CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp...str Podstawa opracowania...str Cel i zakres opracowania...str Ogólna charakterystyka hydrograficzna województwa lubuskiego...str Materiały wyjściowe...str.5 2. Układ i forma opracowania...str.7 3. Rozpoznanie i ocena podstaw hydrologicznych programu...str.8 4. Wyjaśnienia dotyczące zestawień istniejących obiektów i siedlisk hydrogenicznych...str Istniejące obiekty retencji zbiornikowej...str Istniejące obiekty retencji korytowej...str Istniejące siedliska hydrogeniczne mające wpływ na retencyjne zlewni (tereny bagienne podmokłe i torfowiska)...str Obiekty retencji wodnej przewidziane do realizacji (projektowane)...str Projektowane obiekty retencji zbiornikowej...str Projektowane obiekty retencji korytowej...str Program utrzymania i zwiększenia retencji wodnej...str Utrzymanie istniejących obiektów...str Harmonogram przygotowania i realizacji nowych obiektów /tabele I/7, I/8, I/9 II/8, II/9, II/10, III/7 i III/8...str Uzgodnienia...str.24 CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY Tabela nr I/1 Retencja zbiornikowa - istniejąca Tabela nr I/2 Retencja korytowa - istniejąca Tabela nr I/3 Istniejące siedliska hydrogeniczne Tabela nr I/4 Retencja zbiornikowa - projektowana Tabela nr I/5 Retencja korytowa projektowana Tabela nr I/6 Retencja zbiornikowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz zbiorników położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych II. REGION WODNY WARTY Tabela nr II/1 Retencja zbiornikowa - istniejąca Tabela nr II/2 Retencja korytowa - istniejąca Tabela nr II/3 Istniejące siedliska hydrogeniczne Tabela nr II/4 Retencja zbiornikowa - projektowana Tabela nr II/5 Retencja korytowa projektowana Tabela nr II/6 - Retencja zbiornikowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz zbiorników

2 2 położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych Tabela nr II/7 - Retencja korytowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz urządzeń wodnych położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych III. REGION WODNY DOLNEJ ODRY I PRZYMORZA ZACHODNIEGO Tabela nr III/1 Retencja zbiornikowa - istniejąca Tabela nr III/2 Retencja korytowa - istniejąca Tabela nr III/3 Istniejące siedliska hydrogeniczne Tabela nr III/4 Retencja zbiornikowa - projektowana Tabela nr III/5 Retencja korytowa projektowana Tabela nr III/6 Retencja zbiornikowa projektowana - potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni - wykaz zbiorników położonych na obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych

3 1. WSTĘP 1.1. Podstawa opracowania 3 Podstawą wykonania opracowania pod nazwą Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent rolny, jest umowa nr 432/137/2006 z dnia r., zawarta pomiędzy Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, a Biurem Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. w Zielonej Górze Cel i zakres opracowania Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie w syntetycznej i poglądowej formie całość problemów związanych przede wszystkim z poprawą bilansu wodnego w zlewniach, poprzez odbudowę, utrzymanie i powiększenie zasobów wodnych na obszarze województwa lubuskiego. Realizacja programu małej retencji wodnej ma służyć zwiększeniu i odbudowie zasobów wodnych a tym samym przyczynić się do złagodzenia deficytu wody. Po uzgodnieniach zawartych pomiędzy przedstawicielami Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Biurem, określono, że niniejsze opracowanie jako komponent rolny zawierać będzie: w części retencja istniejąca wykorzystywana : - wszystkie zbiorniki retencyjne, o powierzchni ponad 1ha, położone poza terenem administrowanym przez Lasy Państwowe, - obiekty retencji korytowej na ciekach w stosunku do których wykonywanie uprawnień zostało powierzone Marszałkowi Województwa, - zestawienie istniejących siedlisk hydrogenicznych mających wpływ na retencyjność zlewni (tereny bagienne podmokłe i torfowiska) niezależnie od położenia, o powierzchni powyżej 50ha. w części retencja projektowana : - wszystkie zbiorniki retencyjne projektowane o powierzchni ponad 1ha, położone poza terenami Natura 2000 /obszary zatwierdzone i proponowane/ oraz Parkami Narodowymi, - obiekty retencji korytowej na ciekach w stosunku do których wykonywanie uprawnień zostało powierzone Marszałkowi Województwa,

4 4 - projektowane zbiorniki na terenach prawnie chronionych /obszary Natura 2000 zatwierdzone i proponowane oraz Parki Narodowe/ oraz zbiorniki, które uzyskały negatywna opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, przedstawione jako potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni, ale nie ujęte w harmonogramach planowanych do realizacji. Zestawienia wykazane są dla celów poglądowych i ewentualnie do rozważenia przez Zarządzającego danym terenem. - projektowana retencja korytowa na terenach prawnie chronionych (obszary Natura 2000 zatwierdzone i proponowane oraz Parki Narodowe) Niniejsze opracowanie pn. Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent Rolny, ma na celu także umożliwienie podjęcia działań programowych, przez zainteresowane jednostki, związanych z: - planowaniem budowy urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich, - podjęciem przygotowań formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji (występowanie o uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania gmin) oraz pozyskiwaniem funduszy na realizację zaplanowanych zadań i utrzymanie ich. 1.3 Ogólna charakterystyka hydrograficzna województwa lubuskiego Województwo lubuskie o powierzchni km 2 położone jest w zachodniej części kraju i w całości w zlewni rz. Odry. Na terenie województwa poza środkowym odcinkiem Odry znajdują się ujściowe odcinki rzek stanowiące jej bezpośrednie lub pośrednie odpływy takie jak: rz. Warta, rz. Noteć, rz. Nysa, rz. Bóbr, rz. Obra, rz. Obrzyca, rz. Ilanka, rz. Pliszka itp. Zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa wodnego [5] obszar województwa został przyporządkowany do trzech regionów wodnych obejmujących fragmenty dorzeczy w ich naturalnych granicach zlewni i są to: - Region Wodny Środkowej Odry obejmujący środkową część zlewni Odry łącznie z Nysą Łużycką. Do regionu tego należy południowa część województwa lubuskiego. - Region Wodny Warty obejmujący dorzecze Warty od źródeł do ujścia. Do tego regionu należy północna część województwa lubuskiego.

5 5 - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmujący dorzecze Odry poniżej ujścia Nysy Łużyckiej i rzeki Przymorza Zachodniego. Do tego regionu należy część środkowo-zachodnia oraz północno-zachodnie obrzeża województwa lubuskiego. Zasoby wodne województwa lubuskiego są znacznie ograniczone, co prowadzi do deficytu wody w regionie. Retencjonowanie wody w województwie odbywa się przede wszystkim poprzez: - magazynowanie wody w zbiornikach naturalnych i sztucznych, - opóźnianie odpływu z cieków i gruntu poprzez budowle hydrotechniczne przegradzające koryta cieków (retencja korytowa), Na strukturę odpływu wpływa również znaczna wielkość zalesienia powierzchni województwa ( lesistość powyżej 50%) oraz siedliska hydrogeniczne. Zwiększenie retencji, poprawa bilansu wodnego zlewni oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wód jest podstawowym zadaniem służb gospodarki wodnej i melioracji. Techniczne metody retencjonowania wód, ze względu na zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej, wymagają od w/w służb, utrzymywania w dobrym stanie technicznym istniejących budowli wodnych poprzez remonty, odbudowy i modernizacje. Województwo lubuskie znajduje się w I strefie o najpilniejszych potrzebach rozwoju małej retencji, wynikających z niekorzystnych warunków klimatycznych, oraz dużych potrzeb poprawy stosunków wodnych na obszarach rolniczych. Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi współpracy w zakresie programu małej retencji - [7] i [8], realizacja tego programu, ma na celu przeciwdziałanie powstającemu deficytowi wodnemu, poprzez odbudowę i zwiększenie zasobów wodnych, przede wszystkim dla celów ochrony przeciwpowodziowej, rolniczych,, ochrony gleb torfowych, zachowania równowagi ekologicznej biotopów i przeciwpożarowej. Priorytetowe kierunki działań z zakresu małej retencji określone zostały w porozumieniach - [ 7 ] i [ 8 ] Materiały wyjściowe [1] - Program retencji korytowej i zbiornikowej w województwie zielonogórskim r. opracowanie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

6 6 [2] - Program retencji korytowej i zbiornikowej w województwie gorzowskim r. opracowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. [3] - Mała retencja wodna - zestawienie zbiorników wodnych na terenie powiatu Nowa Sól i powiatu Wschowa. [4] - Studium techniczno - ekonomiczne Regionalny program budowy małych zbiorników wodnych w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry r. opracowany przez BS i PBW Hydroprojekt Sp. z o.o. w Poznaniu. [5] - Rozporządzenie 1953 R.M. z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wodnych wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne /Dz. U. Nr.223 z 27 grudnia 2002r./ [6] - Mała retencja - ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego - poradnik - autor Waldemar Mioduszewski r. Falenty IMUZ. [7] - Porozumienie z dnia 21 grudnia 1995 r. zawarte między Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Panem Romanem Jagielińskim a Ministrem Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Panem Stanisławem Żelichowskim dotyczące współpracy w zakresie małej retencji. [8] - Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2002 r. zawarte pomiędzy: - Wiceprezesem Rady Ministrów. Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jarosławem Kalinowskim, - Ministrem Środowiska panem Stanisławem Żelichowskim, - Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Aleksandrem Bentkowskim oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez pana Jerzego Witolda Pietrewicza. [9] - Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce, spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska - województwo gorzowskie - IMUZ Falenty 1996r. [10] - Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce, spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska - województwo zielonogórskie - IMUZ Falenty1996r.

7 7 [11] Program małej retencji wodnej w województwie lubuskim aktualizacja programu - EKOPROJEKT Sp. z o.o. Zielona Góra 2004r [12] Mapa Sieć Natura 2000 Województwo Lubuskie /propozycja na dzień 10 grudnia 2002/ skala 1: [13] Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze - Opinia na temat projektowanych obiektów retencjonowania wody umieszczonych w Programie małej retencji wodnej województwa lubuskiego - pismo ZZ-O-732- MR 01/07 z dnia r 2. UKŁAD I FORMA OPRACOWANIA Opracowanie Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent rolny składa się dwóch części: - część opisowo zestawieniowej, - części graficznej przedstawionej na mapach w skali 1: Część opisowo zestawieniowa W części opisowo-zestawieniowej oprócz syntetycznego opisu wprowadzającego zamieszczono tabelaryczne zestawienia obiektów retencji wodnej w podziale na regiony wodne, oznaczone w niniejszym opracowaniu następującymi numerami: I - Region Wodny Środkowej Odry, II - Region Wodny Warty, III - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. W poszczególnych regionach wodnych obiekty zestawiono w układzie zlewniowym ( zlewnie II lub III rzędu). Tabelaryczne zestawienia obiektów retencji wodnej wykonano w podziale na : - zestawienia istniejących obiektów retencji zbiornikowej, - zestawienia istniejących obiektów retencji korytowej, - zestawienia istniejących siedlisk hydrogenicznych mających wpływ na retencyjność zlewni (tereny bagienne podmokłe i torfowiska), - zestawienia projektowanych obiektów retencji zbiornikowej, - zestawienia projektowanych obiektów retencji korytowej. - zestawienie projektowanych zbiorników na terenach prawnie chronionych /Natura 2000 i Parki Narodowe/ oraz zbiorników, które uzyskały negatywną opinie Lasów

8 8 Państwowych, wykazane tylko jako potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni, - zestawienie projektowanych obiektów retencji korytowej na terenach prawnie chronionych /Natura 2000 i Parki Narodowe/ Numeracja poszczególnych obiektów składa się z numeru rzymskiego regionu wodnego oraz numeru arabskiego - kolejnej pozycji w danym regionie. Część graficzna Część graficzna składa się z arkuszy mapy topograficznej w skali 1: oraz schematu układu arkuszy tej mapy. Poszczególne obiekty retencji wodnej zlokalizowano na mapach topograficznych z zachowaniem numeracji z części zestawieniowej. Ponadto na mapach przedstawiono: - granice regionów wodnych, - granice zlewni, - granice obszarów środowiska prawnie chronionych, - granice administracyjne ( województwa i gmin). 3. ROZPOZNANIE I OCENA PODSTAW HYDROLOGICZNYCH PROGRAMU W latach 70-tych ubiegłego wieku wykonano szereg opracowań studialnych zawierających oceną możliwości i warunków hydrologicznych retencjonowania wody w niektórych zlewniach. Są to następujące opracowania: - A - Studia możliwości magazynowania wody w zlewniach rzek : Myśli, Obry, Jeziornej. Strugi Lubikowskiej, Paklicy, Ilanki, Strugi Mierzęckiej, Ołoboku, Pliszki - opracowane przez CBSiPWM Bipromel w Warszawie w latach B - Studium generalne potrzeb melioracji w zlewni jezior Zbąszyńsko - Kopanickich - opracowane przez CBS i PWM Bipromel w Warszawie w 1979r. - C - Studia możliwości magazynowania wody w zlewniach rzek: Płoni, Iny Małej - opracowane przez BPWM w Szczecinie r. - D - Materiały wyjściowe do Studium techniczno - ekonomiczno ekologicznego Regionalny program budowy małych zbiorników wodnych w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry - opracowane przez BSiPBW- Hydroprojekt sp. z o.o. Poznań 1997r.

9 9 Dane hydrologiczne zawarte w opracowaniach A-C są obecnie mało przydatne z uwagi na to, że oparte są na obliczeniach empirycznych z wykorzystaniem przestarzałych formuł lub na krótkich doraźnie prowadzonych obserwacjach pomiarowych. Dane zawarte w opracowaniach pod literą D są co prawda bardziej aktualne i oparte na dłuższych ciągach obserwacji pomiarowych, ale dotyczą tylko niewielu przekrojów hydrologicznych w województwie lubuskim. W związku z powyższym warunki hydrologiczne w tabelach zestawieniowych niniejszego opracowania określono często w oparciu o ocenę własną lub pracowników Inspektoratów Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dlatego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań, dla określenia gospodarki wodnej i zwymiarowania budowli, koniecznym będzie wykonanie, dla poszczególnych zlewni, nowych aktualnych obliczeń hydrologicznych, opartych o dłuższe ciągi obserwacyjne w zlewniach kontrolowanych jak i o nowe formuły obliczeniowe. 4. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZESTAWIEŃ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW RETENCJI I SIEDLISK HYDROGENICZNYCH 4.1. Istniejące obiekty retencji zbiornikowej - tabele I/1, II/1, III/1 W zestawieniach dla poszczególnych regionów wodnych uwzględniono wszystkie naturalne i sztuczne zbiorniki wodne o powierzchni większej niż 1,0 ha, bez względu na to w jaki sposób realizowana jest funkcja retencyjna zbiornika tj. czy w sposób naturalny i niesterowalny bez budowli regulacyjno - piętrzącej czy też w sposób sterowany przy pomocy urządzeń technicznych. Całe zestawienie opracowano przy uwzględnieniu układu regionów i zlewni drugiego rzędu. W poszczególnych kolumnach zestawienia podaje się następujące dane charakterystyczne obiektu: - numer obiektu - cyfra rzymska oznacza przyjęty numer regionu wodnego zaś cyfra arabska numer obiektu, - nazwa obiektu, - lokalizacja obiektu tj. gmina/miejscowość ewentualnie położenie w stosunku do miejscowości najbliższej, - ciek zasilający i zlewnia III rzędu, źródło zasilania tj. wody wgłębne, wody gruntowe, źródła, rów, ciek, - warunki topograficzne,

10 10 - warunki hydrologiczne, - objętość - w kolumnie tej podano tylko maksymalną objętość retencyjną dla zbiorników wyposażonych w urządzenia piętrzące, - powierzchnia zalewu, - funkcja użytkowa - podano podstawowe funkcje zbiornika, - budowle obiektowe - podano dostępne informacje o istnieniu budowli, a także w miarę możliwości parametry techniczne budowli, - stan własnościowy, - szacunkowe koszty modernizacji - podano tylko dla przypadków stwierdzonej lub zgłoszonej potrzeby inwestycyjnej odbudowy przebudowy lub modernizacji urządzeń. W kolumnie dotyczącej objętości podano tylko maksymalną wielkość retencji czynnej możliwej do wykorzystania, zawartej pomiędzy maksymalnym i minimalnym poziomem wody bez tzw. objętości retencyjnej martwej tj. poniżej poziomu odpływu. Większość zinwentaryzowanych zbiorników i jezior, w tym także przepływowych nie posiada budowli piętrząco-upustowych, sterujących objętością retencyjną. Dla obiektów tych nie określono objętości retencyjnej. Wielkością, która może w przybliżeniu świadczyć o wielkości retencji naturalnej, odbywającej się w zakresie naturalnych wahań wody, jest podana w zestawieniu powierzchni lustra wody. W tej sytuacji, aby nie tworzyć nieprawdziwego obrazu sumarycznej objętości retencjonowanej wody w istniejących zbiornikach, nie podano sum w kolumnie objętość. Ogółem w województwie lubuskim występuje 765 szt. obiektów retencji zbiornikowej o łącznej powierzchni zalewu ha, w tym: - w Regionie Wodnym Środkowej Odry szt. o powierzchni zalewu ha, - w Regionie Wodnym Warty szt. o powierzchni zalewu ha, - w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - 75 szt. o powierzchni zalewu 1 377ha. Zestawienie obiektów retencji zbiornikowej istniejącej w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/1, II/1, III/1, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych zał. nr 2.

11 Istniejące obiekty retencji korytowej - tabele I/2, II/2, III/3 W zestawieniach uwzględniono eksploatowane budowle piętrzące, realizujące czasowe magazynowanie wody w korytach rzek i kanałach - dla różnych potrzeb. W kolumnach tabeli podano : - numer obiektu - w systemie oznaczeń jak wyjaśniono w pkt. 4.1, - nazwa obiektu - rodzaj budowli, - nazwa cieku i km, - gmina, - objętość retencjonowania wody - w tys. m 3, - funkcja użytkowa - cel realizowanej retencji, - stan własnościowy, - szacunkowy koszt modernizacji - podano tylko w przypadkach stwierdzonej lub zgłoszonej pilnej potrzeby odtworzenia remontu lub modernizacji obiektu. Ogółem w województwie lubuskim występuje 106 szt. obiektów retencji korytowej o łącznej objętości retencyjnej tys. m 3, w tym: - w Regionie Wodnym Środkowej Odry 70 szt. obiektów o objętości retencyjnej 753 tys. m 3, - w Regionie Wodnym Warty - 34 szt. obiektów o objętości retencyjnej 775 tys. m 3, - w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 2 szt. obiektów o objętości retencyjnej 8 tys.m 3, Zestawienie obiektów retencji korytowej istniejącej w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/2, II/2, III/2, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych Istniejące siedliska hydrogeniczne mające wpływ na retencyjność zlewni (tereny podmokłe, bagienne, torfowiska) W zestawieniach tych uwzględniono większe obszarowo siedliska hydrogeniczne w tym: - duże płaskie doliny rzeczne, użytkowane w większości jako użytki zielone, o płytkim zwierciadle wody gruntowej, często trwale lub okresowo podmokłe. Na terenach tych, posiadających, wykonane w latach ubiegłych, systemy melioracyjne przystosowane do nawodnień lub regulacji odpływu może być retencjonowane 50 70mm wody ( m 3 /ha - wg [ 6 ].

12 12 - pojedyncze złoża torfowe lub kompleksy złóż torfowych o łącznej powierzchni większej od 50 ha - ujętych w opracowaniu Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce - [9, 10]. Na obiektach tych w sposób naturalny realizowana jest retencja poprzez zatrzymywanie wody opadowej w warstwie przypowierzchniowej i zasilanie wód podziemnych w rejonie tych kompleksów. Poprzez prowadzenie prawidłowej eksploatacji systemów melioracyjnych w dolinach rzecznych oraz zachowanie istniejących torfowisk mogą być retencjonowane ogromne ilości wody. Siedliska hydrogeniczne (wszystkie - nie tylko ujęte w zestawieniu) winny być uwzględnione przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego aby ich nie niszczyć poprzez przeznaczenie powierzchni na inne cele lub jednostronne odwodnienia (nawet terenów przyległych). W tabelarycznych zestawieniach podano: - numer obiektu - z symboliką oznaczeń jak w tabelach wyżej wymienionych, - nazwa siedliska - w określeniu siedliska wyróżniono doliny rzeczne lub torfowiska w odniesieniu do złóż torfowych - lokalizacja obiektu - gmina, miejscowość - zlewnia, - powierzchnia - dla dolin podano przybliżone powierzchnie, dla torfowisk podano powierzchnię złoża wykazaną w ewidencji lub sumę powierzchni kompleksu torfowisk - w uwagach podano numery ewidencyjne złóż torfowych wg [9] i [10]. Ogółem, w województwie lubuskim, zinwentaryzowano 27 większych kompleksów siedlisk hydrogenicznych, mających wpływ na retencyjność zlewni o łącznej powierzchni ha. Zestawienie tych siedlisk w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/3, II/3, III/3, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych. 5. OBIEKTY RETENCJI WODNEJ PROJEKTOWANE W oparciu o dostępne opracowania i materiały robocze otrzymane od jednostek terenowych Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, wytypowano obiekty,

13 13 o potencjalnych możliwościach magazynowania wody w postaci retencji zbiornikowej i korytowej. Dla obiektów tych, na ogół, brak jest jednostkowych opracowań projektowych czy koncepcyjnych, w których jednoznacznie określone byłoby: - podstawowe (optymalne) parametry potrzebnych urządzeń - uzasadnione podstawy hydrologiczne - efekty i ilości retencjonowania wody - wpływ na środowisko - przybliżone ilości robót i ich koszty. Koncepcja i przybliżone dane obiektów ujętych w zestawieniach są często wynikiem subiektywnych ocen osób lub zespołów dokonujących analiz materiałów topograficznych i rozpoznania terenowego. Uznano jednak za celowe umieścić informacje o takich obiektach jako materiał do dalszego analizowania i uściślenia w ramach zwiększania retencji wodnej. Podawane parametry urządzeń i koszty należy traktować jako orientacyjne, ponieważ dla większości obiektów, jak już wspomniano brak jest nawet opracowań koncepcyjnych Projektowane obiekty retencji zbiornikowej Poniżej zestawiono wszystkie uznane (w różnych materiałach) za możliwe i celowe lokalizacje nowych zbiorników wodnych z tym, że w zestawieniach projektowanej retencji zbiornikowej wydzielono: - zbiorniki położone poza terenami prawnie chronionymi /obszary Natura 2000 zatwierdzone, proponowane i Parki Narodowe/ przewidziane do realizacji, - zbiorniki położone na terenach prawnie chronionych na obszarach Natura 2000 /zatwierdzonych i proponowanych/ oraz Parkach Narodowych, oraz zbiorniki, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych, wykazano tylko jako potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni. Realizację prac związanych z retencją na tych terenach, proponuje się nie wprowadzać do programu zwiększenia retencji na najbliższe lata. Nie wyklucza to możliwości i celowości realizowania wybranych obiektów po szczegółowym przeanalizowaniu /ocenie/ ich przewidywanego wpływu na chronione elementy środowiska oraz po ostatecznym ustaleniu, przez Ministra Ochrony Środowiska, listy obszarów Natura 2000.

14 14 Uznaje się za wskazane aby informacja o możliwych lokalizacjach zbiorników wodnych była uwzględniona w opracowaniach planistycznych związanych z przeznaczeniem terenu (studia uwarunkowań, plany miejscowe). Przyszłe zbiorniki wodne poza retencją wodną mogą mieć istotne znaczenie dla kształtowania krajobrazu i podnoszenia walorów rekreacyjno - turystycznych okolicy. W woj. lubuskim, potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni w postaci zbiorników retencyjnych przedstawiają się następująco: Region wodny Zbiorniki położone poza terenami prawnie chronionymi przewidziane do realizacji Ilość [szt.] Pojemność [tys. m 3 ] Zbiorniki położone na terenach prawnie chronionych / Natura 2000 Parki Narodowe/ lub uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych Ilość [szt.] Pojemność [tys. m3] Region Wodny Środkowej Odry Region Wodny Warty Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Łącznie Łącznie potencjalne możliwości magazynowania wody w woj. lubuskim wynoszą tys. m 3 z tego: przewiduje się wykonać w najbliższej przyszłości 96 szt. obiektów retencji zbiornikowej o łącznej o objętości retencyjnej tys. m 3. Zestawienie obiektów retencji zbiornikowej projektowanej przewidzianej do realizacji w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/4, II/4, III/4, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych zał.2 Ponadto, w każdym regionie wodnym, zestawiono zbiorniki projektowane na terenach prawnie chronionych Natura 2000 / obszary zatwierdzone i proponowane/ i Parkach Narodowych, /tabele nr I/6, II/6, III/6/ oraz zbiorniki, które uzyskały negatywną opinię Lasów Państwowych. Lokalizacje ich pokazano na mapach topograficznych zał Projektowane obiekty retencji korytowej W zestawieniach ujęto zgłaszane przez służby melioracyjne potrzeby budowy urządzeń (budowli) piętrzących na ciekach wodnych i kanałach, które pełniłyby funkcję regulowania poziomów wody w tych ciekach i kanałach, w dostosowaniu do potrzeb przyległych użytków lub stanowiły istotne uzupełnienie systemów nawadniających w dolinach.

15 15 Ogółem, w województwie lubuskim, potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni, za pomocą obiektów retencji korytowej wynoszą: tys. m 3, w tym: - w Regionie Wodnym Środkowej Odry - 3 szt. o objętości retencyjnej 25 tys. m 3, - w Regionie Wodnym Warty - 2 szt. o objętości retencyjnej 229 tys. m 3, /w tym na terenie prawnie chronionym 1szt. o objętości retencyjnej 210 tys.m 3 / - w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - 1 szt. o objętości retencyjnej tys.m 3. Zestawienie obiektów retencji korytowej projektowanej w rozbiciu na poszczególne regiony wodne przedstawiono w tabelach nr I/5, II/5, III/5, a ich lokalizację przedstawiono na załączonych mapach topograficznych. W Regionie Wodnym Warty, wydzielono retencję korytową projektowaną na terenach prawnie chronionych obszarach Natura 2000 i Parkach Narodowych, /tabela nr II/7/. 6. PROGRAM UTRZYMANIA I POWIĘKSZENIA RETENCJI WODNEJ 6.1. Utrzymanie istniejących obiektów Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących retencji wodnej oraz prawidłowa ich eksploatacja są podstawowym warunkiem działań zapobiegających niekorzystnym zmianom bilansu wodnego dorzeczy, a tym samym niekorzystnym zmianom środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo wodne obowiązek utrzymywania urządzeń wodnych spoczywa na właścicielu wód lub użytkowniku urządzeń piętrzących. Dla wprowadzenia pełnej jednoznaczności w zakresie praw i obowiązków związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń retencji zbiornikowej i korytowej niezbędne jest uaktualnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw: - własności wód (z aktualizacją ewidencji gruntów) - pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wód. Znaczna część wymienionych w tabelach I/3 III/3 siedlisk hydrogenicznych, a szczególnie złoża torfowe zlokalizowane są w lasach lub na terenach objętych prawną ochroną elementów środowiska. Złoża te nie są przewidziane do eksploatacji. Duże doliny rzeczne na ogół były meliorowane i wyposażone w systemy odwadniająco-nawadniające. Mogą one przyczyniać się do retencjonowania ogromnych

16 16 ilości wody, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej eksploatacji systemów nawadniających oraz systematycznej konserwacji urządzeń wodnych Harmonogram przygotowania i realizacji nowych obiektów retencji wodnej Budowa obiektów małej retencji wodnej korytowej i zbiornikowej może być realizowana w powiązaniu z różnorodnym wykorzystaniem zasobów wodnych i zagospodarowaniem (wykorzystaniem) terenu a przede wszystkim : - ochroną przeciwpowodziową, - hodowlą ryb, - nawodnieniem użytków rolnych, - rekreacją i turystyką, - zabezpieczeniem przeciwpożarowym (np. kompleksów leśnych). Obiekty małej retencji mogą być realizowane przez różne jednostki państwowe, samorządowe i prywatne, a w interesie ogólnospołecznym leży wspieranie działań w tym zakresie. Porozumienia Ministrów Rolnictwa i Środowiska (pkt.1.4 opisu, poz. [7] i [8]) przewidują m. in. - opracowanie wojewódzkich programów małej retencji, - współdziałanie wszystkich zainteresowanych jednostek przy realizacji tych programów. Przy typowaniu obiektów do wcześniejszego okresu realizacji kierowano się zasadą aby obiekty te spełniały co najmniej jedno z kryteriów: - zaawansowane lub zakończone prace projektowe, - korzystne warunki topograficzne i wodne, - pewność zakładanego efektu użytkowego (retencja + dodatkowe), - przewidywany brak konfliktów na etapie lokalizacji inwestycji, - szacunkowe koszty jednostkowe przygotowania i realizacji, niskie lub w granicach średnich dla danego rodzaju obiektów - położenie poza obszarem prawnie chronionym /Natura 2000, Parki Narodowe/ Poniżej, na ch 18 23, przedstawiono harmonogram realizacji programu małej retencji w województwie lubuskim w podziale na poszczególne regiony wodne w przedziałach czasowych: - w latach tabele nr nr I/7, II/8, - po roku tabele nr nr I/8, I/9, II/9, II/10, III/7, III/8

17 17 Do realizacji retencji na lata przewidziano 4 zbiorniki. Pozostałe obiekty retencji zbiornikowej i korytowej przewidziano do realizacji po roku W harmonogramach realizacji nie ujęto zbiorników i obiektów retencji korytowej, położonych na terenach prawnie chronionych Natura 2000 oraz tych co do których Lasy Państwowe zajęły negatywne stanowisko. W grupie tej znalazły się również zbiorniki przeciwpowodziowe także suche /np. Jaryszów, Świbna/, które miałyby zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej /Lubska, Jasienia/. W związku z czym, wydaje się celowe prowadzenie dalszej konsultacji zainteresowanych stron, odnośnie realizacji zbiorników,które mają zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej. Wyjątek stanowią zbiorniki; nr I/446, I/447, ( zb. Przybymierz, zb. Brzeźniczanka), II/481 (zb. Chrapów) i III/103 ( J. Wielicko), które w komponencie rolnym zestawione zostały w tabeli I/6, II/6 i III/6, jako potencjalne możliwości magazynowania wody na terenach prawnie chronionych lub uzyskały negatywną opinie Lasów Państwowych, ale na wniosek Inwestora zostały ujęte w harmonogramie obiektów do realizacji.

18 18 REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY RETENCJA ZBIORNIKOWA planowana do realizacji w latach Nr obiektu Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Tabela nr I/7 Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] Zlewnia Zimnego Potoku I/404 Zbiornik Czerwieńsk I/405 Zbiornik na Kanale Strużyna Zlewnia rz. Bóbr I/447 Zbiornik Brzeźnica RAZEM W LATACH Nr obiektu RETENCJA KORYTOWA planowana do realizacji po roku 2013 Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Tabela nr I/8 Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] Zlewnia Śląskiej Ochli I/436 Jaz z mostem I/437 Jaz I/438 Jaz z mostem RAZEM W LATACH Nr obiektu RETENCJA ZBIORNIKOWA planowana do realizacji po 2013 r. Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Tabela nr I/9 Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] Zlewnia rz. Nysy Łużyckiej I/366 Zbiornik I/370 Zbiornik I/372 Staw I/373 Staw 8 8 I/374 Staw I/375 Staw 12 7 I/376 Staw 18 9 I/377 Staw 9 6 I/378 Staw 18 7

19 19 Nr obiektu Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] I/380 Staw 11 5 I/367 Zbiornik Raszyn I/368 Zbiornik I/369 Zbiornik I/371 Zbiornik Gubin I/379 Staw 25 8 Zlewnia rz. Bóbr I/381 Zbiornik 15 6 I/382 Zbiornik I/384 Zbiornik 10 8 I/385 Zbiornik I/386 Zbiornik I/387 Zbiornik I/388 Zbiornik I/383 Zbiornik Zlewnia Białej Wody I/389 Zbiornik I/390 Staw I/391 Staw I/392 Staw I/393 Staw I/394 Staw I/395 Staw I/396 Staw Zlewnia Czarnej Strugi I/398 Zbiornik I/399 Zbiornik Zlewnia Śląskiej Ochli I/400 Zbiornik Swidnica I/401 Zbiornik 16 6 Zlewnia Zaborskiego Potoku I/402 Zbiornik retencyjny I/403 Zbiornik retencyjny 15 6 Zlewnia Zimnego Potoku I/406 Zbiornik I/407 Zbiornik Zlewnia rz. Strumień I/408 Zbiornik retencyjny 18 6 I/409 Zbiornik retencyjny 18 6 I/410 Zbiornik retencyjny 24 7 Zlewnia Starego Rowu Krzyckiego I/411 Zbiornik Zlewnia rz. Obrzycy I/412 Staw 10 5 I/413 Zbiornik Rudno-Ośno-Wilcze I/414 Zbiornik wodny 15 5 I/415 Zbiornik wodny 92 90

20 20 Nr obiektu Nazwa obiektu Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Szacunkowe koszty wykonania [tys. zł] I/416 Zbiornik wodny I/417 Zbiornik wodny 16 6 I/418 Zbiornik wodny I/419 Zbiornik wodny Zlewnia rz. Jabłonnej I/420 Zbiornik Kępsko I/421 Staw 8 15 I/422 Zbiornik Szabliska Zlewnia rz. Ołobok I/423 Zbiornik Przetocznica I/424 Zbiornik J. Wilkowskie I/425 Zbiornik J. Niesłysz Zlewnia rz. Białej ( Bieli) I/426 Staw I/427 Staw I/428 Staw I/429 Staw I/430 Staw I/431 Staw I/432 Jezioro Głębokie I/433 Jezioro Kokno I/434 Zbiornik I/435 Jezioro Dobrosułowskie Zlewnia rz. Bóbr I/446 Zbiornik Przybymierz RAZEM PO ROKU

Mała retencja wodna w woj. lubuskim - synteza SPIS TREŚCI

Mała retencja wodna w woj. lubuskim - synteza SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI 1.Wiadomości wstępne...str.2 1.1 Podstawa opracowania...str.2 1.2 Przedmiot i cel opracowania...str.2 1.3 Układ i forma opracowania...str.3 1.4 Zakres opracowania...str.3 2. Zbiorcze zestawienie

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim

Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim Źródła finansowania inwestycji UE - PROW oraz LRPO Program dla Odry 2006 Budżet państwa Budżet samorządu województwa i innych JST NFOŚiGW i

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSR-4101-05-02/2011 P/11/109 Warszawa, 13 stycznia 2012 r. Pan Witold Sumisławski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8)

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Praca koncentrowała się na opracowaniu i przedstawieniu kompleksu działań technicznych i nietechnicznych (przyrodniczych), których wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 4 analiza uwarunkowań hydrograficznych - zagadnienia powodzi i podtopień Analiza uwarunkowań hydrograficznych Uwarunkowania hydrograficzne

Bardziej szczegółowo

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Zielona Góra, 26 września 2013 O pomyśle Lasy Nadleśnictwa Zielona Góra otaczają miasto Zielona Góra od strony Zachodniej, obejmują również

Bardziej szczegółowo

Region Wodny ŚRODKOWEJ ODRY - RZGW Wrocław. Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Warunki hydrologiczne. Zlewnia rz. Nysy Łużyckiej

Region Wodny ŚRODKOWEJ ODRY - RZGW Wrocław. Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Warunki hydrologiczne. Zlewnia rz. Nysy Łużyckiej Region Wodny ŚRODKOWEJ ODRY RZGW Wrocław Tabela nr I/6 Nazwa Powierzchnia Stan własnościowy Zlewnia rz. Nysy Łużyckiej I/439 Gręzawa Tuplice na północny wschód od m. Gręzawa rz. Tymnica lewobrzeżny dopływ

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu wymiany informacji PLUSK jako narzędzia bilansowania zasobów wodnych

Wykorzystanie systemu wymiany informacji PLUSK jako narzędzia bilansowania zasobów wodnych Wykorzystanie systemu wymiany informacji PLUSK jako narzędzia bilansowania zasobów wodnych dr inż. Rafał Kokoszka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PLAN PREZENTACJI 1. Informacje o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim (w latach 2000-2012) Poznań, 14 maja 2013r. GOSPODAROWANIE WODĄ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU UMOWY

SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 1 do umowy Nr.../298/2015 z dnia... SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU UMOWY Lp. Asortyment usług Kwota netto Etap I 1. 2. 3. 4. 5. 6. wykonanie inwentaryzacji cieków, obiektów inżynierskich i

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania 1.1. Założenia ogólne. Przedmiotem opracowania jest koncepcja funkcjonowania Wodociągu Sulejów ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wody w Bronisławowie i Stacji Uzdatniania Wody

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO WARSZAWA 18.03.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r.

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2013 r.

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2013 r. GN-III.431.6.2013.SGan Pan Janusz Marciniak Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/374/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXII/374/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r. Uchwała Nr XXII/374/2012 z 25 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA I ETAPU PRACY PN.

SYNTEZA I ETAPU PRACY PN. Egz. nr 1 SYNTEZA I ETAPU PRACY PN. OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD WYBRANYCH ZLEWNI W REGIONIE WODNYM WARTY WYKONANEJ NA ZLECENIE REGIONALNEGO ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Opracowali: Mikołaj Smyk Ewa Małek Joanna Piotrowska Wrocław, 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych Tab. 3. Katalog alernatyw funkcjonalnych Zał. nr 3 identyfikacja sposobów użytkowania wód identyfikacja alternatyw funkcjonalnych przyczyny niemożliwości osiągnięcia DSE w zakresie hydromorfologii (istniejące

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt rozporządzenia ma znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów objętych granicami obszarów specjalnej ochrony ptaków

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni Charakterystyka zlewni Zlewnia, dorzecze, bifurkacja Występujące na powierzchni lądów wody powierzchniowe: źródła, cieki, zbiorniki wodne, bagna stanowią siec wodną. Siec ta tworzy system wodny, ujęty

Bardziej szczegółowo

REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R.

REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R. REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R. Zarządzanie obiektem budowlanym to: podejmowanie czynności w zakresie bieżącej

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł.

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł. UCHWAŁA Nr 815/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r.

GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r. GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 7 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Konferencja prasowa Warszawa, 31 marca 2009 r. III Krajowe Forum Wodne 25-26 marca 2009 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej Temat przewodni:

Bardziej szczegółowo

mgr Michał Przybycin Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody

mgr Michał Przybycin Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody Kierownik Projektu tytuł imię i nazwisko specjalność podpis: mgr Michał Przybycin Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody - 1 - www.empeko.pl SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód publicznych w województwie lubuskim

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód publicznych w województwie lubuskim Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód publicznych w województwie lubuskim Plan prezentacji Stan ewidencyjny wód i urządzeń Stan techniczny wód i urządzeń Prace utrzymaniowe Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Warta. Problemy gospodarki wodnej

Warta. Problemy gospodarki wodnej Warta Problemy gospodarki wodnej Region wodny Warty Powierzchnia : 54,5 tys. km (ok. 17,4% obszaru Polski) Położenie : długość geograficzna: 14 32 25 E; 19 42 56 E szerokość geograficzna: 50 28 34 N;

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ. Wybrane zagadnienia i metody ochrony zasobów wodnych w Polsce. Informacja. Nr 9

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ. Wybrane zagadnienia i metody ochrony zasobów wodnych w Polsce. Informacja. Nr 9 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ Wybrane zagadnienia i metody ochrony zasobów wodnych w Polsce Grudzień 1991 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 9 - 1 - Rozwój przemysłu, intensyfikacja rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r.

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r. Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej Opole 28.03.2014 r. Cele prezentacji 1. Znaczenie lasów dla prawidłowego gospodarowania wodami 2. Możliwości minimalizowania zagrożeń od powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu WROCŁAW, 19.05.2015 REALIZACJA SCALEŃ GRUNTÓW WSI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Lp. Nazwa obiektu Starostwo Powierzchnia Kwota wg decyzji przyznającej pomoc obszaru scalenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY PROJEKT PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY dr inż. Beata Głuchowska dr inż. Ozana Gromada Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym SGGW, Warszawa, 09.01.2014 r. Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykonał zespół Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

Wykonał zespół Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Projekt scalenia opracowany w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Łubka Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Łubka realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 2129 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 04.07.2014, Wrocław ZAŁOŻENIA PRZERZUTU WÓD KANAŁEM ODRA-WIDAWA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego

Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23; tel. 071 78 29 252; email: wodgik@dolnyslask.pl BDOT

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew 44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 NIP: 642-184-20-53 Tel. 508272103 OPERAT DENDROLOGICZNY Nazwa zadania : Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo