Statut Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Fundacji Narodowego Banku Polskiego"

Transkrypt

1 Fundacja NBP ustanowiona aktem notarialnym rep. A Nr 2453/2009 z dnia r. Zmiany Statutu: - uchw. nr 6/I/2009 Rady Fund. NBP, , zatw. uchw. Zarządu NBP nr 2/DES/2010, uchw. nr 16/I/2011 Rady Fund. NBP, , zatw. uchw. Zarządu NBP nr 10/DP/2011, uchw. nr 20/I/2011 Rady Fund.NBP, , zatw.uchw. Zarządu NBP nr 15/DP/2011, uchw. nr 29/I/2011 Rady Fund.NBP, , zatw.uchw. Zarządu NBP nr 22/DP/2011, uchw. nr 45/2013 Rady Fund. NBP, , zatw.uchw. Zarządu NBP nr 3/DP/2013, Statut Fundacji Narodowego Banku Polskiego Tekst jednolity stan prawny na dzień 26 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Fundacja Narodowego Banku Polskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej Fundatorem. 2. Fundacja została ustanowiona w dniu 10 sierpnia 2009 r. w Warszawie, aktem notarialnym, za numerem repertorium A Nr 2453/2009, sporządzonym przed notariuszem Dorotą Kossewską, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Złotej 11 lok Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 1

2 4. 3) Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych podmiotów. Przystąpienie Fundacji do innego podmiotu wymaga zgody Fundatora Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w językach obcych. 2. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z nazwą Fundacji. 3. Fundacja może ustanawiać i przyznawać wyróżnienia i nagrody podmiotom zasłużonym dla Fundacji oraz dla realizacji celów użyteczności publicznej objętych jej zadaniami statutowymi. Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji Fundacja została powołana dla wspierania działań promujących rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej ) Ponadto Fundacja prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: 1) kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, 2) nauki, oświaty i wychowania, 3) opieki społecznej i dobroczynności. 6 4) Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: 1) inicjowanie, prowadzenie oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego: a) programów edukacyjnych i stypendialnych dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz programów wyrównujących szanse edukacyjne, 3) 3 ust. 4 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 4) 6 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 14) 5 ust. 2 zmieniony uchwałą nr 29/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 22/DP/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 2

3 b) szczególnie wartościowym inicjatywom i innym działaniom podejmowanym lub prowadzonym w zakresie realizacji celów, o których mowa w 5 ust. 1 i 2, 2) zakup lub współfinansowanie zakupu materiałów, dóbr i usług, dla dobra publicznego, w szczególności dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzętu specjalistycznego, materiałów oraz pomocy naukowych i edukacyjnych, 3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji. Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji Początkowy majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 2. Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 8 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 1) darowizn, spadków i zapisów, 2) dotacji i subwencji, 3) zbiórek i imprez publicznych, 4) majątku Fundacji, 5) działalności gospodarczej Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na działalność Fundacji służącą jedynie realizacji celów statutowych. 2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 3. Realizacja celów określonych w 5 ust. 2 nie może być finansowana z funduszu założycielskiego Fundacji określonego w 7. 3

4 11 5) 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek członkom organów Fundacji, Fundatorowi, pracownikom Fundacji oraz osobom, z którymi osoby wyżej wymienione pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej osobami bliskimi. 2. Fundacja nie może udzielać zabezpieczenia spłaty zobowiązań członkom organów Fundacji, Fundatorowi, pracownikom Fundacji oraz osobom bliskim. 3. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób bliskich - nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 5. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, Fundator, pracownicy Fundacji oraz osoby bliskie. 6. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 5, stosuje się odpowiednio do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu NBP. Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 2. 1) 15) Przedmiotem działalności gospodarczej jest: 5) 11 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 1) 12 ust. 2 zmieniony uchwałą nr 6/I/2009 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zatwierdzone uchwałą nr 2/DES/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie zmian w statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 15) 12 ust. 2 zmieniony uchwałą nr 45/2013 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 3/DP/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 4

5 1) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet PKD Z, 2) wydawanie książek PKD Z, 3) pozostała działalność wydawnicza PKD Z, 4) działalność związana z oprogramowaniem PKD Z, 5) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z, 6) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD Z, 7) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD Z, 8) działalność portali internetowych PKD Z, 9) działalność agencji reklamowych PKD Z, 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD Z, 11) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD Z, 12) działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów PKD Z, 13) działalność związana z pakowaniem PKD Z, 14) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z, 15) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD B, 16) działalność archiwów PKD B. Rozdział V. Organy Fundacji. 13 6) 1. Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji, jako organ nadzoru, 2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jako organ zarządzający. 2. Rada Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, może powoływać rady, zespoły i komisje o charakterze doradczym i opiniodawczym, w szczególności Radę Programową Fundacji. 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. 4. Członkiem Rady Fundacji oraz Zarządu nie może być osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6) 13 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 5

6 Rada Fundacji Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniodawczym Fundacji. 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 9 członków, w tym Przewodniczący, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję. Pierwszy skład Rady Fundacji stanowią: 1) Dorota Szymanek - Przewodniczący, 2) Alojzy Nowak - członek, 3) Monika Nowosielska członek. 3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa: 1) z dniem upływu kadencji, 2) w przypadku złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Fundatorowi, 3) z dniem odwołania ze składu Rady Fundacji przez Fundatora, 4) w przypadku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) z chwilą śmierci. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 członkowie Rady Fundacji za udział w jej pracach pobierają comiesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Fundatora. 5. Członkom Rady Fundacji będącym pracownikami Narodowego Banku Polskiego nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach. 6. Członkowie Rady Fundacji otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w jej pracach, według zasad określonych przez Fundatora. 2) 7) 2) 14 ust. 4 zmieniony uchwałą nr 6/I/2009 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 2/DES/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie zmian w statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 7) 14 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 6

7 15 8) 1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji, 2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania opracowywanych przez Zarząd, 3) 16) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, 4) nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu, 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszenie w czynnościach tych osób, 6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora, Zarząd lub inne organy Fundacji, 7) uchwalanie regulaminu Zarządu, 8) zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji, 9) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 10) ustalenie zasad nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do innych podmiotów, z zastrzeżeniem 3 ust. 4, 12) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 13) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 14) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji, 15) powoływanie lub likwidacja Rady Programowej lub innych organów Fundacji, 16) ustanawianie i przyznawanie wyróżnień i nagród Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym. 8) 15 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 16) 15 ust. 2 punkt 3 zmieniony uchwałą nr 45/2013 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 3/DP/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 7

8 2. Rada Fundacji uchwala regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 3. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji, nawiązuje stosunek pracy lub zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych członków Zarządu Fundacji. 4. 9) (uchylony) ) (uchylony) Zarząd W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu. 2. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. W skład pierwszego Zarządu wchodzi: 1) Eryk Pyra - Prezes Zarządu, 2) Tomasz Rybka - członek Zarządu. 4. Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek: 1) upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany, 2) złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji, 3) odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu, 4) śmierci ) 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa według regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Fundacji. 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 10) 17 uchylony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 11) 19 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 8

9 4. 17) Do kompetencji Zarządu należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 3) administrowanie majątkiem Fundacji, 4) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 5) przygotowywanie planu finansowego Fundacji, przedstawianego corocznie Radzie Fundacji do zatwierdzenia, 6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, przedstawianie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia, a następnie Fundatorowi i właściwym organom oraz podawanie do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa, 7) przedstawianie Fundatorowi bilansu, rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat za okresy kwartalne z podziałem na działalność statutową i gospodarczą, a także kopii wszystkich podjętych przez Zarząd w tym czasie uchwał, 8) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Fundatora, 9) ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji, 10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie Fundacji, 11) wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanowienie lub przyznanie wyróżnień i nagród, 12) prowadzenie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji ) 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej połowy jego członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach określonych w harmonogramach ustalanych przez Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu podając porządek obrad, z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) innego Członka Zarządu, 12) 20 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 17) 19 ust. 4 zmieniony uchwałą nr 45/2013 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 3/DP/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 9

10 2) Rady Fundacji, 3) Fundatora. 4. Członkowie Zarządu powinni być powiadamiani o dacie i godzinie posiedzenia Zarządu, co najmniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że termin posiedzenia wynika z harmonogramu ustalonego przez Prezesa Zarządu lub gdy termin kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Zarządu, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. 5. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami powinny być dostarczone członkom Zarządu co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, na którym mają być podjęte. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Prezesa Zarządu, projekty uchwał i niezbędne dokumenty mogą być dostarczone członkom Zarządu na jeden dzień przed terminem posiedzenia Zarządu. 6. Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu z określonym porządkiem obrad, jak i wszelkie materiały i dokumenty na posiedzenie Zarządu, mogą być przekazywane członkom Zarządu w formie pisemnej lub elektronicznej. 7. W posiedzeniach Zarządu zwołanych na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora, a także w przypadku określonym w 19 ust. 4 pkt 9, może uczestniczyć odpowiednio Przewodniczący Rady oraz pełnomocnik Fundatora. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 21 Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie. Rozdział VI. Postanowienia końcowe 22 13) 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji. 2. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 3. Zmian w Statucie dotyczących celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji. 4. Zmiany w Statucie dotyczące celów Fundacji wymagają zatwierdzenia przez Fundatora Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji. 13) 22 zmieniony uchwałą nr 20/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w 15/DP Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 10

11 2. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie aktu Fundatora lub uchwały Rady Fundacji. Uchwałę podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich jej członków o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na jej posiedzeniu. 3. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 4. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora. 5. Z chwilą ustanowienia likwidatora, Zarząd ulega rozwiązaniu. 6. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia statutu o Zarządzie. 7. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora. 11

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Fundacji 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Absolvent.pl, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Fundacja Dzika Polska, nazywana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Olgierda Dilis, nazywanego dalej Fundatorem. Fundację ustanowiono

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 21 grudnia 2016 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991 r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ORANGE (tekst jednolity z dnia 28 września 2016 r.) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ORANGE (tekst jednolity z dnia 28 września 2016 r.) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ORANGE (tekst jednolity z dnia 28 września 2016 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Orange", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez: 1) Telekomunikację

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka. I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba.

STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka. I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba. STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba. 1 1. Fundacja im. Janusza Korczaka zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowioną przez Adama Krzanowskiego zwanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

STATUT FUNDACJI. im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego STATUT FUNDACJI im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja im. Fryderyka Skarbka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: Fundacja RWE zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez RWE Polska S.A. zwaną Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej (tekst jednolity)

Statut Fundacji na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej (tekst jednolity) Statut Fundacji na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej (tekst jednolity) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Dialogu i Edukacji Historycznej, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL STATUT FUNDACJI KOCI AZYL I. Postanowienia Ogólne. Fundacja pod nazwą Koci Azyl zwana dalej Fundacją ustanowioną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Jeziorską w Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (tekst jednolity z dnia 03.01.2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Mykola Vodzyanskiy zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Warszawa, dnia 31 lipca 2013 (tekst jednolity z 25 października 2013) Fundacja Dla Dzieci, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW. z siedzibą w Warszawie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW. z siedzibą w Warszawie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW z siedzibą w Warszawie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja GPW, dalej zwana Fundacją, została ustanowiona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bezpieczne Miasto zwana dalej w dalszej części statusu Fundacją ustanowiona została przez :

Fundacja Bezpieczne Miasto zwana dalej w dalszej części statusu Fundacją ustanowiona została przez : STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE MIASTO Postanowienia ogólne l Fundacja Bezpieczne Miasto zwana dalej w dalszej części statusu Fundacją ustanowiona została przez : 1) Gmina Zielona Góra o statusie miejskim,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/05 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 19.02.2005r. Statut fundacji pod nazwą Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą " FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA " zwana dalej "F U N D A C J Ą", ustanowiona przez Franciszka Wybrańczyka,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja W GÓRACH JEST WSZYSTKO CO KOCHAM zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Radosława Jerzyńskiego, zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Prawnej Subvenio Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja ustanowiona przez Piotra Bożek, Agnieszkę Kupilas, Leszka Krupa zwanych dalej Fundatorami działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja nosi nazwę Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych i jest zwana dalej Fundacją. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI TEKST JEDNOLITY Z DNIA r. Statut Fundacji Tomasza Gałka Perspektywy z siedzibą w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI TEKST JEDNOLITY Z DNIA r. Statut Fundacji Tomasza Gałka Perspektywy z siedzibą w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Tomasza Gałka Perspektywy z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Tomasza Gałka Perspektywy, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet" zwana dalej Fundacją ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja SPA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Monikę Dawidowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z 7 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH, ZAPOBIEGANIE URAZOM I MINIMALIZACJA SKUTKÓW POMOCNI.INFO TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 2 LUTEGO 2017 ROKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ustanawiam statut Fundacji pod nazwą: FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

ustanawiam statut Fundacji pod nazwą: FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 18 lipca 2012 r. W związku z moim Zofii Kaczmarek oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji sporządzonym 21.10.2012 r. akt notarialny Rep. A nr 3775/2011, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SPORT I OŚWIATA TO DOBRA LOKATA (tekst jednolity po zmianach w podjętych dniu 3.06.2014 r.)

STATUT FUNDACJI SPORT I OŚWIATA TO DOBRA LOKATA (tekst jednolity po zmianach w podjętych dniu 3.06.2014 r.) STATUT FUNDACJI (tekst jednolity po zmianach w podjętych dniu 3.06.2014 r.) Fundacja pod nazwą, zwana dalej Fundacją zawarta została przez: 1. Smertychę Edwarda 2. Śnigórskiego Mirosława 3. Bizoń Annę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku, 2 grudnia 2003 roku, 30 sierpnia 2006 roku, 13 lutego 2009 roku, 5 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Praworządni.pl

Statut. Fundacji Praworządni.pl Statut Fundacji Praworządni.pl ROZDZIAŁ I 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Praworządni.pl zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatorów Piotra Andrzeja Bochińskiego i Piotra Józefa Pająka - zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Zdrowe Płuca działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Zdrowe Płuca" zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Gdańskiej Jedynki

Statut Fundacji Gdańskiej Jedynki Statut Fundacji Gdańskiej Jedynki 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Gdańskiej Jedynki. 2. Fundacja Gdańskiej Jedynki, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Małopolska Fundacja Piłkarska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI AD HOC

STATUT FUNDACJI AD HOC STATUT FUNDACJI AD HOC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Ad Hoc zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorkę Agnieszkę Świątecką, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna Polska. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna Polska. Postanowienia ogólne Warszawa, 21 marca 2005 r. Statut Fundacji Nowoczesna Polska Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Nowoczesna Polska zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym repertorium. A. 16230/2001

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1. Beata Szczepankowska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 05.04.2017r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOC

STATUT FUNDACJI POMOC STATUT FUNDACJI POMOC (tekst jednolity na dzień 28.07.2010 r.) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomoc zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 1) Mariana Siwon 2)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ FALA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ FALA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ FALA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, zwana dalej Fundacją, która może używać także nazwy w języku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI ANIMUS. RODZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T FUNDACJI ANIMUS. RODZIAŁ 1 Postanowienia ogólne S T A T U T FUNDACJI ANIMUS RODZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Animus z siedzibą w Wilkowie Osiedlu ul. Kopernika 7 zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Martę Marchaj zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne Warszawa, dn. 27 stycznia 2016 roku STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Docemus Discimus im. Prof. Janusza Jurczaka, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Fundacji epaństwo

Tekst jednolity Statutu Fundacji epaństwo Tekst jednolity Statutu Fundacji epaństwo Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja epaństwo, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Chałubińszczaków zwana dalej Fundacją ustanowiona została w dniu 24 marca 1995 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Radomiu NR.Rep. A

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Flying Mind

Statut Fundacji Flying Mind Statut Fundacji Flying Mind Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Flying Mind" zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Macieja Ujejskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym jerzyk, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Artura

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI slowbeskid I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI slowbeskid I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI slowbeskid TEKST JEDNOLITY v. 17.10.2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA slowbeskid, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów, w składzie: -----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą INVEMAX FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Adam Łabędzki, Mateusz Łukaszewski, Marek Kozłowski, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ART GERSONICA

STATUT FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ART GERSONICA STATUT FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ART GERSONICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica, zwana dalej Fundacją, ustanowiona (...) aktem notarialnym zawartym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ART OF SCIENCE

STATUT FUNDACJI ART OF SCIENCE STATUT FUNDACJI ART OF SCIENCE ZAREJESTROWANA W SADZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS 0000460779 NIP 9191826536 REGON 061564206

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1 STATUT FUNDACJI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Fundacja Miki - Centrum Rehabilitacji ustanowiona przez Fundatora wskazanego w Akcie Notarialnym z dnia 19.04.1993r. i sporządzonym przed Notariuszem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Instytut Globalnej Odpowiedzialności, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Wojtalika i Marka Marczyńskiego, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Be Proactive, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 2. Fundacja używa nazwy Fundacja imienia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI AKTYWNI SPOŁECZNIE

STATUT FUNDACJI AKTYWNI SPOŁECZNIE STATUT FUNDACJI AKTYWNI SPOŁECZNIE I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez FUNDACJĘ NBB - NIE BĄDŹ BEZRADNA, zwaną

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Greenpeace Polska

Statut Fundacji Greenpeace Polska Statut Fundacji Greenpeace Polska I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Greenpeace Polska, zwana dalej: Fundacją została ustanowiona przez zagraniczną osobę prawną - Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI OMNIVEDA

STATUT FUNDACJI OMNIVEDA STATUT FUNDACJI OMNIVEDA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Omniveda, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez SCIENCE CLUBS OF EUROPE s.r.o., z siedzibą: Praha 1 - Malá Strana, Velkopřevorské

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I

STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Polska Siatkówka", zwana dalej Fundacją", ustanowiona przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Partnerstwo Dla Wsi Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Partnerstwo Dla Wsi z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Genowefę Wiśniowską zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GRAJ!

STATUT FUNDACJI GRAJ! STATUT FUNDACJI GRAJ! ustalony przez Fundatora w dniu 29 listopada 2010 roku Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Graj!, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 4 z dnia 10 lipca 2014r. Fundatora Małopolskiej Fundacji Opieki. Tekst jednolity STATUTU MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI OPIEKI

Załącznik do Uchwały nr 4 z dnia 10 lipca 2014r. Fundatora Małopolskiej Fundacji Opieki. Tekst jednolity STATUTU MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI OPIEKI Załącznik do Uchwały nr 4 z dnia 10 lipca 2014r. Fundatora Małopolskiej Fundacji Opieki Tekst jednolity STATUTU MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI OPIEKI 1 1. Artur Bocianowski, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity Statut Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej - tekst jednolity Wrocław 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1 1. Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

STATUT. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 Rady Fundacji Inspiruje nas życie podjętej na posiedzeniu w dniu 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Fundacji tekst jednolity STATUT 1 Fundatorem Fundacji Banku

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRZYJACIELE STASIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciech Przemysław Rawecki zwany dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statutu. Fundacji Szpitala Kolneńskiego

Statutu. Fundacji Szpitala Kolneńskiego Tekst jednolity Statutu Fundacji Szpitala Kolneńskiego Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Szpitala Kolneńskiego z siedzibą w Kolnie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Monika Karlińska Nawara, zwana dalej,,fundatorem ustanowiła w Krakowie Aktem Notarialnym z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Statut Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom Wyrównajmy ich szanse została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Centrum Twórczości Narodowej zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Ratajczaka zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja CULTURE SHOCK, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Grabowskiego, zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Emilia s Heart

Statut Fundacji Emilia s Heart Statut Fundacji Emilia s Heart Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Emilia s Heart, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Faustinę Hama i Łukasza Chrząszcza, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ

STATUT DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ STATUT DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJA- CIÓŁ zwana dalej Fundacją została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą MIŚ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Inicjatyw Akademickich. Przepisy ogólne

Statut Fundacji Inicjatyw Akademickich. Przepisy ogólne Statut Fundacji Inicjatyw Akademickich (tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 14 listopada 2016 r.) Przepisy ogólne 1. Statut określa zakres, zasady i formy działalności Fundacji Inicjatyw Akademickich,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KWIAT PAPROCI *tekst ujednolicony. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KWIAT PAPROCI *tekst ujednolicony. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KWIAT PAPROCI *tekst ujednolicony *tekst ujednolicony na podstawie: 1. Statutu Fundacji z dnia 10 listopada 2011 roku; 2. Zmiany Statutu Fundacji z dnia 02 lutego 2012 roku; 3. Uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KOŁO KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KOŁO KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne 1.3. Statut fundacji STATUT FUNDACJI KOŁO KULTURY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Koło Kultury, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona Aktem Założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI pod nazwą Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI pod nazwą Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI pod nazwą Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zwana w dalszej treści Statutu

Bardziej szczegółowo

Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu.

Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu. Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu. Fundacja jest organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Chłopaki Znad Morza, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu STATUT

Tekst jednolity Statutu STATUT Tekst jednolity Statutu "Fundacji na rzecz narodowego programu bankowania krwi pępowinowej i komórek macierzystych, Komórki życia- Komórki nadziei" STATUT I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MATER DEI

STATUT FUNDACJI MATER DEI STATUT FUNDACJI MATER DEI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Mater Dei" zwana dalej - Fundacją" ustanowiona przez Piotra Mieczysława Derę oraz Dariusza Pawła Grzesika zwanych dalej Fundatorami",

Bardziej szczegółowo

fundacja tu obok STATUT

fundacja tu obok STATUT Załącznik do postanowienia nr 1/2011 z 14.12.2011 fundatora fundacja tu obok STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja tu obok, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Martę Kurowską, zwaną

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Fundacja na rzecz WZBS

Statut Fundacji. Fundacja na rzecz WZBS Statut Fundacji Fundacja na rzecz WZBS Fundacja na rzecz WZBS, zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona przez Warszawski Związek Brydża Sportowego, zwany dalej WZBS, reprezentowany przez Prezesa

Bardziej szczegółowo