ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 17 marca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 17 marca 2009 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń. Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1 1.Wprowadzam plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2.Wykaz stanowisk, zajmowanie których moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności poufne w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykaz stanowisk, zajmowanie których moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności zastrzeŝone w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Wykaz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, których wykonywanie moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli poufne stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 5. Wykaz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, których wykonywanie moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli zastrzeŝone stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam osobom funkcyjnym, osobom kierującym komórkami organizacyjnymi oraz osobom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń

3 Spis treści I. Przedmiot ochrony str. 3 II. Ewidencja informacji podlegających ochronie str. 3 III. Dostęp do informacji niejawnych str. 3 IV. Zakres udostępnianych informacji niejawnych str. 4 V. Wykonywanie dokumentów zawierających informacje niejawne str. 4 VI. Postępowanie z korespondencją niejawną /przyjmowanie, przewoŝenie i wydawanie dokumentów niejawnych/ str. 4 VII. Gromadzenie dokumentów zawierających informacje niejawne str. 5 VIII. Odpowiedzialność za dokumenty zawierające informacje niejawne, stanowiące tajemnicę słuŝbową str. 5 IX. Kancelaria tajna str. 5 X. Postępowanie z inf. niejawnymi oznaczonymi klauzulą zastrzeŝone str. 6 XI. Postępowanie z inf. niejawnymi oznaczonymi klauzulą poufne str. 6 XII. Obieg dokumentów niejawnych w Urzędzie Miasta str. 6 XIII. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i słuŝbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych str. 6 XIV. Ustalenia końcowe str. 7 2

4 I. Przedmiot ochrony Przedmiotem ochrony w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, są: 1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową oznaczone klauzulą zastrzeŝone, których sposób wykorzystania określa odrębne zarządzenie. 2. Informacje niejawne stanowiące tajemnice słuŝbową oznaczone klauzulą poufne, których sposób wykorzystania określa odrębne zarządzenie. Urząd Gminy w Starym Lubotyniu zajmuje jeden budynek piętrowy, znajdujący się na działce nr 203. W budynku swoją siedzibę oprócz Urzędu Gminy posiadają: PPUP Poczta Polska, Gminna Biblioteka Publiczna oraz apteka. Wszystkie te podmioty posiadają oddzielne wejścia do swoich siedzib. W budynku znajduje się instalacja alarmowa informująca o próbach włamania do obiektu. Urząd Gminy pracuje w godz codziennie od poniedziałku do piątku. Po zakończeniu pracy urzędu i po wyjściu osób sprzątających, obiekt zostaje zamknięty i włączony zostaje system alarmowy. Poza godzinami słuŝbowymi obiekt chroniony jest systemem monitoringu przez firmę ochrony mienia TARCZA, z którą to Urząd Gminy ma podpisaną umowę na świadczenie usług ochroniarskich. Teren budynku podzielony jest na strefy. Piwnica, parter i I piętro budynku zajmowane przez Urząd Gminy, stanowią strefę administracyjną, do której wstęp mają wszystkie osoby. W piwnicy budynku znajduje się wydzielona strefa bezpieczeństwa wraz ze znajdującą się w niej Kancelarią Tajną (KT). Wstęp do strefy bezpieczeństwa posiadają wyłącznie osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa i przybywające w obecności kierownika KT. W Urzędzie Gminy funkcjonuje pion ochrony. W jego skład wchodzą: - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, - kierownik KT. II. Ewidencja informacji podlegających ochronie 1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową oznaczone klauzulą zastrzeŝone podlegają ewidencjonowaniu w sposób opisany w instrukcji: Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli zastrzeŝone. 2. Informacje niejawne stanowiące tajemnice słuŝbową oznaczone klauzulą poufne podlegają ewidencjonowaniu w sposób opisany w: Instrukcji postępowania z informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności poufne. III. Dostęp do informacji niejawnych 1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową oznaczone klauzulą poufne lub zastrzeŝone, mogą być udostępniane wyłącznie osobom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, posiadającym stosowne uprawnienia. 2. Uzyskanie uprawnień do dostępu do informacji niejawnych moŝe nastąpić po: a) przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i po uzyskaniu przez osobę sprawdzaną poświadczenia bezpieczeństwa, b)przeszkoleniu tej osoby w zakresie ochrony informacji niejawnych, kończącego się wydaniem określonego przepisami zaświadczenia. 3. Postępowanie sprawdzające zwykłe poprzedzające i warunkujące uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upowaŝniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową, przeprowadza Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Stary Lubotyń na pisemny wniosek Wójta Gminy - kierownika jednostki organizacyjnej. 4. KaŜda osoba, w odniesieniu do której będzie prowadzone postępowanie sprawdzające obowiązana jest: a) wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, b) własnoręcznie w sposób dokładny i zgodny z prawdą wypełnić określoną przepisami ustawy ankietę bezpieczeństwa osobowego. 3

5 5. Wykaz stanowisk oraz rodzaje prac zleconych, z którym moŝe łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla kaŝdej klauzuli tajności zawierają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia. 6. Nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego, jeŝeli osoba, o której mowa w ust. 5 przedstawi odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. IV. Zakres udostępnianych informacji niejawnych 1. Informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do załatwienia konkretnej sprawy. 2. Zakres udostępnianych pracownikowi informacji niejawnych warunkuje posiadanie stosownego i waŝnego poświadczenia bezpieczeństwa. 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Kierownik Kancelarii Tajnej odmawiają udostępnienia lub wydania dokumentu zawierającego informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową oznaczone klauzulą poufne lub zastrzeŝone osobie nie posiadającej waŝnego poświadczenia bezpieczeństwa. 4. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową osobie, wobec której wszczęto zwykłe postępowanie sprawdzające, moŝe wyrazić w formie pisemnej Wójt Gminy Stary Lubotyń. V. Wykonywanie dokumentów zawierających informacje niejawne 1. Dokumenty zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową oznaczone klauzulą poufne lub zastrzeŝone mogą być sporządzane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 2. Propozycję przyznania klauzuli tajności na sporządzanym dokumencie przedstawia osoba sporządzająca dokument. 3. Klauzulę tajności jaką ma być oznaczony dokument przyznaje osoba, która jest upowaŝniona do podpisania dokumentu. 4. Sposób oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a takŝe zmiany lub zniesienia tych klauzul, reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. (Dz. U r. Nr 205, poz z późn. zm.). 5. Wykonanie dokumentu (czystopisu) zawierającego informacje niejawne powierza się Kierownikowi Kancelarii tajnej, a w uzasadnionych przypadkach innej osobie, która posiada stosowne poświadczenie bezpieczeństwa. 6. Rękopisy sporządzonych dokumentów zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową jeŝeli będą wytwarzane, muszą być zapisywane w brulionach uprzednio zarejestrowanych, oddzielnie dla kaŝdej klauzuli tajności. 7. Sporządzone i wykonane dokumenty podlegają rejestracji w odpowiednich dziennikach. 8. Dokumenty zawierające informacje niejawne muszą być wykonywane w takiej ilości egzemplarzy, jaka jest niezbędna dla załatwienia sprawy. 9. Dokumenty zawierające informacje niejawne mogą być wykonywane odręcznie, na maszynach do pisania lub na komputerze, znajdującym się w Kancelarii Tajnej. VI. Postępowanie z korespondencją niejawną (przyjmowanie, przewoŝenie i wydawanie dokumentów niejawnych) 1. Sposób postępowania z korespondencją niejawną, wpływającą do Urzędu, opisany jest w zarządzeniu Nr 3/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń. 2. Przesyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne z pominięciem Kancelarii Tajnej jest zabronione. 3. Kancelaria ogólna przyjmuje i wysyła dokumenty niejawne w postaci listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które są właściwie zaadresowane, zabezpieczone, oznakowane i opakowane. 4. Przewoźnicy preferowani to: 4

6 a) Poczta Polska, b) pozostali przewoźnicy z odpowiednią licencją. 5. Przewoźnicy przyjmują przesyłki na podstawie wykazów przesyłek nadanych sporządzonych przez nadawcę. 6. Wykazy przesyłek sporządzone są w dwóch egzemplarzach: dla przewoźnika i nadawcy przesyłki. 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwierania osoba z Kancelarii ogólnej niezwłocznie powiadamia Kierownik Kancelarii Tajnej lub Pełnomocnika ochrony. 8. Kierownik Kancelarii Tajnej kwitując odbiór przesyłki sporządza wraz z doręczającym, protokół uszkodzenia. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje nadawcy, drugi dla Kancelarii Tajnej, a w przypadku gdy w obiegu przesyłki pośredniczy przewoźnik - kolejny egzemplarz protokołu przekazuje takŝe jemu. VII. Gromadzenie dokumentów zawierających informacje niejawne 1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową podlegają ochronie przez okres: a) 5 lat od daty wytworzenia oznaczone klauzulą poufne, b) 2 lat od daty wytworzenia oznaczone klauzulą zastrzeŝone. 2. Po upływie ww. okresów, osoba upowaŝniona do podpisania dokumentu moŝe przedłuŝyć okres ochrony tych informacji na kolejne okresy (5 lat; 2 lata) nie dłuŝej niŝ na okres do 20 lat od daty wytworzenia tych informacji. 3. Dokumenty i zbiory tych dokumentów przechowywane są u wykonawców bądź w szafie w Kancelarii tajnej. 4. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych dla dokumentów (w tym dla dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeŝone ) dodatkowo reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz z późn. zm.). 5. Zasady brakowania i archiwizowania dokumentów reguluje rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz z późn. zm.). VIII. Odpowiedzialność za dokumenty zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę słuŝbową 1. Odpowiedzialność za dokument rozpoczyna się od chwili pokwitowania odbioru dokumentu, a kończy się w momencie zwrotu dokumentu do Kancelarii tajnej. 2. Odpowiedzialność osoby, której został powierzony dokument zawierający informacje podlegające ochronie polega na: a) stworzeniu warunków do ochrony dokumentów przed nieuprawnionym ujawnieniem, b) zabezpieczeniu dokumentów przez cały okres niezbędny do realizacji zadań związanych z dostępem do informacji zawartych w treści posiadanych dokumentów, c) wyeliminowaniu moŝliwości utraty dokumentu, IX. Kancelaria tajna 1. W Urzędzie Gminy Stary Lubotyń tworzy się Kancelarię Tajną. 2. Osobą odpowiedzialną za obieg dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń jest Kierownik Kancelarii Tajnej. 3. Osobą odpowiedzialną za odbiór i wysyłanie dokumentów niejawnych w Kancelarii ogólnej w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń jest pracownik ds. kancelaryjnych - Referatu Organizacyjnego. 4. Wstęp do Kancelarii Tajnej mają osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa i wyłącznie w obecności kierownika KT. 5

7 X. Postępowanie z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą zastrzeŝone 1. Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeŝone określają Szczegółowe Wymagania w Zakresie Ochrony Informacji Niejawnych Oznaczonych Klauzulą ZastrzeŜone 2. Dostęp do informacji oznaczonych klauzulą zastrzeŝone mają: a) osoby które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę oznaczone klauzulą zastrzeŝone, b) osoby, w stosunku do których przeprowadzone zostało postępowanie sprawdzające, które uzyskały stosowne poświadczenie bezpieczeństwa upowaŝniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. XI. Postępowanie z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą poufne 1. Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą poufne określa Instrukcja obiegu i zabezpieczenia informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności poufne. 2. Dostęp do informacji oznaczonych klauzulą poufne mają: a) osoby, które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową oznaczone klauzulą poufne. b) osoby, w stosunku do których przeprowadzone zostało postępowanie sprawdzające, które uzyskały stosowne poświadczenie bezpieczeństwa upowaŝniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. XII. Obieg dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń 1. Przesyłki wpływające do Kancelarii ogólnej oznaczone klauzulą tajności: poufne lub zastrzeŝone, przyjmowane są za pokwitowaniem przez pracownika ds. kancelaryjnych. 2. Po otworzeniu koperty i stwierdzeniu, Ŝe we wnętrzu znajduje się jeszcze jedna koperta posiadająca wyraźnie naniesione klauzule tajności zastrzeŝone lub poufne, pracownik ds. kancelaryjnych, koperty tej NIE OTWIERA i nie rejestruje, a jedynie przekazuje Kierownikowi Kancelarii Tajnej w moŝliwie najkrótszym czasie. 3. Kierownik Kancelarii Tajnej odbiera od pracownika ds. kancelaryjnych przesyłkę oznaczoną klauzulą tajności, rejestruje w odpowiednim dzienniku, a następnie przekazuje za pokwitowaniem osobie do której przesyłka jest adresowana. 4. O fakcie otrzymania przesyłki zawierającej informacje niejawne, Kierownik Kancelarii Tajnej powiadamia Wójta Gminy Stary Lubotyń. XIII. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i słuŝbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 1. Odpowiedzialność karną osób, które dopuściły się przestępstwa lub czynu zabronionego przeciwko ochronie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową określają odrębne przepisy. 2. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają wymagań związanych z ochroną informacji niejawnych i dopuszczą się uchybień w zakresie zabezpieczenia dokumentów i informacji niejawnych podlegających ochronie będą zastosowane sankcje dyscyplinarne i słuŝbowe, przewidziane prawem. XIV. Ustalenia końcowe Zobowiązuje się osoby zajmujące stanowiska lub wykonujące prace zlecone, z którymi moŝe łączyć się dostęp do informacji niejawnych, do bieŝącego stosowania i przestrzegania postanowień zawartych w tym Planie. 6

8 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń WYKAZ STANOWISK zajmowanie których moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności POUFNE w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń Komórka organizacyjna Stanowisko* Wójt Gminy Zastępca Wójta 3. Referat Organizacyjny Sekretarz Gminy 4. Referat Organizacyjny Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 5. Referat Inwestycji i Gospodarki Stanowisko ds. planowania Mieniem przestrzennego, OC i zarządzania kryzysowego * dotyczy takŝe pracowników, którym zostało powierzone pełnienie obowiązków na danym stanowisku

9 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń WYKAZ STANOWISK zajmowanie których moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności zastrzeŝone w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń Komórka organizacyjna Stanowisko* 1. Urząd Stanu Cywilnego Kierownik USC 2. Referat Inwestycji i Gospodarki Kierownik Referatu Mieniem * dotyczy takŝe pracowników, którym zostało powierzone pełnienie obowiązków na danym stanowisku

10 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń WYKAZ rodzajów prac zleconych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, których wykonywanie moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli POUFNE 1. Prace: biurowe, koncepcyjne, ewidencyjne, obsługowe, realizowane na rzecz komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Stary Lubotyń, jeśli do ich wykonania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności POUFNE. 2. Prace polegające na wykonywaniu: dokumentów, rejestrów, wniosków, opinii, archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeŝeli do ich wykonania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności POUFNE lub w wyniku których powstałyby takie informacje. 3. Inne prace, których wykonanie wiąŝe się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnice słuŝbową o klauzuli tajności POUFNE.

11 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń WYKAZ rodzajów prac zleconych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, których wykonywanie moŝe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli ZASTRZEśONE 4. Prace: biurowe, koncepcyjne, ewidencyjne, obsługowe, realizowane na rzecz komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Stary Lubotyń, jeśli do ich wykonania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności ZASTRZEśONE. 5. Prace polegające na wykonywaniu: dokumentów, rejestrów, wniosków, opinii, archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeŝeli do ich wykonania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŝbową o klauzuli tajności ZASTRZEśONE lub w wyniku których powstałyby takie informacje. 6. Inne prace, których wykonanie wiąŝe się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnice słuŝbową o klauzuli tajności ZASTRZEśONE.

PLAN OCHRONY Informacji niejawnych

PLAN OCHRONY Informacji niejawnych PLAN OCHRONY Informacji niejawnych Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie postanowień art.18 ust.4 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz.1631 z późn. zm.) i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 181/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.122.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.121.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone " w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. B U R M l s T R Drawska Pomorskiego ul.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 '8-500 Drawsko pomorswe Pomorskie ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W URZĘDZIE MIASTA KĘTRZYN

PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W URZĘDZIE MIASTA KĘTRZYN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20.04.2009 r. PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W URZĘDZIE MIASTA KĘTRZYN SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r.

ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r. ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r. prof. dr hab. Halina Piekarek Jankowska SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27.02.2014 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Dz.U.99.18.156 Wejście w Ŝycie: 1999.03.11 Zmiana: z dniem 2003.02.19 Utrata mocy: uchylenie z dniem: 2005.11.09 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM PROCEDURY. dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie.

ZATWIERDZAM PROCEDURY. dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie. ZATWIERDZAM.. PROCEDURY dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie. Wstęp 1 Niniejsza instrukcja określa zasady i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ochrony informacji

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 276 poz. 1631 Z ostatnią zmianą z dnia 22.01.2013r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Wielgie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz. 1558 OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE I. EWIDENCJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3674/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM:.. Podpis Prezydenta Miasta Radomia Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 192/11

ZARZĄDZENIE Nr 192/11 ZARZĄDZENIE Nr 192/11 z dnia 20 lipca 2011 roku Nowa Ruda w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1) w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie właściwej rejestracji, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3674/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM:.. Podpis Prezydenta Miasta Radomia Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE I. EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej 1 Załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Zasady ochrony informacji niejawnych na PK określają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Na podstawie art.14 ust. 1 i art.43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 16 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Data Podpis

Imię i nazwisko Data Podpis Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Obieg dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą tajne, poufne, zastrzeżone wpływających do Urzędu Miasta Szczecin w postaci przesyłek listowych PN-EN ISO 9001:2009

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/09 WÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 30 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/09 WÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 30 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 32/09 WÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu słuŝby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Pabianicach Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia,,instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Bełchatów" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Urzędzie Miasta Lędziny

PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Urzędzie Miasta Lędziny Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.617.2013 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 29.10.2013 r. ZATWIERDZAM pieczęć imienna i podpis Burmistrza PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Urzędzie Miasta Lędziny

Bardziej szczegółowo

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych.

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych Ustawa przewiduje cztery klasy informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Starogard Gdański

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach

w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach ZARZĄDZENIE NR 150/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 50 / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 17 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50 / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 17 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 50 / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 lutego 2011 r. Nr 1 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 28 lutego 2011 r. Nr 1 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 lutego 2011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 01 nr 65 z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH Źródło: http://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/ewidencje-przechowywan/149,ewidencja-przechowywanie -I-UDOSTEPNIANIE-AKT-POSTEPOWAN-SPRAWDZAJACYCH.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 31 maja 2005 roku

Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 31 maja 2005 roku Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: przyjęcia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z... 2012 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta Kętrzyn

Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta Kętrzyn Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

opracowano dla ochronainformacji.com.pl

opracowano dla ochronainformacji.com.pl Dz.U.2011.271.1603 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Załącznik do zarządzenia Nr 24/2011 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 22 czerwca 2011r. INSTRUKCJA przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeŝone w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/13 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 4 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 13/13 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 4 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 13/13 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz zmiany okresu tajności.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Strona 1 z 6 LexPolonica nr 2784675. DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r.

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r. D E C Y Z J A NR 41 K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Wolanowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

STAROSTY EÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

STAROSTY EÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZARZĄDZENIE NR 118/2009 STAROSTY EÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-10-22 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy doręczaniu korespondencji Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010 Poznań, 22 stycznia 2010 roku Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji Stałego DyŜuru Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia...

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia... Załącznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, realizowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury dostępu do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI I OBIEGU DOKUMENTÓW

REGULAMIN REJESTRACJI I OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 411/2011 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN REJESTRACJI I OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH. Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 26 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 26 listopada 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 15/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zasad stosowania środków ochrony fizycznej

Bardziej szczegółowo