PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w Departamiencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 ISBN

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW Warszawa, 2012 r.

4 2

5 3 Podstawowym celem sektora rolno-spożywczego w Polsce, jest dostarczanie konsumentom produktów o wysokiej jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym po konkurencyjnych cenach. Sektor rolno-spożywczy, w naszym kraju, zaliczany jest do bardzo ważnych gałęzi gospodarki, zarówno pod względem zatrudnienia jak i wartości produkcji. Dlatego rozwój tego sektora jest jednym z ważniejszych priorytetów polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2007 roku, realizowany jest w Polsce, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , który umożliwia kontynuację procesu modernizacji gospodarki żywnościowej. Pomoc w ramach PROW dla przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, realizowana jest poprzez działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Pomoc udzielana poprzez to działanie przyczynia się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw rolno-spożywczych na rynkach globalnych, powiększania produktu krajowego brutto oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Wpływa również na sytuację producentów rolnych, którzy ze względu na powiązania kontraktacyjne z zakładami przetwórczymi lub podmiotami prowadzącymi handel hurtowy uzyskują stabilizację zbytu produktów rolnych. Dotychczasowe doświadczenia Polski przy wdrażaniu programów pomocy Unii Europejskiej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pokazały, że bardzo istotne jest bezpośrednie dotarcie ze szczegółową i pewną informacją, o realizowanych projektach, do jak największej grupy potencjalnych odbiorców pomocy. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz prezentowanie projektów zrealizowanych w ramach programów pomocy UE jest obowiązkiem każdego

6 4 państwa członkowskiego. Wynika to nie tylko z uregulowań prawnych i przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie wdrażania pomocy, ale jest również konsekwencją stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie, z którym informacja o pomocy jest nieodłączną częścią jej wdrażania. Zbieranie doświadczeń przy realizacji programów i przedstawienie w publikacjach praktyk w tym zakresie ma przede wszystkim na celu umożliwienie odbiorcom pomocy UE wykorzystania doświadczenia innych beneficjentów, do optymalizacji działań własnych. W przedstawionej Państwu publikacji zaprezentowane zostały projekty zrealizowane w ramach działań inwestycyjnych dla sektora rolno-spożywczego poprzez działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Przedstawiono projekty pokazujące działania innowacyjne i nowatorskie rozwiązania, podejmowane w podmiotach gospodarczych, sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wzrostowi konkurencyjności sektora rolno-spożywczego na rynkach globalnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu projekty zrealizowane w sektorze rolno-spożywczym, w ramach działania PROW i pozwoli na wykorzystanie zebranych doświadczeń przy opracowywaniu i realizacji projektów własnych, w tym i następnym okresie programowania. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 5 WSTĘP Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, ma na celu m.in. poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. PROW realizowany jest poprzez 22 działania zgrupowane w osiach tematycznych: oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oś 4 - LEADER. W ramach osi 1 realizowane jest m. in. działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Zadania Instytucji Zarządzającej PROW zostały powierzone ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi. Następnie zadania w zakresie wdrażania działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej zostały delegowane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawą prawną do wdrażania działania jest ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.). Na realizację działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej przeznaczono 932 mln Euro. Do połowy roku 2012 zostało złożonych wniosków na kwotę 7,84 mld zł, podpisano niemal 1,5 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 2,72 mld zł stanowiącą 68,01% limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 1,38 mld zł dla 803 beneficjentów (35,87% limitu środków EFRROW). Dofinansowane operacje związane były m. in. z wprowadzeniem nowych produktów, procesów i technologii produkcji. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów operacji zrealizowanych w ramach ww. działania. Propozycje zostały wybrane na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

8

9 OŚ 1 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

10 8 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Lubelskie Dęblin ,00 zł ,60 zł ,30 zł Zakres projektu Budowa komory składowej mroźniczej, zakup wyposażenia oraz maszyn i urządzeń. Beneficjent Producent mrożonych owoców i warzyw. Opis projektu Inwestycja zrealizowana w ramach projektu obejmowała budowę komory mroźnej wraz z wyposażeniem w regały wjezdne i nadstawki paletowe, zakup niezbędnego wyposażenia tj. wózków widłowych, urządzeń wspomagających proces produkcji oraz sortera laserowego. Realizacja inwestycji istotnie wpłynęła na poprawę funkcjonowania całych linii produkcyjnych na

11 9

12 10 różnych etapach produkcji. Zakup sortera laserowego wpłynął na poprawę jakości przetwarzanych mrożonych owoców i warzyw oraz pozwolił na usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez jego mechanizację i narzucenie norm wydajnościowych (zwiększenie wydajności pracy). Urządzenia towarzyszące także jako przenośniki, transportery, odszypułczarka zoptymalizowały pracę linii produkcyjnych pozwalając na ich maksymalną eksploatację. Maszyna pakująca wraz z zszywarką do worków podniosła wzrost wydajności produkcji oraz zmechanizowała ostatni etap procesu produkcyjnego jakim jest pakowanie. Budowa komory mroźnej wraz z wyposażeniem obniżyła koszty usług obcych (składowanie itp.), zoptymalizowała procesy produkcyjne w sezonie skupowym oraz zachowała pełny system kontroli produkcji. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie udziału defektów w owocach i warzywach zamrożonych oraz usprawnienie pracy i podniesienie wydajności w sortowaniu owoców i warzyw zamrożonych umożliwia stopniowe zwiększenie przychodów ze sprzedaży i trwałe umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

13 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Małopolskie Żegocina ,00 zł ,80 zł ,40 zł Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń oraz budowa hali magazynowej. Beneficjent Producent soków i przetworów owocowo-warzywnych. Opis projektu Zrealizowany projekt polegał na zakupie i oddaniu do eksploatacji specjalistycznej prasy do tłoczenia owoców. Prasa do owoców wydatnie zwiększyła moce przerobowe w zakresie tłoczenia owoców o kolejne 150 ton surowca na dobę. Wcześniej w zakładzie działały 3 prasy koszowe. Najnowsza prasa charakteryzuje się większą wydajnością przerobową (zmniejszyło się zużycie surowców na jednostkę gotowego produktu), dzięki czemu zwiększyła się produkcja koncentratów owocowych (w tym głównie jabłkowych). Ponadto w ramach projektu wybudowano i oddano do użytku nowoczesną halę magazynową ( tankownię ) wraz z niezbędnym wyposażeniem, tj. wysokospecjalistycznymi tankami magazynowymi do składowania wyrobu gotowego (zagęszczonego soku jabłkowego) w idealnych warunkach higienicznych. Hala magazynowa wraz z wyposażeniem (zbiorniki magazynowe) była niezbędna do powiększenia zdolności składowania koncentratów i zachowania jego optymalnych cech jakościowych w czasie dłuższego przechowywania (6-12 miesięcy). Nowoczesne i pojemne tanki magazynowe (83 m 3 każdy) wyprodukowane ze stali kwasoodpornej i wyposażone w odpowiednią armaturę pozwoliły na znaczne wydłużenie czasu przechowywania koncentratów przy zachowaniu właściwych cech organoleptycznych i mikrobiologicznych. Widoczna poprawa jakości magazynowanych koncentratów pozwala oferować towar o niezmienionych parametrach przez dłuższy czas, co 11

14 12 z kolei umożliwia dotarcie z ofertą handlową do bardziej wymagających klientów. Kolejnym etapem projektu było zamontowanie i uruchomienie zespołu ciągów transportowych do mokrego rozładunku jabłka i odpowiedniego gospodarowania surowcem pod względem higienicznym w początkowym etapie procesu technologicznego (magazynowanie surowca). Do odpowiedniej pod względem logistycznym, a przede wszystkim higienicznym gospodarki surowcem w obrębie magazynu potrzeba nowych ciągów transportowych do owoców. Nowy system rozładunku ma większą wydajność, jest bardziej rozbudowany i dopasowany do nowego magazynu owoców. Dodatkowo posiada ruchomy transporter główny, co daje możliwość lepszej dystrybucji owoców w magazynie z podziałem na sektory i umożliwia kierowanie owoców do przerobu wg zasady first in / first out. Ma to kapitalne znaczenie w koncepcji zachowania odpowiedniej higieny produkcji, gdyż wyklucza możliwość dłuższego zalegania surowca w czasie magazynowania. Przekłada się to na lepszą jakość produktu finalnego (koncentratu owocowego). Wydajniejszy rozładunek i większy magazyn owoców dodatkowo skrócił czas oczekiwania dostawców na rozładunek, co przy zwiększonym przerobie owoców bardzo usprawniło logistykę dostaw. W efekcie podjętych działań inwestycyjnych osiągnięto zamierzone cele, którymi były wzrost wydajności produkcji, usprawnienie gospodarki magazynowej oraz udoskonalenie jakości produktów.

15 13

16 14 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Łódzkie Łowicz ,97 zł ,00 zł ,75 zł Zakres projektu Remont oraz zakup maszyn i urządzeń. Beneficjent Producent przetworów owocowo-warzywnych. Opis projektu Inwestycja polegała m.in. na przeprowadzeniu prac budowlanych mających na celu modernizację posadzek w hali produkcyjnej, zakupie urządzeń produkcyjnych, takich jak: sterylizator natryskowy, blanszownik ślimakowy, schładzalnik ślimakowy, linia do naważania i pakowania produktu w worki foliowe i słoje, detektor ciał obcych w produkcie oraz agregatu prądotwórczego, skrzyniopalet plastikowych, wózków widłowych, ciągników siodłowych z naczepami i samochodu ciężarowego z zabudową izotermiczną. Inwestycja miała na celu unowocześnienie procesu technologicznego produkcji, wzrost wartości środków rzeczowych zakładu oraz innowacyjność produktową i technologiczną. Innowacyjność technologiczną osiągnięto poprzez zastosowanie nowego rozwiązania technicznego w sterylizatorze polegającego na wykorzystaniu tej samej wody w obiegu podgrzewania i chłodzenia. Dzięki temu uzyskano oszczędności w zużyciu wody. Nowoczesna linia ważenia i pakowania kontroluje wagę wsady w wyrobie, zmniejsza bezpośredni kontakt pracownika z surowcem, co umożliwia zwiększenie czystości produkcji. Dzięki inwestycji osiągnięto poprawę warunków sanitarno-higienicznych produkcji i zautomatyzowanie procesu. Zastosowanie nowoczesnych maszyn pozyskanych w wyniku inwestycji wpłynęło na wzrost jakości produkowanego asortymentu oraz podniesienie niezawodności bazy transportowej i zaplecza technicznego. Zrealizowany projekt przyczynił się do wzrostu wartości dodanej przedsiębiorstwa oraz do usprawnienia procesu wprowadzania produktów rolnych do obrotu. Innowacyjność produktowa i technologiczna przyjętych rozwiązań pozwoliła na poprawę wyników finansowych i poprawę jakości produkowanego asortymentu.

17 15

18 16 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Mazowieckie Ciechanów ,18 zł ,50 zł ,12 zł Zakres projektu Uruchomienie nowej linii do produkcji paszy. Beneficjent Producent pasz dla drobiu. Opis projektu Beneficjentem jest spółka, będąca producentem mięsa i przetworów drobiowych. Obecnie w strukturze firmy funkcjonują: zakłady drobiarskie, fermy hodowlane, wylęgarnie, sklepy firmowe oraz wytwórnia pasz. Taka organizacja pozwala firmie na pełną kontrolę produkcji na wszystkich jej etapach.celem zrealizowanego projektu było zwiększenie produkcji pasz i dostosowania jej wielkości do zapotrzebowania na rynku. W ramach projektu uruchomiona została druga linia do produkcji paszy dla drobiu. Po analizie laboratoryjnej surowiec jest osuszany i przechowywany w odpowiednich zbiornikach. Następnie surowiec transportowany jest do specjalnych zbiorników dozujących, gdzie, zgodnie z przyjętą recepturą, poszczególne składniki dozowane są na wagi produkcyjne. W przypadku surowca, jakim są zboża, podlega on dodatkowo procesowi mielenia w celu uzyskania jednorodnej struktury. Po zmieleniu surowiec trafia do mieszarki głównej, gdzie następuje dozowanie dodatków płynnych, takich jak aminokwasy i tłuszcze. Z mieszalnika głównego surowiec trafia na linię granulacji, gdzie jest formowany w granulat. Jednym z najważniejszych etapów granulacji pasz jest proces higienizacji, po którym uzyskuje się produkt o bardzo wysokim stopniu bezpieczeństwa biologicznego. Po przejściu etapów linii granulacji gotowa pasza magazynowana jest w komorach ekspedycji pasz luzem lub przekazywana na linię workowania, gdzie pakuje się ją w worki i magazynuje. W ramach projektu zakupiono również wagę samochodową, 6 ciągników siodłowych, 5 samochodów do transportu paszy i samochód do przewozu płynnych produktów. Dzięki zrealizowanej inwestycji osiągnięto wysoki poziom jakości produktu, poprawiono warunki pracy i zwiększono zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Realizacja projektu pozwoliła podwoić zdolności produkcyjne zakładu w zakresie produkcji pasz. Zwiększenie produkcji pozwoliło przedsiębiorstwu uniezależnić się od zewnętrznych dostawców. Obecnie firma zaopatruje w pasze również innych hodowców drobiu. W związku z uruchomieniem linii produkcyjnej zwiększono zatrudnienie o 24 nowych pracowników.

19 17

20 18 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Mazowieckie Andrzejewo ,50 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń oraz budowa magazynów. Beneficjent Przedsiębiorstwo zajmujące się przeładunkiem towarów. Opis projektu Inwestycja polegała na budowie magazynów zbożowych, montażu silosów i urządzeń transportujących, zakupie aparatury pomiarowej i kontrolnej, takiej jak: całoziarnowy analizator podczerwieni z gęstościomierzem, urządzenie do pobierania prób, separator - wialnia do oznaczania zanieczyszczeń, aparat do badania liczby opadania oraz zakup ładowarki teleskopowej i wózka widłowego. Realizacja projektu pozwoliła uruchomić nowy kierunek produkcji w przedsiębiorstwie dzięki budowie nowoczesnego kompleksu magazynowego na zboża. Realizacja projektu pozwoliła na dywersyfikację działalności oraz wejście na rynki z dobrym jakościowo zbo-

21 19

22 20 żem (prawidłowe dosuszanie i magazynowanie). Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo może zaoferować nowy produkt: skup, suszenie i sprzedaż zboża (pszenica, mieszanki zbóż, żyto, jęczmień, owies, nasiona kukurydzy, pszenżyto) w kompleksowo wyposażonym magazynie zbożowym z pełną obsługą laboratoryjną. Usługa ta skierowana jest w głównej mierze do grup producentów rolnych (około 25%) i w 25% do producentów rolnych. Wielkość skupu zboża została zaplanowana na ton. Wybór rodzaju usług został podyktowany charakterem rolniczym regionu oraz potrzebami rynku, na którym wprawdzie istnieją podobne firmy, jednak brakuje suszarni i magazynów zbożowych. Efektem realizacji projektu jest poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowe produkty, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Realizacja inwestycji pozwoliła na poprawę efektywności poprzez podniesienie jakości oferowanych produktów i uzyskanie obniżonych kosztów jednostkowych działalności.

23 21

24 22 Województwo: Gmina: Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń. Mazowieckie Wolanów ,93 zł ,20 zł ,10 zł Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem mleka. Opis projektu W ramach projektu uruchomiona została linia ultrafiltracji do produkcji serków. Pozwoliło to na lepsze wykorzystanie cennych białek (białka serwatkowe) w stosunku do tradycyjnych linii. Dzięki temu rozpoczęto produkcję serków napowietrzanych. Kolejnym elementem projektu było zastosowanie stacji dozowania i mieszania wsadów owocowych przy produkcji napojów mlecznych, co skutkuje znaczną poprawą jakości wyrobów pod względem smakowym i mikrobiologicznym oraz zapewnia stabilność produkcji. W ramach projektu zakupiono linię do pasteryzacji mleka, która poprawiło jakość mleka pasteryzowanego, a zarazem gotowych wyrobów oraz zmniejszyła zużycie energii cieplnej i elektrycznej w stosunku do poprzednich urządzeń. W celu utrzymania wysokiej jakości całości produkcji rozbudowana została kotłownia z zastosowaniem bezpyłowych kotłów olejowych. W ramach inwestycji zakupiono nowe urządzenia do produkcji wody lodowej agregatów chłodniczych, samochodów chłodni, co istotnie poprawia jakość produkcji poprzez utrzymanie ciągów chłodniczych na etapie produkcji i dystrybucji. Zakład wzbogacił się także o linię ważąco- pakująco-etykietującą. Jest ona połączeniem

25 23

26 24 tradycyjnej metody wytwarzania twarogu z nowoczesną technologią pakowania i etykietowania. Pozwala ona wydłużyć termin trwałości produktów oraz znacznie poprawia estetykę i wygląd gotowych wyrobów. Dzięki realizacji projektu wprowadzono najnowocześniejsze metody stosowanych procesów technologicznych, co przyczyniło się do znacznej poprawy jakości, estetyki, poszerzyło asortyment wytwarzanych produktów mleczarskich oraz wpłynęło na zwiększenie konkurencyjności na rynku krajowym, a także stworzyło perspektywy rozwoju eksportu. Istotnym aspektem jest fakt, że technologie te pozwalają oszczędzać środowisko naturalne oraz zużywają znacznie mniej energii niż stosowane dotychczas.

27 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń. Wielkopolskie Leszno ,83 zł ,60 zł ,30 zł Beneficjent Producent mieszarek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających dla trzody, bydła i drobiu. Opis projektu W ramach projektu dokonano zakupu linii do granulowania pasz, linii do śrutowania pasz, linii do natłuszczania pasz, automatów do procesu dozowania, mieszalnika, rozbudowy linii przyjęcia zbóż, instalacji wagi samochodowej i zakup wózka widłowego. Uzyskane wsparcie finansowe umożliwiło modernizację wytwórni, w której praca odbywała się przy wykorzystaniu starych i zużytych urządzeń i przy dużym nakładzie pracy fizycznej człowieka. Skutkiem tego były wysokie koszty pracy i w konsekwencji, niska opłacalność produkcji. Zakup elektronicznej wagi samochodowej umożliwił precyzyjne ważenie wszystkich produktów w znacznie skróconym czasie. Unowocześnienie linii przyjęcia zbóż usprawniło i zwiększyło jej wydajność oraz umożliwiło skrócenie czasu przyjęcia surowców. Dzięki modernizacji linii śrutowania, granulowania i natłuszczania oraz automatyzacji procesu dozowania znacznie poprawiła się jakość produktów. Nastąpiło obniżenie kosztów produkcji oraz usprawnienie pracy. Zakup wózka widłowego również przyczynił 25

28 26 się do poprawy wydajności i poprawy warunków pracy. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy wytwórni. Unowocześnienie linii produkcyjnej wpłynęło na wzrost jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, co wiąże się ze wzrostem sprzedaży. Zrealizowany projekt przyczynił się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz do usprawnienia procesu produkcji i wprowadzania produktów rolnych do obrotu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpłynęło na obniżenie kosztów produkcji i podwyższenie jakości produktu. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy, wzrosła wydajność i efektywność.

29 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń. Podkarpackie Leżajsk ,00 zł ,00 zł ,00 zł Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem owoców i warzyw. Opis projektu Celem zrealizowanego projektu była poprawa jakości i obniżenie kosztów produkcji mrożonych warzyw korzeniowych. W ramach inwestycji zainstalowano kompletną linię o średniej wydajności 7 ton surowca na godzinę do przerobu warzyw korzeniowych i innych warzyw. Operacja obejmowała zakup dwóch grup maszyn i urządzeń. Pierwsza grupa dotyczyła maszyn i urządzeń do bezpośredniego przerobu warzyw korzeniowych i innych warzyw o bulwach jadalnych, w skład której weszły: linia parowego obierania warzyw, krajalnica warzyw, zespół blanszująco-chłodzący, tunel do zamrażania surowca, innowacyjny sortownik optyczny do mrożonek. Drugą grupę obejmowały urządzenia przeznaczone pośrednio do przerobu wszystkich rodzajów warzyw i owoców tj. linia do pakowania mrożonek w opakowania detaliczne i cateringowe, w skład której weszły urządzenia naważające (odważające) i pakujące, oraz specjalistyczne środki transportu wewnętrznego, tj. widłowe wózki akumulatorowe. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy jakości produkcji, obniżenia kosztów produkcji, możliwości rozwoju nowych produktów, procesów i technologii produkcji, poprawy warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących standardów oraz poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa. 27

30 28

31 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Wielkopolskie Wolsztyn ,13 zł ,00 zł ,40 zł Zakres projektu Rozbudowa i modernizacja ubojni drobiu. Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem i ubojem zwierząt. Opis projektu Zakres rzeczowy inwestycji obejmował rozbudowę i modernizację wychładzalni tuszek drobiowych, zakup wyposażenia wychładzalni tuszek: linii do wychładzania tuszek i skubarki belkowej. Realizacja inwestycji znacznie przyczyniła się do poprawy jakości produktu, zwiększenia wydajności, poprawy warunków higieniczno-sanitarnych. W wyniku niniejszej inwestycji nastąpiło znaczne obniżenie kosztów wytwarzania produktów, co wpłynęło na poprawę ich rentowności, a tym samym na zwiększenie rentowności zakładu i przyniosło w efekcie poprawę wyników finansowych. W wyniku zrealizowania inwestycji zwiększeniu uległa suma bilansowa, wartość dodana, wartość sprzedaży czy wielkość zatrudnienia. Podstawowym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez inwestycję wpływającą na unowocześnienie bazy produkcyjnej, technicznej i technologicznej zakładu. Po zrealizowaniu przedmiotowego projektu pozycja firmy znacznie umocniła się na rynku, jako firmy spełniającej najwyższe standardy technologiczne zarówno w zakresie produkcji, co jest istotne dla prowadzenia handlu w Polsce, jak i handlu wewnątrz wspólnotowego. 29

32 30

33 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Inne źródła Dolnośląskie Gromadka ,43 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu Zakup i instalacja silosów oraz urządzeń. Beneficjent Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem zbóż i produkcją mąk. Opis projektu Firma prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa zbóż i produkcji mąk eksploatując młyn pszenny o zdolności ca 400 ton/24h. Celem realizacji przedsięwzięcia było zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego dla młyna wraz z usprawnieniem gospodarki magazynowej w zakładzie poprzez budowę magazynu silosowego, punktu przyjęcia i suszenia zboża oraz wagi samochodowej. Projekt obejmował zakup i instalację 8 silosów płaskodennych o pojemności t. średnica 24m i wysokość 20m każdy, 6 silosów lejowych o pojemności 890 t. średnica 8,6m i wysokość 16 m każdy, 1 silosu lejowego buforowego o pojemności 498 t. średnica 7,6 m i wysokość 11 m. W ramach projektu zakupiono suszarnię zboża z cyklowentylatorami, o pojemności zasypowej 51 t oraz zainstalowano wagę samochodową elektroniczną 60 tonową z budynkiem i wyposażeniem laboratorium, o długości pomostu 21m. Efektem realizacji inwestycji jest stworzenie możliwości magazynowania zboża w elewatorze o maksymalnej pojemności ok ton optymalnej ton (najbardziej 31

34 32

35 efektywna ilość przechowywanych zbóż). Wdrożenie nowych technologii pozwoliło na prowadzenie skupu pszenicy i zwiększenie własnego przemiału oraz ograniczenie przemiału usługowego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy efektywności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów jednostkowych działalności. Zdolność do magazynowania zboża umożliwiła realizację skupu pszenicy bezpośrednio po żniwach, kiedy zboże jest najtańsze. Pełna automatyzacja kompleksu magazynowego daje także możliwość mieszania surowca, co przełożyło się na zwiększenie asortymentów gotowych produktów. Zrealizowania inwestycja przyczyniła się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, umożliwiła podniesienie jakości oferowanych produktów rolnych, obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenie produkcji własnej. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane w kompleksie magazynowym poprawiły jakość surowca do przemiału, a tym samym jakość produkowanych mąk. 33

36 34 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Inne źródła Wielkopolskie Chodzież ,00 zł ,20 zł ,10 zł ,70 zł Zakres projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz zakup maszyn i urządzeń. Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem mleka. Opis projektu Zrealizowany projekt polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków o część biogazową oraz na zakupie maszyn i urządzeń do przetwórstwa: termizatora do produktów mleczarskich, nowoczesnych automatów do pakowania serków, twarogu i śmietany. Zasadniczy element inwestycji polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków miał za zadanie poprawienie stanu gospodarki wodno ściekowej w zakładzie i doprowadzenie do pełnego zagospodarowania odpadów płynnych powstających w wyniku procesu technologicznego. Osiągnięto efekt w postaci zracjonalizowania kosztów produkcji w warunkach pełnego przestrzegania wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska. Budowa tej instalacji spowodowała zdecydowane zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów płynnych, a w dłuższym okresie czasu przyniesie zrównoważenie kosztów eksploatacji i uzyskanie niewielkiej nadwyżki finansowej. Dodatkowym korzystnym efektem realizacji projektu jest rozwiązanie trudnego problemu odpadów ściekowych (utylizacja) oraz częściowy odzysk bioenergii. Rozbudowa oczyszczalni ścieków o część biogazową wpłynęła na poprawę jakości oczyszczonych ścieków, zwiększenie przepustowości oczyszczalni, co dało możliwości rozwojowe zakładu i przyniosło zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni. W wyniku tej inwestycji zakład stał się bardziej przyjazny środowisku i został osiągnięty efekt ekologiczny. Inwestycja miała również na celu zwiększenie konkurencyjności zakładu poprzez usprawnienie procesów wytwórczych, zwiększenie wydajności, poprawę jakości produktu finalnego i unowocześnienie jej bazy technicznej. Cel ten został osiągnięty poprzez zakup i zainstalowanie nowoczesnych składników majątkowych. Nowo zakupione maszyny i urządzenia o wysokim poziomie technologicznym i wydajności usprawniły proces produkcji, redukują koszt jednostkowy wytwarzanych produktów, pozwalają na zwiększenie oferty asortymentowej i przyczyniają się do podwyższenia rentowności zakładu.

37 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Inne źródła Mazowieckie Miasto Siedlce ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,50 zł Zakres projektu Rozbudowa budynków oraz zakup urządzeń i maszyn. Beneficjent Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem owoców i warzyw oraz produkcję koncentratów. Opis projektu Zrealizowana inwestycja obejmowała rozbudowę i przebudowę kompleksu budynków produkcyjno-magazynowych zamrażalni owoców i warzyw oraz zakup nowoczesnego wyposażenia zakładu produkcyjnego, w tym urządzeń do przetwarzania owoców i warzyw, takich jak: odszypułczarka, tunel fluidyzacyjny, linia do odpestczania, grysownik do malin, wialnia do owoców, sortownik laserowy, krajalnica, drylownica do wiśni, detektor metali. Ponadto zakupiono urządzenia do magazynowania: linia do naważania i pakowania oktobin, linia do automatycznego naważania do kartonów, linia do automatycznego naważania do worków, modułowy system składowania, myjka do skrzynek plastikowych. Inwestycja obejmowała również zakup zespołu agregatów sprężarkowych i komputerowego systemu do ewidencji towarów. Podjęte działania inwestycyjne miały na celu ugruntowanie pozycji firmy na rynku, utrzymanie wzrostowych tendencji sprzedaży poprzez inwestycje, pozwalające na podniesienie jakości produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania, a tym samym zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i dynamicznego rozwijania współpracy z czołowymi firmami z branży spożywczej, zarówno na rynku krajowym, jak też rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoliła na unowocześnienie bazy produkcyjnej, usprawnienie procesu produkcji oraz gospodarki magazynowej, udoskonalenie jakości wytwarzania, a tym samym uzyskiwanie produktów wysokiej jakości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania, przyczyniając się do zwiększenia potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. 35

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo