Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim"

Transkrypt

1 Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu InfoGeoLog: Informatyka Geoinformacja Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców POKL /12-00 Łódź, 18 marca 2013

2 1. Kierunek: Technologie informatyczne w logistyce studia w języku angielskim 2. Zwięzły opis kierunku Program studiów Technologie Informacyjne w Logistyce został opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw i instytucji, w których mogą zostać zatrudnieni absolwenci. Uwzględniono w nim nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii wykorzystywanych w logistyce, co zapewnia unikalny charakter tego kierunku. Studenci kształceni będą w zakresie: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, nowoczesnych rozwiązań w transporcie krajowymi i międzynarodowym, gospodarki magazynowej, z naciskiem na automatykę, robotykę i inne nowoczesne technologie, telekomunikacji i informatycznych systemów wykorzystywanych w logistyce, zastosowania proekologicznych technologii transportowych, stosowanych w magazynach, opakowaniach i logistyce zwrotnej. Zajęcia będą prowadzone, przy współpracy Wydziału Zarządzania UŁ, Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, przez doświadczoną kadrę akademicką UŁ oraz praktyków z kraju i zagranicy. 3. Poziom: pierwszy stopień 4. Profil: praktyczny 5. Forma studiów: stacjonarne 6. Zasadnicze cele kształcenia: Celem studiów jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy - przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, operatorów świadczących usługi transportu i magazynowania, a także szeroko pojętego sektora usług publicznych w zakresie obsługi procesów logistycznych (obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja). Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę na temat obecnie stosowanych technologii informatycznych i będą potrafili wykorzystać ją do usprawniania i optymalizowania procesów logistycznych, związanych z przepływem towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), materiałów i informacji. Specjalność dostarcza studentom kompleksowej wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Program kierunku pozwala studentowi nabyć umiejętności najbardziej przydatnych w praktyce, związanych z: zasadami planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych;

3 różnorodnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesach zakupu, organizacji produkcji, magazynowaniu, transporcie, obsługi klienta; najnowszymi metodami optymalizacji decyzji logistycznych, jak np. ilości zapasów, lokalizacji źródeł zakupu; automatyką w procesach logistycznych. Absolwent posiada umiejętność doboru i odpowiedniego wykorzystania narzędzi informatycznych do budowy modeli analitycznych i analizy predykcyjnej oraz sprawnie posługuje się narzędziami informatycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów w logistyce. Potrafi modelować i optymalizować procesy realizowane w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych oraz jakościowych, dostępnych jako osobne oprogramowanie specjalistyczne, funkcjonalności w systemach klasy ERP lub w narzędziach ogólnodostępnych np. arkuszu kalkulacyjnym. 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 8. Możliwość zatrudnienia i kontynuacji kształcenia absolwenta Rozwijająca się infrastruktura regionu łódzkiego oczekuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników przygotowanych do pełnienia kluczowych zadań związanych z obsługą procesów w łańcuchu logistycznym. Każda współczesna organizacja zajmująca się logistyką powinna być wyposażona w narzędzia informatyczne, bo tylko przy ich użyciu jest w stanie w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości jakie podsuwa współczesna koncepcja logistyki. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych w podmiotach gospodarczych, w których zaimplementowane są procesy logistyczne. Docelowym rynkiem pracy absolwentów kierunku pierwszego stopnia są stanowiska średniego szczebla. Absolwenci mogą być zatrudniani m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu; specjalista do spraw sprzedaży; agent do spraw zakupów; zaopatrzeniowiec; pracownik działu logistyki; spedytor i specjaliści ds. zarządzania magazynem. 9. Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: Studia są kierowane do absolwentów szkół średnich, legitymujących się dobrą znajomością języka angielskiego oraz zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu logistyki i informatyki. Specjalistyczna wiedza informatyczna nie jest wymagana. W ramach struktury studiów będą prowadzone obligatoryjne zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki, języka angielskiego i kompetencji

4 interpersonalnych. Podczas zajęć student będzie miał możliwość poznania wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. 10. Zasady rekrutacji z limitem na kolejny rok akademicki Kierunek: Technologie Informatyczne w Logistyce (studia w języku angielskim)* *od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym Orientacyjny limit miejsc: 60 (Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 48 osób) Zasady rekrutacji: Kategoria przedmiotu 1 maksymalnie jeden (wymagany) PP x 1,5 PR x 4 2 maksymalnie jeden (wymagany) PP x 1 PR x 3 3 maksymalnie dwa (nie wymagane) PP x 0,5 PR x 1 Przedmioty: Język obcy ( angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) Matematyka Geografia Historia WOS Informatyka Matematyka Geografia Historia WOS Informatyka Kategoria 1 i 2 może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo Kategoria 3 może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność. 11. Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: nauki o zarządzaniu, nauki ekonomiczne, nauki ścisłe 12. Obszar: nauki społeczne, nauki ścisłe

5 13. Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i ścisłych Kod własny Kierunkowe efekty kształcenia Treść efektu A. Wiedza Efekty dotyczące Kierunku zgodne z efektami obszarowymi Kod obszarowy 08T-1P_W01 Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, w szczególności w zakresie dyscyplin: nauki o zarządzaniu, ekonomii, oraz ich relacji do innych nauk. S1P_W01 08T-1P_W02 Posiada wiedzę o różnych typach organizacji realizujących zadania logistyki. S1P_W02 08T-1P_W03 Posiada wiedzę o relacjach między organizacjami, realizującymi zadania logistyki. S1P_W03 08T-1P_W04 Zna rodzaje więzi społecznych w relacjach pomiędzy partnerami działającymi w sieci dostaw. S1P_W04 08T-1P_W05 Posiada wiedzę o człowieku jako uczestniku procesów logistycznych. S1P_W05 08T-1P_W06 Posiada wiedzę o metodach i narzędziach wykorzystywanych w organizacjach, realizujących zadania logistyki. S1P_W06 08T-1P_W07 Posiada wiedzę o regułach oraz normach organizacyjnych i prawnych stosowanych w przedsiębiorstwach, realizujących zadania logistyki. S1P_W07 08T-1P_W08 Ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym do budowania i analizowania modeli i X1P_W02 procesów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, realizujących zadania logistyki. Zna podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego oraz systemy i narzędzia X1P_W04 08T-1P_W09 informatyczne ogólnodostępne i dedykowane stosowane w zakresie obsługi procesów logistycznych. Zna i rozumie podstawy metod obliczeniowych oraz cel i metody ich wykorzystania do X1P_W05 08T-1P_W10 pozyskiwania, modelowania i analizy procesów oraz struktur logistycznych. 08T-1P_W11 08T-1P_W12 08T-1P_W13 08T-1P_W14 08T-1P_U01 08T-1P_U02 08T-1P_U03 08T-1P_U04 Zna zasady ochrony własności patentowej i prawa autorskiego, w tym praw dotyczących wykorzystywanego oprogramowania oraz praw własności zasobów w sieci Internet. Efekty dotyczące Kierunku specyficzne dla Kierunku Zna ogólne zasady warunkujące skuteczny i efektywny przepływ produktów i informacji w procesach transportowych i magazynowych oraz znaczenie infrastruktury dla sprawnej realizacji tych przepływów. Ma wiedzę na temat procesów realizowanych w ramach łańcucha dostaw i wymagań standardów jakości, pozwalających zapewnić sprawny przepływ towarów we właściwej ilości, oczekiwanej jakości, w wymaganym terminie i po optymalnych kosztach. Ma podstawową wiedzę z zakresu sterowania i automatyki oraz problematyki manipulatorów i robotów przemysłowych. B. Umiejętności Efekty dotyczące Kierunku zgodne z efektami obszarowymi Potrafi dostrzec oraz dokonać interpretacji zjawisk zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia logistyki. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów zachodzących w organizacjach realizujących zadania logistyki. Posiada umiejętność analizy przyczyn i przebiegu procesów zachodzących w organizacjach realizujących zadania logistyki. Potrafi prognozować i optymalizować procesy realizowane w łańcuchu dostaw obejmującym otoczenie oraz materialne i niematerialne zasoby przedsiębiorstw z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych oraz jakościowych, wspieranych przez narzędzia informatyczne. X1P_W08 S1P_U01 S1P_U02 S1P_U03 S1P_U04 08T-1P_U05 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu logistyki w praktyce. S1P_U06 08T-1P_U06 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć zarządzania procesami logistycznymi. S1P_U09 08T-1P_U7 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku S1P_U10

6 08T-1P_U8 08T-1P_U9 08T-1P_U10 08T-1P_U11 08T-1P_U12 08T-1P_U13 08T-1P_U14 08T-1P_K01 08T-1P_K02 08T-1P_K03 08T-1P_K04 08T-1P_K05 08T-1P_K06 08T-1P_K07 08T-1P_K08 08T-1P_K09 angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć koncepcji logistyki. Posiada umiejętność tworzenia modeli doboru danych potrzebnych do rozwiązania problemu oraz potrafi wyciągać wnioski na podstawie wyników w zakresie zagadnień związanych z logistyką. Potrafi planować i wykonywać badania doświadczalne / obserwacje dla fragmentów procesów logistycznych wykorzystując w tym celu narzędzia informatyczne, jak również dokonywać różnorodnej analizy uzyskanych wyników. Posiada umiejętność wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych do obsługi procesów logistycznych. Ma umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w zakresie ogólnym oraz terminologii związanej z logistyką i informatyką. Efekty dotyczące Kierunku specyficzne dla Kierunku Posiada podstawową umiejętność planowania zapasów, procesów produkcji, sprzedaży oraz organizacji dostaw do klienta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych dedykowanych i ogólnodostępnych (systemy klasy ERP, bazy danych, arkusze kalkulacyjne). Potrafi wykorzystać funkcjonalność systemów informatycznych i narzędzi TI odpowiednio dobranych do danego procesu logistycznego. Potrafi dopasować elementy automatyki do procesów logistycznych. C. Postawy Efekty dotyczące Kierunku zgodne z efektami obszarowymi Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi odpowiednio określić podstawowe priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w obszarze logistyki, tak w przedsiębiorstwach, jak i w jednostkach sektora publicznego. Umie uczestniczyć w projektowaniu procesów/ struktur w ramach łańcucha logistycznego; zna aspekty prawne, ekonomiczne oraz potrafi przewidzieć w podstawowym zakresie ich skutki. Potrafi uzupełniać nabytą wiedzę z zakresu logistyki i doskonalić umiejętności przydatne w tym obszarze. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie funkcjonowania systemu logistycznego organizacji. Ma świadomość ważności i zrozumienie prawnych uwarunkowań (w tym kwestii ochrony własności intelektualnej) i związanej z tym odpowiedzialności. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem technologii informatycznych, umożliwiających planowanie, organizowanie i kontrolowanie podstawowych procesów logistycznych. X1P_U02 X1P_U03 X1P_U04 X1P_U10 S1P_K01 X1P_K01 S1P_K02 X1P_K02 S1P_K03 X1P_K03 S1P_K04 X1P_K04 S1P_K05 S1P_K06 S1P_K07 X1P_K07 X1P_K06 S1P_K04 X1P_K Związek studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju Kierunek studiów Technologie informacyjne w logistyce w języku angielskim jest zgodny z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego na lata Uniwersytet Łódzki, bierze aktywny udział w rozwoju miasta, regionu i całego kraju, reagując m.in. na zapotrzebowanie na nowe dyscypliny nauki poprzez tworzenie nowych kierunków studiów dających możliwość utworzenia nowej ścieżki kształcenia, która odpowiada zainteresowaniom poznawczym kadr poszczególnych Wydziałów.

7 Rolą Uniwersytetu Łódzkiego jest również budowanie współpracy międzynarodowej. Student kierunku Technologie informatyczne w logistyce w języku angielskim ma możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z zagranicy, zdobywania doświadczenia przez udział w krajowych i zagranicznych stażach w placówkach badawczych, naukowych i przemysłowych, co daje mu perspektywę nauki w zróżnicowanej społeczności oraz nawiązywania kontaktów ze specjalistami z kraju i zagranicy. Przyjęta misja i strategia Wydziału Zarządzania są zgodne z misją i strategią Uniwersytetu Łódzkiego i stanowią ich uszczegółowienie na szczeblu Wydziału. Strategia ta zakłada m.in.: współpracę z praktyką gospodarczą, ofertę przedmiotów do wyboru, interdyscyplinarne podejście do tworzenia programów studiów, współpracę z zagranicą (wymiana studentów, prowadzenie zajęć przez wykładowców z zagranicy), a w przypadku studiów I stopnia strategia zakłada między innymi zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności zawodowych, dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku pracy. 15. Różnice w stosunku do innych programów kształcenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w UŁ/Wydziale Dzięki przeprowadzonej analizie rynku pracy oraz bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami (produkcyjnymi, dystrybucyjnymi oraz operatorami logistycznymi, takimi jak Dachser, Schenker, Rossmann, Bosch, ABB, Philips, Procter & Gamble, EPAL) oraz przy zaangażowaniu władz regionu koncentrujących się na pozyskiwaniu nowych inwestycji w zakresie logistyki możliwe było określenie oczekiwanej od nowozatrudnionych pracowników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Pozwoliło to zaprojektować nowy program kształcenia na międzywydziałowym kierunku Logistyka w pełni odpowiadający założeniom KRK dla profilu praktycznego. Treści poszczególnych przedmiotów odpowiadają zgłoszonym oczekiwaniom tych przedsiębiorstw w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Program uwzględnia zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz automatyki i robotyki w procesach produkcji, dystrybucji, transporcie i magazynowaniu. Program ten ściśle wpisuje się w Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jego treści nawiązują do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, standardów zarządzania z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju transportu oraz szeroko pojętej ekologistyki. 16. Plany studiów - Załącznik 1

8 17. Bilans punktów ECTS wraz ze wskaźnikami charakteryzującymi program studiów Bilans punktów ECTS: opis typu zajęć suma godzin suma punktów udział procentowy (punktowy) podstawowy ,7% ogólnouczelniany ,4% wybieralny ,7% praktyczny ,9% wymagające udziału naucz , ,4% 18. Tabela określająca relacje między efektami kierunkowymi a efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych przedmiotów lub modułów procesu kształcenia (macierz efektów kształcenia) Załącznik Opis sprawdzania efektów kształcenia w ramach programu z odniesieniem do konkretnych przedmiotów lub modułów procesu kształcenia (metody zaliczeń) Załącznik Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk Praktyki 2 miesięczne odbywają się po semestrze 3, a zdobyte przez Studenta punkty ECTS przypisywane są do semestru 4. Zasady i formy odbywania praktyk reguluje Zarządzenie nr 7 Rektora UŁ z dnia Wykaz i wymiar szkoleń obowiązkowych, w tym szkoleń BHP Szkolenie biblioteczne nie jest obowiązkowe. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku I i II stopnia studiów i odbywa się drogą e-learningową.

9 22. Minimum Kadrowe dla Kierunku Minimum Kadrowe dla kierunku TILOG tytuł/stopień/imię i nazwisko pracownika samodzielnego UŁ 1. Prof. zw. Dr hab. Jerzy Zieliński 2. Prof. zw. Dr hab. Stanisław Walczak 3. Dr hab. Remigiusz Kozłowski, Prof. UŁ (Kierownik Merytoryczny Kierunku) stopień/imię i nazwisko pracownika UŁ 1. Dr Anna Pamuła (Koordynator Kierunku) 2. Dr Radosław Jadczak 3. Dr Marek Majewski 4. Dr Anna Wronka 5. Dr Krzysztof Podlaski 6. Dr Beata Gontar 23. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia Rada Programowa Kierunku tytuł/stopień, Imię i Nazwisko członka Rady, nazwa reprezentowanej Organizacji 1. Dr Anna Pamuła, Wydział Zarządzania UŁ 2. Dr Radosław Jadczak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ 3. Dr Marek Majewski, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 4. Dr Krzysztof Podlaski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ 5. Mgr Grzegorz Lichocik, Dachser Sp. z o.o. 6. Mgr Paweł Wojciechowski, European Pallet Association EPAL - Düsseldorf... Podpis Kierownika Kierunku... Podpis Dziekana Wydziału Zarządzania

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Pracownik pozycjonowania stron internetowych (351403)

Pracownik pozycjonowania stron internetowych (351403) Pracownik pozycjonowania stron internetowych (351403) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo