1 metr długości Trzy strefy przestrzenne na stoisku strefa magazynowa (zamknięta), strefa kuchenna ( zamknięta), strefa do rozmów ( otwarta) Wykładzina w kolorystyce logo Wielkopolski z przewagą zieleni Zabudowa stoiska ( lady, kwadratowe stoliki do rozmów, krzesła, hokery, stojaki na foldery) Oświetlenie stoiska Grafika wielkoformatowa ( zdjęcia wielkoformatowe, bez kolaży, wymiana zdjęć na każdy cykl targów co roku w kolejnych latach ) Wielopłaszczyznowe wizualizacje Napis Wielkopolska widoczny z odległych punktów hali targowej Tematy przewodnie TS rok 2010 Turystyka konna, tematy w latach ustalone na pół roku przed rozpoczęciem zabudowy stoiska Napisy informacyjne dot. współwystawców ( lista współwystawców dostarczona na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia targów Żywa zieleń Telewizor plazmowy powyżej 40 cali Plakietka informacyjna/tablica informująca o realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej w w/w zakresie. Wytyczne na stronie (konieczność akceptacji plakietki przez ostateczną akceptacją projektu graficznego) Napis Wielkopolska Organizacja Turystyczna oraz logo Wielkopolski Zaplecze magazynowe drzwi pełne zamykane na klucz: Regały - 4 szt. Wieszak płaski (na 4 haczyki)- 3 szt. Lustro - 1 szt. Zaplecze kuchenne z wyposażeniem, drzwi pełne zamykane na klucz: Lodówka - 1 szt. o pojemności min. 180 l Regały - 3 szt. Szafka kuchenna ze zlewozmywakiem - 1 szt. Szafka zamykana na klucz - 2 szt. Lustro - 1 szt. Wieszak płaski (na 4 haczyki)- 2 szt. Szklanki wysokie do soków- 24 szt. Filiżanki i spodki do kawy - 24 szt. Talerze płaskie - 6 szt. Talerze deserowe - 6 szt.

6 Podwójny ekspres do kawy - 2 szt. Czajnik elektryczny - 1 szt. Cukiernice - 6 szt. Kieliszki do koniaku - 12 szt. Kieliszki do wina białego - 12 szt. Miseczki do orzechów - 6 szt. Łyżeczki - 24 szt. Podwójne gniazdo elektryczne 2 szt. B. Opis Stoiska 70 m² - NA STYKU KULTUR Stoisko wyspowe o powierzchni 70 m² ( prostokąt o wymiarach 10m x 7m), wysokość minimum 4 m - maksymalnie 5 m Stoisko otwarte, lady wzdłuż obwodu stoiska, min 1 metr długości Dwie strefy przestrzenne na stoisku strefa magazynowo-kuchenna (zamknięta), strefa do rozmów (otwarta) Wykładzina w kolorystyce logo Wielkopolski z przewagą zieleni Zabudowa stoiska ( lady z zamykanymi na klucz szafkami, kwadratowe stoliki do rozmów, krzesła, hokery, stojaki na foldery) Oświetlenie stoiska Grafika wielkoformatowa ( zdjęcia wielkoformatowe bez kolaży, ustalenie zdjęć ze zleceniodawcą) Wielopłaszczyznowe wizualizacje Napis Wielkopolska widoczny z odległych punktów hali targowej Tematy stoiska zgodne ze strategią marketingową Woj. Wlkp. Napisy informacyjne dot. współwystawców (lista współwystawców dostarczona na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia targów ) Żywa zieleń Telewizor plazmowy powyżej 40 cali Plakietka informacyjna/tablica informująca o realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej w w/w zakresie. Wytyczne na stronie (konieczność akceptacji plakietki przez ostateczną akceptacją projektu graficznego) Napis Wielkopolska Organizacja Turystyczna oraz logo Wielkopolski, Zaplecze kuchenno-magazynowe z wyposażeniem, drzwi pełne zamykane na klucz Lodówka - 1 szt. o pojemności min. 180 l Regały - 3 szt. Szafka kuchenna ze zlewozmywakiem - 1 szt. Szafka zamykana na klucz - 1 szt. Lustro - 1 szt. Wieszak płaski (na 4 haczyki)- 3 szt. Szklanki wysokie do soków - 12 szt. Filiżanki i spodki do kawy - 12 szt. Talerze płaskie - 6 szt. Talerze deserowe - 6 szt. Podwójny ekspres do kawy - 1 szt. Czajnik elektryczny - 1 szt. Cukiernice - 4 szt. Kieliszki do koniaku - 12 szt. Kieliszki do wina białego - 12 szt. Miseczki do orzechów - 4 szt. Łyżeczki - 12 szt. Podwójne gniazdo elektryczne 2 szt.

7 C. Opis Stoiska 30 m² Stoisko o powierzchni 30 m² ( o wymiarach 5m x 6m), wysokość max 4 m Stoisko półwysep ( z trzech stron otwarte) Dwie strefy przestrzenne na stoisku strefa magazynowo-kuchenna (zamknięta), strefa do rozmów ( otwarta) Wykładzina w kolorystyce Loga WOT z przewagą zieleni Zabudowa stoiska ( lady z zamykanymi na klucz szafkami, kwadratowe stoliki do rozmów, krzesła, hokery, stojaki na foldery) Oświetlenie stoiska Grafika wielkoformatowa ( zdjęcia wielkoformatowe bez kolaży, ustalenie zdjęć ze zleceniodawcą zdjęcia do wymiany na każdy kolejny rok) Wielopłaszczyznowe wizualizacje Napis Wielkopolska nad stoiskiem,widoczny z odległych punktów hali targowej Tematy stoiska zgodne ze strategią marketingową Woj. Wlkp. Napisy informacyjne dot. współwystawców (lista współwystawców dostarczona na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia targów ) Plakietka informacyjna/tablica informująca o realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej w w/w zakresie. Wytyczne na stronie (konieczność akceptacji plakietki przez ostateczną akceptacją projektu graficznego) Napis Wielkopolska Organizacja Turystyczna oraz logo Wielkopolski Zaplecze kuchenno-magazynowe z wyposażeniem, drzwi pełne zamykane na klucz: Regały - 2 szt. Szafka zamykana na klucz - 2 szt. Lustro - 1 szt. Wieszak płaski (na 4 haczyki)- 3 szt. Podwójne gniazdo elektryczne 1 szt. L.p. IMPREZA Terminy Powierzchni a stoiska ROK 2010 OPIS 1. TOUR SALON Poznań m² Pkt. A oraz projekt graficznoplastyczny powierzchni stoiska na 120 m² ROK Na Styku Kultur Łodź m² Pkt. B oraz projekt graficznoplastyczny powierzchni stoiska na 70 m² 3. GLOB Katowice m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 4. Wrocław m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 5. MTT Gdańsk m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 6. LATO Warszawa m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 7. TOUR SALON Poznań Październik m² Pkt. A oraz projekt graficznoplastyczny powierzchni stoiska na 120 m²

8 ROK Na Styku Kultur Łodź Luty m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 9. GLOB Katowice Marzec m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 10. Wrocław Kwiecień m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 11. MTT Gdańsk Kwiecień m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 12. LATO Warszawa m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 13. TOUR SALON Poznań Październik m² Pkt. A oraz projekt graficznoplastyczny powierzchni stoiska na 120 m² ROK Na Styku Kultur Łodź Luty m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 15. GLOB Katowice Marzec m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 16. Wrocław Kwiecień m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 17. MTT Gdańsk Kwiecień m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 18. LATO Warszawa m² Pkt. C oraz projekt graficznoplastyczny 19. TOUR SALON Poznań Październik m² Pkt. A oraz projekt graficznoplastyczny powierzchni stoiska na 120 m²

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo