XVI. Konferencja Gazterm. - wspólne cele i perspektywy rozwoju" "Masa i energia faktycznie s¹ równowa ne"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVI. Konferencja Gazterm. - wspólne cele i perspektywy rozwoju" "Masa i energia faktycznie s¹ równowa ne""

Transkrypt

1 XVI Konferencja Gazterm "Gazownictwo i ciep³ownictwo - wspólne cele i perspektywy rozwoju" "Masa i energia faktycznie s¹ równowa ne" Albert Einstein Miêdzyzdroje maja 2013 Hotel Amber Baltic

2 niedziela 12 maja Otwarcie Biura Konferencji w Hotelu Amber Baltic Kolacja w Hotelu Amber Baltic z programem artystycznym I DZIEÑ OBRAD poniedzia³ek 13 maja Inauguracja i otwarcie obrad Konferencji przez Prezesa WSG Sp. z o.o. Zdzis³awa Kowalskiego Prowadz¹cy: prof. Waldemar Kamrat, dr in. Wyst¹pienia autorów referatów: (czas wyst¹pienia - 25 min. dla referatu, 15 min. dla prezentacji) Rados³aw Dudziñski PGNiG SA - Warszawa Strategia krótkoterminowa w PGNiG ze szczególnym uwzglêdnieniem obszaru handlu. Jacek Szymczak IGCP Warszawa Potencja³ ciep³ownictwa systemowego. G³ówne bariery utrudniaj¹ce jego wykorzystanie i pe³niejsz¹ wspó³pracê miêdzybran ow¹. ATOS Sp. z o.o. - Warszawa - prezentacja Wyzwania rynku gazu. Wsparcie procesów systemami IT. Mariusz Grochowski PGNiG Termika Warszawa Rola PGNiG Termika w strategii GK PGNiG Waldemar Kamrat Politechnika Gdañska Gdañsk Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce. Oracle Sp. z o.o. - Warszawa - prezentacja Úwiatowe trendy obsùugi Klienta i billingu na zderegulowanym rynku gazu. Wdroýenie rozwi¹zania Oracle Utilities CCnB w Mazowieckim Oddziale Handlowym / MSG /PGNiG case study Tomasz Dobski, Micha³ Go³êbiowski Politechnika Poznañska Poznañ WSG Sp. z o.o. - Poznañ Zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania gazu ziemnego w zasilaniu w energiê du ych obiektów na przyk³adzie budynku Wydzia³u Chemii Politechniki Poznañskiej. Konrad Borowski PGNiG Termika Warszawa Kogeneracja perspektywy rozwoju w œwietle legislacji, trendów i polityki UE.

3 Mariusz Majkut SEC Sp. z o.o. Szczecin Kiedy ciepùownicy zaczn¹ zuýywaã wiæcej gazu ziemnego? Obiad Panel Dyskusyjny Mo liwoœci wspó³pracy gazownictwa i ciep³ownictwa oraz ich rozwój w oparciu o gaz ziemny i Ÿród³a energii odnawialnej. W panelu dyskusyjnym wezm¹ udzia³ m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Œrodowiska, URE, IGCP, IGG, PGNiG Prowadz¹cy: dr Andrzej Sikora - Instytut Studiów Energetycznych Impreza plenerowa II DZIEÑ OBRAD wtorek 14 maja Kontynuacja obrad Konferencji Prowadz¹cy: prof. Tomasz Dobski, dr in. Wyst¹pienia autorów referatów: (czas wyst¹pienia - 25 min. dla referatu, 15 min. dla prezentacji) Piotr Hanus PGNiG - Warszawa Rola informatyki w procesie budowy architektury korporacyjnej PGNiG. Tomasz Chruszczow Ministerstwo Ochrony Œrodowiska Konsekwencje Dyrektyw ITS (o emisji CO2) oraz IED (o emisjach przemysùowych) dla Polski. Pirios S.A. - Kraków - prezentacja Platforma do wsparcia obsùugi numeru alarmowego 992 Contactis Emergency. Marcin Sienkiewicz Uniwersytet Wroc³awski - Wroc³aw Infrastruktura handlowa na zliberalizowanych rynkach gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Andrzej Osiadacz, ukasz Kotyñski Politechnika Warszawska - Warszawa Stosowane metody wykrywania nieszczelnoœci w sieciach gazowych. Gallup Sp. z o.o. - Warszawa - prezentacja I w obsùudze klientów konieczny jest zawór bezpieczeñstwa usùuga overflow dla Contact Center. Stanis³aw Nagy, Mariusz aciak AGH - Kraków Mo liwoœci wykorzystania uk³adów kogeneracyjnych w procesach regazyfikacyjnych skroplonego gazu ziemnego (LNG).

4 Mazur Energy Sp. z o.o. - Wroc³aw - prezentacja Koncepcje i mocne strony w sektorze gazowo-naftowym i energetycznym firmy Mazur Energy. Grzegorz Romanowski cgas controls Sp. z o.o. - Rawicz Strategia - stracone korzyœci? Obiad Wojciech Kostowski, Janusz Skorek, Pawe³ Bargiel Politechnika Œl¹ska - Gliwice Aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne wdro enia ekspanderów gazu w warunkach polskich. Kamil Iwicki Ma³y Trójpak Energetyczny jako instrument liberalizacji rynku gazu Bankiet III DZIEÑ œroda 15 maja 2013 Wyjazd uczestników Konferencji Referaty niewyg³aszane, publikowane w materia³ach konferencyjnych: Andrzej Osiadacz, Maciej Chaczykowski Politechnika Warszawska - Warszawa Optymalizacja procesu wykorzystania przemys³owej energii odpadowej w stacjach gazowych. Wojciech Bigaj Regulowanie wysokoœci przychodów przedsiêbiorstw sieciowych stymulacja konkurencji czy bariera prawna utrudniaj¹ca pozyskiwanie finansowania na inwestycje infrastrukturalne? Tomasz Brzeziñski, Adam Wawrzynowicz Wdro enie III Pakietu Energetycznego w obszarze magazynowania paliw gazowych jako element liberalizacji rynku gazu w Polsce praktyka dzia³alnoœci operatora systemu magazynowania oraz stan implementacji Dyrektywy 2009/73/WE. R. Œlefarski, T. Dobski, P. Grzymis³awski Politechnika Poznañska - Poznañ Praca turbin gazowych w zmiennych warunkach obci¹ enia i wahaniach parametrów sieci energetycznej. J. Rojewski, J. Wawrzyniak, R. Œlefarski Politechnika Poznañska - Poznañ Badanie efektywnoœci pracy t³oczni gazu ziemnego opartej o silniki t³okowe.

5 Andrzej Garstka MSG Sp z o.o. - Warszawa Ewidencja prac w Zintegrowanym Systemie Zarz¹dzania Maj¹tkiem Sieciowym Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa. Ewa Król PGNiG SA Sanok W³adys³aw D³ugosz odkrywca Borys³awia, potentat naftowy i spo³ecznik. (w ramach historii przemys³u naftowo-gazowniczego) Dystrybucja gazu ziemnego na przestrzeni ostatnich 10 lat. Pawe³ Barczyñski TESGAS Sp. z o.o. Ocena mo liwoœci powstania atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach, w których zamontowane s¹ urz¹dzenia energetyczne zasilane gazem ziemnym. Niespójnoœæ krajowych przepisów z normami europejskimi przyk³ady. Miros³aw Zienkiewicz, Tomasz Maksimowicz RTS Sp.j. - Bia³ystok Ochrona obiektów gazowniczych przed skutkami bezpoœrednich i poœrednich wy³adowañ atmosferycznych. Sùawomir Giec cgaz Controls Sp z o.o - Rawicz TM - THERMOSMARTLINE Podgrzew gazu pod kontrol¹. Mariusz Ùaciak AGH - Kraków Zamiennoœã paliw gazowych. Mirosùaw Ambroziewicz Emerpol Sp z o.o WSGAZ Sp z o.o Ograniczanie przepùywu gazu ma stacjach gazowych.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność?

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność? Autorzy: Dr inŝ. Magdalena Borgosz-Koczwara - Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., dr inŝ. Kazimierz Herlender -

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 93 nr 26 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia sk³adu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM ` KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM 2012 SPIS T Wprowadzenie...3 1. rozwoju...4 1.1. Zasoby energetyczne wiatru...4.7 1.2.1. Zbiornik Sulejowski

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo