WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 21.11.2014 r."

Transkrypt

1 WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia r. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne i uważne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Pragniemy zaznaczyć, że zawarcie umowy jest traktowane przez nas, jako Państwa pełna akceptacja niniejszych Warunków Uczestnictwa, które zostały Państwu udostępnione przed zawarciem umowy przy składaniu rezerwacji. I. DEFINICJE Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. oznaczają: Warunki Uczestnictwa Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia r. Organizator Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości: zł, wpisana do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego pod numerem 452/6/2011, numer Infolinii Klient osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. Impreza impreza turystyczna organizowana przez Millennium Travel International Sp. z o.o. System zbiorcze określenie domen (stron) internetowych Organizatora, w szczególności: prezentujących ogłoszenia, reklamy, cenniki i informacje o wszystkich Imprezach świadczonych przez Organizatora, a także zawierających w szczególności dane dotyczące Organizatora, informacje o imprezach, ramowe programy imprez, Warunki Uczestnictwa, ważne informacje dodatkowe, informacje o warunkach ubezpieczenia. Propozycje Imprez zawarte w Systemie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Rezerwacja oferta skorzystania z Imprezy świadczonej przez Organizatora, złożona przez Klienta na piśmie, ustnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną przeznaczonych do tego formularzy rezerwacji znajdujących się w Systemie. Dokonana przez Klienta Rezerwacja możliwości udziału w Imprezie traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy o zorganizowanie przez Organizatora Imprezy (zwanej dalej Umową). Potwierdzenie Rezerwacji potwierdzenie przez Organizatora istotnych danych o zarezerwowanej Imprezie. Potwierdzenie Rezerwacji ma charakter informacyjny, nie stanowi o zawarciu Umowy przez Klienta i Organizatora. Umowa ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z Umowy Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej wraz z zaakceptowanymi Warunkami Uczestnictwa, informacją o Imprezie, informacjami o warunkach ubezpieczenia, ramowym programem Imprezy, ceną. Agent przedstawiciel biura podróży pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatora. II. UMOWA 1. Integralną część Umowy stanowią: a. Informacja o Imprezie zawarta w Systemie lub w innej formie przekazanej Klientowi przez Organizatora, określająca w szczególności miejsce pobytu lub trasę Imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania zgodnie ze standaryzacją według kategorii miejscowych oraz dodatkowo opisanych przez Organizatora, liczbę i rodzaj posiłków, ramowy program zwiedzania i atrakcji turystycznych. Wycieczki fakultatywne rekomendowane przez Organizatora organizowane są przez podmioty lokalne, Organizator może pośredniczyć w ich sprzedaży, natomiast nie stanowią one ani oferty Organizatora, ani integralnej części Umowy. b. Warunki Uczestnictwa. c. Informacje o warunkach ubezpieczenia. d. Potwierdzenie Rezerwacji. e. Ramowy program Imprezy, w przypadku Imprezy zawierającej program zwiedzania i atrakcji turystycznych, f. Umowa Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej. 2. W razie sprzeczności między dokumentami określonymi w pkt a i d wiążący jest dokument określony w pkt d Potwierdzenie Rezerwacji. W razie sprzeczności między dokumentami określonymi w pkt b i f wiążący jest dokument określony w pkt f Umowa. 3. Tryb dokonywania Rezerwacji: a. Osobiście przez Klienta na piśmie, ustnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Systemu. Z wykorzystaniem Systemu następuje przez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularzy zamieszczonych w Systemie, b. Za pośrednictwem Agenta, c. Złożyć Rezerwację mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, d. Składając Rezerwację Klient czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Rezerwacji uczestników Imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania wszystkich warunków Umowy przez tych uczestników. Jednocześnie Klient oświadcza, że zgłoszenie tych uczestników poprzez podanie ich danych osobowych w Rezerwacji, nastąpiło po zapoznaniu się tych osób z informacją o Imprezie, ramowym programem Imprezy, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia i złożeniu przez te osoby względem Klienta oświadczenia o wyrażanie zgody na udział w Imprezie świadczonej przez Organizatora. Klient oświadcza również, że został umocowany do złożenia przez tych uczestników oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Imprezy świadczonej przez Organizatora. e. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularzy Rezerwacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta formularza Rezerwacji. 4. Tryb dokonywania Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora: a. Organizator zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki lub w terminie wskazanym w formularzu Rezerwacji do poinformowania Klienta w formie elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem Agenta, czy dana Impreza w wybranym terminie jest dostępna oraz o istotnych danych o zarezerwowanej Imprezie, w tym o ramowym programie Imprezy, cenie i wysokości wymaganej zaliczki. 5. Umowa zostaje zawarta: a. W przypadku dokonywania Rezerwacji bezpośrednio przez Klienta, po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora, z chwilą dokonania przez Klienta płatności zaliczki lub całości należności za zarezerwowaną Imprezę oraz po podpisaniu Umowy przez Klienta. Po dokonaniu płatności Klient przesyła Organizatorowi dwa egzemplarze podpisanej Umowy, a Organizator niezwłocznie po ich otrzymaniu, odsyła Klientowi podpisany jeden egzemplarz Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator prosi Klientów o niezwłoczne odsyłanie podpisanych egzemplarzy Umowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo dwóch egzemplarzy Umowy, prosimy o pilny kontakt z Organizatorem. b. W przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Agenta, po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora, z chwilą podpisania Umowy przez Klienta. 6. Klient podpisuje Umowę osobiście, a w przypadku osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Osoba podpisująca Umowę, lub wyrażająca zgodę na zmianę jej treści, w imieniu i na rzecz osoby trzeciej może tego dokonać na podstawie posiadanego pełnomocnictwa. Osoby, na rzecz których 1

2 Umowa została zawarta, mogą potwierdzić czynności pełnomocnika poprzez przekazanie Organizatorowi podpisanej Umowy - Zgłoszenia lub przesłanie pełnomocnictwa. W braku pełnomocnictwa Umowa może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej lecz nie w jej imieniu. 7. Osoba zawierająca Umowę w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej udostępnia jej Warunki Uczestnictwa, informację o Imprezie, ramowy program Imprezy w przypadku Imprezy zawierającej program zwiedzania i atrakcji turystycznych, informacje o warunkach ubezpieczenia wraz z wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w Imprezie oraz przekazane informacje o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Imprezie. 8. W przypadku dokonywania Rezerwacji bezpośrednio przez Klienta przez dokonanie płatności zaliczki lub całej należności oraz przez podpisanie Umowy, Klient potwierdza, że otrzymał oraz że zapoznał się z Potwierdzeniem Rezerwacji, informacją o Imprezie, ramowym programem Imprezy w przypadku Imprezy zawierającej program zwiedzania i atrakcji turystycznych, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia, a także ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w Imprezie oraz że został poinformowany przez Organizatora o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Imprezie. Klient związany jest ceną podaną w Potwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora. 9. W przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Agenta, podpisując Umowę Klient oświadcza, że otrzymał oraz zapoznał się z Potwierdzeniem Rezerwacji, informacją o Imprezie, ramowym programem Imprezy w przypadku Imprezy zawierającej program zwiedzania i atrakcji turystycznych, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia, a także ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w Imprezie oraz że został poinformowany przez Organizatora o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Imprezie. Klient związany jest ceną podaną w Potwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora. 10. Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet Imprezy w wysokości 30 % ceny Imprezy. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. W przypadku zakupu Imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu, Klient zobowiązany jest do wpłaty całości należnej kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin. 11. Cena Imprezy obejmuje zawarte za pośrednictwem Organizatora obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Cena Imprezy nie obejmuje dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie, ale Klient ma prawo do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie na zasadach przewidzianych w Warunkach Uczestnictwa. 12. Organizator zobowiązuje się wydać Klientowi wpłacającemu zaliczkę lub całość należności pisemne potwierdzenie zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w rozdziale XIV pkt. 3, dostępnej również w Systemie, zapewniającej pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju zgodnie z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. Nr 223 poz z 2004 r., ze zm.) oraz obejmującej pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych przez Organizatora. Z uwagi na fakt, iż umowy nie są zawierane dla każdego Klienta osobno, lecz umowa ta ma charakter generalny, Klientowi zostanie wydany dokument, potwierdzony przez Organizatora, odwołujący się do konkretnej gwarancji lub polisy, którą Klient może sprawdzić u gwaranta lub ubezpieczyciela, a także u Marszałka Województwa Dolnośląskiego albo w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego, zawierającego odpowiednie pouczenie o sposobie ubiegania się o wypłatę ze środków z ubezpieczenia. III. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Kolejne raty za udział w Imprezie Klient zobowiązany jest uiszczać w terminach określonych w rozdziale I pkt 10 lub w wskazanych w Umowie. Ewentualne dopłaty nie ujęte w Umowie wynikające z podwyższenia ceny Imprezy, zgodnie z pkt 3 poniżej, Klient powinien uregulować w terminie wskazanym w powiadomieniu o podwyższeniu ceny. 2. Jeżeli którakolwiek rata za Imprezę nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym terminie, Organizator może rozwiązać Umowę i obciążyć Klienta faktycznie poniesionymi przez siebie kosztami rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII pkt Organizator zastrzega możliwość zmiany ceny Imprezy, a to jedynie w przypadku konieczności podwyższenia ceny na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut, przy zastrzeżeniu udokumentowania przez Organizatora wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności i udokumentowania jej wpływu na cenę. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona. IV. ZAKRES USŁUG. CENY 1. Rodzaj i szczegółowy zakres świadczeń w ramach Imprezy określany jest w oparciu o informacje o Imprezie prezentowane w Systemie. Impreza zaczyna się i kończy zgodnie z zakupionym przez Klienta czasem pobytu według terminów wyjazdu i powrotu wskazanych w Umowie. Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia Imprezy. Pierwszy i ostatni dzień Imprezy przeznaczony jest na przejazd/przelot. 2. Bilet lotniczy, albo inny bilet upoważniający do przejazdu lub przelotu, jest ważny tylko dla określonych w nim okresów i dni podróży. Organizator będzie uwzględniał zmiany zgłoszone przez Klienta, jeżeli będzie to możliwe. Rzeczywiste koszty zmian będzie ponosił Klient. 3. W każdym przypadku, gdy uczestnikiem Imprezy jest dziecko, osoba dokonująca Rezerwacji oraz zawierająca Umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument na każde żądanie Organizatora. Organizator ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Organizator upoważniony będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny podróży. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia Imprezy. Zniżki dla dzieci każdorazowo określone są w Systemie. W każdym przypadku dziecko do drugiego roku życia podróżuje samolotem bez prawa do własnego miejsca siedzącego. Tylko w niektórych liniach lotniczych dzieci do drugiego roku życia mają prawo do własnego bagażu. Dla uniknięcia wątpliwości, przed dokonaniem Rezerwacji oraz zawarciem Umowy, Organizator sugeruje upewnić się, czy w danym przypadku będzie możliwość przewozu bagażu dla takiego dziecka. Informacje w tym zakresie będą dostępne w Systemie, u Agenta albo u Organizatora. 4. W przypadku Imprezy związanej z przelotem lotniczym Organizator zgodnie z rozporządzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia zobowiązany jest do poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia Umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy to Organizator zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu Umowy Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźników lotniczych i numerów lotów. Wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 5. Podróże lotnicze Organizatora odbywają się przeważnie jako przeloty non-stop, jednak istnieje możliwość podyktowana między innymi względami programowym i technicznymi, lądowań pośrednich w czasie trwania podróży. W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a wylot w godzinach porannych. 6. Informacje o dopuszczalnej wadze bagaży przy przelotach lotniczych oraz za pośrednictwem innych środków transportu zawarte są w Systemie oraz w dokumentach podróży. 7. Na 48 godzin przed wylotem Klient zobowiązany jest potwierdzić godzinę wylotu u Organizatora lub w Systemie. Potwierdzenie terminu podróży powrotnej Klient zobowiązany jest potwierdzić u Przedstawiciela Organizatora. W przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem jest tylko przelot samolotem Klient zobowiązany jest potwierdzić godzinę wylotu u Organizatora na 48 godzin przed wylotem, a godzinę powrotu zgodnie z informacją zawartą w dokumentach podróży. 8. W przelocie lotniczym oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji, transport bagażu o charakterze specjalnym (wyposażenie sportowe, wózki inwalidzkie itp.) dozwolony jest po uprzednim zgłoszeniu u Organizatora za dodatkową odpłatnością. Organizator za pośrednictwem Systemu informuje o cenach za tego rodzaju transport. W każdym przypadku przy przelocie lotniczym informacje o cenach można uzyskać w danych liniach lotniczych, które są wyłącznie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie transportu, jak też pobieranie opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z Umową udaje się Klient, odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. 2

3 9. Ryzyko utraty pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i lekarstw, znajdujących się w oddanym do transportu lotniczego bagażu, ponosi Klient. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu lotniczego usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego. Przewóz przedmiotów wartościowych (pieniądze, lekarstwa, urządzenia elektroniczne, kosztowności itp.) nie jest możliwy w bagażu rejestrowanym. 10. Wszelkie informacje wykraczające lub niezgodne z treścią informacji o Imprezie zawartych w Systemie, Potwierdzeniu Rezerwacji oraz Umowie nie są wiążące dla Organizatora. Katalogi, broszury, foldery i inne materiały informacyjne lub reklamowe niepochodzące od Organizatora nie stanowią jakiejkolwiek części Umowy. 11. W Systemie podawane są zdjęcia obiektów zakwaterowania dla wskazanych lokalizacji. W przypadku obiektów lub kompleksów wakacyjnych, w których informacja o zakwaterowaniu objęta jest większą ilością identycznych lub podobnych pokoi, w Systemie podawane jest zdjęcie jednego przykładowego pokoju. 12. Międzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna się przeważnie od godziny czasu lokalnego w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu wyjazdu przeważnie do godziny czasu lokalnego. Doba hotelowa kończy się śniadaniem zgodnie z wykupioną przez Klienta opcją żywieniową. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z tego posiłku może być ograniczona w związku z rzeczywistą godziną powrotu. Do godziny, w której kończy się doba hotelowa Klient powinien wraz ze swoimi bagażami opuścić pokój hotelowy. Zasadę tę stosuje się także w przypadku, gdy podróż powrotna rozpoczyna się później niż o godzinie czasu lokalnego. W takim przypadku Klient powinien zostawić swoje bagaże w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, o ile takie zostało przez hotel przewidziane. 13. Jeżeli w Systemie podawane są informacje dotyczące infrastruktury towarzyszącej poszczególnym miejscowościom wakacyjnym to nie stanowią one integralnej części zawartej Umowy. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania urządzeń sportowych (np. baseny), restauracji, kawiarni, organizacji handlowych, transportu publicznego, działalności służb lokalnych (np. czystość plaż i wód, ciągłość dostaw wody, prądu, gazu) jak również warunków meteorologicznych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie elementów rzeczonej infrastruktury towarzyszącej. Podane w opisach odległości mają charakter orientacyjny. 14. Żadne dodatkowe życzenia Klienta, wykraczające poza zakres Imprezy świadczonej przez Organizatora, nie oznaczają przyjęcia za nie odpowiedzialności przez Organizatora, chyba że zostało to wyraźnie potwierdzone przez Organizatora na piśmie. Brak realizacji pozaumownego życzenia Klienta, w przypadku nieotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 15. Zabieranie zwierząt domowych jest dopuszczalne w przypadku uzyskania pisemnego potwierdzenia od Organizatora. Koszt transportu zwierzęcia oraz jego pobytu w hotelu lub innym obiekcie pokrywa w całości Klient. Brak możliwości zabrania zwierzęcia przez Klienta w przypadku nieotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. Przewóz zwierząt przy przelotach lotniczych jest możliwy jedynie po uprzednim zgłoszeniu i potwierdzeniu przez linię lotniczą za dodatkową opłatą przewidzianą przez linię lotniczą. 16. Organizator w ramach organizowanych Imprez nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom, w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 17. Ceny Imprez oraz świadczeń dodatkowych podawane są w Systemie oraz w innych dokumentach przekazywanych Klientom i wyrażone są w PLN oraz w EURO. Dopuszcza się następujące formy płatności: kwoty w PLN płatne przelewem, kwoty w EURO płatne gotówką w miejscu pobytu. 18. Informacje o sposobie wyliczenia ceny Imprezy i jej nominalnej wysokości wskazane są w Potwierdzeniu Rezerwacji i w Umowie. 19. W przypadku konieczności opłacenia kosztów dodatkowych na miejscu jest to wskazane w Systemie, w informacji o Imprezie, podawane w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz w Umowie, dotyczy to w szczególności kaucji, sprzątania końcowego, pościeli i ręczników hotelowych, taksy klimatycznej, w niektórych obiektach opłaty recepcyjnej tzw. check-in fee. V. DOKUMENTY PODRÓŻY 1. Po dokonaniu pełnej zapłaty za Imprezę, dokumenty podróży zostaną przesłane bezpośrednio Klientowi na adres podany w Umowie, chyba że z Umowy lub z informacji przekazanych przez Organizatora wyraźnie wynika, że określone dokumenty podróży należy odebrać u Przedstawiciela Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy (np. na lotnisku, dworcu autobusowym). 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie ma możliwości skutecznego dostarczenia dokumentów podróży Klientowi na adres podany w Umowie, dokumenty podróży zostaną wysłane Klientowi na wskazany przez niego adres i według jego wyboru listem poleconym lub kurierem za pełnym zwrotem kosztów. VI. PRZEDŁUŻENIE POBYTU 1. Jeżeli Klient chciałby przedłużyć pobyt, powinien kontaktować się odpowiednio wcześniej z Przedstawicielem Organizatora na miejscu lub bezpośrednio z Organizatorem. 2. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, względnie miejsca w samolocie lub innym środku transportu. Klient zobowiązuje się uiścić wszystkie koszty przedłużonego pobytu gotówką na miejscu. Klientowi wydawane jest pokwitowanie. Koszty za przedłużenie pobytu oblicza się według sezonowych taryf dziennych. 3. W przypadku gdy w wyniku przedłużenia pobytu nastąpi zmiana miejsca wyjazdu, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. Lot powrotny następuje wówczas w ramach miejsc wolnych, możliwych jeszcze do uzyskania. W sytuacji, gdy w wyniku przedłużenia pobytu stanie się konieczna zmiana lotniska, nie powstaje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. 4. W każdym przypadku przedłużenia pobytu Organizator zwraca uwagę, by Klient sprawdził ważność własnego ubezpieczenia oraz ewentualnej wizy. VII. PRAWA I OBOWIAZKI KLIENTA. 1. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi, najpóźniej na 48 godzin przed dniem wyjazdu, numeru telefonu Przedstawiciela Organizatora, do którego Klient może zwracać się w razie trudności. W każdym przypadku numer do Przedstawiciela Organizatora oraz do Organizatora podawany jest w dokumentach podróży. 2. Klient w czasie Imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki Przedstawiciela Organizatora na zasadach określonych w Umowie. 3. Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. 4. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Klient obowiązany jest stosować się do wskazań Przedstawiciela Organizatora dotyczących realizacji programu Imprezy. 5. Klient uczestniczący w Imprezie obejmującej przejazd autokarem powinien stawić się w ustalonym miejscu wyjazdu na co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem i na co najmniej 2 godziny przed planowanym wylotem w przypadku transportu samolotowego, chyba że Warunki Uczestnictwa lub Umowa wyraźnie przewidują inaczej. 6. Z uwagi na specyfikę Imprez objazdowych lub objazdowo - wypoczynkowych Klient zawierając Umowę z Organizatorem akceptuje zasady ustanowione dla tego rodzaju Imprez i w związku z tym zobowiązuje się przestrzegać wskazań Przedstawicieli Organizatora i ich ustaleń poczynionych z większością grupy. 7. Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu pobytu oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, a także dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa. 8. Oczekiwaniem Organizatora jest, że Klienci będą współdziałać z Organizatorem, aby Impreza miała przebieg zgodny z Umową. W związku z tym współdziałanie powinno wyrażać się poprzez: a. Posiadanie paszportu ważnego przez cały czas trwania Imprezy oraz okres 6 miesięcy po jej zakończeniu, przy uwzględnieniu tego, iż w szczególnych wypadkach okres ten musi być nie krótszy niż 12 miesięcy, b. posiadanie ważnej wizy, c. spełnianie innych podobnych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie, na terytorium którego odbywać się będzie Impreza turystyczna, d. posiadanie wydanych przez Organizatora dokumentów podróży, e. przestrzeganie miejscowych przepisów porządkowych, f. uiszczania opłat obowiązujących w miejscach pobytu (m.in. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym,, korzystanie z minibaru w pokoju hotelowym). 3

4 9. Klient dodatkowo odpowiada za spełnienie innych wymogów, w szczególności zdrowotnych, umożliwiających mu udział w Imprezie bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników. VIII. REZYGNACJA KLIENTA. ZMIANY Z POWODÓW KLIENTA 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Imprezy składając pisemne oświadczenie. Za równoznaczny z rezygnacją traktuje się brak wpłaty w terminie którejkolwiek z rat należnych do zapłaty. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dacie, w której Klient powinien dokonać wpłaty. 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Imprezie lub jeżeli Klient nie rozpocznie Imprezy z powodów niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zastrzega sobie prawo do zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz rzeczywistych kosztów Organizatora poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy i zamówionych świadczeń dodatkowych. Przy obliczaniu wysokości szkody uwzględnia się koszty, jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Klient może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów. W każdym przypadku koszty Organizatora za osobę z tytułu rezygnacji Klienta w odniesieniu do Imprezy i zamówionych świadczeń dodatkowych nie mogą być wyższe niż: a. do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny, b. od 29 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy 70% ustalonej ceny, c. od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny, d. od 9 do 5 dnia przed rozpoczęciem imprezy 85% ustalonej ceny, e. od 4 do 1 dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ustalonej ceny; f. w dniu rozpoczęcie podróży 95% ustalonej ceny, g. koszty wiz i wizowania, które zostały poniesione od momentu rezygnacji uczestnika, bez względu na termin rezygnacji. 3. Klient ponosi koszt rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie w miejscu wyjazdu lub w miejscu rozpoczęcia Imprezy w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego Imprezy jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy. O ile Klient nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie przed jej rozpoczęciem, zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, że w Imprezie nie uczestniczy najpóźniej do końca dnia, w którym Impreza się rozpoczęła. 4. Istnieje możliwość wykupienia przez Klienta ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Systemie oraz u Organizatora. 5. Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy. Osoba przejmująca prawa i obowiązki powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do skorzystania z Imprezy. Przeniesienie praw i obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient poinformuje go o tym na piśmie, pod rygorem nieważności, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku przelotów liniowych lub Imprez z przelotem liniowym taka zmiana nie jest możliwa, chyba że Klient otrzyma od Organizatora pisemne potwierdzenie możliwości dokonania zamiany uczestnika i wysokość kosztów z tym związanych. Przeniesienia praw i obowiązków na innego uczestnika w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy jest bezpłatne, po upływie 31 dni do daty rozpoczęcia Imprezy Klient zobowiązany jest ponieść opłatę manipulacyjną w wysokości 100zł. Opłata stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. Za pełne pokrycie ceny oraz poniesionych przez Organizatora rzeczywistych kosztów dodatkowych, powstałych wskutek zmiany uczestnika Imprezy, odpowiadają solidarnie Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki. 6. W przypadku rezerwacji samego przelotu czarterowego z oferty promocyjnej, zmiany terminu powrotu lub lotniska, po rozpoczęciu Imprezy nie jest dopuszczalna. W przypadku rezerwacji samego przelotu liniowego zmiany terminu powrotu lub lotniska po rozpoczęciu Imprezy nie są możliwe, chyba że Organizatorowi uda się uzyskać pisemne potwierdzenie od linii lotniczej, że taka zmiana jest możliwa i Klient potwierdzi pisemnie, że pokryje koszty związane z taką zmianą. 7. Klient, który po zawarciu Umowy chce dokonać zmian w Umowie dotyczących: terminu, miejsca pobytu, typu pokoju, rodzaju wyżywienia, środka transportu, miejsca wyjazdu, przyjazdu, składników opcjonalnych (np. ubezpieczenia), liczby lub danych osób uczestniczących w Imprezie, zobowiązany jest stosować się do następujących zasad: a. Zmiany Umowy możliwe są wyłącznie na zgłoszone pisemnie życzenie Klienta. b. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest potwierdzenie przez Organizatora, iż jest ona możliwa (ze względu na terminy potwierdzeń, zgłaszania list pasażerów oraz ubezpieczeniowych, dostępność pokoi i miejsc w środkach transportu, itp.). c. Klient poniesie koszty zmian rzeczywiście poniesione przez Organizatora oraz wszystkie opłaty wynikające z różnicy cen. d. Niezależnie od kosztów wymienionych w pkt c naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 100zł, jako równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. IX. ZMIANY Z POWODÓW NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA 1. W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora zmianie podlegają istotne warunki Umowy (np. zakres i standard oferowanych świadczeń, zmiana ceny Imprezy na zasadach wskazanych w Rozdziale III pkt. 3) Organizator niezwłocznie powiadamia Klienta o treści tych zmian. Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu kolejnych pięciu dni, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych opłat. 2. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy wskutek niezaakceptowania przez niego dokonanych zmian w Umowie uprawnia, wedle wyboru Klienta, do złożenia oferty uczestnictwa w innej Imprezie przewidzianej przez Organizatora o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na inną Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub do żądania zwrotu wniesionych z tytułu zawarcia Umowy opłat. 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi innej Imprezy równorzędnej lub podobnej do pierwotnie zarezerwowanej. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator ma prawo również odwołać Imprezę i rozwiązać Umowę, w takim wypadku wszystkie opłaty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi. 4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Organizatora nie będzie mogło być zagwarantowane. X. REKLAMACJE 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie Imprezy wadliwego wykonania Umowy przez Organizatora, Klient zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. W przypadku Imprezy organizowanej za granicą wadliwe wykonanie Umowy należy zgłaszać u wykonawcy usługi oraz u Przedstawiciela Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazane uchybienia w sposobie wykonywania Umowy oraz precyzującą żądanie Klienta. Reklamację należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora: ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy. Sugeruje się zgłoszenie reklamacji przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje przesłane drogą ową nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub faksem uważa się za nie złożone w formie pisemnej prawem przewidzianej i nie podlegają rozpatrzeniu. 2. Reklamacje dotyczące bagażu w transporcie lotniczym należy zgłaszać zgodnie z punktem XI Przedstawiciel Organizatora nie jest upoważniony do uznawania roszczeń, ani nie jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie odszkodowania dla Klienta. 4. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż: a. w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania Imprezy w terminie 30 dni od jej zakończenia, b. w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu Imprezy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora. 4

5 XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zorganizowanie świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba że jego jakość jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy. W razie świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych w art. 11a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.). Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do dwukrotności ceny Imprezy, ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. 3. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Konwencji sporządzonej w Paryżu z dnia 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 197), w Konwencji sporządzonej w Warszawie z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49 z późn.zm.), wraz z Konwencją sporządzoną w Guadalajara z dnia 18 września 1961 r. uzupełniającą Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, poz. 167), w Konwencji Montrealskiej z dnia 28 maja 1999 roku, która została wdrożona we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97(zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002). Konwencje ograniczają z reguły odpowiedzialność przewoźnika w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, jak również w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu. Szkody w bagażu Klientów powstałe przy przewozach lotniczych powinny być zgłoszone bezpośrednio przedstawicielstwu linii lotniczej po stwierdzeniu szkody przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego (P. I. R.). W przypadku uszkodzenia bagażu reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia odebrania uszkodzonego bagażu przedstawicielstwu linii lotniczych, a w przypadku zaginięcia bagażu w ciągu 21 dni. 4. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub zaistnienia okoliczności skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązuje się on dołożyć wszelkiej staranności w celu udzielenia w czasie trwania Imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi. 5. W przypadku, jeśli realizacja danej Imprezy uzależniona jest od minimalnej liczby zgłoszeń, tj. 35 osób, o czym Klient został poinformowany, Organizator ma prawo rozwiązać Umowę o zorganizowanie Imprezy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy poprzez złożenie Klientowi odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Wówczas Organizator niezwłocznie zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki. 6. Organizator nie przejmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych lub innych obiektów i kompleksów wakacyjnych zamieszczanych na stronach internetowych hotelu lub innych obiektów i kompleksów wakacyjnych oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zostały one wyraźnie włączone do Umowy. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonywania lub niewykonywania świadczeń realizowanych przez podmioty trzecie, za które Organizator nie odpowiada. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas pobytu przez osoby trzecie, za które Organizator nie odpowiada. 9. Organizator nie pośredniczy w formalnościach wizowych i paszportowych, dlatego nie odpowiada za wydanie i nadejście w porę wizy z odpowiedniej placówki dyplomatycznej. Organizator informuje, że w ramach Unii Europejskiej można podróżować na podstawie dowodu osobistego. Podróżujące dzieci muszą posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Przy podróżach do krajów poza Unię Europejską, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, zobowiązana jest posiadać ważny paszport. W przypadku podróżnych legitymujących się Paszportem Dyplomatycznym należy zapoznać się z ustawą z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 268 z późn.zm.). 10. Organizator zwraca uwagę na przekazane informacje i przestrzeganie zaleceń, instrukcji i formalności wynikających z przepisów prawa lub aktów właściwych władz dotyczących realizacji imprez turystycznych, w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w kraju, do którego Klienci podróżują, ponieważ Klienci będą odpowiedzialni osobiście za dotrzymanie tych postanowień. XII. UBEZPIECZENIE 1. Wszyscy Klienci Organizatora objęci są podstawowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), których cena prezentowana jest w Systemie. 2. Sumy ubezpieczeń w ramach wariantu podstawowego wynikającego z Umowy Generalnej nr z dnia 23 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Organizatorem a AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, wynoszą odpowiednio równowartość: a. Koszty leczenia (KL) wraz z assistance do EURO, b. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) do EURO. 3. Ubezpieczenie zawarte w cenie Imprezy nie obejmuje chorób przewlekłych. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się wypełniając formularze Rezerwacji przed zawarciem Umowy. Stosowna informacja znajduje się również w Systemie. 4. Każdy uczestnik Usługi wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy leczących Klienta w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz zezwala na udostępnienie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia. 5. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie nie jest zawarte w cenie Imprezy. Klient może wykupić takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot maksymalnie 80% niewykorzystanych świadczeń z tytułu zawartej Umowy, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na Imprezę, uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie. Organizator zaleca wykupienie tego ubezpieczenia wraz z zawarciem Umowy. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie może być zawarta najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że zawarcie Umowy nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, to w takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie może być dokonane jedynie wraz z zawarciem Umowy. 6. Organizator w ramach ceny Imprezy nie zapewnia ubezpieczenia bagażu podróżnego. Zaleca się przechowywanie pieniędzy, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym, o ile jest dostępny, z zastrzeżeniem punktu IV.9. XIII. DANE OSOBOWE 1. Organizator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.). 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych związanych z realizacją Imprezy. Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 3. Zgoda Klienta, o której mowa w pkt. 2, obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania. 5

6 4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje Klienta, że: a. Siedzibą Organizatora jest: Legnica (59-220), ul. Jaworzyńska 14/5, b. Dane zostały zebrane w celu zawarcia i realizacji Umowy gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby której dane dotyczą, c. Dane zostały zebrane w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i za granicą), gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych, d. Dane zostały zebrane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu działalności gospodarczej Organizatora, e. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Organizatorem przy wykonywaniu postanowień Umowy, podmioty wykonujące na zamówienie Organizatora działania zarówno merytoryczne, jak i techniczne oraz wyspecjalizowane ośrodki ochrony życia i zdrowia w Polsce jak i za granicą. 5. Klientowi oraz innym uczestnikom Imprezy zgłoszonym przez Klienta, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do: a. wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych, b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. 6. Organizator przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica oświadcza, że jest Organizatorem Turystki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.) 2. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, oświadcza, że posiada wszystkie odpowiednie dokumenty uprawniające do organizowania imprez turystycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z dnia 7 października 2004 r. Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.), w tym zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych województwa dolnośląskiego wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 3. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową OC organizatora turystyki zawartą z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, tytułem: a. zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu Klientów z miejsca wykonywania Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z miejsca wykonywania Imprezy w wypadku, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, b. zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu, Impreza nie zostanie zrealizowana, c. zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę, odpowiadającą części Imprezy, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu - stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.) 4. W przypadku dojazdu własnego Klient otrzymuje voucher wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej, natomiast w przypadku Imprez grupowych voucherem oraz polisą ubezpieczeniową grupową dysponuje pilot lub rezydent Organizatora. Przyjęcie Klientów do autokaru odbywa się na podstawie listy uczestników przygotowanej przez Organizatora oraz kopii Umowy, którą Klient powinien posiadać przy sobie lub dokumentu podróży przekazanego przez Organizatora. Przyjęcie Klientów do samolotu poprzedza przeprowadzenie odprawy przez operatora lotniska zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie na podstawie dokumentu podróży przekazanego przez Organizatora. 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy dotyczące jej istnienia, wykonania, rozwiązania lub unieważnienia oraz odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania, będą rozstrzygane przez strony w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji strony poddadzą spór rozstrzygnięciu polskim sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo dla danej sprawy. 7. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Uczestnictwa znajdą zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych, Kodeksu cywilnego oraz właściwych aktów prawnych. Niniejsze Warunki Uczestnictwa nie naruszają w szczególności postanowień ustawy o usługach turystycznych i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy nie narusza ważności całej Umowy. 8. Warunki Uczestnictwa znajdują zastosowanie do Umów zawartych od dnia r.... Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 6

7 Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu dla Klientów wyjeżdżających na imprezę turystyczną organizowaną przez MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o. Na mocy Umowy Generalnej nr zawartej pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. a MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o, wszyscy Klienci Biura są objęci ochroną ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. w następującym zakresie: UBEZPIECZENIE AXA TRAVEL KONTYNENTY wraz z assistance: Koszty leczenia (KL) zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków. Suma ubezpieczenia dla osób podróżujących do krajów całego świata wynosi: EUR Koszty ratownictwa dla osób uprawiających amatorsko sporty podlimit kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia: EUR Choroby Przewlekłe (CP) klienci Biura nie są ubezpieczeni od chorób przewlekłych i nowotworowych. Osobom zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podróże do wszystkich państw świata wynosi równowartość EUR a świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 50 % sumy ubezpieczenia : EUR. Centrum Alarmowe w ramach usługi assistance, Klienci Biura posiadają dostęp do Centrum Alarmowego, czynnego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy. W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 20 EUR (potrącaną z rachunku za leczenie). Zgłoszenia do Centrum Alarmowego należy dokonać pod poniższy numer: Centrum Alarmowe tel , fax Numer ubezpieczenia Ważne! W przypadku, gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych pomimo zgłoszenia szkody do Centrum Alarmowego, ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania. Druki zgłoszenia szkód w których opisana jest dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody należy pobrać ze strony Likwidacja szkód odbywa się przez AXA TUiR S.A., zatem ani MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ani i inne biura sprzedające ofertę Biura nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z assistance, kosztów ratownictwa, NNW OWU podróży Kontynenty dostępne są na stronie; w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika koszt ubezpieczenia określony jest w informacjach o Imprezie prezentowanych w Systemie. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na imprezę turystyczną, uniemożliwiającego uczestnictwo w imprezie turystycznej. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a AXA TUiR S.A. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów. Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy i jest równa wysokości potrąceń dokonanych przez biuro podróży z tego tytułu, na podstawie warunków uczestnictwa MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o dotyczących rezygnacji z imprezy, zawartych w umowie uczestnictwa w imprezie. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80 % poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę równowartości 4000 EUR. Każdy klient ma możliwość wykupienia ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ ze zwyżką za chorobę przewlekłą i nowotworową (CP). Uwaga! Ubezpieczenie kosztów rezygnacji może być zawarte najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte tylko w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie! Pełne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy OWU podróży Kontynenty dostępne są na stronie: w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.... Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 7

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.02.2012 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.02.2012 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.02.2012 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia 1.02.2012r. Szanowni Państwo Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Małgorzatą Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&W Małgorzata Kubiak, przy ul. Andrzeja Kerna 16/7, 92-104 Łódź,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH. przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH. przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia 14.02.2017r. Szanowni Państwo Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji o dokładne i uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 10.03.2013 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 10.03.2013 r. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 10.03.2013 r. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676)

Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676) Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA (Zezwolenie nr 676) I. Warunki ogólne 1. Poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część UMOWY SKIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez POLKĄTY TRAVEL sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE 1. Organizatorem imprez turystycznych stanowiących przedmiot Umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BP DZIKIE BIESZCZADY W NOWOSIÓŁKACH: WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH

Bardziej szczegółowo

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna.

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez More Sport Magdalena Sutkowska-Zagała 1. WSTĘP 1.1 Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MORE SPORT

Bardziej szczegółowo

Umowa o imprezę turystyczną Nr:

Umowa o imprezę turystyczną Nr: Umowa o imprezę turystyczną Nr: 160503-01 Pomiędzy Organizatorem/Agentem a Awertour Sp z o.o. ul. Plac św. Mikołaja 8 43-300 Bielsko-Biała Imię i nazwisko Adres Telefon kontaktowy i adres e-mail Nr i seria

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od 04.03.2015 Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT posiadające numer NIP 779-189-18-02, oraz REGON 630972161, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Postanowienia ogólne 1. Fundacja Mała Straż, zwana dalej Organizatorem, oświadcza, że posiada: a. wpis organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty, b. wpis w statucie fundacji o

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na

szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na 3 CENA WYCIECZKI I TERMINY WPŁAT 1. Cena brutto: 8990 pln / osobę Całkowita cena brutto uwzględniająca wszystkich zgłoszonych przez Klienta uczestników:.../il. osób/ x 8950 pln =...pln 2. Terminy wpłat:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe Niniejsze ogólne warunki (OWH) handlowe odnoszące się do świadczenia usług sportowych i turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o.

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. Organizator Biuro Podróży Varsavolo sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 3, NIP 526-02-00-997

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca)

Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca) Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca) 1 Postanowienia ogólne. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa w obozach zawartych w ofercie obozowej Studia Tańca Lilla House Sp. z

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Chorzowskie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1.1. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy. I. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TOUR-POL Celem działalności firmy jest zapewnienie klientom zgodnego z ofertą, wypoczynku przez jak najlepszą realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HELLAS TRAVEL THEOFILOS VAFIDIS 1. DEFINICJE 1.1 Hellas Travel Hellas Travel Theofilos Vafidis z siedzibą w Warszawie, Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci (kolonie) i młodzieży (obozy) zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku Ul. Rogalińska Gdańsk

Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku Ul. Rogalińska Gdańsk WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH I DANE ORGANIZATORA PÓŁKOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Biuro turystyczne Omega-TUR Aneta Kirchner-Piwoń KIRCHNER-PIWON z siedzibą w Chorzowie (41-500),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa Ogólne warunki uczestnictwa I. Zawarcie umowy 1. Stronami niniejszej Umowy są organizator oraz Klient podpisujący kartę zgłoszenia-rezerwacji (zwaną dalej Umową ), po zapoznaniu się z ofertą organizatora

Bardziej szczegółowo

Warunki imprez turystycznych onholidays Polska

Warunki imprez turystycznych onholidays Polska Warunki imprez turystycznych onholidays Polska WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana Organizatorem ) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji Sun Fever

Warunki rezerwacji Sun Fever Warunki rezerwacji Sun Fever Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut POSTANOWIENIE WSTĘPNE Biuro Podróży Salut zwanym dalej Salut, dołoży wszelkich starań by zapewnić Klientom najlepsze warunki wypoczynku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01. Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.2015 Preambuła Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer

BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer BIURO TURYSTYCZNE SID Wojciech Schonhofer 91-404 ŁÓDŹ ul.lumumby 22/26 Tel.kom 0-696 084 320 Tel. 042 6785779 NIP 7260127037 WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA

REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA REGULAMIN PROMOCJI FIRST CALL NR 1 LATO 2018 OFERTA RODZINNA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji First Call nr 1 Lato 2018 oferta rodzinna

Bardziej szczegółowo

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3.

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3. W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od dnia 20.03.2012 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stanowią integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT.

1.3. Stronami UMOWY są z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych WARUNKÓW UCZESTNICTWA, ORGANIZATOR i KLIENT. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER FRANCE TOURS 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY 1.1. Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I DANE ORGANIZATORA KOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538 II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej Weekend listopadowy w Pradze organizowanej przez Feel3 sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej Weekend listopadowy w Pradze organizowanej przez Feel3 sp. z o.o. Impreza jest organizowana przy współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Samorządem Studentów AWF Warszawa, Samorządem Studentów SGGW, Uczelnianą Radą Samorządu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Podróżników Soliści

Regulamin Klubu Podróżników Soliści Regulamin Klubu Podróżników Soliści 1. Wyjazdy organizowane przez Klub Podróży Soliści mają charakter studyjny, a ich najważniejszym elementem jest program, który umożliwia poznanie danego regionu bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 15DFZZ096 -wzór

Umowa nr 15DFZZ096 -wzór Strona 1/5 ZAMAWIAJĄCY PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kapitał zakładowy: 670 324 950,00 zł wpłacony w całości, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez:

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu...w...pomiędzy Biurem Turystycznym INTUR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 118 c wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej nr 102908/T prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Grand TOUR

Biuro Podróży Grand TOUR Biuro Podróży Grand TOUR 04-185 Warszawa, ul. Witolińska 2/71 tel. + 48 694 804 840 biuro.grandtour@gmail.com NIP: 113-258-00-29, REGON: 360881125 WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER ZAŚWIADCZENIA: 1603

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu r. w Lubaniu, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu r. w Lubaniu, pomiędzy: UMOWA nr. zawarta w dniu... 2017 r. w Lubaniu, pomiędzy: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP 583-28-80-729, REGON 003003186,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r. Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.) I. Uczestnik 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach

Bardziej szczegółowo