Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie Lipiec 1992 Elżbieta Berkowska, Robert Kijak Informacja Nr 51 W Polsce, głównie w województwie katowickim rośnie ilość nagromadzonych odpadów. Brak obowiązujących, jednolitych wytycznych dotyczących magazynowania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, stwarza zagrożenie dla środowiska. Stowarzyszenie z EWG nakłada na Polskę konieczność opracowania systemu prawnego, który zabezpieczy środowisko i zdrowie ludzi, m.in. przed niekorzystnym oddziaływaniem wysypisk odpadów. W Polsce nie istnieje oddzielna ustawa o odpadach. Gospodarkę odpadami reguluje Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia r. oraz szereg aktów prawnych i wytycznych przytoczonych w pracy. Projekt Ustawy o odpadach został przygotowany w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W pracy zamieszczono przegląd obowiązujących aktów prawnych oraz zaleceń i wytycznych dotyczących magazynowania odpadów na wysypiskach w Polsce, a także wybór przepisów i ustaw z różnych krajów dotyczących magazynowania odpadów. Przy wyborze przepisów międzynarodowych sugerowano się doświadczeniem krajów wytwarzających najwięcej odpadów, także niebezpiecznych oraz stosujących nowoczesne technologie ich składowania.

2 - 1 - Wstęp Z roku na rok rośnie ilość odpadów zarówno przemysłowych, jak i bytowych magazynowanych na wysypiskach. Według danych GUS z roku 1990, często uważanych za zaniżone, zgromadzonych zostało do tej pory ponad 1.6 mld ton odpadów przemysłowych, głównie w województwach południowych [1]. W tym samym roku wywieziono na składowiska komunalne około 46 mln m 3 stałych i 16.5 tys. ton płynnych odpadów. W Polsce nadal najbardziej powszechną formą utylizacji odpadów pozostaje ich magazynowanie. Duża część z nich przechowanych jest w sposób zagrażający środowisku naturalnemu. Powszechne jest składowanie odpadów: - na składowiskach nieszczelnych, - na terenach o nierozpoznanych warunkach hydrogeologicznych, - bez zezwolenia (na składowiskach dzikich), - komunalnych włącznie z silnie toksycznymi, - mogących wydzielać szkodliwe pary i gazy od atmosfery bez izolacji, - o nierozpoznanym składzie chemicznym. Przyczyn tego stanu należy szukać w braku jednolitych, jasnych zasad dotyczących gromadzenia odpadów. 1. Zasady gospodarki odpadami w krajach wysokouprzemysłowionych Gospodarka odpadami w EWG opiera się na: - unikaniu ich wytwarzania poprzez preferowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych, - recyklingu, - bezpiecznym składowaniu [2]. Dyrektywa EWG o odpadach 75/442 EEC nakłada na państwa członkowski obowiązek: - powoływania odpowiedniego organu władzy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami, - opracowania przez ten organ planów usuwania odpadów, - wydawania koncesji dla przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem odpadów i późniejszego ich nadzorowania i kontrolowania, - stosowania "zasady kraju zanieczyszczającego" (koszt usuwania jest ponoszony przez posiadacza odpadów, byłego posiadacza i wytwarzającego odpady) [3]. Każde państwo członkowskie powinno popierać gospodarcze wykorzystanie odpadów i przesyłać co trzy lata raport o stanie gospodarki odpadami. Dyrektywa EWG 78/319 EEC o odpadach toksycznych i niebezpiecznych wymaga przydziału czasowych koncesji na wszelkie działania związane z usuwaniem tych odpadów, a także na opracowywanie planów ich utylizacji. Dyrektywa ta nakazuje selektywne postępowanie z odpadami toksycznymi i niebezpiecznymi, niezależnie od etapu ich unieszkodliwiania [3]. Przyjęta w roku 1986 zachodnioniemiecka "Ustawa o unikaniu odpadów i gospodarce odpadami" nakazuje stosowanie najbardziej zaawansowanych technologii w celu zapewnienia bezpiecznego magazynowania odpadów. Odpady, które nie mogą podlegać recyklingowi muszą być doprowadzone przed składowaniem, zarówno pod ziemią jak i na jej powierzchni, do stanu nie stwarzającego zagrożenia [4]. Amerykańska ustawa dotycząca gospodarki odpadami "Resource Conservation and Recovery Act"

3 - 2 - (RCRA) z 1976 po raz pierwszy w historii USA stworzyła całościowy program kontroli odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustaliła ona minimalne standardy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Mimo, że składowanie odpadów pozostaje najbardziej popularną formą ich unieszkodliwiania, to ma rosnąć ilość odpadów podlegających recyklingowi. Proponowane poprawki do RCRA z 1991 roku, zakładają 25 procentowy recykling w 1995 roku i 50% w Duży procent składowanych odpadów stanowią popioły pochodzące ze spalania odpadów [5]. 2. Międzynarodowe przepisy dotyczące magazynowania odpadów 2.1 Składowanie odpadów w krajach EWG W krajach EWG składowanie odpadów pozostaje ostatecznością, gdy nie ma innej możliwości przerobu odpadów. Obecnie poszczególne kraje członkowskie EWG mają własne, różne metody składowania odpadów. Komisja Europejska przedstawiła propozycje standardów składowania odpadów oraz listę odpadów, które powinny być składowane według specjalnych przepisów [3j. Dyrektywy EWG zalecają w czasie unieszkodliwiania odpadów podjęcie kroków w celu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a w szczególności: - zabezpieczenie wód, powietrza, ziemi, roślin i zwierząt, - ograniczenie hałasu i odorów, - ograniczenie niekorzystnych działań w środowisku wiejskim i w miejscach szczególnie chronionych. Według Komisji Europejskiej kraje członkowskie EWG powinny podjąć działania w celu likwidacji nieuporządkowanych wysypisk substancji niebezpiecznych. 2.2 Przepisy dotyczące magazynowania odpadów w RFN Zgodnie z "Ustawą o unikaniu odpadów i gospodarce odpadami" z 1986 roku na wysypiskach, mogą być składowane jedynie odpady obojętne i nierozpuszczalne, niemożliwe do ponownego wykorzystania [4]. Od 1 października 1990 r. obowiązuje w RFN "Techniczna instrukcja o niebezpiecznych odpadach", która wprowadza zasady kontroli i monitoringu tego typu odpadów. Odpady mogą być przechowywane tylko w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska, niezależnie od długości okresu składowania. Przed magazynowaniem muszą być doprowadzone do stanu nie stwarzającego zagrożenia dla środowiska. Powinny zatem podlegać uprzednio procesom biologicznym, chemicznym i fizycznym. W przypadku, gdy doprowadzenie do takiego stanu nie jest możliwe, odpady muszą być składowane bez kontaktu z biosferą (np. pod ziemią). Instrukcja wymaga zabezpieczenia dna wysypiska wielowarstwowym systemem uszczelniającym posiadającym 30 centymetrową warstwę odwadniającą, system odprowadzający wycieki, warstwę ochronną, szczelną warstwę z tworzywa sztucznego i warstwę gruntu grubości 150 cm o współczynniku przepuszczalności k < 5 x m/s. Wymagane jest także zabezpieczenie wysypiska warstwą zewnętrzną składającą się ze 100 centymetrowej warstwy rekultywacyjnej, 30 centymetrowej warstwy odwadniającej, warstwy z tworzywa sztucznego, 50 centymetrowej warstwy gruntu o współczynniku przepuszczalności k < 5 x m/s oraz warstwy wyrównującej [6]. 2.3 Akty prawne i przepisy wykonawcze dotyczące składowania odpadów w Stanach Zjednoczonych Ustawa "Resource Conservation and Recovery Act" (RCRA) z 1976 roku nakazuje Departamentowi Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej przekazywanie Kongresowi raportów o stanie wysypisk służących do przechowywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Poprawki do ustawy z 1984 miały na

4 - 3 - celu stworzenie jeszcze ściślejszej kontroli przy unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych. W części dotyczącej odpadów niebezpiecznych, ustawa zobowiązuje Agencję Ochrony Środowiska (EPA) do opracowania całościowego systemu przepisów od miejsca powstawania odpadów, poprzez miejsca gromadzenia, transportu, aż do ostatecznego ich magazynowania lub unieszkodliwiania. RCRA zakazuje składowania jakichkolwiek odpadów w inny sposób, jak na wysypisku uporządkowanym. Wysypisko do bezzbiornikowego magazynowania odpadów znajdujących się na liście odpadów niebezpiecznych i odpadów płynnych spoza tej listy powinno zabezpieczać źródła wody pitnej przed przeciekami pochodzącymi z tych odpadów [5]. Kryteria, na podstawie których EPA klasyfikowała odpady to ich: - toksyczność, - trwałość, - zdolność do biodegradacji, - potencjalnej możliwości akumulacji w tkankach, - palność, - korozyjność, - inne możliwe niekorzystne oddziaływania na środowisko. Gubernator każdego stanu może żądać określenia zagrożenia związanego z danym odpadem lub umieszczenia odpadu na liście odpadów niebezpiecznych. Odpady z kopalni, popiół ze spalania węgla i innych paliw, pył z cementowni również podlegają ocenie przez EPA. W przypadku, gdy zostaną zakwalifikowane jako niebezpieczne, EPA określa warunki na jakich mogą one być składowane zarówno na wysypisku, jak i w otworach wiertniczych, sztolniach itp. EPA określiła nowe kryteria dla wysypisk przyjmujących niebezpieczne odpady bytowo-gospodarcze i z zakładów wytwarzających niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych ( kg/rok) [5, 7]. Kryteria wg ustawy wymagają prowadzenia monitoringu wód podziemnych, określenia standardów lokalizacji i sposobów organizacji wysypiska. Ustawa zobowiązała Agencję do rozstrzygnięcie kwestii, czy zużyte oleje należy traktować jako odpady niebezpieczne, W proponowanych poprawkach 102 kadencji Kongresu (25 kwiecień 1991) oleje nie są definiowane jako odpady niebezpieczne. RCRA nakazuje, aby zakład wytwarzający odpady niebezpieczne zmniejszył ich objętość do minimum i ograniczył ich toksyczność, aby zminimalizować ewentualne skażenie środowiska. Zakład musi przedstawiać co dwa lata Agencji Ochrony Środowiska lub władzom stanowym raporty o działaniach w celu zmniejszenia objętości i toksyczności odpadów. Ustawa zezwoliła na składowania odpadów niebezpiecznych zawierających związki z "Listy kalifornijskiej" oraz pozostałe dioksyny i pewne rozpuszczalniki określone przez ustawę tylko pod ziemią lub w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska. Zgodnie z RCRA mają być wydawane pozwolenia na przerób, przechowywanie i składowanie odpadów niebezpiecznych. Pozwolenia wydawane są przez EPA lub upoważnione władze stanowe. Celem pozwoleń jest zapewnienie zgodności ze standardami EPA. Bez nich przerób, przechowywanie i składowanie odpadów niebezpiecznych jest zabronione. System pozwoleń jest dwuetapowy: pozwolenie czasowe, później stałe, gdy zostaną spełnione warunki wymagane przez EPA (po okresie prowadzenia monitoringu wód podziemnych i regularnego płacenia opłat za korzystanie ze środowiska). Starając się o pozwolenie trzeba podać skład, ilość, stężenie substancji toksycznych oraz miejsce, gdzie mają być przerabiane, przechowywane czy składowane. Pozwolenia są wydawane na określony czas, nie przekraczający 10 lat. Przy czym po 5 latach sprawa jest ponownie rozpatrywana, aby zapewnić

5 - 4 - zgodność z wymaganiami. Ponadto trzeba określić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Od lipca 1990 obowiązują (później czasowo zawieszone) wytyczne wydane przez Nuclear Regulatory Commission (NRC) określane jako "below regulatory concern", które zawierają szereg wyjątków w procedurze magazynowania radioaktywnych odpadów o niskiej aktywności (np. ze szpitali). Pewne ilości tych odpadów mogą być przechowywane na komunalnych wysypiskach. 2 października 1991 Komisja Spraw Wewnętrznych Izby Reprezentantów przegłosowała przywrócenie tych wytycznych. Przepisy dotyczące lokalizacji i projektowania wysypisk Ustawa RCRA nakazuje, aby wysypisko było lokalizowane co najmniej 1/4 mili od podziemnego źródła wody pitnej [5]. Nowe składowiska według wytycznych Agencji Ochrony Środowiska muszą być wyposażone (minimalne wymagania dotyczące wyposażenia wysypiska odpadów niebezpiecznych) w warstwę uszczelniającą, system odprowadzający przecieki powyżej i poniżej drugiej warstwy uszczelniającej i system kontrolny wód podziemnych. Podczas eksploatacji składowiska, spodnia warstwa uszczelniająca zabezpiecza lub minimalizuje przecieki z systemu odprowadzającego. Wypełnione składowisko powinno być zabezpieczone (przykryte) przed niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (opady atmosferyczne). Poprawki do amerykańskiej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami stałymi i niebezpiecznymi (Hazardous and Solid Wastes Amendments) wymagają projektowania na wysypiskach podwójnej warstwy uszczelniającej składającej się z dwóch typów materiałów: elastycznej membrany i scalonego, niskoprzepuszczalnego gruntu (przepuszczalność < l x 10-7 cm/s). Wielowarstwowa warstwa przykrywająca składowisko została zaprojektowana w celu: (1) wykluczenia kontaktu odpadów z wodą, (2) zabezpieczenia odpadów przed ludźmi i zwierzętami, (3) zabezpieczenia przeciw niekontrolowanymi przeciekami i oparami do środowiska. Warstwa przykrywająca (zewnętrzna) składa się z: - warstwy gleby, - filtrów, - bariery biotycznej, - systemu drenującego, - bariery hydraulicznej (elastyczna wkładka), - buforu, - systemu wentylacyjnego. Filtry zabezpieczają system drenujący przed zatykaniem się. Bariera biotyczna zatrzymuje korzenie roślin i zwierzęta (np. gryzonie) przed penetracją w dół. System drenujący odprowadza wodę opadową. Bariera hydrauliczna zatrzymuje wodę przed przenikaniem poniżej. Bufor oddziela barierę hydrauliczną od odpadów i zarazem wzmacnia mechanicznie konstrukcję. System wentylacyjny odprowadza zbierające się gazy. 2.4 Wytyczne dotyczące projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów przemysłowych w prowincji Alberta (Kanada) Wytyczne dotyczące składowania odpadów przemysłowych w prowincji Alberta w Kanadzie podają podstawowe wskazania dotyczące lokalizacji i eksploatacji wysypisk odpadów przemysłowych[19]. Lokalizacja wysypisk: - należy unikać terenów zabudowanych, terenów podmokłych, na wiecznej zmarzlinie, w pobliżu

6 - 5 - siedzib zwierząt, systemów odwadniających, miejsc narażonych na sezonowe powodzie, - dno rowów i komór wysypisk powinno być, co najmniej 1.5 m powyżej najwyższego sezonowego poziomu wód gruntowych (wyjątkiem są wysypiska z bardzo mało przepuszczalnym podłożem), - może być lokalizowane nad warstwą wodonośną, po wykazaniu, że warstwa powyżej zbudowana z nisko przepuszczalnego materiału o odpowiedniej grubości. Eksploatacja wysypisk: - odpady należy składować w taki sposób, żeby unikać zanieczyszczenia środowiska, - należy zabezpieczyć wysypisko przed przeciekami do wód gruntowych, - należy zbierać wodę opadową do rowów odprowadzających, aby zapobiec kontaktowi z odpadami, - należy prowadzić monitoring i przedstawiać regularnie raporty o stanie wód podziemnych. Wymagania po zamknięciu wysypiska Do 20 lat po zamknięciu wysypiska lub do czasu, gdy następują przecieki nakazuje się: - utrzymania sprawnego systemy odwadniającego, - przeprowadzanie monitoringu. Wytyczne hydrogeologiczne Pożądany jest teren płaski, co najwyżej lekko pofalowany. Niepożądane są zagłębienia w kształcie zbieżnego stożka, a także depresje, gdzie gromadzi się woda oraz wąwozy, kanały ściekowe wód, tarasy strumieni i rzek, równiny, na których występują powodzie. Materiał podłoża powinien wykazać się niską przepuszczalnością hydrauliczną (< l x 10-6 cm/s, np. glina). Grubość naturalnego materiału - podłoża o pożądanej przewodności hydraulicznej powinna wynosić co najmniej 10 m. Niebezpieczne odpady płynne nie mogą być składowane gdy brak jest: - podwójnego zabezpieczenia dna, przy czym jedna z warstw powinna być syntetyczna, - systemu odprowadzania wycieków, - systemu wykrywania wycieków między dwoma warstwami. - monitoringu wód gruntowych. 3. Gospodarka odpadami w Polsce W Polsce od wielu lat obserwuje się wzrost nagromadzenia odpadów przemysłowych. W 1975 r. nagromadzonych było 684 mln ton odpadów przemysłowych, w 1980 r. 914 mln ton, w 1986 r mln ton, a w 1990 roku już mln ton. Najwięcej tj. 646 mln ton znajduje się w województwie katowickim, mln ton w woj. legnickim i mln ton w woj. wałbrzyskim. Z mln ton odpadów wytworzonych w 1990 r. wykorzystano gospodarczo 53.6%, unieszkodliwiono 0.2%, a składowano 46.2%, w tym na wysypiskach zakładowych mln ton, na międzyzakładowych 5.4 mln ton, a na komunalnych 0.8 mln ton. Nie zrekultywowana powierzchnia składowisk, hałd, wysypisk i stawów osadowych w 1990 r. wynosiła ha. Aż 65 miast w Polsce to miasta o dużej skali zagrożenia odpadami; koncentrowało się w nich 69.8% krajowej ilości odpadów nagromadzonych w środowisku [1]. Wśród nagromadzonych odpadów dominującą grupę stanowią: odpady górnicze mln ton, szlamy poflotacyjne i odpady popłuczkowe mln ton, popioły lotne i żużle z elektrowni i elektrociepłowni mln ton. Trwają próby ich gospodarczego wykorzystania i gromadzenia odpadów powęglowych i pochodzących z elektrowni w kopalniach Chwałowice i Andaluzja jako podsadzki. Realizowane są instalacje do neutralizacji odpadów toksycznych w Bydgoszczy i dla rejonu południowego. Tylko niewielki procent odpadów komunalnych jest utylizowanych w inny sposób niż gromadzenie na wysypisku. Próby obejmują [10]:

7 kompostownie w Katowicach i w Warszawie, - instalację do pirolizy w Dąbrowie Górniczej. Opracowywane są plany generalnego systemu utylizacji odpadów komunalnych w Warszawie, aglomeracji katowickiej, w Płocku, Lublinie i Krośnie. Program utylizacji odpadów ma koordynować utworzone niedawno Centrum Gospodarki Odpadami z siedzibą w Katowicach. Polityka ekologiczna państwa przewiduje szersze stosowanie technologii małoodpadowych i bezodpadowych oraz wtórne wykorzystania odpadów. W przypadku rozwoju energetyki jądrowej specjalnej uwadze poddane musi być składowanie odpadów średnio i słabo radioaktywnych oraz przeróbka zużytego paliwa. Polityka ekologiczna zaleca recykling, gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich odprowadzania do środowiska, a w przypadku składowania, uprzednią neutralizację. Priorytety krótkookresowe w dziedzinie gospodarowania odpadami przewidują: - zmniejszenie uciążliwości odpadów przez zapoczątkowanie realizacji programów zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych i komunalnych, ich utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów toksycznych, priorytety średniookresowe: - zmniejszenie ogólnej ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych wymagających składowania - co najmniej o 20%, przez sukcesywne wdrażanie nowoczesnych technologii maki- i bezodpadowych, - zwiększenie wykorzystania odpadów na cele gospodarcze (dotyczy to zwłaszcza popiołów lotnych i żużli z elektrowni i elektrociepłowni, odpadów hutniczych i odpadów z przemysłu chemicznego), - zwiększenie stopnia odzysku poszukiwanych komponentów z nagromadzonych na wysypiskach odpadów przemysłowych (węgiel, metale ciężkie), - objęcie unieszkodliwianiem bądź bezpiecznym składowaniem wszystkich wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, - rozszerzenie zakresu prac i zwiększenie nakładów na prace nad rekultywacją terenów zdegradowanych (składowaniem odpadów bądź innymi formami działalności przemysłu i rolnictwa) i przywracanie tym terenom pierwotnych walorów użytkowych, - stworzenie systemów preselekcji i recyklingu odpadów komunalnych i ich przeróbki na kompost, - podjęcie produkcji odpowiednich maszyn i urządzeń z zakresu ochrony środowiska, m. in. dla potrzeb kompostowni i spalarni, - dostosowanie przepisów prawnych i systemów organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadami do odpowiednich uregulowań obowiązujących w krajach EWG. Priorytety długookresowe przewidują: - wprowadzenie zakazu składowania odpadów na wysypiskach bez ich uprzedniej utylizacji (składowanie tylko całkowicie nieprzetwarzalnych składowanych odpadów) [11]. 4. Gromadzenie odpadów na wysypiskach według obowiązujących aktów prawnych w Polsce Odpady, których nie można wykorzystać gospodarczo, likwiduje się lub unieszkodliwia, gromadzi albo wylewa w miejscach wyznaczonych na ten cel w planach zagospodarowania przestrzennego, w sposób zapewniający ochronę środowiska (Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia r., Dz. U. z 1980 Nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami). Sposób usuwania i unieszkodliwiania odpadów grożących skażeniem lub zakażeniem i innych szczególnie szkodliwych dla środowiska wymaga uzgodnienia z terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego. Przepisy te stosuje się do usuwania i likwidacji surowców, produktów i innych materiałów uznanych za nieprzydatne (ustawa j.w.).

8 - 7 - W przypadku opakowań oraz innych wyrobów, które po wykorzystaniu lub zużyciu zagrażałyby środowisku, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne wytwarzające te odpady są zobowiązane określić sposób ich powtórnego wykorzystania, a w razie braku takich możliwości - sposób gromadzenia lub likwidacji zapewniający ochronę środowiska (ustawa j.w.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. z dnia r. Nr 4, poz. 23) nakazuje zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom powierzchni ziemi przez niewłaściwe składowanie odpadów i nakazuje przywracanie jej do właściwego stanu w razie uszkodzenia lub zniszczenia. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku w miastach i wsiach (Dz. U r. Nr 24, poz. 91) określono warunki i wymagania, jakie należy spełnić przy wyznaczaniu miejsc gromadzenia odpadów, których nie można wykorzystać gospodarczo. Dotyczą one w szczególności: - strefy ochronnej, - warunków technicznych urządzenia wysypiska, - sposobu eksploatacji składowiska, w tym również ograniczeń w rodzajach składowanych odpadach, selektywnego składowania odpadów, - sposobu izolowania odpadów, stopnia wykorzystania pojemności eksploatacyjnej wysypiska, wykonania ekspertyzy, opracowania instrukcji eksploatacyjnej składowiska, prowadzenia stałych lub okresowych badań nad wpływem składowiska na stan czystości środowiska. Jednostka organizacyjna zarządzająca składowiskiem odpadów jest zobowiązana: 1. ewidencjonować ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych na składowisko, 2. utrzymywać i eksploatować składowisko w sposób zapewniający zachowanie wymagań higienicznosanitarnych i ochrony środowiska, 3. odmawiać przyjęcia odpadów o nieznanym składzie, 4. zawiadamiać właściwy organ w sprawie wyznaczenia składowiska, o zakończeniu eksploatacji składowiska i o wykonaniu prac rekultywacyjnych. Budowa składowisk i wysypisk odpadów, gospodarcze ich wykorzystanie lub utylizacja ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony przyrody, użytków rolnych i powierzchni ziemi (Uchwała Sejmu z dnia r. w sprawie intensyfikacji działań na rzecz ochrony środowiska opublikowana w M.P. z dnia r. Nr 3, poz. 20). Strefy ochronne (Zarządzenie Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania granic i obszarów stref ochronnych oraz orientacyjnych wskaźników ich szerokości; M.P r., Nr 27, poz. 241) o szerokości 500 m powinny otaczać następujące składowiska: - przemysłowych odpadów organicznych o pow. poniżej 10 ha oraz obiekty do gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin powyżej 1000 t, - przemysłowych odpadów nieorganicznych (mineralnych) o powierzchni powyżej 30 ha, - kompostownie stałych odpadów komunalnych, - wysypiska odpadów komunalnych. - odpadów poflotacyjnych w górnictwie rud metali nieżelaznych, - skaty płonnej w kopalniach, a o szerokości 300 m składowiska przemysłowych odpadów nieorganicznych (mineralnych) poniżej 30 ha. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz.U. z dnia r. Nr 125, poz. 558) wymaga od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jednostek organizacyjnych przedstawiania

9 - 8 - wojewodzie, w terminie do 31 grudnia każdego roku, wykazu danych o rodzaju, słoto i miejscu składowania (wylewania) odpadów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska (Dz. U. z dnia r. Nr 41, poz. 240; zmiany Dz. U. z dnia r. Nr 42, poz. 246 oraz r. Nr 88, poz. 512) nakłada kary pieniężne za gromadzenie lub wylewanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel lub niezgodne z warunkami określonymi w decyzji o wyznaczeniu składowiska odpadów. 5. Instrukcje i zalecenia dotyczące magazynowania odpadów w Polsce Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Instytut Kształtowania Środowiska opracował w 1973 r. "Wytyczne programowania i projektowania wysypisk sanitarnych" [12]. Podstawowym celem wytycznych jest zapewnienie: - wyboru optymalnego rozwiązania wysypisk odpowiadającego warunkom lokalnym, zapewniającego w maksymalnym stopniu ochronę środowiska, - osiągnięcie optymalnych parametrów techniczno-ekonomicznych przez dobór odpowiedniej technologii i urządzeń technicznych. Podstawą do ustalenia lokalizacji i przygotowania dokumentacji i projektu wysypiska powinien być "Program ogólnego unieszkodliwiania odpadów" stanowiący część składową "Programów ogólnych oczyszczania miast". Program unieszkodliwiania odpadów składowanych na wysypiskach sanitarnych, powinien być opracowany na okres perspektywiczny, zgodnie z okresem obowiązującym dla planów zagospodarowania przestrzennego miasta, regionu, aglomeracji. Program ten powinien zawierać: - obliczenie wielkości gromadzonych odpadów komunalnych i przemysłowych, - inwentaryzację istniejących wysypisk z określeniem chłonności i przewidywanego okresu eksploatacji, - zestawienie wytypowanych terenów, zakwalifikowanych na przyszłe wysypiska, - propozycję rejonizacji wysypisk wraz z przypisaniem im określonych miast i osiedli, z których odpadki będą usuwane na wysypiska oraz wielkości nagromadzonych odpadów. Wybór lokalizacji wysypiska powinien być oparty na przeprowadzonej analizie techniczno-ekonomicznej warunków transportu odpadów. Kryteria wyboru terenów pod wysypiska to: warunki terenowe - na wysypisko mogą być przeznaczone zagłębienia (naturalne i sztuczne), wyrobiska po glinie, piasku i żwirze oraz tereny płaskie; warunki hydrologiczne i geologiczne - wysypiska nie powinny być lokalizowane na kierunku spływu wód gruntowych, a także tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wyższy niż 2 m. Podłoże powinno być odpowiednio grube i w zasadzie nieprzepuszczalne. W wypadku braku wymaganego podłoża należy sztucznie uszczelnić je np: gliną (powyżej 50 cm), folią polietylenową. Jeżeli wysypisko zlokalizowane jest w zagłębieniu terenowym, przez które przepływają wody powierzchniowe, konieczne są rowy opaskowe wokół obiektu. Wodę opadową z terenów wyżej położonych odprowadzają kolektory. Niezbędne jest utworzenie 300 metrowej strefy ochronnej. W "wytycznych" zamieszczono przepisy dotyczące technologii składowania odpadów w sposób uporządkowany. Odpady przywożone na wysypisko należy rozplantować tak, aby tworzyły cienkie warstwy (2 m). Każdą warstwę przykrywa się materiałem izolacyjnym - około 0.15 m dla warstwy pośredniej, dla

10 - 9 - warstwy zewnętrznej m. a następnie ugniata się ją. W opracowaniu określono rodzaje materiałów używanych na warstwy izolacyjne: a) warstwy pośrednie - ziemia, piasek, gruz budowlany, popiół, żużel, b) warstwa zewnętrzna - ziemia, piasek. Warstwy izolacyjne należy układać ze spadkiem w jednym kierunku na całym wysypisku. Wymagane jest wyposażenie składowiska w kominki wentylacyjne do odprowadzenia gazów gromadzących się w składowanych odpadach. Wysypiska powinny być lokalizowane tam, gdzie przewiduje się w planach zagospodarowania przestrzennego tereny zieleni. "Wytyczne" zawierają wymagania projektowe i zakres dokumentacji technicznej wysypisk sanitarnych oraz zasady technologiczne i eksploatacyjne składowania odpadów na wysypiskach sanitarnych. Zamieszczono również listę odpadków nadających się na tego typu wysypiska: - odpadki osiedlowe (odpadki domowe oraz zbliżone do nich pod względem właściwości tzw. odpadki bytowo-gospodarcze z zakładów pracy), - żużel z kotłowni, - popiół, - gruz budowlany, - odpadki wielkogabarytowe (zarówno z budynków mieszkaniowych, jak i zakładów handlowych, usługowych, hoteli np: meble, materace, pralki, opakowania tekturowe i kartonowe, itp.), - odwodnione osady ściekowe, - odpadki rolnicze (z upraw rolnych). Natomiast zakazuje składowania odpadków naftopochodnych lub posiadających właściwości toksyczne i wybuchowe. Ogólne zasady składowania odpadów zawarte są też w "Tymczasowych wytycznych w sprawie klasyfikacji odpadów" [13]. Odpady klasy I i II to odpady niebezpieczne wymagające całkowitej izolacji od otoczenia. Powinno się je przechowywać np. w zamkniętych zbiornikach, komorach kopalnianych i skalnych, izolując je od podłoża. Odpady szkodliwe klasy III należy składować w izolacji od podłoża, zabezpieczone rowami opaskowymi z możliwością odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Odpady klasy IV powinny być składowane na wyznaczonych i zalegalizowanych terenach. "Wytyczne metodyczne: badania wpływu składowisk odpadków na środowisko" opracowane przez J. Polkowskiego i zespół z 1980 r. przeznaczone były do wdrożenia w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska. Praca ta zawiera metody kontroli powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych a także odcieków oraz metody poboru próbek ścieków i odpadów do analiz wraz z lokalizacją sieci obserwacyjnej. Autorzy podają wymogi, które powinno spełniać składowisko odpowiednio zlokalizowane: usytuowanie na gruncie gliniastym, bardzo spoistym, o współczynniku filtracji k 10 < 10-5 cm/s, wykonanie obwałowania, rowów opaskowych, drenażu i oczyszczania wód odciekowych [14]. C. Kolago w 1986 roku opracował "Hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji wysypisk odpadów bytowych" [15]. W pracy zawarte zostały informacje na temat lokalizacji wysypisk ze szczególnym uwzględnieniem warunków hydrologicznych. Autor poddaje ocenie różne przepisy dotyczące lokalizacji i projektowania wysypisk. Na podstawie tej pracy opracowane zostały w 1991 r. "Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym" [17].

11 W pracy "Gospodarcze wykorzystanie wyrobisk" zamieszczono polskie zalecenia dotyczące składowania odpadów w wyrobiskach, opracowane na potrzeby programu CPBP "Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego". Zagospodarowanie obszarów poeksploatacyjnych powinno likwidować lub minimalizować negatywne skutki spowodowane działalnością górniczą, nie kolidować z otaczającym środowiskiem i zaspokajać zapotrzebowania gospodarcze i społeczne. Składowanie odpadów w wyrobisku pozwala na całkowite lub częściowe jego wypełnienie i ukształtowanie powierzchni odpowiednio dla docelowego kierunku zagospodarowania, jednocześnie stwarza groźbę zanieczyszczenia środowiska, głównie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntów. Możliwość skażenia wód i gruntów zależy przede wszystkim od szczelności wyrobiska i stopnia szkodliwości odpadów. W przypadku odpadów komunalnych i większości przemysłowych wyrobisko powinno charakteryzować się odpowiednimi parametrami geologicznymi. Optymalny jest układ warstw utworów nierozpuszczalnych (iłów i glin), zapewniający naturalną szczelność wyrobisk, izolujący poziomy wodonośne przed skażeniem. Istotna jest miąższość warstwy izolującej oraz właściwości i trwałość budujących ją minerałów ilastych. Do badań określających przydatność wyrobisk do składowania odpadów szkodliwych mogą być typowane przede wszystkim wyrobiska po eksploatacji surowców ilastych oraz po innych rodzajach surowców, mające w spągu i otoczeniu osady nieprzepuszczalne. Mogą to być wyrobiska wszystkich wielkości (powierzchni i głębokości) zależnie od zapotrzebowania na składowisko w danym rejonie. Jako nieprzydatne do składowania odpadów, autorzy opracowania uznali wyrobiska po surowcach okruchowych, występujące na tarasach rzecznych, na sandrach lub innych jednostkach geomorficz-nych, charakteryzujących się dużym rozprzestrzenianiem się utworów piaszczystych, umożliwiających dalekie przepływy hydrogeologiczne. Odpady szczególnie szkodliwe wymagają odrębnego gromadzenia, transportu i przed składowaniem powinny być zneutralizowane. Składowanie odpadów w wyrobiskach może być niedozwolone lub ograniczone ze względu na inne warunki przyrodnicze (rezerwaty, parki narodowe) [16]. W Instytucie Ochrony Środowiska J. Siuta, G. Wasiak (1991) opracowali "Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym". Zalecają oni do składowania odpadów odpadów bytowych stosować suchogruntowe wyrobiska po eksploatacji piasku, żwiru i gliny (w tym lessu). Nie zalecają składowania wyrobisk po eksploatacji skał wapiennych oraz innych skał twardych, silnie spękanych ze względu na zagrożenie wód podziemnych. Niezbędne jest ukształtowanie czaszy wysypiska w sposób zapewniający odpowiednią odległość pomiędzy składowanymi odpadami i lustrem wód podziemnych lub uszczelnienie dna i odprowadzenie ścieków. Należy w czasie formowania czaszy nasilić odpływ i tak go ukierunkować, aby nie nawadniał składowanych odpadów. Za prof. C. Kolago podano rodzaje podłoża według malejącego stopnia zagrożenia wysypisk dla jakości wód podziemnych, strefy ochronne, metody zagęszczania odpadków, grubość warstw przykrywających ( m) warstwy odpadów [15.17]. Według "Zasad" do gruntu mogą być odprowadzane tylko takie odpady płynne, których chemiczne i biologiczne składniki nie zagrażają środowisku. Nie mogą być kierowane do gruntu odpady płynne z: - przemysłu nieorganicznego (oprócz zawierających składniki nawozowe wykorzystane do nawożenia), - przemysłu organicznego zawierające związki toksyczne i metale ciężkie, - przemysłu maszynowego, ciężkiego i włókienniczego, - warsztatów naprawy i myjni sprzętu technicznego, - innych zakładów produkcyjnych i usługowych o dużym chemicznym obciążeniu, - zakładów lecznictwa zamkniętego.

12 Zasady postulują natychmiastowe zamknięcie istniejących lagun (wylewisk). Biuro Projektów Gospodarki Wodno-ściekowej i Zagospodarowania Odpadów "Biprowod" w Zabrzu we wrześniu 1991, na zamówienie Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w ramach projektu Koncepcja zagospodarowania przemysłowych odpadów niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych w Polsce opracowało Zasady bezpiecznego składowania odpadów niebezpiecznych [18]. Opierając się na obowiązujących aktach prawnych stworzono, jak dotąd najbardziej szczegółowe i spójne zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych. Celem pracy było stworzenie materiału pomocniczego dla administracji państwowej przy podejmowaniu decyzji dotyczących składowania odpadów niebezpiecznych. Dla przechowywania odpadów niebezpiecznych zalecone zostały następujące rodzaje składowisk: - mogielniki, - zbiorniki zamknięte, - baseny, - zbiorniki otwarte (boksy), - składowiska podpoziomowe (np. wyrobiska), - składowiska nadpoziomowe (np. powyżej poziomu terenu między sztucznie uformowanymi skarpami), - składowiska podziemne (np. wyrobiska kopalni lub jaskinie). W przypadku składowisk podpoziomowych i nadpoziomowych usytuowanych w naturalnych zagłębieniach terenu muszą być spełnione następujące warunki: - lokalizacja poza obszarami istniejących lub planowanych stref ochronnych ujęć wód pitnych, - uszczelnienie dna i skarpy składowisk folią, papą, laminatami, żywicami, gumą itp. w przypadku podłoża o przepuszczalności > lx 1CT 9 m/s i grubości mniejszej niż 3 m, kiedy dno składowisk znajduje się mniej niż 1 m ponad przewidywanym maksymalnym zwierciadłem wód podziemnych, - zaopatrzenie składowiska w odprowadzenie wód nadosadowych i odcieków kierowanych do oczyszczalni ścieków albo - po rozcieńczeniu do odpowiedniej czystości - do cieków powierzchniowych lub kanalizacji, - zbudowanie systemów drenów dla odcieków i wycieków, - deponowanie odpadów luzem, w pojemnikach lub zestalonych, - izolowanie od atmosfery poprzez zadaszenie, materiałem obojętnym, folią, żywicą, gumą itp. kiedy jest to konieczne ze względu na emisję zanieczyszczeń atmosfery. W składowiskach podziemnych (głównie kopalnie soli i jaskinie) nie mogą być deponowane: - składniki wytwarzające pary trujące, - toksyczne związki lotne, - składniki, z których w wyniku reakcji chemicznych powstają gazy i pary toksyczne lub drażniące, - składniki o skłonnościach do eksplozji, - rozpuszczalniki grożące niebezpieczeństwem eksplozji, - łatwopalne komponenty, tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe lub łatwopalne, - związki reagujące z wodą lub innymi związkami, z wydzielaniem ciepła lub w następstwie reakcji emitujące gazy szkodliwe, - składniki wydzielające przenikliwe zapachy, - zarazki chorób zakaźnych, - ciała zwierząt i pozostałości z przeróbki mięsa, - paliwa jądrowe, - materiały radioaktywne. Zasady precyzują, jak mają być przechowywane odpady podane w Rozporządzeniu Rady Ministrów

13 w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Podsumowanie Przez wiele lat gromadzenie odpadów na wysypiskach pozostanie jeszcze najbardziej powszechną formą utylizacji odpadów w Polsce. Wskaźniki nagromadzenia odpadów w ostatnich latach niebezpiecznie wzrosły. Gromadzone odpady zagrażają zasobom wód powierzchniowych i podziemnych, a rozkład odpadów organicznych i powszechne spalanie odpadów na dzikich wysypiskach powoduje znaczną emisję zanieczyszczeń powietrza do atmosfery. Konieczne są natychmiastowe działania koordynowane przez np. Centrum Gospodarki Odpadami i Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska na rzecz wprowadzania technologii bezodpadowych i małoodpadowych (zapobieganie wytwarzaniu odpadów) oraz recyklingu i bezpiecznego składowania odpadów, wyłącznie na uporządkowanych wysypiskach. Przyjęcie ustawy o odpadach znacznie uprości zasady postępowania z odpadami. Aktualnie zasady postępowania z odpadami można znaleźć w licznych aktach prawnych, tj. w Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska, w jej aktach wykonawczych oraz w nieprzytaczanych w niniejszym opracowaniu Prawie budowlanym, Prawie górniczym i geologicznym oraz Ustawie o planowaniu przestrzennym itp. W Polsce brak jest obowiązujących, jasno sprecyzowanych zasad eksploatacji wysypisk, zarówno odpadów bytowych, jak i przemysłowych. Cytowane w pracy dokumenty mają stanowić wyłącznie materiał pomocniczy przy wydawaniu decyzji o lokalizacji wysypiska. Żadne z nich nie przewidują prowadzenia monitoringu wód podziemnych w czasie eksploatacji wysypiska i po jej zakończeniu, co w wytycznych krajów wysokouprzemysłowionych, także EWG jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej eksploatacji wysypiska. Przy projektowaniu wysypiska rozpatruje się budowę geologiczną terenu i jakość gleby oraz koszty budowy zabezpieczeń i dowozu (odległość od źródła). Ustawa o odpadach powinna zobowiązać np. Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska do opracowania jednolitych wytycznych organizacji i eksploatacji wysypisk zarówno odpadów bytowych, jak i przemysłowych. [1] Ochrona środowiska, GUS, Warszawa [2] Environmental Policy in the EC, Brussels-Luxemburg, [3] EC Council Directive of 20 March 1978 on Toxic and Dangerous Waste, EC Environmental Legislation Vol.3, Chemicals & Waste, Commission of the EC, Brussels, [4] Helmut Schnurer: Financing Waste Management in Germany. Waste Disposal and Water Management in Australia, Aug [5] Sidney M.Wolf; Pollution Law Handbook; A Guide to Federal Environmental Laws, Quorum Books, New York [6] Helmut Birn, Gottfiried Jung: Abfall - beseitigungsrecht fiir die betriebliche Praxis. Stand, August [7] Waste Management. CRS Issue Brief, Washington, Oct., [8] Lester B.Lave, Arthur C.Upton: Toxic Chemicals, Health, and the Environment, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London [9] Guidelines for Industrial Landfills. Environmental Protection Services, Alberta Environment, Canada, June, [10] Raport o stanie państwa. "Przegląd Rządowy", nr 1, Warszawa [11] Polityka ekologiczna państwa, MOŚ, ZNiL, luty [12] Wytyczne, programowanie i projektowanie wysypisk sanitarnych, Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa [13] Tymczasowe wytyczne w sprawie klasyfikacji odpadów, MAGTiOŚ, Warszawa, marzec [14] J.Polkowski i wsp.: Wytyczne metodyczne badania wpływu składowania odpadów na środowisko. IKŚ, Warszawa 1980 r.

14 [15] Cyryl Kolago: Hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji wysypisk odpadów bytowych, Materiały Konferencji NOT, Zakopane, [16] Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka: Gospodarcze wykorzystanie wyrobisk, Przegląd Geologiczny Nr 9, wrzesień [17] Jan Siuta, Grażyna Wasiak: Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym, IOS, Warszawa, [18] Koncepcja zagospodarowania przemysłowych odpadów niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych w Polsce -faza II; temat II: Zasady bezpiecznego składowania odpadów niebezpiecznych, Projekt Biura Projektów Gospodarki Wodno-ściekowej i Zagospodarowania Odpadów "Biprowod", Zabrze, wrzesień 1991.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo