Strona 1 z 13 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 13 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ"

Transkrypt

1 Strona 1 z 13 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ 2007

2 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI: strona ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Prawa i obowiązki studenta... 4 ROZDZIAŁ 3 Organizacja studiów... 5 ROZDZIAŁ 4 Urlopy... 7 ROZDZIAŁ 5 Zaliczanie semestru i roku studiów ROZDZIAŁ 6 Skreślenie z listy studentów ROZDZIAŁ 7 Praca dyplomowa ROZDZIAŁ 8 Egzamin dyplomowy ROZDZIAŁ 9 Ukończenie studiów ROZDZIAŁ 10 Przepisy końcowe... 13

3 Strona 3 z 13 Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, zwana dalej Uczelnią, jest niepubliczną uczelnią zawodową, działającą w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz z 2005 r. z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą i Statut Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, zwany dalej Statutem. 2. Rektor jest przełożonym wszystkich studentów Uczelni. Dziekan jest przełożonym studentów wydziału O przyjęcie w poczet studentów Uczelni może ubiegać się każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia wymagania określone w Statucie. 2. Rektor, nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, podaje do wiadomości publicznej uchwałę Senatu ustalającą warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach, a w szczególności: 1) terminy rekrutacji; 2) limity miejsc dla studentów pierwszego roku na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia; 3) zasady postępowania kwalifikacyjnego; 4) skład komisji rekrutacyjnej oraz jej przewodniczącego. 3. Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia w terminie do 14 dni od dnia spełnienia wymogów kwalifikacyjnych. 4. Przyjętym w poczet studentów Uczelni zostaje każdy, kto został wpisany na listę przyjętych na studia, odbył immatrykulację oraz złożył ślubowanie, którego treść określa Statut. 5. Student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. 6. Indeks jest podstawowym dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów. Stanowi własność studenta i nie podlega zwrotowi. 7. Legitymacja studencka podlega zwrotowi z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów Uczelni Studia w Uczelni są płatne. Wysokość czesnego, wpisowego i innych opłat oraz warunki, zasady i tryb ich regulowania określa Regulamin opłat ustanowiony zarządzeniem rektora, zwany dalej Regulaminem opłat. 2. Zobowiązania finansowe studenta wobec Uczelni reguluje odrębna umowa określająca warunki odpłatności za studia, zawierana między Uczelnią a studentem w formie pisemnej. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1. podaje się do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego. 4. Rektor może zwolnić z opłaty, ograniczyć jej wysokość, względnie ustanowić stypendium naukowe dla studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce.

4 Strona 4 z 13 Rozdział 2 PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 9. Student ma prawo do: 1) zdobywania wiedzy na wybranych kierunkach studiów oraz rozwijania swoich zainteresowań naukowych; 2) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni; 3) studiowania według indywidualnej organizacji (toku) studiów; 4) współuczestniczenia w decyzjach organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli studentów będących członkami kolegialnego organu Uczelni oraz samorządu studenckiego; 5) uczestniczenia w działaniach studenckiego ruchu naukowego, samorządu studenckiego, organizacji oraz stowarzyszeń działających na terenie Uczelni; 6) otrzymywania nagród i wyróżnień oraz stypendiów; 7) korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni; 8) korzystania z pomocy dydaktyczno-naukowej nauczycieli akademickich i organów Uczelni; 9) wybierania przedstawicieli (oraz kandydowania w wyborach) społeczności studenckiej do organu kolegialnego oraz organów samorządu studenckiego działających w Uczelni; 10) zrzeszania się w organizacjach studenckich, naukowych, kulturalnych, sportowo-turystycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 11) uczestniczenia - na zasadach określonych przez dziekana wydziału - w konferencjach, wykładach i odczytach otwartych organizowanych przez Uczelnię; 12) rozwijania zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych. 10. Student ma obowiązek systematycznego zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z planem studiów i programem nauczania. 11. Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania oraz przepisami obowiązującymi w Uczelni. 12. Do obowiązków studenta w szczególności należy: 1) pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się w Uczelni; 2) postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem studiów; 3) udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z Regulaminem studiów; 4) odbywanie praktyk zawodowych i spełnianie innych wymogów przewidzianych w planie studiów; 5) terminowe uzyskiwanie zaliczeń i składanie egzaminów; 6) dbanie o godność studenta i dobre imię Uczelni; 7) przestrzeganie dobrych obyczajów samorządnej społeczności Uczelni; 8) troska i dbanie o mienie Uczelni; 9) przestrzeganie przepisów obowiązujących w Uczelni; 10) terminowe wnoszenie obowiązujących opłat za studia Studenci Uczelni tworzą samorządną społeczność studencką reprezentowaną przez samorząd studencki. 2. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu. 3. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z Ustawą oraz ze statutem Uczelni. 14. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Ustawa oraz Statut.

5 Strona 5 z Student ma obowiązek powiadomić niezwłocznie dziekanat Wydziału o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, miejsca zatrudnienia, stanu cywilnego oraz warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie stypendium, kredytu lub pożyczki. Rozdział 3 ORGANIZACJA STUDIÓW Studia prowadzi się jako studia pierwszego stopnia. 2. Uczelnia kształci w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 3. W Uczelni mogą być prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, przygotowanie pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy w języku obcym, po zaistnienie następujących warunków: 1) złożenie wniosku przez grupę minimum 50 studentów określonego kierunku i roku studiów; 2) znajomość wybranego języka obcego przez studentów wymienionych w pkt. 1 na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy w języku obcym może dotyczyć całości studiów lub wybranych przedmiotów. 5. Rektor, podejmuje decyzję w sprawach, o których mowa w ust Dziekan podejmuje decyzję w sprawach, o których mowa w ust Rok akademicki trwa od pierwszego października do trzydziestego września następnego roku kalendarzowego. 2. Rektor określa i ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego a w szczególności terminy: prowadzenia zajęć w ramach semestru, sesji egzaminacyjnych, wakacji i przerw w nauce. 3. Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry - zimowy i letni. 4. Rektor może w ciągu roku akademickiego ustalać dni wolne od zajęć dydaktycznych Podstawą organizacji procesu dydaktycznego w Uczelni są plany studiów i programy nauczania. 2. Plan studiów określa czas trwania studiów, przedmioty, w tym praktyki zawodowe, obowiązujące studenta (wraz z wykazem godzin), kolejność realizacji i sposoby zaliczania przedmiotów i praktyk, warunki zaliczania poszczególnych okresów studiów (semestru i roku akademickiego). 19. Na studia, w zależności od kierunku i specjalności składają się: 1) zajęcia programowe obligatoryjne i fakultatywne; 2) praktyki zawodowe; 3) sesje egzaminacyjne; 4) pracę dyplomową; 5) egzamin dyplomowy; 6) inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. 20. Organizację roku akademickiego wraz z wykazem egzaminów, zaliczeń i innych wymogów dydaktycznych podaje się do wiadomości studentom na miesiąc przed jego rozpoczęciem Student może na swój wniosek odbywać studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni.

6 Strona 6 z Decyzję w sprawie przyznania i cofania zezwolenia na podjęcie studiów równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni oraz studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania podejmuje rektor na wniosek studenta zaopiniowany pozytywnie przez dziekana. 3. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub braku postępów w nauce rektor może cofnąć zgodę, o której mowa w ust Decyzję w sprawie zezwolenia na studiowanie według indywidualnej organizacji (toku) studiów w danym roku akademickim podejmuje dziekan na wniosek studenta. 5. Możliwość studiowania według indywidualnej organizacji (toku) studiów mają studenci, którzy: 1) studiują równolegle na dwóch i więcej kierunkach lub specjalnościach; 2) są członkami sportowej kadry narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej; 3) uczestniczą w pracach badawczych; 4) są niepełnosprawni lub pełnią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi; 5) samotnie wychowują dzieci; 6) znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 6. W przypadku przyznania indywidualnej organizacji (toku) studiów, dziekan zezwala na uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składaniu egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego roku akademickiego. 7. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji (toku) studiów lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę, o której mowa w ust Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz studiowania według indywidualnej organizacji (toku) studiów podlega dodatkowej opłacie, której wysokość w danym roku akademickim określa Regulamin opłat Szczegółowy plan i rozkład zajęć jest podawany do wiadomości na tydzień przed rozpoczęciem danego semestru. 2. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach obowiązkowych w semestrze. 3. Prowadzący zajęcia decyduje o usprawiedliwieniu nieobecności studenta na zajęciach W Uczelni spośród nauczycieli akademickich powoływani są opiekunowie kierunków studiów i specjalności kształcenia na roku studiów oraz opiekunowie roku studiów. 2. Opiekunów powołuje rektor na wniosek dziekana. 25. Student może: 1) zmienić kierunek, specjalność oraz formę studiów; 2) studiować poza swoim podstawowym kierunkiem studiów na dowolnej liczbie kierunków studiów, także w innych uczelniach; 3) studiować dowolne przedmioty na kierunkach studiów poza kierunkiem (kierunkami), na którym studiuje Dziekan podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w 25, pkt Rektor podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w 25, pkt 2 i Zmiana kierunku, specjalności, formy, studiów oraz studiowanie na zasadach, o których mowa w 25 pkt 2 i 3 podlega dodatkowej opłacie określonej Regulaminem opłat.

7 Strona 7 z 13 Rozdział 4 URLOPY Student ma prawo do urlopu krótkoterminowego oraz długoterminowego: 1) urlop krótkoterminowy udzielany jest do ostatniego dnia kończącego bieżący semestr, jednakże na okres nie dłuższy niż jeden semestr; 2) urlop dlugoterminowy udzielany jest do ostatniego dnia kończącego kolejny semestr, jednakże na okres nie dłuższy niż dwa semestry; 2. Łączny wymiar udzielonych urlopów nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego w trakcie okresu studiów. 3. Urlopu udziela dziekan na pisemny wniosek studenta w przypadkach: 1) długotrwałej choroby; 2) ważnych zdarzeń losowych. 4. Student w czasie urlopu zachowuje prawa studenckie. 5. Student w czasie urlopu może za zgodą dziekana brać udział w niektórych zajęciach dydaktycznych oraz przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów - po uiszczeniu dodatkowej opłaty. 6. Udzielenie urlopu automatycznie przesuwa termin planowanego ukończenia studiów. 7. Urlopy wpisuje się do indeksu. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Rozdział 5 ZALICZANIE SEMESTRU I ROKU STUDIÓW W Uczelni stosuje się ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Europejski System Transferu i Akumulacji punktów). 2. Szczegółowe zasady stosowania ECTS określają odrębne przepisy. 3. Zaliczenia wykładów, ćwiczeń, seminariów, lektoratów, konwersatoriów oraz praktyk zawodowych dokonywane są w formie i trybie określonym przez prowadzącego zajęcia zgodnie z planem studiów i programem nauczania danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), określonych w planie studiów oraz programach nauczania danego semestru. 4. Skala ocen w systemie ECTS ma zastosowanie przy transferze punktów dla studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej Punktacja ECTS określa ilość pracy, jaką musi wykonać student, aby uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu. 2. Punkty ECTS przyznaje się za: 1) zaliczenie każdego z przedmiotów przewidzianych planem studiów; 2) przygotowanie pracy dyplomowej, zgodnie ze standardem kształcenia; 3) przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie ze standardem kształcenia. 3. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia. 4. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla zaliczenia semestru wynosi od 27 do Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla zaliczenia roku akademickiego wynosi Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów pierwszego stopnia wynosi

8 Strona 8 z Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania. 8. Punkty ECTS uzyskane poza Uczelnią, mogą zostać uznane w miejsce punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia, w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach. 9. Decyzję o uznaniu punktów podejmuje dziekan właściwego wydziału Zaliczenia semestru dokonuje dziekan po uzyskaniu przez studenta pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów i praktyk ujętych w planie studiów potwierdzonym wpisaniem tych ocen do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 2. Zaliczenia roku akademickiego dokonuje dziekan po zaliczeniu dwóch kolejnych semestrów. 3. Dziekan na wniosek studenta - może w porozumieniu z egzaminatorem wyznaczyć ostateczny termin zaliczenia semestru oraz roku studiów. 32. Terminy egzaminów i zaliczeń podaje się do wiadomości studentów, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Niezgłoszenie się studenta na egzamin lub zaliczenie w określonym (ustalonym) terminie i niedostarczenie w ciągu 3 dni usprawiedliwienia zaakceptowanego przez przeprowadzającego egzamin lub zaliczenie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 2. Osoba przeprowadzająca egzamin (zaliczenie) wpisuje do protokołu, indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta ocenę niedostateczną w przypadku, o którym mowa w ust Od decyzji prowadzącego egzamin nieuznającej usprawiedliwienia za wystarczające, studentowi przysługuje w terminie 3 dni od daty przedstawienia usprawiedliwienia odwołanie do dziekana Warunkiem przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu jest zaliczenie wymogów dydaktycznych przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia, potwierdzone wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 2. Brak zaliczenia z danego przedmiotu uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z tego przedmiotu. 3. Egzaminator na zakończenie sesji egzaminacyjnej wpisuje do indeksu ocenę niedostateczną studentowi, który nie został dopuszczony do egzaminu. 35. Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego składania egzaminu poprawkowego i zaliczenia z każdego przedmiotu. Każdy egzamin poprawkowy podlega dodatkowej opłacie określonej Regulaminem opłat. 36. Student w czasie sesji poprawkowej może przystąpić do poprawy każdego egzaminu, który składał w czasie właściwej sesji egzaminacyjnej Student, który wnosi zastrzeżenia, co do obiektywizmu egzaminatora w trakcie egzaminu, może wciągu 14 dni od daty tego egzaminu złożyć do dziekana pisemny wniosek w sprawie egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny podlega dodatkowej opłacie określonej Regulaminem opłat. 2. Dziekan może na wniosek studenta lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii egzaminatora zarządzić egzamin komisyjny, powołując komisję egzaminacyjną. 3. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku lub decyzji dziekana podjętej z własnej inicjatywy.

9 Strona 9 z W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dziekan lub osoba przez niego wyznaczona, egzaminator, który przeprowadzał egzamin, inny specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalności pokrewnej oraz na wniosek studenta - przedstawiciel organu samorządu studenckiego w charakterze obserwatora. 5. Ocenę z egzaminu komisyjnego uwzględnia się w obliczaniu średniej ze studiów Student przystępuje do zaliczenia przedmiotu i egzaminu z indeksem i kartą okresowych osiągnięć. 2. Student po zakończeniu sesji egzaminacyjnej obowiązany jest w terminie ustalonym przez dziekana złożyć w dziekanacie indeks i kartę okresowych osiągnięć. 39. Wpisy w indeksie i karcie okresowych osiągnięć stanowią podstawę do uzyskania zaliczenia semestru i roku studiów Egzamin (dotyczy także egzaminu komisyjnego) może być przeprowadzony w formie pisemnej, ustnej lub w sposób praktyczny. 2. Egzamin może stanowić połączenie form wymienionych w ust Wynik egzaminu jest podawany do wiadomości studenta za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz w formie ogłoszenia pisemnego najpóźniej w terminie 10 dni od jego zakończenia. 2. Na wniosek studenta - w przypadku przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnej - egzaminator ma obowiązek udostępnić studentowi pracę do wglądu oraz uzasadnić wystawioną ocenę. 3. Student ma prawo do uzasadnienia oceny z egzaminu ustnego Zaliczenia przedmiotów, zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych są dokonywane na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z dziekanem na podstawie planu studiów i programu nauczania. 2. Termin zaliczenia określa prowadzący zajęcia na podstawie planu studiów. 3. Wynik zaliczenia z przedmiotu nie kończącego się egzaminem jest podawany do wiadomości studenta za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz w formie ogłoszenia pisemnego najpóźniej w terminie 10 dni od jego zakończenia. 4. Szczegółowe warunki zaliczenia praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych. 5. Student może otrzymać zaliczenie w trybie poprawkowym, które podlega dodatkowej opłacie określonej Regulaminem opłat. 43. Prowadzący zajęcia ma obowiązek zapoznania studentów z programem nauczania, wymogami dydaktycznymi oraz wymaganą literaturą do danego przedmiotu podczas pierwszych zajęć Student, który nie spełnił wszystkich wymogów dydaktycznych, może warunkowo zostać wpisany na kolejny semestr, rok studiów lub powtarzać semestr, rok studiów. 2. Warunkowe wpisanie studenta na kolejny semestr, rok studiów lub powtarzanie semestru, roku studiów może nastąpić na jego wniosek. 3. Student, który został warunkowo wpisany na kolejny semestr, rok studiów, obowiązany jest do zaliczenia przedmiotów i praktyki zawodowej najpóźniej w terminach egzaminów i zaliczeń określonych dla studentów niższego roku studiów. 4. Dziekan podejmuje decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1, 2.

10 Strona 10 z Warunkowe wpisanie studenta na kolejny semestr, rok studiów lub powtarzanie semestru, roku studiów podlega dodatkowej opłacie określonej Regulaminem opłat W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen: i odpowiadające im stopnie w systemie ECTS - celujący /6,0/ - w systemie ECTS (A) - bardzo dobry /5,0/ - w systemie ECTS (B) - dobry plus /4,5/ - w systemie ECTS (C) - dobry /4,0/ - w systemie ECTS (D) - dostateczny plus /3,5/ - w systemie ECTS (E) - dostateczny /3,0/ - w systemie ECTS (F) - niedostateczny /2,0/.- w systemie ECTS (G) 2. Z ocen końcowych przedmiotów oblicza się średnią arytmetyczną za semestr, rok studiów, studia. Rozdział 6 SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 1) niepodjęcia studiów; 2) rezygnacji ze studiów; 3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni. 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku: 1) stwierdzenia braku postępów w nauce; 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów w określonym terminie (z zastrzeżeniem 44 ust. 1 i 2) 3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. 1. Studentowi przysługuje prawo do rezygnacji ze studiów w każdym okresie trwania nauki Pisemny wniosek studenta o rezygnacji ze studiów adresowany jest do dziekana. 3. Rezygnacja studenta ze studiów powoduje zaprzestanie naliczania odpłatności za studia od początku następnego semestru, po semestrze, w którym złożony został wniosek o rezygnację. 4. Za datę rezygnacji uznaje się datę wpływu pisemnego wniosku o rezygnację do kancelarii Uczelni. 48. Student skreślony z listy studentów obowiązany jest rozliczyć się z wszelkich zobowiązań wobec Uczelni Student, który został skreślony z listy studentów - po uregulowaniu dodatkowej opłaty - może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia w celu ich kontynuowania w ciągu dwóch lat od daty skreślenia. 2. Dziekan określa warunki przyjęcia. Rozdział 7 PRACA DYPLOMOWA Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora. 2. Promotorem może być osoba posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora.

11 Strona 11 z Dziekan ustala promotorów w danym roku akademickim Temat pracy dyplomowej ustalają wspólnie promotor ze studentem, uwzględniając kierunek i specjalność studiów oraz zainteresowania naukowe studenta oraz promotora. 2. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału na wniosek kierowników katedr zaopiniowany przez dziekana. 3. Na wniosek promotora dziekan, z upoważnienia Rady Wydziału może zmienić temat pracy dyplomowej studenta, jednakże nie później niż do końca piątego semestru studiów. 4. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż jeden rok przed planowanym terminem ukończenia studiów Student jest obowiązany do złożenia w dziekanacie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej do końca ostatniego semestru studiów, jednakże nie później niż do 30 czerwca w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim i do 31 stycznia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym. 2. Dziekan może przedłużyć termin oddania pracy dyplomowej o okres do sześciu miesięcy. 3. Warunkiem przyjęcia pracy dyplomowej jest zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów Student skreślony z listy studentów zachowuje prawo do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia, po uzyskaniu zgody rektora na przywrócenie w prawach studenta. 2. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej może w okresie trzech lat od daty skreślenia może wnioskować o wznowienie studiów w celu powtarzania ostatniego roku studiów i złożenia egzaminu dyplomowego. 3. Rektor podejmuje decyzję w sprawie o wznowienie studiów Oceny pracy dyplomowej według skali ocen określonej w 45, ust. 1, dokonuje promotor i powołany przez dziekana recenzent. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia 50, ust W przypadku, gdy ocena pracy dyplomowej recenzenta jest negatywna, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowanego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta. Rozdział 8 EGZAMIN DYPLOMOWY 55. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 1) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planu studiów; 2) otrzymanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej; 3) uregulowanie przez studenta wszystkich należnych do końca roku akademickiego opłat z tytułu studiów Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana składającą się z przewodniczącego, promotora oraz recenzenta pracy dyplomowej. 2. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 może być dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy.

12 Strona 12 z Egzamin dyplomowy ma formę ustną i składa się z obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego. 5. Egzamin dyplomowy podlega opłacie określonej w Regulaminie opłat W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. 2. Egzamin dyplomowy w drugim terminie podlega opłacie określonej w Regulaminie opłat. 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. Rozdział 9 UKOŃCZENIE STUDIÓW 58. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym Absolwent otrzymuje dyplom państwowy ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, którego wzór określają odrębne przepisy oraz tytuł zawodowy licencjata. 2. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uregulowanie przez studenta wszystkich zobowiązań wobec Uczelni Podstawę do obliczenia ostatecznej oceny wyniku studiów stanowią: 1) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w całym okresie studiów z egzaminów oraz zaliczeń z tych przedmiotów, które nie kończyły się egzaminem, 2) ocena promotora z pracy dyplomowej, 3) ocena recenzenta z pracy dyplomowej, 4) ocena z egzaminu dyplomowego. 2. Ostateczny wynik studiów, obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, określa suma uzyskana przez dodanie: 1) ½ średniej arytmetycznej oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2) ¼ średniej arytmetycznej ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 3) ¼ oceny egzaminu dyplomowego Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny według zasady: 1) do 3,50 - dostateczny (3,00), 2) od 3,51 do 4,50 - dobry (4,00), 3) od 4,51 - bardzo dobry (5,00). 2. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu na dyplomie. We wszystkich innych zaświadczeniach podaje się wynik określony w 60 ust Dyplom powinien być wydany absolwentowi w ciągu 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Absolwent kwalifikuje się do ukończenia Uczelni z wyróżnieniem, jeżeli: 1) z egzaminów i zaliczeń w całym okresie nauki uzyskał oceny nie niższe niż dobre, a średnia tych ocen nie jest niższa niż 4,50, 2) z pracy dyplomowej otrzymał ocenę średnią powyżej 4,50, 3) z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę średnią powyżej 4,50.

13 Strona 13 z Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala sposób wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni. 3. Studentowi, który ukończył Uczelnię z wyróżnieniem nadaje się oznakę wyróżniającą absolwenta. Rozdział 10 PRZEPISY KOŃCOWE 63. Od decyzji ostatecznych podejmowanych przez organa Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich studentowi przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na siedzibę Uczelni sądu administracyjnego. 64. Rektor zgodnie z zakresem kompetencji decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 65. Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Senatu Uczelni w dniu roku. 66. Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego następującego, po terminie zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. R E K T O R dr Andrzej ZDUNIAK

Strona 1 z 14. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ

Strona 1 z 14. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ Strona 1 z 14 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ 2011 Strona 2 z 14 SPIS TREŚCI: strona ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Prawa i obowiązki studenta...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 15 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ 2016 Strona 2 z 15 SPIS TREŚCI: strona ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Prawa i obowiązki studenta...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GNIEŹNIEŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ MILENIUM I. Przepisy ogólne 1 1. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego Spis treści I. Przepisy ogólne... 3 II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne... 3 III. Czas trwania roku akademickiego... 5 IV. Organizacja roku akademickiego... 5 V. Zaliczenia i egzaminy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW. w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne REGULAMIN STUDIÓW w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne 1 1. Przyjęcie w poczet studentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, zwanej dalej uczelnią następuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, 08 luty 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, 14 lutego 2012 1 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2014 z dn. 29.12.2014 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rzeszów, październik 2015 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Gdyni, zwanej dalej Akademią, następuje na zasadach określonych przez Senat. 2. Osoby

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych mogą studiować wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Regulamin. Studiów. REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Regulamin. Studiów. REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Regulamin Studiów REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01 REGULAMIN.indd 2 2009-01-07 15:06:01 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 3 Poznań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU

WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/63 Senatu z dnia 4 lipca 2014 r. R E G U L A M I N S T U D I Ó W WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU Przyjęty na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku Rozdział l Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin stosuje się do kierunków studiów, poziomów kształcenia i form studiów wyższych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof.

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. STANDARDY przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 1. PRACA DYPLOMOWA Postanowienia ogólne 1 1. Każdy student

Bardziej szczegółowo

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW Przyjęty uchwałą nr RS-6-VI/2012 Rady Seminarium Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie w dniu 12 czerwca 2012 roku zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej. Nr 22 /2009 z dnia 2 lipca 2009 r.

Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej. Nr 22 /2009 z dnia 2 lipca 2009 r. AKADEMIA HUMANlS ryczna im Aleksandra Gieysztora BIURO REK rolu ul. DaszyńskIego 17,06-100 Pułtusk tel.!fax (0-23) '9298 13l 'l) 9 5 98 AH-BR- 3j /09 Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Warszawskiej Szkoły Filmowej z dn. 13 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne 1 Osoba przyjęta na studia w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Przyjęcie w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zwanej dalej uczelnią następuje z chwilą

Bardziej szczegółowo

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności:

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności: Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW SOPOT 2010 SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW Na podstawie uchwały Senatu Sopockiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Sopocie z dnia 23.06.2010 roku oraz decyzji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 W YŻSZA SZKOŁA T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Przepisy ogólne... 3 II. Prawa, obowiązki studenta, kary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej (WSDG), zwana dalej Uczelnią, jest niepaństwową szkołą wyższą wpisaną pod nr 106 do rejestru uczelni niepaństwowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. Karola Goduli w Chorzowie REGULAMIN STUDIÓW

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. Karola Goduli w Chorzowie REGULAMIN STUDIÓW GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. Karola Goduli w Chorzowie REGULAMIN STUDIÓW REGULAMIN STUDIÓW w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie ROZDZIAŁ 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: organizacji i warunków studiowania na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) Na podstawie art. 160 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów Uchwała nr Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Collegium Civitas nr 277 z dn. 25.04.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Collegium Civitas, zwane dalej Uczelnią lub

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2014. Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 33/2014. Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2014r. Zarządzenie nr 33/2014 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów I i II stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej obowiązującego studentów kontynuujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Dziekana WPiA UŁ z dnia 9 grudnia 2013 r. ze zmianami ) A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-6) B. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2013 roku (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU Regulamin Studiów uchwalony przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniu 24.04.2013

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6.

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6. Drodzy Studenci! W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ Regulamin Studiów. Zmiany obowiązują od 1 października 2012 r. W procesie uchwalania Regulaminu Studiów aktywny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I i II stopnia

REGULAMIN STUDIÓW I i II stopnia REGULAMIN STUDIÓW I i II stopnia 2012 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin ma zastosowanie do kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w Akademii Muzycznej w Krakowie. 2. Studentów kierunku Muzyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2010/2011 POZNAŃ 2010 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do Umowy o prowadzeniu Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas zawartej pomiędzy Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A

REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A Regulamin uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów, opracowany w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW Spis treści: 1. Przepisy ogólne... 1 2. Organizacja studiów... 2 3. Prawa i obowiązki studenta... 2 4. Zaliczanie semestru... 5 A. Postanowienia

Bardziej szczegółowo