Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH"

Transkrypt

1 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż. Wiera Oliferuk Zakład Mechaniki Materiałów i Biomechaniki Laboratorium Termolastyczności Warszawa 2007

2 Sis treści Sis treści 1. Wrowadzenie 3 2. Przemiana energii odczas odkształcenia Pojęcie energii zmagazynowanej Zdolność magazynowania energii jako miara rzemiany energii odczas deformacji 9 3. Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej Metody jednostoniowe Metody dwustoniowe Metody z wygrzewaniem izotermicznym Metody z wygrzewaniem nieizotermicznym Inne metody wyznaczania energii zmagazynowanej Metody wyznaczania energii zmagazynowanej na odstawie zmian arametrów mikrostruktury Wyznaczanie energii zmagazynowanej na odstawie krzywej obciążenie-rzemieszczenie Metoda wyznaczania energii zmagazynowanej zastosowana w niniejszej racy Idea metody Wyznaczanie racy odkształcenia lastycznego i energii rozroszonej w ostaci cieła Praca odkształcenia lastycznego Energia rozroszona w ostaci cieła Metoda omiaru temeratury na odstawie detekcji romieniowania odczerwonego 28 1

3 Sis treści 5. Mikrostrukturalny asekt rocesu magazynowania energii Rodzaje defektów sieci krystalicznej i ich energia Defekty unktowe Defekty liniowe Defekty owierzchniowe Ewolucja mikrostruktury odczas deformacji lastycznej Podstawowe układy dyslokacyjne i ich energia Rola dyslokacji geometrycznie niezbędnych w rocesie deformacji Metodyka badań Wybór materiału Przygotowanie róbek Wyznaczanie energii zmagazynowanej odczas rozciągania Badania mikroskoowe Wyniki badań Wyniki omiarów wielkości mechanicznych i temeratury oisujących roces jednoosiowego rozciągania Wyznaczanie zdolności magazynowania energii jako funkcji odkształcenia lastycznego Badania wływu kierunku wstęnego odkształcenia na zmiany struktury materiału Rozwój zjawiska oślizgu Ewolucja mikrostruktury Korelacja i dyskusja wyników otrzymanych w skali makro, mezo i mikro Podsumowanie 92 Literatura 95 2

4 Wrowadzenie 1. Wrowadzenie Podczas odkształcenia lastycznego, zachowanie się materiału w skali makroskoowej jest wynikiem zmian zachodzących w jego mikrostrukturze. Badania mikrostruktury są rowadzone od wielu lat, a rzełom w tej dziedzinie nastąił w ołowie ubiegłego wieku, wraz z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskoii elektronowej, która umożliwia obserwację defektów sieci krystalicznej. W zależności od właściwości geometrycznych defekty te można odzielić na owierzchniowe, linowe i unktowe. Do defektów owierzchniowych należą granice ziaren, granice bliźniacze, oraz błędy ułożenia. Wystęujące w materiale dyslokacje to defekty liniowe, a wakanse, atomy międzywęzłowe oraz atomy obce to defekty unktowe. Wływ oszczególnych rodzajów defektów na roces odkształcenia lastycznego może być różny. Zależy on zarówno od właściwości badanego materiału (n. tyu sieci krystalicznej, arametru sieci, energii błędu ułożenia) jak i warunków, w jakich rzebiega roces deformacji (n. temeratury, rędkości odkształcenia). W odkształcanym lastycznie, w temeraturze okojowej, materiale olikrystalicznym ewolucję mikrostruktury rozatruje się głównie jako ewolucję układów dyslokacyjnych, ze względu na ich wyższą, w orównaniu z defektami unktowymi, energię. Procesy generowania i ruchu dyslokacji, oddziaływania między dyslokacjami, oraz dyslokacji z innymi elementami mikrostruktury, mają istotny wływ na roces magazynowania energii i zjawisko umocnienia materiału. Badaniom rocesu magazynowania energii odczas deformacji lastycznej oświęcono wiele rac [1-6]. Wynika z nich, że zdolność magazynowania energii, definiowana jako stosunek rzyrostu energii zmagazynowanej do rzyrostu racy odkształcenia lastycznego, oczątkowo rośnie, osiąga maksimum, a nastęnie maleje monotonicznie wraz z odkształceniem. W zaawansowanych stadiach odkształcenia lastycznego, wielkość ta może osiągać wartości ujemne, co jest równoznaczne z wydzielaniem 3

5 Wrowadzenie się energii zmagazynowanej w orzednich stadiach odkształcenia lastycznego [7, 2]. Wykorzystanie wiedzy o bilansie energii odczas deformacji, zwłaszcza odczas deformacji materiałów oddanych wstęnemu odkształceniu, może być omocne rzy identyfikacji mechanizmów odowiedzialnych za sadek racy odkształcenia lastycznego odczas rzeróbki materiałów, metodami wykorzystującymi zmianę ścieżki odkształcenia. Zmianę ścieżki odkształcenia wykorzystuje się zarówno odczas kształtowania materiałów trudno odkształcalnych (n. wyciskanie z jednoczesnym skręcaniem), jak również rzy wytwarzaniu materiałów o leszych arametrach użytkowych metodami wykorzystującymi duże deformacje lastyczne (Severe Plastic Deformation SPD) (n. wielokrotne rzeciskanie rzez odowiednio zarojektowane kanały). W obydwu rzyadkach schemat obciążania, wymuszający określone zmiany kierunku odkształcenia, może rowadzić do osłabienia materiału [8, 9]. Aby świadomie sterować mechanizmami deformacji lastycznej orzez zmianę kierunku odkształcenia, należy znaleźć odowiedzi na nastęujące ytania: Jak wływa zmiana kierunku odkształcenia na bilans energii odczas deformacji? Jakie zjawiska mikroskoowe są odowiedzialne za ten wływ? Niniejsza rozrawa oszukuje odowiedzi na tak ostawione ytania. Jej celem jest zbadanie wływu kierunku wstęnego odkształcenia na roces magazynowania energii odczas jednoosiowego rozciągania materiałów olikrystalicznych oraz jego interretacja na odstawie obserwacji zmian mikrostruktury. 4

6 Przemiana energii odczas odkształcenia 2. Przemiana energii odczas odkształcenia Proces deformacji zawsze owoduje zmianę ola temeratury w odkształcanym materiale, co stanowi makroskoową manifestację zjawisk zachodzących na oziomie jego mikrostruktury. Efekty cielne towarzyszące rocesowi deformacji, są od wielu lat rzedmiotem badań rowadzonych w ośrodkach naukowych na całym świecie [10-14]. Całkowitą energię zużytą na odkształcenie materiału srężystolastycznego, równą racy wykonanej nad deformowaną róbką, można odzielić na część w zużytą na deformację srężystą (odwracalną) i część w zużytą na e deformację lastyczną (nieodwracalną): w w= we + w. (2.1) Energia w wydatkowana na odkształcenie nieodwracalne, dzieli się na cieło dyssyowane w rocesie oraz energię qd e s zmagazynowaną w materiale. Zatem całkowita energia zużytą na odkształcenie materiału jest równa: w= w + q + e s. (2.2) e d Z równości (2.1) i (2.2) wynika, że energia zmagazynowana w rocesie deformacji jest równa: e = w q d. (2.3) s Wszystkie rzedstawione wielkości są wielkościami właściwymi, czyli odniesionymi do jednostki masy roboczej części róbki. Podział ten, w sosób schematyczny, okazano na rysunku 1. Składnik równy energii efektu iezokalorycznego, który towarzyszy srężystemu obciążaniu i odciążaniu materiału. Efekt ten rzejawia się tym, że odczas srężystego adiabatycznego rozciągania materiału o dodatnim wsółczynniku rozszerzalności cielnej, obserwuje się sadek jego temeratury, zaś odczas adiabatycznego ściskania nastęuje jej wzrost. Zmiany te dla metali i ich stoów nie rzekraczają zwykle 0,4 stonia [15, 16]. e th jest 5

7 Przemiana energii odczas odkształcenia Rys. 1. Rysunek schematyczny rzedstawiający bilans energii odczas deformacji [10]. F - miara obciążenia, a - rzemieszczenie, m masa roboczej części róbki. Rozatrzmy izotermiczny cykl obciążenie-odciążenie O-A-B (rys. 1), odczas którego zachodzi zmiana energii wewnętrznej u badanej róbki. Dla oszczególnych etaów rozatrywanego rocesu deformacji, zmiana energii wewnętrznej wynosi odowiednio [10]: A u = w+ e q, (2.4) O B A th th e d u = e w, (2.5) Zmianę energii wewnętrznej róbki w cyklu O-A-B, gdy jej temeratura owróci do wartości oczątkowej, w literaturze nazywa się energią zmagazynowaną e s, B u = e. (2.6) O s 2.1. Pojęcie energii zmagazynowanej Aby oisać rzemianę energii odczas odkształcenia materiału srężystolastycznego wyróżnia się ewien stan oczątkowy, który w termodynamice fenomenologicznej nazwano termodynamicznym stanem odniesienia. Można rzyjąć, że nieobciążona róbka z materiału w stanie wyżarzonym znajduje się w 6

8 Przemiana energii odczas odkształcenia termodynamicznym stanie odniesienia, od warunkiem, że jej temeratura jest równa ewnej umownej temeraturze T 0. Niech w termodynamicznym stanie odniesienia, wartości energii wewnętrznej, entroii i energii swobodnej wynoszą odowiednio: u 0, s 0 i ϕ 0 = u0 T0s 0. (2.7) Wymienione wielkości są wielkościami właściwymi. W materiale oddanym odkształceniu lastycznemu, w cyklicznym rocesie obciążenie-odciążenie; od termodynamicznego stanu odniesienia do stanu, w którym σ = 0 i T = T 0, energia wewnętrzna, entroia i energia swobodna są odowiednio równe: u + e, s0 + ss i ϕ0 + ϕs = u0 + es T0( s0 + s s ), (2.8) 0 s gdzie: es - zmagazynowana energia wewnętrzna, ss - entroia konfiguracyjna i ϕs - zmagazynowana energia swobodna [17]. Pierwszą i drugą zasadę termodynamiki dla quasi-statycznych rocesów jednorodnych można zaisać w formie [17]: du = dw + dq, ( ) ( z) ds ds ds 0, (2.9) gdzie dw i dq to rzyrost racy mechanicznej wykonanej nad róbką oraz rzyrost cieła dorowadzonego do róbki bądź odrowadzonego od niej. ds i ( z) ds są odowiednio rzyrostami średniej entroii właściwej badanej róbki i entroii właściwej dorowadzonej do niej z zewnątrz. ( ) ds jest rzyrostem średniej entroii właściwej, wyrodukowanej w roboczej części róbki w wyniku zachodzących w niej zjawisk nieodwracalnych. Symbol d oznacza rzyrosty nie będące różniczkami zuełnymi. Dla rocesów jednorodnych entroia właściwa dorowadzona do róbki z zewnątrz jest równa: ds ( z) dq =. (2.10) T Zatem drugą zasadę termodynamiki dla quasi-statycznych rocesów jednorodnych można rzeisać w formie: 7

9 Przemiana energii odczas odkształcenia ( ) Tds dwd Tds dq Symbol = 0. (2.11) dw d oznacza rzyrost energii rozroszonej na skutek zachodzących we wnętrzu róbki zjawisk nieodwracalnych. Całkując równanie (2.11) i rzyjmując, że cieło rzekazane do otoczenia ma wartość ujemną ( q d = σ = 0 dq), otrzymamy, że energia dyssyowana odczas rozatrywanego cyklu (dla rocesu izotermicznego T = T0 ) jest równa: w dw = T s + q 0. (2.12) d d 0 s d σ = 0 Z nierówności (2.12) wynika, że całkowita energia dyssyowana w rocesie deformacji lastycznej jest sumą energii rozraszanej w ostaci cieła związanej z entroią konfiguracyjną s s. q d i energii Entroia konfiguracyjna s s jest miarą nieuorządkowania sieci krystalicznej. Zmiana konfiguracji atomów w materiale odczas rocesu deformacji lastycznej, może być sowodowana zarówno owstawaniem nowych defektów sieci krystalicznej, (dyslokacji, wakansów, błędów ułożenia czy bliźniaków), jak również zmianą konfiguracji defektów wystęujących w materiale rzed rocesem odkształcenia. Ze znanych z literatury oszacowań wynika, że składnik energii swobodnej ochodzący od entroii konfiguracyjnej, związanej z ołożeniem linii dyslokacyjnej w krysztale, jest omijalnie mały w stosunku do energii swobodnej rzyadającej na jednostkę długości tej linii [18, 19]. Uwzględniając te oszacowania, oraz rzyjmując, że wływ innych niż dyslokacje rodzajów defektów w oczątkowym etaie deformacji jest nieznaczny, można rzyjąć, że całkowita energia dyssyowana w rocesie deformacji w, jest równa ciełu q, odrowadzonemu do otoczenia rzez deformowaną róbkę. d d 8

10 Przemiana energii odczas odkształcenia 2.2. Zdolność magazynowania energii jako miara rzemiany energii odczas deformacji Proces magazynowania energii, jest makroskoową manifestacją zmian zachodzących w mikrostrukturze materiału odczas jego deformacji. Przebieg tego rocesu, zależy od historii deformacji. Najrościej można go oisać zależnością energii zmagazynowanej e s, od wybranego arametru charakteryzującego roces deformacji, na rzykład od odkształcenia lastycznego ε lub racy odkształcenia lastycznego w. Jednak, aby oisać rzemianę energii w dowolnym unkcie rocesu, wrowadza się wielkość de / dw, zwaną s zdolnością magazynowania energii. Pokazuje ona, jaka część rzyrostu energii zużytej na odkształcenia lastyczne, w danym unkcie, ozostaje w materiale. Powiązanie zależności de / dw od wybranego arametru deformacji z s obserwacjami mikrostruktury, wydaje się być właściwym narzędziem, omocnym w identyfikacji mechanizmów odowiedzialnych za roces magazynowania energii. 9

11 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej 3. Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej Badania energii zmagazynowanej w materiale odczas jego deformacji lastycznej są rowadzone już od oczątku XX wieku, kiedy to zaobserwowano, że energia zużyta na odkształcenie lastyczne jest większa od cieła rozroszonego odczas rocesu deformacji [1, 20-22]. Innymi słowy, część energii zużytej na to odkształcenie ozostaje w materiale zwiększając jego energię wewnętrzną. Od tego czasu oracowano wiele różnych metod wyznaczania energii zmagazynowanej. Zwykle dzieli się je na metody jednostoniowe i dwustoniowe. Do metod jednostoniowych zalicza się te, w których omiary zarówno arametrów mechanicznych jak i cielnych wykonywane są w czasie trwania rocesu deformacji, lub natychmiast o jego zakończeniu [1]. Bazują one, na bezośrednim zastosowaniu ierwszej zasady termodynamiki, a energia zmagazynowana jest wyznaczana jako różnica między racą wykonaną nad ciałem odczas deformacji lastycznej i energią rozroszoną w ostaci cieła odczas tego rocesu. W metodach dwustoniowych, najierw rzerowadza się roces deformacji, a nastęnie, na rzykład orzez wygrzewanie, uwalnia się energię zmagazynowaną odczas tego rocesu. Podział ten wrowadzono w czasach, gdy do wyznaczania energii zmagazynowanej wykorzystywano głównie metody kalorymetryczne. W wyniku rozwoju techniki omiarowej mamy obecnie do czynienia z kilkoma metodami wyznaczania bądź szacowania energii zmagazynowanej, których nie można w sosób jednoznaczny zaliczyć do żadnej z rzedstawionych gru Metody jednostoniowe Teoretyczną odstawę metod jednostoniowych stanowi ierwsza zasada termodynamiki. Energia zmagazynowana jest wyznaczana jako różnica między racą odkształcenia lastycznego, a energią rozroszoną w ostaci cieła odczas rocesu deformacji. Pracę odkształcenia lastycznego wyznacza się, na 10

12 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej odstawie krzywej obciążenie-rzemieszczenie, rzy założeniu, że własności srężyste badanego materiału nie zależą od odkształcenia [5, 6]. Cieło rozroszone odczas deformacji najczęściej wyznacza się rzy użyciu kalorymetru, umieszczając w nim róbkę natychmiast o jej odkształceniu [1] lub rzerowadzając roces deformacji wewnątrz kalorymetru [10, 23-29]. Deformowanie róbki wewnątrz kalorymetru, ozwala na wyznaczenie energii zmagazynowanej w funkcji arametrów tego rocesu, co jest niewątliwą zaletą tej metody, w orównaniu z metodami dwustoniowymi. Jednakże techniczny asekt deformacji w kalorymetrze jest na ogół skomlikowany ze względu na rzewodnictwo cielne od róbki do szczęk maszyny. Istnieją również metody wyznaczania energii rozroszonej w ostaci cieła, nie wymagające stosowania kalorymetru. Przykładem jest metoda stosowana w niniejszej racy i oisana w dalszej jej części, zwana metodą dynamicznego omiaru energii zmagazynowanej Metody dwustoniowe Metody dwustoniowe są oarte na orównaniu zachowania się róbki odkształconej lastycznie, z róbką będącą w stanie odniesienia (nieodkształconej), gdy obydwie róbki są oddawane temu samemu rocesowi termicznemu, rzy czym może nim być wygrzewanie izotermiczne lub nieizotermiczne. Jako stan odniesienia róbek wykonanych z metali i ich stoów rzyjmuje się stan róbki o odowiedniej obróbce cielnej, na rzykład o wyżarzaniu Metody z wygrzewaniem izotermicznym W metodach z wygrzewaniem izotermicznym mierzy się, w funkcji czasu, różnicę temeratury między róbką, a otaczającym ją, izotermicznym łaszczem o dużej ojemności cielnej. Oór cielny omiędzy róbką, a łaszczem musi być stały i na tyle duży, aby można było ominąć odływ cieła od róbki. Jeśli odczas wygrzewania temeratura róbki rośnie w stosunku do otaczającego ją łaszcza, oznacza to, że uwalniana jest energia zmagazynowana odczas 11

13 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej odkształcenia lastycznego. Różnica wartości temeratury róbki i łaszcza jest funkcją rędkości uwalniania tej energii [30]. Główną zaletą kalorymetrii izotermicznej jest to, że ukazuje ona kinetykę rocesu uwalniania energii, zaś wadą - że nie ozwala wyznaczyć energii, która zostaje uwolniona odczas nagrzewania róbki do temeratury kalorymetru [30]. Jako ierwszy, kalorymetrię izotermiczną w badaniach energii zmagazynowanej wykorzystał Borelius (1951 ) [31], a nastęnie inni badacze [32-34] Metody z wygrzewaniem nieizotermicznym W metodach z wygrzewaniem nieizotermicznym energia zmagazynowana jest wyznaczana na odstawie różnicy miedzy ciełem niezbędnym do odniesienia temeratury róbki odkształconej o określoną wartość i ciełem niezbędnym do zwiększenia o taką samą wartość temeratury róbki odniesienia. Urządzenia, w których rzerowadza się tego rodzaju rocesy nazywamy skaningowymi kalorymetrami nieizotermicznymi. Najczęściej stosuje się tzw. skaning temeratury, olegający na wytworzeniu liniowego wzrostu temeratury w czasie [30]. Do tej gruy metod omiarowych zalicza się między innymi: termiczną analizę różnicową (Differential Thermal Analysis DTA) i różnicową kalorymetrię skaningową (Differential Scanning Calorimetry DSC). Należy zauważyć, że metoda DTA nie jest metodą kalorymetryczną. Polega ona na określaniu różnicy wartości temeratury badanej róbki i róbki odniesienia w funkcji czasu lub temeratury komory, nagrzewanej w sosób kontrolowany. Metoda ta ozwala jedynie na jakościową ocenę badanych efektów cielnych [30, 35, 36]. W odróżnieniu od metody DTA, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC, ozwala wyznaczyć wartość energii zmagazynowanej odczas deformacji. Istnieją dwa tyy różnicowych kalorymetrów skaningowych: wykorzystujące metodę rzeływu cieła (Heat Flux DSC) i metodę całkowitej komensacji wytworzonego efektu cielnego (Power Comensation DSC) [30, 35, 36]. W kalorymetrach wykorzystujących metodę rzeływu cieła, wielkością mierzoną jest różnica temeratury róbki badanej i róbki odniesienia oddanych 12

14 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej temu samemu rocesowi termicznemu. Kalorymetr zbudowany jest tak, aby różnica ta była roorcjonalna do różnicy strumieni cieła rzekazywanych do oszczególnych róbek. Zatem, rędkość uwalniania energii zmagazynowanej jest, w tej metodzie, roorcjonalna do zmiany różnicy strumieni cieła. Schemat takiego kalorymetru rzedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Schemat kalorymetru wykorzystującego metodę rzeływu cieła. W kalorymetrach wykorzystujących metodę komensacji całkowitego efektu cielnego (rys. 3), róbki: badaną i odniesienia, umieszcza się w oddzielnych, identycznych komorach, ogrzewanych identycznymi grzejnikami. Grzejniki są sterowane tak, aby w trakcie omiaru, wartości temeratury obydwu róbek były jednakowe. Wielkością mierzoną jest moc dostarczona do grzejników otrzebna na zrównanie temeratury obu róbek. Zatem w tej metodzie, energia zmagazynowana uwalniana odczas nagrzewania odkształconej róbki jest równa różnicy mocy dostarczanych do róbki badanej i róbki odniesienia. Zaletą metod DSC w orównaniu z klasycznymi metodami kalorymetrycznymi, jest krótszy czas omiaru i nieorównywalnie rostsza aaratura, zaś wadą rowadzenie omiarów w warunkach odbiegających od stanu równowagi termodynamicznej [30, 35, 36]. 13

15 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej Rys. 3. Schemat kalorymetru wykorzystującego metodę komensacji całkowitego efektu cielnego. W metodach dwustoniowych zakłada się, że energia zmagazynowana odczas deformacji jest równa energii uwolnionej odczas wygrzewania w kalorymetrze. Warunek ten jest sełniony rzy założeniu, że mikrostruktura róbki o rocesie wygrzewania jest identyczna z mikrostrukturą róbki w stanie odniesienia. W raktyce, sełnienie tego warunku jest niemożliwe. Jednak odowiednie sterowanie arametrami rocesu wygrzewania, ozwala na uzyskanie mikrostruktury zbliżonej do mikrostruktury róbki rzed deformacją. Istotnym roblemem wystęującym w metodach dwustoniowych z wygrzewaniem izotermicznym, jest wsomniane wcześniej wydzielanie się części energii odczas osiągania rzez róbkę temeratury równej temeraturze kalorymetru [30] Inne metody wyznaczania energii zmagazynowanej Jak już wsomniano, oza metodami jedno- i dwustoniowymi, istnieją metody wyznaczania bądź szacowania energii zmagazynowanej, które trudno zakwalifikować do którejkolwiek z rzedstawionych gru. Są to metody ozwalające oszacować wartość energii zmagazynowanej w odkształconym materiale wykorzystujące zmiany odowiednich arametrów mikrostruktury, takich jak: zmiana gęstości i układu dyslokacji, zmiana kąta dezorientacji ziaren oraz ich oszczególnych segmentów [37], czy też zmiana odległości 14

16 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej międzyłaszczyznowych w sieci krystalicznej [38]. W literaturze można sotkać również race, których autorzy odejmują róby wyznaczenia energii zmagazynowanej w rocesie deformacji, na odstawie krzywej obciążenierzemieszczenie [39-43] Metody wyznaczania energii zmagazynowanej na odstawie zmian arametrów mikrostruktury Do wyznaczania energii zmagazynowanej na odstawie obserwacji układów dyslokacyjnych można wykorzystać Transmisyjną Mikroskoię Elektronową (Transmission Electron Microscoy TEM). Przybliżoną wartość energii zmagazynowanej w materiale odczas deformacji lastycznej, można wyznaczyć, na odstawie zmiany ewnych arametrów oisujących jego mikrostrukturę. Dla struktury komórkowej, takimi arametrami są na rzykład średnia dezorientacja komórek θ av i wartość średniej energii granic na jednostkę owierzchni γ av wyraża wzór [37]: θ. Średnią dezorientację komórek θ av av av πθidb θ GNB π 1 = + + 2dIDB dgnb 2dIDB dgnb, (3.1) av av av av av av av gdzie i, to odowiednio średni kąt dezorientacji omiędzy θ IDB θ GNB obszarami oddzielonymi tzw. rzyadkowymi granicami dyslokacyjnymi (Incidental Dislocation Boundaries IDBs), owstającymi w wyniku wzajemnego blokowania się dyslokacji oraz oddzielonymi rzez tzw. granice geometrycznie niezbędne (Geometrically Necessary Boundaries GNBs), owstające omiędzy obszarami, w których na skutek gradientu deformacji działają różne dominujące systemy oślizgu. GNBs owstają na skutek akomodacji niedoasowania tych obszarów wywołanego rotacją sieci krystalicznej (rys. 4) [44]. Wielkości: av d IDB i av d GNB - to odowiednio średnia wielkość komórki oraz średnia odległość między GNBs. 15

17 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej Rys. 4. Struktura komórkowa. Czysty Ni o walcowaniu 20%. Widoczne tzw. granice rzyadkowe IDBs oraz granice geometrycznie niezbędne GNBs [44]. Nastęnie, ze wzoru Read a-shockley a, można wyznaczyć średnią energię granic rzyadającą na jednostkę owierzchni γ av [37]: θ av θ av γav = γm 1 ln θ m θ, (3.2) m gdzie θ m i γ m, to odowiednio, charakterystyczny dla danego materiału: maksymalny kąt dezorientacji i odowiadająca mu energia granicy. Nastęnie wyznacza się owierzchnię granic S V S V rzyadającą na jednostkę objętości: 2 =. (3.3) av d IDB Mając wyznaczone wartości ze wzoru [37, 45]: E s av V SV i γ av, energię zmagazynowaną można obliczyć = γ S. (3.4) Kolejną metodą szacowania energii zmagazynowanej w oszczególnych ziarnach w zależności od ich orientacji jest metoda oarta na omiarze 16

18 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej szerokości ików dyfrakcyjnych uzyskanych za omocą wiązki romieniowania Roentgena (X-ray Diffraction Lines Broadening Method). Pozwala ona wyznaczyć tzw. funkcję rozkładu energii zmagazynowanej (Stored Energy Distribution Function SEDF). Wykorzystując romieniowanie rentgenowskie (romieniowanie X), uzyskuje się obrazy dyfrakcyjne dla materiału odkształconego i materiału w stanie odniesienia. Nastęnie, dla obydwu otrzymanych dyfraktogramów, wyznacza się szerokości ołówkowe ików dyfrakcyjnych materiału badanego B i materiału w stanie odniesienia B. r Znając szerokości ołówkowe ików dyfrakcyjnych oraz kąt Bragga, można a obliczyć względną zmianę odległości międzyłaszczyznowych d, d 2 2 d Br B = a, (3.5) d 2tg θ ( ) B a nastęnie wyznaczyć energię zmagazynowaną ze wzoru Stibitza [38, 46]: E s 3 ( d/ d) = Ehkl ν gdzie: Ehkl i 2 2 hkl, (3.6) ν hkl to odowiednio: moduł Younga i liczba Poisson a. Są to wielkości zależne od kierunku. Ze względu na stosunkowo małą głębokość wnikania romieniowania X do metali i ich stoów, istnieje duże rawdoodobieństwo, że odczas rzygotowania róbek do badań dyfrakcyjnych, właściwości materiału związane z teksturą i energią zmagazynowaną w strefie rzyowierzchniowej ulegną zmianie. Konieczne, w tego tyu metodach olerowanie róbek, może owodować uwalnianie bądź owstawanie narężeń w warstwie owierzchniowej [46]. Dlatego też coraz częściej, zamiast romieniowania rentgenowskiego, wykorzystuje się dyfrakcję wiązki neutronów, które ze względu na większą rzenikalność, ozwalają uzyskać informacje ochodzące z większej głębokości materiału, a tym samym warstwa owierzchniowa ma mniejszy wływ na jakość uzyskanych wyników. 17

19 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej Wyznaczanie energii zmagazynowanej na odstawie krzywej obciążenie-rzemieszczenie Znane są w literaturze race, w których autorzy odejmują róbę wyznaczenia energii zmagazynowanej na odstawie krzywej obciążenierzemieszczenie. Zarówno zjawisko umocnienia materiału, jak i roces magazynowania energii, w zadanych warunkach odkształcenia, są zdominowane rzez rocesy związane z generowaniem defektów sieci krystalicznej i ich wzajemnymi oddziaływaniami. Zatem róba owiązania charakterystyki mechanicznej materiału z energią zmagazynowaną, wydaje się być uzasadniona. Z drugiej zaś strony, zależność obciążenie-rzemieszczenie nie zawiera informacji o energii rozroszonej w ostaci cieła, której znajomość, zgodnie z ierwszą zasadą termodynamiki, jest niezbędna do wyznaczenia energii zmagazynowanej w materiale o odciążeniu. Czy można w sosób ilościowy owiązać energię zmagazynowaną z zależnością obciążenie-rzemieszczenie? Aby odowiedzieć na to ytanie, rozatrzmy, wzorując się na racach [39-43], deformację ciała srężysto lastycznego, które na skutek rzyłożonych obciążeń odkształca się w sosób niejednorodny. Przykładem takiego ciała, może być materiał olikrystaliczny, składający się z dowolnie zorientowanych ziaren, odkształcających się w sosób srężysto-idealnie lastyczny. Na rysunku 5, rzedstawiono uogólnioną krzywą obciążenie-rzemieszczenie, odowiadającą rozatrywanej sytuacji. Początkowo ciało odkształca się srężyście (odcinek 0-A), a nastęnie o rzekroczeniu granicy lastyczności (unkt A), część ziaren odowiednio zorientowanych względem makroskoowego obciążenia zaczyna odkształcać się lastycznie, odczas gdy ozostałe ziarna ciągle ozostają w zakresie srężystym. W rezultacie mamy do czynienia z odkształceniem niejednorodnym (w skali mikroskoowej) i zależność obciążenie-rzemieszczenie staje się nieliniowa (zakres A-B). Nastęnie odczas odciążania, rzy założeniu, że roces odciążania nie wywołuje odkształceń lastycznych, owa zależność jest znowu liniowa (B- C). 18

20 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej Rys. 5. Uogólniona krzywa obciążenie-rzemieszczenie. Załóżmy, że w stanie oczątkowym, w materiale nie ma narężeń resztkowych, czyli σ r (0) = 0. Całkowita raca W wykonana nad róbką odczas odkształcenia jest równa: a W = Fda = ˆ σ : d ˆ εdv gdzie: ε, (3.7) 0 V 0 a obciążeniem - uogólnione rzemieszczenie srzężone orzez racę z uogólnionym F, zaś ˆ σ, odkształcenie lokalne i objętość deformowanego ciała. ˆε i V, to odowiednio: narężenie lokalne, Zakładając, że mamy do czynienia z małymi odkształceniami, całkowite lokalne odkształcenie ciała ˆε można odzielić na srężyste ˆe ε i lastyczne ˆi ε e i ˆ ε = ˆ ε + ˆ ε. (3.8) Odkształcenie i ˆε jest idealnym odkształceniem lastycznym, czyli cała energia zużyta na nie, jest rozraszana w ostaci cieła. Z kolei odkształcenie srężyste 0 ˆe ε można odzielić na część ˆε, równą odkształceniu ciała idealnie srężystego oraz część ˆr ε, równą odkształceniom resztkowym, mającym również charakter srężysty, które ozostaną w materiale na skutek odkształceń niejednorodnych 19

21 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej e 0 r ˆ ˆ ˆ ε = ε + ε. (3.9) Stąd odkształcenie całkowite wynosi: 0 r i ˆ ˆ ˆ ˆ ε = ε + ε + ε. (3.10) Całkowite narężenie lokalne ˆ σ można odzielić na narężenie odowiadające 0 narężeniu w ciele idealnie srężystym ˆ σ i narężenie resztkowe ˆ σ r. 0 ˆ ˆ ˆr σ = σ + σ, (3.11) które będą równe odowiednio: 0 0 ˆ σ = C ˆ ε i ˆ σ r = C ˆ ε r, (3.12) gdzie C jest tensorem srężystości IV rzędu. Podstawiając (3.9) i (3.10) do zależności (3.7) otrzymamy: a ε 0 V 0 V 0 ε 0 r 0 r i ˆ ˆ ˆ W = Fda = ˆ σ : dεdv = ( ˆ σ + ˆ σ ):( dε + dε + d ˆ ε ) dv = 0 r i 0 ε ε ε ε r i r 0 ˆ σ : d ˆ ε dv + ˆ σ : d ˆ ε dv + ˆ σ : d ˆ ε dv + σ : dε dv V 0 V 0 V 0 V 0 (3.13) V ε r + 0 r r σ : dε dv 0 Zauważmy, że ˆ σ nie owoduje zmiany ˆr ε, a ˆ σ r 0 nie wływa na zmianę ˆε, więc r σ ˆ ε = V ε 0 0 r ˆ : d dv 0 i 0 ε r 0 σ : dε dv = 0. V 0 Zatem całkowita raca W wykonana nad ciałem jest równa: a 0 ε ε ε 0 0 r r i ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ W = Fda = σ : dε dv + σ : dε dv + σ : dε d 0 V 0 V 0 V 0 r ˆ V. (3.14) Analogicznie, korzystając z zasady rac wirtualnych, komlementarną racę można zaisać jako: F 0 σ σ σ σ 0 0 r r i ˆ ˆ ˆ ˆ adf = ε : d ˆ σdv = ε : d ˆ σ dv + ε : d ˆ σ dv + ε : dσdv. (3.15) 0 V 0 V 0 V 0 V 0 Jak okazano na rysunku 5, rzemieszczenie całkowite na część odwracalną 0 a oraz część nieodwracalną r i a a można odzielić 0 a = a + a. (3.16) 20

22 Przegląd metod wyznaczania energii zmagazynowanej Zatem dla unktu B (rys. 5), komlementarną racę można zaisać jako: FB FB FB adf a 0 df a = + df, (3.17) gdzie 0 0 F B σ B ε B ˆ ε : ˆ σ ˆ σ : ˆ ε = adf= d dv= d dv We 0 V 0 V 0 W e jest energią srężystą, uwalnianą rzy odciążaniu ciała.. (3.18) Dla odkształceń niejednorodnych, rzemieszczenie a można zaisać jako: a = aˆ ds, (3.19) S ˆ gdzie: a - rzemieszczenie lokalne, S - owierzchnia roboczej części róbki. Zatem F σ r B r r i adf= ˆ ε : dˆ σ dv+ ˆ ε : dˆ σdv, (3.20) 0 V 0 V 0 gdzie σ V 0 F ε B i adf= E ˆ : ˆ ˆ : ˆi S + σb εbdv σ dε dv 0 V V 0 F ε B i adf= E ( ˆ ˆ): ˆ S + σb σ dε dv 0 V 0 σ B r r ˆ ε : d ˆ σ dv = ES. (3.21) E S jest energią zmagazynowaną w ostaci narężeń resztkowych, owstałych na skutek wzrostu strefy lastycznej w materiale niejednorodnym. Należy zwrócić F uwagę, że wielkość adf, jest równa olu AEB (rys. 5). 0 Po rzekształceniu zależność (3.20) można zaisać w formie: i. (3.22) Stąd i. (3.23) Z ostulatu Druckera, rzy założeniu stowarzyszonego rawa łynięcia lastycznego, wynika warunek maksymalnej racy lastycznej Hilla [47]: 21

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne Wykład Przemiany termodynamiczne Przemiany odwracalne: Przemiany nieodwracalne:. izobaryczna = const 7. dławienie. izotermiczna = const 8. mieszanie. izochoryczna = const 9. tarcie 4. adiabatyczna = const

Bardziej szczegółowo

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny)

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny) Entalia swobodna otencjał termodynamiczny. Związek omiędzy zmianą entalii swobodnej a zmianami entroii Całkowita zmiana entroii wywołana jakimś rocesem jest równa sumie zmiany entroii układu i otoczenia:

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

10. FALE, ELEMENTY TERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI.

10. FALE, ELEMENTY TERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI. 0. FALE, ELEMENY ERMODYNAMIKI I HYDRODY- NAMIKI. 0.9. Podstawy termodynamiki i raw gazowych. Podstawowe ojęcia Gaz doskonały: - cząsteczki są unktami materialnymi, - nie oddziałują ze sobą siłami międzycząsteczkowymi,

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar cieła salania aliw gazowych Wstę teoretyczny. Salanie olega na gwałtownym chemicznym łączeniu się składników aliwa z tlenem, czemu

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIA CIERNE POŁĄ. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia.

ŁĄCZENIA CIERNE POŁĄ. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia. POŁĄ ŁĄCZENIA CIERNE Klasyfikacja ołączeń maszynowych POŁĄCZENIA nierozłączne rozłączne siły sójności siły tarcia siły rzyczeności siły tarcia siły kształtu sawane zgrzewane lutowane zawalcowane nitowane

Bardziej szczegółowo

DEFEKTY STRUKTURY KRYSTALICZNEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DEFEKTY STRUKTURY KRYSTALICZNEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DEFEKTY STRUKTURY KRYSTALICZNEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Defekty struktury krystalicznej są to każdego rodzaju odchylenia od

Bardziej szczegółowo

= T. = dt. Q = T (d - to nie jest różniczka, tylko wyrażenie różniczkowe); z I zasady termodynamiki: przy stałej objętości. = dt.

= T. = dt. Q = T (d - to nie jest różniczka, tylko wyrażenie różniczkowe); z I zasady termodynamiki: przy stałej objętości. = dt. ieło właściwe gazów definicja emiryczna: Q = (na jednostkę masy) T ojemność cielna = m ieło właściwe zależy od rocesu: Q rzy stałym ciśnieniu = T dq = dt rzy stałej objętości Q = T (d - to nie jest różniczka,

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA. Termodynamika jest to dział nauk przyrodniczych zajmujący się własnościami

TERMODYNAMIKA. Termodynamika jest to dział nauk przyrodniczych zajmujący się własnościami TERMODYNAMIKA Termodynamika jest to dział nauk rzyrodniczych zajmujący się własnościami energetycznymi ciał. Przy badaniu i objaśnianiu własności układów fizycznych termodynamika osługuje się ojęciami

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Układ termodynamiczny Układ termodynamiczny to ciało lub zbiór rozważanych ciał, w którym obok innych

Bardziej szczegółowo

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona dr inż. JAN TAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie inż. RYSZARD ŚLUSARZ Zakład Maszyn Górniczych GLINIK w Gorlicach orównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Oz na sąg obliczonych metodą

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

M. Chorowski Podstawy Kriogeniki, wykład Metody uzyskiwania niskich temperatur - ciąg dalszy Dławienie izentalpowe

M. Chorowski Podstawy Kriogeniki, wykład Metody uzyskiwania niskich temperatur - ciąg dalszy Dławienie izentalpowe M. Corowski Podstawy Kriogeniki, wykład 4. 3. Metody uzyskiwania niskic temeratur - ciąg dalszy 3.. Dławienie izentalowe Jeżeli gaz rozręża się adiabatycznie w układzie otwartym, bez wykonania racy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego Ćwiczenie 4. Wyznaczanie oziomów dźwięku na odstawie omiaru skorygowanego oziomu A ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Zaoznanie z metodą omiaru oziomów ciśnienia akustycznego, ocena orawności uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R C-5

Ć W I C Z E N I E N R C-5 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII ATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ECHANIKI I CIEPŁA Ć W I C Z E N I E N R C-5 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY ETODĄ KALORYETRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ermodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Siik ciey siikach (maszynach) cieych cieło zamieniane jest na racę. Elementami siika są: źródło cieła

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Comptona opis pół relatywistyczny

Zjawisko Comptona opis pół relatywistyczny FOTON 33, Lato 06 7 Zjawisko Comtona ois ół relatywistyczny Jerzy Ginter Wydział Fizyki UW Zderzenie fotonu ze soczywającym elektronem Przy omawianiu dualizmu koruskularno-falowego jako jeden z ięknych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa Pierwsze rawo Kirchhoffa Pierwsze rawo Kirchhoffa dotyczy węzłów obwodu elektrycznego. Z oczywistej właściwości węzła, jako unktu obwodu elektrycznego, który: a) nie może być zbiornikiem ładunku elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu nstrukcja do laboratorium z fizyki budowli Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w omieszczeniu 1 1.Wrowadzenie. 1.1. Energia fali akustycznej. Podstawowym ojęciem jest moc akustyczna źródła, która jest miarą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie współczynnika Joule a-thomsona wybranych gazów rzeczywistych.

Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie współczynnika Joule a-thomsona wybranych gazów rzeczywistych. Termodynamika II ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczanie wsółczynnika Joule a-tomsona wybranyc gazów rzeczywistyc. Miejsce ćwiczeń: Laboratorium Tecnologii Gazowyc Politecniki Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO POLIMERU BIOKOMPATYBILNEGO METODĄ STANDARDOWEJ SKANINGOWEJ KALORYMETRII RÓŻNICOWEJ (DSC).

WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO POLIMERU BIOKOMPATYBILNEGO METODĄ STANDARDOWEJ SKANINGOWEJ KALORYMETRII RÓŻNICOWEJ (DSC). Ćwiczenie WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO POLIMERU BIOKOMPATYBILNEGO METODĄ STANDARDOWEJ SKANINGOWEJ KALORYMETRII RÓŻNICOWEJ (DSC). I. Cel ćwiczenia: W ramach zajęć zalanowano: otrzymywanie i analizę termogramów

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH. W. Kollek 1 T. Mikulczyński 2 D.Nowak 3

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH. W. Kollek 1 T. Mikulczyński 2 D.Nowak 3 VI KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 003 BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH W. Kollek 1 T. Mikulczyński

Bardziej szczegółowo

WICZENIE NR II PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATERIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE - ANIZOTROPIA BLACH -

WICZENIE NR II PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATERIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE - ANIZOTROPIA BLACH - WICZENIE N II PODSTAWY POCESÓW OBÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATEIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE. Cel wiczenia - ANIZOTOPIA BLACH - Celem wiczenia jest zaoznanie ze zjawiskiem, metod oceny i rodzajami anizotroii

Bardziej szczegółowo

1. Model procesu krzepnięcia odlewu w formie metalowej. Przyjęty model badanego procesu wymiany ciepła składa się z następujących założeń

1. Model procesu krzepnięcia odlewu w formie metalowej. Przyjęty model badanego procesu wymiany ciepła składa się z następujących założeń ROK 4 Krzenięcie i zasilanie odlewów Wersja 9 Ćwicz. laboratoryjne nr 4-04-09/.05.009 BADANIE PROCESU KRZEPNIĘCIA ODLEWU W KOKILI GRUBOŚCIENNEJ PRZY MAŁEJ INTENSYWNOŚCI STYGNIĘCIA. Model rocesu krzenięcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzanie prawa Stefana Boltzmanna za pomocą piroelektrycznego detektora promieniowania podczerwonego

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzanie prawa Stefana Boltzmanna za pomocą piroelektrycznego detektora promieniowania podczerwonego Ćwiczenie nr 3 Srawdzanie rawa Stefana Boltzmanna za omocą iroelektrycznego detektora romieniowania odczerwonego 1. Wstę Znajomość raw romieniowania termicznego ciał ozwala na zrozumienie i ois wielu zjawisk

Bardziej szczegółowo

Szkła specjalne Przejście szkliste i jego termodynamika Wykład 5. Ryszard J. Barczyński, 2017 Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego

Szkła specjalne Przejście szkliste i jego termodynamika Wykład 5. Ryszard J. Barczyński, 2017 Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego Szkła specjalne Przejście szkliste i jego termodynamika Wykład 5 Ryszard J. Barczyński, 2017 Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego Czy przejście szkliste jest termodynamicznym przejściem fazowym?

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH 1. Cel ćwiczenia Celem bezośrednim ćwiczenia jest omiar narężeń ionowych i oziomych w ścianie zbiornika - silosu wieżowego, który jest wyełniony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie V: ENTALPIA ROZPUSZCZANIA I NEUTRALIZACJI

Ćwiczenie V: ENTALPIA ROZPUSZCZANIA I NEUTRALIZACJI Ćwiczenie V: ENTALPIA ROZPUSZCZANIA I NEUTRALIZACJI oracowanie: Wojciech Solarski Wrowadzenie 1. Entalia rozuszczania Rozuszczaniem nazywa się rzechodzenie ciał stałych, cieczy lub gazów do roztworu w

Bardziej szczegółowo

Proces i parametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych

Proces i parametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych Prof. dr hab. inż. Lech Dietrich Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa ldietr@it.gov.l Proces i arametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych 1. Generacja i

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Gaz doskonały, gaz półdoskonały i gaz rzeczywisty Równanie stanu gazu doskonałego uniwersalna stała gazowa i stała gazowa Odstępstwa gazów

Wykład 4 Gaz doskonały, gaz półdoskonały i gaz rzeczywisty Równanie stanu gazu doskonałego uniwersalna stała gazowa i stała gazowa Odstępstwa gazów Wykład 4 Gaz doskonały, gaz ółdoskonały i gaz rzeczywisty Równanie stanu gazu doskonałego uniwersalna stała gazowa i stała gazowa Odstęstwa gazów rzeczywistych od gazu doskonałego: stoień ściśliwości Z

Bardziej szczegółowo

II zasada termodynamiki.

II zasada termodynamiki. II zasada termodynamiki. Według I zasady termodynamiki nie jest do omyślenia roces, w którym energia wewnętrzna układu doznałaby zmiany innej, niż wynosi suma algebraiczna energii wymienionych z otoczeniem.

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna

Termodynamika techniczna Termodynamika techniczna Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Ekologiczne Źródła Energii II rok Pomiar wilgotności owietrza Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pomiar wilgotności względnej powietrza

Pomiar wilgotności względnej powietrza Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar wilgotności względnej owietrza - 1 - Wstę teoretyczny Skład gazu wilgotnego. Gazem wilgotnym nazywamy mieszaninę gazów, z których

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RÓWNOWAGI UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO

WARUNKI RÓWNOWAGI UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO WARUNKI RÓWNOWAGI UKŁADU ERMODYNAMICZNEGO Proces termodynamiczny zachodzi doóty, doóki układ nie osiągnie stanu równowagi. W stanie równowagi odowiedni otencjał termodynamiczny układu osiąga minimum, odczas

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŻARÓW. Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenie nr 1. Obliczenia analityczne parametrów pożaru

MODELOWANIE POŻARÓW. Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenie nr 1. Obliczenia analityczne parametrów pożaru MODELOWANIE POŻARÓW Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenie nr Obliczenia analityczne arametrów ożaru Oracowali: rof. nadzw. dr hab. Marek Konecki st. kt. dr inż. Norbert uśnio Warszawa Sis zadań Nr zadania

Bardziej szczegółowo

MECHANIK NR 3/2015 59

MECHANIK NR 3/2015 59 MECHANIK NR 3/2015 59 Bogusław PYTLAK 1 toczenie, owierzchnia mimośrodowa, tablica krzywych, srzężenie osi turning, eccentric surface, curve table, axis couling TOCZENIE POWIERZCHNI MIMOŚRODOWYCH W racy

Bardziej szczegółowo

Wstęp teoretyczny: Krzysztof Rębilas. Autorem ćwiczenia w Pracowni Fizycznej Zakładu Fizyki Akademii Rolniczej w Krakowie jest Barbara Wanik.

Wstęp teoretyczny: Krzysztof Rębilas. Autorem ćwiczenia w Pracowni Fizycznej Zakładu Fizyki Akademii Rolniczej w Krakowie jest Barbara Wanik. Ćwiczenie 22 A. Wyznaczanie wilgotności względnej owietrza metodą sychrometru Assmanna (lub Augusta) B. Wyznaczanie wilgotności bezwzględnej i względnej owietrza metodą unktu rosy (higrometru Alluarda)

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych Przeływomierze zwężkowe POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cielnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej termodynamika - podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas świata. Parametry układu termodynamicznego - wielkości fizyczne, za pomocą których opisujemy stan układu termodynamicznego,

Bardziej szczegółowo

Zapis pochodnej. Modelowanie dynamicznych systemów biocybernetycznych. Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne typu statycznego.

Zapis pochodnej. Modelowanie dynamicznych systemów biocybernetycznych. Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne typu statycznego. owanie dynamicznych systemów biocybernetycznych Wykład nr 9 z kursu Biocybernetyki dla Inżynierii Biomedycznej rowadzonego rzez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI CHARAERYSYI ZŁOŻOYCH UŁADÓW Z URBIAMI AZOWYMI Autor: rzysztof Badyda ( Rynek Energii nr 6/200) Słowa kluczowe: wytwarzanie energii elektrycznej, turbina gazowa, gaz ziemny Streszczenie. W artykule rzedstawiono

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego WPŁYW CHŁODZENIA NA PRZEMIANY AUSTENITU Ar 3, Ar cm, Ar 1 temperatury przy chłodzeniu, niższe od równowagowych A 3, A cm, A 1 A

Bardziej szczegółowo

Dyslokacje w kryształach. ach. Keshra Sangwal Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska

Dyslokacje w kryształach. ach. Keshra Sangwal Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska Dyslokacje w kryształach ach Keshra Sangwal Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska I. Wprowadzenie do defektów II. Dyslokacje: Podstawowe pojęcie III. Własności mechaniczne kryształów

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05 - 0 - MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Birecka Obliczanie i badanie obwodów rądu trójazowego 3[08].O.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksloatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA IDEALNYCH KRYSZTAŁÓW

STRUKTURA IDEALNYCH KRYSZTAŁÓW BUDOWA WEWNĘTRZNA MATERIAŁÓW METALICZNYCH Zakres tematyczny y 1 STRUKTURA IDEALNYCH KRYSZTAŁÓW 2 1 Sieć przestrzenna kryształu TRANSLACJA WĘZŁA TRANSLACJA PROSTEJ SIECIOWEJ TRANSLACJA PŁASZCZYZNY SIECIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wykłady ze statystyki i ekonometrii Janusz Górczyński Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2009 Publikacja ta jest czwartą ozycją w serii wydawniczej Wykłady

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

II Zasada Termodynamiki c.d.

II Zasada Termodynamiki c.d. Wykład 5 II Zasada Termodynamiki c.d. Pojęcie entropii i temperatury absolutnej II zasada termodynamiki dla procesów nierównowagowych Równania Gibbsa dla procesów quasistatycznych Równania Eulera Relacje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ I STOPNIA ZAWILŻENIA POWIETRZA HIGROMETREM

Bardziej szczegółowo

Ćw. 11 Wyznaczanie prędkości przepływu przy pomocy rurki spiętrzającej

Ćw. 11 Wyznaczanie prędkości przepływu przy pomocy rurki spiętrzającej Ćw. Wyznaczanie rędkości rzeływu rzy omocy rurki siętrzającej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaoznanie się z metodą wyznaczania rędkości rzeływu za omocą rurek siętrzających oraz wykonanie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII

LABORATORIUM METROLOGII LABORATORIUM METROLOGII POMIARY TEMPERATURY NAGRZEWANEGO WSADU Cel ćwiczenia: zapoznanie z metodyką pomiarów temperatury nagrzewanego wsadu stalowego 1 POJĘCIE TEMPERATURY Z definicji, która jest oparta

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STOPÓW METALI

BUDOWA STOPÓW METALI BUDOWA STOPÓW METALI Stopy metali Substancje wieloskładnikowe, w których co najmniej jeden składnik jest metalem, wykazujące charakter metaliczny. Składnikami stopów mogą być pierwiastki lub substancje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Oznaczanie porowatości otwartej, gęstości pozornej i nasiąkliwości wodnej biomateriałów ceramicznych

Ćwiczenie nr 1. Oznaczanie porowatości otwartej, gęstości pozornej i nasiąkliwości wodnej biomateriałów ceramicznych Ćwiczenie nr 1 Oznaczanie orowatości otwartej, gęstości ozornej i nasiąkliwości wodnej biomateriałów ceramicznych Cel ćwiczenia: Zaoznanie się z metodyką oznaczania orowatości otwartej, gęstości ozornej

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R C-6

Ć W I C Z E N I E N R C-6 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI I CIEPŁA Ć W I C Z E N I E N R C-6 WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

prawa gazowe Model gazu doskonałego Temperatura bezwzględna tościowa i entalpia owy Standardowe entalpie tworzenia i spalania 4. Stechiometria 1 tość

prawa gazowe Model gazu doskonałego Temperatura bezwzględna tościowa i entalpia owy Standardowe entalpie tworzenia i spalania 4. Stechiometria 1 tość 5. Gazy, termochemia Doświadczalne rawa gazowe Model gazu doskonałego emeratura bezwzględna Układ i otoczenie Energia wewnętrzna, raca objęto tościowa i entalia Prawo Hessa i cykl kołowy owy Standardowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z rzedmiotu METOLOGIA Kod rzedmiotu: ESC 000 TSC 00008 Ćwiczenie t. MOSTEK

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7. Temat: Określenie sztywności ścianki korpusu polimerowego - metody analityczne i doświadczalne

LABORATORIUM ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7. Temat: Określenie sztywności ścianki korpusu polimerowego - metody analityczne i doświadczalne LABORATORIUM ĆWICZNI LABORATORYJN NR 7 Oracował: Piotr Kowalewski Instytut Konstrukcji i ksloatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej Temat: Określenie sztywności ścianki korusu olimerowego - metody analityczne

Bardziej szczegółowo

Elastyczność popytu. Rodzaje elastyczności popytu. e p = - Pamiętajmy, że rozpatrujemy wielkości względne!!! Wzory na elastyczność cenową popytu D

Elastyczność popytu. Rodzaje elastyczności popytu. e p = - Pamiętajmy, że rozpatrujemy wielkości względne!!! Wzory na elastyczność cenową popytu D lastyczność oytu Rodzaje elastyczności oytu > lastyczność cenowa oytu - lastyczność mieszana oytu - e m = < lastyczność dochodowa oytu - e i lastyczność cenowa oytu - lastyczność cenowa oytu jest to stosunek

Bardziej szczegółowo

Właściwości kryształów

Właściwości kryształów Właściwości kryształów Związek pomiędzy właściwościami, strukturą, defektami struktury i wiązaniami chemicznymi Skład i struktura Skład materiału wpływa na wszystko, ale głównie na: właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 5. Energia, praca, moc Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html ENERGIA, PRACA, MOC Siła to wielkość

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie GAMMA Spektrometr promieniowania gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe

Ćwiczenie GAMMA Spektrometr promieniowania gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe Ćwiczenie GAMMA Sektrometr romieniowania gamma z detektorem ółrzewodnikowym HPGe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaoznanie się z odstawami metody sektrometrii romieniowania gamma, w szczególności orzez:

Bardziej szczegółowo

nieciągłość parametrów przepływu przyjmuje postać płaszczyzny prostopadłej do kierunku przepływu

nieciągłość parametrów przepływu przyjmuje postać płaszczyzny prostopadłej do kierunku przepływu CZĘŚĆ II DYNAMIKA GAZÓW 4 Rozdział 6 Prostoadła fala 6. Prostoadła fala Podstawowe własności: nieciągłość arametrów rzeływu rzyjmuje ostać łaszczyzny rostoadłej do kierunku rzeływu w zbieżno - rozbieżnym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Krystalografia geometryczna

Wstęp. Krystalografia geometryczna Wstęp Przedmiot badań krystalografii. Wprowadzenie do opisu struktury kryształów. Definicja sieci Bravais go i bazy atomowej, komórki prymitywnej i elementarnej. Podstawowe typy komórek elementarnych.

Bardziej szczegółowo

PROSZKI CERAMICZNE. Metody badań morfologii proszków. Metody badań morfologii proszków. Metody badań morfologii proszków

PROSZKI CERAMICZNE. Metody badań morfologii proszków. Metody badań morfologii proszków. Metody badań morfologii proszków intensywność, cs intensywność, cs intensywność, cs 1/2 I max 215-4-26 Wielkość krystalitów metoda Scherrera 25 2 15 1 FWHM D ( hkl ) k B cos 5 PROSZKI CERAMICZNE 29,6 29,8 3, 3,2 3,4 2 Wielkość krystalitów

Bardziej szczegółowo

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I dr inż. Hanna Smoleńska UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ Równowaga termodynamiczna pojęcie stosowane w termodynamice. Oznacza stan, w którym makroskopowe

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA Przedmiotem badań są własności układów makroskopowych w zaleŝności od temperatury. Układ makroskopowy Np. 1 mol substancji - tyle składników ile w 12 gramach węgla C 12 N

Bardziej szczegółowo

DŁAWIENIE IZENTALPOWE

DŁAWIENIE IZENTALPOWE DŁAWIENIE IZENALPOWE Jeżeli r > σ to dominującymi siłami są siły rzyciągania i energia otencjalna cząstek rzyjmuje wartości ujemne. Oznacza to, że aby zwiększyć odległość omiędzy cząstkami należy zwiększyć

Bardziej szczegółowo

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html Z. Surma, Z. Leciejewski, A. Dzik, M. Białek This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.io.waw.l/materialy-wysokoenergetyczne.html Materiały Wysokoenergetyczne /

Bardziej szczegółowo

Martenzytyczne stale odporne na korozję poddane obróbce plastycznej na ciepło

Martenzytyczne stale odporne na korozję poddane obróbce plastycznej na ciepło Obróbka Plastyczna Metali t. XVIII nr 2 (27) Dr inŝ. Jarosław SAMOLCZYK Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Dr inŝ. Karol JÓŹWIAK, dr inŝ. Tomasz KACHLICKI Politechnika Poznańska, Poznań Martenzytyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obliczeń Chemicznych

Podstawy Obliczeń Chemicznych Podstawy Obliczeń Chemicznych Korekta i uzuełnienia z dnia 0.10.009 Autor rozdziału: Łukasz Ponikiewski Rozdział. Prawa Gazowe.1. Warunki normalne.1.1. Objętość molowa gazów rawo Avogadro.1.. Stała gazowa..

Bardziej szczegółowo

10.5. WPŁYW DYNAMICZNYCH WARUNKÓW ODKSZTAŁCANIA NA PŁYNIĘCIE PLASTYCZNE METALI

10.5. WPŁYW DYNAMICZNYCH WARUNKÓW ODKSZTAŁCANIA NA PŁYNIĘCIE PLASTYCZNE METALI 10.5. WPŁYW DYNAMICZNYCH WARUNKÓW ODKSZTAŁCANIA NA PŁYNIĘCIE PLASTYCZNE METALI 10.5.1. Prędkość odkształcenia jako arametr rocesu rzeróbki lastycznej W dobie ciągle zwiększającej się konkurencji nastęuje

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STOPÓW CHARAKTERYSTYKA FAZ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STRUKTURA STOPÓW CHARAKTERYSTYKA FAZ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA STOPÓW CHARAKTERYSTYKA FAZ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stop tworzywo składające się z metalu stanowiącego osnowę, do którego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE PRZETWORNIKÓW SIŁY I CIŚNIENIA

WZORCOWANIE PRZETWORNIKÓW SIŁY I CIŚNIENIA WZORCOWANIE PRZETWORNIKÓW SIŁY I CIŚNIENIA. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: - oznanie zasady działania i budowy oularnych w raktyce rzemysłowej rzetworników siły i ciśnienia, - oznanie zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

POLE TEMPERATURY I PRZEMIANY FAZOWE W SWC POŁĄCZENIA SPAWANEGO LASEROWO

POLE TEMPERATURY I PRZEMIANY FAZOWE W SWC POŁĄCZENIA SPAWANEGO LASEROWO 54/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 POLE TEMPERATURY I PRZEMIANY FAZOWE W SWC POŁĄCZENIA SPAWANEGO LASEROWO

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Przykładowy graf stanów procesu z dyskretnymi położeniami.

Rysunek 1 Przykładowy graf stanów procesu z dyskretnymi położeniami. Procesy Markowa Proces stochastyczny { X } t t nazywamy rocesem markowowskim, jeśli dla każdego momentu t 0 rawdoodobieństwo dowolnego ołożenia systemu w rzyszłości (t>t 0 ) zależy tylko od jego ołożenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 139. Tomasz Pi¹tkowski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 139. Tomasz Pi¹tkowski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 139 Tomasz Pi¹tkowski ANALIZA I MODELOWANIE PROCESU SORTOWANIA STRUMIENIA MA OGABARYTOWYCH ADUNKÓW JEDNOSTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VI Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Statyczna próba rozciągania.

Bardziej szczegółowo

Termodynamika poziom podstawowy

Termodynamika poziom podstawowy ermodynamika oziom odstawowy Zadanie 1. (1 kt) Źródło: CKE 2005 (PP), zad. 8. Zadanie 2. (2 kt) Źródło: CKE 2005 (PP), zad. 17. 1 Zadanie 3. (3 kt) Źródło: CKE 2005 (PP), zad. 19. 2 Zadanie 4. (2 kt) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Politechnia dańsa Wydział Eletrotechnii i Automatyi Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyi Transmitancyjne schematy bloowe i zasady ich rzeształcania Materiały omocnicze do ćwiczeń termin

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt 9 Obciążenia płata nośnego i usterzenia poziomego

Projekt 9 Obciążenia płata nośnego i usterzenia poziomego Projekt 9 Obciążenia łata nośnego i usterzenia oziomego Niniejszy rojekt składa się z dwóch części:. wyznaczenie obciążeń wymiarujących skrzydło,. wyznaczenie obciążeń wymiarujących usterzenie oziome,

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii Mechanika klasyczna Tadeusz Lesiak Wykład nr 4 Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii Energia i praca T. Lesiak Mechanika klasyczna 2 Praca Praca (W) wykonana przez stałą

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Anna Janiga-Ćmiel WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Wrowadzenie W rozwoju każdego zjawiska niezależnie od tego, jak rozwój ten jest ukształtowany rzez trend i wahania, można wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

Jak określić stopień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej?

Jak określić stopień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej? Jak określić stoień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej? Autorzy: rof. dr hab. inŝ. Stanisław Gumuła, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, mgr Agnieszka Woźniak, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Badanie efektu Halla w półprzewodniku typu n

Badanie efektu Halla w półprzewodniku typu n Badaie efektu alla w ółrzewodiku tyu 35.. Zasada ćwiczeia W ćwiczeiu baday jest oór elektryczy i aięcie alla w rostoadłościeej róbce kryształu germau w fukcji atężeia rądu, ola magetyczego i temeratury.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Autoatyki Katedra Inżynierii Systeów Sterowania Metody otyalizacji Metody rograowania nieliniowego II Materiały oocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych T7 Oracowanie:

Bardziej szczegółowo