WOJEWO RSK ECO. orzeka siq. Odpady stale z piaskownikow i z odwadniana olejow w separatorach Szlamy z odwadniania olejow w separatorach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWO RSK ECO. orzeka siq. Odpady stale z piaskownikow i z odwadniana olejow w separatorach Szlamy z odwadniania olejow w separatorach"

Transkrypt

1 WOJEWO RSK ECO DROS-S N B za dowodem doreczenia Gdafsk, r DECYZJA ZATWIERDZAJACA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI Na podstawie art. 21a ust.2 pkt 2, ust. 3, 4 i art' 21 b ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z2o10r, Nr 185, po ze zm.) oraz att. 104 Kodeksu postqpowania administracyjnego ( Dz. lj. z 2OOOr Nr 98, poz.1o71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Elkom-Bud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami orzeka siq 1. Zatwierdzi6 proqram qospodarki odpadami wytwarzanymi przez Elkom-Bud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Gdyni ul. Chwarznieriska 168 w zwiqzku ze Swiadczeniem uslug w zakresie serwisu infrastruktury wodociqgowej i kanalizacyjnq oraz czyszczenia zbiornikow i okresli6: 1.1. Rodzaje odpadow przewidzianych do wytwarzania. Rodzaje odpadow przewidzianych do wytwarzania okre5lono w tabeli nr1: Tabela nr 1 Rodzaje odpadow przewidzianych do wytwarzania Lp. Kod * * " Rodzaje Odpady stale z piaskownikow i z odwadniana olejow w Szlamy z odwadniania olejow w Szlamy z kolektor6w Olejz odwadniania olej6w w L * Zaolejona woda z odwadniania olej6w w *.odpady niebezpieczne Mieszanina odpadow z piaskownikow i z odwadniania olejow w Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujqte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np szmaty, 6cierki) i u b ra n i a och ro n n e za n ieczy szczo n e s u b st an cj am i niebezpiecznvmi hp. PCB) Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 2'1l27, Gdansk tel : , fax: , wwwpomorskie.eu, eu

2 1.2. Dalszy spos6b gospodarowania odpadami. W postqpowaniu z wytworzonymi odpadami zapewnia siq zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie. Wytworzone odpady przekazywane bqdq do firmy posiadajqcej stosown4 decyzjq w zakresie gospodarowania odpadami, Dalszy sposob zagospodarowania odpadow okresla sig w tab. Nr 2 Firma w przypadku zlecenia ustugi transporlu wskaze prowadzqcemu transport odpadow mieisce odbioru odpadow oraz posiadacza odpadow, do ktorego nale2y dostarczy6 odpady. Podtoze powinno byc zabezpieczone przed przenikaniem do Srodowiski gruntowowodnego substancji niebezpiecznych, Wszystkie czynno6ci i etapy technologiczne bqdq zorganizowane tak by zapewnic sprawne i bezpieczne dla Srodowiska gospodarowanie odpadami 1.3, Rodzaj magazynowanych oraz spos6b ich magazynowania. Rodzaje odpadow oraz spos6b. magazynowania oraz dalszego ich zagospodarowania okre6lono w tabeli nr 2: Tabela nr 2 Rodzaie odpadow, spos6b magazynowania oraz dalszego ich zagospodarowania Lp. Kod * z * Rodzaje Odpady state z piaskownikow i z odwadniana olejow w Szlamy z odwadniania olej6w w Spos6b magazynowania Spos6b dalszego zagospodarowania * Szlamy z kolektor6w * o g* OIejz odwadniania olej6w w Zaolejona woda z odwadniania olejow w Mieszanina z piaskownikow iz odwadniania olejow w Sorbenty, mateiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujqte w innych grupach), tkaniny * do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) odpady niebezpieczne Odpady odpompowywane bgdq bez przej6ciowego gromadzenia do zbiornika umieszczonego w skrzyn i zaladunkowej pojazdu dostawczego. Teren zab ezpieczony przed dostg pem osob postronnych, Przekazywane podmiotom posiadajqcym stosowne zezwolenia w celu un ieszkodliwiania DROS-S NB

3 1.4. Obszar prowadzonej dzialalno6ci. Ef kom-bud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa zamierza prowadzic dzialalno6c uslugowq. u kontrahent6w na terenie calego kraju Termin obowiezywania decyzji zatwierdzajqcq program gospodarki odpadami do dnia : 30 kwietnta 2022 roku. UZASADNIENIE Firma Elkom-Bud Sp.z o.o. Sp. Komandytowa w Gdyni ul. Chwarznieriska 168 wystqpila z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami wytwarzanymi w zwiqzku Swiadczeniem usfug w zakresie senryisu infrastruktury wodociqgowej i kanalizacyjnej oraz czyszczenia zbiornik6w, u kontrahent6w na terenie calego kraju. Wniosek w zakresie gospodarki odpadami spelnia wymagania ar1. 22 b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.22010r, Nr 185, po ze zm.) Przedstawione rodzaje odpadow przewidzianych do wytworzenia zostaly sklasyfikowane zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr. 112, poz. 1206) Prace wykonywane podczas swiadczenia usfug, sposob gospodarowania odpadami oraz magazynowania nie bqdq negatywnie oddzialywa6 na Srodowisko. Zgodnie z ar 21 a ust.2 pkt 2 u ust.3 w/w ustawy o odpadach marszalek wojewodztwa jest organem wlasciwym do wydania decyzji zatwierdzajqcej program gospodarki odpadami. Wa6ciwoS6 miejscowe organu ustala sie wedlug miejsca siedziby lub zamieszkania wytw6rcy odpadow. Wniosek w zakresie gospodarki odpadami spelnia wymagania art.22 b ust. 1 w/w ustawy o odpadach. Biorqc powyzsze pod uwagq orzeczonojak w osnowie decyzji. wolanie do Ministra Srodowiska 6dztwa Pomorskiego, w terminie w Warszawie 14 dni od daty I Pouczenie: Zgodnie z aft,37 ust.1 i 3 oraz art. 79c ust. 3 cytowanej wy2ej ustawy o odpadach: Posiadacz odpadow prowadzqcy ewidencjq odpadow jest obowiqzany spozqdzi zbiorcze zestawienie danych, o sposobach gospodarowania zany przekaza1 marszalkowi wojewodztwa o do dnia 15 marca za poprzedni rok kalen podleg a ka rze pi e n i q2nej. Ninieisza decyzia nie dotyczy uslug prowadzonych na terenach zamknigtych w rozumieniu aft. 3 pkt.40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r-prawo ochrony srodowiska (Dz. lj. z 2jjgr,poz.t 6o ze zm) Otrzvmuia: 1. Elkom-Bud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Chwarznieriska 168, Gdynia Regon DROS-S i DROS-E w/m DROS-S NB

4 Do wiadomosci: Marszalkowie Woi ew6dztw 1. Marszalek Wojew6dztwa Slqskiego ul, Ligonia 46, Katowice 2, Marszatek Wojew6dztwa Swigtokzyskiego al, lx Wiek6w Kielc 3, Kielce 3, Marszalek Wojew6dztwa DolnoSlEskiego ul. Wybrzeze Slowackiego l2-14, S0-4j1 Wroclaw 4. Marszalek Wojew6dztwa Kujawsko-pomorskiego Plac Teatralny 2, Toru6 5. Marszalek Wojew6dztwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, Lubtin 6. Marszalek Wojew6dztwa Lubuskiego ul. Podgorna 7, Zielona G6ra 7. Marszalek Wojew6dztwa Malopolskiego ul. Raclawicka 56, 30-0'17 Krakow 8. MarszaNek Wojew6dztwa Mazowieckiego ul. Brechta 3, Warszawa 9, Marszalek Wojew6dztwa Opolskiego ul. Piastowska 14, Opole 10. Marszalek Wojew6dztwa podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15,3b-959 Rzesz6w 1 1. Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego al. Pilsudskiego 8, 90-0S'1 L6dZ 12. Marszalek Wojew6dztwa podlaskiego ul, Stefana Kardynala Wyszyhskiego 1,,lS-BBS Bialystok 1 3. M arszalek Wojew6dztwa Wa rm i ris ko-m azu rs kieg o al. Pilsudskiego 7/9, Olsztyn 1 4. Marszalek Wojew6dztwa Wiel kopolskiego al, NiepodlegtoSci 16/1 B, 6j.713 poznafi 15. Marszalek Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 74, Szczecin dowiska w Gdafsku 2. DolnoSlqskiwojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska we wrocnawiu ul. Paprotna, 14, 51-1'17 Wroclaw 3' Kujawsko'Pomorski Wojew6dzki lnspektor Och rony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2, BS-018 Bydgoszcz 4' Lubelskiwojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, Lubtin 5. Lubuskiwojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska w Zielonej G6rze ul Siemiradzkiego 19, Zielona Goia 6. L6dzki wojew6dzki rnspektor ochrony srodowiska w Lodzi 7 ' ul. Lipowa 16, t_6d2 Malopolski wojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska w Krakowie Plac Szczepafrski 5, Krak6w 8. Mazowiecki wojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska w warszawie ul. Bartycka 110A, Warszawa 9. OpolskiWojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Opolu ul. Nysy t-uzyckiej 42, Opote 10. Podkarpackiwojew6dzki lnspektor ochrony Srodowiska w Rzeszowie ul, Gen, M. Langiewicza26,3S-101 Rzesz6w 11. Podlaskiwojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska w Bialymstoku ul, C 3, js-264 Bialvstok 12, Slqs Inspektor Odhrony Srodowiska w Katowicach ul. P, Katowice 13. Swiqtokrzyski wojew6dzki tnspextor ochrony Srodowiska w Kielcach al. lx wiek6w Kielc 3, 25-9SS Kielce 1 4. Warmifi sko'mazurski Wojew6dzki Inspektor Och rony Srodowiska w Olsztynie DROs-S NB

5 ul. 1 Maja 13b, Olsztyn 15. wielkopolskiwojew6dzki Inspektor ochrony Srodowiska w poznaniu ul, Czarna Rola 4, Poznafr 1 6. Zachodniopomorski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Waly Chrobrego 4, Szczecin Uiszczono oplatq skarbowq na konto Urzgdu Miejskiego w Gdansku Nr w wysoko6ci:1o,ozt dnia podstawa prawna art.1 ust.1 pkt 1 lit.a w zwiqzku z pkt 53 czgsci I zalqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz zezm.) DROS-S NB

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Informacje ogólne i podstawa prawna Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Jest to konsekwencja zmiany po podziale nowego art. 4a na art. 4a i art.4b.

Uzasadnienie: Jest to konsekwencja zmiany po podziale nowego art. 4a na art. 4a i art.4b. Miasto Gdańsk wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali z marca 2014 r. Proponowaną, nową

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

W KATOWICACH 40-032 Katowice ul Jagiellońska 25 tel. (032) 20 77 777 KARTA INFORMACYJNA

W KATOWICACH 40-032 Katowice ul Jagiellońska 25 tel. (032) 20 77 777 KARTA INFORMACYJNA Wydział: Polityki Społecznej ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH 40-032 Katowice ul Jagiellońska 25 tel. (032) 20 77 777 KARTA INFORMACYJNA Sprawa: Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo