PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w Departamiencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 ISBN

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW Warszawa, 2012 r.

4 2

5 3 Podstawowym celem sektora rolno-spożywczego w Polsce, jest dostarczanie konsumentom produktów o wysokiej jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym po konkurencyjnych cenach. Sektor rolno-spożywczy, w naszym kraju, zaliczany jest do bardzo ważnych gałęzi gospodarki, zarówno pod względem zatrudnienia jak i wartości produkcji. Dlatego rozwój tego sektora jest jednym z ważniejszych priorytetów polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2007 roku, realizowany jest w Polsce, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , który umożliwia kontynuację procesu modernizacji gospodarki żywnościowej. Pomoc w ramach PROW dla przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, realizowana jest poprzez działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Pomoc udzielana poprzez to działanie przyczynia się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw rolno-spożywczych na rynkach globalnych, powiększania produktu krajowego brutto oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Wpływa również na sytuację producentów rolnych, którzy ze względu na powiązania kontraktacyjne z zakładami przetwórczymi lub podmiotami prowadzącymi handel hurtowy uzyskują stabilizację zbytu produktów rolnych. Dotychczasowe doświadczenia Polski przy wdrażaniu programów pomocy Unii Europejskiej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pokazały, że bardzo istotne jest bezpośrednie dotarcie ze szczegółową i pewną informacją, o realizowanych projektach, do jak największej grupy potencjalnych odbiorców pomocy. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz prezentowanie projektów zrealizowanych w ramach programów pomocy UE jest obowiązkiem każdego

6 4 państwa członkowskiego. Wynika to nie tylko z uregulowań prawnych i przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie wdrażania pomocy, ale jest również konsekwencją stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie, z którym informacja o pomocy jest nieodłączną częścią jej wdrażania. Zbieranie doświadczeń przy realizacji programów i przedstawienie w publikacjach praktyk w tym zakresie ma przede wszystkim na celu umożliwienie odbiorcom pomocy UE wykorzystania doświadczenia innych beneficjentów, do optymalizacji działań własnych. W przedstawionej Państwu publikacji zaprezentowane zostały projekty zrealizowane w ramach działań inwestycyjnych dla sektora rolno-spożywczego poprzez działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Przedstawiono projekty pokazujące działania innowacyjne i nowatorskie rozwiązania, podejmowane w podmiotach gospodarczych, sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wzrostowi konkurencyjności sektora rolno-spożywczego na rynkach globalnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu projekty zrealizowane w sektorze rolno-spożywczym, w ramach działania PROW i pozwoli na wykorzystanie zebranych doświadczeń przy opracowywaniu i realizacji projektów własnych, w tym i następnym okresie programowania. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 5 WSTĘP Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, ma na celu m.in. poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. PROW realizowany jest poprzez 22 działania zgrupowane w osiach tematycznych: oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oś 4 - LEADER. W ramach osi 1 realizowane jest m. in. działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Zadania Instytucji Zarządzającej PROW zostały powierzone ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi. Następnie zadania w zakresie wdrażania działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej zostały delegowane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawą prawną do wdrażania działania jest ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.). Na realizację działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej przeznaczono 932 mln Euro. Do połowy roku 2012 zostało złożonych wniosków na kwotę 7,84 mld zł, podpisano niemal 1,5 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 2,72 mld zł stanowiącą 68,01% limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 1,38 mld zł dla 803 beneficjentów (35,87% limitu środków EFRROW). Dofinansowane operacje związane były m. in. z wprowadzeniem nowych produktów, procesów i technologii produkcji. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów operacji zrealizowanych w ramach ww. działania. Propozycje zostały wybrane na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

8

9 OŚ 1 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

10 8 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Lubelskie Dęblin ,00 zł ,60 zł ,30 zł Zakres projektu Budowa komory składowej mroźniczej, zakup wyposażenia oraz maszyn i urządzeń. Beneficjent Producent mrożonych owoców i warzyw. Opis projektu Inwestycja zrealizowana w ramach projektu obejmowała budowę komory mroźnej wraz z wyposażeniem w regały wjezdne i nadstawki paletowe, zakup niezbędnego wyposażenia tj. wózków widłowych, urządzeń wspomagających proces produkcji oraz sortera laserowego. Realizacja inwestycji istotnie wpłynęła na poprawę funkcjonowania całych linii produkcyjnych na

11 9

12 10 różnych etapach produkcji. Zakup sortera laserowego wpłynął na poprawę jakości przetwarzanych mrożonych owoców i warzyw oraz pozwolił na usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez jego mechanizację i narzucenie norm wydajnościowych (zwiększenie wydajności pracy). Urządzenia towarzyszące także jako przenośniki, transportery, odszypułczarka zoptymalizowały pracę linii produkcyjnych pozwalając na ich maksymalną eksploatację. Maszyna pakująca wraz z zszywarką do worków podniosła wzrost wydajności produkcji oraz zmechanizowała ostatni etap procesu produkcyjnego jakim jest pakowanie. Budowa komory mroźnej wraz z wyposażeniem obniżyła koszty usług obcych (składowanie itp.), zoptymalizowała procesy produkcyjne w sezonie skupowym oraz zachowała pełny system kontroli produkcji. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie udziału defektów w owocach i warzywach zamrożonych oraz usprawnienie pracy i podniesienie wydajności w sortowaniu owoców i warzyw zamrożonych umożliwia stopniowe zwiększenie przychodów ze sprzedaży i trwałe umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

13 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Małopolskie Żegocina ,00 zł ,80 zł ,40 zł Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń oraz budowa hali magazynowej. Beneficjent Producent soków i przetworów owocowo-warzywnych. Opis projektu Zrealizowany projekt polegał na zakupie i oddaniu do eksploatacji specjalistycznej prasy do tłoczenia owoców. Prasa do owoców wydatnie zwiększyła moce przerobowe w zakresie tłoczenia owoców o kolejne 150 ton surowca na dobę. Wcześniej w zakładzie działały 3 prasy koszowe. Najnowsza prasa charakteryzuje się większą wydajnością przerobową (zmniejszyło się zużycie surowców na jednostkę gotowego produktu), dzięki czemu zwiększyła się produkcja koncentratów owocowych (w tym głównie jabłkowych). Ponadto w ramach projektu wybudowano i oddano do użytku nowoczesną halę magazynową ( tankownię ) wraz z niezbędnym wyposażeniem, tj. wysokospecjalistycznymi tankami magazynowymi do składowania wyrobu gotowego (zagęszczonego soku jabłkowego) w idealnych warunkach higienicznych. Hala magazynowa wraz z wyposażeniem (zbiorniki magazynowe) była niezbędna do powiększenia zdolności składowania koncentratów i zachowania jego optymalnych cech jakościowych w czasie dłuższego przechowywania (6-12 miesięcy). Nowoczesne i pojemne tanki magazynowe (83 m 3 każdy) wyprodukowane ze stali kwasoodpornej i wyposażone w odpowiednią armaturę pozwoliły na znaczne wydłużenie czasu przechowywania koncentratów przy zachowaniu właściwych cech organoleptycznych i mikrobiologicznych. Widoczna poprawa jakości magazynowanych koncentratów pozwala oferować towar o niezmienionych parametrach przez dłuższy czas, co 11

14 12 z kolei umożliwia dotarcie z ofertą handlową do bardziej wymagających klientów. Kolejnym etapem projektu było zamontowanie i uruchomienie zespołu ciągów transportowych do mokrego rozładunku jabłka i odpowiedniego gospodarowania surowcem pod względem higienicznym w początkowym etapie procesu technologicznego (magazynowanie surowca). Do odpowiedniej pod względem logistycznym, a przede wszystkim higienicznym gospodarki surowcem w obrębie magazynu potrzeba nowych ciągów transportowych do owoców. Nowy system rozładunku ma większą wydajność, jest bardziej rozbudowany i dopasowany do nowego magazynu owoców. Dodatkowo posiada ruchomy transporter główny, co daje możliwość lepszej dystrybucji owoców w magazynie z podziałem na sektory i umożliwia kierowanie owoców do przerobu wg zasady first in / first out. Ma to kapitalne znaczenie w koncepcji zachowania odpowiedniej higieny produkcji, gdyż wyklucza możliwość dłuższego zalegania surowca w czasie magazynowania. Przekłada się to na lepszą jakość produktu finalnego (koncentratu owocowego). Wydajniejszy rozładunek i większy magazyn owoców dodatkowo skrócił czas oczekiwania dostawców na rozładunek, co przy zwiększonym przerobie owoców bardzo usprawniło logistykę dostaw. W efekcie podjętych działań inwestycyjnych osiągnięto zamierzone cele, którymi były wzrost wydajności produkcji, usprawnienie gospodarki magazynowej oraz udoskonalenie jakości produktów.

15 13

16 14 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Łódzkie Łowicz ,97 zł ,00 zł ,75 zł Zakres projektu Remont oraz zakup maszyn i urządzeń. Beneficjent Producent przetworów owocowo-warzywnych. Opis projektu Inwestycja polegała m.in. na przeprowadzeniu prac budowlanych mających na celu modernizację posadzek w hali produkcyjnej, zakupie urządzeń produkcyjnych, takich jak: sterylizator natryskowy, blanszownik ślimakowy, schładzalnik ślimakowy, linia do naważania i pakowania produktu w worki foliowe i słoje, detektor ciał obcych w produkcie oraz agregatu prądotwórczego, skrzyniopalet plastikowych, wózków widłowych, ciągników siodłowych z naczepami i samochodu ciężarowego z zabudową izotermiczną. Inwestycja miała na celu unowocześnienie procesu technologicznego produkcji, wzrost wartości środków rzeczowych zakładu oraz innowacyjność produktową i technologiczną. Innowacyjność technologiczną osiągnięto poprzez zastosowanie nowego rozwiązania technicznego w sterylizatorze polegającego na wykorzystaniu tej samej wody w obiegu podgrzewania i chłodzenia. Dzięki temu uzyskano oszczędności w zużyciu wody. Nowoczesna linia ważenia i pakowania kontroluje wagę wsady w wyrobie, zmniejsza bezpośredni kontakt pracownika z surowcem, co umożliwia zwiększenie czystości produkcji. Dzięki inwestycji osiągnięto poprawę warunków sanitarno-higienicznych produkcji i zautomatyzowanie procesu. Zastosowanie nowoczesnych maszyn pozyskanych w wyniku inwestycji wpłynęło na wzrost jakości produkowanego asortymentu oraz podniesienie niezawodności bazy transportowej i zaplecza technicznego. Zrealizowany projekt przyczynił się do wzrostu wartości dodanej przedsiębiorstwa oraz do usprawnienia procesu wprowadzania produktów rolnych do obrotu. Innowacyjność produktowa i technologiczna przyjętych rozwiązań pozwoliła na poprawę wyników finansowych i poprawę jakości produkowanego asortymentu.

17 15

18 16 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Mazowieckie Ciechanów ,18 zł ,50 zł ,12 zł Zakres projektu Uruchomienie nowej linii do produkcji paszy. Beneficjent Producent pasz dla drobiu. Opis projektu Beneficjentem jest spółka, będąca producentem mięsa i przetworów drobiowych. Obecnie w strukturze firmy funkcjonują: zakłady drobiarskie, fermy hodowlane, wylęgarnie, sklepy firmowe oraz wytwórnia pasz. Taka organizacja pozwala firmie na pełną kontrolę produkcji na wszystkich jej etapach.celem zrealizowanego projektu było zwiększenie produkcji pasz i dostosowania jej wielkości do zapotrzebowania na rynku. W ramach projektu uruchomiona została druga linia do produkcji paszy dla drobiu. Po analizie laboratoryjnej surowiec jest osuszany i przechowywany w odpowiednich zbiornikach. Następnie surowiec transportowany jest do specjalnych zbiorników dozujących, gdzie, zgodnie z przyjętą recepturą, poszczególne składniki dozowane są na wagi produkcyjne. W przypadku surowca, jakim są zboża, podlega on dodatkowo procesowi mielenia w celu uzyskania jednorodnej struktury. Po zmieleniu surowiec trafia do mieszarki głównej, gdzie następuje dozowanie dodatków płynnych, takich jak aminokwasy i tłuszcze. Z mieszalnika głównego surowiec trafia na linię granulacji, gdzie jest formowany w granulat. Jednym z najważniejszych etapów granulacji pasz jest proces higienizacji, po którym uzyskuje się produkt o bardzo wysokim stopniu bezpieczeństwa biologicznego. Po przejściu etapów linii granulacji gotowa pasza magazynowana jest w komorach ekspedycji pasz luzem lub przekazywana na linię workowania, gdzie pakuje się ją w worki i magazynuje. W ramach projektu zakupiono również wagę samochodową, 6 ciągników siodłowych, 5 samochodów do transportu paszy i samochód do przewozu płynnych produktów. Dzięki zrealizowanej inwestycji osiągnięto wysoki poziom jakości produktu, poprawiono warunki pracy i zwiększono zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Realizacja projektu pozwoliła podwoić zdolności produkcyjne zakładu w zakresie produkcji pasz. Zwiększenie produkcji pozwoliło przedsiębiorstwu uniezależnić się od zewnętrznych dostawców. Obecnie firma zaopatruje w pasze również innych hodowców drobiu. W związku z uruchomieniem linii produkcyjnej zwiększono zatrudnienie o 24 nowych pracowników.

19 17

20 18 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Mazowieckie Andrzejewo ,50 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń oraz budowa magazynów. Beneficjent Przedsiębiorstwo zajmujące się przeładunkiem towarów. Opis projektu Inwestycja polegała na budowie magazynów zbożowych, montażu silosów i urządzeń transportujących, zakupie aparatury pomiarowej i kontrolnej, takiej jak: całoziarnowy analizator podczerwieni z gęstościomierzem, urządzenie do pobierania prób, separator - wialnia do oznaczania zanieczyszczeń, aparat do badania liczby opadania oraz zakup ładowarki teleskopowej i wózka widłowego. Realizacja projektu pozwoliła uruchomić nowy kierunek produkcji w przedsiębiorstwie dzięki budowie nowoczesnego kompleksu magazynowego na zboża. Realizacja projektu pozwoliła na dywersyfikację działalności oraz wejście na rynki z dobrym jakościowo zbo-

21 19

22 20 żem (prawidłowe dosuszanie i magazynowanie). Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo może zaoferować nowy produkt: skup, suszenie i sprzedaż zboża (pszenica, mieszanki zbóż, żyto, jęczmień, owies, nasiona kukurydzy, pszenżyto) w kompleksowo wyposażonym magazynie zbożowym z pełną obsługą laboratoryjną. Usługa ta skierowana jest w głównej mierze do grup producentów rolnych (około 25%) i w 25% do producentów rolnych. Wielkość skupu zboża została zaplanowana na ton. Wybór rodzaju usług został podyktowany charakterem rolniczym regionu oraz potrzebami rynku, na którym wprawdzie istnieją podobne firmy, jednak brakuje suszarni i magazynów zbożowych. Efektem realizacji projektu jest poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowe produkty, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Realizacja inwestycji pozwoliła na poprawę efektywności poprzez podniesienie jakości oferowanych produktów i uzyskanie obniżonych kosztów jednostkowych działalności.

23 21

24 22 Województwo: Gmina: Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń. Mazowieckie Wolanów ,93 zł ,20 zł ,10 zł Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem mleka. Opis projektu W ramach projektu uruchomiona została linia ultrafiltracji do produkcji serków. Pozwoliło to na lepsze wykorzystanie cennych białek (białka serwatkowe) w stosunku do tradycyjnych linii. Dzięki temu rozpoczęto produkcję serków napowietrzanych. Kolejnym elementem projektu było zastosowanie stacji dozowania i mieszania wsadów owocowych przy produkcji napojów mlecznych, co skutkuje znaczną poprawą jakości wyrobów pod względem smakowym i mikrobiologicznym oraz zapewnia stabilność produkcji. W ramach projektu zakupiono linię do pasteryzacji mleka, która poprawiło jakość mleka pasteryzowanego, a zarazem gotowych wyrobów oraz zmniejszyła zużycie energii cieplnej i elektrycznej w stosunku do poprzednich urządzeń. W celu utrzymania wysokiej jakości całości produkcji rozbudowana została kotłownia z zastosowaniem bezpyłowych kotłów olejowych. W ramach inwestycji zakupiono nowe urządzenia do produkcji wody lodowej agregatów chłodniczych, samochodów chłodni, co istotnie poprawia jakość produkcji poprzez utrzymanie ciągów chłodniczych na etapie produkcji i dystrybucji. Zakład wzbogacił się także o linię ważąco- pakująco-etykietującą. Jest ona połączeniem

25 23

26 24 tradycyjnej metody wytwarzania twarogu z nowoczesną technologią pakowania i etykietowania. Pozwala ona wydłużyć termin trwałości produktów oraz znacznie poprawia estetykę i wygląd gotowych wyrobów. Dzięki realizacji projektu wprowadzono najnowocześniejsze metody stosowanych procesów technologicznych, co przyczyniło się do znacznej poprawy jakości, estetyki, poszerzyło asortyment wytwarzanych produktów mleczarskich oraz wpłynęło na zwiększenie konkurencyjności na rynku krajowym, a także stworzyło perspektywy rozwoju eksportu. Istotnym aspektem jest fakt, że technologie te pozwalają oszczędzać środowisko naturalne oraz zużywają znacznie mniej energii niż stosowane dotychczas.

27 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń. Wielkopolskie Leszno ,83 zł ,60 zł ,30 zł Beneficjent Producent mieszarek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających dla trzody, bydła i drobiu. Opis projektu W ramach projektu dokonano zakupu linii do granulowania pasz, linii do śrutowania pasz, linii do natłuszczania pasz, automatów do procesu dozowania, mieszalnika, rozbudowy linii przyjęcia zbóż, instalacji wagi samochodowej i zakup wózka widłowego. Uzyskane wsparcie finansowe umożliwiło modernizację wytwórni, w której praca odbywała się przy wykorzystaniu starych i zużytych urządzeń i przy dużym nakładzie pracy fizycznej człowieka. Skutkiem tego były wysokie koszty pracy i w konsekwencji, niska opłacalność produkcji. Zakup elektronicznej wagi samochodowej umożliwił precyzyjne ważenie wszystkich produktów w znacznie skróconym czasie. Unowocześnienie linii przyjęcia zbóż usprawniło i zwiększyło jej wydajność oraz umożliwiło skrócenie czasu przyjęcia surowców. Dzięki modernizacji linii śrutowania, granulowania i natłuszczania oraz automatyzacji procesu dozowania znacznie poprawiła się jakość produktów. Nastąpiło obniżenie kosztów produkcji oraz usprawnienie pracy. Zakup wózka widłowego również przyczynił 25

28 26 się do poprawy wydajności i poprawy warunków pracy. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy wytwórni. Unowocześnienie linii produkcyjnej wpłynęło na wzrost jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, co wiąże się ze wzrostem sprzedaży. Zrealizowany projekt przyczynił się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz do usprawnienia procesu produkcji i wprowadzania produktów rolnych do obrotu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpłynęło na obniżenie kosztów produkcji i podwyższenie jakości produktu. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy, wzrosła wydajność i efektywność.

29 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Zakres projektu Zakup maszyn i urządzeń. Podkarpackie Leżajsk ,00 zł ,00 zł ,00 zł Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem owoców i warzyw. Opis projektu Celem zrealizowanego projektu była poprawa jakości i obniżenie kosztów produkcji mrożonych warzyw korzeniowych. W ramach inwestycji zainstalowano kompletną linię o średniej wydajności 7 ton surowca na godzinę do przerobu warzyw korzeniowych i innych warzyw. Operacja obejmowała zakup dwóch grup maszyn i urządzeń. Pierwsza grupa dotyczyła maszyn i urządzeń do bezpośredniego przerobu warzyw korzeniowych i innych warzyw o bulwach jadalnych, w skład której weszły: linia parowego obierania warzyw, krajalnica warzyw, zespół blanszująco-chłodzący, tunel do zamrażania surowca, innowacyjny sortownik optyczny do mrożonek. Drugą grupę obejmowały urządzenia przeznaczone pośrednio do przerobu wszystkich rodzajów warzyw i owoców tj. linia do pakowania mrożonek w opakowania detaliczne i cateringowe, w skład której weszły urządzenia naważające (odważające) i pakujące, oraz specjalistyczne środki transportu wewnętrznego, tj. widłowe wózki akumulatorowe. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy jakości produkcji, obniżenia kosztów produkcji, możliwości rozwoju nowych produktów, procesów i technologii produkcji, poprawy warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących standardów oraz poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa. 27

30 28

31 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Wielkopolskie Wolsztyn ,13 zł ,00 zł ,40 zł Zakres projektu Rozbudowa i modernizacja ubojni drobiu. Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem i ubojem zwierząt. Opis projektu Zakres rzeczowy inwestycji obejmował rozbudowę i modernizację wychładzalni tuszek drobiowych, zakup wyposażenia wychładzalni tuszek: linii do wychładzania tuszek i skubarki belkowej. Realizacja inwestycji znacznie przyczyniła się do poprawy jakości produktu, zwiększenia wydajności, poprawy warunków higieniczno-sanitarnych. W wyniku niniejszej inwestycji nastąpiło znaczne obniżenie kosztów wytwarzania produktów, co wpłynęło na poprawę ich rentowności, a tym samym na zwiększenie rentowności zakładu i przyniosło w efekcie poprawę wyników finansowych. W wyniku zrealizowania inwestycji zwiększeniu uległa suma bilansowa, wartość dodana, wartość sprzedaży czy wielkość zatrudnienia. Podstawowym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez inwestycję wpływającą na unowocześnienie bazy produkcyjnej, technicznej i technologicznej zakładu. Po zrealizowaniu przedmiotowego projektu pozycja firmy znacznie umocniła się na rynku, jako firmy spełniającej najwyższe standardy technologiczne zarówno w zakresie produkcji, co jest istotne dla prowadzenia handlu w Polsce, jak i handlu wewnątrz wspólnotowego. 29

32 30

33 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Inne źródła Dolnośląskie Gromadka ,43 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakres projektu Zakup i instalacja silosów oraz urządzeń. Beneficjent Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem zbóż i produkcją mąk. Opis projektu Firma prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa zbóż i produkcji mąk eksploatując młyn pszenny o zdolności ca 400 ton/24h. Celem realizacji przedsięwzięcia było zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego dla młyna wraz z usprawnieniem gospodarki magazynowej w zakładzie poprzez budowę magazynu silosowego, punktu przyjęcia i suszenia zboża oraz wagi samochodowej. Projekt obejmował zakup i instalację 8 silosów płaskodennych o pojemności t. średnica 24m i wysokość 20m każdy, 6 silosów lejowych o pojemności 890 t. średnica 8,6m i wysokość 16 m każdy, 1 silosu lejowego buforowego o pojemności 498 t. średnica 7,6 m i wysokość 11 m. W ramach projektu zakupiono suszarnię zboża z cyklowentylatorami, o pojemności zasypowej 51 t oraz zainstalowano wagę samochodową elektroniczną 60 tonową z budynkiem i wyposażeniem laboratorium, o długości pomostu 21m. Efektem realizacji inwestycji jest stworzenie możliwości magazynowania zboża w elewatorze o maksymalnej pojemności ok ton optymalnej ton (najbardziej 31

34 32

35 efektywna ilość przechowywanych zbóż). Wdrożenie nowych technologii pozwoliło na prowadzenie skupu pszenicy i zwiększenie własnego przemiału oraz ograniczenie przemiału usługowego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy efektywności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów jednostkowych działalności. Zdolność do magazynowania zboża umożliwiła realizację skupu pszenicy bezpośrednio po żniwach, kiedy zboże jest najtańsze. Pełna automatyzacja kompleksu magazynowego daje także możliwość mieszania surowca, co przełożyło się na zwiększenie asortymentów gotowych produktów. Zrealizowania inwestycja przyczyniła się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, umożliwiła podniesienie jakości oferowanych produktów rolnych, obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenie produkcji własnej. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane w kompleksie magazynowym poprawiły jakość surowca do przemiału, a tym samym jakość produkowanych mąk. 33

36 34 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Inne źródła Wielkopolskie Chodzież ,00 zł ,20 zł ,10 zł ,70 zł Zakres projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz zakup maszyn i urządzeń. Beneficjent Zakład zajmujący się przetwórstwem mleka. Opis projektu Zrealizowany projekt polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków o część biogazową oraz na zakupie maszyn i urządzeń do przetwórstwa: termizatora do produktów mleczarskich, nowoczesnych automatów do pakowania serków, twarogu i śmietany. Zasadniczy element inwestycji polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków miał za zadanie poprawienie stanu gospodarki wodno ściekowej w zakładzie i doprowadzenie do pełnego zagospodarowania odpadów płynnych powstających w wyniku procesu technologicznego. Osiągnięto efekt w postaci zracjonalizowania kosztów produkcji w warunkach pełnego przestrzegania wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska. Budowa tej instalacji spowodowała zdecydowane zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów płynnych, a w dłuższym okresie czasu przyniesie zrównoważenie kosztów eksploatacji i uzyskanie niewielkiej nadwyżki finansowej. Dodatkowym korzystnym efektem realizacji projektu jest rozwiązanie trudnego problemu odpadów ściekowych (utylizacja) oraz częściowy odzysk bioenergii. Rozbudowa oczyszczalni ścieków o część biogazową wpłynęła na poprawę jakości oczyszczonych ścieków, zwiększenie przepustowości oczyszczalni, co dało możliwości rozwojowe zakładu i przyniosło zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni. W wyniku tej inwestycji zakład stał się bardziej przyjazny środowisku i został osiągnięty efekt ekologiczny. Inwestycja miała również na celu zwiększenie konkurencyjności zakładu poprzez usprawnienie procesów wytwórczych, zwiększenie wydajności, poprawę jakości produktu finalnego i unowocześnienie jej bazy technicznej. Cel ten został osiągnięty poprzez zakup i zainstalowanie nowoczesnych składników majątkowych. Nowo zakupione maszyny i urządzenia o wysokim poziomie technologicznym i wydajności usprawniły proces produkcji, redukują koszt jednostkowy wytwarzanych produktów, pozwalają na zwiększenie oferty asortymentowej i przyczyniają się do podwyższenia rentowności zakładu.

37 Województwo Gmina Całkowity koszt projektu Wkład Beneficjenta Wysokość dofinansowania w ramach EFRROW Inne źródła Mazowieckie Miasto Siedlce ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,50 zł Zakres projektu Rozbudowa budynków oraz zakup urządzeń i maszyn. Beneficjent Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem owoców i warzyw oraz produkcję koncentratów. Opis projektu Zrealizowana inwestycja obejmowała rozbudowę i przebudowę kompleksu budynków produkcyjno-magazynowych zamrażalni owoców i warzyw oraz zakup nowoczesnego wyposażenia zakładu produkcyjnego, w tym urządzeń do przetwarzania owoców i warzyw, takich jak: odszypułczarka, tunel fluidyzacyjny, linia do odpestczania, grysownik do malin, wialnia do owoców, sortownik laserowy, krajalnica, drylownica do wiśni, detektor metali. Ponadto zakupiono urządzenia do magazynowania: linia do naważania i pakowania oktobin, linia do automatycznego naważania do kartonów, linia do automatycznego naważania do worków, modułowy system składowania, myjka do skrzynek plastikowych. Inwestycja obejmowała również zakup zespołu agregatów sprężarkowych i komputerowego systemu do ewidencji towarów. Podjęte działania inwestycyjne miały na celu ugruntowanie pozycji firmy na rynku, utrzymanie wzrostowych tendencji sprzedaży poprzez inwestycje, pozwalające na podniesienie jakości produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania, a tym samym zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i dynamicznego rozwijania współpracy z czołowymi firmami z branży spożywczej, zarówno na rynku krajowym, jak też rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoliła na unowocześnienie bazy produkcyjnej, usprawnienie procesu produkcji oraz gospodarki magazynowej, udoskonalenie jakości wytwarzania, a tym samym uzyskiwanie produktów wysokiej jakości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania, przyczyniając się do zwiększenia potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. 35

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Budynki dla rolnictwa

Budynki dla rolnictwa Budynki dla rolnictwa Magazyn ZBOŻOWY Niestandardowy projekt hali magazynowej do przechowywania zboża Magazyn zbożowy do obróbki i przechowywania zboża jest ciekawym połączeniem konstrukcji stalowej i

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu Inwestycje w środki trwałe w poddziałaniu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa Stan zaawansowania realizacji oraz rezultaty zrealizowanych projektów w ramach działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie PROW 2007 2013 Dobre praktyki stosowane

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Mój Rynek

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Mój Rynek MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Mój Rynek Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla przedsiębiorcy

Przewodnik dla przedsiębiorcy Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z branży przetwórstwa spożywczego SPOSOBY NA OBNIŻENIE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA ENERGII Przewodnik dla przedsiębiorcy Czy modernizacja energetyczna maszyn

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 19 marca 2014 r. FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne w ramach PROW

Działania inwestycyjne w ramach PROW Instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020 Bydgoszcz, 3 grudzień 2014 r. PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 18 maja 2015 r. FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Praca z przedmiotu "Fundusze..." 2009, prowadzący L. Wicki

Praca z przedmiotu Fundusze... 2009, prowadzący L. Wicki Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwo? Uważane jest za nie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA "POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH" Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych Beata Frontczak Unijna definicja MSP Źródło: Przewodnik Komisji Europejskiej Nowa definicja MŚP, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY: PROMOCJA, MARKA, DYSTRYBUCJA- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY: PROMOCJA, MARKA, DYSTRYBUCJA- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY: PROMOCJA, MARKA, DYSTRYBUCJA- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r Program Nazwa formy edukacyjnej: Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej Termin

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Chłodnia składowa 1 Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Kojs - Kowalczyk to firma rodzinna funkcjonująca na rynku od 1990r. Przedsiębiorstwo usytuowane jest na południu Polski w miejscowości

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Warmia and Mazury Voivodship Bożena Wrzeszcz Zwada Warmia and MazuryVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa.

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa. ANKIETA Informacje podane w niniejszej ankiecie mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu TRAFOON. Analiza zawartych treści będzie pomocna w określeniu najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów zrealizowanych przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przykłady projektów zrealizowanych przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Przykłady projektów zrealizowanych przy udziale środków Programu na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz : Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelski Oddział Regionalny ARiMR Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Lublin 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PEBEK Sp. z o.o. Świdnica, dnia 15 września 2014r. 58-100 Świdnica ul. Metalowców 14. Zapytanie ofertowe

PEBEK Sp. z o.o. Świdnica, dnia 15 września 2014r. 58-100 Świdnica ul. Metalowców 14. Zapytanie ofertowe PEBEK Sp. z o.o. Świdnica, dnia 15 września 2014r. 58-100 Świdnica ul. Metalowców 14 Zapytanie ofertowe na Zakup linii do produkcji wibroprasowanych płyt betonowych. Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji Monitor Polski Nr 61 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.07.06 13:39:38 +02'00' 5088 Poz. 585 585 v.p l OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrożenie CSR

Wsparcie na wdrożenie CSR Wsparcie na wdrożenie CSR W marcu 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs, w którym przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie na wdrożenie działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - stan wdrażania Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie KOTNIZ poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń służących do obróbki metali

Wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie KOTNIZ poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń służących do obróbki metali Wdrożenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie KOTNIZ poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń służących do obróbki metali Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa:

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Produkcja, Sprzedaż i Budownictwo z najwyższymi standardami dyscypliny płatniczej Marketing/ Grzegorz Zemła / Warszawa / 21 września 2015 Agenda 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odnowa i rozwój wsi I PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo