Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego"

Transkrypt

1 Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013

2 1. Koszty logistyczne

3 W systemach bezpieczeństwa koszty nie mogą jednak decydować o wszystkim w okresie czasu od 13 do 20 minut trwania pożaru z każdą minutą szanse na uratowanie zagrożonych maleją o 3,6%; opóźnienie udzielenia pierwszej pomocy ratowniczej o 5 minut, zmniejsza szanse na uratowanie zagrożonych ludzi o 50%; ofiary wypadku powinny zostać w ciągu godziny (tzw. złotej godziny ) poddane podstawowej hospitalizacji szpitalnej, aby nie pogarszać rokowań na ich wyleczenie.

4 Koszty logistyki to: wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe zużycie zasobów systemu gospodarczego oraz wydatki finansowe wynikające z przepływu dóbr materialnych, utrzymywania zapasów oraz przetwarzania informacji związanych z działaniami logistycznymi systemu gospodarczego i jego łańcucha dostaw.

5 Koszty logistyki sensu stricte pracy i zużycia czynników wytwórczych zdarzeń nadzwyczajnych wydatki finansowe utracone potencjalne przychody (korzyści)

6 Koszty logistyki sensu stricte: stanowią główny ciężar w strukturze kosztów i związane są bezpośrednio z: realizacją określonych procesów logistycznych (zakupy materiałowe, transport, magazynowanie, opakowanie), utrzymaniem niezbędnych standardów obsługi klienta.

7 Koszty zdarzeń nadzwyczajnych: strat i ubytku majątku i środków gospodarczych z tytułu prowadzenia działalności logistycznej spowodowane są nieodpowiednimi standardami i jakością surowców jak i wyrobów, karami oraz czynnikami losowymi sytuacjami kryzysowymi.

8 Koszty (materialne i niematerialne) utraconych korzyści: są najczęściej wynikiem braków zapasów magazynowych, na które nastąpiło zapotrzebowanie w wyniku nieprzewidzianych sytuacji np. kryzysowych.

9 W logistyce bezpieczeństwa podział kosztów logistycznych: fizycznego przepływu materiałów (I); zapasów (II); procesów informacyjnych (III).

10 Koszty fizycznego przepływu materiałów (I)

11 Koszty fizycznego przepływu materiałów: koszty amortyzacji majątku trwałego zaangażowanego w procesach logistycznych (K A ), wyznacza je iloczyn wartości początkowej majątku trwałego w procesach logistycznych (MT) i przeciętnej stopy amortyzacji tego majątku (SA): K A =MT SA

12 cd. Koszty fizycznego przepływu materiałów: koszty pracy (K P ), określa je iloczyn wielkości zatrudnienia (L) w procesie logistycznym i przeciętnych wynagrodzeń wraz z narzutami (p): K P =L p

13 cd. Koszty fizycznego przepływu materiałów: koszty zużycia materiałów, paliw i energii (K MPE ), są one sumą kosztów zużycia poszczególnych rodzajów tych czynników rzeczowych;

14 cd. Koszty fizycznego przepływu materiałów: koszty transportu (K T ) inne koszty przepływu (K IN ), należą do nich np. koszty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu.

15 Koszty transportu można wyrazić wzorem: K T =K AS +K PTS +K MTS +K B +K U +K NO +K D +K TR +K UT amortyzacji samochodów i budynków (K AS ); pracy kierowców i obsługi transportowej (K PTS ), zużycia materiałów, paliw i energii związanych z eksploatacją samochodów (K MTS ), biurowe (K B ), ubezpieczenia środków transportu (K U ), naprawy i obsługi sprzętu (K NO ), dzierżawy (K D ), bazy transportowo-remontowej (K TR ), zewnętrznych usług transportowych (K UT ).

16 Koszty zapasów (II)

17 Utrzymywanie zapasów zapewniających bezpieczeństwo oceniane jest poprzez: kryteria racjonalnego gospodarowania; realizację celu, czyli zaspokojenie takich potrzeb ludzi (społeczeństwa) jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój i pewność rozwoju.

18 Koszty zapasów Koszty tworzenia zapasów (A) Koszty utrzymania zapasów (B) Koszty wyczerpania zapasów (C)

19 Tworzenie zapasów (A) obejmuje koszty: fizycznego tworzenia zapasów; procesów informacyjnych związanych z zakupami materiałów.

20 Wybór dostawcy Prowadzenie negocjacji Koszty informacyjne tworzenia zapasów Przygotowanie zamówień Otwarcie zleceń Realizacja zlecenia

21 Koszty utrzymania zapasów (B) kapitałowe; magazynowania; obsługi zapasów; ryzyka.

22 statycznego składowania zapasów obsługi manipulacyjnej zapasów Koszty magazynowania zapasów zajęcia kubatury magazynowej spełnienia wymogów magazynowania ochrony i zabezpieczenia zapasów różnych czynności obsługowych

23 Koszty obsługi zapasów: obejmują wydatki związane z ubezpieczeniem (od ognia, powodzi, kradzieży itp.) oraz podatki od wartości utrzymywanych zapasów.

24 Koszty ryzyka: powstają w wyniku spadku wartości zapasów z przyczyn pozostających poza kontrolą systemu gospodarczego (np. gwałtowana zmiana mody, sytuacje kryzysowe); koszty starzenia się i psucia zapasów.

25 Koszty procesów informacyjnych (III)

26 udoskonalanie konserwacja doskonaląca (40%) Koszty stworzenia SIT (30%) projektowania (25%) sprzętu (5%) SIT użytkowania SIT (70%) poprawianie błędów konserwacja naprawcza (15%) adaptacja konserwacja (15%)

27 Koszty stworzenia systemu: całego procesu projektowania (od strategii po wdrożenie), w tym przede wszystkim koszty osobowe (płace projektantów, programistów, osób przygotowujące dane, koszty szkolenia); sprzętu komputerowego i urządzeń pomocniczych wraz z dostawą i instalacją. użytkowania systemu obejmują głównie: poprawy błędów; nakłady pracy na adaptację systemu; udoskonalania programów.

28 2. Proces pozyskiwania potencjału ratowniczego

29 Źródła pozyskania potencjału ratowniczego: przemysł krajowy (produkcja krajowa nowego sprzętu może być realizowana na podstawie własnych opracowań, wspólnych z firmami i placówkami naukowo-badawczymi, zagranicznymi, licencji lub kooperacji produkcyjnej); przemysł zagraniczny.

30 Proces pozyskania sprzętu: projektowanie i rozwój definiowanie potrzeb; produkcja / realizacja nabywania sprzętu ratunkowego; wprowadzenie na wyposażenie eksploatacja.

31 Badania kwalifikacyjne: skuteczność działania sprzętu określająca stopień możliwości wykonywania zadań dla niego przewidzianych; bezawaryjność działania, określająca stopień jego zdatności do wykonywania zadań; trwałość (żywotność) działania, określająca stopień przydatności do wykonywania zadań pod kątem stanu zużywania się sprzętu.

32 Proces przygotowania produkcji sprzętu: analizy techniczno-ekonomicznej; przygotowania technicznoorganizacyjnego; rozruchu i opanowania wytwarzania; rozwoju i doskonalenia produkcji; analizy i modernizacji wyrobu.

33 Sprzęt ratowniczy podlega tzw. ocenie zgodności: polega ona na zbadaniu, czy wyrób nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników oraz dla środowiska; przez ocenę zgodności należy rozumieć działanie dostawcy oraz jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej mające na celu stwierdzenie, czy wyrób - sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych.

34 Badania eksploatacyjne mają na celu: określenie przydatności sprzętu ratowniczego (tylko dla sprzętu powszechnego użytku); opracowanie zaleceń dotyczących bojowego wykorzystania sprzętu; zweryfikowanie norm eksploatacyjnych i materiałowych ustalonych przez producenta oraz ocenę dokumentacji eksploatacyjnej; określenie warunków właściwej eksploatacji sprzętu, w tym przygotowanie istniejącej bazy obsługowo-naprawczej i metrologicznej do wymagań wprowadzanego sprzętu;

35 Badania eksploatacyjne mają na celu: dostosowanie programów szkolenia załóg (obsług) i personelu technicznego; weryfikacje wyspecjalizowanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych gwarantujących ciągłość użytkowania, obsługiwania oraz napraw; ustalenie wymaganych warunków przechowywania; określenie potrzeb dotyczących przygotowania bazy szkoleniowej.

36 3. Modelowanie logistyki w procesie pozyskiwania sprzętu ratowniczego

37 Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne. planowania eksploatacji np.: określenie planu eksploatacji w całym cyklu życia systemu: co może źle działać? kto to naprawi? gdzie można to naprawić? jak to będzie naprawiane? kiedy to zostanie naprawione? jakie poziomy eksploatacji? naprawa czy wymiana?

38 cd. Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne określenie możliwości i sposobu pozyskania personelu: struktura kadrowa; zakresy umiejętności; uzyskiwanie certyfikatów; liczba personelu, itp;

39 cd. Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne projektowanie systemu zaopatrywania: pozyskiwanie, przechowywanie, przemieszczanie, rozdział i rozmieszczenie zapasów i części zamiennych; metody sterowania zapasami; normowanie części zamiennych; długość łańcuchów zaopatrzeniowych, itp;

40 cd. Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne określenie dostępności i projektowanie urządzeń obsługowych: typ urządzeń - mobilne czy stałe ulokowane w obiektach; urządzenia do środków materiałowych; ogólne i specjalne narzędzia (przyrządy pomiarowe, ); kalibrowanie urządzeń; automatyczna czy ręczna obsługa urządzeń, itp;

41 cd. Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne tworzenie i planowanie wykorzystywania bazy danych: forma elektroniczna czy forma papierowa? format danych - w formie opisowej, tabelarycznej, rysunki (schematy) itp.; sposób przechowywania danych np. na nośnikach elektronicznych; różne wymagania w stosunku do danych;

42 cd. Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne organizacja szkoleń i treningów: programy i techniki szkoleniowe; sale szkoleniowe; uczestnicy szkoleń i treningów - logistycy i operatorzy; formy szkoleń - indywidualne i grupowe; szkolenia z każdego poziomu eksploatacji; środki treningowe, itp.;

43 cd. Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne informatyzacja system logistyczny powinien wykorzystywać sprzęt i oprogramowanie komputerowe w każdej sferze swojej działalności; określenie dostępności i projektowanie infrastruktury logistycznej: magazyny, warsztaty, hangary itp.; rozmieszczenie i wyposażenie infrastruktury polowej, itp.;

44 cd. Analizy możliwości spełnienia potrzeb i przekształcenia ich w parametry techniczne określenie możliwości i projektowanie urządzeń transportowych: kontenery, palety itp. jednostki ładunkowe; ochrona jednostek transportowych; wymagania sprzętowe (podnośniki, żurawie, wózki widłowe itp.); rozmiar i waga przemieszczanych środków itp.

45 4. Nowoczesne sposoby zaopatrywania

46 Nowoczesne zaopatrywanie to: e-logistyka; zakupy drogą elektroniczną za pomocą katalogów elektronicznych i giełd; aukcja elektroniczna.

47 Katalogi elektroniczne produktów obejmują pliki: katalogowe, zawierające ofertę towarów lub usług dostawcy, cenowe, zawierające cennik produktów oraz istotne informacje dotyczące sposobu składania i realizacji zamówień (ceny bazowe, jednostki waluty), uzupełniające, zawierające zdjęcia i rysunki, certyfikaty bezpieczeństwa, pliki audio lub video, specyfikacje techniczne, informacje producenta.

48 Aukcja elektroniczna (odwrócona) to: proces odbywający się za pomocą urządzeń elektronicznych, polegający na proponowaniu przez oferentów nowych cen, korygowanych w dół podczas aukcji, oraz innych wartości odnoszących się do istotnych elementów przetargu, które mogą być oceniane automatycznie.

49 5. Eksploatacja potencjału ratowniczego

50 Potencjał ratowniczy to: możliwości ludzi, technicznych urządzeń, zasobów materialnych oraz niematerialnych w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach wystąpienia zagrożenia, zarówno od sił natury jak i niezamierzonych, a także zamierzonych skutków działalności człowieka.

51 System eksploatacyjny potencjału ratowniczego definiujemy: jako wzajemne współdziałanie podsystemów użytkowania i obsługiwania (naprawa i obsługiwanie techniczne) oraz podsystemy pomocnicze gwarantujące (ułatwiające) współdziałanie tych podsystemów.

52 System użytkowania: wspierany jest podsystemem pomocniczym w składzie: szkolenia kadr, zaopatrzenia, utylizacji.

53 System eksploatacji Podsystem użytkownika Diagnostyka Podsystem pomocniczy Podsystem obsługiwania

54 Podsystem obsługiwania obsługiwanie techniczne: bieżące przed użytkowaniem, w trakcie i po; okresowe wg stanu technicznego, wg resursów; metrologiczne w trakcie użytkowania przyrządów kontrolnych; w trakcie przygotowania przed wykonywaniem zabiegów konserwacyjnych, w trakcie przechowywania, przy rozkonserwowaniu; organizacyjne obsługiwanie w trakcie wycofywania z eksploatacji (użytkowania), obsługiwanie specjalne;

55 cd. Podsystem obsługiwania naprawa sprzętu: bieżąca: mała < 16 rbh (roboczogodzina), średnia < 40 rbh, duża < 60 rbh; średnia < 150 rbh; główna > 150 rbh; konserwacyjna.

56 Podsystem obsługiwania Naprawa sprzętu: Obsługiwania techniki: 1. Bieżąca 2. Średnia 3. Główna 4. Konserwacyjna 1. Bieżące 2. Okresowe 3. Metrologiczne 4 W trakcie przechowywania 5. Organizacyjne

57 Czynności obsługiwania techniki zawierają przedsięwzięcia: kierownicze (planowanie, organizowanie, normowanie, kontrolowanie); wykonawcze takie jak: minimalizujące intensywność zużycia, podtrzymujące gotowość do użycia, zapewniających niezawodność między innym diagnozowanie, regulacje i inne.

58 Proces remontowy obejmuje: czynności kierownicze (planowanie, organizowanie, normowanie, kontrolowanie); czynności wykonawcze obejmujące : przygotowanie obiektu do technicznego remontu, lokalizację uszkodzeń, usuwanie uszkodzeń, przywracanie zdatności częściom i zespołom, przygotowanie obiektu technicznego do użytkowania.

59 Czynności remontu techniki Kierownicze Wykonawcze Przygotowanie obiektu technicznego do remontu Usuwanie uszkodzeń obiektu technicznego Przygotowanie obiektu technicznego do użytkowania Lokalizacja uszkodzeń obiektu technicznego (defektacja) Przywracanie zdatności częściom i zespołom

60 Ocena procesów eksploatacji mierniki: wielkości zużywanego resursu technicznego (w przypadku pojazdów wartość przebytej przez pojazd drogi S wyrażonej w km, a dla maszyn roboczych - liczba przepracowanych motogodzin mth); czas przebywania urządzenia technicznego (pojazdu) w danym stanie użytkowania T u ;

61 cd. Ocena procesów eksploatacji mierniki: masa przemieszczanego przez urządzenie techniczne (np. ładowarka) ładunku Q wyrażona w kg (lub tonach); wskaźnik gotowości pojazdu Kg(t), opisany zależnością:

62 K ( t) g T u t T u t T o t T u (t) czas przebywania pojazdu w stanie użytkowania, T o (t) czas przebywania pojazdu w stanie obsługiwania.

63 cd. Ocena procesów eksploatacji mierniki: wskaźnik wykorzystania Ku(t) urządzenia technicznego (pojazdu technicznie sprawnego) wymagającego obsługi opisany jest zależnością:

64 K u t T T gdzie: T p (t) czas przebywania urządzenia w stanie pracy (np. przejazd pojazdu z ładunkiem lub bez i uczestnictwo w rozładunku lub załadunku); T u (t) czas przebywania pojazdu w stanie użytkowania; p u t t

65 cd. Ocena procesów eksploatacji mierniki: wskaźnik wykorzystania K p (t) urządzenia technicznego (pojazdu) wymagającego obsługi opisany jest zależnością:

66 K p t T u gdzie: T p (t) czas przebywania urządzenia w stanie pracy (np. przejazd pojazdu z ładunkiem lub bez i uczestnictwo w rozładunku lub załadunku); T u (t) czas przebywania pojazdu w stanie użytkowania; T o (t) czas przebywania pojazdu w stanie obsługiwania. T t p t T o t

67 cd. Ocena procesów eksploatacji mierniki: wskaźnik intensywności użytkowania urządzenia technicznego α u (t) pojazdu technicznego sprawnego wyrażony jest wzorem:

68 S t u t T u t gdzie: S(t) droga - w km przebyta przez pojazd w czasie t, T u (t) czas przebywania pojazdu w stanie użytkowania;

69 cd. Ocena procesów eksploatacji mierniki: wskaźnik intensywności użytkowania urządzenia technicznego wymagającego obsługi α e (t) opisany jest zależnością:

70 S t e t T u t T o t gdzie: S(t) droga - w km przebyta przez pojazd w czasie t, T u (t) czas przebywania pojazdu w stanie użytkowania; T o (t) czas przebywania pojazdu w stanie obsługiwania.

71 cd. Ocena procesów eksploatacji mierniki: wskaźnik wykonywanej pracy przewozowej urządzenia w czasie t opisany jest zależnością:

72 Q m ( t) L i Q m i S i t Q m i S i t (t) masa ładunku przewożona przez i-ty pojazd w czasie m-dni; dzienna trasa i-tego pojazdu;

73 cd. Ocena procesów eksploatacji mierniki: wskaźnik wykorzystania ładowności pojazdu (pojazdów) K g (t) opisany jest zależnością:

74 Q m q K g t Q Q m L m q ładowność pojazdu. Q m L wskaźnik wykonywanej pracy przewozowej urządzenia

75 6. Koszty eksploatacji

76 Koszty eksploatacji rozumiane są: jako efekty i nakłady finansowe w postaci środków i przedmiotów pracy oraz inne skutki zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych przepływem dóbr materialnych w procesie eksploatacji urządzeń.

77 Koszty eksploatacji na użytkowanie i obsługiwanie: koszty personelu i środków oraz usług obcych; wydatki pieniężne w tym: podatki od nieruchomości i środków transportowych; opłaty z tytułu korzystania z innych dóbr (opłaty za autostrady); oprocentowanie z zaczerpniętego kapitału (obcego);

78 Koszty eksploatacji na użytkowanie i obsługiwanie: nadzwyczajne skutki w tym: kary umowne; straty z tytułów wypadków, kradzieży, niegospodarności; utracone przychody, np. z powodu kryzysu finansowego.

79 W uproszczeniu koszty eksploatacji K e możemy przedstawić jako sumę kosztów użytkowania K u i kosztów obsługiwania K oo, co jest zapisane równaniem: K e K u K oo

80 Koszty użytkowania K u opisane są zależnością: K u L u K uu f T u L u liczba użytkowanych urządzeń technicznych; K uu koszt użytkowania urządzenia technicznego; T u czas użytkowania urządzenia technicznego.

81 Koszty obsługiwania K oo : K OO L o K o L on K on f T o, T on L o - liczba obsługiwanych urządzeń technicznych; K o - koszt obsługiwania urządzenia technicznego; T o czas obsługiwania urządzenia technicznego; L on liczba narzędzi stosowanych do obsługiwania urządzenia technicznego; K on średni koszt jednostkowy narzędzi użytych do obsługi urządzenia; T on czas pracy narzędzi stosowanych w procesach obsługiwania.

82 Koszty eksploatacji Koszty użytkowania Koszty obsługiwania Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie

83 7. Redukcja kosztów

84 Główne linie redukcji kosztów to: ograniczenie kosztów transportu, m.in. poprzez korzystanie z transportu obcego (outsourcing), optymalizacja wyboru środka transportu i dróg transportowych; redukowanie poziomów zapasów poprzez daleko idącą harmonizację procesów zaopatrzenia, zwiększenia tempa przepływu materiałów korzystając z możliwości jakie dają systemy informatyczne np. klasy ERP II;

85 cd. Główne linie redukcji kosztów to: wykorzystywanie nowoczesnej mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji w czasie procesów manipulacyjnych i magazynowych ; wykorzystywanie automatycznej identyfikacji wzdłuż całego łańcucha dostaw np. kody kreskowe, technika RFID;

86 cd. Główne linie redukcji kosztów to: wykorzystywanie GPS; upraszczanie struktur, obniżka kosztów administracyjnych; racjonalizacja wydatków na zakupy wyrobów, sprzętu, zaopatrzenia i usług; wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w łańcuchu dostaw.

87 Zmniejszenie kosztów użytkowania pojazdów obejmuje problemy: użytkowanie pojazdów sprawnych technicznie o parametrach regulacyjnych, zgodnych z dokumentacją techniczną szczególnie układów silnika napędowego i jezdnego; dostosowanie typu użytkowanego pojazdu do rodzaju wykonywanego zadania przewozowego; minimalizacji pustych przebiegów;

88 cd. Zmniejszenie kosztów użytkowania obejmuje problemy: posiadania i użytkowania pojazdów o najwyższej podatności do samozaładowania; unikania użytkowania pojazdów na bardzo krótkich odległościach (gdy możliwe jest użycie np. wózków akumulatorowych itp.); pełnego wykorzystania ładowności pojazdów; wykorzystania przyczep;

89 cd. Zmniejszenie kosztów użytkowania obejmuje problemy: ograniczenia użycia transportu drogowego na korzyść połączeń kolejowych lub wodnych; dostosowania techniki gwarantującej maksymalną ekonomiczność kosztów przejazdów drogi w minimalnym czasie, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków BHP dla kierowcy (kierowców);

90 cd. Zmniejszenie kosztów użytkowania obejmuje problemy: unikania intensywnego wychładzania silnika podczas jazdy i przerw w podróży szczególnie w czasie zimowym (garażowanie, stosowanie ocieplania silnika itp.); użytkowania pojazdów w sprzyjających warunkach pogodowych;

91 cd. Zmniejszenie kosztów użytkowania obejmuje problemy: docierania pojazdów przy niepełnym obciążeniu ładunkiem, doszkalanie kierowców w warunkach korzystnej aury, na krótkich dystansach trasy; stosowania ospojlerowania w celu zmniejszenia aerodynamicznego oporu powietrza (zdjęcie opończy skrzyni ładunkowej).

92 Zmniejszenie kosztów obsługiwania obejmuje problemy: doboru narzędzi do wymagań obowiązującego sprzętu; stosowania metod obsługiwania eliminujących wyczekiwanie sprzętu na obsługę lub naprawę (teoria kolejek); mechanizacji pracochłonnych procesów obsługiwania, stosowania właściwego oprzyrządowania o sprawdzonych parametrach użytkowych;

93 cd. Zmniejszenie kosztów obsługiwania obejmuje problemy: procesy obsługiwania i naprawy powinny być realizowane przez właściwie przygotowany personel; dostępność części zamiennych i materiałów technicznych zabezpieczających proces obsługiwania; dostępność do sieci obsługowo-naprawczej na całym obszarze użytkowania pojazdów i skuteczna pomoc w realizacji nieprzewidywalnych obsług;

94 cd. Zmniejszenie kosztów obsługiwania obejmuje problemy: autoryzacja prac obsługowonaprawczych; właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku obsługiwania i napraw; wykorzystanie z niektórych wymienionych zespołów części zamiennych, z zachowaniem norm wykonawczych i ochrony środowiska.

95 Dziękuję

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik Temat: Procesy logistyczne prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2012 1 Istota procesu logistycznego 2 def. procesu: proces to wszelkiego rodzaju czynności w ramach, których dodaje się wartość

Bardziej szczegółowo

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podstawowe pojęcia (1/3) Wydatki = wszelkie świadczenia finansowe danego podmiotu

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING LOGISTYCZNY

CONTROLLING LOGISTYCZNY CONTROLLING LOGISTYCZNY Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Dawid.Dolinski@edu.wsl.com.pl Tel. 0(61) 850 49 45 lub Dawid.Dolinski@ilim.poznan.pl Koszty logistyczne Zadanie na rozgrzewkę W analizowanym miesiącu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki pomiaru i oceny podsystemu - zaopatrzenia

Wskaźniki pomiaru i oceny podsystemu - zaopatrzenia 1 S T W Zaopatrzenie zakupy Mierniki strukturalne i ramowe liczba zakupionych części wolumen zakupionych materiałów pozycje zamówień na miesiąc liczba dostawców kwota umów ramowych struktura zamówień liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie potencjałem sprzętowym. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Gospodarowanie potencjałem sprzętowym. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Gospodarowanie potencjałem sprzętowym dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Istota pojęć sprzęt i wyrób Sprzęt Wyrób : Celowym jest zastąpienie pojęcia sprzęt nowym terminem,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI Controlling operacyjny w łańcuchu dostaw

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI Controlling operacyjny w łańcuchu dostaw 1 RHUNEK KSZTÓW I NTRLLING LGISTKI ontrolling operacyjny w łańcuchu dostaw RHUNEK KSZTÓW I NTRLLING LGISTKI UTR: M KLIŃSKI UTR: M KLIŃSKI 2 Identyfikacja podsystemów logistyki w stanach statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Niezawodność eksploatacyjna środków transportu

Niezawodność eksploatacyjna środków transportu Niezawodność eksploatacyjna środków transportu Niezawodność obiektów eksploatacji Niezawodność i trwałość obiektów eksploatacji Niezawodność obiektu (środka transportu) jest to jego zdolność do zachowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku. Piotr Gadomski. PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki

Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku. Piotr Gadomski. PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku Piotr Gadomski PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki Żadne przedsiębiorstwo nie jest lepsze niż jego logistyka (H.G. Tonndorf) Co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk CELE PROJEKTU Normy Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej Przepisy prawa SPRAWNE ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III NMK2 1 Mechanika stosowana 1 27 9 18 1 E 2 5 2 Filozofia 2 18 18 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 36 36 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Przychody i koszty przedsiębiorstw transportowych (i nie tylko )

Przychody i koszty przedsiębiorstw transportowych (i nie tylko ) Przychody i koszty przedsiębiorstw transportowych (i nie tylko ) Przychód przedsiębiorstwa to ilość pieniędzy uzyskana ze sprzedaży dóbr i usług w danym okresie (np. 1 rok, 1 miesiąc itp.) Koszty przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI WŁAŚCIWIE PO CO ZAPASY?! Zasadniczą przyczyną utrzymywania zapasów jest występowanie nieciągłości w przepływach materiałów i towarów. MIEJSCA UTRZYMYWANIA ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-55_15gen Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Oznaczenie kwalifikacji: A.32 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski ZAPASY Zapasy - niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez firmę celem użycia w przyszłości (dalsze przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych Spis treści Od Autorów Wprowadzenie Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych 1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów 1.2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów 1.3. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych

Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych wydane przez : Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego Szczegółowa metoda kalkulacji kosztorysowej. 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna warunków usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

Specyfikacja techniczna warunków usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna warunków usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg. I. Nośniki piaskarek. Przez nośniki piaskarek należy rozumieć pojazdy samochodowe o min.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Wiesław Staniuk Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Plan prezentacji 1. Typologia ryzyka w procesach magazynowych 2.

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 TPM CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 wersja pełna www.progresja.com.pl DLACZEGO MUSIMY COŚ ZMIENIAĆ? 2/245 Podejmować ryzyko, czy się do niego przygotować? Czy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo