Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D Schüttorf Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz."

Transkrypt

1 Założyciel firmy Georg Utz

2 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D Schüttorf Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620 Bremgarten Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Georg Utz Sp. z o.o. Ul. Nowowiejska 34 PL Kąty Wrocławskie Tel Fax George Utz Ltd. Grange Close Clover Nook Industrial Estate GB-Alfreton Derbyshire DE55 4QT Tel. +44 (0) Fax +44 (0)

3 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Georg Utz s.a.r.l. Parc d Activités les 2 B 405, chemin des vignes F Bressolles Tel. +33 (0) Fax +33 (0) Georg Utz Inc North 250 West Edinburgh, IN (USA) Tel Fax POOLTEC AG Dienstleistungszentrum CH-5620 Bremgarten Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Przedstawicielstwa na świecie: Georg Utz Materials Handling (Suzhou) Co., Ltd. 588 Taishan Road, Suzhou New District CN Jiangsu, P. R. China Tel. +86 (0) Fax +86 (0) Australia Belgia Bułgaria Dania Finlandia Grecja Hong Kong Indie Irlandia Izrael Włochy Jordania Nowa Zelandia Holandia Norwegia Austria Filipiny Portugalia Rumunia Rosja Szwecja Singapur Słowacja Słowenia Hiszpania RPA Tajlandia Czechy Turcja Węgry 7

4 Grupa Utz Axel Ritzberger Historia przedsiębiorstwa Drodzy Czytelnicy W imie niu pra cow ni ków gru py Utz chciał bym po dzię - ko wać Pań stwu za czas po świę co ny na za po zna nie się z na szym ka ta lo giem. Nie ma zna cze nia, w ja kim miej scu na świe cie czy ta ją Pań stwo te sło wa: pra cow ni cy Utz mo gą w krót kim cza sie skon tak to wać się z Pań stwem i do ra dzić w za - kre sie naj now szych roz wią zań, do ty czą cych ob rób ki ma te ria łów. A mo że chcą nas Pań stwo od wie dzić nie zwłocz nie w in - ter ne cie? Pod ad re sem r gutz.com znaj du ją się ak tu al ne in for ma cje o pro duk tach, za gad nie nia fa cho we, opi sy na szych pre zen ta cji na tar gach i wszyst ko co war to wie dzieć o gru pie Utz. Cie szy my się z Pań stwa py ta ń (nasz e -ma il in geo r gutz.com) lub od wie dzin na tar gach Założenie firmy Georg Utz, produkcja form w Bremgarten, Szwajcaria 1958 Zakup pierwszej wtryskarki 1960 Zapoczątkowanie produkcji pojemników z tworzywa sztucznego 1967 Nowa budowa firmy i rozbudowa parku maszynowego do 30 wtryskarek 1971 Założenie Georg Utz GmbH w Schüttorf, Niemcy 1973 Zakup największej w tym czasie zbudowanej w Europie wtryskarki o sile zwarcia równej 3000 t do produkcji palet i skrzynio-palet Rozpoczęcie produkcji w technologii termoformowania 1987 Pierwszy certyfikat ISO 1990 Założenie George Utz Ltd. w Alfreton, Wielka Brytania 1992 Założenie Georg Utz s.a.r.l. w Bressolles, Francja 1995 Założenie Georg Utz Holding AG w Bremgarten, Szwajcaria 1996 Założenie POOLTEC AG, przedsiębiorstwa usługowego zajmującego się czyszczeniem pojemników 1997 Założenie Georg Utz Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, Polska Axel Ritzberger CEO Georg Utz Holding AG, Szwajcaria 2003 Założenie Georg Utz Inc. w Columbus, USA 2005 Założenie Georg Utz Materials Handling (Suzhou) Co., Ltd. w Suzhou, Chiny Nowy budynek firmy z zakładem produkcyjnym w USA 8

5 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Utz Polska Wojciech Bytner Historia firmy Cze go Pań stwo mo że cie od nas ocze ki wać? Ze spo łu pro fe sjo nal nych do rad ców, któ rzy chęt nie słu - żą swo im do świad cze niem w zna le zie niu od po wied nie - go roz wią za nia. Na podstawie stan dar do wych pro duk tów, któ re moż na zna leźć w tym ka ta lo gu, ofe ru je my sys te mo we roz - wią za nia sto so wa ne w trans por cie i ma ga zy no wa niu. No wo cze sne wtry skar ki, ma szy ny do for mo wa nia próż nio we go oraz wła sny dział bu do wy form po zwa la ją nam na du żą ela stycz ność w do pa so wy wa niu na szych pro duk tów do in dy wi du al nych po trzeb klien tów. Po nad 60-let nie do świad cze nie Gru py Georg Utz da je nam moż li wość ko rzy sta nia z wy pró bo wa nych roz wią - zań, któ re wdro ży li śmy wraz z na szy mi Klien ta mi w in nych kra jach założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1998 zakup gruntu w Kątach Wrocławskich 2000 start produkcji 2001 uzyskanie certyfikatu ISO 9001: kolejne maszyny do formowania próżniowego oraz stacja frezerska CNC 2005 budowa i uruchomienie hali magazynowej 2007 instalacja 4 dodatkowych silosów 2008 zakup i instalacja wtryskarki Krauss Maffei uzyskanie certyfikatu OHSAS Cer ty fi kat ISO 9000: 2001 jest dla nas pod stawą cią - głej kon tro li ja ko ści pro duk tów oraz sta łe go ulep sza nia sy te mu za rzą dza nia. Je że li po trze bu je cie Pań stwo do dat ko wych in for ma cji, pro szę skon tak to wać się z na mi, a chęt nie spo tka my się z Wa mi i udzie li my fa cho wej po ra dy. Woj ciech Byt ner Dy rek tor Ge ne ral ny Georg Utz Sp. z o.o. Georg Utz Sp. z o.o. Ul. Nowowiejska 34 PL Kąty Wrocławskie Tel Fax

6 Od pomysłu do produktu Pomysł Projektowanie w 3D Systemy konstrukcyjne Na podstawie opracowanego wspólnie z klientem zakresu wymagań nasi konstruktorzy opracowują najpierw projekty, a następnie rysunki techniczne. Stosujemy przy tym różne warianty aktualnych programów konstrukcyjnych. E-Drawing Pierwszym krokiem w celu stworzenia nowego pojemnika są rysunki techniczne. Za pomocą dodatkowych narzędzi nasi konstruktorzy mogą opracować trójwymiarowe projekty graficzne, które już we wczesnym stadium projektowania dadzą wyobrażenie o przyszłym produkcie. CATIA Niektórzy producenci samochodów używają programu CATIA, z którego mogą korzystać również nasi konstruktorzy. Umożliwia on między innymi zaprojektowanie odpowiedniego pojemnika na części techniczne jedynie po wprowadzeniu danych konstrukcyjnych detalu. Produkt nie musi więc istnieć realnie, aby można było stworzyć dla niego optymalny pojemnik i już na etapie projektowania możliwe jest stwierdzenie, czy pojemnik zapewni faktycznie optymalne zabezpieczenie elementom, dla których jest projektowany. Symulacja komputerowa Symulacje komputerowe rozszerzają możliwości projektowania nowych pojemników. Dzięki temu na ekranie można np. włożyć detale do pojemników na części techniczne i sprawdzić w ten sposób dopasowanie gniazd. Obiekty można obracać lub wstawiać płaszczyznę przekroju. 10

7 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Prototyp Produkcja Szybki prototyp W ciągu krótkiego czasu można na podstawie rysunków technicznych zrobić wzorzec produktu. Wykorzystując specjalny rodzaj tworzywa sztucznego można zbudować np. fragment projektowanej wypraski. Tak więc w ciągu 24 godzin możliwe jest sprawdzenie dopasowania gniazd do detalu. Produkcja form Aby na każdym etapie pracy móc korzystać z wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy własnych specjalistów, dysponujemy swoją pracownią form. Wykonanie formy aluminiowej do formowania próżniowego wymaga znacznie mniejszego nakładu czasu i środków niż przygotowanie stalowej formy używanej w procesie formowania wtryskowego, która w zależności od wielkości pojemnika może przyjąć spore wymiary. Po wykonaniu formy zakłada się ją na maszynę, aby wyprodukować pierwsze wzorce. Budowa modelu Aby za pomocą modelu 1:1 móc sprawdzić, czy rzeczywiście pomyślano o wszystkim, na życzenie klienta produkujemy jeden model planowanego pojemnika. Zbudowanie kompletnego modelu wymaga pod każdym względem większego nakładu pracy niż stworzenie szczegółowego wzoru w procesie szybkiego prototypu. Produkcja seryjna Jeżeli nie trzeba wprowadzać dalszych zmian w formie, można rozpocząć produkcję seryjną. Pojemniki, wypraski na części techniczne oraz palety są automatycznie zdejmowane z maszyny, a następnie układane w stosy, pakowane i wysyłane. 11

8 Proces produkcyjny For mo wa nie wtry sko we Su ro wiec Ma te ria łem słu żą cym do pro duk cji po jem ni ków z two rzy wa sztucz ne go jest gra nu lat. Cho dzi tu o ma łe gra nul ki z two - rzy wa sztucz ne go, do któ rych czę sto do da je się jesz cze barw nik. Gra nu lat jest skła do wa ny w du żych si lo sach i stąd do pro wa dza ny do wtry skar ki. 1 Ma szy na Naj istot niej szą czę ścią ma szy ny jest cy lin der, w któ re go wnę trzu po ru sza się śru ba przy po mi na ją ca kor ko ciąg. Gra - nu lat jest trans por to wa ny do dy szy, przed któ rą za mon to - wa na jest for ma wtry sko wa. W dro dze do te go miej sca gra nul ki z two rzy wa sztucz ne go są pod grze wa ne, mie lo ne i mie sza ne, aż po wsta nie z nich lep ka ma sa. Pro duk cja Dwa stemple ściskają razem obie części formy i tworzywo sztuczne jest wtłaczane we wszystkie zagłębienia formy. Teraz produkt jest chłodzony. Na stęp nie for ma się otwie ra i ro bot wy cią ga go to wy po jem nik. Ca ły pro ces jest po wta - rza ny od strza łu do strza łu. Wa run ki tech no lo gicz ne For my wtry sko we są wy ko ny wa ne z naj wyż szej ja ko ści sta li, a ich pro duk cja wy ma ga du żych na kła dów pra cy. Ma - szy ny mu szą się ce cho wać ogrom ną si łą zwar cia, aby zło - żyć obie po ło wy for my. Są to czyn ni ki, któ re obok su row - ca, barwnika, wiel ko ści za mó wie nia oraz cza su ko niecz ne - go do przy go to wa nia pro duk cji form, wpły wa ją na ce nę pro duk tu koń co we go Przygotowanie procesu wtryskiwania Otwarcie formy, granulat w zbiorniku. Rozpoczęcie procesu wtryskiwania Zamknięcie formy, granulat przedostaje się do ślimaka. 3 Proces wtryskiwania Forma jest zamknięta, granulat jest podgrzewany i wtryskiwany w postaci lepkiej masy przez dyszę do zagłębień formy Zakończenie procesu wtryskiwania Pojemnik zostaje schłodzony. Koniec cyklu produkcji Forma otwiera się, robot wyciąga pojemnik; w zbiorniku gotowa jest już kolejna porcja surowca. 12

9 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo For mo wa nie próż nio we Su ro wiec Ma te ria łem słu żą cym do pro duk cji po jem ni ków na czę ści tech nicz ne są pły ty z two rzy wa sztucz ne go, ukła da ne w sto sy na spe cjal nym pod no śni ku, a na stęp nie pod no szo - ne przez przy ssaw ki i do pro wa dza ne po je dyn czo do ma szy ny do for mo wa nia próż nio we go. 1 Ma szy na W dol nej czę ści ma szy ny znaj du je się for ma. Pły ta z two rzy wa sztucz ne go zo sta je umo co wa na po mię dzy for - mą a urzą dze niem na grze wa ją cym. Pro duk cja Pod grza na pły ta sta je się ła twa w for mo wa niu. Wy two rzo ne w ma szy nie pod ci śnie nie wcią ga ma te riał do for my. Na ko - niec go to wy po jem nik na czę ści tech nicz ne na le ży jesz cze do ciąć do wy ma ga ne go wy mia ru. 2 Wa run ki tech no lo gicz ne For my próż nio we są naj czę ściej wy twa rza ne z alu mi nium. Wy ma ga nia tech nicz ne do ty czą ce wy trzy ma ło ści są tu znacz nie niż sze niż w przy pad ku form wtry sko wych, dla te go moż na je wy pro du ko wać w krót szym cza sie i przy ko rzyst niej szych ce nach. Przy tej tech ni ce opła cal na jest pro duk cja na wet nie wiel kich par tii go to wych wy ro bów Proces podgrzania Płyta lub folia z termoplastycznego tworzywa sztucznego zostaje umocowana w ramie naprężającej i podgrzewana za pomocą odpowiedniego źródła ciepła, aż stanie się plastyczna. Rozpoczęcie formowania Gdy płyta po podgrzaniu jest już łatwa do formowania, promienniki zostają wycofane. Formowanie: wytworzenie nadciśnienia Forma zostaje podniesiona. Pompa wytwarza nadciśnienie (przedmuchiwanie). Formowanie: wytworzenie próżni Ciśnienie powietrza rozciąga wstępnie podgrzaną płytę i forma podjeżdża do rozciągniętej płyty. Powietrze znajdujące się pomiędzy płytą a formą zostaje wyssane (próżnia). Gotowe! Podciśnienie dociąga miękką płytę do ścianek formy w taki sposób, że kontury zostają dokładnie odwzorowane. 5 13

10 Dalsza obróbka Zastosowanie robotów Wyjątkowo duże i ciężkie pojemniki są nie tylko wyciągane z maszyny automatycznie, lecz są też przekazywane przez roboty do dalszej obróbki. Dzięki temu nasi pracownicy mają więcej czasu na przeprowadzenie kontroli jakości wytworzonych produktów. Frezarki CNC Częstą operacją przy dopracowywaniu pojemników z tworzywa sztucznego jest frezowanie. W celu dokonywania tych czynności posiadamy sterowane komputerowo centrum obróbki zaopatrzone we frezarkę CNC, która pracuje w pięciu osiach. Zgrzewanie wibracyjne Jeżeli elementy z tworzywa sztucznego muszą być połączone ze sobą na dużych powierzchniach, wówczas jest to dokonywane zazwyczaj maszynowo poprzez zgrzewanie wibracyjne. Elementy poddane są przy tym wzajemnemu tarciu o wysokiej częstotliwości i przez wytworzoną w ten sposób wysoką temperaturę dochodzi do trwałego połączenia. W naszych maszynach możliwe jest zgrzewanie również dużych pojemników, do wymiaru 800 x 600 mm. Automatyczne nanoszenie kodu kreskowego W celu identyfikacji pojemników i ich zawartości często nanosi się kody kreskowe. Aby zautomatyzować ten proces, robot układa pojemnik w danej pozycji, tak aby maszyna mogła nakleić w przewidzianym do tego miejscu etykietę z kodem kreskowym. 14

11 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Prace manualne Pomimo rozwiniętej techniki praca ludzka jest niezastąpiona. Maszyna może wykonać indywidualne wyposażenie pojemnika tylko wówczas, gdy czynność taka składa się z zawsze powtarzalnych etapów. Frezowanie Otwory inspekcyjne na bocznych ściankach pojemników z tworzywa sztucznego często frezowane są ręcznie. W przeciwnym razie praca ta musi być wykonana ręcznie. Spawanie Niektóre niewielkie partie gotowych pojemników trzeba rozciąć, aby następnie zespawać je odpowiednio do indywidualnych wymiarów. Zgrzewanie punktowe Duża część naszych pojemników z tworzywa sztucznego jest wyposażona w kieszenie na etykiety, które są spawane na ściankach spawarką elektrodową. 15

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych

Rekordowe polskie drogi. Obecnie całkowita długość najważniejszychdrógpublicznych rp.pl Modernizacja roku OgólnOPOlski konkurs edycja XiX 24 kwietnia 2015 Dodatek specjalny Element rozwoju lokalnego i rewitalizacji PawełOrłOwski pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Histolith Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Spis treści Wstęp 3 Historia firmy Caparol 4 Farby mineralne 5 Farby wapienne 12 Program materiałów wapiennych Histolith 14

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo