CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp...str Podstawa opracowania...str Cel i zakres opracowania...str Ogólna charakterystyka hydrograficzna województwa lubuskiego...str Materiały wyjściowe...str.5 2. Układ i forma opracowania...str.7 3. Rozpoznanie i ocena podstaw hydrologicznych programu...str.8 4. Wyjaśnienia dotyczące zestawień istniejących obiektów i siedlisk hydrogenicznych...str Istniejące obiekty retencji zbiornikowej...str Istniejące obiekty retencji korytowej...str Istniejące siedliska hydrogeniczne mające wpływ na retencyjne zlewni (tereny bagienne podmokłe i torfowiska)...str Obiekty retencji wodnej przewidziane do realizacji (projektowane)...str Projektowane obiekty retencji zbiornikowej...str Projektowane obiekty retencji korytowej...str Program utrzymania i zwiększenia retencji wodnej...str Utrzymanie istniejących obiektów...str Harmonogram przygotowania i realizacji nowych obiektów /tabele I/7, I/8, I/9 II/8, II/9, II/10, III/7 i III/8...str Uzgodnienia...str.24 CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY Tabela nr I/1 Retencja zbiornikowa - istniejąca Tabela nr I/2 Retencja korytowa - istniejąca Tabela nr I/3 Istniejące siedliska hydrogeniczne Tabela nr I/4 Retencja zbiornikowa - projektowana Tabela nr I/5 Retencja korytowa projektowana Tabela nr I/6 Retencja zbiornikowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz zbiorników położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych II. REGION WODNY WARTY Tabela nr II/1 Retencja zbiornikowa - istniejąca Tabela nr II/2 Retencja korytowa - istniejąca Tabela nr II/3 Istniejące siedliska hydrogeniczne Tabela nr II/4 Retencja zbiornikowa - projektowana Tabela nr II/5 Retencja korytowa projektowana Tabela nr II/6 - Retencja zbiornikowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz zbiorników

2 2 położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych Tabela nr II/7 - Retencja korytowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz urządzeń wodnych położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych III. REGION WODNY DOLNEJ ODRY I PRZYMORZA ZACHODNIEGO Tabela nr III/1 Retencja zbiornikowa - istniejąca Tabela nr III/2 Retencja korytowa - istniejąca Tabela nr III/3 Istniejące siedliska hydrogeniczne Tabela nr III/4 Retencja zbiornikowa - projektowana Tabela nr III/5 Retencja korytowa projektowana Tabela nr III/6 Retencja zbiornikowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz zbiorników położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych

3 1. WSTĘP 1.1. Podstawa opracowania 3 Podstawą wykonania opracowania pod nazwą Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent rolny, jest umowa nr 432/137/2006 z dnia r., zawarta pomiędzy Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, a Biurem Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. w Zielonej Górze Cel i zakres opracowania Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie w syntetycznej i poglądowej formie całość problemów związanych przede wszystkim z poprawą bilansu wodnego w zlewniach, poprzez odbudowę, utrzymanie i powiększenie zasobów wodnych na obszarze województwa lubuskiego. Realizacja programu małej retencji wodnej ma służyć zwiększeniu i odbudowie zasobów wodnych a tym samym przyczynić się do złagodzenia deficytu wody. Po uzgodnieniach zawartych pomiędzy przedstawicielami Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Biurem, określono, że niniejsze opracowanie jako komponent rolny zawierać będzie: w części retencja istniejąca wykorzystywana : - wszystkie zbiorniki retencyjne, o powierzchni ponad 1ha, położone poza terenem administrowanym przez Lasy Państwowe, - obiekty retencji korytowej na ciekach w stosunku do których wykonywanie uprawnień zostało powierzone Marszałkowi Województwa, - zestawienie istniejących siedlisk hydrogenicznych mających wpływ na retencyjność zlewni (tereny bagienne podmokłe i torfowiska) niezależnie od położenia, o powierzchni powyżej 50ha. w części retencja projektowana : - wszystkie zbiorniki retencyjne projektowane o powierzchni ponad 1ha, położone poza terenami Natura 2000 /obszary zatwierdzone i proponowane/ oraz Parkami Narodowymi, - obiekty retencji korytowej na ciekach w stosunku do których wykonywanie uprawnień zostało powierzone Marszałkowi Województwa,

4 4 - projektowane zbiorniki na terenach prawnie chronionych /obszary Natura 2000 zatwierdzone i proponowane oraz Parki Narodowe/ oraz zbiorniki, które uzyskały negatywna opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, przedstawione jako potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni, ale nie ujęte w harmonogramach planowanych do realizacji. Zestawienia wykazane są dla celów poglądowych i ewentualnie do rozważenia przez Zarządzającego danym terenem. - projektowana retencja korytowa na terenach prawnie chronionych (obszary Natura 2000 zatwierdzone i proponowane oraz Parki Narodowe) Niniejsze opracowanie pn. Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent Rolny, ma na celu także umożliwienie podjęcia działań programowych, przez zainteresowane jednostki, związanych z: - planowaniem budowy urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich, - podjęciem przygotowań formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji (występowanie o uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania gmin) oraz pozyskiwaniem funduszy na realizację zaplanowanych zadań i utrzymanie ich. 1.3 Ogólna charakterystyka hydrograficzna województwa lubuskiego Województwo lubuskie o powierzchni km 2 położone jest w zachodniej części kraju i w całości w zlewni rz. Odry. Na terenie województwa poza środkowym odcinkiem Odry znajdują się ujściowe odcinki rzek stanowiące jej bezpośrednie lub pośrednie odpływy takie jak: rz. Warta, rz. Noteć, rz. Nysa, rz. Bóbr, rz. Obra, rz. Obrzyca, rz. Ilanka, rz. Pliszka itp. Zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa wodnego [5] obszar województwa został przyporządkowany do trzech regionów wodnych obejmujących fragmenty dorzeczy w ich naturalnych granicach zlewni i są to: - Region Wodny Środkowej Odry obejmujący środkową część zlewni Odry łącznie z Nysą Łużycką. Do regionu tego należy południowa część województwa lubuskiego. - Region Wodny Warty obejmujący dorzecze Warty od źródeł do ujścia. Do tego regionu należy północna część województwa lubuskiego.

5 5 - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmujący dorzecze Odry poniżej ujścia Nysy Łużyckiej i rzeki Przymorza Zachodniego. Do tego regionu należy część środkowo-zachodnia oraz północno-zachodnie obrzeża województwa lubuskiego. Zasoby wodne województwa lubuskiego są znacznie ograniczone, co prowadzi do deficytu wody w regionie. Retencjonowanie wody w województwie odbywa się przede wszystkim poprzez: - magazynowanie wody w zbiornikach naturalnych i sztucznych, - opóźnianie odpływu z cieków i gruntu poprzez budowle hydrotechniczne przegradzające koryta cieków (retencja korytowa), Na strukturę odpływu wpływa również znaczna wielkość zalesienia powierzchni województwa ( lesistość powyżej 50%) oraz siedliska hydrogeniczne. Zwiększenie retencji, poprawa bilansu wodnego zlewni oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wód jest podstawowym zadaniem służb gospodarki wodnej i melioracji. Techniczne metody retencjonowania wód, ze względu na zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej, wymagają od w/w służb, utrzymywania w dobrym stanie technicznym istniejących budowli wodnych poprzez remonty, odbudowy i modernizacje. Województwo lubuskie znajduje się w I strefie o najpilniejszych potrzebach rozwoju małej retencji, wynikających z niekorzystnych warunków klimatycznych, oraz dużych potrzeb poprawy stosunków wodnych na obszarach rolniczych. Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi współpracy w zakresie programu małej retencji - [7] i [8], realizacja tego programu, ma na celu przeciwdziałanie powstającemu deficytowi wodnemu, poprzez odbudowę i zwiększenie zasobów wodnych, przede wszystkim dla celów ochrony przeciwpowodziowej, rolniczych,, ochrony gleb torfowych, zachowania równowagi ekologicznej biotopów i przeciwpożarowej. Priorytetowe kierunki działań z zakresu małej retencji określone zostały w porozumieniach - [ 7 ] i [ 8 ] Materiały wyjściowe [1] - Program retencji korytowej i zbiornikowej w województwie zielonogórskim r. opracowanie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

6 6 [2] - Program retencji korytowej i zbiornikowej w województwie gorzowskim r. opracowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. [3] - Mała retencja wodna - zestawienie zbiorników wodnych na terenie powiatu Nowa Sól i powiatu Wschowa. [4] - Studium techniczno - ekonomiczne Regionalny program budowy małych zbiorników wodnych w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry r. opracowany przez BS i PBW Hydroprojekt Sp. z o.o. w Poznaniu. [5] - Rozporządzenie 1953 R.M. z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wodnych wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne /Dz. U. Nr.223 z 27 grudnia 2002r./ [6] - Mała retencja - ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego - poradnik - autor Waldemar Mioduszewski r. Falenty IMUZ. [7] - Porozumienie z dnia 21 grudnia 1995 r. zawarte między Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Panem Romanem Jagielińskim a Ministrem Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Panem Stanisławem Żelichowskim dotyczące współpracy w zakresie małej retencji. [8] - Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2002 r. zawarte pomiędzy: - Wiceprezesem Rady Ministrów. Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jarosławem Kalinowskim, - Ministrem Środowiska panem Stanisławem Żelichowskim, - Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Aleksandrem Bentkowskim oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez pana Jerzego Witolda Pietrewicza. [9] - Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce, spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska - województwo gorzowskie - IMUZ Falenty 1996r. [10] - Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce, spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska - województwo zielonogórskie - IMUZ Falenty1996r.

7 7 [11] Program małej retencji wodnej w województwie lubuskim aktualizacja programu - EKOPROJEKT Sp. z o.o. Zielona Góra 2004r [12] Mapa Sieć Natura 2000 Województwo Lubuskie /propozycja na dzień 10 grudnia 2002/ skala 1: [13] Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze - Opinia na temat projektowanych obiektów retencjonowania wody umieszczonych w Programie małej retencji wodnej województwa lubuskiego - pismo ZZ-O-732- MR 01/07 z dnia r 2. UKŁAD I FORMA OPRACOWANIA Opracowanie Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent rolny składa się dwóch części: - część opisowo zestawieniowej, - części graficznej przedstawionej na mapach w skali 1: Część opisowo zestawieniowa W części opisowo-zestawieniowej oprócz syntetycznego opisu wprowadzającego zamieszczono tabelaryczne zestawienia obiektów retencji wodnej w podziale na regiony wodne, oznaczone w niniejszym opracowaniu następującymi numerami: I - Region Wodny Środkowej Odry, II - Region Wodny Warty, III - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. W poszczególnych regionach wodnych obiekty zestawiono w układzie zlewniowym ( zlewnie II lub III rzędu). Tabelaryczne zestawienia obiektów retencji wodnej wykonano w podziale na : - zestawienia istniejących obiektów retencji zbiornikowej, - zestawienia istniejących obiektów retencji korytowej, - zestawienia istniejących siedlisk hydrogenicznych mających wpływ na retencyjność zlewni (tereny bagienne podmokłe i torfowiska), - zestawienia projektowanych obiektów retencji zbiornikowej, - zestawienia projektowanych obiektów retencji korytowej. - zestawienie projektowanych zbiorników na terenach prawnie chronionych /Natura 2000 i Parki Narodowe/ oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinie Lasów

8 8 Państwowych, wykazane tylko jako potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni, - zestawienie projektowanych obiektów retencji korytowej na terenach prawnie chronionych /Natura 2000 i Parki Narodowe/ Numeracja poszczególnych obiektów składa się z numeru rzymskiego regionu wodnego oraz numeru arabskiego - kolejnej pozycji w danym regionie. Część graficzna Część graficzna składa się z arkuszy mapy topograficznej w skali 1: oraz schematu układu arkuszy tej mapy. Poszczególne obiekty retencji wodnej zlokalizowano na mapach topograficznych z zachowaniem numeracji z części zestawieniowej. Ponadto na mapach przedstawiono: - granice regionów wodnych, - granice zlewni, - granice obszarów środowiska prawnie chronionych, - granice administracyjne ( województwa i gmin). 3. ROZPOZNANIE I OCENA PODSTAW HYDROLOGICZNYCH PROGRAMU W latach 70-tych ubiegłego wieku wykonano szereg opracowań studialnych zawierających oceną możliwości i warunków hydrologicznych retencjonowania wody w niektórych zlewniach. Są to następujące opracowania: - A - Studia możliwości magazynowania wody w zlewniach rzek : Myśli, Obry, Jeziornej. Strugi Lubikowskiej, Paklicy, Ilanki, Strugi Mierzęckiej, Ołoboku, Pliszki - opracowane przez CBSiPWM Bipromel w Warszawie w latach B - Studium generalne potrzeb melioracji w zlewni jezior Zbąszyńsko - Kopanickich - opracowane przez CBS i PWM Bipromel w Warszawie w 1979r. - C - Studia możliwości magazynowania wody w zlewniach rzek: Płoni, Iny Małej - opracowane przez BPWM w Szczecinie r. - D - Materiały wyjściowe do Studium techniczno - ekonomiczno ekologicznego Regionalny program budowy małych zbiorników wodnych w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry - opracowane przez BSiPBW- Hydroprojekt sp. z o.o. Poznań 1997r.

9 9 Dane hydrologiczne zawarte w opracowaniach A-C są obecnie mało przydatne z uwagi na to, że oparte są na obliczeniach empirycznych z wykorzystaniem przestarzałych formuł lub na krótkich doraźnie prowadzonych obserwacjach pomiarowych. Dane zawarte w opracowaniach pod literą D są co prawda bardziej aktualne i oparte na dłuższych ciągach obserwacji pomiarowych, ale dotyczą tylko niewielu przekrojów hydrologicznych w województwie lubuskim. W związku z powyższym warunki hydrologiczne w tabelach zestawieniowych niniejszego opracowania określono często w oparciu o ocenę własną lub pracowników Inspektoratów Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dlatego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań, dla określenia gospodarki wodnej i zwymiarowania budowli, koniecznym będzie wykonanie, dla poszczególnych zlewni, nowych aktualnych obliczeń hydrologicznych, opartych o dłuższe ciągi obserwacyjne w zlewniach kontrolowanych jak i o nowe formuły obliczeniowe. 4. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZESTAWIEŃ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW RETENCJI I SIEDLISK HYDROGENICZNYCH 4.1. Istniejące obiekty retencji zbiornikowej - tabele I/1, II/1, III/1 W zestawieniach dla poszczególnych regionów wodnych uwzględniono wszystkie naturalne i sztuczne zbiorniki wodne o powierzchni większej niż 1,0 ha, bez względu na to w jaki sposób realizowana jest funkcja retencyjna zbiornika tj. czy w sposób naturalny i niesterowalny bez budowli regulacyjno - piętrzącej czy też w sposób sterowany przy pomocy urządzeń technicznych. Całe zestawienie opracowano przy uwzględnieniu układu regionów i zlewni drugiego rzędu. W poszczególnych kolumnach zestawienia podaje się następujące dane charakterystyczne obiektu: - numer obiektu - cyfra rzymska oznacza przyjęty numer regionu wodnego zaś cyfra arabska numer obiektu, - nazwa obiektu, - lokalizacja obiektu tj. gmina/miejscowość ewentualnie położenie w stosunku do miejscowości najbliższej, - ciek zasilający i zlewnia III rzędu, źródło zasilania tj. wody wgłębne, wody gruntowe, źródła, rów, ciek, - warunki topograficzne,

10 10 - warunki hydrologiczne, - objętość - w kolumnie tej podano tylko maksymalną objętość retencyjną dla zbiorników wyposażonych w urządzenia piętrzące, - powierzchnia zalewu, - funkcja użytkowa - podano podstawowe funkcje zbiornika, - budowle obiektowe - podano dostępne informacje o istnieniu budowli, a także w miarę możliwości parametry techniczne budowli, - stan własnościowy, - szacunkowe koszty modernizacji - podano tylko dla przypadków stwierdzonej lub zgłoszonej potrzeby inwestycyjnej odbudowy przebudowy lub modernizacji urządzeń. W kolumnie dotyczącej objętości podano tylko maksymalną wielkość retencji czynnej możliwej do wykorzystania, zawartej pomiędzy maksymalnym i minimalnym poziomem wody bez tzw. objętości retencyjnej martwej tj. poniżej poziomu odpływu. Większość zinwentaryzowanych zbiorników i jezior, w tym także przepływowych nie posiada budowli piętrząco-upustowych, sterujących objętością retencyjną. Dla obiektów tych nie określono objętości retencyjnej. Wielkością, która może w przybliżeniu świadczyć o wielkości retencji naturalnej, odbywającej się w zakresie naturalnych wahań wody, jest podana w zestawieniu powierzchni lustra wody. W tej sytuacji, aby nie tworzyć nieprawdziwego obrazu sumarycznej objętości retencjonowanej wody w istniejących zbiornikach, nie podano sum w kolumnie objętość. Ogółem w województwie lubuskim występuje 765 szt. obiektów retencji zbiornikowej o łącznej powierzchni zalewu ha, w tym: - w Regionie Wodnym Środkowej Odry szt. o powierzchni zalewu ha, - w Regionie Wodnym Warty szt. o powierzchni zalewu ha, - w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - 75 szt. o powierzchni zalewu 1 377ha. Zestawienie obiektów retencji zbiornikowej istniejącej w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/1, II/1, III/1, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych zał. nr 2.

11 Istniejące obiekty retencji korytowej - tabele I/2, II/2, III/3 W zestawieniach uwzględniono eksploatowane budowle piętrzące, realizujące czasowe magazynowanie wody w korytach rzek i kanałach - dla różnych potrzeb. W kolumnach tabeli podano : - numer obiektu - w systemie oznaczeń jak wyjaśniono w pkt. 4.1, - nazwa obiektu - rodzaj budowli, - nazwa cieku i km, - gmina, - objętość retencjonowania wody - w tys. m 3, - funkcja użytkowa - cel realizowanej retencji, - stan własnościowy, - szacunkowy koszt modernizacji - podano tylko w przypadkach stwierdzonej lub zgłoszonej pilnej potrzeby odtworzenia remontu lub modernizacji obiektu. Ogółem w województwie lubuskim występuje 106 szt. obiektów retencji korytowej o łącznej objętości retencyjnej tys. m 3, w tym: - w Regionie Wodnym Środkowej Odry 70 szt. obiektów o objętości retencyjnej 753 tys. m 3, - w Regionie Wodnym Warty - 34 szt. obiektów o objętości retencyjnej 775 tys. m 3, - w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 2 szt. obiektów o objętości retencyjnej 8 tys.m 3, Zestawienie obiektów retencji korytowej istniejącej w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/2, II/2, III/2, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych Istniejące siedliska hydrogeniczne mające wpływ na retencyjność zlewni (tereny podmokłe, bagienne, torfowiska) W zestawieniach tych uwzględniono większe obszarowo siedliska hydrogeniczne w tym: - duże płaskie doliny rzeczne, użytkowane w większości jako użytki zielone, o płytkim zwierciadle wody gruntowej, często trwale lub okresowo podmokłe. Na terenach tych, posiadających, wykonane w latach ubiegłych, systemy melioracyjne przystosowane do nawodnień lub regulacji odpływu może być retencjonowane 50 70mm wody ( m 3 /ha - wg [ 6 ].

12 12 - pojedyncze złoża torfowe lub kompleksy złóż torfowych o łącznej powierzchni większej od 50 ha - ujętych w opracowaniu Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce - [9, 10]. Na obiektach tych w sposób naturalny realizowana jest retencja poprzez zatrzymywanie wody opadowej w warstwie przypowierzchniowej i zasilanie wód podziemnych w rejonie tych kompleksów. Poprzez prowadzenie prawidłowej eksploatacji systemów melioracyjnych w dolinach rzecznych oraz zachowanie istniejących torfowisk mogą być retencjonowane ogromne ilości wody. Siedliska hydrogeniczne (wszystkie - nie tylko ujęte w zestawieniu) winny być uwzględnione przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego aby ich nie niszczyć poprzez przeznaczenie powierzchni na inne cele lub jednostronne odwodnienia (nawet terenów przyległych). W tabelarycznych zestawieniach podano: - numer obiektu - z symboliką oznaczeń jak w tabelach wyżej wymienionych, - nazwa siedliska - w określeniu siedliska wyróżniono doliny rzeczne lub torfowiska w odniesieniu do złóż torfowych - lokalizacja obiektu - gmina, miejscowość - zlewnia, - powierzchnia - dla dolin podano przybliżone powierzchnie, dla torfowisk podano powierzchnię złoża wykazaną w ewidencji lub sumę powierzchni kompleksu torfowisk - w uwagach podano numery ewidencyjne złóż torfowych wg [9] i [10]. Ogółem, w województwie lubuskim, zinwentaryzowano 27 większych kompleksów siedlisk hydrogenicznych, mających wpływ na retencyjność zlewni o łącznej powierzchni ha. Zestawienie tych siedlisk w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/3, II/3, III/3, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych. 5. OBIEKTY RETENCJI WODNEJ PROJEKTOWANE W oparciu o dostępne opracowania i materiały robocze otrzymane od jednostek terenowych Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, wytypowano obiekty,

13 13 o potencjalnych możliwościach magazynowania wody w postaci retencji zbiornikowej i korytowej. Dla obiektów tych, na ogół, brak jest jednostkowych opracowań projektowych czy koncepcyjnych, w których jednoznacznie określone byłoby: - podstawowe (optymalne) parametry potrzebnych urządzeń - uzasadnione podstawy hydrologiczne - efekty i ilości retencjonowania wody - wpływ na środowisko - przybliżone ilości robót i ich koszty. Koncepcja i przybliżone dane obiektów ujętych w zestawieniach są często wynikiem subiektywnych ocen osób lub zespołów dokonujących analiz materiałów topograficznych i rozpoznania terenowego. Uznano jednak za celowe umieścić informacje o takich obiektach jako materiał do dalszego analizowania i uściślenia w ramach zwiększania retencji wodnej. Podawane parametry urządzeń i koszty należy traktować jako orientacyjne, ponieważ dla większości obiektów, jak już wspomniano brak jest nawet opracowań koncepcyjnych Projektowane obiekty retencji zbiornikowej Poniżej zestawiono wszystkie uznane (w różnych materiałach) za możliwe i celowe lokalizacje nowych zbiorników wodnych z tym, że w zestawieniach projektowanej retencji zbiornikowej wydzielono: - zbiorniki położone poza terenami prawnie chronionymi /obszary Natura 2000 zatwierdzone, proponowane i Parki Narodowe/ przewidziane do realizacji, - zbiorniki położone na terenach prawnie chronionych na obszarach Natura 2000 /zatwierdzonych i proponowanych/ oraz Parkach Narodowych, oraz zbiorniki, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych, wykazano tylko jako potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni. Realizację prac związanych z retencją na tych terenach, proponuje się nie wprowadzać do programu zwiększenia retencji na najbliższe lata. Nie wyklucza to możliwości i celowości realizowania wybranych obiektów po szczegółowym przeanalizowaniu /ocenie/ ich przewidywanego wpływu na chronione elementy środowiska oraz po ostatecznym ustaleniu, przez Ministra Ochrony Środowiska, listy obszarów Natura 2000.

14 14 Uznaje się za wskazane aby informacja o możliwych lokalizacjach zbiorników wodnych była uwzględniona w opracowaniach planistycznych związanych z przeznaczeniem terenu (studia uwarunkowań, plany miejscowe). Przyszłe zbiorniki wodne poza retencją wodną mogą mieć istotne znaczenie dla kształtowania krajobrazu i podnoszenia walorów rekreacyjno - turystycznych okolicy. W woj. lubuskim, potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni w postaci zbiorników retencyjnych przedstawiają się następująco: Region wodny Zbiorniki położone poza terenami prawnie chronionymi przewidziane do realizacji Ilość [szt.] Pojemność [tys. m 3 ] Zbiorniki położone na terenach prawnie chronionych / Natura 2000 Parki Narodowe/ lub uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych Ilość [szt.] Pojemność [tys. m3] Region Wodny Środkowej Odry Region Wodny Warty Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Łącznie Łącznie potencjalne możliwości magazynowania wody w woj. lubuskim wynoszą tys. m 3 z tego: przewiduje się wykonać w najbliższej przyszłości 96 szt. obiektów retencji zbiornikowej o łącznej o objętości retencyjnej tys. m 3. Zestawienie obiektów retencji zbiornikowej projektowanej przewidzianej do realizacji w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/4, II/4, III/4, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych zał.2 Ponadto, w każdym regionie wodnym, zestawiono zbiorniki projektowane na terenach prawnie chronionych Natura 2000 / obszary zatwierdzone i proponowane/ i Parkach Narodowych, /tabele nr I/6, II/6, III/6/ oraz zbiorniki, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych. Lokalizacje ich pokazano na mapach topograficznych zał Projektowane obiekty retencji korytowej W zestawieniach ujęto zgłaszane przez służby melioracyjne potrzeby budowy urządzeń (budowli) piętrzących na ciekach wodnych i kanałach, które pełniłyby funkcję regulowania poziomów wody w tych ciekach i kanałach, w dostosowaniu do potrzeb przyległych użytków lub stanowiły istotne uzupełnienie systemów nawadniających w dolinach.

15 15 Ogółem, w województwie lubuskim, potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni, za pomocą obiektów retencji korytowej wynoszą: tys. m 3, w tym: - w Regionie Wodnym Środkowej Odry - 3 szt. o objętości retencyjnej 25 tys. m 3, - w Regionie Wodnym Warty - 2 szt. o objętości retencyjnej 229 tys. m 3, /w tym na terenie prawnie chronionym 1szt. o objętości retencyjnej 210 tys.m 3 / - w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - 1 szt. o objętości retencyjnej tys.m 3. Zestawienie obiektów retencji korytowej projektowanej w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/5, II/5, III/5, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych. W Regionie Wodnym Warty, wydzielono retencję korytową projektowaną na terenach prawnie chronionych obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych, /tabela nr II/7/. 6. PROGRAM UTRZYMANIA I POWIĘKSZENIA RETENCJI WODNEJ 6.1. Utrzymanie istniejących obiektów Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących retencji wodnej oraz prawidłowa ich eksploatacja są podstawowym warunkiem działań zapobiegających niekorzystnym zmianom bilansu wodnego dorzeczy, a tym samym niekorzystnym zmianom środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo wodne obowiązek utrzymywania urządzeń wodnych spoczywa na właścicielu wód lub użytkowniku urządzeń piętrzących. Dla wprowadzenia pełnej jednoznaczności w zakresie praw i obowiązków związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń retencji zbiornikowej i korytowej niezbędne jest uaktualnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw: - własności wód (z aktualizacją ewidencji gruntów) - pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wód. Znaczna część wymienionych w tabelach I/3 III/3 siedlisk hydrogenicznych, a szczególnie złoża torfowe zlokalizowane są w lasach lub na terenach objętych prawną ochroną elementów środowiska. Złoża te nie są przewidziane do eksploatacji. Duże doliny rzeczne na ogół były meliorowane i wyposażone w systemy odwadniająco-nawadniające. Mogą one przyczyniać się do retencjonowania ogromnych

16 16 ilości wody, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej eksploatacji systemów nawadniających oraz systematycznej konserwacji urządzeń wodnych Harmonogram przygotowania i realizacji nowych obiektów retencji wodnej Budowa obiektów małej retencji wodnej korytowej i zbiornikowej może być realizowana w powiązaniu z różnorodnym wykorzystaniem zasobów wodnych i zagospodarowaniem (wykorzystaniem) terenu a przede wszystkim : - ochroną przeciwpowodziową, - hodowlą ryb, - nawodnieniem użytków rolnych, - rekreacją i turystyką, - zabezpieczeniem przeciwpożarowym (np. kompleksów leśnych). Obiekty małej retencji mogą być realizowane przez różne jednostki państwowe, samorządowe i prywatne, a w interesie ogólnospołecznym leży wspieranie działań w tym zakresie. Porozumienia Ministrów Rolnictwa i Środowiska (pkt.1.4 opisu, poz. [7] i [8]) przewidują m. in. - opracowanie wojewódzkich programów małej retencji, - współdziałanie wszystkich zainteresowanych jednostek przy realizacji tych programów. Przy typowaniu obiektów do wcześniejszego okresu realizacji kierowano się zasadą aby obiekty te spełniały co najmniej jedno z kryteriów: - zaawansowane lub zakończone prace projektowe, - korzystne warunki topograficzne i wodne, - pewność zakładanego efektu użytkowego (retencja + dodatkowe), - przewidywany brak konfliktów na etapie lokalizacji inwestycji, - szacunkowe koszty jednostkowe przygotowania i realizacji, niskie lub w granicach średnich dla danego rodzaju obiektów - położenie poza obszarem prawnie chronionym /Natura 2000, Parki Narodowe/ Poniżej, na ch 18 23, przedstawiono harmonogram realizacji programu małej retencji w województwie lubuskim w podziale na poszczególne regiony wodne w przedziałach czasowych: - w latach tabele nr nr I/7, II/8, - po roku tabele nr nr I/8, I/9, II/9, II/10, III/7, III/8

17 17 Do realizacji retencji na lata przewidziano 4 zbiorniki. Pozostałe obiekty retencji zbiornikowej i korytowej przewidziano do realizacji po roku W harmonogramach realizacji nie ujęto zbiorników i obiektów retencji korytowej, położonych na terenach prawnie chronionych Natura 2000 oraz tych co do których Lasy Państwowe zajęły negatywne stanowisko. W grupie tej znalazły się również zbiorniki przeciwpowodziowe także suche /np. Jaryszów, Świbna/, które miałyby zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej /Lubska, Jasienia/. W związku z czym, wydaje się celowe prowadzenie dalszej konsultacji zainteresowanych stron, odnośnie realizacji zbiorników,które mają zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej. Wyjątek stanowią zbiorniki; nr I/446, I/447, ( zb. Przybymierz, zb. Brzeźniczanka), II/481 (zb. Chrapów) i III/103 ( J. Wielicko), które w komponencie rolnym zestawione zostały w tabeli I/6, II/6 i III/6, jako potencjalne możliwości magazynowania wody na terenach prawnie chronionych lub uzyskały negatywną opinie Lasów Państwowych, ale na wniosek Inwestora zostały ujęte w harmonogramie obiektów do realizacji.

18 18 REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY RETENCJA ZBIORNIKOWA planowana do realizacji w latach Nr obiektu Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Tabela nr I/7 Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] Zlewnia Zimnego Potoku I/404 Zbiornik Czerwieńsk I/405 Zbiornik na Kanale Strużyna Zlewnia rz. Bóbr I/447 Zbiornik Brzeźnica RAZEM W LATACH Nr obiektu RETENCJA KORYTOWA planowana do realizacji po roku 2013 Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Tabela nr I/8 Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] Zlewnia Śląskiej Ochli I/436 Jaz z mostem I/437 Jaz I/438 Jaz z mostem RAZEM W LATACH Nr obiektu RETENCJA ZBIORNIKOWA planowana do realizacji po 2013 r. Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Tabela nr I/9 Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] Zlewnia rz. Nysy Łużyckiej I/366 Zbiornik I/370 Zbiornik I/372 Staw I/373 Staw 8 8 I/374 Staw I/375 Staw 12 7 I/376 Staw 18 9 I/377 Staw 9 6 I/378 Staw 18 7

19 19 Nr obiektu Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] I/380 Staw 11 5 I/367 Zbiornik Raszyn I/368 Zbiornik I/369 Zbiornik I/371 Zbiornik Gubin I/379 Staw 25 8 Zlewnia rz. Bóbr I/381 Zbiornik 15 6 I/382 Zbiornik I/384 Zbiornik 10 8 I/385 Zbiornik I/386 Zbiornik I/387 Zbiornik I/388 Zbiornik I/383 Zbiornik Zlewnia Białej Wody I/389 Zbiornik I/390 Staw I/391 Staw I/392 Staw I/393 Staw I/394 Staw I/395 Staw I/396 Staw Zlewnia Czarnej Strugi I/398 Zbiornik I/399 Zbiornik Zlewnia Śląskiej Ochli I/400 Zbiornik Swidnica I/401 Zbiornik 16 6 Zlewnia Zaborskiego Potoku I/402 Zbiornik retencyjny I/403 Zbiornik retencyjny 15 6 Zlewnia Zimnego Potoku I/406 Zbiornik I/407 Zbiornik Zlewnia rz. Strumień I/408 Zbiornik retencyjny 18 6 I/409 Zbiornik retencyjny 18 6 I/410 Zbiornik retencyjny 24 7 Zlewnia Starego Rowu Krzyckiego I/411 Zbiornik Zlewnia rz. Obrzycy I/412 Staw 10 5 I/413 Zbiornik Rudno-Ośno-Wilcze I/414 Zbiornik wodny 15 5 I/415 Zbiornik wodny 92 90

20 20 Nr obiektu Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] I/416 Zbiornik wodny I/417 Zbiornik wodny 16 6 I/418 Zbiornik wodny I/419 Zbiornik wodny Zlewnia rz. Jabłonnej I/420 Zbiornik Kępsko I/421 Staw 8 15 I/422 Zbiornik Szabliska Zlewnia rz. Ołobok I/423 Zbiornik Przetocznica I/424 Zbiornik J. Wilkowskie I/425 Zbiornik J. Niesłysz Zlewnia rz. Białej ( Bieli) I/426 Staw I/427 Staw I/428 Staw I/429 Staw I/430 Staw I/431 Staw I/432 Jezioro Głębokie I/433 Jezioro Kokno I/434 Zbiornik I/435 Jezioro Dobrosułowskie Zlewnia rz. Bóbr I/446 Zbiornik Przybymierz RAZEM PO ROKU

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO (projekt przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 20.06.2005 r.) Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z art. 3 (1) Dyrektywy Rady

Obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z art. 3 (1) Dyrektywy Rady Uzasadnienie Plan zadań ochronnych dla całego obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002, będący przedmiotem niniejszego zarządzenia, jest dokumentem planistycznym sporządzanym przez sprawującego nadzór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst ujednolicony załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... 2009 r. Poznań, 2008/2009 1 ZESPÓŁ AUTORSKI:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo