SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY"

Transkrypt

1 Do projektów strategicznych MSP należą działania nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek sektora elektroenergetycznego, które realizują kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, także w zakresie dostaw ropy naftowej i paliw płynnych. Strategiczne znaczenie posiada Program Inwestycje Polskie ogłoszony w 2012 roku przez premiera Donalda Tuska. Program ten ma na celu zapewnienie zachowania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o długim horyzoncie czasu, przy wykorzystaniu atrakcyjnego finansowania, a także uzupełnienie obecnej oferty instytucji finansowania na polskim rynku. Minister Skarbu Państwa jest zaangażowany ponadto w upowszechnienie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę zawodu. SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY Spółki sektora elektroenergetycznego nadzorowane przez Ministra Skarbu Państwa realizują kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Do 2020 r. spółki Skarbu Państwa zgodnie ze strategiami planują zainwestować w energetykę ponad 100 mld zł. Dzięki temu Polska zyska najnowocześniejsze moce wytwórcze w Europie. Najważniejsze projekty to m.in. budowa nowych elektrowni oraz budowa i modernizacja sieci przesyłowych. Obecnie w etapie realizacji znajdują się nowe bloki o mocy ok 5000 MW i nakładach inwestycyjnych ok 30 mld zł. Zaliczają się do nich mi.in. bloki gazowe w Stalowej Woli (PGNiG/Tauron, 450 MW) i Włocławku (Orlen, 463 MW); największy blok energetyczny w kraju, o mocy 1075 MW, w Kozienicach (ENEA); budowa dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy w Elektrowni Opole (PGE). Rozpoczęto także realizacje inwestycji w Jaworznie (Tauron, 910 MW) i Turowie (PGE, 460 MW). Największe powstające elektrownie w Jaworznie, Opolu i Kozienicach zapewnią dostawy prądu dla około 7 mln gospodarstw domowych. Projekty oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego, wpłyną na poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zwiększą dyspozycyjność pracy jednostek wytwórczych, a także pozwolą sprostać wymogom środowiskowym nałożonym przez Unię Europejską. PGE, TAURON i ENEA wraz ze Spółką KGHM Polska Miedź S.A. są również zaangażowane w projekt budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. Znaczne nakłady inwestycyjne (ok 40 mld zł) grupy energetyczne planują przeznaczyć na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2 SEKTOR ROPY NAFTOWEJ Terminal Naftowy w Gdańsku inwestycja realizowana przez spółkę PERN Przyjaźń S.A. Inwestycja pod nazwą Terminal Naftowy w Gdańsku, realizowana przez PERN Przyjaźń S.A., obejmuje budowę Terminala Naftowego przeznaczonego do magazynowania i przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych i chemikaliów o łącznej pojemności 700 tys. m³, z czego ok. 375 tys. m³ dla ropy naftowej, a 325 tys. m³ dla pozostałych produktów (dalej: Terminal lub TNG). Cel inwestycji: Głównym celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu w zakresie dostaw ropy naftowej i paliw płynnych, a także dywersyfikacja działalności PERN mająca na celu zwiększenie wachlarza usług oferowanych przez Grupę PERN Przyjaźń, a w konsekwencji zapewnienie wzrostu jej przychodów. Budowa Terminala Naftowego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia elastyczności dostaw ropy naftowej do polskich i niemieckich rafinerii w nadchodzących latach, będąc jednocześnie odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami kierunków i trasami dostaw surowca. Nowe zbiorniki Terminala pozwolą na magazynowanie wielu różnych gatunków ropy z różnych regionów świata, dostarczanych drogą morską w zależności od portfela zamówień odbiorców. Dzięki temu znacząco zwiększą się zarówno możliwości dostosowania zamawianych dostaw ropy do popytu na produkty rafineryjne, jak i znacząco wzrośnie elastyczność dostaw surowca. Etapy i terminy realizacji: Etap I (realizacja do końca 2015 r.) - w trakcie tej części inwestycji zostanie wybudowanych: sześć zbiorników na ropę naftową o pojemności 62,5 tys. m³ każdy, wraz z instalacjami technologicznymi, budynek administracyjno techniczny (z wyłączeniem części przeznaczonej do obsługi logistycznej), pompownia wodna i pianowa, oczyszczalnia ścieków z kolektorem głównym, ogrodzenie terenu oraz pozostałe instalacje pomocnicze dla parku zbiorników wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II (realizacja w latach ) - w chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem Koncepcji II Etapu realizacji inwestycji. Podczas IX Forum Energetycznego, które odbyło się w Karpaczu w dniach stycznia br. wyróżniono inwestycję Terminal Naftowy w Gdańsku, który został uznany Inwestycją roku w Energetyce. PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE Program Inwestycje Polskie ogłoszony w 2012 roku przez premiera Donalda Tuska ma na celu

3 zapewnienie zachowania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o długim horyzoncie czasu, przy wykorzystaniu atrakcyjnego finansowania, a także uzupełnienie obecnej oferty instytucji finansowych na polskim rynku. Program służy wspieraniu rentownych projektów infrastruktura energetyczna (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa, infrastruktura samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysłowa i telekomunikacyjna. Środki na Program będą pochodzić z prywatyzacyjnego potencjału nadwyżkowego, czyli wartości akcji Skarbu Państwa ponad założoną wysokość przychodów z prywatyzacji. Filary Programu: Polskie Inwestycje Rozwojowe SA (PIR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) mogą zostać docelowo dokapitalizowane kwotami do 10 mld zł. Dokapitalizowanie PIR w swoim zamiarze miało umożliwić inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych. Dokapitalizowanie BGK z kolei umożliwi zwiększenie akcji kredytowej i gwarancyjnej związanej z potrzebami długoterminowego finansowania tych inwestycji. Zakładanym wynikiem dokapitalizowania BGK jest uzyskanie efektu dźwigni finansowej w pierwszych kilku latach działania Programu. Środki na dokapitalizowanie dwóch powyżej wymienionych podmiotów stanowiących filary Programu Inwestycje Polskie w pierwszej kolejności będą pochodziły ze zbycia pakietów akcji PGE, PKO BP, PZU, na wniesienie których w grudniu 2012 roku wyraziła zgodę Rada Ministrów. W czerwcu br. zakończył się proces ufunduszowienia Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR). Trwający ponad pół roku proces zmiany formuły działania PIR poprawi przejrzystość polityki inwestycyjnej, wzmocni efektywność wydatkowania pieniędzy i przyspieszy działanie Programu. W nowym modelu biznesowym PIR staje się spółką zarządzającą aktywami o początkowej wartości 6,5 mld zł, ulokowanymi w czterech Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych utworzonych na platformie TFI BGK: Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZAN, Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny FIZAN, Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Początkowymi inwestorami w tych funduszach będą Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PIR, nie mniej jednak istnieje możliwość przystąpienia do Funduszy innych podmiotów. EDUKACJA W dniu 23 stycznia 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Gospodarki, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Skarbu Państwa dotyczące kształcenia zawodowego. Jednym z celów porozumienia jest upowszechnienie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę zawodu. Zadania nałożone na Ministra Skarbu Państwa

4 obejmują: określenie we współpracy z przedstawicielami spółek z udziałem Skarbu Państwa obszarów edukacji zawodowej; aktywizowanie nadzorowanych podmiotów do włączania się w proces kształcenia zawodowego oraz w praktyczną naukę zawodu oraz upowszechnienie rezultatów podejmowanych działań. Działania Departamentu Spółek Kluczowych Na podstawie analizy informacji uzyskanych ze spółek, można stwierdzieć, że: większość spółek będących w nadzorze Ministra Skarbu Państwa od lat zaangażowanych jest w organizowanie praktycznej nauki zawodu zarówno w formie zajęć praktycznych jak i praktyk zawodowych uczniów, włączanie spółek proces kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych nastąpić powinno poprzez ich udział w formułowaniu podstaw programowych, opracowanie dokumentacji programowej, udział w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, tworzeniu klas patronackich oraz pomoc w doskonaleniu nauczycieli, aktywizacja spółek w proces kształcenia zawodowego nastąpić powinna przez: zawieranie umów partnerskich oraz sponsorowanie szkół (wzbogacenie bazy szkolnej, wyposażenie pracowni), tworzenie klas patronackich oraz staży dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, powstawanie nowych szkół zawodowych kształcących w zawodach w których istnieje deficyt (np. elektromonterów, zdobnik ceramiki), stypendia dla wyróżniających się uczniów, wyselekcjonowanie kandydatów do przeszkolenia w zakresie instruktora praktycznej nauki zawodu, zajęcie w szkołach, projekcje, pokazy, uczestnictwo w targach edukacyjnych. zwalczenie barier w kształceniu zawodowym nastąpić powinno poprzez: przywrócenie szkół zawodowych, opracowanie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na oczekiwania pracodawców, zwiększenie nakładów w szkołach na naukę zawodu, ogólnopolską kampanię społeczną tworzącą pozytywny wizerunek szkolnictwa zawodowego, powrót praktycznej nauki zawodów do zakładów pracy oraz zapewnienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły zawodowej. W związku z opublikowaniem przez MEN internetowej bazy oraz mapy szkół zawodowych w Polsce wysłano do spółek będących w nadzorze Ministra Skarbu Państwa oraz do wiadomości pozostałych resortów objętych Porozumieniem o współpracy, informację odnoszącą się do zgłaszania akcesów dotyczących miejsc kształcenia praktycznego przez pracodawców celem poszerzenie listy firm, w których uczniowie mogą zapoznać się z realnymi warunkami pracy w spółkach.

5 Opublikowane przez: Justyna Kania Autor: Departament Spółek Kluczowych Ostatnia zmiana: , Justyna Kania Rejestr zmian

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo