Acta Innovations, ISSN , nr 8, 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013"

Transkrypt

1 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, Łódź, Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, Łódź, Olaf Dybiński Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, Warszawa, Mateusz Kwas Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, Warszawa, Kamil Osipowicz Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, Warszawa, Aleksandra Patejuk Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, Warszawa, Anna Sawicka Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, Warszawa, Bernard Swoczyna Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul. Nowowiejska 24, Warszawa, TECHNICZNE I EKONOMICZNE PERSPEKTYWY PRODUKCJI I MAGAZYNOWANIA WODORU W POLSCE Streszczenie W artykule przedstawiono potencjał technologii produkcji i magazynowania wodoru w Polsce. Omówiono de- kompozycję paliw kopalnych (reforming metanu parą wodną, częściowe utlenianie metanu, reforming autotermiczny oraz gazyfikację węgla), rozkład materiału biologicznego (metody biologiczne i termochemiczne) oraz technologie jądrowe jako możliwe kluczowe metody produkcji wodoru w Polsce. Łączny szacunkowy po- tencjał techniczny wytwarzania wodoru określono na poziomie 37 mln Mg rocznie w skali kraju. Uznano gazyfikację węgla za technologię najbardziej perspektywiczną. Przeanalizowano także sposoby magazynowania wodoru w materiałach porowatych i polimerach. Przedstawione zostały również możliwości zastosowania wo- doru w transporcie. Słowa kluczowe gospodarka wodorowa, produkcja i magazynowanie wodoru, potencjał techniczny wodoru Wstęp Pierwsze postulaty rozwoju gospodarki wodorowej sięgają lat 70- tych ubiegłego wieku. W wielu krajach świata (przede wszystkim w państwach członkowskich Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Gospodarki Wodoro- wej, które skupia ponad 85% światowego PKB) podejmowane są działania na rzecz rozwoju rynków energii opartych na wodorze, przede wszystkim poprzez zagwarantowanie "praktycznej możliwości zakupu konkuren- 51

2 cyjnego samochodu zasilanego wodorem oraz niezbędnego paliwa w pobliżu domów i miejsc pracy konsumen- tów" [1]. W odróżnieniu od światowych potęg gospodarczych, m.in. USA, Chin i Indii, w Polsce dotychczas nie opracowano narodowego programu rozwoju gospodarki wodorowej. Energetyczne wykorzystanie wodoru pozostaje na drugim planie dyskusji o przyszłości polskiej energetyki, która w ostatnich latach jest zdominowa- na przez energetykę odnawialną, jądrową i łupki. Mimo tego, biorąc pod uwagę istotne zalety wodoru jako paliwa przyszłości, takie jak czystość, uniwersalność zastosowań oraz duża wartość opałowa, analiza możliwości produkcji i magazynowania wodoru pozostaje interesującym obszarem debaty w zakresie wizji polskiej energe- tyki w perspektywie po 2050r. Zakładając czas wydobycia krajowych zasobów węgla do 2150r. oraz gazu ziemnego do 2050r., szacowany potencjał techniczny produkcji wodoru w Polsce wynosi ok. 37 mln Mg w skali roku. Strukturę zidentyfikowa- nych źródeł produkcji H 2 (zob.: Rys. 1). Uwzględniając długi horyzont czasowy inwestycji energetycznych, a także istniejący potencjał produkcji wodoru w Polsce, dyskusję nad technicznymi i ekonomicznymi perspek- tywami produkcji i magazynowania wodoru warto rozpocząć już dziś. Metody produkcji wodoru Do kluczowych metod produkcji wodoru obecnie zalicza się dekompozycję paliw kopalnych, rozkład materiału biologicznego oraz technologie jądrowe. W Polsce, z punktu widzenia koncepcji rozwoju gospodarki niskoemi- syjnej, beztlenowa produkcja wodoru na drodze dekompozycji paliw kopalnych charakteryzuje się największym potencjałem technicznym. Węgiel kamienny 46,47% Węgiel brunatny 50,06% Inne 3,47% Gaz ziemny 0,26% Biomasa 1,59% Elektrownia jądrowa 1,63% Rys. 1. Szacunkowy potencjał techniczny produkcji wodoru w Polsce (100% = 36,88 mln Mg rocznie) Źródło: opracowanie własne Dekompozycja paliw kopalnych Dekompozycja paliw kopalnych jest współcześnie jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania wodoru. Szacu- je się, że w skali roku w ten sposób na świecie pozyskuje się 98% łącznej produkcji wodoru (ok. 0,1 Gton) [2]. Głównym obszarem zastosowania tego procesu są rafinerie naftowe oraz zakłady produkujące amoniak i meta- nol [3]. Najpopularniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem produkcji wodoru z paliw kopalnych jest reforming metanu parą wodną (SteamMethane Reforming SMR), polegający na konwersji metanu w rurkach ceramicz- nych w temperaturze C, przy udziale katalizatora, na przykład niklowego, zgodnie z reakcją: CH 4 + H 2 O CO + 3 H 2 W ciągu technologicznym po SMR następuje konwersja gazu wodnego (Water- GasShift WGS), zgodnie z reakcją: (1) CO + H 2 O CO 2 + H 2 (2) Odseparowanie wyprodukowanego wodoru od dwutlenku węgla następuje najczęściej na drodze adsorpcji zmiennociśnieniowej (Pressure Swing Adsorption PSA). Efektem końcowym reformingu parowego jest wodór wystarczająco czysty, aby stosować go do ogniw paliwowych lub produkcji amoniaku oraz dwutlenek węgla do zastosowań przemysłowych. Pierwsza reakcja (otrzymywanie gazu wodnego) jest silnie endotermiczna (po- 52

3 chłania 206 kj/mol), zaś druga reakcja jest egzotermiczna (wydziela 41 kj/mol). Końcowy bilans energetyczny jest ujemny (165 kj/mol). Przy idealnej sprawności wyprodukowanie 1 kg wodoru (zawierającego 142 MJ ener- gii) wymaga dostarczenia z zewnątrz 82,5 MJ energii [4]. Kolejnym sposobem produkcji wodoru jest częściowe utlenianie metanu (CatalyticPartialOxidation CPO), przebiegające pod wysokim ciśnieniem i temperaturą [5], w obecności katalizatorów metalicznych (najczęściej niklu) zgodnie z reakcją: CH 4 + 0,5 O 2 CO + 2 H 2 Podobnie jak w przypadku reformingu metanu parą wodną w ciągu technologicznym produkcji wodoru po CPO następuje konwersja gazu wodnego (Water- GasShift WGS), zgodnie z reakcją (2) oraz adsorpcja zmiennoci- śnieniowa. Z kolei reforming autotermiczny (Auto- Thermal Reforming ATR) stanowi kombinowaną reakcję paliwa wę- glowodorowego z parą wodną (1) i tlenem (3) w warunkach równowagi cieplnej. Z punktu widzenia polskiego systemu paliwowego kluczowym sposobem produkcji wodoru może być proces gazyfikacji węgla, w którym podstawowym produktem jest syngas, powstający zgodnie z reakcją: C + H 2 O CO + H 2 Szczególnie interesujące z perspektywy Polski są prace badawcze nad niekonwencjonalnymi technologiami pozyskiwania wodoru z węgla, a w szczególności jego zamianą bezpośrednio w złożu na gaz wraz z odzyskiem części energii cieplnej [6]. Gaz, który powstaje podczas podziemnego zgazowania węgla nadaje się do spalenia w turbinach gazowych o znacznie większej sprawności niż w konwencjonalnych elektrowniach opalanych wę- glem, zaś popiół w większości zostaje pod ziemią, co eliminuje problemy z jego transportem i utylizacją. Należy oczekiwać, że w przypadku upowszechnienia się technologii podziemnego zgazowania węgla, gaz z tego źródła (zawierający m.in. wodór i tlenek węgla) stanie się jednym z głównych światowych źródeł energii. Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że sprawność procesu produkcji wodoru na drodze dekompozycji paliw kopalnych wynosi od 63% do 83% i jest wyższa od sprawności innych możliwych sposobów produkcji wodoru. Reforming metanu parą wodną, częściowe utlenianie metanu oraz gazyfikacja węgla charakteryzują się także wyższą efektywnością ekonomiczną od innych technologii. 53 (4) (3) Tabela 1. Sprawność i koszty produkcji wodoru wg różnych technologii Technologia Sprawność Cena 1 kg wodoru [$] Reforming meta- 83% 0,75 nu parą wodną (SMR) Częściowe utle % 0,98 nianie metanu (CPO) Reforming auto % 1,93 termiczny (ATR) Gazyfikacja węgla 63% 0,92 Bezpośrednia 40-50% 1,21 gazyfikacja bio- masy Elektroliza zasila % 1,95 na rozszczepieniem jąder atomowych Elektroliza wody 10-14% 4,98 zasilana ogniwami PV Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] Rozkład paliw kopalnych Inne procesy Do podstawowych zalet technicznych procesów pozyskiwania wodoru na drodze dekompozycji paliw kopalnych zalicza się możliwość łatwiejszego magazynowania nośników energii niż w przypadku magazynowania czystego wodoru. Pozwolić to może na rozwój technologii samochodów na wodór z mobilną instalacją reformingu pali-

4 wa kopalnego, która umożliwi zastąpienie wysokociśnieniowych zbiorników na wodór zbiornikami o niższych parametrach termodynamicznych, na przykład z ciekłym etanolem [8]. Jedną z najważniejszych wad procesów pozyskiwania wodoru na drodze dekompozycji paliw kopalnych jest jej emisyjność. Dążenie do zastosowania SMR, CPO czy ATR na dużą skalę przy jednoczesnym ograniczaniu pozio- mu emisji gazów cieplarnianych byłoby nierozerwalnie związane z koniecznością stosowania technologii przechwytywania i sekwestracji CO 2. Innym problemem są ograniczone zasoby paliw kopalnych, na których bazują analizowane technologie. Interesującą alternatywą może być produkcja wodoru z biogazu w procesie oksyreformingu [9]. Możliwości produkcji wodoru z paliw kopalnych w Polsce wiążą się przede wszystkim z istniejącymi zasobami węgla, szacowanymi na ,7 mln Mg węgla kamiennego i ,6 mln Mg węgla brunatnego [10]. Przy założeniu zawartości 75% węgla pierwiastkowego w węglu kamiennym i 60% w brunatnym, a także przyjęciu 63% sprawności procesu gazyfikacji, maksymalna ilość wodoru do uzyskania wynosi 4 877,2 mln Mg, co odpo- wiada ok. 50- ciokrotności aktualnej rocznej produkcji wodoru na świecie. Znacznie mniejsze ilości wodoru można wyprodukować z polskiego gazu ziemnego, którego udokumentowane złoża wynoszą 98 mld m 3, pozostające w dyspozycji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA [11]. Poza krajowym wydobyciem gazu istotnym źródłem metanu w Polsce jest jego uwalnianie się w kopalniach węgla, którego zasoby przemysłowe są szacowane na 5,6 mld m 3 [12]. Przy założeniu zawartości 90% metanu w gazie ziemnym, a także przyjęciu 83% sprawności procesu reformingu parą wodną, maksymalna ilość wodoru do uzyskania wynosi 3,4825 mln Mg, co odpowiada ok. 3% aktualnej światowej produkcji wodoru. Technologie jądrowe Technologia produkcji wodoru drogą atomową jest technologią dojrzałą, wykorzystywaną od połowy ubiegłego wieku w wielu krajach świata. Badania rozwojowe technologii reaktorów jądrowych otrzymują szerokie wspar- cie ze strony przemysłu oraz rządów poszczególnych państw. Znaczące badania w zakresie produkcji wodoru z wykorzystaniem energii jądrowej są finansowane przez amerykański Departament Energii w ramach progra- mu NuclearHydrogenInitiative [13]. Celem programu jest budowa i uruchomienie komercyjnego systemu produkcji wodoru do 2019 r. Elektrownie jądrowe mogą zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną w podstawie obciążenia dla sektorów przemysłowego, usługowego oraz mieszkaniowego. Aby można było zutylizować energię reakcji ją- drowych w transporcie i innych sektorach, musi ona ulec konwersji do odpowiedniego niewęglowego nośnika, na przykład wodoru. Aktualnie prowadzone są badania nad wieloma metodami produkcji wodoru z energii jądrowej. Na rysunku 2. podzielono je na trzy klasy w zależności od zakresu temperatur pracy reaktora na ni- sko-, średnio-, i wysokotemperaturowe. Wśród metod produkcji wodoru z wykorzystaniem reaktorów jądrowych wyróżniamy cztery podstawowe: bezpośrednia radioliza wody promieniowaniem jądrowym, kombi- nacja konwencjonalnego reaktora jądrowego z niskotemperaturowym elektrolizerem, kombinacja średnio- oraz wysoko- temperaturowego reaktora jądrowego z wysokotemperaturowym elektrolizerem oraz kombinacja wysokotemperaturowego reaktora z różnorodnymi termochemicznymi cyklami rozszczepienia wody. Ze wzglę- du na niską sprawność kolejnych procesów konwersji energii cieplnej do końcowego produktu, którym jest wodór, elektroliza nie jest opłacalna w użyciu na wielką skalę. Dlatego rozpoczęto badania nad bezpośrednim użyciem energii cieplnej wyprodukowanej w procesach jądrowych, analizując termochemiczne rozszczepienie wody, a także cykle: siarkowo- jodowy, wapniowo- bromowy i hybrydowy siarkowy. Duże znaczenie ma wysoko- temperaturowa elektroliza pary, której wydajność jest większa niż konwencjonalnej [14]. 54

5 Rys. 2. Sposoby zastosowania energii jądrowej do produkcji wodoru Źródło: opracowanie własne na podstawie [15] Oznaczenia na rysunku 2: LT low temperature, HT high temperature, TCC thermochemical cycle, ALWT advanced light- water reactor, ALWT advanced light- water, SFR sodium- cooled fast reactor, SCWR supercritical water- cooled reactor, HTGR high temperature graphite reactor, IT intermediate temperature, ETCC hybrid electro- thermochemical cycle, LWR light- water reactor, LFR light- water reactor, LFR lead- cooled fast reactor, GFR gas- cooled fast reactor, HMCR heavy metal cooled reactor, MSR molten salt- cooled reactor, VHTR very high- temperature reactor. W dotychczasowych badaniach wykazano istnienie 200 możliwych cykli termochemicznych, jednak tylko nie- które z nich wykroczyły poza granice teoretycznych rozważań. Cykle S- I oraz hybrydowy siarkowy były badane w wielu krajach, m.in. Japonii, USA, Francji i Włoszech [16]. Również Kanada, Korea Południowa, Chiny i RPA mają aktywne programy produkcji wodoru drogą atomową. Poza dwoma podstawowymi koordynatorzy Nucle- arhydrogeninitiative jako najbardziej obiecujące określili następujące cykle: Cu- Cl, Fe- Cl, Ce- Cl, Fe- Cl, V- Cl, Cu- SO 4 oraz hybrydowy- chlorowy. Większość z wymienionych cykli wymaga temperatury wyższej niż 800ºC. Takie zakresy temperatur są osiągane tylko w reaktorach IV generacji, które na razie nie są szeroko dostępne ze względu na wyzwania materiałowe i projektowe. Cykl Cu- Cl ma tę przewagę nad innymi, że wymaga tempera- tury 530 ºC i niższej. W efekcie może być połączony z ultranadkrytycznymi stacjami termicznymi oraz reaktorami IV Generacji SCWR (Super- Critical WaterReactor). Największy nacisk jest kładziony na rozwój reaktorów IV generacji w zakresie kosztów, niezawodności, i bezpie- czeństwa pracy. Spośród blisko stu różnych koncepcji reaktorów tego typu sześć zyskało priorytetową pozycję w badaniach: VHTR (very- high temperaturereactor, 1000 ºC, sprawność 50%), SCWR (supercriticalwaterreactor, ºC, sprawność 38-45%), GFR (Fast gas- cooledreactor (850 ºC, sprawność 48%), HMCR (heavy metal cooledreactor, ºC, nieokreślona sprawność), SCR (Fast sodium- cooledreactor (550 ºC, nieokreślona sprawność), MSR (molten salt- cooledreactor, ºC, sprawność 44-50%). Reaktory te są projektowane do pracy w dużo wyższych temperaturach niż konwencjonalne reaktory lekkowodne, co skutkuje uzyskaniem wyż- szej sprawności konwersji energii cieplnej w elektryczną. W 2002r. Departament Energii planował udoskonalić ich technologię do 2025r. [17]. Z perspektywy czasu planowany cel wydaje się być jednak nieosiągalny w zakładanym horyzoncie czasowym. Zakładając, że ilość wodoru możliwa do uzyskania z polskiej elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW i czasie pra- cy 8000 h/rok będzie podobna jak w istniejących instalacjach w Japonii [18], maksymalna masa wodoru otrzymana na drodze jądrowej wyniesie ok. 0,6 mln t, co stanowiłoby ok. 0,6% aktualnej rocznej produkcji H 2 na świecie. 55

6 Radioliza oraz elektroliza konwencjonalna i wysokotemperaturowa Pod wpływem promieniowania jonizującego α, ß oraz γ zachodzi dysocjacja wody na atomy wodoru (H*) oraz składniki zawierające tlen, takie jak grupa hydroksylowa (OH*), ozon (O 3 ), nadtlenek wodoru H 2 O 2. Składniki te po sekwencji reakcji pośrednich ulegają konwersji do tlenu i wodoru. Ta metoda wzbudzała zainteresowanie badaczy ze względu na potencjalnie szeroki dostęp do energii promieniowania paliwa odpadowego z reaktorów jądrowych. Mimo, że rozszczepienie wody poprzez radiolizę ma kilka zalet ponad innymi niebezpośrednimi metodami produkcji wodoru, to nadal jest to technologia o ograniczonych możliwościach stosowania nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Implementacja metod produkcji wodoru w wyniku połączenia z tradycyjnym elektrolizerem niskotemperaturo- wym jest możliwa między innymi w nowoczesnych reaktorach lekkowodnych LWR. Rosyjscy naukowcy Ryazantsev i Chabak zaproponowali użycie do tego celu energii elektrycznej produkowanej poza szczytem ob- ciążenia w reaktorach jądrowych i konwencjonalnej elektrolizy do tego celu [19]. W czasie dolin zapotrzebowania na energię elektryczną, nadprodukcja energii może być użyta do wytwarzania wodoru. Zgod- nie z wynikami ich badań mała instalacja o mocy elektrycznej 30 MW i zdolności wytwórczej kg wodoru dziennie może być usytuowana w pobliżu pracującej elektrowni atomowej. Z czasem możliwe będzie zwiększe- nie mocy do 300 MW. W przykładowej instalacji udaje się wyprodukować 8000 t wodoru rocznie, wykorzystując energię odpadową. Rezultaty tej analizy wskazują, że nie budując nowych jednostek atomowych można efektywnie wytwarzać wodór, wykorzystując pozaszczytową nadwyżkę mocy jednostek pracujących. Elektroliza wysokotemperaturowa jest potencjalnie bardziej efektywna niż tradycyjna elektroliza niskotempera- turowa, przede wszystkim ze względu na lepszą kinetykę zachodzących reakcji i zredukowanie nadpotencjałów na anodzie i katodzie [15]. Projekt koncepcyjny cyklu elektrolizy wysokotemperaturowej HTE został zaprezen- towany przez badacza z General Atomics w San Diego, M. Richardsa który zarekomendował reaktor MHR (Modular Helium Reaktor) jako źródło ciepła i mocy. Reaktor ten pracuje w temperaturze do 850 C, która jest o 500 C wyższa niż aktualna temperatura pracy lekkowodnych reaktorów. Wyższa temperatura pozwala na wyższą wydajność termiczną przy konwencjonalnej produkcji energii elektrycznej i zapewnia temperaturę po- trzebną w procesie wysokotemperaturowej elektrolizy [20]. W modelu instalacji do HTE zastosowano reaktor MHR o mocy cieplnej 600 MW, chłodzony helem, który napędza turbinę gazową i wytwarza moc elektryczną ze sprawnością 48-52% [20]. W procesie elektrolizy wysokotemperaturowej, blisko 11% mocy cieplnej jest wyko- rzystywane do wytworzenia pary przegrzanej, a reszta do wytworzenia energii elektrycznej dla modułów SOEC (Solid- OxideElectrolysisCells). Całkowita szacowana sprawność instalacji wynosi 55%, bazując na cieple spalania wodoru [21]. Z uwagi jednak na relatywnie małą nadwyżkę mocy szczytowej nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną w KSE, elektroliza konwencjonalna nie wydaje się być optymalną technologią produkcji wodoru w Polsce. Procesy termochemiczne Termochemiczna dekompozycja wody jest wschodzącą technologią dla wielkoskalowej produkcji wodoru. W ty- powym cyklu, przy zastosowaniu dwóch związków chemicznych, w wyniku sekwencji procesów termicznych i chemicznych woda zostaje rozdzielona na wodór i tlen, bez wydzielenia jakichkolwiek zanieczyszczeń do at- mosfery [22].Kraking termochemiczny jest procesem złożonym, w trakcie którego woda rozdzielana jest na wodór i tlen z użyciem energii cieplnej. Za najbardziej wydajny uznawany jest proces siarkowo- jodowy (S- I) przeprowadzany z wykorzystaniem ciepła odpadowego z elektrowni jądrowej [22]. Przykładowy projekt kon- cepcyjny Schulza oparty jest na czterech reaktorach MHR (Modular Helium Reaktor) o całkowitej mocy cieplnej MW, co pozwala na produkcję kg wodoru dziennie w procesie S- I. Proces zaczyna się od dekom- pozycji kwasu siarkowego w wysokiej temperaturze. Potem następuje hydratacja kwasów wodą. W reakcji Bunsena powstają kwas siarkowy i jodek wodoru, przy wydzielaniu ciepła w temperaturze poniżej 120 C. Kwas sodowy jest poddawany recyklingowi więc można go używać do reakcji wielokrotnie. Wodór jest produkowany przez rozdzielenie jodku wodoru na wodór i jod w temperaturze 300 C. Wodór jest produkowany ze sprawno- ścią całkowitą 45% odniesioną do ciepła spalania wodoru [20]. Na uwagę zasługuje również cykl termochemiczny Cu- Cl. Jego przewaga nad innymi to wspomniane we wstępie niższe temperatury pracy, możliwość utylizacji niskotemperaturowego ciepła odpadowego w celu uzyskania wyższej sprawności i potencjalnie niższy koszt materiałów konstrukcyjnych. Inną zaletą jest relatywnie niskie napięcie wymagane na etapie elektrochemicznym, powszechnie znane czynniki chemiczne oraz brak reakcji pobocznych. Całkowita efektywność cyklu Cu- Cl jest o wiele wyższa niż konwencjonalna elektroliza wody w si- łowniach cieplnych, gdyż ciepło jest wykorzystywane bezpośrednio do produkcji wodoru, a nie pośrednio przez produkcję energii elektrycznej i dopiero wodoru. Symulacje Aspen Plus cyklu Cu- Cl wykazały sprawność do 54% 56

7 [22]. Choć bardziej realistyczna jest wartość 43%, to nadal osiągi omawianej technologii są znaczące, przewyż- szając o ponad 1/3 wartość sprawności konwersji energii z zastosowaniem elektrolizy. Energia jądrowa jest postrzegana przez wielu jako przyszłe źródło energii wolne od węgla i mogące potencjalnie rozwiązać problem zmian klimatu [23]. Należy jednak wspomnieć, że emisja CO2 choć jest znikoma to jednak pojawia się przy rozpatrywaniu procesu dostarczania paliwa do elektrowni jądrowych i wynosi około 24,2 g/kwh [23]. Jest to wartość znikoma w porównaniu do emisji w siłowniach cieplnych bazujących na tradycyj- nych paliwach kopalnych ( g/kwh), jednak rośnie ekspotencjalnie wraz ze spadkiem zawartości uranu w rudzie [24]. Podobnie jak w wypadku paliw kopalnych paliwo jądrowe jest nieodnawialne, jednak jego zasoby są znacznie większe niż zasoby np. węgla. Dekompozycja materiału biologicznego Opieranie produkcji wodoru na paliwach kopalnych, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, powoduje zwięk- szanie uzależnienia Polski od dostaw zza granicy. Poprawę bezpieczeństwa energetycznego mogą zapewnić technologie przetwarzania biomasy i odpadów organicznych. Surowce te są ogólnodostępne, a zagospodaro- wanie odpadów jest obecnie ważnym trendem rozwoju energetyki. Biomasa jest powszechnie wykorzystywana na świecie jako paliwo. Jej zasoby zapewniają pokrycie od 9 do 13% światowego zapotrzebowania na energię [25]. W Polsce rocznie produkuje się 30 mln ton biomasy [26]. Poten- cjał techniczny do zastosowań energetycznych wynosił w 2010r. 13 mln ton i do 2020r. wzrośnie do 18,5 mln ton [27]. Uznaje się, że spalanie biomasy nie powoduje emisji CO 2., jednak nie można pominąć emisji innych zanieczyszczeń: m. in. SO 2, NO x i pyłów. Pozyskanie z biomasy wodoru i późniejsze wykorzystanie tego paliwa do celów energetycznych wiąże się jedynie z emisjami CO 2 (w procesie produkcji) i pary wodnej. Wodór jest więc paliwem mającym znikomy wpływ na środowisko. Znane są dwie grupy metod produkcji wodoru z bio- masy: termochemiczne oraz biologiczne. Metody termochemiczne to piroliza i zgazowanie. Spośród metod biologicznych wyróżniamy bezpośrednią fotolizę, pośrednią fotolizę, fermentacje bakteryjne oraz fotofermen- tację. Metody biologiczne Jedną z podstawowych metod biologicznych pozyskiwania wodoru z biomasy jest biofotoliza, polegająca na fotosyntetycznej produkcji wodoru z wody, obserwowana u mikroskopijnych glonów. Przykładem są zielenice z gatunków Chlamydomonasreinhardtii, Chlorella fusca, Scenedesmusobliquus. Jedynym substratem jest woda, a reakcja wymaga światła jako źródła energii: 2 H 2 O energia światła 2 H 2 + O 2 (5) Warunkiem uzyskania wodoru jest w tym przypadku stworzenie środowiska beztlenowego do inkubacji glonów, od kilku minut do kilku godzin zawartość tlenu poniżej 0,1% [28]. Dopiero w takich warunkach indukują hy- drogenazy, czyli białka odpowiedzialne za bezpośrednią produkcję wodoru. Realizuje się to na drodze stopniowania procesu. Najpierw otrzymywany jest tlen oraz plastochinol, który następnie pod wpływem hy- drogenazy uwalnia wodór. W obecności tlenu wodór redukuje CO 2. Aby do tego nie doszło, należy umieścić hodowlę w środowisku ubogim w siarkę. Biofotoliza może zachodzić również pośrednio. W procesie tym wyko- rzystywane są sinice. Jest to proces dwustopniowy, wymagający, oprócz wody i światła, CO 2 i N 2 z powietrza oraz soli mineralnych. Pierwszy etap to powstawanie węglowodanów z dwutlenku węgla na drodze fotosyntezy zgodnie z równaniem: 12 H 2 O + 6 CO 2 C 6 H 12 O O 2 (6) Następnie nitrogenaza oraz dwie hydrogenazy przyczyniają się do powstania wodoru. Istotna jest tu redukcja azotu do amoniaku przy jednoczesnym uwalnianiu wodoru. Powstanie wodoru przebiega w procesie fermenta- cji, zachodzącej w obecności sinic(np.cyanobacteriumgloeocapsaalpicola, Cyanobacteriumanabaenavariabilis), zgodnie z reakcją: C 6 H 12 O H 2 O 12 H CO 2 Zaletą metod opartych o biofotolizę jest znikomy wkład substratów. Może być to kolejna metoda konwersji energii słonecznej, obok generacji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych i ciepła w kolektorach. Są to jednak metody mało wydajne. Drugą metodą biologiczną pozyskiwania wodoru z biomasy jestfermentacja bakteryjna, zachodząca w rezultacie oddychania beztlenowego przeprowadzanego przez niektóre bakterie. Produktami reakcji są wo- dór oraz dwutlenek węgla. Produkcja wodoru tą metodą jest szczególnie perspektywiczna ze względu na sub- straty reakcji oraz wydajność produkcji. Substratami mogą być tu odpady z produkcji biopaliw (glicerol), jak 57 (7)

8 i substancje zawierające glukozę czy inne cukry proste. Maksymalna teoretyczna wydajność fermentacji glukozy wynosi 12 moli wodoru na jeden mol glukozy, zgodnie z równaniem [29]: C 6 H 12 O H 2 O 12 H CO 2 Wydajność przetwarzania glicerolu oscyluje w okolicach 0,49 dm 3 H 2 /g glicerolu [30]. Szybkość takiego procesu wynosi 10,6 m 3 H 2 /m 3 pożywki*d, a w przypadku fermentacji sacharozy dochodzi nawet do 14,1 m 3 /m 3 *d [31]. Procesy te nie wymagają wysokich temperatur jest to zakres C, w zależności od rodzaju fermentacji. Temperatury około 100 C są wymagane jedynie krótkookresowo, w celu eliminacji bakterii acetogennych, które przyczyniają się do produkcji kwasu octowego z wodoru i dwutlenku węgla zabieg ten poprawia wydajność procesu. Produkcję wodoru prowadzi się w bioreaktorach zawierających hodowlę drobnoustrojów i zasilanych cyklicznie pożywką. Organizmy do prowadzenia fermentacji wodorowej można uzyskać nawet z osadu beztle- nowego z oczyszczalni ścieków, po wcześniejszej eliminacji metanogenów. Główne badania skupiają się obecnie na poprawie wydajności produkcji wodoru, aby znalazła ona solidne uzasadnienie ekonomiczne. Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności omawianego procesu jest jego przedłużenie o kolejny etap fotofermenta- cję, wykorzystującą zbędne produkty reakcji. Bakteriami uczestniczącymi w procesie fotofermentacji są zielone i purpurowe bakterie siarkowe oraz zielone i purpurowe bakterie bezsiarkowe. W porównaniu z fotosyntezą roślinną, bakteryjna nie prowadzi do produkcji tlenu, a w skład substratów wchodzą ponadto CO lub kwasy organiczne i alkohole (produkty fermentacji). Foto- fermentacja może być korzystnym wydajnościowo uzupełnieniem fermentacji i w optymalnych warunkach możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności, czyli 12 moli H 2 na 1 mol glukozy. Wkładem energetycznym w metodach biologicznych jest energia słoneczna i ciepło o temperaturach niewiele przekraczających 100 C. Temperatury wymagane w tych technologiach może zapewnić np. energia geotermal- na. (8) 58

9 Metody termochemiczne Piroliza polega na podgrzaniu biomasy do temperatury K pod ciśnieniem 0,1-0,5 MPa, w warunkach beztlenowych [28]. Produktami tego procesu są węgiel drzewny, węgiel, smoła, aceton, kwas octowy oraz gazy: wodór, metan, tlenek węgla i dwutlenek węgla. Do zajścia reakcji konieczna jest obecność katalizatorów. Stosu- je się w tym celu m.in. związki niklu, zeolity typu Y oraz węglany potasu, wapnia i sodu. Reakcja przebiega zgodnie z równaniem: biomasa + ciepło H 2 + CO + CH 4 + inne Metan jest następnie reformowany parą wodną do postaci tlenku węgla i wodoru: CH 4 + H 2 O CO + 3 H 2 Tlenek węgla wchodzi dalej jako substrat do reakcji konwersji gazu wodnego, dzięki czemu otrzymuje się jesz- cze większy uzysk wodoru CO + H 2 O CO 2 + H 2 Kolejną metodą termochemiczną jest zgazowanie, czyli proces, w którym cząstki biomasy ulegają częściowemu utlenieniu, czego efektem jest gaz i węgiel drzewny. Węgiel drzewny jest następnie redukowany do postaci gazowej: wodoru, tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu. Reakcje przebiegają zgodnie z równaniem: (10) (11) Biomasa + ciepło + para H 2 + CO + CO 2 + CH 4 + węglowodory + węgieldrzewny (12) Proces zachodzi w temperaturze K i ciśnieniu atmosferycznym [32]. Sprawność procesu wynosi 40-50% obj [33]. Ograniczeniem dla procesu zgazowania jest wilgotność biomasy. Zawartość wilgoci nie może być wyższa niż 35% [28]. Gdy warunek ten nie jest spełniony, możliwe jest prowadzenie procesu w warunkach nad- krytycznych, czyli z wykorzystaniem wody o temperaturze powyżej 647 K i ciśnieniu 22 MPa. W chwili obecnej prowadzone są jedynie badania laboratoryjne nad metodami termochemicznymi (m.in. w National Renewable Energy Laboratory US DOE).Przewiduje się, że w przyszłości możliwa będzie wielkoska- lowa produkcja wodoru z biomasy metodami termochemicznymi. Badania wykazały, że maksymalny uzysk wodoru z biomasy w procesie gazyfikacji wynosi 45,16 g H 2 / kg bioma- sy [34]. Wielkość ta będzie się różnić w zależności od rodzaju biomasy, jednak z uwagi na niski masowy udział procentowy wodoru pierwiastkowego w różnych typach biomasy, różnica będzie nieznaczna. Wykorzystując cały potencjał techniczny biomasy na cele energetyczne w Polsce, możliwe jest uzyskiwanie rocznie 5,87*10 8 kg wodoru, co stanowi 0,59% aktualnej światowej rocznej produkcji tego paliwa. Wraz ze wzrostem potencjału produkcji biomasy, możliwe jest osiągnięcie poziomu 0,84% w 2020r. (9) Metody magazynowania wodoru Ze względu na bardzo małą gęstość wodoru w porównaniu do innych nośników energii, a zarazem największe ciepło spalania w odniesieniu do jednego kilograma masy, potrzebna jest taka metoda magazynowania, która pozwoliłaby zgromadzić największą masę (liczbę cząsteczek) wodoru, w jak najmniejszej objętości przestrzeni. Dla przykładu, w zbiorniku z ciekłym wodorem gęstość cieczy wynosi 0,07 kg/l, a w stanie lotnym pod ciśnie- niem 700 bar tylko 0,03 kg/l, przy czym gęstość benzyny to około 0,7 kg/l. Jednym z podstawowych parametrów związanych z magazynowaniem energii jest jej zasób możliwy do zaku- mulowania. Pod tym względem wodór jako paliwo o bardzo małej gęstości przegrywa z np. obecnie popularną benzyną (zob.: Rys. 3) [34]. 59

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski*

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010 r. Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Rozwój metod biotechnologicznych produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych Development of biotechnological

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Jacek Kapuściński Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Andrzej Rodzoch Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód HYDROEKO Wykonano

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE POLITYKA SUROWCOWA 1 POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jan Bromowicz Maciej Bukowski Jerzy Hausner (red.)

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo