MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA"

Transkrypt

1 MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

2 SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11 JEDNOSTKI MIARY DEFINIOWANIE TOWARÓW...14 REGUŁY ZAMÓWIEŃ DOKUMENTY MAGAZYNOWE OBRÓT MAGAZYNOWY CZYLI PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE TOWARÓW PRZYJMOWANIE TOWARÓW WYDAWANIE TOWARU PODSUMOWANIE: SPIS RYSUNKÓW: Strona - 2 -

3 MODUŁ MAGAZYNOWY Moduł magazynowy służy do prowadzenia i rozliczania ewidencji ilościowej i wartościowej elementów do produkcji oraz wyrobów gotowych. Jest w pełni zintegrowany z istniejącym obiegiem dokumentów handlowych i produkcyjnych. Prowadzona ewidencja może także posłużyć do integracji z systemem finansowo-księgowym poprzez odpowiednio przygotowane procedury eksportu danych. Najważniejsze cechy i funkcje modułu magazynowego to: - możliwość zdefiniowania wielu magazynów - prowadzenie ewidencji wartościowej według metody FIFO, ceny średniej ważonej bądź stałej ceny ewidencyjnej - możliwość definiowania własnych jednostek miary oraz przeliczników między jednostkami miar - definiowanie dowolnej ilości typów dokumentów magazynowych lub możliwość korzystania z typów predefiniowanych - obsługa wszystkich operacji magazynowych, takich jak: rezerwacja stanu magazynowego, przychody i rozchody, przesunięcia między magazynami, bilans otwarcia oraz rozliczenia inwentaryzacji oraz rozliczanie matematycznych różnic rachunkowych - automatyczne importowanie dokumentów przychodu na podstawie nadesłanych przez dostawców danych (obecnie w przypadku firmy WINKHAUS jest to plik faktury elektronicznej; inni dostawcy na rynku okiennym też dostosowali swoje faktury elektroniczne do wczytywania do omawianego modułu magazynowego) - generowanie dokumentów rezerwacji, rozchodu elementów na produkcję, przychodu i wydania wyrobu gotowego na podstawie dokumentów WH OKNA (oferta, zlecenie, zamówienie, zamówienie zbiorcze lub optymalizacja) - możliwość przystosowania do obsługi operacji magazynowych za pomocą czytnika kodów kreskowych (każdorazowo wymagane jest odrębne wdrożenie z pomocą pracowników WINKHAUS) - generowanie dokumentów magazynowych w formie drukowanej, jak również w postaci pliku (istnieje wtedy możliwość importu do innych aplikacji) - księgowanie dokumentów magazynowych (pod pojęciem tym rozumiemy ostateczne zapisanie dokumentu magazynowego bez możliwości jego późniejszej zmiany) - kontrola rozchodów magazynowych: definiowanie użytkowników uprawnionych do dokonywania rozchodów magazynowych, ustalanie maksymalnych limitów Strona - 3 -

4 procentowych dopuszczających odchylenia od normatywnego zużycia materiałowego bądź zużycia wyliczonego według optymalizacji, generowanie raportów odchyleń umożliwiających wyjaśnianie zaistniałych rozbieżności - generowanie raportów i możliwość przeglądania danych: operacji magazynowych, obrotów wybranych towarów lub grup towarów, stanów ilościowych i wartościowych wybranego magazynu lub wszystkich magazynów Strona - 4 -

5 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM Użytkowanie modułu magazynowego możliwe jest tylko wtedy, gdy program WH OKNA pracuje w trybie SQL (informacje o zmianie trybu pracy znajdują się w głównej części instrukcji). ZAŁOŻENIE LUB UAKTUALNIENIE BAZY MAGAZYN Na serwerze SQL należy utworzyć bazę danych o nazwie Magazyn. W tym celu należy uruchomić program BAZY, wybrać dowolną bazę danych, zamknąć okno z danymi technologicznymi i handlowymi (tak, jak pokazano na rysunku 1, gdzie strzałka pokazuje, które okno należy zamknąć lub po wejściu do programu BAZY wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+F4) Rys. 1 Zamykanie aktywnego okna w bazie danych Po zamknięciu okna z bazą danych wybieramy z menu Narzędzia opcję Stwórz/uaktualnij bazę magazynu (Rys. 2) Strona - 5 -

6 Rys. 2 Tworzenie magazynu w programie WH OKNA Po wykonaniu tej operacji zostanie utworzona na serwerze nowa baza o nazwie Magazyn lub, jeśli baza taka już istnieje, zostanie sprawdzona jej struktura. UWAGA! Ponieważ baza Magazyn nie podlega automatycznej konwersji podczas zmiany wersji programu, dlatego też za każdym razem, gdy uaktualnimy program WH OKNA, trzeba koniecznie tego uaktualnienia dokonać. Program WH OKNA współpracuje z jedną bazą Magazyn dla wszystkich baz profili! Jest to istotna wiadomość zwłaszcza dla użytkowników, którzy pracują na kilku bazach danych (np. oddzielne bazy dla produkcji okien drewnianych i PCV). Ponieważ wiele elementów produkcyjnych jest wspólnych dla różnych baz okucia lub szyby, więc takie rozwiązanie pozwala uniknąć podwójnej ewidencji tych materiałów. Oczywiście nie przeszkadza to w definiowaniu oddzielnych magazynów lub lokalizacji magazynowych dla różnych potrzeb użytkownika. URUCHOMIENIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO Z menu głównego programu OKNA wybieramy opcję Magazyn (patrz Rys. 3) Strona - 6 -

7 Rys. 3 Uruchomianie magazynu Pojawi się wtedy główne okno modułu magazynowego (Rys. 4) Strona - 7 -

8 Rys. 4 Okno magazynu Dostępne są następujące zakładki: - Magazyny zakładka służąca do zakładania i definiowania nowych magazynów - Rodzaje dokumentów dzięki której użytkownik może definiować własne typy dokumentów magazynowych, nadawać im znaczenie konkretnych operacji magazynowych, określać format numeru dla dokumentu (tzw. szablon) - Jednostki zakładka umożliwia wprowadzanie jednostki miar oraz przeliczniki między nimi - Towary tu wprowadzamy nowe karty magazynowe i modyfikujemy niektóre parametry danych o towarze - Reguły zamówień opcja jeszcze nieaktywna planujemy, aby za pomocą umieszczanych tutaj reguł, można było generować automatyczne zamówienia do dostawców lub sugestie dotyczące zapotrzebowania materiałowego - Dokumenty magazynowe w tej zakładce przeglądamy, edytujemy lub księgujemy operacje magazynowe - Partie towaru przeglądanie historii obrotów wybranych towarów - Stany magazynowe przeglądanie stanów ilościowych i wartościowych magazynów W dolnej części okna znajdują się przyciski służące do wykonywania konkretnych operacji magazynowych: Strona - 8 -

9 Przyjęcia wprowadzanie przychodów na magazyn Rozchody wprowadzanie rozchodów magazynowych Przesunięcia dokonywanie przesunięć towaru miedzy magazynami Rezerwacje dokonywanie rezerwacji towarów Zamówienia opcja nieaktywna, w kolejnych wersjach programu będzie służyła do generowania automatycznych zamówień lub sugestii zamówień do dostawców Wyjdź przycisk służy do zamknięcia okna modułu magazynowego i przejścia do głównego menu programu WH OKNA ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW Gdy wybierzemy zakładkę Magazyny, w oknie modułu magazynowego pojawi się lista magazynów zdefiniowanych w systemie (Rys. 5) Rys. 5 Zakładanie nowych magazynów Aby utworzyć nowy magazyn, należy przycisnąć klawisz Insert. Na końcu istniejącej listy magazynów zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy wypełnić pola: Nazwa tu trzeba wpisać nazwę nowego magazynu (najlepiej taką, która będzie zrozumiała dla wszystkich użytkowników systemu magazynowego) Strona - 9 -

10 Szeregowanie to sposób, w jaki system będzie prowadził ewidencję wartościową dla całego magazynu. Dostępne są następujące metody szeregowania: 1. FIFO (ang. first in first out), czyli metoda pierwsze weszło, pierwsze wyszło ; jest to sposób szeregowania towarów w magazynie polegający na tym, że każda nowa partia towaru zostaje zaewidencjonowana w magazynie po rzeczywistym koszcie nabycia. Kolejne partie tworzą swoistą kolejkę, a każda z nich (ilość i wartość) pamiętana jest oddzielnie. Gdy dochodzi do operacji rozchodu magazynowego bądź przesunięcia, program automatycznie pobiera odpowiednią ilość towaru w tej samej kolejności, w jakiej towary te trafiały do magazynu (stąd nazwa pierwsze weszło, pierwsze wyszło ), jednocześnie przypisując rozchodowanym ilościom towaru ich początkową i realną wartość. Jeśli kończy się najstarsza partia, program przechodzi do następnej w kolejności. W systemie tym nie odbywają się żadne automatyczne przeceny wartości towarów i zawsze rozliczenia oparte są o realną początkową cenę nabycia. Zaletą tego systemu jest dokładność ewidencji wartościowej towarów i zgodność z naturalnym i chronologicznym ruchem towarów na magazynie. Za wadę natomiast można poczytać niemożność rozchodu towaru bez wcześniejszego jego przychodu, lub rozchodu towarów z zerową wartością (brak możliwości uzyskania ujemnych, oczywiście chwilowych stanów magazynowych). 2. Średnia ważona metoda ta opiera się na każdorazowym matematycznym przeliczaniu ceny towaru ewidencjonowanego w magazynie wraz z każdym nowym przychodem tego towaru. Każdy przychód towaru może mieć inną cenę nabycia, a program dokonując przychodu, automatycznie uśrednia cenę, po której towar ten jest przechowywany w magazynie. W systemie tym są możliwe przeceny towarów, a rozchód towaru przed jego przyjęciem nie powoduje tak poważnych skutków, jak dla metody FIFO (błąd rozchodu jest tutaj mniejszy). Metoda ta dość realnie wycenia koszty rozchodu towaru, przy założeniu, że różnice cenowe miedzy partiami nie są zbyt wielkie. Nie jest jednak tak dokładna w wycenie kosztów rozchodu jak metoda FIFO. 3. Stała cena ewidencyjna charakteryzuje się tym, że każda partia towaru jest przychodowana w tej samej, wcześniej ustalonej cenie, a różnice wynikające z rozbieżności między ceną ewidencyjną a realną ceną nabycia są zapisywane na specjalnym koncie odchyleń od ceny ewidencyjnej i rozliczane później poprzez odrębne księgowania. W tej metodzie rozchód towarów z zerowym stanem magazynowym nie skutkuje żadnymi rozbieżnościami w kalkulacji kosztów, gdyż zawsze odbywa się w stałej cenie ewidencyjnej. Późniejszy przychód nie wpływa w żaden sposób na poprawność kalkulacji kosztów rozchodu. Wadą tego systemu wyceny jest natomiast niemożność precyzyjnego ustalenia realnych kosztów według rzeczywistych cen nabycia. Odchylenia od cen ewidencyjnej są bowiem najczęściej rozksięgowywane proporcjonalnie do całego zapasu magazynowego lub grup towarowych. Trzeba również pamiętać, że im większa różnica Strona

11 między rzeczywistą ceną nabycia a ceną ewidencyjną, tym trudniej uzyskać realne informacje o koszcie konkretnego towaru. Data powstania pole to wypełnia się automatycznie. LP, czyli liczba porządkowa magazynu. Wraz z utworzeniem magazynu, automatycznie zostanie wygenerowany przez system dokument ZM Założenie Magazynu oraz pusty dokument BO czyli Bilans Otwarcia. O dokumentach tych będzie mowa w dalszej części instrukcji. Ważną cechą założonego magazynu jest to, że po wprowadzeniu do systemu jakichkolwiek obrotów związanych z danym magazynem, nie można go usunąć lub zmienić sposobu wyceny! RODZAJE DOKUMENTÓW W module magazynowym programu WH OKNA można zdefiniować dowolną ilość dokumentów magazynowych, nadając im indywidualne cechy zgodne z potrzebami użytkowników. Uwaga ta dotyczy większości dokumentów. Istnieją jednak takie, które zdefiniowane są na stałe. Do takich dokumentów należą: Rys. 6 Magazyn rodzaje dokumentów magazynowych ZM dokument utworzenia nowego magazynu Strona

12 UM dokument usunięcia magazynu (magazynu nie można usunąć, jeśli znajdują się w nim jakiekolwiek towary; usunięcie magazynu pociąga za sobą utratę historii obrotów tego magazynu i może oczywiście spowodować niespójność innych baz danych) DK dodanie nowej karty magazynowej (obecnie nie istnieje możliwość usunięcia karty magazynowej, można jedynie zablokować nieaktywna kartę; jest to spowodowane możliwością utraty spójności baz danych) KK przykład wprowadzonego własnego dokumentu Lista wszystkich dokumentów zdefiniowanych domyślnie, lecz możliwych do modyfikacji, znajduje się na Rys. 6. W tabeli Rodzaje dokumentów (Rys. 6) dostępne są następujące kolumny: Symbol pięcioznakowy symbol dokumentu. Każdy użytkownik może definiować własne oznaczenia dokumentów, z wyjątkiem wymienionych powyżej: ZM, UM i ZK. Typ bazowy typ określający, do jakiej grupy operacji magazynowych ma należeć dokument. Dostępne są następujące typy bazowe dokumentów: Przyjęcie przychód towaru do magazyn Rozchód zdjęcie towaru z magazynu Przesunięcie przeniesienie towaru z jednego magazynu do drugiego Rezerwacja zarezerwowanie towarów np. na potrzeby zlecenia produkcyjnego lub oferty Wycofanie rezerwacji anulowanie uprzednio dokonanej rezerwacji Bilans otwarcia wprowadzenie stanów początkowych towarów Inwentaryzacja wprowadzenie korekt magazynowych na podstawie przeprowadzonego spisu inwentaryzacyjnego z natury Faktura na podstawie zlecenia produkcyjnego lub jego części Zamówienie dokument zamówienia magazynowego do dostawców Opis tekst opisujący znaczenie dokumentu Szablon określa maskę, na podstawie której generowane będą numery magazynowe. Maska pozwala na automatyczne umieszczenie w oznaczeniu dokumentu następujących informacji: %ccyy numer roku w wersji czterocyfrowej %yy numer roku w wersji dwucyfrowej %mm miesiąc wystawienia dokumentu %dd dzień wystawienia dokumentu %NNNNN numer kolejny dokumentu %M symbol magazynu %MD symbol magazynu docelowego Numeruj od licznik kolejnego numeru dokumentu; służy również do zerowania numerów np. od początku nowego roku rozrachunkowego Lp liczba porządkowa dokumentu Ukryj umożliwia ukrywanie nieaktywnych lub nieużywanych rodzajów dokumentów. Uwaga! Usunięcie rodzaju dokumenty może spowodować niespójność w bazach danych Strona

13 Kod określa kod kreskowy rodzaju dokumentu w celu automatycznej identyfikacji operacji magazynowej przez czytniki kodów kreskowych Dokument korygujący rodzaj dokumentu o działaniu przeciwnym do dokumentu pierwotnego. Powiązanie dokumentu głównego z dokumentem korygującym umożliwia dokonywanie korekt błędnych operacji w sytuacji, gdy dokument główny został już zaksięgowany (po zaksięgowaniu dokumentu nie jest możliwa jego bezpośrednia modyfikacja) Wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza Insert i wypełnienie wymienionych powyżej pól. Usunięcie (poprzez wciśnięcie klawisza Delete) lub poprawienie niektórych danych jest możliwe jedynie wtedy, gdy nie został jeszcze wprowadzony żaden dokument tego rodzaju. JEDNOSTKI MIARY Często zdarza się, że wyceniany towar występuje pod kilkoma postaciami np. wkręty dobierane w programie są jako pojedyncze sztuki, wyceniane są za 100 sztuk, a pakowane po 5000 sztuk lub uszczelki wyceniane są za metr bieżący, a pakowane w kartonie po 200 metrów, przy czym zamówić można minimum 2 kartony. Moduł magazynowy programu WH OKNA posiada własną tabelę jednostek miar, niezależną od jednostek miar znanej z programu BAZY. Zakładka Jednostki pokazana na Rys... posiada dwa okna: w górnym oknie znajduje się lista zdefiniowanych w module magazynowym jednostek miar, natomiast w dolnym oknie wyświetlane są tzw. przeliczniki dla wybranej (podświetlonej) w górnym oknie jednostki. Definiujemy oczywiście tylko te przeliczniki, które mają sens. Pokazana na Rys. 7 zakładka zawiera globalne przeliczniki, które domyślnie są podłączane do każdego nowego towaru wprowadzanego do magazynu. Istnieje jednak możliwość zmiany tych domyślnych przeliczników. Możemy na przykład zdefiniować relację 1 karton = 2000 szt. dla jednego artykułu, a dla drugiego 1 karton = 3000 szt. Strona

14 Rys. 7 Jednostki towarów definiowanie Uwaga! Ponieważ moduł magazynowy jak już wspomniano posiada własną tabelę jednostek miary, aby osiągnąć cel synchronizacji dokumentów z programem WH OKNA, należy zadbać, aby jednostki zdefiniowane dla Towarów handlowych w programie BAZY odpowiadały tym z modułu magazynowego (tzn. aby symbole znakowe jednostek były takie same; jeśli np. w jednym miejscu sztuka będzie oznaczona symbolem szt. z kropką, a w drugim szt bez kropki program rozpozna te jednostki jako inne i zablokuje prawidłowe generowanie dokumentów magazynowych). Strona

15 DEFINIOWANIE TOWARÓW W zakładce Towary wyświetlana jest lista towarów zdefiniowanych w module magazynowym. Rys. 8 Magazyn Karty towarów Omówimy znaczenie zawartych tu danych o towarze na przykładzie już istniejącego towaru, a potem opiszemy sposoby zakładania kart nowych towarów. Po dwukrotnym kliknięciu na wybranym towarze pojawi się okno Karta towaru (Rys. 9) składająca się z dwóch zakładek: Dane podstawowe i Jednostki. Strona

16 Rys. 9 Zakładanie karty towaru W zakładce Dane podstawowe znajdują się następujące pola: Nr artykułu określa powiązanie z określonym towarem handlowym z programu BAZY. Powiązanie to definiuje się jednorazowo i później nie możemy go już zmienić, dlatego też przycisk, za pomocą którego możemy odszukać dane z bazy towarów handlowych jest tutaj nieaktywny. Nazwa oznacza nazwę towaru. Zwykle nazwa ta jest taka sama, jak w bazie towarów handlowych, lecz możemy ją zmienić. Cena ewidencyjna oznacza stałą cenę ewidencyjną, która będzie używana do wyceny towaru w magazynie posługującym się tym sposobem wyceny. Każdorazowa zmiana ceny w tym polu, jeśli ilość danego towaru w magazynie nie jest zerowa, spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu odchyleń księgowych. Dlatego też zalecana jest ostrożność w zmianach cen ewidencyjnych. Domyślny magazyn magazyn, do którego domyślnie będzie wprowadzany towar. Oczywiście podczas wprowadzania dokumentu przychodu istnieje możliwość zmiany tego magazynu i wyboru innego. Kod kreskowy pole, do którego można wprowadzić kod kreskowy towaru w celu automatycznej identyfikacji operacji magazynowej przez czytniki kodów kreskowych. Jednostka podstawowa podstawowa jednostka miary, wybrana z tabeli jednostek miar. Wskazuje ona również, w której jednostce miary wyrażone są ceny ewidencji wartościowej. Strona

17 Jednostka zamówieniowa jednostka miary, w której dostawca zwykle dostarcza towar. Wprowadzenie właściwych jednostek zamówieniowych umożliwi wykorzystywanie opcji automatycznego zaokrąglania zamówienia do pełnego opakowania. Wielokrotność mnożnik wskazujący, ile jednostek podstawowych zawiera się w jednostce zamówieniowej. Towar seryjny jeśli zaznaczymy wybrany towar jako seryjny, wtedy poszczególne jednostki towaru nie będą rozróżniane przez moduł magazynowy każda z nich będzie dla niego taka sama. Jeśli towar nie będzie towarem seryjnym, program automatycznie będzie prowadził dodatkowe pole zwane Cecha, w której zawarte będą unikalne dla każdej jednostki informacje. Przykład: gdy wprowadzimy do magazynu nową kartę towarową o nazwie Szyba k=1.1 i będzie ona towarem seryjnym, nie będzie możliwości rozróżniania wymiarów każdej z szyb, a jedyną możliwością dokonania tego będzie zakładanie na każdą szybę oddzielnej karty magazynowej. O ile ten pomysł może być do przyjęcia dla szyb do okien typowych, to dla okien produkowanych na zamówienie byłby bardzo niewygodny. Dlatego też, gdy zdefiniujemy naszą Szybę k=1.1 jako towar nieseryjny, wtedy mając jedną kartę magazynową dla wszystkich szyb z tego rodzaju, będziemy mogli podawać przy operacjach magazynowych Cechę każdej z szyb (np. wymiary szyby, nazwę odbiorcy lub numer zlecenia produkcyjnego), aby jednoznacznie je rozróżniać. Na Rys. 9 wynika, że po wybraniu opcji, czy dany towar ma być seryjny, czy też nie, nie można już tego zmienić opcja wyboru zostaje zablokowana. Cechę wyrobu gotowego definiujemy w Bazach/Typach w zakładce Wyrób gotowy oraz w Bazach/Szkleniach/Pakietach szyb w zakładce Wyrób gotowy. Cecha tworzona jest wg wzoru, który można przygotować z dostępnych symboli (Rys. 10). Rys. 10 Cecha wyrobu gotowego i pakietu szklenia Nie podlega magazynowaniu istnieje możliwość, aby elementy nieistotne z punktu widzenia rozrachunków magazynowych, lecz potrzebne podczas konstruowania okien, nie musiały być ewidencjonowane w module magazynowym. Ponieważ dokumenty rozchodu, na podstawie zlecenia produkcyjnego, generują listę wszystkich zużytych części, zadeklarowanie niektórych artykułów jako niepodlegających magazynowaniu powoduje, że do analizy kosztowej i materiałowej oraz do zamówienia do dostawcy zostaną one ujęte, lecz nie będą przychodowane i rozchodowane w module magazynowym. Przykładem mogą być tutaj drobne elementy: wkręty, podkładki, kleje, silikony itp., których zużycie możemy rejestrować ręcznie raz na jakiś czas, lub od razu wrzucać w koszty ogólne produkcji. Strona

18 Rys. 11 Definiowanie jednostek towarów W zakładce Jednostki (Rys. 11) znajduje się tabela przeliczników jednostek miar dla wybranego towaru. Domyślnie dane przeliczeniowe przepisywane są z tabeli globalnej, o której była już mowa wcześniej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dla wybranych towarów wprowadzać inne przeliczniki. Dodawanie nowego towaru następuje, gdy mając aktywną zakładkę Towary modułu magazynowego naciśniemy klawisz Insert. Wypełniamy wtedy odpowiednimi danymi oba okna opisane powyżej. Ten sposób zakładania kart towarowych jest jednak dość pracochłonny. Dlatego też w części dotyczącej wprowadzania dokumentów magazynowych omówimy inne sposoby ich definiowania. REGUŁY ZAMÓWIEŃ Niestety w tej wersji zakładka nie jest jeszcze aktywna. Jest ona planowana jako miejsce, w którym będzie możliwość wprowadzania reguł matematycznych, na podstawie których moduł magazynowy będzie generował automatyczne zamówienia do dostawców bądź sugestie tych zamówień. Strona

19 DOKUMENTY MAGAZYNOWE Dokonanie jakiejkolwiek operacji magazynowej powoduje utworzenie w tym miejscu dokumentu magazynowego. Lista dokumentów magazynowych znajduje się w zakładce Dokumenty magazynowe. W zakładce Dokumenty magazynowe (Rys. 12) znajduje się lista wprowadzonych do systemu dokumentów. Rys. 12 Dokumenty magazynowe Jest to lista dokumentów odzwierciedlających poszczególne operacje magazynowe, zarówno dokumenty wprowadzone ręcznie, jak i wygenerowane przez program np. utworzenie karty magazynowej. Poszczególne kolumny tej zakładki to: Rodzaj rodzaj dokumentu np. przyjęcie wewnętrzne, wydanie wewnętrzne zgodnie z symboliką wzorców dokumentów zdefiniowanych w zakładce Rodzaje dokumentów Opis opis dokumentu, wstawiany ręcznie lub proponowany przez system w trakcie generowania dokumentu. Np. nr dokumentu w programie WH OKNA, na podstawie którego wygenerowano dokument magazynowy Wartość to wartość elementów zawartych w dokumencie Strona

20 Data Modyfikacji data ostatniej modyfikacji dokumentu Data Operacji data powstania dokumentu Autor informacja o użytkowniku, który wygenerował dokument Pole: Wybrany Magazyn to rodzaj filtra, w którym można określić magazyn, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty Rodzaj Dokumentu to filtr, przy pomocy którego można wyświetlić określony rodzaj dokumentu Dwukrotne kliknięcie na wybranym dokumencie powoduje wyświetlenie zawartości dokumentu w tym przypadku dokumentu Przyjęcia wewnętrznego. Nagłówek dokumentu to Rodzaj dokumentu (nazwa), Dokument źródłowy (Na podstawie jakiego dokumentu wygenerowano dokument magazynowy) oraz Magazyn (informacja o magazynie docelowym) możemy wybrać z listy magazynu, do którego ma się odnosić operacja. W polu Data Operacji możemy wybrać datę operacji dla tego dokumentu lub zostawić datę sugerowaną. W okienku poniżej znajdują się następujące kolumny: Rys. 13 Przyjęcie towaru do magazynu Numer artykułu numer artykułu elementu lub wyrobu gotowego Nazwa nazwa artykułu elementu lub wyrobu gotowego Cecha to pole, w którym zawarte są unikalne dla każdej jednostki informacje Strona

21 Ilość wyliczona to ilość elementów lub wyrobów gotowych wyliczonych przez program. Dotyczy ona dokumentów wygenerowanych w programie WH OKNA na podstawie dokumentów produkcyjnych Ilość ilość danego elementu lub wyrobu gotowego do zaksięgowania w dokumencie Ilość dostępna to ilość dostępna w magazynie Jednostka jednostka miary elementu lub wyrobu gotowego Wartość wartość elementu lub wyrobu gotowego Przyciskiem Insert możemy dodać nową pozycję w dokumencie. Dzięki tej możliwości można uzupełnić dokument o dodatkowe elementy. Poniżej znajdują się pola: Opis operacji (użytkownik może wprowadzić swój opis dokumentu) oraz Atrybut - (opcja ta będzie dostępna w kolejnych wersjach programu i będzie dodatkowym polem wykorzystywanym do przeszukiwania dokumentów oraz do bardziej zaawansowanego księgowania poszczególnych dokumentów) Niżej znajdują się przyciski do obsługi dokumentów magazynowych: Drukuj służy do podglądu i drukowania dokumentów magazynowych Rozdziel służy do ręcznego lub automatycznego rozdziału poszczególnych pozycji dokumentu do różnych magazynów Sumuj identyczne służy do zsumowania identycznych pozycji dokumentu (jeśli w danym dokumencie znajduje się więcej identycznych artykułów, za pomocą przycisku Sumuj można dokonać zsumowania tychże artykułów) Importuj służy do importowania dokumentów magazynowych z pliku. Importować można dane z plików zewnętrznych oraz ze statystyk używanych w programie WH OKNA. Aby importować dane z plików zewnętrznych (ze zdefiniowanych importów), należy najpierw zdefiniować tzw. import (należy podłączyć właściwy skrypt *.vbs w bazach danych programu w Integracja/Przetwarzanie do importu. Jeśli import ma odbywać się z elektronicznej faktury otrzymanej z Winkhaus Polska nie ma potrzeby definiowania importu taki import jest zdefiniowany automatycznie (Rys. 14) Zaksięguj służy do księgowania dokumentów magazynowych Zapisz służy do zapisywania dokumentów magazynowych Anuluj anulowanie operacji Strona

22 Rys. 14 Wybór z listy rodzaju importu Faktura lub potwierdzenie kompletacji WH to import zdefiniowany w programie automatycznie; inne są importowane przez użytkownika Strona

23 OBRÓT MAGAZYNOWY, CZYLI PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE TOWARÓW PRZYJMOWANIE TOWARÓW Przyjmowanie towarów może odbywać się zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Ręczne przyjmowanie towarów Automatyczne przyjmowanie towarów Program Magazynowy Ręczne wydawanie towarów Automatyczne wydawnaie towarów Rys. 15 Schemat obrotu magazynowego Za każdym razem należy skorzystać z przycisku Przyjęcia w dolnej części okna Magazyn. Po wybraniu właściwego dokumentu (np. przyjęcie zewnętrzne lub przyjęcie wewnętrzne) pojawia się okno Przyjęcia towaru (Rys. 16). Strona

24 Rys. 16 Przyjęcie towaru Należy kliknąć w pustym wierszu, a wówczas pojawi się okno dostępnych towarów magazynowych. Kliknięcie na poszczególnych towarach spowoduje zaznaczenie (podświetlenie) ich, a po zatwierdzeniu przyciskiem OK, wybrane towary zostaną przeniesione do okna dokumentu Przyjęcia towaru. Użytkownikowi pozostaje jeszcze wprowadzić w umieszczonych obok kolumnach ilość, wartość i jednostkę miary poszczególnych towarów. Aby nie wpisywać ręcznie poszczególnych pozycji, można skorzystać z przycisku Importuj i dane można zaimportować (proces ten opisano powyżej). Jeśli lista pozycji jest już przygotowana, można przy pomocy przycisku Zaksięguj zaksięgować dokument, a tym samym przyjąć towar do magazynu. Można przyjmować również towar na podstawie dokumentów przygotowanych w programie WH OKNA o tym niżej. Strona

25 WYDAWANIE TOWARU Podobnie jak przychód towaru, tak też rozchód można podzielić na rozchód ręczny i automatyczny. Rozchód ręczny polega na ręcznym wybraniu poszczególnych elementów z magazynu za pomocą przycisku Rozchody, a następnie wybraniu rodzaju dokumentu, na podstawie którego nastąpi owo wydanie (Rys. 17). Rys. 17 Wydanie towaru Następnie pozostaje tylko wybranie poszczególnych elementów z bazy towarów i określenie, z jakiego magazynu będzie rozchód. Oczywiście można skorzystać z importu i listę towarów zaimportować podobnie, jak robiliśmy to podczas przyjmowania towaru do magazynu. Rozchód automatyczny to oprócz możliwości importowania listy elementów do wydania towaru z magazynu także przygotowywanie dokumentów na podstawie dokumentów przygotowanych w programie WH OKNA, czyli ofert / zleceń / zamówień / optymalizacji. Aby przygotować taki dokument, należy po przygotowaniu oferty, zlecenia itd. skorzystać z przycisku na pasku narzędzi. Pojawi się wtedy okno Generowanie dokumentów magazynowych (Rys. 18). Strona

26 Rys. 18 Generowanie dokumentów magazynowych W tym miejscu decydujemy, jaki dokument chcemy wygenerować: czy ma to być dokument: Rezerwacji generuje dokument rezerwacji towarów magazynowych; Rozchodu wewnętrznego na potrzeby materiałowe; Przyjęcia wyrobów gotowych jednocześnie z rozchodem materiału na produkcję można wygenerować np. dokument przyjęcia do magazynu wyrobów gotowych; Rozchodu wyrobów gotowych. W polu Komentarz automatycznie zapisywany jest numer dokumentu źródłowego, czyli dokumentu, na podstawie którego powstanie dokument magazynowy. Użytkownik może dopisać również swój komentarz do powstającego dokumentu. Poniżej znajduje się pole, w którym znajdą się informacje o tym, czy na podstawie danego dokumentu źródłowego powstały już jakieś dokumenty magazynowe (Rys. 19). Strona

27 Rys. 19 Informacja o powstałych dokumentach na podstawie dokumentu źródłowego Po zaznaczeniu właściwych opcji (dokumentów przyjęcia lub rozchodu) przechodzimy do modułu magazynowego, aby zaksięgować przygotowane dokumenty (Rys. 20). Strona

28 Rys. 20 Dokumenty magazynowe dokumenty źródłowe z WH OKNA Po przejściu na zakładkę Dokumenty magazynowe widoczne są dokumenty przygotowane na podstawie dokumentów WH OKNA ofert, zleceń, optymalizacji itp. Dwukrotne kliknięcie na wybranym dokumencie spowoduje otwarcie tego dokumentu i użytkownik będzie miał możliwość korekty poszczególnych parametrów oraz zaksięgowanie dokumentu magazynowego. Strona

29 PODSUMOWANIE: Moduł magazynowy programu WH OKNA to bardzo funkcjonalne narzędzie do wspomagania obrotu magazynowego w firmie okiennej. Jego niewątpliwą zaletą jest wysokie zautomatyzowanie poszczególnych operacji przyjmowanie towaru odbywa się na podstawie wczytania do programu elektronicznej faktury od dostawców, a wydawanie na podstawie automatycznie wygenerowanych dokumentów magazynowych w oparciu o oferty, zlecenia, zamówienia czy optymalizacje w programie WH OKNA. Takie podejście do zagadnień prowadzenia magazynu nie wymaga tworzenia dodatkowego etatu w firmie produkującej okna, ponieważ dodatkowe czynności związane z obsługą magazynu nie są czasochłonne. Życząc zadowolenia podczas korzystania z programu WH OKNA oraz jego części magazynowej, jednocześnie prosimy o Państwa opinie na temat modułu magazynowego programu konstrukcji okien WH OKNA. Strona

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI 1. Narzędziownia.. 2 2. Dokumenty.. 3 2.1 Zapotrzebowanie... 3 2.2 Wypożyczenia... 4 2.3 Zwroty...4 2.4 Rezerwacje 5 2.5 Spis z natury..5 2.6 Przyjęcia 6

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i zamknięcie roku w systemie FIRMA2000

Inwentaryzacja i zamknięcie roku w systemie FIRMA2000 Inwentaryzacja i zamknięcie roku w systemie FIRMA2000 Copyright 2009 F.H.U.P. ASCO s.c. 1 1. Wstęp Inwentaryzacja w programie magazynowym Firma2000 może być przeprowadzana na kilka sposobów: z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Hansa Financials Magazyn

Hansa Financials Magazyn Magazyn Rozdział 3: Magazyn W tym module rejestrowane są przyjęcia i wydania towarów. Moduł Magazyn współdziała z następującymi modułami: Zamówienia Sprzedaży, Zamówienia Zakupów, Księga Sprzedaży, Księga

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna NARZĘDZIOWNIA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 5 1.1 Rejestracja dokumentów... 5 2 Naprawy... 7 2.1 Rejestracja zleceń naprawy... 7 2.2 Deklaracja rejestrów napraw... 7 2.3

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja INWENT 5

Konfiguracja INWENT 5 Krótka instrukcja Rozpoczęcia pracy Zakończenia Inwentaryzacji w programie INWENT5 Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się automatycznie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK (aktualizacja 28 września 2012) Abstrakt W poradniku opisano przygotowywanie, oraz eksport poleceń księgowania do zewnętrznych programów finansowo-księgowych.

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

MAG_MAT wersja 3.46 Katowice 2013.04.12

MAG_MAT wersja 3.46 Katowice 2013.04.12 Spis treści 1. Instalacja wersji 3.46... 1 2. Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.46... 3 3. Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.45a... 5 4. Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.45... 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.30

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.30 Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.30 1. PROGRAM...1 1.1. ZMIANA SYSTEMY POMOCY...1 2. SERWIS...1 2.1. OPCJE DRUKOWANIA...1 2.2. OPIS TRANSAKCJI...2 2.3. PRACOWNICY...2 2.4. USUNIĘCIE NIEUŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo