UCHWAŁA NR 111/15. Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 29 września 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 111/15. Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 29 września 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Działając na podstawie art. 160a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz 40 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r., Senat Uczelni stanowi, co następuje: 1 1. Wprowadza się wzory umów o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej, zawieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ze studentami: 1) stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 3) stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 4) studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 2. Do podpisywania umów ze studentami w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu upoważnieni są przedstawiciele Uczelni, na podstawie imiennych pełnomocnictw Rektora AWF. 3. Umowy, o których mowa w ust. 1 obowiązują od roku akademickiego 2015/2016 wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych. 1

2 2 Umowy określone w 1 ust. 1 sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Uczelnia przechowuje jeden egzemplarz umowy w teczce akt osobowych studenta. 3 Traci moc zarządzenie nr 34/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej, zawieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ze studentami. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016. PRZEWODNICZĄCY SENATU prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr 111/15 Senatu AWF w Poznaniu z dnia r. (WZÓR) Umowa o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej Studia stacjonarne Kierunek Umowa zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: - Panią/Panem legitymującym się podającym do korespondencji adres nr albumu zwaną/zwanym dalej Studentem, a Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, reprezentowaną przez jej przedstawiciela, upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora (okazane przy podpisaniu).. prodziekana ds... zwaną dalej Uczelnią. 1 Przedmiotem umowy jest określenie warunków studiów oraz warunków odpłatności za usługi edukacyjne na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572 ze zm.) zwanej dalej ustawą. 2 Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, a w tym: 1. Warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażaniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku.. oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów); 2. Wymagania wynikające z obowiązujących efektów kształcenia przyjętych dla kierunków studiów, a w tym warunki związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne Uczelnia oświadcza, że: 1) warunki studiów są określone wymaganiami art. 160 i 161 ustawy. Szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej 2) podjęte przez Studenta studia trwają.. semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego.., do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca okresu wskazanego w 2 pkt 1); 3) stosowane będą zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych zgodnie z ramowym programem studiów oraz Regulaminem Studiów. 2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni, Regulamin Studiów oraz aktualnie obowiązujące zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane ze studiami w Akademii, których treść jest dostępna na stronie internetowej Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat określonych w Ustawie dotyczących nauki oraz innych opłat w wysokości oraz na zasadach zgodnych z obowiązującym w chwili zawarcia umowy zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane ze studiami w Akademii, jak również w sposób zgodny z obowiązującą uchwałą Senatu AWF w Poznaniu w sprawie zasad pobierania od studentów i uczestników studiów doktoranckich opłat za świadczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu usług edukacyjnych, których treść jest dostępna na stronie internetowej i ujęte treścią załącznika do niniejszej umowy. 1

4 2. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w niniejszej umowie, wyłącznie poprzez indywidualny numer konta studenta Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu, roku, semestru, w terminie 7 dni od otrzymania zgody. 4. Student zobowiązuje się ponosić również indywidualne koszty kształcenia związane z korzystaniem z biblioteki, zakupem wymaganych pomocy naukowych, uczestnictwem w ćwiczeniach terenowych i turystyce kwalifikowanej koszty związane z wyżywieniem na obligatoryjnych obozach letnich i zimowych (numer konta dostępny w stosownych zarządzeniach). 5 Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej umowy warunkach. 6 Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na warunkach odpłatności dewizowej zobowiązani są wnosić opłaty podane w Zarządzeniu Rektora cytowanym w 4 niniejszej umowy. 7 Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta Każda ze stron może pisemnie rozwiązać umowę: 1) Uczelnia, w przypadku: a) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów, b) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów międzykierunkowych na określonym poziomie studiów przez Uczelnię, c) niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z umowy; 2) Student, w przypadku: a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, b) niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z umowy, c) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów międzykierunkowych na określonym poziomie studiów przez Uczelnię. 2. Student do dnia złożenia pisemnej rezygnacji zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności finansowych wobec Uczelni. Dotyczy to również prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. STUDENT PRODZIEKAN ds... 2

5 Załącznik nr 2 do uchwały nr 111/15 Senatu AWF w Poznaniu z dnia r. (WZÓR) Umowa o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej Studia niestacjonarne Kierunek Umowa zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: - Panią/Panem legitymującym się podającym do korespondencji adres nr albumu zwaną/zwanym dalej Studentem, a Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, reprezentowaną przez jej przedstawiciela, upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora (okazane przy podpisaniu).. prodziekana ds... zwaną dalej Uczelnią. 1 Przedmiotem umowy jest określenie warunków studiów oraz warunków odpłatności za usługi edukacyjne na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572 ze zm.) zwanej dalej ustawą. 2 Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 ustawy oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, a w tym: 1. Warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbędnym wyposażaniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku.. oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów); 2. Wymagania wynikające z obowiązujących efektów kształcenia przyjętych dla kierunków studiów, a w tym warunki związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne Uczelnia oświadcza, że: 1) Warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 ustawy, a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej 2) Podjęte przez Studenta studia trwają.. semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego., do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca okresu wskazanego w 2 pkt 1); 3) Stosowane będą zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych zgodnie z ramowym programem studiów oraz Regulaminem Studiów. 2. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni, Regulamin Studiów oraz aktualnie obowiązujące zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane ze studiami w Akademii, których treść jest dostępna na stronie internetowej Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat określonych w Ustawie dotyczących nauki oraz innych opłat w wysokości oraz na zasadach zgodnych z zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane ze studiami w Akademii, obowiązującym w dniu zawarcia umowy, jak również w sposób zgodny z obowiązującą uchwałą Senatu AWF w Poznaniu w sprawie zasad pobierania od studentów i uczestników studiów doktoranckich opłat 1

6 za świadczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu usług edukacyjnych, których treść jest dostępna na stronie internetowej i ujęte treścią załącznika do niniejszej umowy. 2. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w niniejszej umowie, wyłącznie poprzez indywidualny numer konta studenta 3. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu, roku, semestru w terminie 7 dni od otrzymania zgody. 4. Student zobowiązuje się ponosić również indywidualne koszty kształcenia związane z korzystaniem z biblioteki, zakupem wymaganych pomocy naukowych, uczestnictwem w ćwiczeniach terenowych i turystyce kwalifikowanej, koszty związane z wyżywieniem na obligatoryjnych obozach letnich i zimowych (numer konta dostępny w stosownych zarządzeniach). 5 Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na warunkach odpłatności dewizowej zobowiązani są wnosić opłaty podane w Zarządzeniu Rektora cytowanym w 4 niniejszej umowy. 6 Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, wynikających z niniejszej umowy warunkach. 7 Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Studenta Każda ze stron może pisemnie rozwiązać umowę: 1) Uczelnia, w przypadku: a) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów, b) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów międzykierunkowych na określonym poziomie studiów przez Uczelnię, c) niewywiązywania się przez Studenta z zobowiązań wynikających z umowy; 2) Student, w przypadku: a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, b) niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z umowy, c) utraty uprawnień do prowadzenia kierunku/makrokierunku/studiów międzykierunkowych na określonym poziomie studiów przez Uczelnię. 2. Student do dnia złożenia pisemnej rezygnacji zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności finansowych wobec Uczelni. Dotyczy to również prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. STUDENT PRODZIEKAN ds... 2

7 Załącznik do umowy o warunkach odpłatności za naukę w Akademii Wychowania Fizycznego im.e.piaseckiego w Poznaniu Kierunek Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia Dokument Stawka za duplikat Elektroniczna legitymacja studencka 17,00 zł 25,50 zł Indeks studenta 4,00 zł 6,00 zł Dyplom ukończenia studiów 60,00 zł 90,00 zł Odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy Stawka podstawowa 40,00 zł 60,00 zł Tytuł Powtarzanie roku Powtarzanie semestru Powtarzanie przedmiotu druga specjalność I semestr druga specjalność II semestr prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów Stawka 3 800,00 zł 1 900,00 zł 500,00 zł 800,00 zł 700,00 zł opłata naliczana w sposób indywidualny zgodnie z ilością punktów ECTS

8 Załącznik do umowy o warunkach odpłatności za naukę w Akademii Wychowania Fizycznego im.e.piaseckiego w Poznaniu Kierunek Fizjoterapia studia stacjonarne pierwszego stopnia Dokument Stawka podstawowa Stawka za duplikat Elektroniczna legitymacja studencka 17,00 zł 25,50 zł Indeks studenta 4,00 zł 6,00 zł Dyplom ukończenia studiów 60,00 zł 90,00 zł Odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł 60,00 zł Tytuł Powtarzanie roku Powtarzanie semestru Powtarzanie przedmiotu druga specjalność I semestr druga specjalność II semestr prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów Stawka 5 000,00 zł 2 500,00 zł 500,00 zł 800,00 zł 700,00 zł opłata naliczana w sposób indywidualny zgodnie z ilością punktów ECTS

9 Załącznik do umowy o warunkach odpłatności za naukę w Akademii Wychowania Fizycznego im.e.piaseckiego w Poznaniu Kierunek Dietetyka studia niestacjonarne drugiego stopnia Dokument Stawka za duplikat Elektroniczna legitymacja studencka 17,00 zł 25,50 zł Indeks studenta 4,00 zł 6,00 zł Dyplom ukończenia studiów 60,00 zł 90,00 zł Odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy Stawka podstawowa 40,00 zł 60,00 zł Tytuł Powtarzanie roku Powtarzanie semestru Powtarzanie przedmiotu druga specjalność I semestr druga specjalność II semestr prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów Stawka 5 000,00 zł 2 500,00 zł 500,00 zł 800,00 zł 700,00 zł opłata naliczana w sposób indywidualny zgodnie z ilością punktów ECTS Opłaty za zajęcia dydaktyczne Stawka termin płatności każdy semestr nauki (z zastrzeżeniem 9 umowy) 2 500,00 zł do 10 dnia miesiąca stanowiącego początek semestru

10 Załącznik nr 3 do uchwały nr 111/15 Senatu AWF w Poznaniu z dnia r. (WZÓR) Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne Umowa zawarta w dniu... pomiędzy Stronami: - Panią/Panem... legitymującym się... podającym do korespondencji adres... nr albumu... zwana/zwanym dalej Doktorantem, a Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, reprezentowaną przez jej przedstawiciela, upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora... (Kierownika Studium Doktoranckiego) zwaną dalej Uczelnią. 1 Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 2 Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania niezbędne do utworzenia i prowadzenia studiów doktoranckich, a w tym warunki kadrowe i lokalowe wraz z wyposażeniem materialnym oraz zobowiązuje się je spełnić do ukończenia studiów doktoranckich Uczelnia oświadcza, że: 1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 195 ust.3 i art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn.zm.), a szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Doktoranta (za pośrednictwem strony internetowej oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej) przed rozpoczęciem każdego roku akademickim/semestru, 2) stosowane będą zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych zgodnie z programem studiów oraz Regulaminem Studiów Doktoranckich. 2. Doktorant oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów Doktoranckich obowiązujący w Uczelni, których treść znajduje się na stronie 4 Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Doktoranta na analogicznych, wynikających z niniejszej umowy warunkach. 5 Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia opłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), oraz innych opłat w wysokości 1

11 oraz na zasadach zgodnych z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane ze studiami w Akademii, jak również w sposób zgodny z obowiązującą uchwałą Senatu AWF w Poznaniu w sprawie zasad pobierania od studentów i uczestników studiów doktoranckich opłat za świadczenie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu usług edukacyjnych, których treść jest dostępna na stronie internetowej i ujęta treścią poniższej tabeli. Dokument Stawka Stawka za duplikat podstawowa 1. Legitymacja doktoranta 17,00 zł 25,50 zł 2. Indeks doktoranta 10,00 zł 15,00 zł 3. Dyplom doktorski 80,00 zł 120,00 zł 6 Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów doktoranckich, wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Doktoranta obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Doktoranta. 7 Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Doktoranta Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym nastąpiło wypowiedzenie: 1) Uczelnia, w przypadku: a) prawomocnego skreślenia Doktoranta z listy doktorantów, b) utraty uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich, 2) Doktorant, w przypadku: a) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, b) niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy, c) utraty uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. DOKTORANT KIEROWNIK STUDIUM DOKTORANCKIEGO 2

12 Załącznik nr 4 do uchwały nr 111/15 Senatu AWF w Poznaniu z dnia r. UMOWA o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (wzór) Umowa zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Panią/Panem... zamieszkałą/ym... legitymującą/ym się dowodem osobistym: seria i numer:... albo innym dowodem tożsamości... zwaną/ym w dalszej części umowy Słuchaczem a Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, reprezentowaną przez:... działającego z upoważnienia Rektora AWF w Poznaniu, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią. 1 Na podstawie niniejszej umowy Pani/Pan zostaje przyjęta/y w poczet słuchaczy Uczelni i w trakcie jej obowiązywania jest słuchaczem Uczelni Uczelnia zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Słuchacza według obowiązujących w Uczelni planów i programów niestacjonarnych studiów podyplomowych. 2. Program studiów może podlegać zmianom na mocy decyzji Rady Wydziału. 3 Słuchacz i Uczelnia zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów, Statutu oraz zarządzeń i uchwał organów Uczelni, których treść jest dostępna na stronie internetowej Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Studiów Podyplomowych i Kursów Słuchacz ma prawo zgłaszania postulatów i wniosków w formie pisemnej, tak w sprawach indywidualnych jak i ogólnych, nie wyłączając programu nauczania. Wnioski dotyczące zmian programowych, które mogłyby spowodować skutki finansowe dla Uczelni, mogą być uwzględnione jedynie pod warunkiem ich sfinansowania przez zainteresowaną grupę słuchaczy. 2. Słuchacz ma prawo do korzystania z biblioteki uczelnianej, na zasadach jej regulaminu Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki w Uczelni. 1

13 2. Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia może nastąpić ze skutkiem na koniec semestru, przy czym Słuchacza obowiązuje pełna opłata semestralna. 3. Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy: 1) Słuchacz działa na szkodę Uczelni; 2) Słuchacz zalega z płatnościami za jakiekolwiek opłaty lub odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat. 4. Rozwiązanie umowy skutkuje automatycznym skreśleniem z listy słuchaczy. 5. Warunkiem otrzymania świadectwa po zakończeniu nauki w Uczelni jest rozliczenie się z Uczelnią ze wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i z faktu studiowania w Uczelni Nauka w Uczelni jest odpłatna. Odpłatność za naukę składa się z następujących elementów: opłaty semestralnej oraz opłat dodatkowych, zgodnie z treścią zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne i treścią załącznika do niniejszej umowy. 2. Opłata semestralna jest opłatą za naukę objętą programem studiów obowiązującym w danym semestrze. 3. Opłata semestralna regulowana jest w całości przed rozpoczęciem każdego semestru: 1) dla semestru I: z chwilą podpisania umowy. 2) dla semestru II: do 30 marca 3) dla semestru III: do 30 października. 4. Opłaty za naukę Słuchacz zobowiązany jest wpłacać na indywidualny, przypisany imiennie Słuchaczowi numer konta:, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 5. W przypadku urlopu udzielonego Słuchaczowi opłata jednorazowa wniesiona z góry za okres objęty urlopem jest zaliczona w poczet opłat za następny rok akademicki. 6. Jeżeli zaległość w opłatach czesnego wynosi więcej niż miesiąc, Kierownik wzywa do uregulowania zaległości listem poleconym, pod rygorem skreślenia z listy słuchaczy. 7. W uzasadnionym przypadku Prorektor ds. Studiów może wyrazić zgodę na jednorazowe odroczenie terminu płatności czesnego nie więcej jednak niż o 30 dni. 8. Słuchacz jest zobowiązany do dostarczenia dowodu uregulowania opłat czesnego do Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF w terminie ustalonym w ust Wszelkich doręczeń Uczelnia dokonuje na adres słuchacza wskazany w niniejszej umowie. O zmianie adresu Słuchacz poinformuje Uczelnię na piśmie, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru przez uprawnionego pracownika CDKiS. Pisma przesyłane na adres wskazany przez Słuchacza uważa się za doręczone. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu. 12 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Słuchacz Uczelnia 2

14 Załącznik do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu. Nazwisko i Imię.. Studia Podyplomowe - kierunek Dodatkowe oświadczenie do Formularza. Zobowiązuje się do wpłacenia na indywidualny numer konta imiennie przypisany studentowi, dotyczący studiów podyplomowych, w celu wnoszenia opłat edukacyjnych za studia. Każdy student posiada swój numer konta dlatego opłaty prosimy regulować wyłącznie poprzez załączone konto. Ostateczny termin wpłaty, ostatniej raty najpóźniej tydzień przed egzaminem końcowym. Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty przedłożę na maila lub w Biurze Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia. Znane mi są zasady i warunki przyjęć dot. składanych dokumentów i odpłatności. Zapoznałem się z Regulaminem Studiów Podyplomowych i Kursów dostępnym na stronach zakładka Regulaminy i przyjmuję do wiadomości, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie odpłatności według Zasad Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę należy składać w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty miejscowość i data podpis 3

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kanclerza WSR w Warszawie z dnia 29.12.2011 r. WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI ANEKS do umowy nr... /. o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla studentów studiów stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla studentów studiów stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla studentów studiów stacjonarnych Umowa zawarta w dniu..., w Gdańsku, pomiędzy stronami: - Panią/Panem*... legitymującą/ym*

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2012 Rektora PO pomiędzy: W dniu 20.r. 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i studia niestacjonarne zaoczne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 18 lipca 2011 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1162/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku

Uchwała Nr 1162/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku Uchwała Nr 1162/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 1025/09/V/2015 Senatu ATH z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2013 Rektora PO Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z usługi edukacyjne: 1 Definicje umowne

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z usługi edukacyjne: 1 Definicje umowne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 11 lipca 2016 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

podająca/y adres do korespondencji..., posiadającą/cym numer ewidencyjny PESEL..., nr albumu..., zwaną/zwanym w treści umowy Studentem

podająca/y adres do korespondencji..., posiadającą/cym numer ewidencyjny PESEL..., nr albumu..., zwaną/zwanym w treści umowy Studentem Załącznik nr 2 do Uchwały nr 387/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 30 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Stronami: - Panią/Panem... legitymującym się... podającym do korespondencji adres...

Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Stronami: - Panią/Panem... legitymującym się... podającym do korespondencji adres... Umowa Nr.../2017/2018/N/BW w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów I stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów prowadzonych w języku obcym dla

Bardziej szczegółowo

2. Uczelnia oświadcza, że studia podyplomowe trwają. semestrów.

2. Uczelnia oświadcza, że studia podyplomowe trwają. semestrów. Umowa nr... o odpłatności za studia podyplomowe w zakresie... prowadzone na Wydziale... Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zawarta w dniu... w... pomiędzy: Akademią Wychowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE nr 9/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne I i II stopnia Na

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy, o którym mowa w 1, stosuje się do umów zawartych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 3

Wzór umowy, o którym mowa w 1, stosuje się do umów zawartych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 3 75.0200.71.2017 Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

Instytut:. kierunek studiów:

Instytut:. kierunek studiów: Umowa o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda f. Szczepanika w Suwałkach Instytut:. kierunek studiów: Umowa zawarta w Suwałkach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r.

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. pomiędzy Stronami: Panią/Panem.. nr albumu legitymującym się dowodem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. Projekt Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach podyplomowych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku DO-0130/58/2012 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: symbol podstawowej jednostki organizacyjnej/nr/s/20. /20...

Umowa nr: symbol podstawowej jednostki organizacyjnej/nr/s/20. /20... Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr VII/63/16/17 UMOWA o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I stopnia i II stopnia podstawowa jednostka organizacyjna:... kierunek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161 Rektora UŚ z dnia 24 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku

UCHWAŁA nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku UCHWAŁA nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wzoru umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na Politechnice Śląskiej Na podstawie art. 160a ust

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w Uniwersytecie Wrocławskim Wprowadza się do stosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wzoru umowy między Szkołą, a studentem określającej opłaty związane z

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w Politechnice Lubelskiej i za świadczone usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PSP.40 /14. (projekt) UCHWAŁA Nr /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 10 października 2014 r.

PSP.40 /14. (projekt) UCHWAŁA Nr /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 10 października 2014 r. PSP.40 /14 (projekt) UCHWAŁA Nr /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia wzorów umów ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r.

Uchwała Nr 36/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. Uchwała Nr 36/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/12. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 30 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 59/12. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 30 lipca 2012r. ZARZĄDZENIE NR 59/12 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu

Umowa o warunkach odpłatności za studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu Nr albumu Studenta: Umowa o warunkach odpłatności za studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu zwana dalej Umową, zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy Stronami: 1. Panią legitymującą

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/13-14 Senatu APS z dnia 17 września 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 2 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia 74/2013/2014 WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2014 roku

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2014 roku DO-0130/74/2014 Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2014 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

Umowa o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych Umowa o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia doktoranckie w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia doktoranckie w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia doktoranckie w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80 233 Gdańsk;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r. w sprawie: wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA nr 107/206/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w umowach o warunkach pobierania opłat za studia zawieranych ze studentami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UŚ nr 351 z dnia 28 października 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia

Bardziej szczegółowo

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

Użyte w Umowie określenia oznaczają: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 /013 Rektora PW z dnia 1 marca 013 r. Załacznik nr 1a do zarządzenia nr 8/01 Rektora PW z dn. 3.01.01 r. Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYSOKOŚCI I WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW

UMOWA O WYSOKOŚCI I WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW UMOWA O WYSOKOŚCI I WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW UMOWA zawarta w dniu 28 września 2016 roku w Warszawie pomiędzy Wyższą Szkołą Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 87/13-14 Senatu APS z dnia 17 września 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku 75.0200.90.2015 Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

... Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami:

... Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami: . pieczęć Uczelni Załącznik nr 1 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 45/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2014 roku

PISMO OKÓLNE Nr 45/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2014 roku PISMO OKÓLNE Nr 45/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wzoru umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne świadczone na Politechnice Śląskiej Podaje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 54 UCHWAŁA NR 67 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. Na podstawie art. 160a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami:

Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami: Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 listopada 2015 r.. pieczęć Uczelni Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 154 Rektora UŚ z dnia 16 października 2017 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Bardziej szczegółowo

4. 1. Opłaty, o których mowa w 1, wnoszone są przez studentów i doktorantów na rachunek bankowy Akademii na indywidualny numer konta studenta lub

4. 1. Opłaty, o których mowa w 1, wnoszone są przez studentów i doktorantów na rachunek bankowy Akademii na indywidualny numer konta studenta lub Uchwała Nr AR001-1 -VII/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.52.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 październik 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.52.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 październik 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.52.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 październik 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚĆI ZA STACJONARNE STUDIA.. 1) STOPNIA, PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM, W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z:

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z: ZARZĄDZENIE NR 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/16

ZARZĄDZENIE NR 26/16 ZARZĄDZENIE NR 26/16 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017/2018 o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach w systemie niestacjonarnym

Umowa nr /2017/2018 o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach w systemie niestacjonarnym Umowa nr /2017/2018 o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach w systemie niestacjonarnym Zawarta w dniu. w Lublinie Pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1025/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku

Uchwała Nr 1025/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku Uchwała Nr 1025/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych

Bardziej szczegółowo

WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA

WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA Załącznik nr 4 do uchwały Nr 85/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. UMOWA Nr.../... O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI

Bardziej szczegółowo

nazwa kierunku: nr kolejny kierunku: nazwa wydziału prowadzącego kierunek: .../.../..

nazwa kierunku: nr kolejny kierunku: nazwa wydziału prowadzącego kierunek: .../.../.. PWSZ - ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE ORAZ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Załącznik nr 4 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 71/2014/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Umowa

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:  W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-42/2014 NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: www.up.krakow.pl W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU UMOWA NR... o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie Umowa zawarta w dniu 01.10.2014 r. pomiędzy Stronami: Uczestnik studiów doktoranckich: - Pan/Pani adres zamieszkania: adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne

UMOWA Nr.../20... o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. UMOWA Nr.../20... o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne zawarta w dniu...20...r. w Warszawie. Stronami umowy są: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Załącznik nr 2/U do zarządzenia Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych

UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu. we Wrocławiu, pomiędzy: Zał. do ZW 89/2014 POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 106/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku Zarządzenie Nr 106/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9,

UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, 15-875 Białystok wpisaną pod pozycją 266 do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2012 z 2 lutego 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2012 z 2 lutego 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2012 z 2 lutego 2012 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I i II stopnia w Politechnice Gdańskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I COACHINGU WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I COACHINGU WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I COACHINGU WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia Uczelnia) zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Zarządzania

Bardziej szczegółowo

nr 17 Rektora PWST z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, których treść znajduje się na stronie

nr 17 Rektora PWST z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, których treść znajduje się na stronie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2012 Rektora PWST z dnia 26 września 2012 r. Umowa nr... o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich w Państwowej

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:  W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-42/2014 NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: www.up.krakow.pl W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU UMOWA NR W SPRAWIE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII 19.10/14 z dnia 24 września 2014 r. Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne Umowa zawarta w Lublinie w dniu... pomiędzy: Panem/Panią Imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo