Zaawansowane metody ultradźwiękowej kontroli wybranych podzespołów mechanicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane metody ultradźwiękowej kontroli wybranych podzespołów mechanicznych"

Transkrypt

1 Zaawansowane metody ultradźwiękowej kontroli wybranych podzespołów mechanicznych 1. Wstęp Zgrzewanie oporowe (punktowe i garbowe) jest najbardziej popularną techniką łączenia cienkościennych konstrukcji stalowych w przemyśle samochodowym. We współczesnych systemach produkcyjnych coraz większą rolę spełniają wymagania jakościowe dotyczące wytwarzanych wyrobów. Spowodowało to gwałtowne zapotrzebowanie na nieniszczące techniki pozwalające badać właściwości mechaniczne, skład chemiczny, strukturę materiałów oraz nieciągłości wewnętrzne. Istnieje wiele aplikacji ultradźwiękowych, dzięki którym możliwa jest ocena jakości zgrzein punktowych, począwszy od badań manualnych pojedynczą głowicą, a skończywszy na skomplikowanych układach skanujących. Stosowana do chwili obecnej destrukcyjna kontrola jest czasochłonna, i pociągająca za sobą koszty w postaci złomu generowanego podczas badania. Wdrożenie nowej technologii badań nieniszczących w dużym zakładzie z przemysłu motoryzacyjnego znacznie ograniczy wydatki związane ze składowaniem i recyklingiem złomu oraz zwiększy liczbę przebadanych elementów. Rozwój metod ultradźwiękowych i algorytmów interpretacji sygnału ultradźwiękowego ewaluował przez minione dziesięciolecia. Badania zgrzein punktowych były szczególnie trudne, ze względu na ograniczenia związane z bardzo małą grubością zgrzewanych połączeń (poniżej 3mm). Dopiero rozwój techniki w ostatnich latach pozwolił na doskonalenie metody ultradźwiękowej i wykorzystanie różnych parametrów fali akustycznej do oceny złącz zgrzewanych punktowo. 2. Badania off-line Systemy ultradźwiękowe stosowane do kontroli jakości zgrzein punktowych stosowane są od kilkunastu lat. Trudności w ich wdrożeniu polegały na wykonaniu takiego przetwornika ultradźwiękowego, aby długość fali w badanym materiale była mniejsza niż grubość badanej pojedynczej blachy. Rozwój techniki pozwolił w ostatnich latach na opracowanie kilku systemów do ultradźwiękowej kontroli jakości zgrzein punktowych po procesie zgrzewania. Badania ultradźwiękowe po procesie zgrzewania (tzw. badania OFF-LINE) w ostatnich kilku latach stały się bardzo popularne. Mają szereg zalet w porównaniu do badań niszczących (próby wyłuskiwania). Główne z nich to eliminacja złomu pobadaniowego oraz znaczne skrócenie czasu badania, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów. Niewątpliwą zaletą tego typu stanowisk do badań jest ich mobilność i możliwość przeprowadzania badań w różnych miejscach na linii produkcyjnej, jak również w warunkach polowych na gotowych elementach. Na rys przedstawiono kompletną aplikację do badań połączeń zgrzewanych punktowo.

2 Rys Kompletny system do oceny jakości zgrzein punktowych a), ultradźwiękowa głowica badawcza b). Badania własne Kompletny system do kontroli jakości zgrzein punktowych składa się z: komputera z odpowiednim oprogramowaniem, karty rozszerzeń, nadajnika i odbiornika sygnału ultradźwiękowego, głowicy badawczej z kablem przyłączeniowym, pilota i przetwornika sygnału z pilota, membran gumowych oraz środka sprzęgającego głowicę badawczą z badanym złączem zgrzewanym. Warto zaznaczyć, iż na linii produkcyjnej ze względu na środowisko pracy wykorzystuje się komputery stacjonarne. Wyposażenie urządzenia w zdalne sterowanie (pilot) daje operatorowi możliwość zmiany parametrów urządzenia bez konieczności korzystania z klawiatury i myszy. Zasada badań wykorzystuje metodę echa. Przetwornik ultradźwiękowy umieszczony jest w pewnej odległości od elastycznej membrany, a fala ultradźwiękowa doprowadzona jest do niej za pomocą wodnego odcinka tzw. linii opróżniającej. Budowę głowicy do badań manualnych OFF-LINE przedstawiono na rys.2.2. Rys Schemat badania złącza zgrzewanego punktowo głowicą ultradźwiękową i otrzymany obraz odbić sygnału dla zgrzeiny bez niezgodności (poprawnej) Na rys.2.2. uwidoczniono impulsy, które obserwowane są w przypadku, gdy zgrzeina jest poprawna. Wytworzone jednorodne jądro zgrzeiny nie stanowi przeszkody dla impulsów fali ultradźwiękowej. Na defektoskopie widoczne są impulsy, które są wynikiem kolejnych odbić wiązki ultradźwiękowej od tylnej ściany badanych materiałów. W przypadku, gdy wewnątrz zgrzeiny występuje niezgodność (np. pusta przestrzeń) rys.2.3, impuls odbity od nieciągłości powstałej w wyniku różnicy ośrodków dotrze do

3 głowicy szybciej niż odbity od tylnej ściany. Wyskalowanie defektoskopu umożliwia ocenę odległości wady od powierzchni głowicy. Obraz uzyskiwany w przypadku wykrycia niezgodności przedstawiono na rys Rys Schemat badania złącza zgrzewanego punktowo głowicą ultradźwiękową i otrzymany obraz odbić sygnału dla zgrzeiny z niezgodnością Istnieje kilka rodzajów kryteriów oceny obrazów badań ultradźwiękowych. Umożliwiają one rozpoznanie ewentualnych niezgodności. Przy ocenie niezgodności brane pod uwagę są następujące kryteria: - ilość odbić od tylnej ściany badanej próbki, - tłumienie fali ultradźwiękowej (wyrażone w db), - ilość odbić od ewentualnych niezgodności oraz ich położenie, - przebieg amplitudy impulsów. Metody oceny wymiarów niezgodności są oparte głównie na porównaniu amplitudy rejestrowanych sygnałów dla określonych sztucznych niezgodności (wzorców). Wymiary niezgodności otrzymane w wyniku interpretacji obrazu z defektoskopu mogą różnić się znacznie od rzeczywistych rozmiarów tych niezgodności. Wynika to z różnorodnej zdolności odbijania fal ultradźwiękowych przez zróżnicowane reflektory. Czynniki wpływające na zdolność odbijania fal akustycznych to: wielkość, kształt, struktura i położenie niezgodności oraz parametry wiązki ultradźwiękowej (np. rodzaj fal i częstotliwość). Istotna jest również odległość głowicy od niezgodności oraz jej średnica. Nieciągłości płaskie, korzystnie zorientowane względem wiązki fal (prostopadle), mają dobre właściwości refleksyjne. Wymienione wcześniej systemy mają możliwość identyfikacji niezgodności typowych dla połączeń zgrzewanych punktowo tj.: brak zgrzania, przyklejenie, zbyt mała średnica jądra, przepalenie. Obrazy ultradźwiękowe wraz z odpowiadającymi im niezgodnościami przedstawiono na rys i 2.5. W tabeli 2.1. przedstawiono rysunki kształtu zgrzein, ciąg odbitych impulsów oraz ich interpretację.

4 Tabela 2.1. Schematyczny widok zgrzeiny, obrazu defektoskopowego i jego interpretacja Oznaczenie Zgrzeiny Obraz defektoskopow y Interpretac ja - duża średnica jądra zgrzeiny, Zgrzeina poprawna - dobra głębokość przeniknięci a jądra zgrzeiny, - gruboziarnis ta struktura jądra, -duża średnica jądra, Zgrzeina poprawna o minimalnych wymiarach -niewielka głębokość przeniknięcia jądra zgrzeiny, Zgrzeina niepoprawna za małe jądro zgrzeiny - jądro zgrzeiny istnieje, jest jednak mniejsze niż minimalna wymagana śre-dnica jądra,

5 Zgrzeina niepoprawna bardzo małe jądro zgrzeiny - jądro zgrzeiny istnieje ale jest bardzo małe, Zgrzeina niepoprawna brak wtopienia przyklejenie - brak wtopienia, jądro zgrzeiny nie powstało Do tej pory badania ultradźwiękowe zgrzein nie zostały w żaden sposób znormalizowane. Wszelkie normy i publikacje dotyczące badań ultradźwiękowych dotyczą elementów o grubościach powyżej 3mm. Aby więc identyfikacja ewentualnych niezgodności mogła być przeprowadzona w sposób właściwy, konieczne jest stosowanie się do wytycznych producenta, kierowników działów kontroli jakości i samych operatorów. Przyjęto, iż częstotliwości głowic ultradźwiękowych z uwagi na cienkościenność badanych elementów powinny wynosić min. 20MHz, co odpowiada długości fali podłużnej w stali λ 0.3mm. Ponadto wiązka ultradźwiękowa głowicy badawczej powinna swym przekrojem obejmować prawidłowo utworzoną zgrzeiną. Z tego względu jej średnica powinna być w przybliżeniu równa wymaganej średnicy jądra zgrzeiny (nigdy nie powinna być mniejsza). W przeciwnym przypadku zgrzeina z niezgodnością może zostać zakwalifikowana jako zgrzeina poprawna. Zalecaną średnicę głowicy badawczej, najmniejszą wymaganą średnicę jądra i najmniejszą wymaganą średnicę zgrzeiny, w zależności od grubości zgrzewanych blach wg normy VW przedstawiono w tabeli 2.2. (przy założeniu, że grubość blach jest jednakowa). Tabela 2.2. Zależność średnicy jądra i średnicy zgrzeiny oraz dobór ultradźwiękowej głowicy badawczej od grubości blach (na podstawie normy VW ) Najmniejsza grubość blachy g [mm] Najmniejsza wymagana średnica jądra d [mm] 0,50 2,5 3,15 0,55 2,6 3,15 0,60 2,7 3,15 0,65 2,8 3,15 0,70 2,9 3,15 0,75 3,0 3,6 Średnica głowicy [mm]

6 0,80 3,1 4,0 0,85 3,2 4,0 0,90 3,3 4,0 1,00 3,5 4,5 1,20 3,8 5,0 1,50 4,3 5,6 1,75 4,6 5,6 1,80 4,7 6,0 2,00 4,9 6,0 2,25 5,3 6,4 2,50 5,5 6,7 2,75 5,8 7,2 Producenci aplikacji do badań ultradźwiękowych oferują głowice o różnej średnicy i kilku częstotliwościach pracy, tak aby można było je stosować do różnych materiałów o różnej grubości, bez obawy błędnego wskazania. Na rys. 2.4.a przedstawiono wynik badania ultradźwiękowego. Na jego podstawie ocenić można czy powstała zgrzeina jest prawidłowa. Świadczy o tym krótki ciąg odbić i silne wytłumienie kolejnych impulsów. Potwierdzają to badania metalograficzne (rys. 2.4.b) a) b) Rys Wynik badania ultradźwiękowego- a) oraz widok makroskopowy badanego złącza zgrzewanego b), (zgrzeina poprawna) Kolejne rysunki przedstawiają przebiegi impulsów (rys. 2.5a) oraz obraz zgładu metalograficznego (rys. 2.5b) w przypadku złącz zgrzewanych z niewłaściwie uformowanym jądrem zgrzeiny. Długie i słabo wytłumione ciągi impulsów świadczą o wyraźnym braku przetopu.

7 a) b) Rys Wynik badania ultradźwiękowego a) oraz widok makroskopowy badanego złącza zgrzewanego b), (brak przetopu.) Jednym z najsłabszych ogniw omawianych systemów jest ciągle czynnik ludzki. Badania ultradźwiękowe są bowiem przeprowadzane manualnie, z tego względu wiedza i doświadczenie operatora odgrywają w tym przypadku znaczną rolę. Korzystając z urządzeń firmy GM Manufacturing z Gliwic na Politechnice Wrocławskiej przeprowadzono testy wspomnianego systemu, w wyniku których stwierdzono, iż największe znaczenie przy ocenie jakości połączeń zgrzewanych mają: siła docisku głowicy i kąt jej ustawienia. Gdy docisk głowicy do badanego przedmiotu jest zbyt mały, wiązka ultradźwiękowa nie obejmuje swoim przekrojem całej zgrzeiny i istnieje niebezpieczeństwo zakwalifikowania złącza z niezgodnością jako złącza prawidłowego. Kąt ustawienia głowicy względem badanej powierzchni powinien być zbliżony do 90º, w przeciwnym wypadku fala odbita nie trafia do głowicy, co powoduje spadek amplitudy rejestrowanych impulsów. Na rys przedstawiono wynik badania zgrzeiny wykonanych z blachy mm. Rys Przykład badania zgrzeiny punktowej przy użyciu aplikacji wykorzystywanej w GM Manufacturing Gliwice. Zgrzeina prawidłowa. Opracowanie własne

8 Poza omówionym, najbardziej popularnym ultradźwiękowym systemem do badań po procesie trwają prace nad bardziej zaawansowanymi aplikacjami, z funkcjami skanowania lub ze specjalnymi głowicami mozaikowymi. 2.1 Automatyczna kontrola zgrzein punktowych Oczywistym wydaje się być fakt, iż tempo badań manualnych odbiega znacznie od szybkości procesu zgrzewania. Z uwagi na ograniczone możliwości, szczegółowej kontroli poddawane są szczególnie istotne elementy konstrukcji. W praktyce przemysłowej oznacza to w najlepszym wypadku kontrolę kilku sztuk danego elementu na zmianę. Z tego względu metodę tę rozbudowano, automatyzując proces kontroli i wprowadzając system wizyjny do lokalizacji danej zgrzeiny. Kompletny system jest wyposażony w następujące bloki: blok systemu UT, blok, systemu VT, sterowanie robota i sterowanie głowicy. Wszystkie dane zapisywane są na bieżąco w bazie danych. System wizyjny odpowiedzialny jest za detekcję zgrzeiny punktowej na danym obszarze rys Rys.2.7. Lokalizacja zgrzeiny punktowej przez system wizyjny Po dokonaniu lokalizacji zgrzeiny następuje automatyczna kontrola za pomocą klasycznej głowicy do badań manualnych, umieszczonej na ramieniu manipulatora (rys. 2.8.). Manipulator o trzech stopniach swobody umożliwia przyłożenie głowicy do elementu, nawet w przypadku, gdy powierzchnia zgrzeiny nie jest prostopadła do powierzchni membrany głowicy badawczej.

9 Rys Stopnie swobody manipulatora wykorzystywanego do automatycznej oceny jakości zgrzein punktowych - (a), widok głowicy badawczej (b) Automatyzując proces kontroli zgrzein osiągnięto wiele korzyści. Poprzez zastosowanie siłownika zapewniono stały docisk oraz stały kąt głowicy względem badanego elementu przez co wyeliminowano czynnik ludzki. Kolejną zaletą jest znaczne skrócenie czasu kontroli (czas badania, łącznie z pozycjonowaniem układu wynosi 3 do 6s), co umożliwia badanie wybranych zgrzein bezpośrednio na linii produkcyjnej i nadążanie za procesem zgrzewania. System jest integralną częścią linii produkcyjnej i w przypadku wykrycia niezgodności w samej zgrzeinie lub nieprawidłowym umiejscowieniu zgrzeiny do wyboru są 3 możliwości: dopuszczenie wyrobu do dalszych procesów produkcyjnych, odrzucenie wyrobu i zakwalifikowanie go jako złomu oraz poprawa na dodatkowym stanowisku zgrzewalniczym poza główną linią produkcyjną. 3. RSWA (Resistance Spot Welding Analyzer) - charakterystyka Klasyczne badania ultradźwiękowe zgrzein polegają na zastosowaniu specjalnie przystosowanych głowic z wodną linią opóźniającą i elastyczną membraną umożliwiającą dopasowanie głowicy do powierzchni zgrzeiny. Elementem drgającym głowicy jest jeden przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości pracy zbliżonej do 20MHz. Informacja o zgrzeinie punktowej uzyskiwana jest na podstawie analizy ciągu impulsów odbitych od powierzchni pojedynczej blachy i (lub) od tylnej ściany drugiej blachy. Parametrami dodatkowymi, na podstawie których dokonuje się klasyfikacji zgrzein, są amplituda fali ultradźwiękowej oraz głębokość wgniotu. Warto zwrócić uwagę, że pomimo wielu niewątpliwych zalet jakimi są możliwość oceny jakości zgrzein punktowych (średnicy) oraz pomiar wgniotu elektrod w materiał zgrzewany, aplikacje tego typu posiadają pewne niedogodności, które nie ułatwiają pracy operatorom: - Istnieje duży wpływ siły docisku głowicy przez operatora na wynik pomiaru. W przypadku niedociśnięcia głowicy do badanej zgrzeiny punktowej wiązka nie obejmuje swoim przekrojem całej zgrzeiny, w związku z tym zgrzeina ze zbyt małą średnicą jądra może zostać zakwalifikowana jako zgrzeina prawidłowa.

10 - Konieczność stosowania głowic ultradźwiękowych o średnicy zależnej od średnicy zgrzeiny. Np. dla zgrzein, których wymagana średnica jądra to 5mm, nie powinno stosować się głowic o większej średnicy. W takim przypadku wiązka fal ultradźwiękowych swym przekrojem obejmować będzie obszar większy niż wykonana zgrzeina punktowa i wobec powyższego zakwalifikowana zostać może jako zgrzeina ze zbyt małą średnicą jądra. - Bardzo wysokie kwalifikację personelu, którego zarówno doświadczenie praktyczne i wiedza powinny być bardzo duże, bowiem tzw. czynnik ludzki występujący podczas badań może w znacznym stopniu prowadzić do błędnych wyników pomiarów. Nową generacją głowic ultradźwiękowych są tzw. głowice mozaikowe 2D, składające się z dużej liczby małych przetworników realizujących funkcję skanowania na zasadzie opóźnionego wyzwalania sąsiadujących ze sobą przetworników. Urządzenie RSWA wyposażone w głowice mozaikową przedstawiono na rys a) b) Rys.3.1. Urządzenie RSWA do badania zgrzein punktowych, a) Widok głowicy mozaikowej, b) widok urządzenia Mechaniczny skanning badanej powierzchni pojedynczą głowicą został zastąpiony opóźnionym wyzwalaniem kolejnych bardzo małych przetworników (o wymiarach ok. 1x1mm) umieszczonych na powierzchni głowicy (rys.3.1a). Każdy pojedynczy przetwornik ultradźwiękowy wysyła i odbiera sygnał ultradźwiękowy zupełnie niezależnie i niesie ze sobą informacje o obejmującej go przestrzeni. Poprzez złożenie odpowiedzi ze wszystkich przetworników możliwe jest dokładne odwzorowanie 2D badanej zgrzeiny punktowej. Dzięki takiej koncepcji czas badania obszaru 10x10mm nie przekracza 0.7 s. Na rys.3.1a przedstawiono głowicę składająca się z 52 pojedynczych przetworników ultradźwiękowych. Na rys.3.2 przedstawiono powstawanie prezentacji A-scan z przetworników umieszczonych na powierzchni głowicy. Z przetworników A i B, które nie obejmują jądra zgrzeiny otrzymany obraz składa się z odbicia od powierzchni próbki, z odbicia od tylnej ściany pierwszej z 2 blach oraz odbić wielokrotnych. Przetwornik oznaczony jako C, znajduje się nad jądrem zgrzeiny (w osi zgrzeiny), tak więc prezentacja typu A składać się będzie z odbicia od badanej powierzchni, odbicia od tylnej ściany drugiej z blach i ewentualnie z odbić wielokrotnych.

11 Rys.3.2. Przechodzenie fali ultradźwiękowej generowanej przez wybrane przetworniki głowicy mozaikowej Pomiar średnicy jądra odbywa się za pomocą metody kontaktowej. Pomiędzy powierzchnię głowicy a badaną powierzchnię zgrzeiny nakładany jest żel, ułatwiający wprowadzenie fal ultradźwiękowych w badany obszar. Elementem łączącym powierzchnię przetworników z badanym materiałem jest sztywny falowód wykonany z tworzywa sztucznego. Wizualizacja obszaru złącza odbywa się wieloetapowo na podstawie pomiaru amplitudy oraz czasu przejścia sygnału z poszczególnych przetworników w odległości równej grubości blachy. Brak sygnału w tym obszarze świadczy o przetopieniu powierzchni styku, natomiast jego dodatnia lub ujemna wartość jest dowodem na istnienie powierzchni granicznej w postaci braku przetopu lub przyklejenia. Na ekranie monitora operator widzi obraz zgrzeiny, dla której może dokonać analizy średnicy, w tym porównywać ją z wymaganiami. System RSWA oprócz pomiaru średnicy jądra umożliwia pomiar wgniotu elektrod, który jest istotnym parametrem z technologicznego punktu widzenia. Wizualizację sygnałów ultradźwiękowych przedstawiono na rys a) b) c) Rys.3.3. Widok obrazów ultradźwiękowych otrzymanych dzięki urządzeniu RSWA, przyklejenie (a), średnica jądra zgrzeiny 2.9 mm (b), średnica jądra 5.4 mm (c) Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, mobilności, szybkości wykonywania badania urządzenie to idealnie nadaje się do kontroli połączeń zgrzewanych, występujących szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym.

12 Zaletą systemy RSWA jest niewątpliwe wizualizacja obszaru złącza. Kolorem zielonym oznaczone są powierzchnie, dla których uzyskano przetop, natomiast kolor czerwony to miejsca, w których fala ultradźwiękowa ulega odbiciu. Jako wynik pomiaru, użytkownik dostaje rzeczywisty obraz zgrzeiny, odzwierciedlający dokładnie jej rozmiar i kształt. Dzięki temu ocena jakości zgrzeiny punktowej ogranicza się do analizy średnicy zgrzeiny punktowej, jej kształtu i odczytania wartości wgniotu. Warto podkreślić dużą mobilność i niezawodność urządzenia RSWA. Warunki jakie panują na rzeczywistych liniach produkcyjnych wykluczają użycie komputerów stacjonarnych oraz głowic wrażliwych na ewentualne upadki i przypadkowe uderzenia. Pomimo wielu miniaturowych przetworników, z których składa się głowica jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne (np. upadek na posadzkę betonową z wysokości 1m). System RSWA zawiera wiele funkcji przydatnych dla typowego klienta jakim jest przemysł motoryzacyjny. Zawarta w standardowym oprogramowaniu baza danych umożliwia zapis, archiwizację oraz eksport danych do typowych formatów. Możliwe jest wprowadzenie całego obiektu w postaci obrazu, dzięki czemu operator będzie badał zgrzeiny danego detalu w zadanej kolejności (tak jak wskazuje urządzenie). Obsługa urządzenia jest stosunkowo prosta i ogranicza się do przyłożenia głowicy do badanej zgrzeiny punktowej oraz przyciśnięcia odpowiedniej ikony na ekranie dotykowym. Pomiar średnicy jądra i wgniotu po elektrodach realizowany jest automatycznie. Wynik w postaci numerycznej i prezentacji C-scan pojawia się natychmiast Badanie zgrzein punktowych za pomocą urządzenia RSWA Urządzenie RSWA jest uniwersalnym narzędziem przystosowanym głównie do badań typowych złączy zgrzewanych występujących w przemyśle motoryzacyjnym. Grubości blach dla których uzyskuje się prawidłowe wskazania pomiaru średnicy jądra zawierają się od 0.8 do 2.5mm. Głowica wieloprzetwornikowa umożliwia badanie zgrzein o maksymalnej średnicy 7.5mm bez konieczności wymiany głowicy dla różnych grubości blach i różnych wymaganych średnic jądra zgrzeiny. Urządzenie RSWA posiada wiele funkcji, przydatnych w produkcji wielkoseryjnej. Główne z nich to: możliwość pomiaru średnicy jądra złączy wykonanych z materiałów o różnej grubości (w tym połączeń typu 3T przez 3 blachy), wprowadzanie kryteriów oceny jakości badanych złączy (minimalna średnica zgrzeiny, minimalny i maksymalny wgniot po elektrodach), wprowadzanie geometrii badanej konstrukcji z możliwością programowania kolejności badanych zgrzein i automatycznego ich wskazywania w oknie programu, baza danych z możliwością eksportu do formatu m.in. rtf, PDF, html, dopisywanie komentarzy. Przykładowe okno programu do badań zgrzein przedstawiono na rys. 3.4.

13 Informacja o zbyt dużym wgniocie. Rysunek detalu z automatycznym wskazywaniem aktualnie badanej zgrzeiny. Kolejne badane zgrzeiny. Rys Program do badania zgrzein z automatycznym wskazaniem aktualnie badanej zgrzeiny (zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Keiper Polska Sp. z o.o.) Podsumowanie Urządzenie RSWA stanowi generację urządzeń do badań zgrzein punktowych. Dzięki wykorzystaniu głowicy wieloprzetwornikowej oraz prostych operacjach kalibracji i pomiaru otrzymany wynik jest odzwierciedleniem rzeczywistych rozmiarów geometrycznych zgrzein punktowych. Ponadto prosta, intuicyjna obsługa sprawia, że nawet niedoświadczony użytkownik, po krótkim przeszkoleniu może bez większych problemów wykonywać pomiary. Lekka zwarta konstrukcja umożliwia przeprowadzanie badań w dowolnym miejscu linii produkcyjnej a zasilanie z baterii zapewnia pracę bez koniczności podłączania do sieci. Dzięki wspólnym wysiłkom Politechniki Wrocławskiej oraz inżynierów odpowiedzialnych za przygotowanie produkcji i jakość w kilku firmach z przemysłu motoryzacyjnego, sprawdzono przydatność urządzenia RSWA do badania połączeń zgrzewanych punktowo. Stosowana do chwili obecnej destrukcyjna kontrola jest czasochłonna i pociągająca za sobą koszty w postaci złomu generowanego podczas badania. Wdrożenie nowej technologii badań nieniszczących w dużym zakładzie z przemysłu motoryzacyjnego znacznie ograniczy wydatki związane ze składowaniem i recyklingiem złomu oraz zwiększy liczbę przebadanych elementów.

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

4. Ultradźwięki Instrukcja

4. Ultradźwięki Instrukcja 4. Ultradźwięki Instrukcja 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości fal ultradźwiękowych i ich wykorzystania w badaniach defektoskopowych. 2. Układ pomiarowy Układ pomiarowy składa się

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE 2013

VI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE 2013 VI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE 2013 19-20 Listopad 2013 LICHEŃ PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Opis produktu GEKKO Przenośny defektoskop ultradźwiękowy Phased Array, TOFD oraz techniki konwencjonalnej Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Techniki- Phased Array Głowice od badań

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

T-urbo-T 7/21-60. www.telmor.pl PARAMETRY TECHNICZNE. RoHS

T-urbo-T 7/21-60. www.telmor.pl PARAMETRY TECHNICZNE. RoHS Antena kierunkowa DVB-T T-urbo-T 7/21-60 RoHS Antena kierunkowa DVB-T Zysk energetyczny 10dBi Technologia T-urbo-T Wbudowany naturalny filtr LTE Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna Możliwość pracy w

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 13 Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej Katowice, 2009.10.01 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Wprowadzenie Utworzone elementy bryłowe należy traktować jako wstępnie wykonane elementy, które dopiero po dalszej obróbce będą gotowymi częściami

Bardziej szczegółowo

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH LŁ ELEKTRONIKI WAT POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH dr inż. Leszek Nowosielski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej LŁ

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa, Gliwice WPROWADZENIE Złącza zgrzewane z tworzyw sztucznych stosuje się w budowie takich konstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+

Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+ Produkty Czujniki i enkodery Czujniki ultradźwiękowe Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+ Odległość nadajnik- odbiornik: 20-60mm Detekcja jednego i wielu arkuszy Możliwość patrzenia bokiem Możliwość ustawienia

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290 e.mail: ultrasonic@home.pl

Bardziej szczegółowo

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. 3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. Przy rozchodzeniu się fal dźwiękowych może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania fali przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s

SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s Casp System Sp. z o. o. ul. Puszkina 2 43-603 Jaworzno tel.: +48 32 614 12 29 fax: +48 32 614 09 19 +48 32 750 56 06 e-mail: ndt@casp.pl www.casp.pl www.ndt24.pl SYSTEM STRUMIENIOWY (SQUIRTER): DS-200s

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 1. WPROWADZENIE. CEL BADAŃ. Dr inż. Ryszard ŚWIĄTKOWSKI Mgr inż. Jacek HARAS Dokonując porównania

Bardziej szczegółowo

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Paweł GÓRSKI 1), Emil KOZŁOWSKI 1), Gracjan SZCZĘCH 2) 1) Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH Ćwiczenie 5 POMIR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONNSU I METODĄ SKŁDNI DRGŃ WZJEMNIE PROSTOPDŁYCH 5.. Wiadomości ogólne 5... Pomiar prędkości dźwięku metodą rezonansu Wyznaczanie prędkości dźwięku metodą

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Procedura UT-PS/ZS/2004 Badanie metodą ultradźwiękową płyty ze spoiną czołową

Procedura UT-PS/ZS/2004 Badanie metodą ultradźwiękową płyty ze spoiną czołową Procedura UT-PS/ZS/2004 Badanie metodą ultradźwiękową płyty ze spoiną czołową Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Adam Sajek Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki Szczecin

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO Badanie ultradźwiękowe elementów kolejowych Ireneusz Mikłaszewicz 1. Badania ultradźwiękowe 2. Badania magnetyczno-proszkowe

Bardziej szczegółowo

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435.

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę europejską

Bardziej szczegółowo

BTL-4825 S PREMIUM. www.eresmedical.com.pl

BTL-4825 S PREMIUM. www.eresmedical.com.pl BTL-4825 S PREMIUM Nowa seria BTL-4000 Premium oferuje aparaty Combi dwa rodzaje terapii w jednym urządzeniu: 2-kanałowa elektroterapia z rozszerzonym zakresem prądów + 1- kanałowa terapia ultradźwiękowa.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej Laboratorium LAB1 Moduł małej energetyki wiatrowej Badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana L1-U1 Pełne badania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE

BADANIA NIENISZCZĄCE PROCEDURA BADAWCZA UT Strona 1 / 16 PROCEDURA BADAWCZA BADANIE METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ OBWODOWYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH w Rudzie Śląskiej, Rew: 01: Grudzień, 2013 Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO

Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzane są w kraju coraz bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska. W ramach

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16 PL 223987 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223987 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409120 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Zgrzewanie oporowe.

Zgrzewanie oporowe. Zgrzewanie oporowe www.pawlak-automatyka.pl wersja dokumentu: 1.0 data publikacji: 17 lutego 2014 Wstęp Zgrzewanie oporowe jest najpopularniejszą, najtańszą i najwydajniejszą metodą nierozłącznego spajania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop VUD-001

Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop VUD-001 Władysław Michnowski Jarosław Mierzwa ZBM ULTRA Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop VUD-001 Streszczenie. W artykule przedstawiono nową

Bardziej szczegółowo

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ĆWICZENIE O9 POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU KATEDRA FIZYKI 1 Wstęp Prawa optyki geometrycznej W optyce geometrycznej, rozpatrując rozchodzenie się fal świetlnych przyjmuje się pewne założenia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ir16 LR Nadajnik / odbiornik podczerwieni systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ*

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Łukasz WILCZYŃSKI* Mariusz MASTALERZ* Wpływ urządzeń pomiarowych na jakość połączeń szynowych wykonywanych w *mgr inż. Łukasz WILCZYŃSKI PKP PLK S.A - Centrum Diagnostyki *mgr inż. Mariusz MASTALERZ PKP

Bardziej szczegółowo

Defektoskop ultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095

Defektoskop ultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095 Defektoskop ultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095 Podstawowe dane duży kolorowy wyświetlacz TFT 7 o rozdzielczości 800 x 480 pikseli wytrzymała metalowa obudowa z powleczoną gumą (IP64, waga: 2 kg) intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. FoamPro. Instrukcja obsługi

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone.  FoamPro. Instrukcja obsługi FoamPro Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis Programu... 4 2.1 Interfejs programu... 4 2.2 Budowa projektu... 5 2.2.1 Elementy podstawowe... 5 2.2.2 Elementy grupowe... 5 2.2.3 Połączenia

Bardziej szczegółowo

Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej

Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej Notatka 33 15.03.2015 1. WSTĘP Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju systemów telefonii komórkowej. Oferowane w sklepach urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Cz. II

Roboty przemysłowe. Cz. II Roboty przemysłowe Cz. II Klasyfikacja robotów Ze względu na rodzaj napędu: - hydrauliczny (duże obciążenia) - pneumatyczny - elektryczny - mieszany Obecnie roboty przemysłowe bardzo często posiadają napędy

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Dalmierze firmy SHARP na przykładzie 2D120XJ100F

Dalmierze firmy SHARP na przykładzie 2D120XJ100F Często w robotach zachodzi potrzeba zmierzenia dystansu, od robota do przeszkody. Wtedy z pomocą przychodzą nam gotowe dalmierze firmy SHARP. Zależnie od modelu mogą one mierzyć dystans z rożnych przedziałów.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC WIELOPRZETWORNIKOWYCH SYSTEM PHASED ARRAY

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC WIELOPRZETWORNIKOWYCH SYSTEM PHASED ARRAY BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC WIELOPRZETWORNIKOWYCH SYSTEM PHASED ARRAY Wojciech MANAJ Grzegorz WOJAS Maciej SZWED Andrzej ZAGÓRSKI Maciej SPYCHALSKI Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Znak sprawy: 19/WOMP ZCLiP / 2013 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu:... Producent:...

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould

Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould Schemat systemu wtryskiwania z tłokiem gazowym: Airmould Aquamould gaz gaz gaz gaz gaz gaz 1. wtrysk tworzywa 2. wtrysk gazu 3. faza docisku 4. ewentualny dodatkowy wtrysk tworzywa Wtrysk z tłokiem gazowym

Bardziej szczegółowo

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary metodą transmisyjną Pomiary tłumienności metodą transmisyjną Cel pomiaru: Określenie całkowitego tłumienia linii światłowodowej Przyrządy pomiarowe: źródło

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 291751 (22) Data zgłoszenia: 18.09.1991 (51) IntCl5: G01H5/00 G01N

Bardziej szczegółowo

Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop YUD-001

Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop YUD-001 Władysław Michnowski Jarosław Mierzwa ZBM ULTRA Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej Badania Videoultradźwiękowe VUD Defektoskop YUD-001 Streszczenie. W artykule przedstawiono nową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia)

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) Centrum gnące Technologia gięcia: maszyna wyposażona w dwa dociski obrabianego materiału, docisk górny o regulowanej automatycznie długości,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2. Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa

CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2. Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO wg EN 583-2 Sławomir Mackiewicz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa 1.Wstęp Nastawienie czułości badania jest, obok skalowania

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D Projektowanie parametryczne jest możliwe wyłącznie za pomocą pełnej wersji programu AutoCAD. AutoCAD LT ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi

Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi Cele ćwiczenia Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem interferencji fal akustycznych Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA Ćwiczenie nr 8 SONDA ULTRADŹWIĘKOWA Aparatura Układ skanujący z ultradźwiękową głowicą nadawczo-odbiorczą, komputer waz z programem sterującym wcześniej wymienionym układem. Przebieg ćwiczenia 1. Włączyć

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury Termio 31

Rejestrator temperatury Termio 31 Rejestrator temperatury Termio 31 Zakres mierzonych temperatur: -100 C do +1000 C w zależności od zastosowanej sondy termoparowej (typu K) Funkcje: rejestrator temperatury pomiar temperatury w C rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 365980 (22) Data zgłoszenia: 08.03.2004 (51) Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych inż. Marek Duczkowski Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych słowa kluczowe: algorytm gradientowy, optymalizacja, określanie wodnicy W artykule

Bardziej szczegółowo

Trzynaste Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2007

Trzynaste Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2007 Trzynaste Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 13-16 marca 2007 ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE RUR W TOKU PRODUKCJI Grzegorz HOTTOWY Przedsiębiorstwo EKSPLAST Sp. z o.o., Gliwice, eksplast@xl.wp.pl

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Badanie widma fali akustycznej

Badanie widma fali akustycznej Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 30 III 2009 Nr. ćwiczenia: 122 Temat ćwiczenia: Badanie widma fali akustycznej Nr. studenta:... Nr. albumu: 150875

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 22.06.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/114/2016.

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Poniżej ceny fabryczne Metrison Na stronie www.meraserw5.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo